Anda di halaman 1dari 16

Ulasan Buku/Book Review

Kaunseling Perkahwinan Menurut Perspektif Islam oleh Siti Zalikhah Md. Nor. Kuala
Lumpur: Institut Pengajian Ilmu-ilmu Islam. Cetakan Kedua. 1996. 129 hlm. 
Islamiyyat 20

Buku ini pada dasarnya ditujukan kepada umat Islam Malaysia khususnya untuk
mereka memahami apakah landasan dasar dalam pembentukan institusi
perkahwinan selaras dengan jalur-jalur yang sudah tersedia di dalam Islam.
Keterikatan di dalam perkahwinan adalah menjadi kunci di dalam perkem-bangan
ummah selaras dengan ungkapan-ungkapan yang digembar-gemborkan pada
dewasa ini iaitu ‘Rumahku syurgaku’.
Pengarang telah membahagikan penulisan beliau kepada sebelas bab. Pembahagian-
pembahagian bab ini dapat membantu khalayak untuk memahami setiap isu yang
ingin dibahaskan. Daripada judul-judul bab yang diberi, kita dapat merumuskan
bahawa pengarang ingin merealisasikan sesebuah perkah-winan yang ideal
seharusnya berlandaskan ciri-ciri keislaman. Segala kemelut dan keruwetan di dalam
rumah tangga dilihat berpunca dari ketidakfahaman yang berkaitan dengan peranan
yang harus dimainkan oleh setiap individu yang berkaitan sama ada si menantu,
anak, kedua orang tua di dalam sesebuah rumah tangga. Hubungan di antara
individu di dalam sesebuah rumah tangga turut disentuh oleh pengarang
sebagaimana yang tertulis pada halaman 8 yang memaparkan perhubungan secara
vertikal dan horizontal.
Pengarang memberatkan kepada prinsip-prinsip perkahwinan ideal dari perspektif
Islam yang saya kira sudah diketahui umum seperti paparan yang diberikan pada
bab satu mengenai tujuan perkahwinan iaitu ‘perkahwinan ada-lah untuk memenuhi
fitrah emosi manusia seperti mendapat ketenangan jiwa dan kasih sayang’
sebagaimana yang diungkapkan di dalam al-Qur’an, surah al-Rum 30:21. Tujuan-
tujuan perkahwinan menurut syarak turut dihuraikan lagi di halaman 26 dengan
meletakkan lima perkara seperti – sebagai suatu cara penghalalan hubungan di
antara lelaki dan perempuan, suatu sistem yang diiktiraf, suatu bentuk agihan
tanggungjawab, memperkembangkan muhibbah dan sebagai benteng pertahanan
moral. Pengarang tidak memperincikan setiap satu tujuan ini secara lebih jitu.
Mungkin pengarang hanya ingin memaparkan landasan sebenar yang dituntut oleh
Islam.
Selain itu pengarang juga turut membincangkan ketidak keberkesanan konsep
kekeluargaan sebagaimana yang disarankan oleh Islam (halaman 10). Pada
pandangan saya bahagian ini pengarang sebaiknya memperluaskan secara lebih
terperinci faktor-faktor ketidakberkesanan ini dan tidak hanya menulis seperti: …
kursus-kursus perkahwinan harus diberi perhatian di samping mengemaskini kursus
berkenaan. Sejauh ini sememangnya amat banyak kursus perkahwinan diadakan
tetapi kesannya seperti perceraian, penderaan di dalam keluarga masih terus
berlaku. Di sini kita persoalkan di mana silapnya? Adakah peserta kursus atau
jentera kursus yang dikendalikan itu kurang keber-kesanannya atau kurang
impaknya. Teknik mengemaskini sebaiknya disentuh dengan memberi saranan-
saranan yang jitu. Hal ini dapat disamakan dengan ungkapan “Jagalah kebersihan
supaya sihat!”, tetapi tidak dihuraikan apakah langkah-langkah yang harus diambil
berdasarkan umur, jantina dan lingkungan.
Untuk meneliti kelangsungan perkahwinan secara ideal menurut wadah yang
ditetapkan Islam pengarang telah meneruskan penulisan dengan me-maparkan
ketepatan pemilihan calon menantu sama ada yang perempuan atau lelaki
berdasarkan sifat-sifat yang dianjurkan oleh syarak (halaman 27).
Pengarang telah memaparkan ciri khusus sejak institusi perkahwinan ini bermula
dengan menampilkan cara pemilihan pasangan yang dikaitkan dengan sistem
lamaran. Di sini pengarang hanya menyentuh kepada satu pihak sahaja iaitu lelaki
meminang wanita. Saya dapati tidak disentuh kalau wanita yang meminang lelaki
sebagaimana yang dilakukan oleh Saidatina Khadijah kepada Nabi besar Muhammad
(s.a.w.). Mungkin ini jarang berlaku tetapi saya kira suatu kewajaran untuk disentuh
dan dilihat pula dari perspektif Islam. Lebih-lebih lagi dari senario budaya Melayu
yang berpegang kepada prinsip ‘perigi tidak akan mencari timba dan lesung tidak
akan mencari alu’. Dengan ketetapan yang sedemikian dapat menghindarkan diri
dari terjerumus ke dalam gejala kumpul kebo (sekedudukan) dan perkara seperti ini
amat sering dilukiskan di dalam pantun Melayu:

ke teluk sudah ke Siam sudah


Mekah saja saya yang belum
kupeluk sudah kucium sudah
hanya nikah lagi yang belum.

