Anda di halaman 1dari 10

MATEMATIK CEPAT TEPAT 1

a) 15  7 = _________ a) _________  2 = 8

b) 8 + 9 = _________ b) 2 + 8 = _________

c) 6  _______ = 12 c) 1 jam = ________ minit

d) 10 mm = ________ cm 1
d) jam = _________ minit
4
e) 1 m = ________ cm
e) 30 minit = _________ jam
f) 17  ________ = 8
f) 7  ________ = 28
g) ______ + 5 = 11
g) 15 ÷ 3 = _________
1
h) 1 = ______ (Dalam perpuluhan) h) 21 ÷ _______ = 3
2

3 i) 9 + 7 = __________
i) = _______(Dalam perpuluhan)
4
j) 1 jam + 30 minit = _________ minit
1 1
j) + = __________
4 4
a) 9  ______ = 54 2
a) + _______ = 2
3
b) 81  9 = ________
b) 3.5 + 0.5 = ________
c) 1000 m = _________ km
c) 25 ÷ _________ = 5
d) 0.9 km = _________ m
d) 5  _________ = 25
e) 16  2 = _________
e) 30  _________ = 60
f) 2  15 = _________
1
f) jam = _________ minit
1 2
g) + ________ = 1
5
g) 15 minit = ________ jam.
h) _______  2 = 6
1
h) jam = ________ minit
i) 20 ÷ 4 = __________ 6

j) 30 ÷ ________ = 6 i) 1 liter = __________ ml

j) 0.5 liter = ________ ml


1
MATEMATIK CEPAT TEPAT 2

a. 50  2 = _________ a. 6  ________ = 12

b. 7 + 8 = _________ b. ________  20 = 40

c. 3  4 = _______ c. 8 + ________ = 20

d. 16 ÷ 4 = ________ d. 25 ÷ 5 = _________

e. 24 ÷ _______ = 3 e. 3 + 5  2 = _________

f. 50 minit = ________ jam f. 33 ÷ 3 = ________

g. 14 + 14 = _________ g. RM150 - 30 sen = RM _________

h. 24 + 24 = _________ 2
h. 4 = _______ (Dalam termudah)
i. 34 + _________ = 68
5
i.
j. ______ + 44 = 48 3 = ________( Nombor bercampur)

1 1
j. +
4 2 = _________

a. 100 + 150 = ________ a. 48 minit = _______ jam

b. 7  ________ = 2 b. 98 sen + ______ sen = RM1.00

c. 17  2 = _________ c. 42 + 3 = _________

d. 5 liter + 5 ml = _________ ml d. 1.5 kg + _______ g = 2 kg

e. 15 cm + 1 m = _________ cm 1
e. 2 liter = _________ ml
f. 12 kg + ______ g = 12.8 kg
f. 0.5 liter = _________ ml
16
g. 18 = ________ (Pecahan termudah) 1
g. 4 jam 30 minit + 2 jam = ______ jam.
h. 36 ÷ ________ = 4
h. 1 hari = ________ jam
i. 80.2 + ___________ = 90
i. 12 jam = __________ hari
j. 50  3 = ________
3
j. 4 hari = ________ jam

2
MATEMATIK CEPAT TEPAT 3

a. 100 sen = RM_________ 3


a. 4 tahun = ________ bulan
b. 2 keping 50 sen = RM_________
b. 23 ratus = __________
c. RM100 = _____ keping 50 sen
6
c.
4 1 3 = ________
d. 5 + 5 = ________
d. 60 ÷ _________ = 5
e. 2.35 + 0.65 = _______
e. 200 ÷ _________ = 4
f. 10  4.2 = ________
f. RM8.20 + RM4.30 = RM________
3
g. 10 dalam perpuluhan = _________ g. 422 + 8 = _________

h. 11  2 = _________ h. 50  25  5 = _______

i. 42 ÷ _________ = 7 5
i. 6 bulan = ________ hari
j. Bulan Mei = _______ hari
j. 0.75 liter = _________ ml

