Anda di halaman 1dari 15

KISI-KISI SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER SEMESTER GASAL

Nama Madrasah : MAN 2 Kota semarang Semester / Tahun Ajaran : I (Gasal). 2019/2020
Kelas / Peminatan : XI/ Nama Guru Penyusun : Rosidah, S.Pd
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Email / Telp : r5708186 @ gmail.com/ 081901645341

Dimensi proses kognitif : level C1, C2, C3, C4, C5 atau C6 Pilihan ganda : 40
Dimensi pengetahuan : faktual, konseptual, prosedural atau metakognitif Essay / Uraian : 5
Setiap mapel 10 % soal klasifikasi HOTS (Higher Order Thinking Skills) indikator level C4, C5, atau C6
Dimensi
No. Bentuk No. Dimensi
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Materi Esensial Indikator Soal Proses
KD Soal Soal Pengetahuan
Kognitif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Memahami, menerapkan , 3.1 Menelaah teks Serat Serat Wedhatama pupuh Disajikan beberapa cakepan tembang, PG 1 C1 Konseptual
menganalisis Wedhatama pupuh Pocung Pocung siswa menunjukkan jenis tembang
pengetahuan faktual, Disajikan cakepan tembang, siswa
koseptual, prosedural dan menunjukkan guru wilangan dan PG 2 C4 Konseptual
metakognitif berdasarkan guru lagunya
rasa ingin tahunya Siswa menunjukkan watak tembang
tentang ilmu Pocung PG 3 C1 Faktual
pengetahuan, teknologi, Siswa menunjukkan sasmitaning
seni, budaya, dan tembang Pocung PG 4 C1 Faktual
homaniora dengan Siswa menunjukkan tembung plutan
wawasan kemanusiaan, Siswa membuat tembang Pocung PG 5 C2 Konseptual
kebangsaan, kenegaraan,
Disajikan cakepan tembang, siswa
dan peradaban, terkait Uraian 1 C6 Prosedur
menunjukkan batangane tembang
penyebab fenomena dan
Siswa mengartikan kata dalam
kejadian, serta PG 6 C2 Faktual
tembang
menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang Disajikan cakepan, siswa
kajian yang spesifik menunjukkan jenis purwakanthi PG 7 C2 Prosedural
sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk PG 8 C2 Konseptual
memecahkan masalah

3.2 Memahami isi petikan Novel Siswa menjelaskan jenis-jenis novel Uraian 2 C2 Konseptual
teks novel berbahasa Jawa Disajikan penggalan cerita novel,
siswa menunjukkan unsur intrinsik PG 9 C4
1 Kisi-kisi Soal Penilaian Akhir Semester Gasal 2019-2020
Dimensi
No. Bentuk No. Dimensi
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Materi Esensial Indikator Soal Proses
KD Soal Soal Pengetahuan
Kognitif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dalam cerita Faktual
Disajikan penggalan cerita novel,
siswa menunjukkan latar suasana PG 10 C4 Faktual
dalam cerita
Disajikan penggalan cerita novel,
siswa menunjukkan watak tokoh PG 11 C4 Faktual
dalam cerita
Disajikan penggalan cerita novel,
siswa menunjukkan piwulang dalam PG 12 C2 Faktual
cerita
 Siswa menunjukkan definisi paraga
analitik dalam cerita PG 13 C2 Metakognitif
Disajikan sebuah ungkapan, siswa
menunjukkan unsur intrisik yang
sesuai dengan ungkapan tersebut PG 14 C4 Faktual
Disajikan sebuah definisi salah satu
unsur intrinsik, siswa menunjukkan
unsur yang sesuai dengan
pernyataan tersebut PG 15 C4 Metakognitif
Disajikan penggalan cerita novel,
siswa menunjukkan nilai yang
terkandung dalam cerita
PG 16 C2 Faktual

3.3 Menelaah teks sesorah Teks Sesorah Disajikan tujuan sesorah, siswa PG 17 C2 Faktual
menunjukkan jenis sesorah
berdasarkan tujuan tersebut
Siswa menunjukkan perangan sesorah PG 18 C1 Faktual
Disajikan sebuah definisi tentang
metode sesorah, siswa menunjukkan PG 19 C1 Metakognitif
jenis metodenya
Siswa membuat contoh kalimat
panutup sesorah Uraian 3 C6 Faktual