Jika setiap individu memahami prinsip perkahwinan yang sebenarnya sebagaimana


yang ditulis oleh pengarang pastinya segala keruwetan dapat dihindarkan. Namun
apa yang saya dapati pengarang lebih banyak menyentuh dari segi prinsip kerana
pengarang tidak memaparkan fakta-fakta yang sebenarnya wujud di dalam lingkaran
masyarakat kita hari ini sebagai bahan bukti dan bahan perbandingan. Akan lebih
menarik jika pengarang dapat mem-berikan contoh dan fakta dari temuan lapangan
seperti gambaran putus tunang yang dipaparkan dalam bab 4. Bila saya melihat
contoh nama-nama seperti Adnan dengan Anisah, Johari dengan Juliana dan Nina
dengan Nordin saya terus terkenang kepada nama-nama watak di dalam cerpen-
cerpen Ahmad Lutfi, Ahmad Kotot di awal-awal 1950-an yang amat kerap
menggandingkan nama-nama tokoh yang mempunyai persamaan aksara awal
seperti Shamsuddin dengan Shamsiah, Jamil dengan Jamilah. Pengarang mungkin
mempunyai justifikasi tersendiri, namun sebagai khalayak pada waktu ini saya kira
mereka lebih tertarik kepada contoh-contoh yang realistik dan tidak fiksyen.
Walaupun demikian keharmonian sesebuah rumah tangga dapat juga dilihat dari
perspektif budaya sesuatu bangsa yang menekankan peranan sang suami dan isteri.
Pada umumnya di dalam budaya Melayu yang berteraskan Islam sememangnya
mempunyai landasan keharmonian bahawa setiap individu harus ada kesesuaian
kedudukan dan peranannya di dalam sesebuah rumah tangga seperti ungkapan ini
“Yang tua dituakan dan yang muda dimudakan”. Konsep seperti ini wujud di dalam
masyarakat Melayu. Sungguhpun keidealan sistem kekeluargaan dalam Islam amat
indah namun dari segi realitinya amat banyak timbul gejala negatif. Di sini
pengarang telah membeberkan sebab dan punca selain memberi contoh bagaimana
mengatasi masalah ini di samping me-maparkan cara-cara menerajui sesebuah
keluarga dengan memaparkan bentuk pengurusan sesebuah rumah tangga (halaman
55-62).
Pengurusan yang dipaparkan amat menarik seperti pengurusan masa, pengurusan
tanggungjawab individu, pengurusan tugas harian di kalangan keluarga, tugas
berasingan, tugas bersama dan pengurusan kewangan. Pengarang telah memberikan
suatu keseimbangan peranan di dalam keluarga seperti apakah peranan yang
seharusnya dilakukan oleh sang suami dan sang isteri sebagaimana yang dipaparkan
pada halaman 58 dan 59. Namun demikian pengarang sebaiknya menyedari bahawa
kedudukan wanita masa kini bukan sekadar teman belakang yang mendorong
kejayaan suami tetapi adalah teman sampingan yang berperanan sama berat
dengan lelaki. Gambarannya amat ideal tetapi masyarakat yang dipaparkan oleh
pengarang adalah golongan per-tengahan dan bagaimana pula pada golongan
bawahan yang menjadikan pangan sebagai matlamat kehidupan? Ambil sahaja
contoh keluarga nelayan, petani atau peniaga yang pengurusan waktunya amat
berbeza dengan golongan yang dipaparkan oleh pengarang. Mereka tidak akan
punya waktu untuk beriadah kerana kerja-kerja yang dilakukan sudah cukup
melelahkan.
Pengarang terus memaparkan keretakan di dalam rumah tangga dengan
memaparkan punca-punca utama yang menimbulkan ketegangan (halaman 86).
Beliau juga telah memberikan langkah-langkah bagaimana untuk mengatasinya
dengan memaparkan suatu judul ‘Mekanisma Pengurusan Krisis’. Di sini juga
pengarang telah menghuraikan mekanisma ini dari segi prinsipnya dan fakta realiti
yang berlaku tidak diberikan dan mungkin pengarang mempunyai sebab-sebab
tertentu berbuat demikian.
Bila pergeseran timbul pastinya ada jalan keluar dan di sini pengarang telah
memaparkan perlunya kaunseling yang berlandaskan Islam dan ciri-ciri ini ditulis
pada halaman 114 sehingga ke akhir penulisan. Namun demikian bahagian yang
amat memikat ialah yang berkaitan dengan topik ‘Kaunseling menurut perspektif
undang-undang keluarga Islam Malaysia’. Saya kira di sinilah pihak mahkamah
syariah harus memainkan peranan penting. Pengarang ada menyebutkan sebelum
tahun 1980-an lagi kesedaran untuk menempatkan pegawai wanita di pejabat kadi
amat diperlukan kerana hanya wanita sahaja yang memahami masalah yang
dihadapi wanita. Sungguhpun secara ideal pengarang telah memaparkan beberapa
perkara yang berkaitan dengan kaunseling yang sewajarnya (halaman 121) namun
saya kira dari segi mereali-sasikannya secara berkesan masih dapat dipertingkatkan
terutama dari segi perlaksanaannya. Dewasa ini khidmat kaunseling yang
dikendalikan masih belum sampai pada tahap yang membanggakan walaupun pada
dasarnya kaunseling perkahwinan amat berkait rapat dengan empat faktor utama
seperti kaunselor, kelayan, organisasi dan metod dan etika. Sungguhpun kaunselor
Muslim lebih dituntut agar pro aktif dalam menjalankan tugasnya untuk kaun-seling,
namun kadangkala terdapat kekangan-kekangan seperti kelayan yang tidak
memerlukan pertolongan dan kadangkala adanya sikap yang tidak mahu menjaga
tepi kain orang di kalangan kaunselor sendiri. Untuk membantu sese-buah keluarga
mencapai keharmonian berumah tangga saya kira banyak faktor yang harus diambil
kira.
Sebagai penutupnya saya kira buku ini dapat dijadikan sebagai dasar pengenalan
dalam pembentukan sesebuah rumah tangga kerana pengarang amat kerap
menggunakan kata-kata seperti mestilah, hendaklah sebagaimana yang dituntut
oleh Islam. Pastinya juga khalayak tidak akan mempersoalkan sama ada benar atau
tidak kerana perkara-perkara yang disebut itu adalah dasar yang sudah dimantapkan
dan dituntut dalam Islam. Walaupun demikian saya memperkirakan buku ini akan
lebih memikat jika bahagian Kaunseling Perkahwinan dalam Islam  (judul bab 11) itu
ditulis secara lebih terperinci dan meluas berdasarkan fakta-fakta yang jitu dan
semasa dan dengan tidak secara langsung dapatlah dikatakan cocok dengan judul
yang diberikan. Jika buku ini, terutama isinya masih ingin dikekalkan seperti yang
disajikan ini, ia akan lebih sesuai ditambahkan perkataan ‘pengenalan’ pada judulnya
seperti: ‘Kaunseling Perkahwinan Menurut Perspektif Islam: Suatu Pengenalan’.