a. 333  10 = ________ a. 3 keping 20 sen + 4 keping 10 sen =


__________ sen.
b. 28 ÷ 4 = ________
b. 250 + ________ = 500
3 4
c. + _________ = c. 22  4 = _________
5 5

d. 280 ÷ _________ = 70 d. _______ + 18 = 30

e. _________ ÷ 8 = 8 1 1
e. +
8 4 = _________
1
2  20 = ______
f. f. 50 ÷ 2 = _________

g. 1 jam 25 minit = ________ minit g. 2  _____ = 1 000

h. 45  15 + 5 = ________ 1
h. Luas segitiga = 2  tapak  _______
1
i. 3 kg + 3 kg = ________ kg i. 88  __________ = 44

j. 36 cm ÷ 4 = ________ cm j. 3  2.3 = ________

3
MATEMATIK CEPAT TEPAT 4

a. Kurangkan ______ daripada 18 = 15 a. 40 ÷ 8 = _________

1 b. 35  _________ = 70
b. Berapa bahagian 4 dalam 1 = ______
c. ________ + 15 = 30
c. 15  _______ = 45
d. 30.5 + 30.5 = __________
3 1
d. 4 m + 4 m = ________ cm e. (495) Nilai 4 = _________

1 1 f. 1 500 x 2 = _________
e. 2 + 4 = ________
g. 5.6 kg + 4.4 kg = ________ kg
f. 25  ________ = 100
h. 1 tahun = _________ minggu
g. 5 minggu = _______ hari
1
i.
1 2 hari = _______ jam
h. 3  3 = ______
j. 18 bulan = __________ tahun
i. 75 % dalam pecahan termudah = ______

j. 30 + 30  60 = __________
a. 3 % = ______ (Dalam perpuluhan) a. 15  15 = _______

2 2 b. 25  25 = ________
b. 5 + 10 = ________
c. 90 ÷ 2 = _________
c. 20 keping 20 sen = RM_________
d. Jumlah hari tahun lompat =_________
d. 12 + 12 + 12 = _________
e. Bulan Februari 1996 = ______ hari
e. 5 % daripada 50 = _________
1 3
f. 80  50  _________ = 0 f. 4 liter + 8 liter = _________ liter

g. 5.4 kg + 400 g = ________ kg g. 5.8 m + _______ cm = 6 m

h. 80 % dalam bentuk pecahan = _______ h. 18 ÷ 3 = ________

i. 500 ÷ __________ = 250 i. 200  25 = __________

j. 22  3 ÷ 3 = ________ j. 50 + ________ = 72

4
MATEMATIK CEPAT TEPAT 5

1 a. 6  4 = _________
6  60 = ______
a.
1
b. 2  2  4 = _________
b. 300  ______ = 10

c. 42  3 = _______ c. Jumlah permukaan kubus =________

d. 25 sen  4 = RM________ d. 3.5 km = __________ m

e. 0.2 + 2.8 = ________ e. 15 cm = _________ mm

f. 14 + 14  10 = ________ f. 1 500  2 = _________

g. 185  _______ = 100 g. Cecair disukat dengan unit ________

h. 30 m ÷ 5 = ______ cm h. 625 ÷ 25 = _________

i. ______  4 = 800 i. 50 sen + 20 sen + 10 sen = ______

j. 20  20 = __________ j. RM1.05 + ______ = RM1.50

12 a. 1.5 jam = _______ minit


a. 100 = ______ %
b. 750 ml dalam pecahan = ________ l
1
5  200 = ________
b. 1
c. 4  8 = _________
c. 16  _________ = 9
d. 8  8 = _________
d. 81 ÷ 9 = _________
e. Bulan Februari 2000 = ______ hari
e. 105 ÷ _________ = 21
f. 100  50  25 = _________
1 1
f. 8 + 4 = ________ g. 63 ÷ ______ = 9

