Anda di halaman 1dari 15

Pendahuluan:

Kanak-kanak istimewa adalah sebahagian daripada mereka yang tergolong


dalam kumpulan Orang Kurang Upaya (OKU), iaitu seseorang yang tidak berupaya
menentukan sendiri bagi memperoleh sepenuhnya, atau sebahagian daripada
keperluan biasa seseorang individu, dan tidak dapat hidup bermasyarakat sama ada
dari segi fizikal, atau mental, dan berlaku sama ada sejak dilahirkan, ataupun sesudah
itu.

Kanak-kanak istimewa sering dikaitkan dengan ketakupayaan pembelajaran.


Sebenarnya, ketakupayaan pembelajaran bukanlah bermaksud bodoh, lembab, malas,
atau tahap kecerdasan yang rendah. Dan ini juga bukanlah berlaku akibat daripada
perbezaan budaya, status sosial, kekangan ekonomi, dan pengaruh persekitaran.
Ketakupayaan pembelajaran bermaksud masalah khusus di dalam otak kanak-kanak
ini, yang menjejaskan cara seseorang itu memproses dan bertindak balas terhadap
sesuatu maklumat.

Murid-murid Kelas Pemulihan Khas selalunya menghadapi berbagai-bagai


masalah di dalam proses pembelajaran mereka. Mereka amat lambat mengikuti
pembelajaran yang diajarkan oleh guru mereka. Ini mungkin disebabkan oleh pelbagai
faktor yang Tuhan telah kurniakan kepada mereka. Namun begitu,kita sebagai pendidik
bukanlah perlu meratapinya tetapi perlu mengambil daya usaha bagi membantu
mereka. Pelbagai kaedah perlu kita terokai supaya keadaan mereka dapat dikurangkan.
Permasalahan yang mereka hadapi,kemungkinan besar akan dapat dirungkaikan.

1
Kandungan:

Bahasa adalah satu bentuk komunikasi sama ada verbal atau non verbal.
Bahasa mengandungi perkataan-perkataan yang digunakan oleh sesebuah komuniti
dengan peraturan tatabahasa dan perbendaharaan kata yang tertentu. Perkembangan
bahasa bagi seseorang kanak-kanak adalah sangat penting kerana bahasa merupakan
pemangkin perkembangan kanak-kanak tersebut. Semasa mereka berinteraksi dengan
orang dewasa dan rakan sebaya, mereka membina kefahaman dan idea-idea tentang
perkara yang berlaku di persekitaran mereka.

Menurut Berk (2001), bahasa memudahkan proses pengajaran dan ia berkait rapat dengan
kemahiran membaca dan menulis. Manakala Santrock (2007) menyatakan bahawa bahasa akan
memudahkan pelajar mempelajari konsep-konsep abstrak. Selain itu, kemahiran bahasa menjadi alat
kepada perkembangan kendiri dan sosial.

TEORI BEHAVIORIS TEORI KOGNITIF TEORI NATIVIS

Skinner (1957) menyatakan Teori sosio kognitif pula Perspektif Nativis berasaskan
ibubapa memainkan peranan menekankan tentang peranan kepada teori perkembangan otat
yang penting dalam menyediakan pemodelan. Contoh: kanak-kanak yang lebih cenderung melihat
perbendaharaan kata yang betul meniru percakapan orang perkembangan bahasa berlaku
kepada anak-anaknya. Ibubapa dewasa. Kanak-kanak mungkin secara dalaman dan diwarisi.
atau penjaga kanak-kanak boleh mempelajari beberapa aspek Teori ini dipelopori oleh Naom
membantu perkembangan dalam kemahiran bahasa apabila Chomsky yang menyatakan
bahasa kanak-kanak dengan melihat dan mendengar proses perkembangan bahasa
memberi peneguhan yang sesuai percakapan orang lain. Mereka seseorang individu lebih
setiap kali kanak-kanak seterusnya akan meniru dan kompleks daripada peneguhan
menyebut perkataan atau ayat akan mengulanginya apabila kepada gerakbalas yang betul
dengan betul dan difahami. diteguhkan. oleh Perspektif Behavioris atau
mempelajari daripada orang
dewasa melalui peniruan seperti
yang ditegaskan oleh perspektif
Mengikut perseptif behavioris, Vygotsky melihat
Sosio Kognitif.
setiap gerakbalas atau bahasa sebagai alat utama untuk
tingkahlaku yang menggunakan interaksi sosial, pemindahan
bahasa diteguhkan. Contohnya: budaya dan menjana pemikiran
Apabila seorang kanak-kanak individu. Kanak-kanak Chomsky mencadangkan
berkata, “Saya dahaga, nak mempelajari bahasa secara perkembangan bahasa individu
minum”. Ibunya bertindak balas berinteraksi setiap hari dengan adalah merupakan proses
dengan memberi minuman orang-orang di persekitaran. dalaman dan dipengaruhi oleh