2 Kisi-kisi Soal Penilaian Akhir Semester Gasal 2019-2020


Dimensi
No. Bentuk No. Dimensi
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Materi Esensial Indikator Soal Proses
KD Soal Soal Pengetahuan
Kognitif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Disajikan penggalan sesorah, siswa
menunjukkan arti kata yang terdapat
dalam teks tersebut PG 20 C1 Prosedural
Siswa menunjukkan sikap yang baik
bagi orang yang sedang berpidato
Disajikan penggalan sesorah, siswa PG 21 C5 Konseptual
menunjukkan bagian sesorah
Siswa menunjukkan hal yang menjadi
pertimbangan baik tidaknya pidato PG 22, C3 Faktual
23, C3 Faktual

24 C5 Konseptual

3 Kisi-kisi Soal Penilaian Akhir Semester Gasal 2019-2020


Dimensi
No. Bentuk No. Dimensi
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Materi Esensial Indikator Soal Proses
KD Soal Soal Pengetahuan
Kognitif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.4 Memahami isi teks Budaya Mantu Disajikan sebuah pernyataan yang PG 25, C2 Faktual
eksposisi tentang adat berkaitan dengan upacara adat 26 C2 Faktual
tradisi mantu mantu Jawa, siswa menunjukkan
nama upacara tersebut
Siswa menunjukkan definisi bobot
timbang PG 27 C1 Metakognitif
Siswa menunjukkan pralambang dari
istilah dalam adat mantu Jawa PG 28 C1 Faktual
Siswa menunjukkan dasanama suatu 29, C1 Faktual
kata 30 C1 Faktual
Siswa menyebutkan urutan adicara
palakrama miturut adat mantu Jawa PG 31, C1 Faktual
32 C1 Faktual

Uraian 4 C1 Faktual

4 Kisi-kisi Soal Penilaian Akhir Semester Gasal 2019-2020


Dimensi
No. Bentuk No. Dimensi
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Materi Esensial Indikator Soal Proses
KD Soal Soal Pengetahuan
Kognitif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.5Mengidentifikasi kaidah Aksara Rekan Disajikan kalimat yang ditulis dengan PG 33, C2 Faktual
penulisan aksara Jawa menggunakan aksara Jawa, siswa 34, C2 Faktual
empat paragraf yang menunjukkan tulisan latinnya 35 C2 Faktual
menggunakan aksara rekan Disajikan tulisan beraksara latin,
siswa menunjukkan tulisan Jawanya PG 36, C2 Faktual
Disajikan kalimat rumpang yang 37 C2 Faktual
ditulis menggunakan aksara Jawa,
siswa menunjukkan kata yang benar PG 38 C2 Faktual
untuk melengkapi kalimat tersebut
Siswa menunjukkan aksara yang
merupakan aksara rekan
Siswa menunjukkan kata yang
memuat aksara rekan PG 39 C1 Faktual
Siswa menyalin tulisan beraksara latin
menjadi aksara Jawa PG 40 C1 Faktual

Uraian 5 C3 Faktual

Semarang, 10 Agustus 2019


Mengetahui,
Ketua K4MA Karesidenan Semarang Guru Penyusun,

Drs. H. Syaefuddin, M.Pd Rosidah, S.Pd


NIP. 196510151992031003 NIP. 197303252005012001

5 Kisi-kisi Soal Penilaian Akhir Semester Gasal 2019-2020


PENILAIAN AKHIR SEMESTER GASAL
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas/ Semester : XI/ Gasal

