Anda di halaman 1dari 192

http://www.cherrythitsar.

org

www.foreverspace.com.mm
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm

vufwGJazmf

λ¿¼·²¹ ³¿µ»¬¸ ¿ º«´´ ³¿²å ½±²º®»²½» ¿ ®»¿¼§ ³¿²å


©®·¬·²¹ ¿² »¨¿½¬ ³¿²ò Ú®¿²½·- Þ¿½±² øïêîë÷
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm
ù¼ µ Ç © ³ð»º ¬ ¿úå±Ø µ å §¹å
@ ¶§²º¿¨³·º°µ ®Ò§¼Õ«ÙÖ¿úå ù¼µÇ¬¿úåñ
@ ©¼µ·ºåú·ºå±³å°²ºåªØµå²Ü/©
Ù º®× ®Ò§¼Õ«ÙÖ¿úå ù¼µÇ¬¿úåñ
@ ¬½-Õ§º¬¶½³ ¬³Ð³ ©²º©Ø¸ ½¼µ·º¶®Ö¿úå ù¼µÇ¬¿úåñ
Û¼ µ · º · Ø ¿ ©³º ¦Ù Ö Ë °²º å §Ø µ ¬¿¶½½Ø ѧ¿ù ¿§æ¿§¹«º ¿ úå±²º
¶§²º ¿ ¨³·º °µ ± ³å¬³åªØ µ å Ä §þ³»«-¿±³ ©³ð»º ¶ ¦°º ± ²º ñ
¶§²º ± ´ Ç ± ¿¾³¨³å
@ ¶§²º§¬³å«¼µå §µ¯¼»ºc¼µå ¬¯¼µå¶®·ºð¹ùÜ®-³å¬³å ¯»ºÇ«-·ºÓ«ñ
@ Û¼µ·º·Ø¿©³º ©²ºÒ·¼®º¿¬å½-®ºå¿úåÛÍ·º¸ Û¼µ·º·Ø¿©³º©¼µå©«º¿ú嫼µ ¿Ûͳ·º¸ôÍ«º
¦-«º¯Üå±´®-³å¬³å ¯»ºÇ«-·ºÓ«ñ
@ Û¼µ·º·Ø¿©³ºÄ¶§²º©Ù·ºå¿ú嫼µ 𷺿ú³«º°Ù«º¦«º¿Ûͳ·º¸ôÍ«º¿±³ ¶§²º§Û¼µ·º·Ø
®-³å¬³å ¯»ºÇ«-·ºÓ«ñ
@ ¶§²º©Ù·ºå¶§²º§¬¦-«º±®³å®-³å«¼µ ¾Øµú»º±´¬¶¦°º ±©º®Í©º¿½-®×»ºåÓ«ñ
Û¼ µ · º · Ø ¿ úåÑÜ å ©²º ½ -«º øì÷ú§º
@ Û¼µ·º·Ø¿©³º©²ºÒ·¼®º¿úåá ú§ºúÙ³¿¬å½-®ºå±³ô³¿úåÛÍ·º¸ ©ú³å ѧ¿ù°¼µå®¼µå¿úåñ
@ ¬®-Õ¼ å±³å ¶§»ºª²º °²ºåªØµå ²Ü/Ù©º¿úåñ
@ ½¼µ·º®³±²º¸ ¦ÙÖË°²ºå§Øµ ¬¿¶½½Ø ѧ¿ù±°º ¶¦°º¿§æª³¿úåñ
@ ¶¦°º¿§æª³±²º¸ ¦ÙÖË°²ºå§Øµ ¬¿¶½½Øѧ¿ù±°ºÛÍ·º¸¬²Ü ¿½©º®Ü¦ÙØËÒ¦¼Õ婼µå©«º
¿±³ Û¼µ·º·Ø¿©³º±°º©°ºú§º ©²º¿¯³«º¿úåñ
°Ü å §Ù ³ å¿úåÑÜ å ©²º ½ -«º øì÷ú§º
@ °¼µ«º§-¼Õå¿ú嫼µ¬¿¶½½Ø3 ¬¶½³å°Üå§Ù³å¿úå«à®-³å«¼µª²ºå ¾«º°Øµ ¦ÙØËÒ¦¼Õå
©¼µå©«º¿¬³·º ©²º¿¯³«º¿úåñ
@ ¿°-å«Ù«º°Üå§Ù³å¿úå°»°º §Ü¶§·º°Ù³ ¶¦°º¿§æª³¿úåñ
@ ¶§²º©Ù·ºå¶§²º§®Í ¬©©º§²³ÛÍ·º¸¬ú·ºå¬ÛÍÜå®-³å ¦¼©º¿½æ3 °Üå§Ù³å¿úå¦ÙØËÒ¦¼Õå
©¼µå©«º¿¬³·º ©²º¿¯³«º¿úåñ
@ Û¼µ·º·Ø¿©³º °Üå§Ù³å¿úå©°ºú§ºªØµå«¼µ ¦»º©ÜåÛ¼µ·º®×°Ù®ºå¬³å±²º Û¼µ·º·Ø¿©³ºÛÍ·º¸
©¼µ·ºåú·ºå±³å¶§²º±´©¼µÇÄ ª«ºðôº©Ù·ºú¼Í¿úåñ
ª´ ® × ¿ úåÑÜ å ©²º ½ -«º øì÷ú§º
@ ©°º®-¼Õå±³åªØµåÄ°¼©ºþ³©ºÛÍ·º¸ ¬«-·º¸°³ú¼©;¶®·º¸®³å¿úåñ
@ ¬®-¼ÕåöµÐºáƳ©¼öµÐº¶®·º¸®³å¿úåÛÍ·º¸ôѺ¿«-å®×¬¿®Ù¬ÛÍ°º®-³åá ¬®-¼Õå±³å¿úå
ª«wг®-³å ®¿§-³«º§-«º¿¬³·º ¨¼»ºå±¼®ºå ¿°³·º¸¿úͳ«º¿úåñ
@ ®-¼Õå½-°º°¼©ºþ³©º úÍ·º±»º ¨«º¶®«º¿úåñ
@ ©°º®-¼Õå±³åªØµå «-»ºå®³Ó«Ø˽¼µ·º¿úåÛÍ·º¸ §²³ú²º¶®·º¸®³å¿úåñ
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm

±¿¾³¨³å
«¤»º¿©³º¸°³¿©Ù
¦©º¿ª±´®-³å
¬¿©Ùå§Ù³å®´
¿úå±´«¤»º¿©³º
¿úåú¿§-³ºÒ§Ü
ª´¿Æ³º®ªµ§º
Þ«¼Õ嫵©ºª-«º±³
©·º¯«º§¹±²º
MкªÌ³Ò½ØÕ±¼µ·ºå
°¼©º©¼µ·ºåª²ºå«-
¿©Ùå¯ ¯·º¶½·º Ó«²º¸Û¼µ·º¿° òòò

¬©;¿«-³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm

¨µ©º¿ðÒ§Üå ¬©;¿«-³ºúÖË ª«º©ÙÖ¿¦³º°³¬µ§º®-³å


øï÷ ¿»¿§-³º©Ö¸¾ðñ Ó«²º¶®©Ö¸¾ð·ºñ úÌ·ºª»ºå©Ö¸°¼©º
øî÷ »Ü©-³©-³·Í«º¶§³¿ªå»ÖÇ ®¼µ·º¿§¹·ºå®-³å°Ù³
øí÷ ¨¼®ºå¶®³å ¿§¹·ºå¦«º ú»º¶¦°ºª-«º§·º ½-°ºÓ«·º¿»»²ºå
øì÷ ¾ð©´ú¼ô³
øë÷ ®¦©º»ÖÇ¿»³º
øê÷ ¿¶½ú³õÒ§¼Õ忶§³«º ªÙ®ºå§Ù·º¸¿«³«º±Ü
øé÷ ±³å·ôº ±®Üå·ôº®-³å §Ö¸¶§·º¨¼»ºå¿«-³·ºå¶½·ºå ¬Ûµ§²³
øè÷ ±«º·ôº°«³å
øç÷ ±³å·ôº©¼µÇ »³åª²º¦¼µÇ
øïð÷ ¿¶¦¿©Ù忪å®-³å
øïï÷ ¾ôº¯Ü«¼µ®-³å ùµ»ºå°¼µ·ºå±Ù³å¿»

¯«ºª«º¨µ©º¿ð®ôº¸ ¬©;¿«-³ºúÖË ª«º©ÙÖ¿¦³º°³¬µ§º®-³å


øïí÷ ·¹¸°¼©º«¼µ ª³®°®ºå»ÖÇ¿»³º ø°¼©º°°º¿¯åªÌ³®-³å÷
øïì÷ ¿±Ùå¯Øµå½-¼»º½¹ ±¼¿«³·ºå°ú³
øïë÷ ¿©³·º¬³¦ú¼« öÛzð·ºð©tÕ
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm

ª«º ©Ù Ö¿¦³º °³¬µ §º¬®Í©º ø ïî÷

¬©;¿«-³º
ø¶®»º®³¶§»º÷

¬³úͱ³å®-³å °Ñºå°³åÛ¼µ·º¿°
Ý¿² ß-·¿²- ̸·²µá
¾§ Õ·-¸±®» Ó¿¸¾«¾¿²·

vufwGJazmfpmtkyw
f dkuf
‚ 01 70 65 74
pmwdkufaowåm 269? &efukefpmwdkufBuD;
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm
¬³úͱ³å®-³å °Ñºå °³åÛ¼µ·º¿ ° ø¬©;¿ «-³º ó ¶®»º®³¶§»º÷
ª«º©ÙÖ¿¦³º°³¬µ§º©¼µ«º
°³©¼µ«º¿±©;³¬®Í©º îêçñ ú»º«µ»º°³©¼µ«ºÞ«Üå
¦µ»ºå øðï÷ éð êë éì « ©³ð»ºô´ ¨µ©º¿ð§¹©ôºá

pmrlcGihfûycsut
f rSwf À 136^2004(12)
rsuEf SmzHk;cGifhûycsuftrSwf À 31 00 04 05 01
yHkESdyjf cif; À yxrtBudrf
2005ckESpf? azazmf0g&Dv
tkyaf & À 1ç000
xkwfa0ol À OD;ausmf[if;
,HkMunfcsupf may
113'kwd,xyf(,m) 33vrf;
&efukefNrdKU
rsuEf SmzHk;eJYtwGi;f yHkESdyfolÀ OD;aZmfrif;at; (07125)
aZmfyHkEySd fwdku?f
386 tifMuif;NrdKifvrf;?
ok0PÖ? &efukefNrdKU
ݱª»® Ü»-·¹² À ßÌÕ
̧°»-»¬¬·²¹ ú Ô¿§±«¬ À vufwGJazmf
tzHk;zvif À Þ»-¬ ݱ´±«®
twGi;f zvif À ßÆ
pmtkycf sKyf À udk&JxGef;pmtkycf sKyfvkyfief;
wefzdk; À 600d^- (usyf ajcmuf&m)
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm

®³©¼«³

®´ú·ºå°³¿úå¯ú³ «Üc×¼åúº ®³¾´¾³»Ü è

¾³±³¶§»º±´ ¬©;¿«-³º ç

¾³±³¶§»º±´Ç °«³åÑÜå»ÖÇ ¿«-åÆ´å®Í©º©®ºå ïð

ïá ¬³úͱ³å¿©Ù °Ñºå°³å©©º«Ö¸ª³å ïê

îá ¬³úÍ ¬¿ú廼®º¸½Ö¸ú©Ö¸ ¿¨³·º°µÛÍ°º ëï

íá ¬¿»³«º«®Y³»ÖÇ «-»º©³¿©Ù êí

ìá ª´Ç¬½Ù·º¸¬¿úå»ÖÇ °³»ôºÆ·ºåªÙ©ºª§º½Ù·º¸©¼µÇ¬¿§æ
¬³úͱ³å©°º¿ô³«ºúÖË ¬¶®·º ïðë

ëá ¬¿»³«º¬»³å ¬¿»³«º¬«-»º ïëí


http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm

®´ú·ºå °³¿úå¯ú³ «Üc×¼åúº ®³¾´¾³»Ü


ù-»¼«¿ßù»ÖÇ ±®¼µ·ºå¿«-³·ºå¿©³º±³å¶¦°º©Ö¸ «Üc¼×åúº ®³¾´¾³»Üų Ú±®»·¹²
ߺº¿·®-ô ¬¸» Ò¿¬·±²¿´ ײ¬»®»-¬ô ¬¸» Ò»© DZ®µ Ì·³»-ô ¬¸» É¿´´ ͬ®»»¬
Ö±«®²¿´ ¬°ú¼Í©Ö¸ Û¼µ·º·Øú§º¶½³å©¼µ·ºå©§¹å« ¨µ©º¿ð©Ö¸ ¬þ¼«ú ö-³»ôº¿©Ù»ÖÇ
±©·ºå°³¿©Ù®Í³ ¬«-ôº©ð·º¸ ¿ú屳忻©Ö¸§µöb¼Õªº©°ºÑÜ嶦°º§¹©ôºñ ù¹©·º®«
Ü¿ª±-ô É·´´·¿³-¾«®¹ô Ü·½¸´»§ô ××ÍÍ ³»»¬·²¹ °±²º©¼µÇ ¬§¹¬ð·º
¬þ¼«ú Û¼µ·º·Ø©«³ ²Üª³½Ø¿©Ù®Í³ ©«º¿ú³«º ¿Å³¿¶§³§¼µÇ½-¿»±´ª²ºå ¶¦°º§¹
©ôºñ ù¹¿©Ù«¼µ ±´«¼µôº©¼µ·º« °¼©ºð·º°³åª¼µÇ ªµ§º«¼µ·º½Ö¸©³¶¦°ºÒ§Üå ¬ªµ§º©³ð»º
¬ú ªµ§º½Ö¸©³ ®Åµ©º§¹¾´åñ
¬±«º¿®Ùå®×¬ú ®³¾´¾³»Üų ¬ú§º¾«ºð»º¨®ºå©°ºÑÜ嶦°ºÒ§Üå ïçéï½µÛÍ°º
«©²ºå« °«Ú³§´Û·¼µ º·Ø¶½³å¿úåȳ»®Í³ ¬¯·º̧¯·º̧ ©³ð»º¨®ºå½Ö¸±´ ±Ø©®»º©°ºÑÜå
¶¦°º§¹©ôºñ «¿®Y³ùÜåô³åá ®¿ªåúͳåá ¬¿®ú¼«»º¶§²º¿¨³·º°µ»ÖÇ «µª±®öb©¼µÇ
¬§¹¬ð·º Û¼·µ ·º Øú§º¶½³å®Í³ ÛÍ°º¿§¹·ºå®-³å°Ù³ ¿»¨¼·µ ¬ º ®×¨®ºå½Ö¦¸ å´ §¹©ôºñ °«Ú³§´Û·µ¼ ·º Ø
Û¼µ·º·Ø¶½³å¿úåð»ºÞ«Üåȳ»úÖË ®´ð¹ù¿úåú³ §·º©¼µ·º¬©Ù·ºå𻺬¶¦°ºª²ºå ïççí½µÛÍ°º
«¿» ïççè½µÛÍ°º¬¨¼ ¿¯³·ºúÙ«º½Ö¸§¹©ôºñ
®³¾´¾³»Üų °«Ú³§´Û¼µ·º·Ø 𻺨®ºå¿«³ª¼§ºúÖË §¨®¯Øµå ¿«-³·ºå¬µ§ºÞ«Üå
ª²ºå¶¦°º½Ö¸¦´å§¹©ôºñ ¬¿úÍË¿©³·º¬³úͧ²³±¼§DØá ®´ð¹ù§²³±¼§DØá ªÜ«Ù®ºôµ
ªÖªÍôº¿úå¦ÍÖª³åúÍ°º§º»ÖÇ «³«Ùôº¿úå»ÖÇ »²ºå§²³¿ª¸ª³¿úå±¼§DØ©¼µÇ¬§¹¬ð·º
°«Ú³§´Û¼µ·º·Ø«¼µ ÑÜ忯³·º¿»©Ö¸ ±¼§DØ©«&±¼µªºÞ«Üå®-³å»ÖÇ §µ¿ú³Å¼©ºÞ«Üå®-³å ÑÜå°Üå©Ö¸
¬¦ÙÖË¿©Ù®Í³ª²ºå ±´¬®×¨®ºå½Ö¸§¹©ôºñ
ïçêé½µÛÍ°º®Í³ ±®r©«¿§å¬§º©Ö¸ §²³±·º¯µ«¼µ ½-Ü嶮y·º¸½Øª¼µ«ºú©Ö¸¬©Ù«º
°«Ú³§´©«&±¼µªº øô½µ °«Ú³§´¬®-¼Õ屳婫&±¼µªº÷®Í³ ®³¾´¾³»Üų ù-»¼«
¿ßù§²³«¼µ ±·ºô´½Ö¸§¹©ôºñ ïçéê½µÛÍ°º®Í³¿©³¸ ù-»¼«¿ßù§²³»ÖÇ§Ö «¿»ù¹
Û¼µ·º·Ø ù¹ªÅ¼µÆÜ©«&±¼µªº« ½-Ü嶮y·º¸©Ö¸®Å³ð¼ÆZ³¾ÙÖË«¼µ úú¼Í½Ö¸§¹©ôºñ ïççë½µÛÍ°º®Í³
¿©³¸ ¬ÖùÜ̧©«&±¼µª« º §Ö ®³¾´¾³»ÜÇ«¼µ öµÐ¨ º å´ ¿¯³·º§¹úö´¾ÖËÙ ¬§ºÛ·Í ºå½-Ü嶮y·º̧½¸¶Ö §»º
§¹©ôºñ ïççïóçٷºå®Í³©µ»ºå«ª²ºå ¬¿®ú¼«»ºÛ¼µ·º·Øųåßͳ¸ùº©«&±¼µªºá
Û¼µ·º·Ø©«³å¿úåú³ßżµÈ³»®Í³ §²³úÍ·º§¹úö´¬¶¦°º ¿¯³·ºúÙ«º½Ö¸§¹¿±å©ôºñ
¿ª³¿ª³¯ôº®Í³ ¬¿®ú¼«»ºÛ¼µ·º·Øá »ô´å¿ô³«ºÒ®¼Õˮͳ cص尼µ«º©Ö̧ «µª±®öb
cØåµ ½-Õ§º®Í³ ®°*©³ ®³¾´¾³»Üų °«Ú³§´Û·¼µ º·¯ Ø µ·¼ úº ³ «µª±®öb±Ø¬®©ºÞ«åÜ ¬¶¦°º
ª²ºå¿«³·ºåá «¿»ù¹Û¼µ·º·Ø¬©Ù«º °«Ú³§´Û¼µ·º·Ø¯¼µ·ºú³ ®Å³ð»ºúÍ·º¿©³º®·ºåÞ«Üå
¬¶¦°º §´å©ÙÖ©³ð»º«¼µª²ºå¿«³·ºå ¨®ºå¿¯³·ºª-«ºú¼Í§¹©ôºñ
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm

¾³±³¶§»º ±´ ¬©; ¿ «-³º


¬®²ºú·ºå ¿¬³·º±¼»ºå¿«-³áº ïçëé½µÛÍ°º ®Û[¿ªåÒ®Õ¼ ˦ٳåá ¬¾ ÑÜå°¼»º¿®³·ºá ¬®¼
¿ù濱³·ºå¿®á ¿®Ùå½-·ºå ®ú¼Íñ
®Û[¿ªåá ªÙ¼Õ·º¿«³ºá ¿ª³§¼©á ¿©³·ºÞ«Üåá ®Û[¿ªå©¼µÇ®Í³ ®´ª©»ºå»ÖÇ ¬ªôº
©»ºå §²³±·º½Ö̧ñ ú»º«µ»ºÒ®¼ÕË ß¼µªº©¿¨³·º ¬¨«øê÷®Í ¯ôº©»ºå¿¬³·ºá ú»º«µ»º
ð¼ÆZ³ÛÍ·º¸±¼§ØD©«&±¼µªº« c´§¿ßù»ÖÇ ±¼§ØD¾ÙÖËúá ®Í©º§Øµ©·º¿úÍË¿»±·º©»ºå¿¬³·ºá
¶§·º±°ºÛ¼µ·º·Ø ¯¼µ¿¾³»º©«&±¼µªº« ¬±Øµå½-¶§·º±°º¾³±³°«³å §¨®ùÜöúÜ
úñ ú»º«µ»º©«&±¼µª®º Í ¬±Øåµ ½-°¼©º§²³ ùܧª¼µ®³¬©Ù«º ¾ÙÖËô´°³©»ºå¶§Õ°µ¿»¯Öñ
¬·Í³åô³Ñº¿®³·ºå øïçéêóèð÷á «³åðôº¿ú³·ºå øïçèð÷á ¿úÌðôº¿ú³·ºå
øïçèðóèï÷á ¬öÚª¼§º°³¬ªÙ©º±·º¯ú³ øïçèïóîððð÷á ¿úÍË¿» øïçèîóèë÷á
Ñ¿ú³§±®öb ¾³±³¶§»º øïçèèóïççï÷á Ó±°¿©-åª-±ØcØµå ¶§»ºÓ«³å¿úåÛÍ·º¸
±µ¿©±»©³ð»º½Ø øïççïóîððí÷°±²º¶¦·º¸ ªµ§º«¼µ·º°³å¿±³«º½Ö¸ñ
øïçéëóéê÷ ú»º«µ»ºð¼ÆZ³ÛÍ·º¸±¼§ØD©«&±¼µªº ÛÍ°ºª²º®öbÆ·ºå§¹ Ãÿ®©;³¾ÙÖË££
°³/Ù »ºÇ« §¨®¯Øµ å §Ø µÛͼ§º°³®´ á ïçè𶧲º¸ Æ´ª ¼µ·ºª ¨µ ©º ¿±³·ºå ¿¶§³·ºå
¿¨Ùª³®öbÆ·ºå§¹ ¿¯³·ºå§¹å« ¶§·º§°³»ôºÆ·ºå®Í³ §¨®¯Øµå§ØµÛͼ§º°³®´á ïçèè½µÛÍ°º
®©ºª¨µ©º cµ§º¶®·º±ØªÌ·º¸®öbÆ·ºå®Í °©·º«³ Ãï´ù¼µ»·º££«¿ª³·º¬®²º«¼µ ½Øô´Ò§Üå
°³»ôºÆ·ºå®-³å®Í³ ¿úå±³å½Ö¸ñ ®»º©³½®ºåá ¿¬³·º±¼»ºå¿«-³º ¬§¹¬ð·º ©¶½³å
«¿ª³·º½ÙÖ¿©Ù»ÖǪ²ºå Þ«¼ÕåÓ«³å ¿úå±³å¯Öñ Ãì©;¿«-³º££«¿ª³·º¬®²º«¼µ
îðð𶧲º¸ÛÍ°º Æ»º»ð¹úܪ©Ù·º °©·º½Øô´±Øµå°ÙÖ½Ö¸ñ
±³å·ôº±®Üå·ôº®-³å §Ö¸¶§·º¨¼»ºå¿«-³·ºå¶½·ºå¬Ûµ§²³ø°³¿§¿ª³«á ïççé
Û¼µð·º¾³÷á ¿©Ùå¿©³ ¯·º¶½·º®× ¬Ûµ§²³ ø°³¿§¿ª³«á îððï °«º©·º¾³÷ñ
¿»¿§-³º©¾ Ö̧ ðá Ó«²º¶®©Ö¸¾ð·ºá úÌ·ºª»ºå©Ö¸°©
¼ º øª«º©Ö¿Ù ¦³ºá îððî °«º©·º¾³÷á
»Ü©-³©-³ ·Í«º¶§³¿ªå»ÖÇ®¼µ·º¿§¹·ºå®-³å°Ù³ øª«º©ÙÖ¿¦³ºá îððí ¥Ò§Ü÷á ¨¼®ºå¶®³å
¿§¹·ºå¦«º ú»º¶¦°ºª-«§º ·º ½-°Óº «·º¿»»²ºå øª«º©Ö¿Ù ¦³ºá îððí ÆÙ»º÷á ¾ð©´ú¼ô³
øª«º©ÙÖ¿¦³º îððì Æ»º»ð¹úÜ÷á ®¦©º»¿ÖÇ »³º øª«º©ÙÖ¿¦³ºá îððì ¥Ò§Ü÷á ¿¶½ú³
Ò§¼Õ忶§³«º ªÙ®ºå§Ù·º¸¿«³«º±Ü øª«º©ÙÖ¿¦³ºá îððì ¿®÷á ±«º·ôº°«³å øª«º©ÙÖ
¿¦³º îððì Ó±öµ©º÷©¼µË«¼µ ¨µ©º¿ð½Ö¸Ò§Üåñ
îðð𶧲º¸Û°Í º®Í °©·º«³ ª´®×¯«º¯Ø¿ú姼µ·ºå ª®ºå¿«-³·ºå¿¯Ùå¿ÛÙå±´¬¶¦°º
¿¯³·ºúÙ«º¿§åª-«ºú¼Íñ
°³¿ú媼µú·º ó °³©¼µ«º¿±©;³ îêç ú»º«µ»º°³©¼µ«ºÞ«Üå
¦µ»ºå¯«ºª¼µú·º ó ðï éð êë éì
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ï𠬩;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

¾³±³¶§»º ±´Ç °«³åÑÜ å»Ö Ç


¿«-åÆ´å®Í ©º ©®ºå
¬ª·ºå©»ºåö-³»ôº»ÖÇ ®Å³ö-³»ôº®-³å®Í³ îððï½µÛÍ°º« îððì
½µÛ°Í ¬
º ©Ù·åº Ãï´ù»µ¼ ·º££¯¼© µ ¸Ö «Î»¿º ©³º¸ «¿ª³·º½»ÖÙ ÇÖ ¨Ø§Çµ ·µ¼ åº ¨Ø§Çµ ·µ¼ åº
¾³±³¶§»º¯¿¼µ ¦³º¶§½Ö© ¸ ¸Ö Ãî°*©³«Ücå×¼ øúº÷®³¾´¾³»Ü££úÖˬ«º¿¯å
·¹å§µùº«¼µ °³¬µ§º¬¶¦°º ¶§»ºª²º °µ°²ºå ©·º¯«ºª¼µ«º©³§¹ñ
®°*©³®³¾´¾³»Ü ¿¶§³©Ö¸¬©¼µ·ºå§¹§Öñ ¬¿»³«º«®Y³«
©°º»²ºå®Åµ©º©°º»²ºå»ÖÇ «®Y³Þ«Üå©°º½µªØµå«¼µ ¶½ôºªÍôº
ªÌ®åº ®¼åµ ¨³å½Ö¸©³ ÛÍ°¿º §¹·ºå ·¹åú³¿©³·º ú¼½Í §¸Ö ¹Ò§ñÜ ùµ©ô ¼ «®Y³°°º
¬Ò§åÜ ®Í³¿©³¸ ©©¼ô«®Y³ ¬®-³å°µ»²ºå©´ ¬³úÍ©« ¼µ úº ËÖ ¬°¼©º
¬§¼·µ åº ¬¿©³º®-³å®-³åų Û¼·µ ·º ¿Ø úå¬ú¿©³¸ ªÙ©ª º §º±³Ù åÓ«§¹
©ôºñ ¬½-Õ§º¬¶½³¬³Ð³§¼µ·º Û¼µ·º·Ø¿©Ù ¶¦°ºª³½Ö¸Ó«§¹©ôºñ
ù¹¿§®ôº¸ ¬Öùܸۼµ·º·Ø®-³å¬©Ù·ºå ®ÍÜ©·ºå¿»¨¼µ·ºÓ«±´®-³å¬¿»»ÖÇ
°¼©ºþ³©º¿úåú³¬ú ªÙ©ºª§º¦¼µÇ¬©Ù«º«-¿©³¸ ¬¿©³º¸«¼µ
¬½-»¼ ºô´Ó«úÑÜå®Í³§ÖªÇ¼µ ®°*©³®³¾´¾³»Ü« ±Øµå±§º¶§½Ö̧§¹©ôºñ
«Î»º¿©³ºÅ³ª²ºå ªÙ©ºª§º©Ö¸ ¬½-Õ§º¬¶½³¬³Ð³§¼µ·º
¶®»º®³Û¼µ·º·Ø±³å©°º¿ô³«º¬¶¦°º»ÖÇ ¿®Ùå¦Ù³åª³½Ö¸©³§¹ñ ù¹¿§
®ôº̧ ¶®»º®³Û¼·µ ·º úØ ËÖ ¬þ¼«Ò®Õ¼ ËÞ«åÜ ¬¿©³º®-³å®-³å®Í³ Òß© ¼ ± ¼ Ï«ª µ¼ »µ¼ Ü
¬¿·Ùˬ±«º»ÇÖ ¬¿¯³«º¬¬Ø¿µ ©Ù«µ¼ ¶®·º¿©ÙË¿»ú¯Ö¶¦°º±ª¼µ
§¹§Öá «Î»º¿©³º©¼µÇ¿©ÙúÖË °¼©ºÛͪص忩٨֮ͳª²ºå Òß¼©¼±Ï¬§¹
¬ð·º ¬¿»³«º©·µ¼ åº «¼®µ Í ¬¨·ºÞ«åÜ ©Ö°¸ © ¼ «
º ª²ºå ¬©¼¬ª·ºå