3 h. 6  ______ = 54
g.  30 = ________
10
i. 1 010 ÷ 5 = __________
h. 2 072 + 7 = ________
j. ________  20 = 600
i. 55 045 + 5 = __________

j. RM38 ÷ 2 = RM________

5
MATEMATIK CEPAT TEPAT 6

a. _______  9 = 18 a. 808 ÷ 4 = _________

b. 82 + ______ = 90 b. 15  2 ÷ 2 = _________

3 1 1
c. + _______ = 1 c.  10 jam = ________ minit
4 4 5

d. 40  20 + 2 = ________ d. 125  __________ = 100

e. 35  5 + ________ = 40 e. 1 000  600 = _________

f. 8  12 = ________ f. ________ + 19.2 = 20

g. 48 ÷ _______ = 24 g. 2 minggu = ________ hari

h. 96 ÷ 3 = ______ h. 1 bulan = _________ minggu

i. 1.6 l + 2.4 l = _________ l i. Bulan November = ______ hari

j. ________ + 16 = 30 j. 45  10 = _______

a. 5  7 = ______ a. 99.39 ÷ 3 = _______

b. 18 + _______ = 36 b. 345 ÷ 100 = ________

c. 36 ÷ _________ = 12 c. 4 728 ÷ 1 000 = _________

d. 1 025 + _________ = 1 050 d. 81 ÷ 3 = _________

1 e. 9.24  10 = ______
e. 2 minit = _________ saat
f. 65.29 + 0.01 = _________
f. 6 keping 50 sen = RM________
3 5
g. 8 + 8 = ________
g. 20 keping 10 sen = RM________

h. RM50  RM12 = RM________ 12


h. Permudahkan 36 = ______
i. 5.7 kg  1.5 kg = __________ kg
2 2
i. 83 + 3 = __________
j. 842 ÷ 2 = ________

3
j. 1  4 = ___________

6
MATEMATIK CEPAT TEPAT 7

a. 89 642. Digit ratus = _________ 4 2


5  5 = _________
a.

b. 324  ______ = 648 1


b. 1 minit +
4 jam = _________ minit
c. 74.2 ÷ 2 = _______
c. RM5  RM0.50 = RM________
1
d. 2  8  6 = ________
d. 13 m  10 m = __________ m

e. 65.05 ÷ 5 = ________ e. 15 kg + ________ kg = 26 kg

f. 80  40 + 10 = ________ f. 8  3 ÷ 2 = _________

g. 6.75 liter + 0.25 liter = _______ ml g. 17 + 27 = _________

h. 10.25  ______ = 9 2
3 jam + 10 minit = ________ minit
h.
5 1
i. 8 + 4 = ______ i. 15  2 = _________

j.
3 j. 1 000  10 = _______
4 daripada 100 = __________
a. 17.25 kepada nombor bercampur = a. 18.9 ÷ 9 = _________
_________
b. 6  4 = _________
b. 16.32 ÷ 4 = ______
1
2  8  5 = ________
c. ______ ÷ 7 = 8 c.

d. 108 ÷ _______ = 27 d. 305 ÷ 10 = __________

e. 38 402. Nilai digit 8 = ________ e. 4 000 ÷ ________ = 2 000

f. 14 ÷ 7 = 2  ________ f. 12.4 kg ÷ _________ = 3.1 kg

g. 15 + 16 = 30 + _______ g. 15.5  5.5 = _________

h. 8 keping 20 sen + 9 keping 5 sen = 1


3  60 = ________
RM__________ h.

i. 15 ÷ 3 = ______ 2 1
+ 6 = _________
i.
3
j. 29  8 = 18 + _________
1
j.
2  4  9 = _______

7
MATEMATIK CEPAT TEPAT 8

a. 1.5 + 1.5 = _________ a. 100  60 + 40 = _________

b. 9  9 = ______ b. 7  7 = _________

c. 12  7 + 5 = _______ c. 200 ÷ 4 = ________

d. Ada berapa 5 dalam 120 = d. Ada berapa 5 sen dalam 50 sen =


________ ______

e. RM6.50 + RM0.80 = RM________ e. RM6  RM1.50 = RM________

f. 1 000  34 = ________ 1
f. Ada berapa dalam 1 = _________
4
g. 6.79  5 = _______
g. 21 + 100 = _________
1
h. daripada 1 000 = ________ 2 jam = ________ minit
4 h.