I. Wangsulana pitakon –pitakon ing ngisor iki kanthi menehi tandha (X) ing aksara a, b, c, d, lan e sing koanggep bener!
Gatekna cakepan tembang ing ngisor iki!
a. Sekar gambuh ping catur
Kang cinatur polah kang kalantur
Tanpa tutur katula0tula katali
Kadalu warsa katutuh
Kapatuh pan dadi awon
b. Mingkar mingkuring angkara
Akarana karanan mardisiwi
Sinawung resmining kidung
Sinuba sinukarta
Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung
Kang tumrap ning tanah Jawa
Agama ageming aji
c. Ngelmu iku kalakone kanthi laku
Lekase lawan kas
Tegese kas nyantosani
Setya budya pangekesing dur angkara
d. Anoman malumpat sampun
Prapteng witing nagasari
Mulat mangandhap katingal
Wanodyayu kuru aking
Gelung rusak wor lankisma
Kangiga-iga kaeksi
e. Poma kaki dipun eling
6 Kisi-kisi Soal Penilaian Akhir Semester Gasal 2019-2020
Ing pitutur ingong
Sira uga satriya arane
Kudu anteng jatmika ing budi
Ruruh sarta wasis
Samubarangipun
1. Tembang macapat ing dhuwur kang jinise tembang Pocung yaiku ....
A. a
B. b
C. c
D. d
E. e
2. Guru wilangan lan guru laguning tembang Pocung yaiku ....
A. 12a, 6a, 8i, 12a
B. 12u, 8i, 8a, 12a
C. 12a, 8a, 6i, 12a
D. 12u, 6a, 8i, 12i
E. 12a, 6a, 8a, 12i
3. Tembang Pocung duweni watak...
A. Duka yayah sinipi
B. Sedih lan prihatin
C. Sembrana
D. Murka
E. galak
4. Sasmitaning tembang Pocung yaiku ...
A. Pawijil, wiyos
B. Kambang, maskentir
C. Manis, legi
D. Pegat, truh
E. Mbuh, jumbuh
5. Keh pra mudha mudha mudhi rapal makna.
Kang kalebu tembung plutan yaiku
A. Keh, pra
B. Mudha
7 Kisi-kisi Soal Penilaian Akhir Semester Gasal 2019-2020
C. Mudhi
D. Mudha mudhi
E. Rapal makna
6. Bapak Pocung dudu watu dudu gunung
Sabamu ing sendhang
Peclokanmu lambung kering
Tekan ngomah si Pocung muntah kuwaya
Tembang ing dhuwur batangane ....
A. genthong
B. wajan
C. kwali
D. dandang
E. jun
7. Tembung kuwaya tegese ....
A. Banyu
B. Lenga
C. Beras
D. Gula
E. Pari
8. Angkara gung neng angga anggung gumulung
Gatra ing dhuwur kalebu purwakanthi ....
A. Sastra
B. Swara
C. Gatra
D. Basa
E. Wanda
9. RS Ranuasmara ora kagungan garwa amarga garwane wis ora ana. Putrane loro, lanang lan wadon. Sing lanang Susilo umure 23 taun. Isih jaka saiki mahasiswa
Gajah Mada Ngayogja jurusan Kedokteran. Dene ragile kenya umur 19 taun. Isih legan, jenenge Sri Endah wahyuningsih dadi guru SMP ing Magetan kana.
Unsur intrinsik kang kaemot ana ing crita ndhuwur yaiku ....
A. Tema
B. Paraga
C. Alur
D. Latar
E. amanat

8 Kisi-kisi Soal Penilaian Akhir Semester Gasal 2019-2020


10. Mendhung kandel isih nggandhul ing langit November.Mau bengi udan nggrejeh, gawe atise hawa esuk iki. Ing kana kene isih katon banyu ngecembong prasasat
ora ana lemah garing.
Pethilan crita ing dhuwur nggambarake latar ....
A. Papan panggonan
B. Wektu
C. Kahanan
D. Wulan
E. Mangsa
11. Wisnu, Hartati, lan Suci Rahayu anggone bubar ngaso mangan mlaku mlebu gedhong kantor isih karo ngomong-omong remeh. Uga ngrasani Surahan sing jare
isih njupuk perlop. “yen aku ngarani dhewe,ke kuwi kaya cocak elo! Kapinterane ora gandra sepira nanging niyate nguwasani perusahaan ngaya wara bange
Watak paraga ing crita ndhuwur yaiku ....
A. Gumedhe
B. Merinan
C. Semugeh
D. Seneng ngrasani
E. Seneng pamer
12. Gendhis yen lelungan mas-masane dianggo kabeh, mula ora aneh yen nganti dheweke dijambret begal. Gendhis wusanane nggetuni tumindake.
Piwulang kang bisa dijupuk saka pethilan crita ing dhuwur yaiku ....
A. Yen njambret sing ngati-ati
B. Aja lelungan adoh-adoh
C. Setiti, ngirit nggunakake dhuwit
D. Sregep lelungan menyang paran
E. Becike urip sing prasaja
13. Paraga analitik yaiku ....
A. Paraga kang ora ngalami pangrembakaning jiwa
B. Paraga kang ora akeh nyitakake pangrembakaning jiwa
C. Paraga kang ora duwe pribadhi kang gumathok, tansah owah
D. Paraga kang wewatekane diandharake lumantar jeneng, bleger, utawa pacelathon
E. Paraga kang wewatekane diandharake langsung dening pengarang
14. Santi iku anake wong mlarat, nanging duwe sikep kalem, seneng etulung, prasja, yen guneman alus.
Pratelan kasebut kalebu unsur intrinsik perangan ....
A. Punjering crita
B. Penokohan
C. Alur