Prof. Madya Dr. Noriah Mohamed


Jabatan Persuratan Melayu
Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan
Penulisan syarat-syarat utama untuk membuat penulisan:
i ada fakta untuk ditulis
ii ada pendapat dan haluan
iii menurut gaya dan format yang diterima ramai
iv memberi kesan.

Sesuatu penulisan atau karangan mempunyai berbagai-bagai keterangan - sebahagiannya


mengemukakan fakta (keterangan/bukti), sebahagian lagi memuatkan pendapat-pendapat,
anggapan-anggapan atau dugaan-dugaan (keterangan yang bersifat asumtif atau
keterangan hipotesis), di samping mengemukakan kesimpulan-kesimpulan (bersifat
konklusif) dan juga saran-saran (bersifat implementatif). Kesemua keterangan itu
hendaklah diberi kedudukan yang jelas (eksplisit), tidak dicampur aduk.

Bahasa merupakan medium yang utama bagi menjelmakan sesuatu karangan.


Penggunaan bahasa perlulah cermat supaya karangan itu mudah difahami dan tidak
menimbulkan pengertian yang salah. Bahasa yang baik menunjukkan pemikiran yang
tidak kacau. Jika karangan itu ditulis dengan bahasa yang berbelit-belit, samar-samar
pengertian dll. maka pengarang itu menunjukkan fikirannya yang kacau atau dia tidak
begitu faham apa yang hendak ditulisnya. Oleh itu penyampaian idea dalam karangan
harus menurut sistem yang logika dengan penggunaan syarat-syarat bahasa dengan tepat.
Dalam kata lain kalimat-kalimat yang digunakan dalam karangan harus jelas
menunjukkan satu kesatuan pengertian.

Umumnya, sesebuah penulisan dapat dilihat kepada dua segi, iaitu ciri-ciri luaran dan
ciri-ciri dalaman. Dari segi luaran, sesebuah penulisan seharusnya mempunyai struktur
yang terdiri daripada bahagian pendahuluan, isi dan penutup.

Bahagian Pengenalan:
Bahagian ini memperkenalkan secara implisit dan eksplisit akan isu atau persoalan yang
menjadi tajuk penulisan itu. Perlulah bahagian ini dipersembahkan dengan gaya yang
menarik dan bertenaga untuk memberangsangkan minat dan menarik tumpuan perhatian
pembaca kepada tema penulisannya. Sekiranya penyampaian dalam bahagian ini hambar
maka minat atau perhatian pembaca tidak akan tekal bagi meneruskan pembacaannya.
Sebagai bahagian pengenalan, bahagian ini mestilah memperlihatkan perkaitan yang
rapat dengan judul penulisan supaya pembaca dapat tahu dengan cepat akan isu, aspek,
butiran dan pendekatan yang diketengahkan oleh penulisan itu.