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïï

«-»ºú¼Í¿»¿±å©³«¼µ 𻺽Øú§¹ª¼®º¸®ôºñ

ù¹¿§®ôº¸ ©¶½³å±´¿©Ù¨«º §¼µÒ§Üå «Ø¿«³·ºå±Ù³å©³«


¿©³¸ ¬Ö±ª¼µ ¬¿»³«º©µ·¼ åº «¼µ ¬¨·ºÞ«Üå©Ö̧°¼©º¬½Ø®-¼Õå ¬¨¼« µ º
¬¿ª-³«º ú¼Í©Ö¸ ®¼¾ÛÍ°º§¹å« ¿§¹«º¦Ù³åª³ú©Ö¸ «Î»º¿©³ºÅ³
¬öÚª¼§º°³«¼µ ¬§©º©«µ§º ¿ª¸ª³¯²ºå§´å½Ù·º¸ ú±Ù³å½Ö¸ú³®Í
©°º¯·º¸ ¬öÚª¼§º°³«¼µÃ¿±°³úÍ·º°³¿ª³«º£©©º¿¶®³«ºª³½Ö¸§¹
©ôºñ ±²º¿«-åÆ´å¿Ó«³·º¸ Ñ¿ú³§±®öbúÖË ¾³±³¶§»º¬¶¦°º
ïççè ½µÛÍ°º Æ´ª¼µ·ª º ®Í ïççï½µÛÍ°º Û¼µð·º¾³ª¬¨¼ª²ºå¿«³·ºåá
¶§²º¿¨³·º°µ ¶®»º®³Û¼µ·º·Ø¯¼µ·ºú³ Ó±°¿Ó©åª-±ØcصåúÖË ¶§»ºÓ«³å
¿úå»ÖÇ øÛ¼µ·º·Ø¿úå÷ ±µ¿©±»©³ð»º½Ø¬¶¦°º ïççï½µÛÍ°º ùÜÆ·º¾³
ª®Í îððí½µÛÍ°º ®©ºª¬¨¼ª²ºå¿«³·ºå ¬®×¨®ºå½Ù·º¸ Ó«ØÕ½Ö¸§¹
©ôºñ
¬Öùܸ® ͳ ¨§º«Ø¿«³·ºå±Ù³å¿©³¸©³§¹ñ ¬¿»³«ºÛ ¼µ· º·Ø
±Ø©®»º¿ª³«¨Ö®Í³ §®Ì³å¿ªå©°º¿ô³«º¬¶¦°º «-·ºª²º
«-«º°³åú·ºå«¿» ¬¿»³«º©¼µ·ºå±³å¿©ÙúÖË ±¿¾³¨³å«¼µ
¬»Ü嫧º ¶®·ºª³½Ö¸ú§¹©ôºñ ©°º¯«º©²ºå®Í³§Öá ¬¿§¹·ºå
¬±·ºå®¼©¿º ¯Ù¿©Ù ©¼µå§Ù³åª³½Ö¸±ª¼µ Û¼·µ º·Ø©«³¬¶®·º¿©Ùª²ºå
¯¨«º ¨ ®º å §¼ µ å ©¼ µ å §Ù ³ 媳½Ö ¸ ú §¹©ôº ñ ±²º « ¿» ¬³úÍ
Û¼µ·º·Ø ±ØµåÛ¼µ··º Ø»ÖÇ Ó±°¿Ó©åª-Û¼µ··º Ø®-³å«¼µ ®-«ºð¹å¨·º¨·º ¶®·º¿©ÙË
½Ù·º¸®-³åª²ºåú½Ö¸©ôºñ °³¬µ§º°³©®ºå¬¿¨Ù¿¨Ù«¼µª²ºå ¦©ºc×
½Ù·º¸¿©Ù úª³½Ö¸§¹©ôºñ
±²º¬½¹®Í³ ¾ôº¬ú³«¼µ®¯¼µ ®-«º°¼®Í¼©ºª«º½Ø¦¼µÇ ¬·º®©¼
¬·º®©»º 𻺿ªå©Ö¸MѺ»ÖÇ «Î»º¿©³ºÅ³ ¬¿»³«º©¼µ·ºå ¬¿©Ùå
¬¶®·º©½-¼Õˬ¿§æ®Í³ ±Ø±ô¿©Ù 𷺪³½Ö¸±ª¼µ ¾ð·º®«-°ú³
¿©Ùª²ºå ©¼µå©¼µåÒ§Üå ¿©Ù˪³½Ö¸§¹©ôºñ
ª´±¼§º®±¼ªÍ©Ö¸ «¼µôº¿ú嫼µôº©³«¼µ ¨²º¸¿¶§³úú·º Û¼µ·º·Ø
¶½³å ¬±ØªÌ·º¸È³»Þ«Üå©°º½µ« ¶®»º®³§¼µ·ºå¬°Ü¬°ÑºúÖË ¬°Ü¬°Ñº
®ÍÔå ú³¨´å«¼µ ÛÍ°ºÞ«¼®º ¿¶¦¯¼µ½Ö¸ú³®Í³ ÛÍ°ºÞ«¼®º°ªØµå®Í³ «Î»º¿©³º

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïî ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

ų ¬®Í©º¬®-³å¯Øµå»ÖÇ¿¬³·º¶®·º½Ö¸¦´å§¹©ôºñ ª´¿©ÙË°°º¿¯å©Ö¸
¬½¹®Í³«-¿©³¸ «Î»º¿©³º¸°¼©º¨Ö®Í³ ú¼Í©Ö¸¬©¼µ·ºå ÃìÖùܸ ¶®»º®³
§¼µ·ºåúÖ˯ú³Þ«Üå ¿ª±Ø¿©Ù«¼µ ¶§Õ¶§·º¿¶§³·ºåªÖ½-·º©Ö¸°¼©º»ÖÇ ¬Öùܸ
¬±ØªÌ·º¸È³»®Í³ ¬ªµ§ºªµ§º½-·º©³§¹££ª¼µÇ ÛÍ°ºÞ«¼®º°ªØµå®Í³ ¿¶¦³·º¸
¿¶¦³·º̧®Í»º®Í»º ¿¶¦Ó«³å½Ö¸©³¿Ó«³·º¸ «Î»º¿©³º̧«¼µ ¿»³«º¯Øµå¬¯·º¸
®Í³ ±´©Çµ¼ §ôº½-½§¸Ö ¹©ôºñ §¨®©°ºÞ«¼®« º ¯¼µú·º «Î»º¿©³º¸ ¬°³å
¿ú忶¦°³¿®å§ÙÖ«¼µ «-cØ×娳屴 ©°ºÑÜ嫼µ§·ºªÏ·º ½»ºÇ¬§º ½Ö¸©³
¿©Ù Ëú§¹©ôºñ ù¹« ¾³«¼µ¶ §¿»±ªÖ¯¼µ¿ ©³¸ ¿ß³·ºå¿©³º
²¼©º°¼©º¿©³º±¼®ôº¸±´«¼µ±³ ª«º±§º¿®Ùå½-·º©ôº¯¼µ©Ö¸ ±´c¼µË
MѺ«¼µ ¬©¼¬ª·ºå¿¦³º «-Ô媼µ«º©³§¹§Öñ «¼µôº§¼µ·ºMк»ÖÇ ¯·º
¶½·º® ôº¸ ¿¶¦³·º¸¿¶¦³·º¸® ©º®©º±®³å±³¯¼µú·º ±´©¼µÇ¬©Ù«º
¬Û[ú³ôºª¼µÇ ô´¯Ó«©Ö¸ ±³þ«§¹ñ
±²º¸¨«º ªÍ©Ö¸ ¶¦°ºú§º« îððí½µÛÍ°º®Í³ ¶¦°º§Ù³å½Ö¸§¹©ôºñ
îððî½µÛÍ°º ¿¬³«º©¼µ¾³ª¬©Ù·ºå Û¼µ·º·Øú§º¶½³å« Û¼µ·º·Ø¶½³å¿úå
ð»ºÞ«Üå©°º§¹å ¶®»º®³Û¼µ·º·Ø«¼µ ½-°ºÓ«²º¿úå ½úÜ媳¿ú³«º°Ñº
«³ª©¼¬ µ ©Ù·ºå®Í³ «Î»¿º ©³º¬ªµ§ºªµ§º¿»©Ö̧cåص ©Ù·åº « Û¼µ·º·Ø¶½³å
±³å®-³å« ¶®»º®³¿©Ù¬¿§æ®Í³ ±¼±¼±³±³Þ«Ü嫼µ ½-¼ÕåÛͼ®º
¯«º¯Ø½Ö¸©Ö¸ ¶¦°ºú§º©°º½µ ¶¦°º§Ù³å½Ö¸§¹©ôºñ ±²º«¼°*¬©Ù«º
¶®»º®³Û¼µ·º·Ø±³å ©°º¿ô³«º¶¦°º©Ö¸ «Î»º¿©³ºÅ³ ¾ôºª¼µ®Í«¼µ
±²ºå®½ØÛ¼µ·º©³®¼µÇ ¬ÖùܸÛÍ°º ¿¬³«º©¼µ¾³ îìú«º¿»Ç¨µ©º
®Í³ ¿¯³·ºå§¹å©°º§µùº«¼µ ¶¦°ºú§º®Í»º¬©¼µ·ºå ½-¿úå
ª¼« µ º§¹©ôºñ
ù¹«¼µ «Î»º¿©³º¸¬ªµ§ºúÍ·º¿©Ù ±¼±Ù³å©Ö¸¬½¹ «Î»º¿©³º¸«¼µ
¶§-»³®-¼Õå°Øµ úͳ§¹¿©³¸©ôºñ ù¹¿§®ôº¸ «Î»º¿©³º¸ ¿¯³·ºå§¹å
¿¦³º¶§§¹ú¼ÍÒ§Üå©Ö¸¿»³«º®Í³ ±«º¯¼µ·ºú³ ¶®»º®³Û¼µ·º·Ø±³å®-³å«¼µ
«Î»º¿©³º¬ªµ§ºªµ§º¿»©Ö¸cØµå« ±´©¼µÇúÖË ªµ§ºú§º¬©Ù«º ¿©³·ºå
§»º°³ ©°º¿°³·º ©ú³å𷺿§å§¼µÇ½Ö¸Ó«§¹©ôºñ «Î»º¿©³º¸¾«º«
¿±Ùå¨Ù«º¿¬³·º®Í»º©ôº¯¼µ©³«¼µ ¬Öùܸ°³»ÖÇ ½¼µ·º½¼µ·ºªØµªØµ ±«º

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïí

¿±½Øª¼µ«ºú³¿ú³«º±Ù³å©Ö¸ ¬¶¦°º§¹§Öñ
«Î»º¿©³º«¿©³¸ ½§º¿¬å¿¬å§¹§Öñ «Î»º¿©³º¸¾«º« ®Í»º
©ôºª¼µÇ ôص©³«¼µåñ Ò§Üå¿©³¸ª²ºå «Î»º¿©³º¬ªµ§ºªµ§º©Ö¸ cصå
¯¼© µ ³«ª²ºå °³»ôºÆ·ºåªÙ©ºª§º½·Ù º̧¬§¹¬ð·º ªḈ¬½Ù·º̧¬¿úå
¿©Ù«¼µ ©Ù·º©Ù·º«-ôº«-ôºÞ«Üå «-·º¸±Øµå¿¶§³¯¼µcص®Ï®« «Î»º¿©³º
©¼µÇ ¶®»º®³Û¼µ·º·Ø«¼µ§¹ ¬³å©¼µ·ºå ¯ú³ªµ§º¿»Ó«©Ö¸±´¿©Ù¯¼µ¿©³¸
ù¹Å³ «Î»º¿©³º¸úÖË Ãê´Ç¬½Ù·º¸¬¿ú壣¶¦°º©Ö¸ Ãê٩ºª§º°Ù³ ¿¦³º
¨µ©º¿úå±³å½Ù·º¸££«¼µ ½-±Øµåª¼µ«º©³Å³ ¾³¶§-»³®Í ®ú¼Í©»º
¿«³·ºå¾´åª¼µÇ ¿©Ù宼©³ª²ºå §¹§¹©ôºñ
¬ÅÖòòò ª«º¿©Ùˮͳ¿©³¸ ®Åµ©º¾´å½·ºß-ñ «Î»º¿©³º¸
«¼µ ¬ªµ§º¨µ©º¦¼µÇ ±«º¯¼µ·ºú³ Û¼µ·º·Ø« Û¼µ·º·Ø¶½³å¿úåð»ºÞ«Üåȳ»úÖË
½Ù·º¸¶§Õ½-«º«¼µ ¿©³·ºå½Øúô´Ò§Üå¿©³¸ îððì½µÛÍ°ºá ®©ºª îìú«º
¿»Ç®Í³ ¬Ö ù Ü ¸¿ ¯³·º 姹嫼 µ ¿úå±³å©Ö¸ ¬ ©Ù« º «Î»º¿ ©³º ¸ « ¼µ
¬ªµ§ º¨µ© ºª¼µ« º§ ¹¿Ó«³·º å ¬©¼¬ª·ºå¿¶§³Ó«³åª³§¹¿©³¸
©ôºñ
®°*©³®³¾´¾³»Ü¿¶§³©Ö¸ ¬¿»³«º © ¼ µ · º å ¬°¼ µ å ú®-³åų
±´©¼µÇ¬©Ù«º ¬«-¼Õ嬶®©º±³ ú¼Í®ôº¯¼µú·º ª´Ç¬½Ù·º¸¬¿úå «¼µ
¿§-³º ¿ §-³º Þ «Ü å °¿©å¶§Ó«§¹ª¼ ® º ¸ ® ôº ¯¼µ©Ö¸¬¯¼µÅ³ ¿±Ùå
¨Ù«º¿¬³·º ®Í»º«»ºªÍ§¹¿Ó«³·ºå «Î»º¿©³º¸«¼µôº¿©Ù˶¦°ºú§º«
¬½¼µ·º¬®³ ±«º¿±¨´ª¼µ«º§¹©ôºñ °«³åªØµå¿©³¸ »²ºå»²ºå
¶§·ºú®Í³¿§¹¸½·ºß-³ñ ¬¿»³«º©¼µ·ºå¬°¼µåú®-³åų
ª´Ç¬½Ù·º¸¬¿ú嫼µ ¿§-³º¿§-³ºÞ«Üå
°¿©å¶§Ó«§¹ª¼ ®º ¸®ôº ª¼µÇ¿©³¸ »²ºå»²ºå¶§·º¿úåú ®Í³¿§¹¸ñ
«Î»º¿©³º¸©°ºÑÜå©°º¿ô³«º©²ºå¬©Ù«º¿©³¸ ÃÃùÜ®¼µ«¿ú
°Ü££©¼Çáµ Ãê´¬
Ç ½Ù·¸¬
º ¿ú壣©¼Çáµ Ãê٩ª
º §º°Ù³ ¿¦³º¨µ©¿º ¶§³¯¼µ§µ·¼ ½º Ù·º̧££
©¼µÇ ¯¼µ©Ö¸ °«³åªØµå¿©Ùų úôº±Ù®ºå¿±Ùå½-·º°ú³á »³å½¹å°ú³
°«³åªØµå®-³å®©;±³ ¶¦°º±Ù³å¿°½Ö¸©ôº¯¼µ§¹ú·º °³¦©º±´ ª´Þ«Üå
®·ºå®-³å °³»³ »³åª²º¿§åÛ¼µ·ºÓ«ª¼®º¸®ôºª¼µÇ ¨·º§¹©ôºñ

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïì ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

