Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


SEKOLAH DASAR NEGERI SOBANG 2
Jln. Pasanggrahan Desa Sobang Kecamatan Sobang Kab. Pandeglang – Banten 42289

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SOBANG 2
Nomor : 421.2 / …… / SD-735 / I / 2020
Lampiran : 1 (satu) daftar

TENTANG PERPANJANGAN
PENGANGKATAN GURU SUKARELAWAN SEKOLAH DASAR NEGERI

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar-mengajar di


Sekolah Dasar Negeri Sobang 2 perlu adanya jumlah personil yang memadai.
2. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cukup
cakap untuk mamangku jabatan/pekerjaan tersebut.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 tahun 1993.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
Sebagai guru sukarelawan Sekolah Dasar Negeri Sobang 2, Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan;

Kedua : Dalam menjalankan tugasnya Guru Sukwan mempunyai wewenang dan


Tanggung jawab yang sama dengan guru PNS, sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan Pemerintah;

Ketiga : Dalam Menjalankan tugasnya Guru Sukwan bertanggung jawab kepada


Kepala Sekolah;

Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
Dan dilakukan sebagaimana mestinya;

Kelima : Segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Keenam : Sutar Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sobang
Pada Tanggal : 01 Januari 2020

Kepala Sekolah,

MUHAMAD SUHARYANA, S.Pd.SD


NIP. 196301271984101002
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI SOBANG 2
Jln. Pasanggrahan Desa Sobang Kecamatan Sobang Kab. Pandeglang – Banten 42289

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN


KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SOBANG 2

Nomor : 421.2 / …… / SD-735 / I / 2020


Tanggal : 01 Januari 2020

Nomor Urut 1
Nama 2 CONTOH GURU, S.Pd.SD
Tempat dan tanggal lahir 3 Pandeglang, 00 Januari 2020
NUPTK 4 1234567890
Jenis Kelamin 5 Laki-laki
Agama 6 Islam
Pendidikan 7 S.1 / A.IV / PGSD
Jabatan 8 Guru Sukarelawan
Alamat 9 Kp. Cibintarok RT / RW. 00 / 00
Desa : Pangkalan
Kecamatan : Sobang
Kabupaten : Pandeglang
Propinsi : Banten

Ditetapkan di : Sobang
Pada Tanggal : 01 Januari 2020

Kepala Sekolah,

MUHAMAD SUHARYANA, S.Pd.SD


NIP. 196301271984101002

Anda mungkin juga menyukai