Anda di halaman 1dari 7

PERCUBAAN SPM : JENDELA MENGHADAP JALAN dan SONGKET

BERBENANG EMAS
PULAU PINANG SET 1 2017 - SKEMA JAWAPAN

Soalan 4 (a)
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan tema novel tersebut.
-    Tema novel Jendela Menghadap Jalan -    Tema Novel Songket Berbenang Emas
ialah ketabahan seorang gadis dalam ialah ketabahan/kecekalan seorang gadis
menempuh berbagai-bagai ujian dan remaja menghadapi cabaran hidup.
rintangan sewaktu menghabiskan cuti
-    Dahlia tabah menghadapi karenah ibunya
persekolahan di kampung datuknya.
yang tidak mengenalinya setelah menghidap
-    Buktinya, semasa Lili berada di Kampung tekanan perasaan.
Sentosa, Lili tidak pernah menghubungi
-    Dahlia tabah menjaga adik-adiknya yang
ibunya di Kuala Lumpur untuk mengadu
masih kecil kerana bapanya, Embong
mengenai masalah yang dihadapinya. Lili
dirawat di hospital akibat dipatuk ular tedung
berusaha sedaya upaya menempuh dugaan
dan dia terpaksa berulang-alik ke hospital
dengan semangat yang kental.
melawat bapanya.
-    Lili tabah menghadapi karenah datuknya
-    Dahlia tabah menghadapi desakan
Haji Abdul Rahman yang mempertahankan
neneknya, Nek Kiah yang bercadang hendak
pengamalan perubatan tradisional yang
menjual tanah yang menjadi tempat tinggal
dikatakan boleh menyembuhkan pelbagai
Dahlia dan keluarganya atas alasan tidak
penyakit walaupun disanggah oleh golongan
mampu membayar wang yang diminta oleh
muda.
neneknya.
-    Lili tabah menghadapi karenah datuknya
-    Dahlia tabah menghadapi pandangan
yang tidak mahu menceritakan sejarah
negatif Aton dan Nek Kiah terhadap
jendela menghadap jalan.
keluarganya kerana ibunya Saleha kurang
-    Lili tabah menghadapi karenah ibunya yang siuman dan dirawat di Hospital Permai.
menyuruh Lili menghabiskan cuti
-    Kecekalan Dahlia juga dapat dilihat melalui
persekolahan di Kampung Sentosa, tempat
sikapnya yang gigih belajar demi mencapai
kelahiran ibunya. Lili akur akan cadangan
kejayaan. Sungguhpun belajar di tempat
tersebut kerana dia amat menyayangi
yang kurang selesa iaitu di pusat
ibunya.
pemindahan banjir namun dia gigih belajar
-    Peristiwa Lili pernah ditahan dan dikurung sehingga mendapat pujian daripada Encik
oleh Rafiq dan Haziq di sebuah pondok Daim, Setiausaha UMNO Bahagian Sri
buruk, namun peristiwa tersebut tidak Gading.
mematahkan semangat Lili untuk pulang ke
Kuala Lumpur sebaliknya cuba membantu
adik-beradik ini.
-    Peristiwa Lili menaiki bas ekspres dari
Kuala Lumpur ke Dungun seorang diri
menunjukkan ketabahan dan kecekalan yang
mula dipupuk dalam diri Lili.