±²º¬½¹®Í³ ®°*©³®³¾´¾³»Ü¿úå©Ö¸ Ãì³úͱ³å¿©Ù °Ñºå


°³å©©º«ª Ö̧ ³å££¯¼©
µ ¸Ö °³¬µ§º«ª²ºå ùµ©ô
¼ ¬Þ«¼®º§ØµÛͼ§º®´±°º»ÖÇ
©¼µ«º©¼µ«º¯¼µ·º¯¼µ·º ¶§»º¨Ù«ºª³Ò§Üå «Î»º¿©³º¸ª«º¨Ö«¼µ ¿ú³«º
ª³§¹©ôºñ ®°*©³®³¾´¾³»Ü« «Î»º¿©³º¸¨«º ¬¯®-³å°Ù³
«Ø¿«³·ºåá ¬¿Ó«³·ºåªÍ©Ö¸±´§¹ñ §²³¬ú³®Í³ª²ºå «Î»º¿©³º¸
¨«º ¬¯®-³å°Ù³ ±³ªÙ»º©©º§Ù»º©³®¼µÇ ¬¿©Ù嬿½æ¬ú³®Í³
ª²ºå «Î»º¿©³º»ÖÇ ®ôÍѺ±³¿¬³·º ¶®·º¸®³åªÍ§¹©ôºñ
«Î»º¿©³º¸°¼©º¨Ö®Í³ ±¼µÇ¿ª³á ±¼µÇ¿ª³¶¦°º¿»©Ö¸ ¬¿»³«º
©¼µ·ºå ¬ô´¬¯®-³å«¼µ ®°*©³®³¾´¾³»Ü« ¿®å½Ù»ºå¿©Ù ©»ºå°Ü
Ò§Üå ¨µ©º½Ö¸±ª¼µ ¿¶½¿¶½¶®°º¶®°ºÞ«Ü媲ºå ½-¶§¿¯Ùå¿ÛÙå±Ù³å©³«¼µ
¿©ÙËú©Ö¸¬½¹ «Î»º¿©³º¸ú·º®Í³ ®©·º®«-¶¦°º¿»©³¿©Ù ¿¶§©»º
±¿ª³«º ¿¶§±Ù³å§¹¿©³¸©ôºñ
«Î»º¿©³º©¼µÇ °Ñºå°³å©Ö¸¬½¹á ¿¶§³¯¼µ©Ö¸¬½¹á ¿úå±³å©Ö¸
¬½¹¿©Ù®Í³ ¬«»ºÇ¬±©º¿ªå¿©Ùá ¬°ÙÖ¿ªå¿©Ùá ¾«ºª¼µ«º®×
¿ªå¿©Ù« «Î»º¿©³º©¼µÇúÖË ¬©;¿»³®©¼ª¼µ§Öá ª°ºú·ºª°º±ª¼µ
°Ù«º«ôº°Ù«º«ôº ð·ºð·ºª³©©º©ôºñ «Î»º¿©³º¸®Í³ª²ºå
«Î»º¿©³º¸¬°ÙÖ»ÖÇ «Î»º¿©³º ªÙÖª¼µÇ¿«³·ºå¿»©³®¼µÇ ±´Ç¬«º¿¯å
¿©Ù ¦©ºú©Ö¸¬½¹ ¿Ó±³ºòòò ±²ºª¼µª²ºå °Ñºå°³åª¼µÇú§¹¿±å
«ª³å¯¼µÒ§Üå ¿©Ù忨³·º¸¬±°º¿ªå¿©Ù«¼µ ¦-©º½»Öá ¦-©º½»Ö
ªÍ®åº ¶®·ºª«¼µ §º ¹©ôºñ
«Î»º¿©³º¸ª¼µ§Öá ¬¿»³«º©¼µ·ºå ¬ô´¬¯ ¬¿©Ù嬶®·º®-³å
«¼µ ¿®å½Ù»ºå¨µ©º¿»®¼±´¿©Ùá ¾´åªØµå»³å®¨Ù·ºå¶¦°º¿»±´¿©Ùá
¾ð·º®«-ªÍ±´¿©Ù®-³å °³¦©º±´ª´Þ«Üå®·ºå®-³å¨Ö®Í³ ú¼Í¿»©ôº
¯¼§µ ¹ú·º ¬Ö±ª¼µ ¿©Ù忨³·º̧¬±°º¿ªå¿©Ù«¼µ ¿©Ù嶦°º¿°½-·º©Ö̧
¿°©»³»ÖÇ ®°*©³®³¾´¾³»ÜúÖË °³¬µ§º¨Ö« ±·º¸Û¼µåú³ú³ ¬«º
¿¯å®-³å«¼µ ¶§»º¯¼µ©·º¯«ºª¼µ«º®¼¶½·ºå ¶¦°º§¹©ôºñ
¾³±³¶§»º¯¼µú³®Í³ °³¦©º§ú¼±©º¬©Ù«º »³åª²ºú½«º
¿»¿ª³«º¿¬³·º cקº¿¨Ùå úͲºª-³å¿»©Ö¸ ð¹«-¿©Ù«¼µ §¼µ·ºåª¼µ«º

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïë

©³á ©½-¼ÕË¿»ú³ø¬»²ºå·ôº÷®Í³ ®´ª°³¿úå±´úÖˬ³¿¾³º®§-«º


¿°¾Ö ¶§²º¸°Øµ±Ù³å¿¬³·º°«³å°§º ¶¦²º¸¿§å©³« ªÙÖú·º ®´ú·ºå
¬©¼·µ ºå ¬§¼µ¬ª¼®µ ú¼Í¿¬³·º ¬©©ºÛ¼µ·º¯Øµå¬³å¨µ©º¨³å§¹©ôºñ
«Î»º ¿©³º ¸¿ ªá «Î»º¿ ©³º¸ ¬³¿¾³º¿ ©Ù °·º ¿»¿¬³·ºª ²º å
¬¨§º¨§º ¶§»º°°ºÒ§Üå®Í ©·º¯«ºª¼µ«º©³§¹ñ
°³¦©º±´®-³å¬©Ù«º ¿©Ùå¯ ¯·º¶½·ºÓ«²º¸°ú³ ¬½-«º
¬ª«º±°º®-³åá ¿©Ù忨³·º¸¬±°º®-³å ¿§æ¿§¹«ºª³ª¼®º¸®ôº
ª¼µÇ ôصӫ²º ¿®Ï³ºª·º¸Ò§Üå ¬§©º©«µ©º ¬³å¨µ©º¶§»º¯¼µª¼µ«º
©³¶¦°º¿Ó«³·ºå ¬¿ªå¬»«º ¿¶§³½-·º§¹©ôºñ
§¨®¬Þ«¼®º§ØµÛͼ§º®´ °³¬µ§º«¼µ ª«º¿¯³·º¿§å½Ö¸©Ö¸ §»ºå½-Ü
¯ú³®Â°³¿úå¯ú³® ®±¼öPúôºá ùµ©¼ô¬Þ«¼®§º µÛØ ¼§Í º®´ °³¬µ§º «¼µ
ª«º¿¯³·º¿§å½Ö¸©Ö¸ «³ª«©;³åÒ®¼ÕË« ¶®»º®³Û¼µ·º·Ø ¿«³·º
°°ºð»º½-Õ§ºcصå®Í³ ©³ð»º¨®ºå¿¯³·º¿»©Ö¸ «¼µ¿¬³·º®-¼Õå¿°³úôº»ÖÇ
±²º¾³±³¶§»º¬«º¿¯å¿©Ù«¼µ °Ñº¯«º®¶§©º ¿¦³º¶§¿§å½Ö¸©Ö¸
¬ª·ºå©»ºåö-³»ôº»ÖÇ ®Å³ö-³»ôºð¼µ·ºå¿©³º±³å®-³å ¬³åªØµå«¼µ
¿«-åÆ´åѧ«³ú ©·ºú¼Í¿Ó«³·ºå«¼µª²ºå ©°º§¹©²ºå ®Í©º©®ºå
©·ºª« ¼µ º§¹ú¿°½·ºß-³åñ
¬³åªØµå¿©Ùå¯ ¯·º¶½·ºÓ«²º¸Û¼µ·ºÓ«§¹¿°
¬©; ¿ «-³º ø¾³±³¶§»º±´÷
îððì ¥Ò§Ü îì

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïê ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

¬³úÍ ± ³å¿©Ù °Ñº å °³å©©º ú Ö Ë ª³å

ïççé½µÛÍ°ºÆÙ»ºª« °«Ú³§´Û¼µ·º·Ø©Ù·º ±©;®¬Þ«¼®º¿¶®³«º ¬¶§²º¶§²º


¯¼µ·ºú³ °Ñºå°³å¿©Ùå¿©³¶½·ºå²Üª³½Ø«¼µ «-·ºå§½Ö¸§¹±²ºñ ¨¼µ²Üª³½Ø©Ù·º
¬³úͬ±Ø®-³åª²ºå ª¼µ¬§º¿»½Ö¸§¹±²ºñ «Î»º¿©³º¸¬³å ¨¼µ²Üª³½Ø©Ù·º
°«³å¿¶§³ú»º «®ºåªÍ®ºåª³¿±³¬½¹ ¿®å½Ù»ºå©°º½µ« «Î»º¿©³º̧ ÑÜå¿Ûͳ«º
©Ù·ºå±¼Çµ ¨¼åµ ¨Ù·ºå𷺿ú³«ºª³½Ö¸§¹±²ºñ ¨¼µ¿®å½Ù»ºå«³å Ãì³úͱ³å®-³å±²º
¬¶½³å±´®-³å»²ºå©´ °Ñºå°³å©©ºÓ«úÖ˪³å££ Å´3§·º¶¦°º§¹±²ºñ ô½µ «Î»º
¿©³º¸ ¿¯Ùå¿ÛÙå½-«ºÄ¬þ¼« ú²ºúÙôº½-«º®Í³ ¬³úͱ³å©¼µÇÄ°¼©ºÛͪصå©Ù·º
¬Þ«¼©º¬»ôº ¿¯Ùå¿ÛÙ嶽·ºå©°ºú§º ¶¦°º¨Ù»ºåª³¿°ú»º ú²º±»º§¹±²ºñ
±¼µÇú³©Ù·º ÃÃÑ¿ú³§±³å®-³å °Ñºå°³å©©ºúÖ˪³åᣣ Ãì¿®ú¼«»º®-³å
°Ñºå°³å©©ºúÖ˪³å££°±¶¦·º¸ ¬¶½³å©¼µ«º±³å®-³åª²ºå ¬ª³å©´ ¿®å½Ù»ºå
®-¼Õ嫼µ ¿®åÓ«²º¸½-·º°¼©º®-³å ¿§æª³©»º¿«³·ºåúÖËŵª²ºå ¿¬³«º¿®¸®¼§¹
±²ºñ

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïé

¯«ºª«º¿¦³º¶§¨³å±²º®Í³«³å ô·ºå§¼µÇ½-½-«º«¼µ ¿½©º®Ü¿¬³·º


¶§»ºª²º¶§Õ¶§·º®Ù®ºå®Ø¨³å¶½·ºå±³¶¦°º§¹±²ºñ ïççè½µÛÍ°º ¿ÛÙú³±Ü©Ù·º
¨µ©º¿ð±²º¸ °³¿°³·º©Ù·º ¿¦³º¶§§¹ú¼Í½Ö¸¿±³
¬«º¿¯åª²ºå ¶¦°º§¹±²ºñ
¬³úͱ³å©¼µÇÄ ª´Ç¿¾³·º®-³åÛÍ·º¸ ôѺ¿«-å®×®-³å±²º ®²º±¼µÇ®²º§ØµÛÍ·º¸
®²º±²º¸¬¿Ó«³·ºå¿Ó«³·º¸ Ñ¿ú³§ ôѺ¿«-å®×®-³åÄ ¿»³«º©Ù·º ú³°µÛÍ°º
¿ªåá ·¹å°µ®Ï ¿»³«º«- «-»º¿»ú°º½Ö¸ú¿Ó«³·ºå«¼µ ¬³úͱ³å©¼µÇ¬½-·ºå½-·ºå
¿¯Ùå¿ÛÙ嶦°ºª³Ó«¿°ú»º "¬«º¿¯å« ô¿»Ç¨«º©¼µ·º ªØ×Ç¿¯³ºÛ¼µ·º°Ù®ºå
®ú¼Í¿±å±²º¸¬©Ù«º «Î»º¿©³º¸®Í³ ¬ªÙ»º°¼©º®¿«³·ºå ¶¦°º®¼ú§¹±²ºñ
¨¼µ±¼µÇ ®¿¯Ùå¿ÛÙ嶦°ºÓ«¿±å¶½·ºå¬©Ù«º ¬¿Ó«³·ºå½Ø ¶¦°ºÛ¼µ·º¿½-®-³å°Ù³ú¼Í§¹
±²ºñ «Î»º¿©³ºô´¯±²º«¿©³¸ ¬½-¼»º®«-¿±å3±³ ®¿¯Ùå¿ÛÙåÓ«¶½·ºå
¶¦°º§¹ª¼®º¸®²ºñ øö-§»ºÛÍ·º¸ Ãë-³å¿ªå¿«³·º££©¼µÇ®Í©§¹å÷ ¬¶½³å ¬³úÍ ª´Ç
¿¾³·º ¬®-³å°µ®Í³ ¿¶½½·ºåª«º½·ºå±³¿±³ ¦ÙØËÒ¦¼Õ婼µå©«º®×¬¯·º̧«¼µ ®úú¼Í
Ó«¿±å§¹ñ ¨¼µ¬¯·º¸«¼µúú¼Íª³¿±³¬½¹©Ù·º "¿®å½Ù»ºå¬³å ®µ½-®¿±Ù
¿®åª³Ó«§¹ª¼®º¸®²ºñ
©°º¦«º®Í³ª²ºå «Î»º¿©³º¸¿½¹·ºå°Ñº¬¿§æ ¬¿»³«º©¼µ·ºå®Í ¬¦-«º
±¿¾³¿¯³·º¿±³ ©ØµÇ¶§»º®×®-³å¿Ó«³·º¸ ¬Ø¸Ó±®¼ú§¹±²ºñ Ó«²º¸ú±²º®Í³
«Î»º¿©³º¸¿®å½Ù»ºå®Í³ Û¼µ·º·Ø¿úå¬ú ®Í»º«»º¿±³ ¿®å½Ù»ºå®-¼Õå®Åµ©º¿±³
¿Ó«³·º¸§·º¶¦°º¿ª³«º§¹±²ºñ ±¼µÇú³©Ù·º ¬³úͱ³å©¼µÇ¬¿»¶¦·º¸ ®¼®¼©¼µÇ«¼µôº
®¼®¼¿±³ºª²ºå¿«³·ºåá ®¼®¼©ÇÄ µ¼ ¬»³ö©ºÛÍ·º̧ §©º±«º3¿±³ºª²ºå¿«³·ºå
¬¿¶½½Ø«-ªÍ¿±³ ¿®å½Ù»ºå®-³å ®¿®åÓ«©³«¼µ ¬¿»³«º©¼µ·ºå®Í ©½-¼ÕË©½-¼ÕË
¿±³±´®-³å« ®ª¼µª³åÓ«±¶¦·º¸ª²ºå ¶¦°º¿»Û¼µ·º§¹±²ºñ ¬³úͱ³å©¼µÇ±³
¨¼µ±¼µÇ¿±³ ¬¿¶½½Ø¿®å½Ù»ºå®-³å«¼µ ¿®åª³Ó«Ò§Ü¯¼µªÏ·º ¬³úͪ´Ç¿¾³·º©½-¼ÕË
±²º ¬¿»³«º©¼µ·ºåª´Ç¿¾³·º®-³å«Ö¸±¼µÇ§·º ©¶¦²ºå¶¦²ºåÛÍ·º¸ ¿¬³·º¶®·ºª³
Ó«®²º¸¬¿ú嫼µ ¿©Ù姴ӫ¿±³¿Ó«³·º¸§·º¶¦°º¿ª³«º§¹±²ºñ
¬³úͪ¿Ḉ ¾³·º¿©Ù ¿½©º¿»³«º«-Ò§Üå «-»ºú°º½Ö̧¶½·ºå«¼µ ¬¿»³«º«®Y³
« §¼µ±¿¾³«-±²ºÅ´¿±³ ®²º±²º̧¬¯¼µ®-¼Õ嫼µ®¯¼µ ¬¿»³«º©¼µ·ºå §²³
úÍ·º¬®-³å°µ« ¬þ¼§D³ôº®Ö¸ªÍ±²ºÅµ ±©º®Í©º«³ §ôº½-§¹ª¼®º¸®²ºñ ±¼µÇú³

