Anda di halaman 1dari 23

TERHAD 1 23/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011 23/2


GEOGRAFI
KERJA KURSUS
Februari – Julai

1. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan 1 dan Tugasan 2.


2. Setiap tugasan disertakan dengan Panduan Penskoran.
3. Pilih sama ada Tugasan 1 atau Tugasan 2.
4. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan tersebut berdasarkan kriteria penskoran
yang ditetapkan.

Kerja Kursus dan Panduan Penskoran ini mengandungi 23 halaman bercetak.

[Lihat halaman sebelah


23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
TERHAD 2 23/2

ARAHAN KEPADA CALON

Calon hendaklah merujuk kepada Buku Panduan Pelaksanaan Dan Penilaian Kerja Kursus
Geografi 23/2 dalam pelaksanaan kerja kursus ini.

1. Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Geografi.

2. Calon dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Geografi dari bulan
Februari hingga bulan Julai berpandukan senarai semak.

3. Calon hendaklah mendapatkan bimbingan guru dalam pemilihan tugasan. Kajian


hendaklah dijalankan di tempat tinggal atau kawasan sekolah calon yang tidak melebihi
5 kilometer persegi.

4. Calon mesti melaksanakan kesemua aspek kerja kursus untuk mencapai tahap
Kod 1: Cemerlang, Kod 2: Kepujian atau Kod 3: Memuaskan. Calon yang tidak
menulis laporan dapatan kajian akan mencapai Kod 4: Mencapai sebahagian tahap
penguasaan minimum.

5. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk


mencari dan mengumpul fakta geografi.

6. Calon boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah
secara individu.

7. Fakta geografi yang dikumpul hendaklah didokumentasikan dalam bentuk laporan


dapatan kajian. Laporan dapatan kajian hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidak
kurang daripada 400 patah perkataan mengikut format yang ditetapkan.

8. Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan, ditaip atau menggunakan komputer pada
kertas saiz A4 sahaja. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times
New Roman, saiz 12 dengan langkau 2.0. Penggunaan komputer dalam kajian tidak
mempengaruhi pemarkahan.

9. Huraian calon dalam laporan kajian mestilah tepat, lengkap dan berkaitan
kawasan kajian.

10. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru
daripada mana-mana pihak.

11. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan.

12. Rujukan hendaklah ditulis dengan format penulisan yang betul.

13. Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursus
dilaksanakan.

14. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap aspek.
Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai 2011.

23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD


TERHAD 3 23/2

TUGASAN 1: PENCEMARAN ALAM SEKITAR

Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang pencemaran alam sekitar


di kawasan kajian.

Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara-perkara berikut:

• Konsep pencemaran alam sekitar

• Jenis pencemaran alam sekitar

• Punca pencemaran alam sekitar

• Kesan pencemaran alam sekitar

• Cadangan untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar

• Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian

ATAU

TUGASAN 2: PERKEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGAN


(TELEKOMUNIKASI)

Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang perkambangan sistem perhubungan


(telekomunikasi) di kawasan kajian.

Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara-perkara berikut:

• Konsep dan jenis sistem perhubungan

• Faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan

• Kepentingan sistem perhubungan

• Kesan negatif perkembangan sistem perhubungan

• Cadangan untuk mengurangkan kesan perkembangan sistem perhubungan

• Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian

TUGASAN TAMAT

[Lihat halaman sebelah


23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
TERHAD 4 23/2

PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 1

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
1 Tajuk

· Pencemaran Alam Sekitar Menulis tajuk lengkap


di Kawasan Kajian dengan menyatakan lokasi
secara tepat 1 1
Nota: Lokasi termasuk
kawasan kajian, bandar/
daerah dan negeri.

2 Senarai kandungan

· Perkara/butiran Menyenaraikan enam


· Halaman isi kandungan atau lebih 1 1
berserta nombor halaman/
Nota: Halaman 1 muka surat
bermula dari aspek
penghargaan.