PULAU PINANG SET 1 2017 - SKEMA JAWAPAN

Soalan 4 (b)
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan konflik yang terdapat
dalam novel tersebut dan cara watak utama menyelesaikannya.
-      Watak utama dalam novel ini ialah Lili. -   Watak utama dalam novel ini ialah
-      Konflik dalaman yang dialami oleh Lili Dahlia
yang diminta oleh ibunya supaya -   Konflik antara Nek Kiah dengan
menghabiskan cuti persekolahannya di Dahlia apabila Nek kiah
kampung. Cara penyelesaian konflik berprasangka buruk terhadap Dahlia
tersebut ialah Lili menurut sahaja apabila melihat Azhari menghantar
cadangan ibunya supaya bercuti di Dahlia pulang ke rumah. Cara
kampung dan berpura-pura gembira penyelesaiannya Dahlia hanya
walaupun hatinya berat untuk ke sana mendiamkan diri sahaja semasa
kerana dia bercadang menghabiskan ditegur oleh Nek Kiah
cuti persekolahan bersama-sama -   Konflik antara Dahlia dengan Cikgu
rakannya di Kuala Lumpur. Salwani yang tidak membenarkan
-      Konflik kepincangan rumahtangga Che Dahlia keluar dari asrama untuk
Jah disebabkan sikap panas baran menjaga adik-adiknya setelah ibunya
suaminya. Cara penyelesaian konflik dimasukkan ke hospital. Cara
tersebut ialah Lili mendapatkan bantuan penyelesaiannya Dahlia bertekad
Kak Mimah menasihati Che Jah agar keluar dari asrama dan berulang-alik
melaporkan kes keganasan rumah dari rumah ke sekolah.
tangganya kepada pihak polis supaya -   Konflik antara Dahlia dan Aton.
suaminya Seman dapat diheret ke muka Dahlia sentiasa dicemuh oleh Aton
pengadilan. dan dipanggil perempuan murahan
-      Konflik antara penduduk kampung kerana ada beberapa orang lelaki
tentang pemasangan kubah. Cara yang melawat rumahnya. Aton juga
penyelesaian konflik tersebut ialah Lili sentiasa menyalahkan Dahlia atas
dan Danel berusaha memberi pelbagai kematian anaknya. Cara
cadangan kepada penduduk kampung penyelesaiannya, Dahlia dinasihati
untuk berbincang dan bermesyuarat oleh ayahnya supaya sentiasa
tentang masalah yang dihadapi itu bersabar dan tabah menghadapi
kemudian membuat keputusan agar dugaan Tuhan.
kubah tersebut dipasang pada bumbung
masjid baharu yang bakal dibina di
kampung itu.

PERCUBAAN PERAK 2017 - SKEMA JAWAPAN


Soalan 4 (a)
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
Persoalan ketabahan merupakan salah satu daripada persoalan yang terdapat dalam novel
yang anda kaji.
Jelaskan dua peristiwa yang dapat dikaitkan dengan persoalan ketabahan dalam sebuah
novel yang anda kaji.
- Peristiwa Lili tabah menghadapi kerenah - Peristiwa Dahlia tabah menghadapi kerenah
ibunya yang mahu Lili menghabiskan cuti ibunya yang tidak mengenalinya setelah
persekolahannya di kampung datuk dan menghidap tekanan perasaan.
neneknya. - Peristiwa Dahlia tabah menghadapi kerenah
- Peristiwa Lili tabah menghadapi kerenah Aton yang menghina Dahlia semasa Azhari
datuk yang tidak mahu menceritakan menghantarnya pulang ke rumah.
sejarah jendela menghadap jalan.
Peristiwa ini dapat dikaitkan dengan
Peristiwa ini dapat dikaitkan dengan persoalan ketabahan menghadapi kerenah
persoalan ketabahan menghadapi ibu dan orang sekeliling
kerenah orang tua. - Peristiwa Dahlia tabah mengulang kaji
pelajaran di balai raya semasa kampung
- Peristiwa Lili tabah berhadapan dengan mereka dilanda banjir.
Rafik dan Haziq yang menculiknya.
Peristiwa ini dapat dikaitkan dengan
Peristiwa ini dapat dikaitkan dengan persoalan ketabahan dalam menuntut ilmu.
persoalan ketabahan menghadapi
cabaran ketika diculik.