2
kepada kanak-kanak tersebut. Orang-orang dewasa akan individu itu sendiri. Ini bermaksud
Tindak balas ibunya hasil mengubahsuai pertuturan mereka individu dilahirkan dengan
daripada perkataan dan bahasa supaya sesuai dengan keupayaan berbahasa yang
yang digunakan oleh anaknya kefahaman kanak-kanak. tersendiri yang mana Chomsky
betul. Percakapan seperti bayi dan melabelkannya sebagai
kanak-kanak kecil dengan ayat- “Tatabahasa Universal”.
Kanak-kanak akan lebih gemar ayat mudah dan pendek disertai Tatabahasa universal ini adalah
bercakap apabila ibubapanya dengan intonasi yang pelbagai asas kepada semua bahasa yang
seringkali memuji dan memberi bantuan kepada kanak- ada. Kemahiran ini disifatkan oleh
meneguhkan percakapannya. kanak untuk mempelajari bahasa. Chomsky sebagai satu
Ibubapa boleh memberi Ini memudahkan perkembangan pembelajaran bahasa yang ada
tindakbalas dengan melakukan bahasa berlaku. pada setiap individu semenjak
gerakbalas yang selaras dengan dilahirkan.
percakapan kanak-kanak, memuji
kanak-kanak apabila dapat
menyebut sesuatu dengan betul
atau berinteraksi dengan kanak-
kanak menggunakan laras
bahasa yang betul.

Perkembangan bahasa kanak-kanak melalui beberapa peringkat bermula dari


dalam kandungan lagi yang dikenali sebagai Peringkat Pranatal. Pada minggu ke-30
sehingga ke-38, peparunya berkembang baik dan sudah berfungsi. Janin boleh
mendengar bunyi kuat dan memberikan respons dengan menggerakkan kaki dan
lengan.

Peringkat seterusnya pula adalah Peringkat Bayi. Semenjak lahir bayi sentiasa
mengeluarkan bunyi-bunyian. Tujuan komunikasi awal ini adalah untuk menarik
perhatian ibubapa, penjaga dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Bunyi dan
isyarat pergerakan yang dilakukan oleh bayi berlaku melalui turutan yang tertentu pada
tahun yang pertama:Menangis,‘Cooing’,‘Babbling’ dan membuat isyarat. Pada usia 8-12
bulan, bayi menunjukkan kefahaman pada perkataan yang disebut. Bayi selalu mula
menyebut perkataan pertama pada usia 10-15 bulan.

Sebelum perkataan pertama disebut, bayi selalunya telah berinteraksi dengan


ibubapa, penjaga melalui isyarat dan bunyi-bunyi mereka yang tersendiri. Perkataan
pertama adalah kesinambungan daripada proses ini. Perkataan pertama bayi adalah
perkataan yang penting dan dekat dengan mereka seperti orang-orang yang terdekat

3
(papa, mama), kenderaan (kereta, car) mainan (bola), makanan (susu), anggota badan
(mata), pakaian (baju) atau ucapan (bye-bye). Kadang-kala satu patah perkataan
mereka boleh membawa pelbagai makna. Contohnya ‘bola’ mungkin membawa
maksud “itu bola” atau “saya nak bola”.