9 Kisi-kisi Soal Penilaian Akhir Semester Gasal 2019-2020


D. Latar
E. Amanat
15. Perangan kang ngemot ide pokok utawa prakara (permasalahan) utama kang ndhasari lakuning crita novel yaiku ....
A. Punjering crita
B. Penokohan
C. Alur
D. Latar
E. Amanat
16. Teguh Santoso anggone djedjodhohan Erna Nio rumangsa begja lan seneng awit kedjaba Erna kuwi botjah pinter uga klebu botjah perdjoangan. Aktif ing
kalangan Persit,mula bandjur dipilih dadi pengurus harian. Kedjaba kuwi Erna Nio banget bektine menjang guru laki.
Bobot ajining crita kasebut yaiku ....
A. Moral
B. Sosial
C. Spirit
D. Agama
E. Budaya
17. Sesorah kang ancase kanggo nampa rawuhe para tamu diarani ....
A. Khotbah
B. Pambagyaharja
C. Ular-ular
D. Tanggap sabda
E. Wasita adi
18. Perangan sesorah kang medharake wosing gati yaiku ....
A. Pambuka
B. Pangarep-arep
C. Pakurmatan
D. Surasa
E. wasana
19. Sesorah kanthi nyepakake tulisan kang dadi ragangan/ cengkorongan sesorah lan pamicara ngembangake dhewe isi cengkorongan mau diarani metode ....
A. Maca
B. Naskah
C. Apalan
D. Impromptu
E. Ekstemporan

10 Kisi-kisi Soal Penilaian Akhir Semester Gasal 2019-2020


20. Para sepuh pinisepuh ingkang kinabekten. Para tamu kakung miwah putri ingkang winengku ing karahayon.
Karahayon tegese ....
A. Kawigaten
B. Kaluwihan
C. Kasaenan
D. Kaslametan
E. kasampurnan
21. Patrape wong kang becik nalika sesorah karo jumeneng yaiku….
A. Ngobahake perangan awak sanajan ora prelu
B. Tatag ndhangak kanggo nuduhake kapitayan
C. Sedhakep lan tumungkul supaya katon andhap asor
D. Polatan surem lan ora ngepenake
E. Ngadeg jejeg kanthi kapitayan
22. Cekap semanten atur kula. Sakathahing atur, kula nglenggana kathah kekirangan kula, pramila kula nyuwun samodra pangaksami.
Perangan sesorah ing dhuwur arane ….
A. Wosing gati
B. Purwaka
C. Salam pambuka
D. Wasana
E. Salam panutup
23. Minangka purwakaning atur, mangga sami ngaturaken puji syukur dhumateng ngarsaning Allah SWT, awit saking rahmat saha hidayah Ipun kula lan
penjenengan saged makempal wonten papan panggenan punika kangge mengeti dinten Isro’ Mi’rojkanthi kawilujengan, kasarasan, miwah kabahagyan.
Perangan sesorah iki arane ….
A. Muji syukur
B. Salam
C. Pangarep-arep
D. Surasa
E. wasana
24. Sesorah kang becik kudu jumbuh karo ….
A. Apa panjaluke, sapa sing njaluk, kahanane kepriye, ana ngendi panggonane
B. Sapa kang sesorah, sapa pamirenge, apa kang diandharake, apa ancase, kepriye kahanane
C. Kaprigelane, isine, panyuwune, busanane, basane, ana ngendi panggonane
D. Pamirenge sapa, pajaluke sapa, kahanane piye, ancase apa, ana ngendi panggonane
E. Panyuwunane sapa, ancase apa, kahanane kepriye, ana ngendi panggonane