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïè ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

©Ù·º ¨¼µ¬¯¼µ«¼µ ¬³úͱ³å §²³úÍ·º®-³å«®´ §ôº½-Ó«¿ª®²º®Åµ©º§¹ñ


"«Ö¸±¼µÇ ¬¿úÍË󬿻³«º «ÙÖ¶§³å®×«§·ºªÏ·º ¿§¹·ºå«´å¯«ºÛÙôº¿§å¨¼µ«º
¿±³ »«ºc¼×·ºåªÍ±²º¸ ¬±¼Mк§²³ «Ù³¶½³å®×©°ºú§º« «®Y³¿§æ©Ù·º
©²ºú¼Í¿»¿Ó«³·ºå /Ì»ºå¯¼µª-«ºú¼Í§¹±©²ºåñ

tm&Som;awG pOf;pm;wwfuv hJ m;...


onfar;cGef;u awmfawmfav; tuJqwfwJh ar;cGe;f jzpfygw,f/
tckvuf&dSuRefawmfwdkYaexdkiMf uwJhavmurSm EdkifiHa&; trSm;jyifqif
csuaf wG xGe;f um;aewmrdkY uReaf wmfom Oa&my? 'grSr[kwf tmz&du
udk oGm;NyD; ]Oa&myom;awG pOf;pm;wwfuJhvm;?} ]tmz&duom;awG
pOf;pm;wwfuJhvm;}vdkYom oGm;ar;r,fqdk&if b,fhuavmuf *,uf
½dkuof mG ;r,fqkw
d m pOf;pm;omMunfah wmfrMl uapcsiyf gw,f/
qdkvdkwmu tm&Som;rsm; pOf;pm;wwfuJhvm;qdkwJh ar;cGe;f udk
ar;zdkYtwGuf ar;olukd,fEIu d fu tm&Som;wpfa,muf jzpfaezdkYvdkyg
w,f/
tJovdk tuJqwfwJhtaetxm;rsKd ;rdkY uRefawmfhtaeeJY bmaMumifh
onfar;cGe;f udkar;&w,f? b,fvkt d ESpo
f m&ydki;f eJY ar;vdkuw
f ,fqkw
d m
udk OD;pGmyxr &Si;f jycGihûf yMuapvdkygw,f/
yxrqHk;tcsufu urÇmhtem*wfudk tqHk;tjzwfay;avr,fh
t"dutusqHk; ar;cGe;f wpfcGe;f wnf;udkomar;ygqdk&if tJ'Dhar;cGef;
[m ]tm&Som;rsm; pOf;pm;wwfuJhvm;¿}qdkwJhar;cGef;om jzpfaezdkY
tvm;vm rsm;vSygw,f/
bmaMumifv h .J ..
1996ckESprf Smwif urÇmhvlOD;a& oef;ig;axmifrSm oef;aygif;
oHk;axmifhig;&mu tm&Som;awG jzpfaeMuygNyD/ &mcdkifEIef;eJYajym&if
urÇmhvlOD;a&&JU 70&mcdkiEf Ie;f [m tm&Som;awGyg/ 2050jynfhESpu f s&if

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïç

urÇmhvlOD;a&u oef;9870txd a&mufvmrSmjzpfNyD; tm&Som;awGu


tJ'DhxJrSm oef;5700 jzpfaerSmyg/ onftcsdefrSm ajrmuftar&dueJY
Oa&my&JUvlOD;a&uawmh 374oef;eJY 721oef;rSmwifyJ toD;oD; wefY
aeygvdrrhf ,f/
vGefcJhwJh &mpkESpfrsm;rSmwkef;u Oa&my? odyfrMumao;cifrSm
ajrmuftar&duwdkYu vlY,Ofaus;rIzGHUNzdK;wdk;wufa&;twGuf urÇmh
0efxkyf0efydk;udk xrf;&Gucf JhMu&wm[m txift&Sm;yg/ Oa&myom;
awGeJY ajrmuftar&duom;awG&JUta&twGuf[m avmavmq,frSm
urÇmhvlO;D a&&JU ajcmufykyH HkwpfykH&Sad eayr,fh 2050jynfhEpS af &mufwJhtcg
q,fyHkwpfyHkom&dSawmhrSmyg/ tJ'Dhtcgus usefwJh 90&mcdkiEf Ie;f aom
vlrsm;pku onf0efxky0f efydk;BuD;udk vlenf;pk q,f&mcdkifEIef;tay:rSm
yHkcsxm;MuOD;r,fqk&d if w&m;ygOD;awmhrvm;/
vufawGUrSmvnf; wpfurÇmvHk;&dS&dSorQ vltm;vHk;[m taemuf
wdki;f om;awG&JUycHk;udk rDSae tHk;aecsifMurSmwJhvm;/ vmr,fh ESpf50
usvdkY&dS&if tckvuf&dSOD;a&xuf ESpfqwdk;vmawmhr,fh tm&Som;awG
taeeJYua&m onf0efxky0f efyk;d udk wpfpw d fwpfykdi;f awmh wm0efr,lEkdif
Muawmhbl;wJv h m;/
'kw,d tcsufuawmh uRefawmf[m onfar;cGef;udkar;vdku&f mrSm
tuefYtowfeJYom awG;EdkifpGrf;&dSMuol tm&Som;wpfOD;csi;f pDukd ar;
aewm r[kwb f l;qdkwmygyJ/
tm&Som;awG[m tu©&mawGudkuRrf;usiyf dkifEkdiMf uw,f? ESpfeJY
ESpfaygif;&if av;qdkwJhtajzudkvnf; xkww f wfMuw,f? ppfwk&if
vnf; upm;wwfMuw,fqkdwm &Sif;ygw,f/ 'gayr,fh ordki;f pOf
wpfavQmufvHk;rSm wpfOD;csi;f pDtaeeJY tifrwef xl;cRef xufjruf
olawG ay:aygufcJhwmrSefayr,fh tkyfpkvdkut f aeeJYusawmh 'ku©oku©
awGeYJ &ifqkdicf JMh u&wmvnf; onftm&Som;awGygyJ/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm î𠬩;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

onftwGuf *E¦0ifajrmuf Oyrmuawmh &[l'DvlYabmifygyJ/


ûcHNyD;ajym&if &[l'DawGrSm wjcm;vlrsKd ;awGeJY,SO&f if tifrwef xl;cRef
xufjrufwJhOD;aESmuf&dSol vlom;awG trsm;BuD; arG;zGm;cJhygw,f/
tdki;f pwdki;f rSonf 0pfxS*f ,fepf wdkif;txd? 'pöa&vDrSonf upfqif*sm
txdyg/ 'gayr,fhvnf; vGecf JhwJh &mpkESpfeJY txufum&DrSmawmh
&[l'DawG[m twd'ku©tBuD;tus,af &mufcJhygw,f/ onfae&mrSm
,aeYumv tpöa&;vlrsdK;rsm; &ifqkdifêuHawGUae&wJh 'ku©aygif;pHkukd
ajymaewm r[kwaf Mumif; tav;teufxm;NyD;ajymyg&ap/ uRefawmf
ajymaewmu ygvufpwdki;f uae &[l'DawGarmif;xkwcf HcJh&wJh at'D
135ckESprf o S nf tpöa&;Edkiif aH y:aygufvmwJh 1948ckEpS t
f wGi;f umv
rsm;udkyJ jzpfygw,f/
tm&Som;awGtay:rSma&m tJovdkuHMur®mrsdK; usa&mufvmrSm
vm;/ 'grSr[kwf ususee pOf;pm;awG;ac:MuNyD; olwkdYawGtwGuf
ydkrkdaumif;rGew f ht
J em*wfukd azmfaqmifEkid Mf urSmvm;/
wwd,tcsuftaeeJYu uRefawmf onfar;cGef;udk ar;&mrSm
tcsdeu f mvtydkif;tjcm;udk &ufeJYaomfvnf;aumif;? &ufowåywfeJY
aomfvnf;aumif;? veJYaomfvnf;aumif;? ESpef JYaomfvnf;aumif;?
,kwpf GtqHk; q,fpkESprf sm;eJYaomfvnf;aumif; wdki;f xGmydki;f jcm;&rSmrsKd ;
r[kwfygbl;/ onfar;cGef;udkar;&mrSm &mpkESprf sm;qdkwJh tcsdef tydkif;
tjcm;eJY wGucf suNf yD;ajymaewmyg/ txl;ojzifh axmifpkESpu f kda&mufzkdY
ESpEf Sprf Qom vdkwJhtcsed fukd a&mufaewJh uaeYumvrSm onfar;cGe;f udk
ar;Munfrh &d wmygyJ/
vmr,fh&mpkESprf sm;rSm urÇmhordkif;wpfckvHk;[m tm&SvlYabmifawG
awG;yHkac:yHkeJY aqmif&GufyHkawGtay:rSm wnfaeygawmhr,f/ onf
tcsufudk wcsdKUwavu tjiif;yGm;csif yGm;vdkMurSmjzpfvkdY 'gudk
aemufykid ;f rSm &Si;f oGm;yghr,f/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò îï

uJ... ]tm&Som;awG pOf;pm;wwfuJhvm;}qdkwJh ar;cGef;qD jyef


oGm;Mu&atmif/ pmar;yGJar;cGe;f awGxJrSmygwJh "r®"|d mefar;cGe;f yHkpHrsKd ;
eJY qdk&ifawmh onfar;cGe;f twGuf jzpfEkid w
f Jhtajzu oHk;rsdK; &dSygw,f/
]tif;?} ][ifhtif;}eJY ]twwfajymvdkYawmh r&bl;av}qdkwJh oHk;rsdK;yg/
onftajzoHk;rsdK;xJu b,ftajzudk trSeaf y;rvJqkdwmudk rqHk;
jzwfMucifrSm uReaf wmfhtaeeJY tajzwpfckpDtwGuf oHk;oyfjyyg&ap/

Å·º¸¬·ºåñ ±²º¿®³·º¿©Ù ®°Ñºå°³å©©º¾´å


][ifhtif;}tajztwGuf tusdK;taMumif;awGeJY pvdkufyg&ap/
'grSvnf; onfar;cGe;f udk,Ef Iu d u f tlaMumifaMumifEkid v
f Ge;f ygw,fvdkY
ajymMur,fh a0zefoHk;oyfolawGrsm; &dSaer,fqkd&if tJovdkvlrsdK;awG
b0ifusomG ;atmifvyYkd g/
vGefcJhwJhESpfaygif;wpfaxmifukd jyefMunfhr,fqkd&if tm&Som;awG?
'grSr[kwf&ifvnf; tm&SvlYabmifawG rpOf;pm;wwfbl;qdkwJh tawG;
u awmfawmfhukd awG;csipf &maumif;aeatmif cdkirf maewmudk awGU&yg
vdrrhf ,f/
vGecf JhwJhESpaf ygif;wpfaxmif? twdtusajym&if c&pfESpf 997ckESpf
wkef;u tm&SvlYabmifawG b,ftajctaerSm a&mufaeovJqkdwm
Munfv h ku
d Mf u&atmif/
tJ'Dhtcsdefu (uGezf sL;&Sypf af wGeJY tpövmrf,Ofaus;rIawGvkdYvnf;
ac:vdkY&wJh) w½kwfvlrsKd ;awGeJY tm&yfvlrsKd ;awG[m odyÜHeJY enf;ynm?
aq;ynmeJY eu©wåaA't&mwdkYrSm OD;aqmifaecJhMuw,f/ tm&yfawG
[m tdE´, d EdkifiHuae 'órpepfeJYoknrSudk;txd *Pef;eHygwfrsm;udk
&,lcJhMuovdk w½kwfawGqDuvnf; puúLvkyef nf;udk &cJhMuw,f/
urÇmhyxrqHk;wuúokdvfudk vGefcJhwJhESpfaygif;wpfaxmifomom?
c&pfESpf 971ckESpu f udki½f dkNrdKUrSm wnfaxmifcJhygw,f/ tJ'DhtcsdefrSm

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm îî ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