Soalan 4 (b)
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, jelaskan satu sikap masyarakat yang
sepatutnya dihindari.
-        Sikap masyarakat yang terlibat -        Sikap masyarakat yang berprasangka buruk
dalam gejala sosial terhadap orang lain
Sebagai contohnya, Rafik dan Haziq Sebagai contohnya, Aton dan Nek Kiah berprasangka
suka mencuri harta benda orang buruk terhadap keluarga Dahlia. Nek Kiah suka
kampung. Selain itu, mereka terlibat menghina Dahlia dan keluarganya disebabkan
dalam penyalahgunaan dadah. kemiskinan mereka. Atonsuka menabur fitnah
tehadap Dahlia dengan mengatakan bahawa
-        Sikap masyarakat yang terlibat Dahlia sudah ditebuk tupai kerana lelaki datang ke
dalam masalah perjudian rumahnya silih berganti.
Sebagai contohnya, Seman, suami Che
-        Sikap masyarakat yang terlibat dalam gejala
Jah seorang kaki judi sehingga
sosial
sanggup mengabaikan
Sebagai contohnya, Abu Bakar suka berfoya-foya
tanggungjawab sebagai seorang
dengan rakan-rakannya sehingga sanggup
ketua keluarga.
mencuri kambing milik bapanya sendiri.
-        Sikap masyarakat yang -        Sikap masyarakat yang suka menghina orang
bercanggah pendapat lain
Sebagai contohnya, penduduk Sebagai contohnya, Mak Aton yang suka menghina
kampung yang mengalami Dahlia dan keluarganya disebabkan kemiskinan
percanggahan pendapat mengenai mereka. Mak Aton juga suka menabur fitnah
perletakan kubah di surau ataupun tehadap Dahlia dengan mengatakan bahawa
membina masjid yang baru. Dahlia sudah ditebuk tupai kerana lelaki datang ke
-        Sikap masyarakat yang tidak rumahnya silih berganti.
bertanggungjawab
-        Sikap masyarakat yang mempunyai hasad
Sebagai contohnya, suami Cik Jah iaitu
dengki
Pak Seman sering memukul Cik
Sebagai contohnya, Dahlia, Abu Bakar, Kiambang
Jah. Dia juga sering berjudi
dan Melati menjumpai bungkusan telur yang sudah
sehingga melupakan
busuk. Telur itu berisi jarum peniti, cincin akik,
tanggungjawabnya sebagai ketua
butiran pasir dan dua batang paku yang dijumpai
keluarga.
mereka dibawah rumah. Bungkusan itu ditanam
-        Sikap masyarakat yang suka oleh seseorang yang dengki akan mereka.
memandang serong terhadap -        Sikap masyarakat yang memandang serong
kekurangan orang lain terhadap kemiskinan orang lain
Sebagai contohnya, Rafiq dan Haziq Sebagai contohnya, Nek Kiah tidak suka akan
sering menjadi hinaan dan kutukan menantunya Embong dan cucu-cucunya kerana
masyarakat kampung secara hidup dalam kemiskinan sedangkan anak-anaknya
berterusan kerana suka mencuri, yang lain berjaya dalam kehidupan.
menagih dadah dan pecah rumah.
-        Sikap masyarakat yang tidak mahu menerima
Bagi Lili, mereka ialah manusia
ketentuan takdir
biasa yang memerlukan bantuan
Sebagai contohnya, Aton telah menuduh Dahlia yang
untuk berubah.
menyebabkan anaknya, Said mati lemas walaupun
Dahlia sanggup berkorban nyawa dengan terjun ke
sungai untuk menyelamatkan Said.