Bahagian Isi/Penghuraian.
Bahagian ini memperkembangkan dan membicarakan judul yang menjadi fokus
penulisan secara mendalam. Dalam bahagian ini akan dimuatkan segala fakta,
pandangan, ulasan, pendapat, contoh dan hujah berhubung dengan judul sesebuah
penulisan.
Di sini dipenuhkan dengan segala pembahasan yang bermaksud menghurai jalan fikiran,
keterangan-keterangan dan segala data yang berkaitan dengan persoalan (tajuk/kehendak
soalan). Dalam kata lain, bahagian ini mengisi pembahasan problematik secara terperinci
dan tepat.
Bahagian Kesimpulan
Bahagian yang mengisi ikhtisar (resume) yang ringkas mengenai inti persoalan dan inti
kesimpulan. Yang penting diperhatikan ialah, bahagian ini menyampaikan kesimpulan
yang bertalian dengan pokok masalah (yang dimaksudkan oleh soalan/judul) dan (ii)
kesimpulan itu hanyalah mengenai soal-soal yang telah dibahas dan yang
diperlengkapkan dengan bukti-bukti (seperti terhurai dalam bahagian isi). Selain itu,
umumnya, teknik membuat kesimpulan ini sangat berkait rapat dengan jenis penulisan
yang diterapkan oleh penulis. Contohnya, jika penulisan itu jenis deskriptif, penutupnya
mestilah dapat memberikan gambaran keseluruhan (total impression) tentang isu yang
dibicarakan. Jika penulisan itu jenis penceritaan (narration), penutupnya haruslah dapat
memperlihatkan peristiwa-peristiwa yang bermakna. Jika penulisan itu jenis hujahan
(argumentative), maka penutupnya mestilah merumuskan bukti-bukti penting
(kecondongan penegasan hujah tertentu dilakukan). Jika penulisan itu jenis bujukan
(emotional appeals/Persuasion), penutupnya mestilah merumuskan tindakan-tindakan
yang diharap akan diambil oleh pembaca.
Penulisan Ulasan Artikel — Document Transcript
 1. Ulasan Artikel Visualisasi Menerusi Sistem Berasaskan Pendekatan
Pembelajaran Situasi Dalam Persekitaran Autentik Dalam Mempelajari
Rekabentuk Infrastruktur Rangkaian Komputer Bagi Program Perguruan Noor
Azean Atan & Zaidatun Tasir (Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi
Malaysia, 81310, Skudai,Johor) Pengenalan. Artikel ini adalah berkenaan
membangunkan satu rangkaian komputer yang menggunakan visualisasi dalam
persekitaran autentik berasaskan pendekatan pembelajaran situasi bagi membantu
guru-guru pelatih untuk mendapatkan latihan yang cukup. Penyelidik menyatakan
adalah penting bagi guru pelatih untuk mengaplikasikan segala teori dan
kemahiran yang dipelajari secara berkesan pada situasi sebenar. Penyelidik
berpendapat penggunaan dan infusi pembelajaran berasaskan komputer serta
kemudahan pengaksesan kepada internet dalam pengajaran dan pembelajaran
telah berkembang dan merubah strategi pengajaran di dalam dunia pendidikan,
sekaligus merubah kaedah pengajaran guru dan pembelajaran pelajar. Ini kerana
Pembelajaran sebenarnya merupakan suatu proses interaksi dengan dunia sebenar,
iaitu secara berterusan menganalisa dan menginterpretasi informasi baru yang
diterima, seterusnya menghubungkaitkan pada konteks kehidupan. Isu dan
Persoalan Kajian Menurut penyelidik, berdasarkan kajian-kajian lepas
menunjukkan guru pelatih perlu mahir dalam ICT sebagai persiapan untuk
memantapkan kerjaya di masa hadapan. Oleh itu mereka seharusnya memperoleh
kemahiran teknikal secara praktis dan pemahaman melalui teori berkenaan
penggunaan ICT dalam profesion perguruan mereka. Ianya secara tidak langsung
menuntut guru-guru ini sentiasa peka terhadap perkembangan teknologi semasa
serta mampu mengusainya agar pembelajaran yang dijalankan adalah sentiasa
segar dan dapat menarik minat murid secara berterusan. 1
 2. Dalam pernyataan masalahnya, penyelidik mengutarakan perlunya rangkaian
komputer dibangunkan menggunakan visualisasi dalam pembelajaran autentik
kerana Pembelajaran secara konvensional dimana pelajar secara pasif menerima
sahaja maklumat yang diberikan adalah tidak sejajar dengan kaedah pembelajaran
yang memerlukan perkaitan dan berasaskan kepada dunia sebenar. Begitu juga
dengan subjek-subjek sains komputer yang dilihat mengalami pelbagai masalah
dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran konsep kandungannya agar
pelajar secara langsung dapat mengaitkan pengaplikasiannya pada situasi sebenar.
Objektif Kajian Makanya dalam kajian ini penyelidik menetapkan tiga objektif
utama kajian iaitu mengenalpasti konsep persekitaran pembelajaran autentik yang
berasaskan kepada ciri-ciri rekabentuk pembelajaran situasi, membangunkan
sebuah sistem pembelajaran interaktif menerusi web berdasarkan ciri rekabentuk
pembelajaran situasi, tugas autentik serta penggunaan media visual dan menilai
keberkesanan sistem pembelajaran berasaskan kepada persekitaran pembelajaran
autentik bervisualisasi menerusi web. Metodologi Kajian Kajian ini akan
dijalankan secara kuantitatif menggunakan kaedah tinjauan berbentuk deskriptif.
Instrumen yang akan digunakan pula adalah temubual dan soal selidik. Bagi
menjayakan kajian ini responden yang terlibat sebagai sampel adalah pelajar-
pelajar sarjana muda pendidikan tahun dua Universiti Teknologi Malaysia yang
mengambil matapelajaran Pengenalan Kepada Telekomunikasi dan rangkaian
komputer. Kepentingan Kajian Bersandarkan kerangka teori yang digunakan,
penyelidik dengan jelas menyatakan kepentingan kajian ini adalah untuk
membantu pihak fakulti dan pensyarah lain dalam pemilihan pendekatan/ strategi
pengajaran yang bersesuaian dalam membangunkan/menyediakan bahan bantu
mengajar serta persekitaran pembelajaran yang efektif dan kondusif kepada
pelajar-pelajar. Manakala dalam konteks pelajar pula, hasil dari prototaip sistem
pembelajaran ini diharap dapat membantu pelajar dalam mempelajari subjek
rangkaian komputer dengan lebih jelas serta mampu menghubungkaitkannya
dengan keadaan sebenar, seterusnya memperbaiki pencapaian pelajar dalam
subjek ini dari segi teoritikal dan praktikal. 2
 3. Kesimpulan Melalui gabungan pendekatan pembelajaran menerusi situasi
dalam persekitaran autentik bagi pembinaan sistem pembelajaran interaktif untuk
kajian ini, pelajar dapat mempelajari rekabentuk infrastruktur rangkaian komputer
dengan lebih jelas lagi dengan pengaplikasian media visual berdasarkan prinsip-
prinsip rekabentuknya, dan seterusnya mampu mempertingkatkan tahap literasi
visual pelajar daripada pemikiran visual, pembelajaran visual kepada komunikasi
visual. Ini kerana pembelajaran melalui pendekatan situasi yang menekankan
kepada persekitaran sebenar (autentik) sememangnya dapat memberikan
pengalaman yang paling hampir kepada pengalaman sebenar. Melalui sistem
rangkaian yang dibangunkan kelak, ia bukan sahaja menjadi tempat para guru
pelatih menajamkan kemahiran ICT dan pedagogi sekaligus, namun ia juga
menjadi medan untuk mereka menghasilkan bahan pembelajaran yang mantap
dalam pengisian pengajaran dan pembelajaran mereka nanti. 3
Panduan menulis
ulasan_kritis_critical_review_psikolgi_ — Document
Transcript
 1. LAMPIRAN PANDUAN MENULIS ULASAN KRITIS (CRITICAL
REVIEW) 1. Tujuan menulis ulasan kritis. Ulasan kritis ialah suatu tugas menulis
yang memerlukan anda membuat kesimpulan dan menilai sesuatu teks. Ulasan
kritis boleh dilakukan terhadap sebuah buku teks, satu bad atau suatu artikel.
Menulis ulasan kritis memerlukan anda membaca teks yang dipilih dan juga
membaca teks lain yang berkaitan supaya anda dapat mepamerkan penilaian yang
adil dan munasabah tentang teks yang dipilih. 2. Apakah yang dimaksudkan
kritis ? Kritis tidak bermaksud mengkritik dengan cara yang negatif. Anda perlu
menyoal maklumat dan pendapat dalam sesuatu teks serta menyampaikan
penilaian atau keputusan (judgement) tentang teks itu. 3. Apakah yang
dimaksudkan dengan penilaian atau keputusan (judgement) ? Anda menilai
kekuatan dan kelemahan sesuatu teks berdasarkan kriteria yang spesifik. Penilaian
melibatkan pemahaman isi kandungan, matlamat, sasaran dan struktur teks. 4.
Format / Langkah dalam menulis ulasan kritis 4.1 Pengenalan Panjang
pengenalan biasanya satu perenggan sahaja. Pengenalan mengandungi perkara-
perkara berikut : (i) Nama pengarang artikel (ii) Tajuk artikel (iii) Isi-isi penting
artikel (iv) Kenyataan ringkas penilaian anda sama ada positif atau negatif atau
kedua-duanya 4.2 Ulasan Kritis (i) Penilaian dan perbincangan kekuatan (positif)
artikel (ii) Penilaian dan perbincangan kelemahan (negatif) artikel (iii) Ulasan
kritis yang baik memetik sumber / rujukan untuk menyokong penilaian anda. (iv)
Huraikan cara bagaimana maklumat dalam artikel boleh membantu seorang guru
dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah 4.3 Kesimpulan
Nyatakan semula pendapat keseluruhan dan ringkasan penilaian anda tentang
artikel. /CHF
Contoh ulasan artikel
The Singapore Executive: Stress, Personality and Wellbeing
Janice T.S. Ho