Oa&mywdkufuawmh ]a&mrtifyg,m}BuD; NydKvJysufpD;oGm;csdef


ig;&mpkESprf Sm pwifcJhwJh ]tarSmifacwf}xJrSm epfvdkY aumif;aewke;f /
0pfvf'sL&efYxfSqdkwJh ordkif;q&mu qdkwJh pmtkyf
xJrSm tJ'Dhumvudk atmufygtwdki;f a&;cJhygw,f/
¿¶½³«ºú³°µ ¬¿»³«ºÑ¿ú³§«³å ¬Û¼µ·º©¼µ«º½¼µ«º®×®-³åá ¦c¼µ¦úÖ
Ò§¼Õ«ÙÖ®×®-³åÛÍ·º¸ ª´®¯»º®×®-³å ¶§»ºª²º¿§æ¿§¹«ºª³¶½·ºå©¼µÇ¶¦·º¸
«¿±³·ºå«»·ºå¶¦°ºª-«ºú¼Í½Ö̧¿ª±²ºñ öÛzð·ºôѺ¿«-å®×¬®-³å°µ
«ª²ºå ©°º¦«º©·Ù º ¯«ºª«ºú·Í ± º »ºª-«úº §Í¼ ¹±²ºñ ±¼Çúµ ³ ©Ù·º
ô·ºåúÍ· º±»º®×¬®-³å°µ® ͳª²ºå ¾µ»ºåÞ«Üå¿«-³·ºåÛÍ·º¸ ®¼±³å°µ
¬»²ºå·ôº¬©Ù·ºå §µ»ºåªÏ¼Õå «ÙôºªÏ¼ÕåÛÍ·º¸ ¬±«º¯«º¿»ú¶½·ºå
®-¼Õå±³ ¶¦°º¿ª±²ºñ ª´®×¾ð¬¿¶½½Ø®-³å¶¦°º±²º¸ «³ô§¼µ·ºåÛÍ·º¸
°³ú¼©;§¼µ·ºå®Í³ ¶§»ºª²º¿«³·ºå®Ù»ºª³¿°ú»º ú³°µÛÍ°º®-³åÛÍ·º¸ ½-ÜÒ§Üå
Þ«¼Õ 尳娴¿ ¨³·º ô´ ú ®²º¸ ¬¿»¬¨³å±¼µ Ç ¿ú³«º ±²º ¬¨¼
§-«º ± µÑ ºå ª-«º ú ¼ Í ¿ª±²º ñ ¬«w ú ³°³¿§«¼ µ ½-°º¶ ®©º Û ¼ µ å®×á
¬Ûµ§²³¬¿§æ ±«ºð·º®×á ôѺ¿«-å®×¬¿§æ©Ù·º °²ºåªØµå ²Ü
/Ù©®º ×ÛÍ·º̧ °Ñº¯«º®¶§©º®×á ¿©Ù忽濶®³º¶®·º©©º±²º̧ ÑÜå¿Ûͳ«º
®-³å ¬½-·ºå½-·ºå ¬¶§»º¬ªÍ»º ®-¼Õå¿°¸½-®×®-³å®Í³«³å °°º¿¾å °°º
ùÐºá ª®ºå§»ºå¯«º±Ùôº¿ú嬽«º¬½Öá ¯·ºåúÖÛÙ®ºå§¹åªÙ»ºå¶½·ºåá
©¼µ·ºå¶§²º±°º®-³å ¿§æ¿§¹«ºª³¶½·ºåá ¬¿úÍËÑ¿ú³§©¼µ«º®Í ª«º
©·º ¾³±³ «Ùôº¿§-³«º¶½·ºåÛÍ·º¸ ¬¿»³«ºÑ¿ú³§®Í öú¼¾³±³
«Ùôº¿§-³«º¶½·ºå©¼µÇÓ«³å©Ù·º Ò§¼ÕªÖ «-¯Øµå±Ù³å½Ö¸ú¿ª±²ºñ
tJovdk aemufcHtaetxm;rsdK; &dSaecJhwJhtwGuf aemufvmr,fh
axmifpkESpf (20&mpk)rSm w½kw?f tdE´d,eJY tpövmrf,Ofaus;rIawG[m
aemufwef;udk avQmusoGm;NyD; Oa&myuom urÇmBuD; wpfckvHk;udk
vTr;f rdk;avr,fh yxrqHk; ,Ofaus;rIwpf&yftjzpf Edk;xvmvdrhrf ,fvkdY
tJ'Dhtcsed u
f om a[mude;f xkwrf ,fqdk&if tJ'Dha[mude;f udk tajctjrpf
r&dSbl;vdkY ,lqcJhMurSmyg/ 'gayr,fhvnf; vufawGUrSmawmh tJ'Dh

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò îí

twdki;f yJ twdtusBuD;udk jzpfcJhwmvnf; trSefyg/


onftjzpftysuf[m ½kwfw&ufcsufcsif;BuD; xjzpfcJhwmr[kwf
ygbl;/ 16&mpkESpfavmuftxdu tm&Swkduu f wdk;wufwJhvlYabmifrsm;
[m Oa&myvlYabmifawGeJY wpfajy;nD &ifaygifwef;aeqJjzpfcJhNyD;
Oa&myu wpfcsdecf sed rf Sm a&SUukdckew
f ufausmv f Tm;oGm;r,fh t&dyt f a&mif
vnf; wpfpufrSudk r&dScJhbl;/ tJ'DhtcsdefrSm Oa&my&JU tm;enf;csuf
awGu Oa&my&JU tpGr;f tpawGxuf ydkNyD; xif&Sm;odomaecJhygw,f/
Oa&my[m urÇmay:rSm ajrMoZm taumif;qHk;? a&cHajrcH
taumif;qHk;? o,HZmwtaygqHk; a'owpfck r[kwcf Jhovdk vlOD;a&
xlxyfodyfonf;vSwJh a'ovnf;r[kwcf Jhbl;/ vlOD;a&udpö[m tJ'Dh
umvtwGufawmh wdk;wufzGHUNzdK;rItwGuf tifrwef ta&;ygvSwJh
taMumif;wpf&yfygyJ/ tJ'Dhtcsdefu ajrBuD;[m <u,f0rI&JU t"du
t&if;tjrpfjzpfaecJhwmrdkY vleJYwd&pämefwdkY&JU <uufom;awGuvnf;
]tm;}jzpfaewJhtcsed yf g/
'ghtjyif ,Ofaus;rI tEkynm rsufESmpm? ocsFm? tif*sifeD,m
bmom&yf? a&aMumif;oGm;vmrItwwfynmeJY wjcm;enf;ynmawGrSm
vnf; Oa&myu bmwpfckrS xl;xl;jcm;jcm; a&SUwef;rSm a&mufjyaecJh
wmrsKd ;awGr&dScJhbl;/ 'gwifruao;bJ? Oa&my[m tpdwpf w d tf >rm>rm
jzpfaewJh wdkuw f pfwkud yf g/ bk&ifhEkid if Htao;av;awG? wpfNrdKU wpfEkid if H
uGJae&if;u Edkiif HawG yGaewJh wdkufwpfwkdufom jzpfcJhygw,f/
15&mpktukefavmufrSmqdk&if atmfwkdreftifyg,mvufatmufrSm
aoG;pGe;f wJhy#dyu©wpf&yfeJY Oa&mywdkuBf uD; wpfwkduv f Hk; NydKuGJ ysupf D;
vkeD; tajctaetxdawmif a&mufcJhw,f/ Oa&myqdkwm AD,ifemNrdKU
wpfNrdKUwnf;om useaf wmhr,fhtajctaeyg/
tJ'Dhtcsdef 15&mpktwGif;rSm tm&S,Ofaus;rIuawmh bkef;rD;
aevawmufyaecJhw,f/ OyrmtaeeJY w½kwfawGrSm tvGef zGHUNzdK;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm îì ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

wdk;wufwJh ,Ofaus;rIwpf&yf&dScJhwmudk jyqdk&r,f/ tpOftquf


tarGcHcJhwJh w½kwftkyfcsKyfa&;udk ynmaumif;pGmwwfwJh uGefjzL;&Syf
awGu aqmif&Guaf y;aeNyD; NydKifbufr&dSwJh w½kwfvlYabmif todki;f
t0dki;f twGuf o[ZmwrQrQwweJY ynmom;ygyg tkyfcsKyfEkdicf Jhyg
w,f/
w½kww f kdY&JU enf;ynmtpGr;f uvnf; tHhrcef;ygyJ/ 11&mpkrSm
uwnf;u w½kwaf wG[m cJpmvHk;rsm;eJY yHkEySd fwJhtwwfynmudk wDxiG f
Edkicf JhNyD;om;jzpfygw,f/ a&mif;0,fazmufum;rI a&pD;aMumif;eJY aps;
uGurf sm; wdk;yGm;vmwmeJYtnD aiGpuúLudk oHk;&aumif;rSe;f vnf;
odaecJhMuNyD/ w½kwfjynf&JU tHhrcef; wdk;wufaewJhoHvkyfief;[mvnf;
olwdkYudk,fwdkif ,rf;rIeYfudk wDxGifvdkuEf dkifNyD;wJhaemufrSm EdkifiHawmf&JU
BuD;rm;wJhppftiftm;udk &&djS zpfay:Edkiaf pcJNh yD/
'gayr,fv h nf; tvGew f &m tHMh op&maumif;wJt h aetxm;eJyY ?J a&SUukd
ck e f x G u f w d k ; a&muf o G m ;wmu Oa&mywd k u f jzpf a ecJ h y gw,f /
Oa&myom;awG&UJ pdwt f awG;rSm yÍövufqefwmwpfckck jzpfoGm;cJhovdk
ygyJ/ tJ'DhaemufrSmawmh wdk;wufrI vdIi;f BuD;awGu wpfvHk;NyD; wpfvHk;
wufvmovdk ]&Dae;qefY}acwfrSonf xdk;xGi;f odjrifwJhacwfqDtxd
vnf;aumif;? odyÜHawmfvSefa&;rSonf pufrIawmfvSefa&;qDtxd
vnf;aumif; vlY,Ofaus;rIxGi;f azmufwkd;wufvmwJh vdIi;f wHyk;d t&dSef
t[keu f vnf; jrifhwufvmcJhygawmhw,f/
tm&SvlYabmifawGu acwfaemufjyefqGJNyD; ausmufwHk;ausmuf
qdkiv f dk rmausm at;cJukew f JhtcsdefrSm Oa&my vlYabmifawGuawmh
pD;yGm;a&;zGJUpnf;rIyHkpHopfawG? ppfa&;enf;ynmt&mrSm wpf[kefxdk;
wdk;wufrIawG? (oD;jcm;Edkiif HwpfckpDtaeeJY a&wGu&f if tm;vHk; r[kwf
bl;qdk&ifawmifrS) wpfwdkufvHk;taeeJY ûcHiHkrw d Jh EdkifiHa&; A[k0g'eJY
]Oa&myaumif;pm;rI}vdkY ac:vdkY&wJhacwfwpfacwfukd azmfxkwEf kid cf JhwJh

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò îë

tDwvD? NAdwed ef JYa[mfvefEkdiif HwkYu d wwfodynm&Sirf sm;&JU vGwv f yfcGihf


taetxm;rsm; pwifrIwkdYaMumifh tm;vHk;&JU a&SUukd wpf[kex f kd; wdk;
xGuv f mcJyh gawmhw,f/
onfta&;ygvSwJh? wdk;wufrIudk tqHk;tjzwfay;avwJh udpö&yf
rsKd ;awGu b,ftm&SvlYabmifxrJ SmrS jzpfrvmcJhbl;/ 'ghtjyif onfupd ö
&yfawGeJY b,fvdkrSrywfoufovdkbJ awmifhcHaecJhwJhtwGuf urÇmh
ZmwfcHktv,fqDukd Oa&myu wdk;0ifoGm;csed rf Sm tm&Suawmh awmifh
awmifhBuD;yJ &yfusef&pfcJhygw,f/ 16&mpkESpfrSm pwifvmwJh udkvdkeD
e,fajropfrsm; csJUxGijf cif;eJY 19&mpkrSmjzpfyGm;cJhwJh pufrIawmfvSeaf &;
[m vTr;f rdk;jc,fvS,Ef kid ftm;vSwJh Oa&my&JUtaetxm;udk ydkrkdwkd;wuf
apcJhovdk ydkrkcd kid rf mapcJw
h mvnf; trSeyf gyJ/
vlOD;a& oHk;oef;om &dSwJh puFmylEkdiif Hu uRefawmfvdkvltwGuf
uRefawmfwdkY puFmylvkdyJ vlOD;a&yrmP enf;yg;vSwJh ay:wl*Dvkd
Edik if aH ygufpeav;wpfcu k olx Y uf ydvk nf;Bu;D rm;? ,Ofaus;rIt& ydv k nf;
xGe f; um;cJhwJ h *dkt m? rumtdke JY rvuú mwdkYv d k ae&mopfawGu dk
csJUxGiEf dkifcJhwm[m wu,hfudk tHhbG,fwpfckjzpfvdkYaew,f/ 'g[m
tifrwefYukd xl;jcm;qef;us,v f SwJh pGr;f yum;wpf&yfygyJ/ onfhxuf
ydkNyD; xl;jcm;qef;us,af ewmu e,fajropfawGukd tJovdk odr;f ydkuw f Jh
tcsdeu f 1500jynfhveG Ef Spaf wG jzpfaewmyg/
ay:wl*De,fcsJUawG&JUaemufudkrS pydeaf wG? 'wfcsfawG? jyifopf
awGeJY aemufqHk;rSm NAdwdoQawGu vdkufcJh&wmvnf; jzpfygw,f/
&mpkESpf oHk;pkeD;yg; &SnMf umcJhwJh onfumvwpfavQmufvHk;rSm tm&S
vlYabmif? tm&Som;wdk[ Y m tnHhcaH ecJhMuNyD; olwx kYd uf ydkrkdao;i,f wJh
vlYabmif&JU 0g;rsKd rIeJY e,fcsJUodrf;ydkufrIudk tomwMunf cGihfay;cJh
Muygw,f/
onftxJrSmrS ESvHk;emp&mtaumif;qHk;uawmh ½kyyf kdi;f t&wif

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm îê ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

e,fcsJUvTrf;rdk;cHvkduf&wm r[kwfbJ pdwf"mwfa&;&mt&yg e,fcsJU


vTrf;rdk;cHvkdu&f wJhtjzpfyg/ (awmiftm&Su uRefawmfhbdk;ab;bDbif
trsm;tjym;tygt0if) tm&Som;trsm;tjym;[m Oa&myom;awGeJY
,SOrf ,fqk&d if rdrw d dkYuk,
d u f kd odrzf si;f wJhvlom;awGvkYd ,HkMunfpûyukef
Muygw,f/ onfwpfcsuw f nf;eJYwif NAdwdoQvlrsdK; axmifaygif;
tenf;i,favmufu awmiftm&S&JU uka#eJYcsDwJh vltrsm;udk xde;f csKyf
Edkicf JhwJh jzpf&yf&JU tajz[m &Sif;aeygawmhw,f/
onfae&mrSm tjiif;yGm;p&mtcsut f vufwpfck wifjycGifhûyMu
r,fqdk&ifjzifh ajymvdkufcsifao;wmuawmh onfpdwf"mwfa&;&m
e,fcsJUvTr;f rdk;cH&wJhtjzpf[m tm&Swkduu f ae tNyD;tjywf aysmufu, G f
ysufokOf; roGm;ao;ygbl;? tm&SvlYabmif tawmfrsm;rsm;[m tJ'Dh
vTr;f rdk;rIatmufu vGwaf jrmufzkdY ½ke;f uef BudK;pm;ae&qJyJ jzpfygw,f
vdkY ajymcsiyf gw,f/
uaeYumvvdk 21&mpkudk vSr;f jrifae&wJh tcsdeftcgrSmawmif?
tm&Swdkuu f kd yxrqHk;a&muf&Sv d mwJh ay:wl*De,fcsJUawG a&muf&Scd Jhcsdef
u pwifa&wGurf ,fqkd&if ESpfaygif;500 MumcJhNyD;wJhaemufrSmawmif
uaeYumv Oa&myeJY ajrmuftar&duwdkufrSm &dSaewJh zGHUNzdK; wdk;wuf
rItqifhtwef;eJY nDrQwJhtaetxm;udk &&dScHpm;aewJh tm&S vlYabmif
qdkvkdY wpfckrSwpfckwnf;? uReaf wmf xyfajymyg&ap? tJovdk Oa&myeJY
ajrmuftar&duwdkuu f kd rDwhtJ m&SvlYabmifqkv d kdY wpfckqkd wpfckwnf;yJ
&dyS gao;w,f/
tm&SwdkufrSm yxrqHk; Edk;xvmwmu *syefawG&JU todpdwfom
jzpfygw,f/ 1860jynfhvGefESpfawGrSm ar*sDjyefvnfxde;f odrf;a&;eJY
pwifcJhygw,f/ zGHUNzdK;wJhEkid if HwpfEkdiif Htjzpf tm&Swkdurf Sm *syefEkid if Hukd
yxrqHk;xnfhoGi;f pOf;pm;cJhMuNyD; Oa&myeJY nDrQwJhEkdifiHwpfEkid if Htjzpf
t&moGif;cJhwm[mvnf; t*Fvdyf-*syefr[mrdwfpmcsKyfudk csKyfqkdcJhwJh