3 Penghargaan

· Pengetua Menyatakan penghargaan 1


· Guru mata pelajaran kepada tiga pihak
· Ibu bapa/penjaga 2
· Rakan-rakan
· Pihak luar/responden Menyata dan menghuraikan
penghargaan kepada tiga 2
Nota: Nyatakan nama pihak atau lebih
pihak yang dihargai.

4 Pendahuluan

· Menamakan tajuk kajian Menamakan tajuk kajian 1


· Sebab-sebab pemilihan dan menghuraikan satu
kawasan kajian aspek pendahuluan sahaja
· Tempoh masa kajian
dijalankan 2

Nota: Sebab-sebab Menamakan tajuk kajian


pemilihan kawasan dan menghuraikan dua 2
kajian perlu berkaitan aspek pendahuluan
dengan tajuk. atau lebih

23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD


TERHAD 5 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
5 Objektif kajian

· Konsep pencemaran
alam sekitar
· Jenis pencemaran
alam sekitar
· Punca pencemaran
alam sekitar
· Kesan pencemaran
alam sekitar Menyatakan semua 2 2
· Cadangan mengurangkan objektif kajian
kesan pencemaran
alam sekitar
· Penerapan nilai atau
unsur patriotisme dalam
dapatan kajian

Nota: Objektif mesti


dimulakan dengan kata
kerja yang sesuai.

6 Kawasan kajian
Menamakan kawasan
· Nama kawasan kajian kajian dan menghuraikan 1
· Latar belakang/sejarah dua aspek
kawasan kajian
· Lokasi kawasan kajian 2
· Pandang darat fizikal
kawasan kajian Menamakan kawasan
· Jarak dari bandar/pekan kajian dan menghuraikan 2
terdekat tiga aspek atau lebih

· Peta: Menyediakan satu peta


-Peta daerah/zon/bahagian daerah/zon/bahagian
yang lengkap dengan:

-tajuk dan bingkai (1m) 2


-nama kawasan kajian
dan arah mata angin (1m)

Nota: Tandakan
kawasan kajian.

[Lihat halaman sebelah


23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
TERHAD 6 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
- Peta kawasan kajian Melukis peta lakar
kawasan yang tepat dan
lengkap dengan
- tajuk dan bingkai (1m)
- petunjuk dan arah mata
angin (1m) 4 6
- simbol piawai (1m)
- kekemasan dan
kesempurnaan peta (1m)

Nota: Aspek di atas


ditunjukkan dalam
halaman yang sama.

7 Kaedah kajian
· Pemerhatian
· Temu bual Menghuraikan satu
· Soal selidik kaedah sahaja 1
· Rujukan

2
Nota 1: Mana-mana
kaedah yang
munasabah diterima.

Nota 2: Mana-mana
kaedah kajian
hendaklah berkaitan
dengan dapatan kajian
dan rujukan.
Menghuraikan dua 2
Nota 3: kaedah atau lebih
Bilangan responden:
· Temu bual
- minimum
3 orang
· Soal selidik
- minimum
20 orang

23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD


TERHAD 7 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
8 Dapatan kajian

8.1 Konsep pencemaran Mentakrifkan konsep 1


alam sekitar pencemaran alam sekitar
dengan ringkas
2
Mentakrifkan konsep
pencemaran alam sekitar 2
dengan lengkap berserta
contoh yang relevan

8.2 Jenis pencemaran Menyatakan jenis


alam sekitar pencemaran alam sekitar di
di kawasan kajian kawasan kajian 1

· Udara 2
· Air
· Tanih Menyata dan
· Bunyi menghuraikan satu jenis
· Bau pencemaran alam sekitar 2
atau lebih di kawasan
Nota : Berikan kajian
pencemaran yang
terdapat di kawasan
kajian sahaja.