11 Kisi-kisi Soal Penilaian Akhir Semester Gasal 2019-2020


25. Penganten kakung ngidak endhog piktik nganti pecah banjur penganten putri misuhi / nresiki sikil/ ampeyan penganten kakung nganggo banyu kembang.
Perangan iki diarani ….
A. Midodareni
B. Sinduran
C. Wiji dadi
D. Kacar- kucur
E. sungkem
26. Penganten kekalih dhahar dulang-dulangan minangka pralambang panginantyan kekalih arep urip susah lan seneng kanthi bebarengan.
Perangan kasebut minangka prosesi ….
A. Sinduran
B. Kacar-kucur
C. Wiji dadi
D. Dhahar klimah
E. Bobot timbang
27. Bobot timbang minangka salah sawijining perangan ing upacara adat mantu Jawa.
Bobot timbang tegese….
A. Penganten sakloron lungguh ing pangkone bapake penganten putri
B. Penganten sakloron sungkem nyuwun pangestu marang wong tuwa kekalih
C. Penganten sakloron dhahar dulang-dulangan
D. Penganten sakloron balang-balangan suruh
E. Penganten sakloron dikalungi kain sindur
28. Pralambange suci, resik yaiku ….
A. Ron apa-apa
B. Tebu
C. Cengkir gadhing
D. Janur
E. Gedhang raja ayu
29. Slamet aja ana alangan apa-apa, dilambangake dening ….
A. Janur
B. Ron alang-alang
C. Ron apa-apa
D. Cengkir gadhing
E. Gedhang raja ayu
30. Pangayoman dilambangake karo….

12 Kisi-kisi Soal Penilaian Akhir Semester Gasal 2019-2020


A. Tarub
B. Blekketepe
C. Ron ringin
D. Ron alang-alang
E. Ron apa-apa
31. Dasanamane jeneng yaiku ….
A. Asti, dipa, dwipangga, dirada, esthi, liman
B. Bapa, sudarma, sudarmi, rama, yayah
C. Atmaja, putra, siwi, sunu, suta, yoga
D. Asma, aran, jejuluk, tetenger, wewangi, rum-rum
E. Yuda, jurit, laga, pupuh, rana, branta yuda
32. Anak dasanamane ….
A. Asti, dipa, dwipangga, dirada, esthi, liman
B. Bapa, sudarma, sudarmi, rama, yayah
C. Atmaja, putra, siwi, sunu, suta, yoga
D. Asma, aran, jejuluk, tetenger, wewangi, rum-rum
E. Yuda, jurit, laga, pupuh, rana, branta yuda
33. Kk
A. Zulkifli kepengin nerusake kuliyah ning Mesir
B. Zaeni kepingen kuliyah menyang Mesir
C. Zakiya kuliyah ning Mesir
D. Zubaidah sekolah ning Mesir
E. Zaki golek ngelmu ana ing Mesir
34. Mm
A. Saben dina ibu ngunjuk obat
B. Saben esuk ibu ngunjuk jamu
C. Saben dina ibu ngunjuk vitamin
D. Saben wengi ibu ngunjuk wedang ronde
E. Saben esuk ibu ngunjuk wedang kopi
35. Jj
A. Ahmad sregep adan ing mesjid
B. Ahmad sregep azan ing mesjid
C. Ahmad sregep adzan ing mesjid
D. Ahmad seneng adan ing mesjid

13 Kisi-kisi Soal Penilaian Akhir Semester Gasal 2019-2020


E. Ahmad seneng adzan ing mesjid
36. Hasan duwe sedulur jenenge khotob
37. Salsa aktif ning organisasi madrasah
38. Kuwajibane anak iku kudu … marang wong tuwa
39. Aksara rekan wujude ….
40. Mm
Tembung ing dhuwur kang ngemot aksara rekan yaiku ….

II. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!


1. Gawea cakepan tembang Pocung !
2. Andharna jinising novel ing ngisor iki!
3. Gawea tuladha ukara panutuping sesorah!
4. Sebutna urutane adicara palakrama miturut adat mantu Jawa!
5. Tulisen wacan ing ngisor iki nganggo aksara Jawa!
Falsafah alon-alon waton kelakon, boten ateges namung sasekecanipun nanging pikajenganipun bilih alon –alon punika nengenaken dhateng pangati-ati, waton
tansah lumampah anut pranatan, lan kelakon tegesipun kasil.

14 Kisi-kisi Soal Penilaian Akhir Semester Gasal 2019-2020


15 Kisi-kisi Soal Penilaian Akhir Semester Gasal 2019-2020

Anda mungkin juga menyukai