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò îé

1902ckESprf Sm jzpfygw,f/
tm&Som;awG pOf;pm;wwfw,fqdk&if bmjzpfvdkY uaeYtcsdet f cg
rSm tm&SvlYabmifwpfckwnf;uom taemufwkdi;f udk trDvdkufEkdiaf e
wmvJ/
onftaetxm;rSm uRefawmfhar;cGe;f twGuf [ifhtif;? rpOf;pm;
wwfbl;qdkwJhtajzudk xkwcf sif xkwvf kY&d atmif uReaf wmf awG;jyvdkuf
wmyg/ ]tm&Som;awGpOf;pm;wwfuJhvm;}qdkwJhar;cGe;f udk ][ifhtif;}
vdkYajzcsifwJh y&dowftaeeJY tJ'DhtajztwGuf tusdK;taMumif;awG
vdkY qdkEkdiyf gw,f/

¬·ºåñ ±¼§º°Ñºå°³å©©º±¿§¹¸ß-³ òòò


tckwpfcg ]tm&Som;awG pOf;pm;wwfuJhvm;}qdkwJh ar;cGef;udk
]tif;}vdkY ajzcsif ajzvdkY&atmif jiif;csuaf v;awG qGJcGihfûyMuapvdkyg
w,f/
yxrqHk;tcsufuawmh vGecf JhwJh q,fpkESpt f enf;i,frQtwGi;f rSm
pD;yGm;a&;tajctaeawG aMumufcref;vdvd wdk;wufvmatmif aqmif
&GuEf kid fcJhwJh ta&SUtm&SvlYabmifrsm;&JU tpGr;f tpygyJ/ usew f Jh tm&SEkid if H
awGtaeeJY yHw k u
l ;l vdkY r&cJhMuayr,fh *syefEkdifiH&JUatmifjrifrIu tm&S&JU
rnDrQrItay: 'DvdIi;f rsm;vdk t&dSeft[kefeJY wjznf;jznf; ½dkucf wfvmcJh
ygw,f/ *syefEkid if H&JU pD;yGm;a&;atmifjrifrIaemufukd aumufaumufyg
atmifvdkuv f mwJh yxrqHk;tokwu f awmh ]usm;av;aumif} (awmif
udk&D;,m;? xdki0f rf? a[mifaumifeJY puFmyl)yJ jzpfygw,f/
onfusm;av;aumif&JU atmifjrifrIu wjcm;awmiftm&SEkid if HawG?
txl;ojzifh tif'dkeD;&Sm;? rav;&Sm;eJY xdki;f EdkifiHwkdYrSmvnf; onfvdk
atmifjrifatmif vkyfEdkifwJhtpGrf;tpawG&dSw,fvdkY ,HkMunfvmatmif
vHIYaqmfay;vdkufygw,f/ onfhaemufrSmawmh tJ'DhEdkifiHrsm;&JUaemuf

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm îè ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

udk w½kwjf ynfu apGUceJ aumufvu kd v


f mwJth jyif 2020jynfEh pS f rwdik cf ifrmS
tar&duefEdkifiHudk ausmfwufNyD; urÇmht<u,f0qHk;EdkifiH wpfEkdiif H
jzpfvmEdkiw f Jh tpGr;f udkawmif &&dSaeygNyD/
odyu f kd tHhMop&maumif;wmuawmh tJ'Dh pD;yGm;a&; zGHUNzdK;wdk;wuf
rI&JUt&dSeft[kefygyJ/ Edkiif H&JUpD;yGm;a&;udk ESpfqwdk;atmif tar&duef
EdkifiHtaeeJY (1839ckESpfu pvdkY) 47ESpf? *syefEdkifiHtaeeJY (1880jynfh
vGeEf Spaf wGupvdkY) 33ESpt f m;xkwcf Jh&ygw,f/'gayr,fh tJovdk ESpq f
wdk;wufvmatmif tif'kdeD;&Sm;EdkifiHu 17ESpf? awmifudk&D;,m;Edkiif Hu
11ESpef JY w½kwEf kid if Hu q,fESpyf J tm;pdkufvdku&f wm txift&Sm;yg/
tm;vHk; ûcHajymr,fqkd&if 1960uae 1990jynfhESpt f wGif;rSm
ta&SUtm&SEdkifiHrsm;&JU r,HkEkid fp&maumif;vSwJh pD;yGm;a&;zGHUNzdK;rIrsm;[m
wjcm;urÇmhEkdiif Hrsm;&JU pD;yGm;a&;zGHUNzdK;rIrsm;xuf ydkNyD; jrefqef cdkirf m
aewmudk awGU&ygw,f/ ysrf;rQtaeeJY ta&SUtm&SEdkiif Hrsm;&JU pD;yGm;a&;
[m tJ'DhtcsdeftwGif;rSm wpfESpfudk tom;wif 0ifaiG wdk;wufrI
ig;'órig;&mcdkiEf Ief;&dSaecJhNyD; vufwiftar&duEdkiif HawG? q[m&
wGi;f tmz&duEdkifiaH wGwifrubJ tdktD;pD'v D dkYac:wJh pD;yGm;a&;yl;aygif;
aqmif&Gufa&;eJY zGHUNzdK;wdk;wufa&;tzGJUtpnf;0if Edkiif HawGrSmawmifrS
ESp'f órig;&mcdkiEf eI ;f om &daS ecJyh gw,f/
pmar;yGJwpfckrSm trSwfaumif;aumif;&w,fqkdwm uHaumif;vdkY
r[kwfygbl;/ trSwaf umif;zdkYtwGuf ÓPfaumif;zdkYvdkovdk tywf
wukwf BudK;pm;tm;xkwzf kdYuvnf; vdkygw,f/ tvm;wly?J pD;yGm;a&;
aumif;vmzdkYtwGuf? txl;ojzifh tm&Swku d rf Sm jrifawGUcJh&wJh EIe;f xm;
rsKd ;eJY atmifjrifrI&&dSzkYtd wGufvnf; uHaumif;vdkY tajcmufwdkuf xjzpf
vmwmr[kwyf gbl;/ onfvakd tmifjrifvmrI[m ÓPfaumif;wm udka&m?
0D&, d &dSwmudkyg twdtvif; xif[yfaeygw,f/
NyD;awmhvnf; tm&Swdkurf Sm twdtvif; jrifcJh&wJh pD;yGm;a&;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò îç

aygufuGJrIBuD;&JU t&dSet
f [keef JY twdki;f tq[m vlYordki;f rSm wpfcgzl;rS
ray:aygufcJhbl;ao;wJh taetxm;rsKd ;jzpfw,fqdkwmudk tav;teuf
xm;MuzdkY onfae&mrSm tvGefta&;BuD;ygw,f/ urÇmhbPf&JU pD;yGm;
a&;yg&*lcsKyf *sdK;Zufz*Sf vpfxfZfu ]tm&Sa0gvfpx&dxf}*sme,fxJu
olYaqmif;yg;xJrSm onftrSew f &m;udk atmufygtwdki;f zrf;qkyjf ycJhyg
w,f/
¬¿úÍˬ³úÍúÖË Ã©»º½¼µå}ùx¼§¹ùº£« ©«ôº§¹ñ ¬¿úÍˬ³úÍúÖË °Üå§Ù³å
¿úå ¶§Õ¶§·º¿¶§³·ºåªÖ®×«¼µ ±®¼µ·ºåúÖË ¬¨´å¶½³å¯Øµåá ¬¿¶§³·º¿¶®³«º
¯Øµå ¿¬³·º¶®·º®×© °ºú §º¬¶¦°º ±©º® Í©ºú §¹ª¼® º¸® ôºñ ¬Öù ܸ
¿¬³·º¶®·º®×« ±ôº¿¯³·ºª³©Ö¸á ©°º®-¼Õå±³åªØµå ¬±³å©·º
𷺿·Ù©¼µå©«º®×ų ¬±«ºúͲºúͲº¿»Û¼µ·º¦¼µÇ ¿®Ï³ºª·º¸½-«ºá §¼µ
¿«³·ºåª³©Ö¸ «-»ºå®³¿úå»ÖÇ §²³¿ú嬿¶½¬¿»¿©Ù §¹ð·º
¿»©Ö¸ ¬³úͱ³å«µ¿ý«µý³®-³å°Ù³úÖË ª´¿»®×¬¯·º¸¬©»ºå¿©Ù
©¼µå©«º¶®·º¸®³åª³®×»ÖÇ©·º ¨·ºúͳ忻½Ö¸§¹Ò§Üñ ù¹©·º®«¿±å
§¹¾´åá ©¶½³å¬³úͱ³å±»ºå¿§¹·ºå®-³å°Ù³Å³ª²ºå ¯·ºåúÖ©Ù·ºå«
¿» ±´©¼µÇ«¼µôº±´©¼µÇ ¯ôº©·ºÛ¼µ·ºª³Ó«Ò§Üå ¬½µ¬½-¼»º®Í³¯¼µú·º
¿®Ï³ºª·º¸½-«º ¿ú³·º¶½²º«¼µôº·»ÖÇ ¾ð«¼µ ú·º¯¼µ·ºúÖðظ¿»Ó«§¹Ò§Üñ
±²º¿¬³·º¶®·º®×¿©Ùų ¬°°º¬®Í»º¿©Ù¶¦°º±ª¼µ ¿ª³¿ª³
¯ôº Ó«ØÕ¿©ÙËú·º¯¼µ·º¿»ú©Ö¸ ¬¿ú嬽·ºå¨«º ¬¯¿§¹·ºå
®-³å°Ù³ ½¼µ·º®³©Ö¸ ¿¬³·º¶®·º®×¿©Ùª²ºå ¶¦°º§¹©ôºñ
taemufEdkifiHrsm;u OD;aqmifwuúodkvfBuD;rsm;rSmwifrubJ?
rdcifEdkifiHrsm;u wuúokdvrf sm;rSmyg xl;cRefaygufajrmufaewJh ta&SU
tm&Synm&Sifrsm;eJY pmoifom;rsm;&JU tpGr;f tprsm;aMumifh ta&SUtm&S
om;wdkY&JU rdru d dk,u
f dk,HkMunfrI[m qwufxrf;ydk; wdk;wufvmcJh&jyef
ao;w,f/ uaeYumvrSm tar&duefwuúokdvfrsm;u arG;xkwv f dkuf
wJh tawmfqHk;ausmif;om;trsm;tjym;[m tm&SZmwdom;awGjzpfaeyg
w,f/ rdr&d JU,Ofaus;rIeJY tpOftvmwdkYtay: rdru d dk,fwdkif ,HkMunf

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm í𠬩;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

ouf0ifreI YJ av;pm;rIrsm; &daS ezdt Yk wGuf ynma&;xl;cRerf [ I mvnf; r&drS jzpf


vdktyfvw S Jh t&nftaoG;wpf&yfygyJ/
ajymifajymifajymMupwrf;qdk&if? tm&Som;awG[m taemufEdkifiH
om;awGe, YJ OS v
f ku
d &f if odrif ,fnzhH si;f olawGr[kwb f ;l qdwk mudk tm&S om;
trsm;pk udk,fwdkifu owdûyrdvmMuwJhtxd Edk;Mum;vmMuNyDvdkY
qdk&ygvdrhrf ,f/ taemufwkdi;f om; trsm;pkuawmh onftajymif;tvJ
udk vufcHBudKqdk&aumif;rSe;f rodMuygbl;/ bmvdkYvJqkdawmh olwdkY
taeeJYu tm&Som;awG&JU &ifxJrSm rMumao;cifwpfcsdeftxd udef;
atmif; aecJhwJh odrif ,fpw d fukd olwdkYtaeeJY b,fvdkenf;eJYrS udk,cf si;f
pmwwfMurSm r[kwv f dkYygyJ/
]tm&Som;awGpOf;pm;wwfuJhvm;}qdkwJhar;cGef;udk ]tif;}vdkY ajzzdkY
twGuf 'kwd,taMumif;&if;uawmh tm&Spw d f"mwf trsm;tjym;rSm
ta&;ygvSwJh tajymif;tvJwpf&yf ay:vmaevdkYygyJ/ t&ifu &mpk
ESpaf wGeYcJ sDNyD; tm&Som;awG ,Hkcw hJ mu zGUH NzdK;wdk;wufzt kYd wGuf taemuf
wdki;f udk trDvdkurf S jzpfvdrhfr,fvdkYygyJ/ ar*sD jyefvnf jyifqifa&;udk
OD;aqmifcho J lwpfO;D jzpfwJh ],lut D DcsD zluZl m0g}u 19&mpktaESmif;ydki;f
umvrSm *syefEkid if &H UJ zHUG NzdK;wdk;wufrItwGuf taemufwkdi;f Edkiif Hrsm;qDu
oif,lrw S o f m;&r,fvkYd ajymvdku&f if; onfoabmxm;udk twdtvif;
cH,laMunmcJhygw,f/ qGef,ufqifvdk? *s0g[mvmae½l;wdkYvdk tjcm;
aom tm&Swdku&f JU ûyjyifajymif;vJa&;orm;rsm;uvnf; onftajccH
oabmxm;udkwpdkurf wfrwf vufcHusiho f Hk;cJhMuw,f/
uaeYumv tm&Som;wdkY&JU pdwftpOfrSmawmh tJ'DhtawG;tac:
t,ltqu acwfaemufrSmusecf JhNyD/ zGHUNzdK;wdk;wufrItwGuf yHkwlul;cs
p&mrvdkbJ udk,v hf rf;udk,hb f mom xGiaf vQmufEkid w f Jh t&nftaoG;awG
tm&Som;awGqDrSm &dSw,fqkw d Jhtjrifu tm&Som;trsm;tjym;&JU &ifxJ
rSm ude;f 0yfvdkY vmaeygNyD/ onftawG;tac: tajymif;tvJ[m