Secara purata, bayi memahami lebih kurang 50 perkataan pada usia 13 bulan,
tetapi mereka masih tidak dapat menyebutnya sehingga dalam usia 18 bulan. Ini
kerana, bagi bayi perkataan-perkataan yang difahami selalunya melebihi perkataan-
perkataan yang diguna atau yang dapat disebut. Perbendaharaan kata bagi bayi akan
meningkat dengan cepat setelah mereka dapat menyebut perkataan yang pertama.
Dalam usia 18 bulan mereka akan dapat menyebut dalam lingkungan 50 patah
perkataan. Bilangan ini meningkat sehingga 200 patah perkataan pada usia 24 bulan (2
tahun). Peningkatan perbendaharaan kata yang cepat ini dipanggil “vocabulary spurt”.

Peringkat seterusnya pula adalah Peringkat Kanak-Kanak. Jadual dibawah adalah model tahap
perkembangan membaca di kalangan kanak-kanak yang dicadangkan oleh Chall (1979):

Aras Umur Penerangan


0 0 – 4 tahun Kanak-kanak mula menguasai kemahiran-kemahiran asas
untuk membaca. Mereka memahami peraturan dalam
membaca iaitu bermula dari kiri ke kanan. Mereka mula
mengenali huruf, boleh menulis dan membaca nama sendiri.
Dengan sokongan daripada ibu bapa dan guru pra sekolah,
kanak-kanak ini menguasai kemahiran membaca yang asas.

1 5 – 7 tahun Kebanyakan kanak-kanak mula belajar membaca pada


peringkat ini. Mereka mula mengenali suku kata bunyi
perkataan dan cara menyebut. Mereka mula membaca
perkataan mudah dengan menggabungkan suku kata.

2 7 – 9 tahun Kanak-kanak mula semakin fasih dalam membaca. Mereka


boleh mengenali perkataan dan membaca ayat. Walau
bagaimanapun, membaca pada peringkat ini masih hanya di
peringkat pembacaan sahaja. Kanak-kanak pada peringkat
ini kadang-kadang hanya membaca tetapi tidak memahami
apa yang dibaca.

4
3 10 – 13 tahun Pada peringkat usia ini, kanak-kanak lebih mahir
mendapatkan maklumat dan informasi daripada pembacaan.
Mereka mula membaca dengan kefahaman. Tetapi mereka
masih belum memahami pembacaan yang memerlukan
analisa atau yang melibatkan perspektif yang berbeza.
Kanak-kanak yang masih belum menguasai kemahiran
membaca pada peringkat ini, akan mengalami kesukaran
untuk menguasai kemahiran akademik subjek-subjek yang
lain.

4 14 tahun ke atas Hampir keseluruhan pelajar merupakan pembaca yang mahir


pada peringkat ini. Kefahaman mereka tentang bahan yang
dibaca meningkat, mereka berupaya memahami pembacaan
yang kompleks melibatkan pelbagai perspektif. Ini
membolehkan mereka berbincang secara analitikal tentang
kesusasteraan, sejarah, ekonomi dan politik.

Keluhan mengenai pencapaian rendah setengah murid kita dalam bahasa


memang sering dilahirkan oleh para pendidik dan ibu bapa. Mereka bimbang kerana
memang terdapat sebilangan murid sekolah rendah yang tidak dapat. membaca dan
memahami soalan-soalan dalam peperiksaan dan,oleh itu, pakai teka saja bila
menjawab soalan. Malahan ada sesetengah murid sekolah menengah yang sama
buruk kebolehan bahasanya. Tidak dapat dinafikan bahawa antara murid-murid
tersebut di atas terdapat mereka yang memang tidak boleh bercakap dan menulis
disebabkan kerencatan mental atau kecacatan fisikal. Tetapi mereka ini hanya terdiri
dari bilangan yang amat kecil dan yang lain yang merupakan majoriti besar adalah
kanak-kanak normal yang tiada sebarang kerencatan mental atau kecacatan fisikal.
Mereka ini kerapkali dinamakan murid lembam yang didefinisikan oleh Brennan
(1974) sebagai 'murid-murid yang gagal menghadapi kerja normal sekolah unntuk
kumpulan sebaya mereka tetapi kegagalan mereka tidak dapat dianggap sebagai
disebabkan oleh kecacatan...' Mereka ini kadangkala juga diberi label pencapai rendah
yang membawa erti bahawa murid-murid ini memperlihat taraf pencapaian yang tidak
memuaskan berbanding dengan taraf pencapaian purata rakan-rakan sebayanya atau
taraf pencapaian yang diharapkan bagi murid-murid pada peringkat persekolahan itu.
Tetapi penakrifan di atas adalah tidak mencukupi dan mestilah dilengkapi
dengan keterangan tentang beberapa ciri yang lazim dapat diperhacikan pada murid