[Lihat halaman sebelah


23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
TERHAD 8 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
8.3 Punca pencemaran
alam sekitar Menyatakan tiga punca 1
di kawasan kajian pencemaran alam sekitar

· Perkilangan
· Kenderaan
· Perlombongan Menyata dan
· Pembakaran terbuka menghuraikan satu
2
· Racun serangga/ punca pencemaran
rumpai alam sekitar
· Baja kimia
· Sampah sarap 5
· Sisa toksid Menyata dan
· Tumpahan minyak menghuraikan dua 3
· Sisa domestik punca pencemaran
· Penebangan hutan alam sekitar
· Penternakan/
Akuakultur
· Pembinaan Menyata dan
· Tambak laut menghuraikan tiga 4
· Pelancongan/ punca pencemaran
Perhotelan alam sekitar
· Perniagaan
· Petempatan
Menyata dan
menghuraikan empat
punca pencemaran 5
alam sekitar

Nota : Mana-mana Menerapkan nilai 1 1


punca pencemaran atau unsur patriotisme
yang sesuai diterima.

23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD


TERHAD 9 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
8.4 Kesan pencemaran
alam sekitar Menghuraikan satu 1
di kawasan kajian kesan pencemaran
alam sekitar
· Hujan asid
· Jerebu
· Penyakit Menghuraikan dua
· Suhu meningkat kesan pencemaran
2
· Air tercemar alam sekitar
· Hidupan akuatik
terancam
· Kesuburan tanih 5
terjejas/berasid Menghuraikan tiga
· Udara tercemar kesan pencemaran 3
· Bau busuk alam sekitar

Menghuraikan empat
kesan pencemaran 4
alam sekitar

Menghuraikan lima
5
kesan pencemaran
alam sekitar

Nota : Mana-mana Menerapkan nilai


kesan yang berkaitan atau unsur patriotisme 1 1
dan munasabah
diterima.

[Lihat halaman sebelah


23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
TERHAD 10 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
8.5 Cadangan untuk Menghuraikan satu
mengurangkan kesan cadangan untuk 1
pencemaran alam mengurangkan kesan
sekitar di kawasan pencemaran alam sekitar
kajian

· Kuat kuasa Menghuraikan dua


undang-undang cadangan untuk
2
· Kempen cintai mengurangkan kesan
alam sekitar pencemaran alam sekitar
· Pendidikan alam
sekitar 4
· Rawatan air Menghuraikan tiga
kumbahan cadangan untuk 3
· Insinerator/tapak mengurangkan kesan
pelupusan pencemaran alam sekitar
· Penapis asap
· Petrol tanpa
plumbum Menghuraikan empat
· Catalytic converter cadangan untuk 4
mengurangkan kesan
pencemaran alam sekitar

Nota: Cadangan Menerapkan nilai 1 1


mesti berkaitan atau unsur patriotisme
dengan kesan di atas.

23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD


TERHAD 11 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
Bahan Grafik
Jadual: 2
· Jadual - tajuk dan sumber (1m)
· Graf - data (1m)
· Carta pai
· Peta minda Graf:
· Carta aliran - tajuk
- petunjuk
Nota: - label paksi X dan
(a) Bina dua bahan paksi Y
grafik yang berlainan. - skala 2
- plotan
(b) Graf atau carta pai
mesti disertakan Nota: Markah maksimum
dengan jadual. 2m
4
(c) Bahan grafik Carta pai:
dipersembahkan - tajuk dan petunjuk (1m) 2
dalam mana-mana - ketepatan sudut
aspek dapatan kajian. peratus (1m)

(d) Bahan grafik mesti


berkaitan dengan Peta minda :
kaedah kajian. - tajuk dan idea 2
utama (1m)
- maklumat (1m)

Rajah aliran:
- tajuk dan idea
utama (1m)
- maklumat (1m) 2

[Lihat halaman sebelah


23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
TERHAD 12 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
9 Rumusan