PERCUBAAN KEDAH 2017 - SKEMA JAWAPAN


Soalan 4 (a)
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan latar tempat yang terdapat dalam novel
tersebut.
- Kampung sentosa - Padang bola jaring
Tempat Lili menghabiskan masa cuti Dahlia berlatih bola jarring bersama dengan rakanya,
persekolahannya selama dua Siti Wangi.
minggu. - Kantin sekolah
- Rumah datuk / Haji Abdual Rahman Tempat Azahari menunggu Dahlia untuk bertemu
Danel dan ayahnya William Ng dengannya.
datang ke rumah datuk untuk - SMK Tun Ismail
berubat. Tempat Azahari dan Dahlia belajar, sewaktu Dahlia
Tempat Datuk bercerita tentang tingkatan 1 dan Azahari tingkatan 5.
kemujaraban akar kayu kepada Lili. - SM Temenggung Ibrahim
- Surau Kampung Sentosa Dahlia menimba ilmu sebagai pelajar tingkatan 6 dan
Tempat berlakunya kekecohan dia tinggal di asrama sekolah ini.
kerana isu pembinaan masjid dan - Bilik kerjaya
kubah surau serta sikap penduduk Tempat cikgu Hisyam mendapat tahu masalah Dahlia
kampong yang berpuak-puak. daripada Kavita
- Balai Raya Tempat Dahlia bertemu dengan Cikgu Hisyam.
Tempat penduduk kampong - Kebun getah
berkumpul bagi menyelesaikan Tempat Saleha menorah getah dan bersembunyi.
masalah pembelian tanah orang - Hospital Batu Bahat (Wad 6)
kampong oleh orang yang tidak Tempat Saleha dibawa untuk mendapatkan rawatan
dikenali. awal.
Tempat Che Jah membuat - Hospital Batu Bahat (Wad 4)
pengakuan bahawa suaminya Seman Tempat embong dirawat setelah dipatuk ular
yang melarikan kubah surau. - Hospital Permai Johor Bahru
- Kedai Runcit Letchumi Tempat Saleha dirawat
Tempat nenek membawa Lili Tempat Azahari bekerja sementara setelah mendapat
berbelanja segulung ijazah.
Tempat Lili bertemu dengan Geetha - Kebun kelapa sawit di Parit Haji Kadir
kali kedua Tempat Embong bekerja sebagai pengait kelapa
Tempat Geetha bercerita tentang sawit
Datuk kepada Lili. Tempat Embong dibelit oleh ular sawa
- Rumah Che Jah - SK Jelotong
Haziq dan Rafiq dipukul oleh ayahnya Tempat Said dan Melati bersekolah
Seman - Rumah Aton
Lili dibawa oleh Abang Rashid untuk Tempat Dahlia disindir oleh Aton. Aton mengatakan
melawat Hazip dan Raziq yang Dahlia punya kematian Said.
dipukul oleh Seman. - Balai Raya kampong Haji Rais
- Pondok Usang Penduduk kampong bergotong-royong semasa majlis
Tempat Lili dikurung ketika diculik sambutan maulidur rasul
oleh Haziq dan Raziq Tempat pemindahahn mangsa banjir yang berlaku di
kampung Dahlia.

KEDAH 2017 - SKEMA JAWAPAN


Soalan 4 (b)

Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas


Dalam sesebuah novel terdapat banyak peristiwa yang memberi teladan kepada pembaca.
Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, huraikan satu peristiwa pada bahagian peleraian
yang dapat memberikan teladan kepada pembaca.
-    Peristiwa Lili menyelesaikan masalah -    Peristiwa Nek Kiah yang tidak menyukai
keganasan rumah tangga Che Jah dengan keluarga Dahlia dan bersikap pilih kasih
bantuan Puan Hamizah, Pegawai Kebajikan akhirnya insaf selepas dia dijaga dengan baik
Masyarakat. oleh Dahlia dan adik-beradiknya semasa Nek
Sebab: Seseorang yang berada dalam Kiah sakit.
kesusahan perlu dibantu agar dapat Sebab: Ahli keluarga tidak perlu mempunyai
meringankan beban mereka. sikap pilih kasih terhadap anak cucu.
-    Peristiwa Penduduk Kampung Haji Rais telah
-    Peristiwa Lili berasa sangat bahagia
bermuafakat dan bekerjasama membina
sewaktu melihat ibu berbual-bual mesra
rumah Embong semula yang musnah akibat
dengan datuk semasa ibu pulang ke kampung
banjir. Kaum wanita bergotong-royong
untuk menjemput Lili pulang ke Kuala
menyediakan makan.
Lumpur.
Sebab: Permuafakatan amat penting dalam
Sebab: Seseorang anak perlu mempunyai
menyelesaikan sesuatu masalah.
hubungan yang rapat dengan iby bapanya
walaupun sudah berkeluarga dan memiliki -    Peristiwa Masyarakat kampung telah Berjaya
kerjaya yang baik. memungut sumbangan sebanyak RM500.00
dan sumbangan peribadi RM300 daripada
-    Peristiwa Rafik dan Haziq akan menduduki Tauku Lim kepada Dahlia untuk melanjutkan
peperiksaan PMR sebagai calon persendirian. pelajaran ke Jepun
Sebab: Pelajaran amat penting dalam Sebab: Kepentingan budaya tolong menolong
kehidupan. dalam kehidupan bermasyarakat