i. 20 % daripada 50 = ________ i. 2.5 kg = _________ g

j. (5.78) Nilai 8 = __________ j. 1 dekad = _______ tahun

a. 4.5 + 6 = _________ a. 1.45 + 0.5 = _________

b. 100  18 = ________ b. 6  9 = _________

c. 45  2 = ______ 1
c. daripada 22 = ________
2
d. 81 ÷ 9 = _______
d. Piramid tapak segi empat ada
1 __________ sisi
e. Ada berapa dalam 2 = ________
4
e. 45  2 = ________
f. 0.5 dalam pecahan = ________
f. Ada berapa 3 dalam 18 = ________
g. 50 % daripada 70 = _______
g. Kurangkan 20 daripada 120 =
h. 26 789. Nilai 6 = __________ ________

1 2 h. 0.5 daripada 90 = ________


i. + = ______
2 4
i. 24 ÷ 6 = _________
j. Kurang 6 daripada 15 = _________
j. 20.469. Nilai 6 = _______

8
MATEMATIK CEPAT TEPAT 9

a. 1.6 + 1.6 = _________ a. 2 000 + 123 = _________

b. Kurangkan 18 daripada 100 = ______ b. 34.6  0.6 = _________

c. 20  2 = _______ c. 24  2 = ________

d. 1.5 kg = ________ g 1
d. 4 daripada 12 = ______
e. 1 000 m = ________ km
e. 50 % daripada RM6.00 = RM________
f. 50 % daripada 1 km = ________ m
1
g. 2 abad = _______ tahun f. Ada berapa dalam 3 = _________
3

1 g. 3 minggu = _________ hari


h. 4 jam = ________ minit
1
i. Dalam 1 000 ada berapa 100 = h. 2 jam = ________ minit
________
i. 45 g = _________ kg
j. 0.45 dalam pecahan = __________
j. RM5  RM1.50 = RM_______

a. 150  25 = _________ a. 70  30  10 = _________

1 b. 122  2  4 = _________
b. Dalam 2 ada berapa 2 = ________
c. 13 + 13 + 13 = ________
c. 4  7 = ______
1 1
d. 2 + 2 = __________
d. 4 minggu = _______ hari

e. 21 ÷ 7 = ________ e. RM100  RM75 = RM________

f. 2.27 dalam pecahan = ________ f. 1.5 liter = ________ ml

g. 60 % dalam pecahan = _______ 1


g. 2 m = ________ cm
h. 34.5 + 34.5 = __________
h. 9  7 = ________
1
i. 2 ÷ 2 = ______ i. 1.5 jam + 2 jam = _________ jam

3 j. 20.981. Nilai 1 = _______


j. 4 jam = _________ minit

9
MATEMATIK CEPAT TEPAT 10

a. 10 minit sebelum jam 2.00 pm = _______ a. 4  9 = _________

b. 9  9 + 9 = ______ b. 3.4  3 = _________

c. 27 ÷ 3 = _______ c. Kurang 400 g daripada 1 kg = _______ g

d. 100  85 = ________ d. 2.8 liter = ________ ml

e. 31 + 31 = ________ 1
e. 4 liter = ________ ml
1
f. 12 tahun = ________ bulan
f. 90  45 = _________

g. 4 kg = _______ g g. RM67 + RM0.85 = RM_________

h. 3  4 m = ______ m 1 1
h. 4 + 4 = ________
i. 60 % daripada 100 = ________
1
j. 456 789. Nilai 5 = __________ i. 3 daripada 9 = _________

j. 45  0  5 = _______

a. 400 + 400 + 400 = _________ a. 7  8 = _________

b. 3  4 ÷ 4 = ________ b. 16.78  7 = _________

c. 3 jam = ______ minit 2


c. 1  7 = ________
d. 5 ÷ 2 = _______
d. 50 % daripada 1 km = __________m
e. 1.5 jam = ________ minit
e. 2  1.5 = ________
f. 3 000 g = ________ kg
f. 3 400 ÷ 100 = ________
g. 67 ml = _______ liter
g. RM100 = ______ keping RM10
1
h. 2 dekad = __________ tahun h. 1 000 ÷ 5 = ________

i. 100 m = ______ km i. 24 jam = _________ hari

j. 24 + 24 = ________ j. Bulan September = _______ hari

10

Anda mungkin juga menyukai