Anda di halaman 1dari 7

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

Nama Fiqh Kekeluargaan Islam


1.
Kursus/Modul Family Fiqh of Islam

2. Kod Kursus FKIK3013

Nama Staf
3. Mohd Nahwiuddin bin Abdul Manaf
Akademik

Rasional
Kursus ini bertujuan supaya pelajar dapat menguasai ilmu kekeluargaan dan diaplikasikan
4. Kursus/Modul
dalam kehidupan.
dalam Program

5. Semester dan
Semester 1 Tahun 3 / Semester 1 Tahun 4 / Semester 2 Tahun 4
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
121
P= Pentaksiran
30 15 - 2 30 30 - 14

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat(jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Menghuraikan konsep asas pembinaan insan menurut Islam (C2, LO1).
Outcomes, CLO)
2. Membincangkan konsep perkahwinan dalam Islam secara pembentangan (C2, LO3,LO4,
CTPS1, CS3).

3. Menjelaskan proses pelaksanaan dan pembubaran perkahwinan menurut syariat


Islam secara pembentangan berkumpulan.(C2, L04,LO5, LO6, CS1, TS1, LL1)

4. Menganalisis pengurusan masalah keluarga dalam perkahwinan (C4, A3, LO6, LL3).

5. Menerangkan prosedur perkahwinan di Malaysia (C2, A4, LO1).

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
ketara

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
kompleks
Mencipta

Respons

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A
A5
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
1 X

2 X

3 X

4 X X

5 X X

Berkuat kuasa mulai Jun 2015 1


(Kemas kini November 2016)
10. Kemahiran Boleh Pemikiran kreatif dan kemahiran menyelesaikan masalah. (CTPS1)
Pindah Kemahiran Berkomunikasi. (CS3)
(Transferable Kemahiran berpasukan (TS1)
Skills, TS): Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat.(LL3)

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:
serta Pentaksiran
1. Kuliah
2. Tutorial
- Perbincangan

Strategi Pentaksiran:
 
Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi bentuk pentaksiran, iaitu kerja
kursus (100%) .

Strategi Pengajaran dan


Learning Outcome (LO) Jenis Pentaksiran
Pembelajaran
Kuliah Kuiz
LO1- Pengetahuan
Tutorial Penulisan Laporan
LO3- Pemikiran Kritikal dan
Tutorial Pembentangan
Pendekatan Saintifik

Penulisan Laporan
LO4- Berkomunikasi Tutorial
Pembentangan Individu

LO5- Kemahiran Sosial/ Pembentangan


Tutorial
Kerja Berpasukan kumpulan
LO6- Pembelajaran Penulisan Laporan
Kuliah
Sepanjang Hayat dan Kuiz
Tutorial
Pengurusan Maklumat Pembentangan

12. Sinopsis Kursus ini memfokuskan kepada fiqh kekeluargaan Islam meliputi asas-asas pembinaan
insan, perkahwinan, pembubaran perkahwinan, pengurusan masalah dalam keluarga dan
prosedur yang berkaitan perkahwinan dan perceraian di Malaysia

This course focuses on the fiqh of Islamic family matters that covers the basics human
construction, marriage, dissolution of marriage, family management problems and
procedures related to marriages and divorces in Malaysia.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus: 100%


Pentaksiran

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan


Penulisan Laporan
50
(1500 perkataan)
Tugasan Pembentangan 25
Kuiz 25

Berkuat kuasa mulai Jun 2015 2


(Kemas kini November 2016)
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6
Learning
Outcomes, CLO) CLO1 X
dengan
Objektif Pendidikan CLO2 X X
Program CLO3 X X X
(Programme
Educational CLO4 X
Objectives, PEO)
CLO5 X

Objektif Pendidikan Program (PEO)


Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam
PEO1
bidang keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
PEO2
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan
PEO3 bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa
Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
PEO4
pelbagai sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
PEO5 menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan
PEO6 (LO9), berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu
melaksanakan kerja berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Menghuraikan konsep asas pembinaan insan menurut Islam (C2,
CLO 1
LO1).
Membincangkan konsep perkahwinan dalam Islam (C2, LO3, LO4,
CLO 2
CTPS1, CS3).
Menjelaskan proses pelaksanaan dan pembubaran perkahwinan
CLO 3 menurut syariat Islam secara pembentangan berkumpulan. (C2,
L04,LO5, LO6, CS1, TS1, LL1)
Menganalisis pengurusan masalah keluarga dalam perkahwinan
CLO 4
(C4, A3, LO6, LL3).
CLO 5 Menerangkan prosedur perkahwinan di Malaysia (C2, A4, LO1).

Berkuat kuasa mulai Jun 2015 3


(Kemas kini November 2016)
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 LO9
Kursus (Course
Learning CLO1 X
Outcomes, CLO)
dengan Hasil CLO2 X X
Pembelajaran CLO3 X X X
( Learning
Outcomes, PLO) CLO4 X

CLO5 X

Hasil Pembelajaran (LO)


LO1 Pengetahuan
LO2 Kemahiran Psikomotor/ Amali/ Teknik
LO3 Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik
LO4 Kemahiran Komunikasi
LO5 Kemahiran Sosial/ Kerja Berpasukan Pertanggungjawaban
LO6 Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat
LO7 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan
LO8 Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika
LO9 Kemahiran Kepemimpinan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO 1 Menghuraikan konsep asas pembinaan insan menurut Islam (C2, LO1).
Membincangkan konsep perkahwinan dalam Islam (C2, LO3, LO4,
CLO 2
CTPS1, CS3).
Menjelaskan proses pelaksanaan dan pembubaran perkahwinan
CLO 3 menurut syariat Islam secara pembentangan berkumpulan. (C2,
L04,LO5, LO6, CS1, TS1, LL1)
Menganalisis pengurusan masalah keluarga dalam perkahwinan (C4,
CLO 4
A3, LO6, LL3).
CLO 5 Menerangkan prosedur perkahwinan di Malaysia (C2, A4, LO1).

Berkuat kuasa mulai Jun 2015 4


(Kemas kini November 2016)
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka
Interaksi

Interaksi
Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Asas-Asas Pembinaan Insan

• Aqidah
• Ibadah
4 2 4 4 14
• Akhlak

2. Perkahwinan

• Konsep
• Persediaan Perkahwinan
6 3 6 6 21
• Rukun Perkahwinan
• Tanggungjawab Dalam Perkahwinan
• Poligami

3. Pembubaran Perkahwinan(4)
• Talak
• Iddah dan rujuk
• Fasakh dan Khulu’ 6 3 6 6 21
• Lian Nusyuz dan Sulh
• Hadhanah
• Hak-Hak selepas Cerai
 
4. i. Pengurusan Kekeluargaan Menurut Islam

• Hubungan Dalam Keluarga


• Kewangan Keluarga
• Kesihatan
• Komunikasi Suami Isteri

ii. Masalah Dalam Keluarga 8 4 8 8 28

• Pengurusan Tekanan/ Stress


• Pengurusan Konflik
• Perkhidmatan Kaunseling
• Pengurusan Talak & Fasakh

5. Prosedur Perkahwinan Islam di Malaysia

• Prosedur Perkahwinan
• Prosedur Perceraian
• Bentuk Kesalahan di bawah Undang-undang 6 3 6 6 21
Keluarga Islam

Berkuat kuasa mulai Jun 2015 5


(Kemas kini November 2016)
Kerja Kursus 2 14 16

Amali

Ulangkaji Peperiksaan

Peperiksaan

Jumlah 30 15 - 2 30 30 - 14 121

JUMLAH JAM PEMBELAJARAN Bersemuka Bukan Bersemuka


BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA
Kuliah 30 30

Tutorial 15 30

Penulisan Laporan - 8
-
(1400 perkataan)

Pembentangan
1(Individu) 0.5 1.5
(30 minit)

Pembentangan 2
(Berkumpulan) 0.5 1.5
(30 minit)

Kuiz (60 minit) 1 3

Jumlah 47 74

Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar 121
(SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Mustafa Al-Khin,Mustafa Al-Bugha, & Ali Asy-Syarbaji. (2011). Al-Fiqh al-manhaji mazhab Al-
Syafie. ( Penterjemah: Zulkifli bin Mohamad al-Bakri & rakan ). Kuala Lumpur : Jabatan
Kemajuan Islam Malaysia.