5
lembam atau pencapai-rendah ini. Seringkali ciri-ciri ini sedikit banyak berhubung
dengan persekitaran rumah dan bidang bahasa, misalnya Bahasa Malaysia, mereka
sentiasa mengalami kesulitan pembelajaran kerana kemiskinan perbendaharaan kata
yang kemungkinan besar disebabkan diskriminasi penglihatan dan pendengarannya
yang kurang memuaskan. Akibat dari berbagai kesulitan pembelajaran yang
dialaminya, murid lembam ini selalu gagal dalam ujian, dan ini seterusnya
menyebabkannya mempunyai yakin diri dan konsep diri yang rendah. Kita tidak berasa
hairan apabila kita dapati murid lembam ini kurang aktif dan kurang minat untuk
menyertai kegiatan pelajaran dalam bilik darjah.

Latar Belakang Murid:

Saya telah memilih seorang murid yang bernama Muhamad Amizan Azahari Bin
Adnan, dari Sekolah Kebangsaan Dato’ Wan Ahmad, Kangar, Perlis. Pelajar ini sudah
berada dalam Tahun 3 pada tahun 2010. Butir-butir diri murid ini seperti berikut:

Nama : Muhamad Amizan Azahari Bin Adnan


Tarikh lahir : 28.5.2001
No. Surat Beranak : AD 02929
Alamat : Kampong Behor Temak, Kangar, Perlis.
Agama : Islam
Bangsa : Melayu
Nama bapa : Adnan Bin Othman
Pekerjaan : buruh pertanian
Nama ibu : Zaini Bt Abd Rahman
Pekerjaan : Suri rumah tangga
Tarikh masuk sekolah : 5.1.2008

Saya telah memilih Amizan Azhari yang lebih mesra dipanggil ‘Jan’, kerana
murid ini mempunyai tingkah laku yang luar biasa, berdasarkan tingkah laku distruptif.
Antara tingkah laku yang terdapat pada Amizan adalah seperti berikut:
i. Tidak boleh duduk di tempatnya dalam satu tempoh masa yang lama.
ii. Mudah terganggu dan menukar tumpuan kerja

6
iii. Sukar mengingat sesuatu yang dilihatnya.
iv. Tidak dapat menyebut perkataan-perkataan dengan jelas, hanya
kedengaran suku kata di hujung sahaja.

Perlakuan Amizan di dalam kelas telah menyedarkan pihak sekolah bahawa


beliau merupakan seorang murid bermasalah pembelajaran. Pencapaian akademik
Amizan juga amat rendah. Oleh itu adalah nyata bahawa beliau memerlukan perhatian
khusus dengan pendekatan serta kaedah pengajaran yang berbeza dari pelajar lain.