-    Peristiwa Che Jah dan anak-anaknya -    Peristiwa Dahlia terpilih melanjutkan


mendapat pembelaan yang sewajarnya pelajaran dalam bidang pengurusan
apabila suaminya Seman Berjaya dihadapkan perniagaan selama empat tahun di Jepun.
ke muka pengadilan. Sebab: Ketabahan dan kegighan menempuh
Sebab: Seseorang yang melakukan pelbagai cabaran membuahkan memperoleh
kesalahan perlu menerima hukuman yang kejayaan.
setimpal dengan kesalahannya. -    Peristiwa Azhari menghadiahi sehelai
songket berbenang kepada Dahlia sebagai
merainya kejayaan melanjutkan pelajaran dan
symbol bahawa mereka orang Melayu.
Sebab: Kepentingan menjaga
mempertahankan budaya Melayu.

4b
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu persoalan kebijaksanaan bagi
setiap novel tersebut.
-    Persoalan kebijaksanaan dalam -    Persoalan kebijaksanaan dalam
menegakkan syair Islam pelajaran.
Dalam perjuangan membina kubah surau di Dahlia tetap mengutamakan pelajarannya
kampung dalam menegakkan syiar Islam. dengan meminjam nota dan bertanyakan
Penduduk sanggup menolak peruntukan dari kepada Kavita dan Siti Wangi walaupun
Yang Berhormat untuk membina sebuah balai terpaksa membantu ayahnya menguruskan
raya tetapi bersetuju untuk membina kubah rumah tangga setelah ibunya di hantar ke
surau bagi tujuan keagamaan. hospital untuk menerima rawatan.
-    Persoalan kebijaksaan menuntut ilmu -    Persoalan kebijaksaan bertindak dalam
pengetahuan menghadapi situasi yang bahaya
Geetha merupakan seorang mahasiswa yang Embong berjaya mengalahkan ular sawa
rajin menuntut ilmu, juga merupakan seorang yang cuba membelitnya sewaktu
pelajar tahun satu Jurusan Kejuteraan Awam, memotong kelapa sawit di ladang.
Universiti Malaya, begitu juga Lili yang -    Persoalan bantu-membantu dalam
berhasrat untuk melanjutkan pelajaran ke menyelesaikan masalah yang dihadapi
universiti. oleh orang lain
-    Persoalan golongan muda yang terjebak Kavita membantu Dahlia mengulang kaji
masalah dadah pelajaran dengan memberikan nota
Haziq dan Rafiq yang terjerumus ke dalam pelajaran sepanjang ketidakhadirannya ke
kancah ketagihan dadah akibat masalah sekolah. Najib cuba menghulurkan bantuan
keluarga yang dihadapi. Tertekan dengan kewangan semasa Nek Kiah beria-ia ingin
masalah keluarga kerana ayahnya Seman menjual tanahnya yang menjadi tempat
begitu garang dan sering memukul anak- tinggal Dahlia dan keluarganya
anaknya sehingga menyebabkan hidup mereka -    Persoalan kebijaksanaan mencari ilmu
tertekan. Mereka mengambil jalan mudah bagi mengubah taraf hidup
dengan melibatkan diri dalam kancah Embong amat mementingkan pelajaran dan
ketagihan dadah. sering menasihatkan anak-anaknya agar
-    Persoalan hubungan kekeluargaan antara belajar bersungguh-sungguh. Embong
anak dan ibu bapa mengharapkan anak-anaknya dapat
Ibu Lili tidak berminat untuk menghabiskan mengubah taraf hidup keluarga setelah
masanya di kampung, tetapi menghantar Lili ke berjaya dalam pelajaran mereka nanti.
kampung sepanjang cuti persekolahan. Ibu Lili
melanjutkan pelajaran keluar negara, terdedah
dengan dunia Barat sehingga menganggap
kampung terlalu jumud. Ibu Lili juga terlalu
jarang pulang ke kampung untuk menjenguk
kedua-dua ibu bapanya, menyebabkan
hubungannya menjadi renggang.

Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas


4a. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan dua konflik antara watak yang
terdapat dalam novel tersebut.
-    Konflik antara suami dengan isteri. -    Konflik antara bapa dengan anak.
Hampir 10 tahun Che Jah dan anak-anaknya Dahlia tidak bersetuju dengan tindakan
menjadi mangsa penderaan suaminya, bapanya, Embong yang ingin menghantar
Seman yang pulang lewat malam. Akibat ibunya, Saleha ke hospital bahagia untuk
kesan alcohol dan kalah judi mereka sering mendapatkan rawatan lanjut.
dibelasah oleh Seman
-    Konflik antara anak murid dengan guru.
-    Konflik antara masyarakat kampung. Cikgu Salwani tidak membenarkan Dahlia
Penduduk Kampung Sentosa menghadapi keluar dari asrama untuk tinggal di rumah
konflik tentang isu peletakan kubah yang tetapi Dahlia berdegil dan terus
baharu di masjid lama atau di masjid baharu meninggalkan asrama tanpa kebenaran
yang akan dibina gurunya.
-    Konflik antara generasi muda dengan -    Konflik antara ibu mentua dengan
golongan tua. menantu.
Danel yang mewakili generasi muda hari ini Nek Kiah tidak suka akan perkahwinan
lebih gemar memilih rawatan moden untuk antara anaknya, Saleha dan Embong dan
mengubati penyakit bapanya namun sering membanding-bandingkan keluarga
bapanya memilih rawatan tradisional yang mereka yang hidup miskin dengan anak-anak
diusahakan oleh datuk Lili. Nek Kiah yang lain.
Soalan 4 (b)
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
Satu daripada nilai yang terdapat dalam kedua-dua novel yang anda kaji ialah nilai keberanian.
Jelaskan satu peristiwa yang menggambarkan nilai keberanian bagi setiap novel tersebut.
-    Peristiwa keberanian Danel -    Peristiwa keberanian Dahlia terjun ke
menyelamatkan mangsa culik. dalam sungai.
Lili telah menjadi mangsa culik oleh Rafiq Dahlia sanggup terjun ke dalam sungai yang
dan Haziq dan disembunyikan di sebuah deras untuk menyelamatkan nyawa Said
rumah using. Danel yang mengetahui tempat
-    Peristiwa keberanian Embong
persembunyian mereka telah dating seorang
membunuh seekor ular.
diri untuk menyelamatkan Lili.
Embong berani melawan dan Berjaya
-    Peristiwa keberanian Lili untuk membuat membunuh uar sawa di lading kelapa sawit.
aduan tentang isu keganasan rumah Ular sawa telah membelit badan Embong
tangga. ketika dia mencari buluh di kawasan kelapa
Lili berani menyuarakan permasalahan sawit.
rumah tangga Cik Jah dan suaminya kepada
Puan Hamimah iaitu pegawai Jabatan
Kebajikan Masyarakat.
LATIHAN NOVEL.

Anda mungkin juga menyukai