Zaharuddin Abd Rahman. (2011). Mutiara akidah dan ibadat, Shah Alam: Karya Bestari
Sdn. Bhd.

Zahazan Mohamad. (2011). A – Z Tentang munakahat tapi anda tiada tempat untuk bertanya.
Kuala Lumpur: Telaga Biru.

Rujukan Tambahan Haron Din. (2000).Manusia dan Islam.Jld 2.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka

Ismail Kamus. (2009). Indahnya Hidup Bersyariat. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

Mat Saad Abd. Rahman. (2006). Undang-undang keluarga islam: Aturan perkahwinan, suatu
pendekatan berdasarkan amalan semasa. Petaling Jaya: Intel Multimedia and
Publication

Wahbah al-Zuhaili. (1999). Fiqh dan perundangan Islam. Penterjemah Dr. Ahmad Shahbari
Salamon . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015 6


(Kemas kini November 2016)
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
PIMK3013 FIQH KEKELUARGAAN ISLAM(3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 Pembelajaran

1. Menghuraikan konsep asas


Kuliah
pembinaan insan menurut Islam (C2, X Kuiz
Tutorial
LO1).

Penulisan Laporan
2. Membincangkan konsep perkahwinan
Pembentangan
dalam Islam (C2, LO3, LO4, CTPS1, X X Tutorial
individu
CS3).

3. Menjelaskan proses pelaksanaan dan


pembubaran perkahwinan menurut Penulisan Laporan
syariat Islam secara pembentangan X Perbincangan Pembentangan
berkumpulan. (C2, L04,LO5, LO6, berkumpulan
CS1, TS1, LL1)

4. Menganalisis pengurusan masalah


Kuliah
keluarga dalam perkahwinan (C4, A3, X Kuiz
Tutorial
LO6, LL3).

5. Menerangkan prosedur perkahwinan di Kuiz


X Perbincangan
Malaysia (C2, A4, LO1). Penulisan Laporan

Kuliah Penulisan Laporan


KESELURUHAN X X X X Tutoial Pembentangan 1& 2
Perbincangan Kuiz

Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik


M Ed. (Pentadbiran Pendidikan) UKM
Faridon bin Baharin
1 B.Syariah (Hons). (Syariah) UM.
Diploma Pendidikan (KPLI) MPI Bangi
PhD (Pendidikan Islam) UKM
Dr Zakaria bin Abdullah M.Ed (Pengajian Kurikulum) USM
2
BA (Hons) Usuluddin UM
Diploma Pendidikan (KPLI) MPI, Bangi.
Master Usuluddin ( Akidah dan Pemikiran)
3 Sabawi bin Awang
BA (Hons) Usuluddin dan Falsafah, UKM

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti / Bahagian

Pensyarah,
Prof. Madya Dr. Engku Ahmad Zaki bin Pusat Pengajian Usuluddin, Universiti Sultan Zainal
1
Engku Alwi Fakulti Pengajian Kontemporari Abidin
Islam
Pensyarah,
Dr. Berhanundin bin Abdullah Universiti Sultan Zainal
2 Fakulti Pengajian Kontemporari
Abidin
Islam
IPG Kampus Dato’ Razali
3 Dr. Tengku Zawawi bin Tengku Zainal Pensyarah Cemerlang
Ismail

Berkuat kuasa mulai Jun 2015 7


(Kemas kini November 2016)