RPH:

KELAS/DARJAH : 3 Murni

MASA : 8.45 – 9.45 pagi (60 minit)

MATA PELAJARAN : Bahasa Melayu

KUMPULAN A (PERDANA) B (WIRA) C (ISWARA)

Nama Murid 1. Amizan Azhari 1. Mohd Faizal b Abdullah 1.MohdFaizal b Ahmad


2. Syamizi b Abd Khalid 2. Mohd Azrun Azuwan 2.Mohd Zakri b Marzuki

Tajuk Suku Kata (KV) Vokal (a, i,e, o,u) Huruf (a g)

Objektif Pada akhir P&P ini murid- Pada akhir P&P ini murid- Pada akhir P&P ini
murid dapat menyebut dan murid akan dapat membunyi murid-murid dapat
menulis suku kata awal (KV) dan menulis huruf vocal menyebut dan
dengan betul sekurang- dengan betul sekurang- membulatkan huruf
kurangnya 6 daripada 8 kurangnya 4 daripada 6 yang sama dengan
gambar yang ditunjukkan di berpandukan gambar yang betul sekurang-
dalam lembaran kerja ditunjukkan oleh guru kurangnya 5 daripada 7
huruf yang guru
tunjukkan dan
senaraikan di dalam
lembaran kerja

Pengalaman Murid sudah dapat mengeja Murid sudah kenal huruf Murid dapat menyebut
Sedia Ada dan membantang suku kata secara keseluruhan huruf secara hafalan
(KV) dengan betul mengikut urutan sahaja

7
Alat Bantu 1.Jejak labah-labah 1. Bowling vokal 1. Buku lompat
Mengajar 2.Domino suku kata 2.Carta vokal 2. Kad huruf
bergambar 3. Buku bacaan bergred 1 3. Permainan ’Di mana
3. Roda suku kata 4. Kad huruf vokal Rumah Saya’
4. Kad suku kata 5. Kad gambar 4. Lembaran kerja
5. Lembaran kerja 6. Papan sisip
7. Lembaran kerja

KUMPULAN A (PERDANA) B (WIRA) C (ISWARA)

Set Induksi 1. Teka Siapa saya?


(5 Minit) 2. Nyanyian lagu ABC

Perkembanga Latihan Pengukuhan Permainan Pengajaran


n
 Murid membina Bowling vokal  Nyanyian ;
Langkah I perkataan berpandukan  Murid dibekalkan dengan abcdefg
( 15 minit) jejak labah-labah satu carta vokal tiap-tiap hijklmn
Murid melukis gambar yang seorang opqrstu
diperolehi  Murid tuju sasaran supaya vvwxyz
jatuh  Kenal huruf dari buku
 Murid akan membulatkan lompat
Contoh: perkataan pada carta  Guru tunjuk, murid
vokal yang terdapat pada sebut nama huruf
sasaran tadi  Guru sebut, murid
 Murid yang dapat tunjukkan kad huruf
membulatkan kesemua  Latihan pengukuhan
perkataan pada carta dengan menyebut
vokal dikira pemenang huruf-huruf yang
terdapat di dalam
Contoh; bilik darjah
Carta
Vokal
ayam api awan
g i g i

Jejak Labah-labah; ikan emas

ular ulat

- Sasaran yang jatuh


huruf ’i’
- Dalam carta vokal
yang akan murid
bulatkan perkataan
’ikan’

8
Perkembanga -Penilaian hasil latihan - Penilaian permainan Latihan
n pengukuhan dari jejak bowling vokal
labah-labah - Ganjaran kepada - Murid membulatkan
Langkah 2 -Ganjaran kepada hasil pemenang huruf yang sama
kerja terbaik dengan huruf di atas
(15 minit)
Permainan Pengajaran Contoh;
 Domino suku kata -Sebut keseluruhan huruf
bergambar -Kenal huruf vokal melalui b c d
 Kad domino dibahagikan buku Bacaan Bergred Buku I
sama -Bunyikan huruf-huruf vokal c
banyak -Nyanyian bunyi huruf vokal
 Murid cantum suku kata -Sesuaikan vokal dengan b
awal gambar di papan sisip
dengan gambar secara -Sebut huruf vokal bagi h
bergilir-gilir gambar yang guru tunjukkan
d
Contoh;

- Murid mewarnakan
ma huruf-huruf yang
dibulatkan

Pa

-Murid yang tidak ada kad


domino yang bersesuaian
akan dipindahkan gilirannya
kepada rakannya.
-Murid yang dapat
menghabiskan kad domino
dahulu dikira pemenang