· Rumusan keseluruhan Rumusan keseluruhan 1


tentang dapatan kajian tentang dapatan kajian
· Penerapan nilai atau
unsur patriotisme 2
Menerapkan nilai atau
unsur patriotisme 1

10 Lampiran
Menyertakan tiga 1
· Surat pengenalan bahan lampiran
diri murid
· Surat kebenaran 2
membuat kajian
· Surat makluman
kepada ibu
bapa/penjaga
· Surat kebenaran ibu
bapa/penjaga
· Surat penghargaan Menyertakan empat
· Soalan temu bual bahan lampiran 2
· Borang soal selidik atau lebih
· Gambar/foto
· Bahan daripada
pelbagai sumber
– majalah, akhbar,
internet

Nota: Mana-mana
lampiran yang relevan
dengan kajian.

23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD


TERHAD 13 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
11 Rujukan
Dua rujukan dengan 1
· Buku teks format penulisan yang
· Atlas betul
· Buku rujukan
· Internet
· Majalah 2
· Jurnal
· Surat khabar
· Buletin
· Orang sumber Tiga rujukan atau lebih
dengan format penulisan 2
Nota: yang betul
(a) Sila rujuk buku
Panduan Pelaksanaan
dan Penilaian Kerja
Kursus PMR Geografi
halaman 17.

(b) Rujukan mesti


berkaitan dengan
kaedah kajian.

12 Penilaian umum Susunan mengikut


format, kemas dan teliti 1 1

JUMLAH MARKAH 50

[Lihat halaman sebelah


23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
TERHAD 14 23/2

PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
1 Tajuk

· Perkembangan Menulis tajuk lengkap


Sistem Perhubungan dengan menyatakan
(Telekomunikasi) lokasi secara tepat 1 1
di Kawasan Kajian

Nota: Lokasi termasuk


kawasan kajian, bandar/
daerah dan negeri.

2 Senarai kandungan

· Perkara/butiran Menyenaraikan enam


· Halaman isi kandungan atau lebih 1
1
berserta nombor
Nota: Halaman 1 halaman/muka surat
bermula dari aspek
penghargaan.

3 Penghargaan
Menyatakan penghargaan 1
· Pengetua kepada tiga pihak
· Guru mata pelajaran
· Ibu bapa/penjaga 2
· Rakan-rakan Menyata dan
· Pihak luar/responden menghuraikan penghargaan 2
kepada tiga pihak atau
Nota: Nyatakan nama lebih
pihak yang dihargai.

4 Pendahuluan Menamakan tajuk kajian


dan menghuraikan satu
· Menamakan tajuk kajian aspek pendahuluan
· Sebab-sebab pemilihan sahaja 1
kawasan kajian
· Tempoh masa kajian
dijalankan
2
Nota: Sebab-sebab Menamakan tajuk kajian
pemilihan kawasan dan menghuraikan dua
kajian perlu berkaitan aspek pendahuluan atau 2
dengan tajuk.
lebih

23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD


TERHAD 15 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
5 Objektif kajian

· Konsep dan jenis


sistem perhubungan
· Faktor yang mempengaruhi
perkembangan sistem
perhubungan
· Kepentingan sistem
perhubungan
· Kesan perkembangan Menyatakan semua 2 2
sistem perhubungan objektif kajian
· Cadangan mengurangkan
kesan perkembangan
sistem perhubungan
· Penerapan nilai atau
unsur patriotisme
dalam dapatan kajian

Nota: Objektif mesti


dimulakan dengan kata
kerja yang sesuai.