1. Latar Belakang
Artikel ini merupakan hasil kajian yang dijalankan oleh Janice T.S. Ho terhadap para
eksekutif Singapura berkaitan dengan tekanan, personaliti dan kesejahteraan dalam
pekerjaan. Para eksekutif dipilih dari syarikat-syarikat kewangan, bank dan juga insurans.
Artikel ini diterbitkan di dalam Journal of Management Development (1995). Tujuan
artikel ini ialah untuk mendapatkan gambaran tentang tekanan pekerjaan `occupational
stress’ yang menarik perhatian di kalangan ahli psikologi dan organisasi-organisasi besar
khususnya di sektor perkhidmatan dalam bidang perniagaan. Antara pembolehubah yang
telah dipilih dalam kajian ini ialah personaliti, pengalaman tekanan, gaya daya tindak
(coping) dan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan.

2. Sasaran Pembaca
Berdasarkan tajuk dan juga fokus kajian, artikel ini ditujukan kepada para akademik dan
professional yang berminat terhadap kajian yang berkaitan dengan bidang psikologi dan
juga pengurusan. Cara penyampaian maklumat dan ilmu memerlukan kefahaman dan
pengetahuan dalam bidang berkenaan dan penggunaan statistik inferens. Oleh itu
pembaca dari golongan bukan akademik dan profesional agak sukar untuk memahami
keseluruhan artikel tersebut. Justeru itu, penerbitan artikel ini dalam jirnal yang berwasi
bersesuaian dengan sasaran pembacanya.

3. Penilaian dan Reaksi

a) Tema
Tema utama artikel ini ialah permasalahan tekanan yang dihadapi oleh para eksekutif di
dalam sektor perniagaan khususnya di bidang perbankan, insurans dan kewangan dan
kaitannya dengan personaliti eksekutif di Singapura.

b) Tesis
Penulis tidak menunjukkan secara langsung tentang pendiriannya berkaitan dengan
tekanan pekerjaan di kalangan eksekutif di Singapura. Penyelidik artikel tersebut hanya
mensintesiskan dapatan kajiannya dengan hasil kajian-kajian orang lain. Hanya
pernyataan umum (generalization statements) berkaitan dengan status personaliti dan
perbezaan tekanan mengikut sektor perniagaan tersebut.

c) Ciri – Menarik, Menyeronokan, spekulatif, analitikal atau preskriptif


Artikel ini merupakan preskriptif dan analitikal. Artikel ini menjelaskan tentang
permasalah tekanan kerja yang menjadi faktor mempengaruhi keberkesan kerja dan juga
organisasi umumnya. Kajian ini dijalankan setelah penyelidik mendapati terdapat
runggutan masalah tekanan kerja di dalam akhbar harian The Straaits Times. Artikel ini
analitikal kerana menjelaskan situasi fenomena tekanan ini mempunyai hubungan dengan
personaliti dan jenis pekerjaan eksekutif. Pendekatan statistik inferens digunakan untuk
menjelaskan fenomena tersebut. Ini bermakna perbincangan berkaitan dengan tajuk
artikel tidak sekadar respons kepada situasi di Singapura tetapi dibuktikan melalui
penyelidikan yang dilakukan.

d) Kesinambungan teori dan amalan


Teori yang digunakan ialah Teori Personaliti. Oleh kerana teori-teori personaliti dalam
psikologi terlalu banyak, penyelidik telah menggunakan teori personaliti jenis A atau B
(Type A / B). Teori personaliti jenis A menggambarkan seseorang itu mementingkan
kesempurnaan, inginkan kejayaan, kompetatif, kerja keras dan mudah marah. Manakala
Jenis B berlawanan kepada Jenis A. Ini bermakna personality ini sangat sesuai digunaka
pakai kepada golongan atau kumpulan yang terlibat dalam bidang pekerjaan perbankan,
insuran dan kewangan. Penyelidik menjelaskan faktor-faktor yang menpengaruhi tekanan
dan personaliti. Umumnya penyelidik dapat mengaitkan antara teori dan amalan di dalam
sector perniagaa.

e) Kerangka Konseptual
Artikel ini tidak secara jelas menerangkan kerangka konseptual kajian. Hanya ditentukan
pembolehubah-pemboluhubah yang dipilih berdasarkan kajian-kajian lepas.
Pembolehubah-pembolehubah yang dipilih ialah personaliti, tekanan pekerjaan,
kesejahteraan individu, strategi mengatasi serta demografi responden.

f) Kandungan
Penyelidik menggunakan isu semasa untuk memulakan kajian. Bagi penyelidik
permasalahan tekanan dan juga personaliti merupakan fenomena yang mempengaruhi
jenis perkajaan dan pekerja dalam sesebuah orangisasi. Ini bermakna kajian ini penting
untuk menunjukkan bahawa pekerjaan jenis perniagaan dan diterajui oleh eksekutifnya,
isu personaliti serta tekanan meruapakan isu sejagat seperti yang dipetik di dalam laporan
kesihatan pekerjaan (Occupational Health) oleh World Health Organization (1950 dan
1985).

g) Fakta Utama
Saya bersuju dengan fakta-fakta yang dikemukakan kerana penyelidik menyediakan satu
siri dapatan kajian orang lain serta dikukuhkan lagi dengan dapatan penyelidikan sendiri.
Ini sekali gus kita membenarkan atau memperakukan bahawa personaliti dan tekanan
senatiasa melanda kepada sesiapapun.

h) Gaya Penulisan
Penulisan artikel ini teratur dan berstruktur. Penyelidik menggunakan pendekatan
penulisan ilmiah bercorak penyelidikan. Ini memudahkan para pembaca mengikuti siri
perbincangan ilmiah oleh penyelidik secara berperingkat-peringkat. Bahasa yang
digunakan sesuai dengan bahasa penyelidikan atau bahasa ilmiah saintifik yang
memerlukan penggunaan istilah-istilah tertentu dalam mengungkap dan membicarakan
penyeldidikan yang dijalankan. Format penulisannya merujuk kepada format Gaya APA.

i) Kredibiliti Kandungan
Penyelidik ada meneroka isu-isu berkaitan dengan mengemukakan pandangan dan
pendapat para psikologi dan juga psikiatrik dari pelbagai sumber. Malah penyelidik juga
mengemukakan dapatkan kajian melibat negara-negara dari barat dan timur sebagai
perbandingan. Sehubungan dengan itu, penyelidik cuba mengesahkan sama ada dapatan
kajian di Singapura mempunyai persamaan dengan dapatan kajian-kajian lain.

j) Kekuatan dan Kelemahan


Kekuatan artikel ini menunjukkan isu yang dikemukakan merupakan isu sejagat dan cuba
membuktikan bahawa para eksekutif Singapura tidak terkecuali dari terkenanya sindrom
tekanan kerja dan jenis personaliti dari pelbagai sektor perniagaan. Malah penyelidik
dapat membuktikan tekanan kerja bukan sahaja berlaku di sector awam tetapi uga di
sektor perniagaan khususnya dalam bidang perbankan, kewangan dan insurans.
Walau bagaimanpun, kajian ini tidak dijelaskan sama ada faktor gender dan umur juga
mempengaruhi tekanan kerja dan personaliti seseorang. Ini perlu kerana masa ini unsur-
unsur gerakan feminism merupakan agenda perjuangan dan tuntutan kesamarataan dan
keadilan dalam semua lapang dari pihak kaum wanita. Begitu juga faktor umur, setiap
negara di dunia berbeza pendekatan pengambilan dan pemberhentian pekerja mengikut
umur. Ini ada kaitannya dengan bidang pekerja diceburi sama ada sesuai atau tidak
dengan personality sesorang itu. Teori Kerjaya Holland menuntut kesamaan antara
personaliti dan bidang kerjaya yang diceburi selaras atau kongruen.

4. Kesimpulan
Saya dapati artikel sesuai digunakan sebagai salah satu hasil penyelidikan yang
melibatkan pengurus pihak atasan. Kita dapati pihak pengurusan atasan memerlukan
ruang, masa dan tempat untuk menyediakan diri sebelum menceburi bidang-bidang yang
mencabar emosi, rohani dan intektual. Tekanan kerja, cara atasinya dan juga imej kendiri
perlu dipupuk dan dimantapkan lagi supaya kesediaan ini tidak menjadi halangan atau
shock dengan kerjaya ini.
Teori pembelajaran dan pengajaran
Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Lompat ke: pandu arah, cari

Tugas utama seorang pengajar atau guru adalah untuk memudahkan pembelajaran para
pelajar. Untuk memenuhi tugas ini, pengajar atau guru bukan sahaja harus dapat
menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis, tetapi mereka juga
menciptakan pengajaran yang berkesan. Ini bermakna guru perlu mewujudkan suasana
pembelajaran yang dapat meransangkan minat pelajar di samping sentiasa memikirkan
kebajikan dan keperluan pelajar.

Dalam sesi pembelajaran, guru kerap berhadapan dengan pelajar yang berbeza dari segi
kebolehan mereka. Hal ini memerlukan kepakaran guru dalam menentukan strategi
pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna, guru boleh menentukan pendekatan,
memilih kaedah dan menetapkan teknik-teknik tertentu yang sesuai dengan
perkembangan dan kebolehan pelajar. Strategi yang dipilih itu, selain berpotensi
memeransangkan pelajar belajar secara aktif, ia juga harus mampu membantu
menganalisis konsep atau idea dan berupaya menarik hati pelajar serta dapat
menghasilkan pembelajaran yang bermakna.

Perlunya guru menarik perhatian pelajar dalam sesuatu pengajaran, aktiviti-aktiviti yang
dipilih hendaklah yang menarik dan mempunyai potensi yang tinggi untuk membolehkan
isi pelajaran dan konsep-konsep yang diterjemahkan secara jelas. Aktiviti harus boleh
mempengaruhi intelek, emosi dan minat pelajar secara berkesan.

Dalam merancang persediaan mengajar, aktiviti-aktiviti yang dipilih perlu mempunyai


urutan yang baik. Ia perlu diselaraskan dengan isi kemahiran dan objektif pengajaran.
Lazimnya aktiviti yang dipilih itu adalah gerak kerja yang mampu memberi sepenuh
pengaruh terhadap perhatian, berupaya meningkatkan kesan terhadap intelek, ingatan,
emosi, minat dan kecenderungan serta mampu membantu guru untuk menjelaskan
pengajarannya.

Dalam merancang aktiviti mengajar yang berkesan dan bermakna kepada para pelajar,
guru haruslah memikirkan terlebih dahulu tentang kaedah dan teknik yang akan
digunakan. Pemilihan strategi secara bijaksana mampu menjamin kelicinan serta
keberkesanan penyampaian sesuatu subjek atau modul.

Di antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan oleh guru ialah :

 Kaedah sumbang saran


 Kaedah tunjuk cara (demonstrasi)
 Simulasi atau kaedah pengajaran kumpulan
 Kaedah perbincangan atau kaedah penyelesaian masalah
 Kaedah oudioligual
 Kaedah kodkognetif
 Kaedah projek

Penggunaan kaedah dan teknik yang pelbagai akan menjadikan sesuatu pengajaran itu
menarik dan akan memberi ruang untuk membolehkan pelajar terlibat secara aktif dan
bergiat sepanjang sesi pengajaran tanpa merasa jemu dan bosan. Dalam pengajaran dan
pembelajaran, terdapat beberapa kaedah dan teknik yang berkesan boleh digunakan oleh
guru. Oleh yang demikian pemilihan terhap kaedah dan teknik pelulah dilakukan secara
berhati-hati supaya cara-cara ini tidak menghalang guru melaksanakan proses
pembentukan konsep-konsep secara mudah dan berkesan. Kaedah projek yang diasaskan
oelh John Deney misalnya, menggalakkan pelajar mempelajari sesuatu melalui
pengalaman, permerhatian dan percubaan. Pelajar merasa seronok menjalankan ujikaji
aktiviti lain yang dilakukan dalam situasi sebenar dan bermakna. Biasanya kaedah ini
memberi peluang kepada pelajar menggunakan kemudahan alat deria mereka untuk
membuat pengamatan dan penanggapan secara berkesan. Dari segi penggunaan teknik
pula, guru boleh menggunakan apa sahaja teknik yang difikirkan sesuai sama ada teknik
menerang, teknik mengkaji, teknik penyelesaian mudah, teknik bercerita dan teknik
perbincangan. Penggunaan contoh-contoh adalah asas dalam pengajaran dan
pembelajaran. Hal ini kerana ia dapat melahirkan pemikiran yang jelas dan berkesan.
Biasanya seorang guru menerangkan idea-idea yang komplek kepada sekumpulan pelajar,
guru itu dikehendaki memberi contoh-contoh dan iluktrasi. Idea yang abstrak, konsep-
konsep yang baru dan susah, lebih mudah difahami apabila guru menggunakan contoh-
contoh dengan ilutrasi yang mudah dan konkrit. Misalnya, dalam bentuk lisan iaitu
dengan mengemukakan analogi, bercerita, mengemukakan metafora dan sebagainya.
Contoh-contoh boleh juga boleh ditunjukkan dalam bentuk visual, lakaran, ilustrasi dan
lain-lain.

3. Memory

 Address three pressing problem you have faced in your class and solve these
problem based on what you now know about Memory.

Kesediaan belajar antara seorang individu dengan seorang individu yang lain biasnya
tidak setara. Ini kerana tahap atau proses pertumbuhan atau perkembangan mereka tidak
sama dan searah. Walaupun terdapat semacam satu kecenderungan yang sama dalam
pertumbuhan mereka tetapi fizikal, mental, emosi dan social mereka tetap berbeza.
Biasanya hal-hal seperti inilah yang banyak menimbulkan masalah kepada guru, sama
ada pada peringkat kesediaan perancangan atau pada peringkat melaksanakan pelajaran
mereka. Masalah perbezaan kesediaan belajar boleh dikaitkan daripada tiga sudut
pandangan dari segi kematangan a. kematangan fizikal b. kematangan intelek c.
kematangan emosi

a. Kematangan fizikal Pekembangan pada fizikal manusia pada amnya, menunjukkan


kecekalan yang tinggi. Namun begitu, perbezaan yang besar antara mereka. Guru-guru
perlu berhati-hati terhadap perbezaan yang wujud di kalangan pelajar. Dalam konteks
kesediaan belajar, perhatian terhadap corak pertumbuhan dan perkembangan fizikal
seperti ini adalah amat penting. Pengetahuan tentang apa yang dijangkakan akan berlaku
dalam pertumbuhan perkembangan normal berupaya membantu guru menyediakan asas
pembelajaran. Perkembangan teknik dan kaedah pengajaran dan penggunaan alat Bantu
mengajar. Jika berlaku penyimpangan terhadap cirri-ciri yang normal di kalangan pelajar,
guru harus mampu menghadapinya. Guru sepatutnya boleh membuat apa sahaja
penyesuaian yang berfaedah. Tindakan berhati-hati daripada guru ini boleh memajukan
lagi perkembangan potensi semula jadi pelajar.

b. Kematangan intelek (mentel) Kebolehan mental ditakrifkan sebagai kebolehan


mentafsir deria (persepsi), kebolehan membina bahan-bahan yang tidak ada pada deria
(imagenasi), kobolehan untuk mengingati kembali apa yang telah dialami (ingatan) dan
kebolehan meneruskan kesimpulan tentang hal-hal yang diprolehi daripada pengalaman
ataupun yang abstrak. Kematangan intelek tidak mempunyai hadnya. Biasanya, ia
menunjukkan kemajuan, iaitu bermula daripada kegiatan mental yang paling mudah
bergerak kepada proses mental yang lebih kompleks. Pertumbuhan inteleks seseorang itu
dapat ditentukan pada tahapsejauh manakah kemajuan itu berada. Dalam hubungannya
dengan kesediaan belajar, perubahan-perubahan perkembangan dalam keupayaan intelek
seperti ini patutlah diberi perhatian. Walaupun perkembangan intelek itu merupakan
proses yang berlaku secara berperingkat-peringkat dan berterusan, namun proses ini tidak
sama bagi semua pelajar. Memang terdapat kecenderungan am yang sama dalam
kalangan mereka yang sedang menjelani proses kematangan tetapi kadar pertumbuhan
adalah berbeza-beza. Oleh yang demikian, mereka yang bertanggungjawabdengan
pembelajaran dan pengajaran perlulah mengambil kira perbezaan-perbezaan ini dan
memikirkan dengan teliti fakta ini sebelum merancang dan seterusnya melaksanakan
tugas mereka dalam kelas.

c. Kematangan Emosi Emosi menggambarkan satu kaedaan yang dikaitkan oleh


dorangan-dorongan melalui satu cara tertentu. Ia melibatkan gangguan dalaman yang
meluas dan mengandungi nada perbezaan atau berbagai-bagai darjah kepuasan dan
gangguan . Ahli-ahli psikologi dan fisiologi sependapat bahawa emosi melibatkan
perasaan, gerak hati dan tindak balas fisiologi. GGGerak hati atau desakan dalaman yang
mengarahkan sesuatu jenis pelakuan mungkin terjadi dalam perbagai gabungan dan
peringkat, secara umum, emosi dapat diertikan sebagai suatu pengalaman yang penuh
perasaan, yang melibatkan penyalarasan dalaman secara am dengan keadaan mental dan
fisiologi yang bergerak dalam diri individu dan kemudiannya diperlihatkan dalam bentuk
tingkah laku yang nyata. 4. Metacognition - What is your reaction to the video on
metacognition? - Explain in your own words three or more benefits of applying
metacognition in your classes AND - How would you apply metagnition in your classes?

Metacognition dapatlah ditafsir sebagai elemen yang mempunyai kaitan rapat dengan
kesedaran tentang proses yang dilaksnankan secara berfikir. Menurut Bronw (1980)
metacognition’ adalah merupakan ilmu pengetahuan atau kesedaran yang terdapat kepada
seseorang yang membolehkannya. Gadner (1992) berpendapat kebolehan mengawal
proses berfikir ini adalah dipengaruhi oleh umur dan pengalaman seseorang. Seorang
pelajar lebih tua dari segi umur dan tinggi dari aspek persekolahan boleh menyedari,
mengawal dan mengamalkan starategi berfikir berhubung dengan satu-satu masalah lebih
baik daripada pelajar yang muda dan rendah tahap persekolahannya. Boyer dalam model
‘ Functional Thinking’ nya menyatakan lebih jelas bahawa ‘ Metacognition adalah
merangkumi kebolehan seseorang, merancang (planning), memantau (monitoring). Dan
menilai (assessing) satu-satunya keputusan atau idea yang hendak diutarakan “Boyer
menjelaskan bahawa ‘metacognatinion’ terletak di luar kebolehan berfikir (cognition) itu
sendiri. Menurutnya “ Metacognative operations are applied to the strategies and skill
used to produce meaning rather then diretctly to data and experience. Metacognation
seeks to control these meaning-making aperations by which one seeks to make meaning”.
Dengan ini ini metacognition dapatlah disimpulkan sebagai kebolehan seseorang dalam
mengaplikasikan startegi yang betul dalam proses melahirkan idea tetapi bukannya buah
fikiran yang dilahirkan atau bukan hasil sebenar berfikit itu sendiri. Seseorang yang ingin
menyelesaikan satu masalah ekonominya terpaksa mengalami proses merancang ,
memantau, menilai keputusan yang akan dibuat. Proses merancang, memantau dan
menilai ini ada kaitan langsung dengan keputusan yang akan dibuat atau diambil dalam
penyelasaian masalah tersebut.

Terdapat kebaikkan dalam mengaplikasikan Matacognitive: 1. Kaedah perbincangan


Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas terdapat banyak topic sesuai
disampaikan melalui sesi perbincangan khasnya bagi kursus bahasa. Di antara topik-topik
yang sesuai dibincangkan topic isu semasa, program pelajar dan sebagainya. Kaedah ini
melibatkan aktiviti perbualan di antara guru dan pelajar-pelajar dalam kelas atau satu
jenis aktiviti pembelajaran secara bertukar-tukar fikiran atau idea serta berkongsi
maklumat tentang sesuatu perkara. Para pelajar harus diberitahu cara-cara dan peraturan-
peraturan perbincangan terlebih dahulu. Ini bertujuaan agar aktiviti perbincangan lancer,
teratur dan tidak terpesong daripada tujuan. Pada akhir perbincangan, idea-idea haruslah
dirumuskan. Rumusan ini kan digunakan untuk membuat ulasan perbincangan.

2. Proses pembelajaran melalui proses pemerhatian dan pemodelan Bandura (1986)


mengenal pasti empat unsure utama dalam proses pembelajaran melalui pemerhatian atau
pemodelan, iaitu pemerhatian (attention), mengingati (retention), re,produksi
(reproduction), dan penangguhan (re inforcement) motivasi (motivion). Implikasi
daripada kaedah ini keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dapat dicapai melalui
beberapa cara yang berikut: • Penyampaian harus cekap dan menarik • Demonstasi guru
hendaklah jelas, menarik, mudah dan tepat • Hasilan guru atau contoh-contoh seperti
ditunjukkan hendaklah mempunyai mutu yang tinggi

3. Pembelajaran, ingatan, dan lupaan Pembelajaran merupakan sesuatu proses


psikologikal dalaman. Sama ada ia belaku tidak akan dapat diperhatikan atau diukur
secara langsung. Apa yang kita ukur ialah ingatan selepas pembelajaran sahaja. Oleh itu,
ingatan hanya boleh dianggap gambaran atau praktikal pembelajaran. Walaupun, ingatan
boleh mewakili pembelajaran, kualiti ingatan dan lupaan ialah tiga proses yang saling
berkaitan serta saling berpengaruhi antara satu sama lain. Berikut mengilustrasikan secara
ringkas peringkat-peringkat perkaitan pembelajaran, ingatan dan lupaan. Rajah 1:
peringkat-peringkat perkaitan pembelajaran, ingatan dan lupaan.
Berdasarkan huraian-huraian pengertian ingatan di atas maka bolehlah dirumuskan
bahawa ingatan merupakan proses kebolehan manusia untuk menerima maklumat,
memproses dan menyimpanya dalam otak, kemudian mengeluarkannya ketika perlu.

Berdasarkan daripada tiga kaedah penyampaian yang digunakan tadi, proses


pembelajaran dan pengajaran yang dilaksanakan akan lebih terancang dan berkesan.

Apabila guru menggunakan kaedah ini untuk proses pengajaran dan pembelajaran secara
tidak lansung akan meningkatkan kemahiran pelajar dalam pangajaran dan pembelajaran.

Dalam suasana pengajaran dan pembelajaran, kemahiran-kemahiran bermaksud


seseorang itu terlatih dan mempunyai pengalaman yang tinggi serta mendalam. Dalam
proses pengajaran dan pembelajaran kebolehan menguasai kemahiran tertentu harus
ditegaskan oleh guru, terutama kemahiran asas seperti menyelesaikan masalah,
kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran mendengar, bertutur, kemahiran
membaca dan menulis dan sebagainya. Apabila pelajar menguasai kemahiran asas ini
akan dapat membantu pelajar tersebut menguasai bidang-bidang ilmu yang lain dengan
lebih mudah.