Langkah 3 Penilaian permainan domino Latihan -Penilaian latihan


Betulkan kesilapan -Ganjaran untuk hasil
(15 minit) Ganjaran untuk pemenang  Murid menulis huruf kerja terbaik
awal pada gambar di
Pengajaran dalam lembaran kerja Permainan

9
Sebut suku kata yang Contoh; -Permainan ’Di mana
ditunjukkan rumah saya?’
 Murid memusing roda -Murid diberi satu carta
suku kata untuk huruf tiap seorang
mencantumkan dua suku -Murid mengambil gula-
kata dengan gambar gula berhuruf secara
dengan bantuan guru bergilir dan meletakkan
 Mengeja dan membaca ke atas carta huruf
suku kata -Gula-gula berhuruf
 Menyebut suku kata awal yang tidak mempunyai
pada gambar yang guru rumah dimasukkan ke
tunjukkan dalam balang semula
 Latihan menyesuaikan -Murid yang dapat
suku kata dengan mengisi kesemua
gambar dan menulis rumah huruf dikira
suku kata awal pada pemenang
gambar dalam lembaran
kerja.

Penilaian Iswara - meneka huruf


Keseluruhan Wira - menyebut huruf
Perdana - membaca
(5 minit) perkataan
- Ganjaran murid cemerlang
hari ini

Penutup Nyanyian bunyi huruf

(5 minit) a itu hurufnya


(a) itu bunyinya
(a) (a) (a) (a) (a)

Masalah Bahasa:

Dalam aspek pembelajaran BM, Amizan jelas merupakan antara pelajar yang
paling lemah prestasinya. Berdasarkan pemerhatian yang dibuat, didapati beliau
langsung tidak dapat menumpukan perhatian dan mengikuti pelajaran sebagaimana
pelajar lain di dalam kelas. Seringkali diperhatikan bilamana guru tidak melihat
kepadanya, Amizan akan bangkit dari tempat duduknya dan gemar berjalan ke sana-
sini tanpa sebarang tujuan tertentu.

Sewaktu ujian secara lisan diadakan bagi kemahiran bahasa yang amat mudah
sekalipun, jelas dilihat bahawa Amizan sukar untuk mengingat semula perkara yang

10
baru sahaja ditunjukkan oleh guru. Dan apabila diminta untuk menjawab soalan secara
lisan, perkataan yang diucapkannya juga tidak jelas kedengaran.

Walaubagaimanapun, dari aspek penulisan, Amizan mampu untuk menulis


huruf-huruf dengan betul meskipun tidak begitu kemas bentuk tulisannya. Dalam ujian
lisan yang diadakan, markah yang diperolehi adalah terlalu rendah. Dalam kemahiran
bacaan satu suku kata, Amizan masih mampu untuk menyebut beberapa soalan
dengan betul. Namun bagi dua dan tiga suku kata, majoriti jawapan yang dikemukakan
adalah salah sama sekali. Saya merasakan besar kemungkinan jika jawapan yang betul
sekalipun adalah kebetulan sahaja.

Pada pendapat saya, Amizan bukanlah seorang pelajar yang menghadapi


masalah pembelajaran yang kritikal. Mungkin apa yang diperlukan adalah perhatian
serta tunjuk ajar yang lebih dan juga kaedah pengajaran yang mampu menarik
minatnya. Masalah pertuturannya juga mungkin boleh diperbaiki dengan latihan
menerusi kaedah yang bersesuaian. Saya percaya menerusi penggunaan pendekatan
pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkesan pasti prestasi akademiknya
akan meningkat.

Lisan adalah pertuturan atau percakapan. Apabila seseorang bertutur, ia bukan


hanya melibatkan kemahiran bertutur sahaja tetapi juga melibatkan kemahiran
mendengar. Ini bermakna kemahiran lisan merangkumi dua kemahiran penting iaitu
mendengar dan bertutur. Bagi menguasai kemahiran lisan dengan baik, seseorang itu
perlu menguasai kedua-dua kemahiran ini. Sebagai contoh, kanak-kanak yang
mengalami masalah pendengaran akan mengalami masalah pertuturan juga. Malah
bagi kes masalah pendengaran yang teruk (pekak), kanak-kanak tersebut tidak dapat
bertutur langsung atau dikatakan sebagai bisu.

Apabila diteliti perkembangan bahasa kanak-kanak, ianya bermula daripada


proses mendengar terlebih dahulu dan diikuti dengan meniru atau mengajuk bunyi-
bunyi yang didengar dan seterusnya bercakap. Lambang-lambang tulisan hanya
diperkenalkan apabila kanak-kanak sudah biasa dengan bahasa dan boleh bertutur
dengan baik ( Kamarudin Hj. Husin, 1988). Kesimpulannya, kemahiran lisan terdiri

11
daripada dua aspek penting iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Bagi
menguasai kemahiran lisan, kanak-kanak perlulah menguasai kedua-dua aspek ini
dengan baik terlebih dahulu. Kanak-kanak yang mahir dlam bahasa lisan akan dapat
melahirkan perasaan dan pendapat dengan baik, dan akan lebih yakin untuk
berinteraksi dengan orang lain dalam apa jua situasi.

Aktiviti-aktiviti khas perlu dirancangkan dan dijalankan untuk menolong murid-


murid lembam mengatasi kesulitan pembelajaran dau meningkatkan pencapai mereka
ke taraf normal. Dengan kata-kata lain pengajaran pemulihan adalah bertujuan untuk
memulihkan masalah pembelajaran murid lembam supaya mereka tidak terus
ketinggalan dalam perlakuan sesuatu matapelajaran dan dapat mengejar rakan sebaya
mereka. Jadi dua prinsip asas pengajaran pemulihan ialah

(1) bahawa murid-murid lembam boleh mencapai perlakuan normal jika diberi
pertolongan yang sesuai dan

(2) bahawa pengajaran pemulihan dapat mencegah kesan buruk yang mungkin dibawa
oleh kegagalan pembelajaran.

Prinsip-prinsip di atas adalah berkait rapat dengan soalan mengapa dalam


pengajaran pemulihan. Apakah pentingnya tindakan pemulihan diambil dalam bidang
bahasa? Kebolehan berkomunikasi dan belajar melalui bahasa adalah satu ciri unik
manusia yang hidup bermasyarakat. Oleh yang demikian, perkembangan bahasa
seorang kanak-kanak akan secara langsung mempengaruhi pertumbuhan intelektual
dan seterusnya menentukan kejayaan.

Creber (1974) telah menekankan perhubungan erat antara kegagalan pendidikan


murid sekolah khususnya kanak-kanak kurang beruntung dengan ketaklengkapan
bahasa mereka. Beliau telah menggambarkan kesan-kesan atas pendidikan mereka
akibat dari kekurangan bahasa seperti kemiskinan perbendaharaan kata. Pendapat ini
di.sokong oleh Gulliford (1972) yang menegaskan pertalian. rapat antara
perkembangan bahasa seorang murid dengan pertumbuhan pemikirannya kerana

12
bahasa merupakan alat pendidikan yang terpenting sekali dan inilah sebab utama kita
mestilah berusaha sedaya upaya untuk memulihkan ketaklengkapan bahasa murid-
murid lembam. Tambahnya lagi, kerencatan dalam bahasa dan kesulitan
menguasainya merupakan satu punca kegagalan pembelajaran murid-murid.

Dilihat dari perspektif yang lebih luas dan jangka masa yang lebih panjang,
pengajaran pemulihan dalam bidang bahasa mempunyai matlamat: untuk mencegah
pembaziran dalam pendidikan memandangkan berapa rapatnya perhubungan
kegagalan dalam bahasa dengan kegagalan dalam pendidikan seorang murid.
Sekiranya kita membiarkan saja seorang murid Darjah Tiga dengan ketakbolehannya
untuk membaca atau menulis perkataan-perkataan mudah seperti 'buku', 'berjalan',
'besar' dan sebagainya, ketaklengkapan bahasanya akan meruncing dari setahun ke
setahun, dan membawa kepada kegagalannya dalam Peperiksaan Sijil Sekolah
Rendah dan seterusnya tercicir dari sekolah. Ini. merupakan satu kerugian. kepada
negara kerana potensi-potensinya telah tidak dikembangkan dan sebaliknya telah
terbenam disebabkan bantuan tidak diberi untuk menolongnya mengatasi. kesulitan
pembelajaran dalam bidang bahasa.