6 Kawasan kajian

· Nama kawasan kajian Menamakan kawasan


· Latar belakang/sejarah kajian dan menghuraikan 1
kawasan kajian dua aspek
· Lokasi kawasan kajian
· Pandang darat fizikal
2
kawasan kajian
· Jarak dari bandar/pekan Menamakan kawasan
terdekat kajian dan menghuraikan 2
tiga aspek atau lebih

Peta: Menyediakan satu peta


-Peta daerah/zon/ daerah/zon/bahagian
-bahagian yang lengkap dengan
- tajuk dan bingkai
(1m)
- nama kawasan 2
kajian dan arah
mata angin (1m)

Nota: Tandakan
kawasan kajian.

[Lihat halaman sebelah


23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
TERHAD 16 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
-Peta kawasan kajian
Melukis peta lakar
kawasan yang tepat dan
lengkap dengan
- tajuk dan bingkai
(1m)
- petunjuk dan arah
mata angin (1m) 4 6
- simbol piawai (1m)
- kekemasan dan
kesempurnaan peta
(1m)

Nota: Aspek di atas


ditunjukkan dalam
halaman yang sama.

7 Kaedah kajian
· Pemerhatian Menghuraikan satu
· Temu bual kaedah sahaja
· Soal selidik 1
· Rujukan

2
Nota 1: Mana-mana
kaedah yang munasabah
diterima

Nota 2: Mana-mana Menghuraikan dua 2


kaedah kajian hendaklah kaedah atau lebih
berkaitan dengan dapatan
kajian
dan rujukan

Nota 3:
Bilangan responden:
Temu bual
- minimum
3 orang
Soal selidik
- minimum
20 orang

23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD


TERHAD 17 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
8 Dapatan kajian Mentakrifkan konsep
dan menyatakan jenis 1
8.1 Konsep dan jenis sistem perhubungan
sistem perhubungan dengan ringkas
2
Mentakrifkan konsep
dan menghuraikan
jenis sistem 2
perhubungan dengan
lengkap berserta
contoh yang relevan

8.2 Faktor yang


mempengaruh Menghuraikan 1
perkembangan sistem satu faktor
perhubungan
di kawasan kajian

Menghuraikan 2 3
· Dasar kerajaan dua faktor
· Kemajuan teknologi
· Perkembangan ekonomi
· Kemudahan asas
· Petempatan baru Menghuraikan tiga
faktor atau lebih 3

Nota: Mana-mana
faktor lain yang sesuai Menerapkan nilai atau
diterima. unsur patriotisme 1 1

[Lihat halaman sebelah


23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
TERHAD 18 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM

8.3 Kepentingan Menghuraikan satu


perkembangan sistem kepentingan 1
perhubungan perkembangan sistem
di kawasan kajian perhubungan

· Perdagangan 4
(e-dagang) Menghuraikan dua
· Pengiklanan kepentingan
· Pendidikan perkembangan 2
(e-pembelajaran sistem perhubungan
dan CD-ROM)
· Peluang pekerjaan
· Penyaluran Menghuraikan tiga
maklumat kepentingan 3
· Perubatan perkembangan
(tele-perubatan) sistem perhubungan
· Perbankan
· Pelancongan
· Perpaduan negara Menghuraikan empat
· Hiburan kepentingan
· Keselamatan perkembangan 4
sistem perhubungan
atau lebih

Nota: Mana-mana
kepentingan yang
munasabah diterima. Menerapkan nilai atau
unsur patriotisme 1 1

23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD


TERHAD 19 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM

8.4 Kesan negatif Menghuraikan satu


perkembangan sistem kesan perkembangan 1
perhubungan sistem perhubungan
di kawasan kajian

· Masalah sosial
· Pengangguran Menghuraikan dua
· Hasutan kesan perkembangan
· Maklumat tanpa sistem perhubungan 2
batasan
· Menjejaskan 4
ketenteraman awam
· Pencemaran bahasa Menghuraikan tiga
· Serangan virus kesan perkembangan 3
· Pembaziran sistem perhubungan
(masa/wang)

Menghuraikan empat
kesan perkembangan
sistem perhubungan 4
atau lebih

Nota: Mana-mana kesan


negatif yang sesuai
boleh diterima. Menerapkan nilai atau
unsur patriotisme 1 1

[Lihat halaman sebelah


23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
TERHAD 20 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM

8.5 Cadangan untuk Menghuraikan satu


mengurangkan kesan cadangan pengurangan
negatif perkembangan kesan negatif 1
sistem perhubungan perkembangan sistem
di kawasan kajian perhubungan

· Kuat kuasa undang-


undang
· Peranan dan Menghuraikan dua
pemantauan PBT cadangan pengurangan
· Peranan dan kesan negatif 2
pemantauan perkembangan sistem
komuniti/PIBG/ perhubungan
ibu bapa
· Pengawalan dan 4
pengeluaran lesen Menghuraikan tiga
· Mewujudkan cadangan pengurangan
undang-undang kesan negatif 3
siber perkembangan sistem
· Garis panduan perhubungan
keselamatan/
Anti-Virus
· Pendidikan Menghuraikan empat
· Kempen kesedaran cadangan atau lebih
pengurangan kesan 4
negatif perkembangan
Nota : Cadangan/ sistem perhubungan
langkah mesti berkaitan
dengan kesan negatif
di atas. Menerapkan nilai atau
unsur patriotisme 1 1

23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD


TERHAD 21 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
Bahan Grafik
Jadual:
· Jadual - tajuk dan sumber (1m)
· Graf - data (1m) 2
· Carta pai
· Peta minda
· Carta aliran

Graf:
Nota: - tajuk
(a) Bina dua bahan - petunjuk
grafik yang - label paksi X
berlainan. dan paksi Y
- skala 2
(b) Graf atau carta pai - plotan
mesti disertakan
dengan jadual. Nota: Markah maksimum
2m
(c) Bahan grafik
dipersembahkan
dalam mana-mana Carta pai:
aspek dapatan kajian. - tajuk dan petunjuk (1m) 2 4
- ketepatan sudut dan
(d) Bahan grafik mesti peratus (1m)
berkaitan dengan
kaedah kajian.
Peta minda:
- tajuk dan idea utama
(1m) 2
- maklumat (1m)

Rajah aliran:
- tajuk dan idea utama
(1m)
2
- maklumat (1m)

[Lihat halaman sebelah


23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
TERHAD 22 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
9 Rumusan

· Rumusan keseluruhan
tentang dapatan kajian Rumusan keseluruhan 1
· Penerapan nilai atau tentang dapatan kajian
unsur patriotisme 2
Menerapkan nilai atau 1
unsur patriotisme

10 Lampiran

· Surat pengenalan Menyertakan tiga 1


diri murid bahan lampiran
· Surat kebenaran
membuat kajian
· Surat makluman
kepada ibu bapa/
penjaga
· Surat kebenaran ibu
bapa/penjaga 2
· Surat penghargaan
· Soalan temu bual
· Borang soal selidik
· Gambar / foto
· Bahan daripada
pelbagai sumber – Menyertakan empat 2
majalah, akhbar, bahan lampiran
internet atau lebih

Nota: Mana-mana
lampiran yang relevan
dengan kajian.

23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD


TERHAD 23 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
11 Rujukan
Dua rujukan dengan 1
· Buku teks format penulisan yang
· Atlas betul
· Buku rujukan
· Internet
· Majalah 2
· Jurnal
· Surat khabar
· Buletin
· Orang sumber Tiga rujukan atau lebih 2
dengan format penulisan
Nota: yang betul
(a) Sila rujuk buku
Panduan Pelaksanaan
dan Penilaian Kerja
Kursus PMR Geografi
halaman 17.

(b) Rujukan mesti


berkaitan dengan
kaedah kajian.

12 Penilaian umum Susunan mengikut


format, kemas dan teliti 1 1

JUMLAH MARKAH 50

PANDUAN PENSKORAN TAMAT

[Lihat halaman sebelah


23/2 © 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD