Anda di halaman 1dari 3

BORANG REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

(MODEL UPSI)

Kelas : 5 Adil Topik : Olahraga: Lompat Kijang


Masa : 8:00 pagi – 9:00 pagi Tarikh : 8 November 2020
Kehadiran : 42 orang

KRITERIA MAKLUMAT
U - Understanding (Pemahaman) Murid dapat menyatakan dan melakukan kemahiran-kemahiran asas yang
ada di dalam acara sukan lompat kijang dengan cara yang betul serta
menyatakan otot-otot utama yang digunakan semasa melakukan lompatan.
Dengan melakukan teknik yang betul semasa lompatan dibuat, pelajar
dapat mengelak daripada melakukan kesalahan dan kecelakaan. Hal ini
berkait rapat dengan objektif yang telah di tetapkan berteraskan domain
pengajaran iaitu psikomotor,kognitif dan afektif. Justeru, aspek ini secara
tidak langsung dicapai dengan baik.

P - Procedure (Prosedur) Berdasarkan pemerhatian, murid dapat mengikuti keseluruhan proses


pengajaran dan pembelajaran aktiviti yang telah dijalankan dengan baik.
Pada fasa aras rendah, keseluruhan murid dapat mengikuti ansur maju yang
ditetapkan bagi memudahkan murid melakukan lompatan dalam sukan
lompat kijang. Pada fasa sukar pula, ada beberapa pelajar tidak dapat
melakukan lompatan lompat kijang dengan sempurna. Hal ini kerana,
sukan ini memerlukan kemahiran dan daya tahan otot yang sangat tinggi
bagi menyempurnakan lompatan. Murid yang tidak dapat melakukan
lompatan dengan sempurna menampakkan kesungguhan untuk melatih diri
mereka dengan lebih kerap.
S - Strategy (Strategi) Strategi ansur maju digunakan untuk meningkatkan kemahiran asas pelajar
dalam melakukan lompatan lompat kijang. Dengan strategi ini, pelajar
dapat mengetahui cara untuk meningkatkan daya tahan otot dan teknik asas
dalam lompatan. Ansur maju ini di aplikasikan semasa aras perkembangan
pengajaran dan pembelajaran berjalan. Antara ansur maju di aplikasikan
ialah lari serta melompat dengan menekankan daya tahan otot kedua-dua
belah kaki murid. Dengan pendekatana strategi ansur maju pengajaran
sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran memberikan keseronokan
kepada murid untuk terus belajar asas dalam sukan lompat kijang.
I - Intervention (Peneguhan) Murid yang tidak dapat mengusai lompatan dalam sukan lompat kijang
diberikan penekanan untuk meningkatkan daya tahan otot serta asas
lompatan. Murid tersebut akan membuat (self improvement) samaada
semasa pdp berjalan atau semasa di rumah. Bagi murid yang telah mahir
dalam sukan lompat kijang, mereka akan meneruskan pdp yang dilakukan
seperti biasa.

Ulasan Keseluruhan:
Secara keseluruhannya, proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar. Murid dapat
mengikuti semua aktiviti yang di rancangkan. Untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran, sebelum
memulakan kelas, murid diminta untuk memanaskan badan dengan sempurna dan melakukan ansur maju dengan
lebih kerap supaya mengelakkan kecederaan

Disediakan oleh:

luqmanbukhari
( Muhamad Luqman Bukhari B Borhanuddin)
STANDARD PENYATAAN
KRITERIA DEFINISI OPERASI
U - Understanding (Pemahaman) - Mengupas sejauh mana tahap pengetahuan murid bagi objektif
yang telah ditetapkan berdasarkan domain pengajaran iaitu
kognitif, psikomotor dan afektif.
- Penilaian perlulah berpandukan kepada aspek kejelasan dan
pengukuran objektif yang jelas serta boleh diukur.
P - Procedure (Prosedur) - Melihat proses pengajaran yang terancang dengan mengambilkira
konsep pelaksanaan aktiviti atau penyampaian maklumat daripada
aras rendah ke aras sukar.
- Sejauhmana murid dapat mengikuti aktiviti yang telah dirancang.
S - Strategy (Strategi) - Sejauhmana strategi pengajaran yang digunakan bersesuaian
dengan murid berdasarkan topik pembelajaran.
- Adakah pendekatan startegi pengajaran sepanjang proses
pengajaran dan pembelajaran memberikan keseronokan kepada
murid untuk terus belajar.
I - Intervention (Peneguhan) - Adakah murid yang tidak menguasai diberikan intervensi khas agar
tidak ketinggalan dengan murid yang lain.
- Apakah kaedah yang digunakan bagi mengatasi murid yang tidak
dapat menguasai pembelajaran semasa proses pengajaran dan
pembelajaran.
Ulasan Keseluruhan - Komen secara keseluruhan proses penhgajaran dan pembelajaran.
- Adakah perancangan dalam rangcangan pengajaran harian dapat
dilaksanakan seprti yang telah ditetapkan.
- Saranan pengajaran dan pembelajaran akan datang.

Anda mungkin juga menyukai