Kita sampai satu prinsip lagi dalam pengajaran pemulihan iaitu ianya mestilah
dijalankan seawal mungkin dan secara berterusan. Ini bermakna eloklah masalah
pembelajaran murid dikesan dan ditentukan dengan awal-awal dan tindakan pemulihan
yang munasabah dijalankan dengan segera. Memang para pendidik telah menegaskan
peri pentingnya pemulihan dimulakan pada peringkat awal sekolah rendah, malahan
pada peringkat pra-sekolah, tetapi ini tidak bermakna bahawa pemulihan pada
peringkat sekolah menengah adalah tidak berguna langsung. Sebenarnya tindakan
pemulihan mestilah diambil bila saja ditentukan ada murid yang memerlukannya tidak
kira pada mana peringkat persekolahan.

Pengajaran pemulihan dalam bidang bahasa patutlah dianggap sebagai


sebahagian dari tanggungjawab seorang guru bahasa, dan setiap guru bahasa mestilah
melengkapkan diri dengan kecekapan yang perlu untuk menjalankan tugas penting ini.

13
Penutup:

Tugas utama seorang pengajar atau guru adalah untuk memudahkan


pembelajaran para pelajar. Untuk memenuhi tugas ini, pengajar atau guru bukan sahaja
harus dapat menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis, tetapi
mereka juga menciptakan pengajaran yang berkesan. Ini bermakna guru perlu
mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat meransangkan minat pelajar di
samping sentiasa memikirkan kebajikan dan keperluan pelajar.

Dalam sesi pembelajaran, guru kerap berhadapan dengan pelajar yang berbeza
dari segi kebolehan mereka. Hal ini memerlukan kepakaran guru dalam menentukan
strategi pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna, guru boleh menentukan
pendekatan, memilih kaedah dan menetapkan teknik-teknik tertentu yang sesuai
dengan perkembangan dan kebolehan pelajar. Strategi yang dipilih itu, selain
berpotensi memeransangkan pelajar belajar secara aktif, ia juga harus mampu
membantu menganalisis konsep atau idea dan berupaya menarik hati pelajar serta
dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna.

Perlunya guru menarik perhatian pelajar dalam sesuatu pengajaran, aktiviti-


aktiviti yang dipilih hendaklah yang menarik dan mempunyai potensi yang tinggi untuk
membolehkan isi pelajaran dan konsep-konsep diketengahkan secara jelas.

14
Bibliografi:

Abdul Aziz Talib. Pengajaran dan Pengujian Bahasa.(pnyt.). 1989. Kuala Lumpur: Nurin
Enterpirse.Chastain,

Brennan, W.K. (1974), Shaping the education of slow learners, London, Routledge &
Kegan Paul.

Brumfit, C.J., dan Johnson K. (eds) (1979). The communicative approach to language
teaching. Oxford : Oxford University Press.

Creber, J.W. Patrick (,1974), Lost for words, Harmondsworth, Penguin Education.

D.K. & Woerdehoff J.F. 1968. A methodo-logical study comparing the audio lingual
habittheory and the cognitif code-learning theory. Mod-ern Language Journal: 52(11):
268-279

Gulliford, R. (1974) , Backwardness and educational failure, Winsor, NFER Publishing.

Kamarudin Haji Husin. 1988. Pedagogi Bahasa. Pe-taling Jaya: Longman Malaysia
Sdn. Bhd.

Johnson K. (1982). Communicative in the classroom. London : Longman Group. Ltd.

Roselan Baki. (2003). Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu. Shah Alam: Karisma
Publication.

Savignon, S. (1983). Communicative competence: Theory and classroom practice.


Addison – Wesley : Reading, Mass.

Widlake, Paul (ed.) (1974), Remedial education, London, Longman.

15

Anda mungkin juga menyukai