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò íï

jznf;jznf;eJYreS rf eS f jzpfay:aewmyg/
vGefcJhwJh q,fpkESpftenf;i,favmufqDtxduawmh taemuf
wdki;f vlYabmif[m awmifxdyaf y:u tm;usp&mtaetxm;rSm&dSaecJh
ygw,f/ tatmifjrifqHk;vlYabmifqdkwm olwdkYvlYabmifrSvkdY xifjrif
csifp&m aumif;aecJhw,f/ pD;yGm;a&;t& <u,f0w,f? Edkiif Ha&;wnf
Nidrw f ,f? vlrIa&;rQwNyD; vdkuaf vsmnDaxG&Sdw,f? udk,fusifhw&m;
ydki;f oefYpifw,f? ukeu f keaf jym&&if Edkiif Hom;awGtm;vHk;taeeJY wpfOD;
csif;pD &yfwnf&SifoefEdkifwJh taumif;qHk; ywf0ef;usif tajctaersdK;
awG &dSaew,fvdkYawmif ajymEdkiyf gw,f/
tJ'DhvlYabmifawG[m ajcmufjypfuif; oJvJpifawmh r[kwaf ybl;/
'gayr,fh olwdkY&JUjyifyu wjcm;vlYabmifawGeJY ,SOfr,fqkd&ifawmh
txufp;D u aevdkY &atmifukd omvGeaf umif;rGeaf ecJhwmvnf; trSeyf /J
rMumao;cif umvwpfcktxdu qifjcifÓPf&dSwJh b,f tm&Som;
ynmwwf&UJ EIwu f rS ]onfvrf;aMumif;udk vdkuzf kYd rvdkygbl;uGm}qdkwJh
pum;rsdK; xGuv f mzdkY tifrwdtifrwef cJ,Of;vSygw,f/ tckaetcg
rSmawmh ajymifajymifwif;wif;? vla&SUola&SUrSm r[kw&f ifawmif wpf
a,mufwnf; wdww f w
d f BudwfNyD;awmhav;yJjzpfjzpf onfvrf;aMumif;
udk vdkuzf kdY rvdkbl;qdkwm awG;vmMuygNyD/
wpfzufuvnf; taemufwkdi;f vlYabmifawG[m olwdkYeJY NydKifzuf
wjcm; ta&SUtm&SEkdiif HawGxuf ydkNyD; atmifjrifaeqJjzpfw,fqkdwJh
tcsufuvnf; tjiif;yGm;p&mr&dSygbl;/ taemufwkdi;f wuúokdvaf wG?
u0dyka&m[dwaf wGeJY ,Ofaus;rIrsufESmpmpwJhe,fy,fawGrSm olwkdY
awG&UJ xl;cRefajymifajrmufraI wGukd qufvufxed ;f odr;f xm;EdkifqJygyJ/
yrmaqmif&&if taemufEdkifiH *DwavmurSm xl;cRefvSwJh tm&S
om; tjynfheJY jzpfaewmrSefaomfjim;vnf; b,ftm&SoHpHkwD;0dkif;urS
taemufwkid ;f oHpHkwD;0dki;f BuD;awGukd ,SOfEkid fpGr;f r&dSao;ygbl;/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm íî ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

'gayr,fhvnf; taemufwdki;f vlYabmif trsm;tjym;udk xdk;ESuf


aewJh vlrIa&;eJY pD;yGm;a&;jyóemrsm;&JU twdki;f tqeJY twdrt f eufukd
MunfhNyD; tm&Som;awG[m xdwfvefYvkdYaeMuygw,f/ ajrmuftar&du
rSmqdk&if rdom;pktaqmufttHkqdkwJhtaetxm;u ododomomudk
ysuf,Gif;aewm? uyfa&m*gBuD;wpfckvdk jzpfyGm;aewJh rl;,pfaq;pGJ
jyóem? &mZ0wfrIawG? tajctaerJh(ysHus)awGaexdki&f m &yfuGuf
awG qufvufwnf&Sdaeao;wmeJY pm&dwåydkif;rSm ododomom,dk,Gi;f
ysufpD;aeMuwmrsm;[m tm&Som;rsm;twGuf xdwv f efYp&maumif;vS
ygw,f/
onftcsufudk tar&dueftpdk;&u xkwfjyefwJhudef;*Pef;awG
u twdtvif; azmfjyaew,f/ 1960uae 1990jynfhESpftxd ESpf
aygif;30twGif; tar&duefEdkifiHrSm &mZ0wfrIjzpfyGm;EIe;f u av;q
wufvmw,f/ (tazeJYtareJY uGm&Sif;jywfpJvkduMf uvdkY) rdbwpfyg;
wnf;om&dSwJh rdom;pkta&twGufu oHk;qwufvmw,f? tar&duef
wpfEkid if HvHk;rSm&dSwJh tusOf;axmifta&twGufuvnf; oHk;qwdk;vmcJh
ygw,f/
vlrIzlvHka&; tmrcHcsufrsm;aMumifh Oa&myom;awG&JU wdk;wufrI
awG wHkYqdkif;ukew f ,fqkdwJhtcsufudk cdkicf dkifrmrm oufaorxlEdkifay
r,fhvnf; tm&Som;awGtaeeJYuawmh Oa&myom;awG[m vlrzI v l Hka&;
tmrcHcsufawGtay:rSm tudk;pm;vGefaew,fvdkYvnf; wpfzufu
jrifvmMuNyD; pdwt f aESmifht,Suv
f nf; jzpfwwfvmMuygNyD/ wpfcsed u f
ajrmuftar&dueJY taemufOa&myudk tm&Som;awG oGm;a&muf vnf
ywfwJhtcgrsdK;awGrSm tJ'DhvlYabmifawG&JU vlaerItqifhtwef;eJY b0
tajcjrifhrIawGtay: oGm;a&,dk tm;uscJhMuzl;ygw,f/ 'gayr,fh
uaeYumvrSmawmh tm&Som;awG[m onfvlYabmifawGudk pHerlem
,lp&m vlYabmifrsm;vdkY w,frxifMuawmhygbl;/ tm&Som;awGtaeeJY

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò íí

olwdkYeJYrwlbJ olwdkYxufomwJh vlYabmifwpf&yfudk xlaxmifEdkifrSmyJ


vdkY awG;awmp ûyvmMu? ,HkMunfp ûyvmMuygNyD/
tm&Som;awG&JUpw d fawGxJudkom taemufwdki;f om;awG 0ifMunfh
vdkY &pwrf;qdk&if olwdkYawG bmvkyMf urvJqkdwJhar;cGef;av;eJY pif;pif;
uav; wifpm;vdku&f if &Si;f oGm;rSmyg/
odyfrMumao;ciftxdu taemufwkdi;f om;awG udk,fwkdiv f nf;
vlYabmiftm;vHk;twGuf wdk;wufzGHUNzdK;rIqDukd oGm;csi&f if taemuf
EdkifiHawG uaeYumvrSm a&muf&Sad ewJh awmifuvyfqD oGm;&mvrf;
udkom a&G;&vdrfhr,fvdkY a,bk,stm;jzifh awG;jrif,lqcJhMuygw,f/
'gaMumifh vlYabmifwdkif;taeeJY rqdkpavmufuav;yJ tajymif;tvJ
vkyfNyD; vlwpfOD;csi;f pD&JUvGwv f yfcGifhudk tav;teuf xm;ay;EdkifwJh
vGwfvyfyGifhvif;vlYabmifrsm;udk wnfaqmufEkdifrSomvQif vlrIa&;?
pD;yGm;a&;avSum;twdki;f tay:a&mufatmifwufEkid Mf urSmvdkY xifrSwf
cJhMuw,f/
'gayr,fh uaeYumv tm&Som;awGuawmh onfhxufykjd rifaeMu
NyD/ taemufwkdi;f vlYabmiftrsm;pk a&muf&dSaewJh? omarmwifhw,f
vSwJh awmifuvyfudkvnf; aumif;aumif;BuD; jrifw,f/ 'gwifru
ao;bJ? tJ'DhawmifuvyfudkausmfNyD; tm&Som;wdkY&JU vlYabmif todki;f
t0dki;f awGukd ac:aqmifoGm;Edkiw f Jh? ydkNyD; om,mwifharm&m awmifxyd f
awGukyd g jrifvmMuNyD/
taemufwkid ;f om;awG a&mufaewJh awmifuvyfu wu,fawmh
c&D;vrf;qHk; r[kwb f l;? yef;wdkif r[kwb f l;qdkwmudk odvmMuNyD/
(taemufwkdi;f vlYabmifawGrSm pGJuyfaewJh vlrIa&;eJY ,Ofaus;rI
vdIupf m;a&m*gqdk;rsKd ; udk,fhqDukyd g ul;rvmapcsiw f mrdkY) onf awmif
uvyfudkjzifh rjzpfraeausmrf Sudkjzpfawmhr,f? onfawmifuvyfudk
ausmNf yD; awmifxdyfu wjcm;ae&maumif;awGukd rjzpfrae &SmrS

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm íì ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

jzpfacsawmhr,fvkdY awG;vmMuygNyD/ onftawG;tjrif[m odyrf Mum


ao;cif umvurS tm&Som;awG&JU ESvHk;&ifrSm cdk0ifuyfNidvmcJhwmyJ
jzpfygw,f/ 'g[m tm&Som;awGuk, d Ef Iu
d u
f olwu kdY k,
d of wl kdY ,HkMunf
rI topfawG ay:aygufvmwmudk twdtvif;jyqdkae&mvnf; a&muf
ygw,f/
]tm&Som;awGpOf;pm;wwfuJhvm;}qdkwJh ar;cGef;udk ]tif;}vdkY
ajzzdkYtwGuf wwd,taMumif;&if;uawmh uaeYumvomvQif tm&S
om;wdkY&JU pdwEf SvHk;udk pwifvIycf wfarTaESmufvdkufcsdef jzpfaevdkYygyJ/
rao½Hkwr,f usm;ukwu f sm;cJ tm;xkwaf e&wJh b0uae xlxl
axmifaxmif jzpfvmwJh tm&Som;awG wpfaeYwjcm; wdk;yGm;vmwmeJY
trQ olwdkY&JU,Ofaus;rI tarGtESpu f dk pOf;pm;zdkY? pm;ûrHUjyefzkYdeJY jyefvnf
azmfxkwzf tkYd wGuf pD;yGm;a&;t&vGwv f yfrrI sm;udk &&dv S mcJhygNyD/
u©¼µ«ºc¼µ«º ¾³±³¶§»ºª¼µ«º¿©³¸ cקº±Ù³åª³å®±¼¾´åñ ¯¼µª¼µ©³«
¬´® ®¿©³·º¸ª¼µÇ «¼µôº¸ôѺ¿«-å®×«¼µôº ¬¨Üå®Í»ºåá ¬®®Í»ºå®±¼ ¶¦°º¿»½Ö¸
Ó«ú³« °Üå§Ù³å¿ú忪媲ºå ¿¬³·º¶®·ºª³¿ú³ «¼µôº¸ôѺ¿«-å®×«¼µôº
¶§»ºÓ«²º̧ú¿«³·ºå®Í»ºåá ¨¼»åº ±¼®ºå¿°³·º¸¿úͳ«ºú¿«³·ºå®Í»ºå ±¼¦Ç¼µ ¬½Ù·º̧¬¿úå
úª³©ôº¯¼µ©Ö¸ ±¿¾³«¼µ ¿¶§³ª¼µú·ºå ¶¦°º§¹©ôºñ ù¹ ¾³±³¶§»º±´úÖË
°«³å½-§§º ¹ñe
taemufwdkif;rSmvdkyJ vlrIa&;? ,Ofaus;rIa&;&meJY 'óeydkif;
qdki&f mtpOftvmawG tm&SrmS vnf; <u,f<u,f00&dSaeNyD; tJ'gawGukd
jyefvnftoufoGif;vdkY acwfrDzGHUNzdK;wdk;wufwJhvlYabmifawGudk udk,fh
enf; udk,h[ f efeJY wnfaxmif,lvdkY&r,fqkdwmudk tm&Som;awG owd
xm;rdvmaeygNyD/ emrnfwyfNyD;ajymMupwrf;qdk&if tdE´d,eJY w½kwf
wdkY&JU ,Ofaus;rIrsm;udk taemufwkdi;f ynm&Siaf wGudk,fwkdiu
f tav;
xm;vmcJhMu&wm MumawmifhMumygNyD/ wpfzufuajym&r,fqkd&if
awmh Oa&mywdkuf&JUtarSmifqHk;aeY&ufrsm;twGif;u *&deJY a&mr

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò íë

,Ofaus;rIrsm;udk tm&yfawGu rqDrqdki0f ifa&muf xdef;odrf; apmifh


a&Smuf azmfxkwfay;cJh&ovdkyJ? tcktcgrSm tm&S,Ofaus;rI&JU bke;f rD;
aevawmufycJhzl;wJhtwdwu f toD;tyGihfrsm;udk taemufwdki;f ynm
&Siaf wGuyJ xde;f odr;f apmifha&Smufazmfxkwaf y;aecJhwmvnf; trSeyf gyJ/
Oyrmjy&&if tm&S,Ofaus;rIawG ,dk,Gif;wdr;f yg;ysupf D;aecsed frSm
taemufwkdi;f u jywdkufawGeJY wuúokv d af usmif;awmfBuD;awG[m tm&S
wdkuu f xkwv f kycf JhwJh tEkynmeJY,Ofaus;rIukd xde;f odr;f apmifha&Smuf
aecJh½HkwifrubJ wav;wpm; wefzkd;xm;cJhMuwm txift&Sm;ygyJ/
tm&Som;awGtaeeJY olwdkY&JU ½dk;&m,Ofaus;rI tarGtESpfawGudk
EIu
d Ef u
Id cf Rwcf Rwf odjrifciG &hf vmwJt h cgrSmawmh olw&kYd UJ pdwEf vS ;kH udk tvdkvkd
tm;opfavmif;NyD;om; jzpfaerSef;? tm;wufaprSef; owdxm;rd
vmMuygawmhw,f/ &mpkEpS af ygif;rsm;pGmtwGi;f rSm yxrqH;k tBurd f taeeJY
]tm&S&Daeaqmhef}(tm&SwpfzefjyefvnfEdk;xrI)BuD;[m rvGJraoG
ay:aygufvmygawmhr,f/
w[D&efrSonf umvuwåm;? bHkabrSonf &Se[ f J? puFmylrSonf
a[mifaumiftxd oGm;vmaewJh c&D;oGm;{nfhonfrsm;taeeJY ½dk;&m
bmompum;eJY ,Ofaus;rItarGtESprf sm;tay: tm&Som;awG t&ifu
rxm;&dSzl;wJh ,HkMunfjrwfEdk;rIeJY oufa&muf0ifpm;rIrsm;udk wdwd
vif;vif;BuD; awGUjrifvkYdaeMu&ygNyD/
tm&Som;wdkY[m pD;yGm;a&;zGHUNzdK;wdk;wufvmwmeJYtnD ydkufqHawG
vnf; oH;k Edik ûf zef;Edik v
f mMuw,f/ ydu k q
f oH ;kH Edkiv
f mwmeJt
Y rQ ½d;k &m tuawG?
ZmwfyGJawGudk jyefvnftoufoGif;zdkY tm½Hkxm;wwfvmMu ygw,f/
uaeYumvrSm uReaf wmfwt Ykd m;vHk; rsu0f g;xifxif jrifaeMu &wmuawmh
,Of a us;rI t arG t ES p f r sm;ud k jyef v nf &S m azG awG U &d S a ewJ h
r[mtcdkut f wefYBuD;yJjzpfygw,f/ udk,h, f Ofaus;rItay:rSm *kP, f l&
aumif;rSe;f odvmMuwJh tm&Som;wdkY&JU Zmwdykn *kPrf me[m xif&Sm;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm íê ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

jywfom;vSwmeJt Y rQ em;vnfcpH m;ay;zdv


kY nf; tvGeuf kd vG,u
f al e atmif
jrifomxifom &dSaeygawmhw,f/
wdkwkdajymMupwrf;qdk&if? uRefawmfhar;cGe;f udk ]tif;}vdkY ajzcsif
Muol tm&Som;rsm;twGuf cdkifvHkwJhtaMumif;tcsufawGu wpfyHk
wpfr ruatmif trsm;tjym;&dSaew,fqkw d mygyJ/ 'gayr,fh tJovdk
]tif;}vdkY ,wdjywfrajzMucifrSm tJovdkajzvdkMuol vlBuD;rif;rsm;
taeeJY ]twwfajymvdkYawmhr&bl;av}qdkwJh tajztwGuf taMumif;jy
csufrsm;udk cPavmuf pOf;pm;MunfhMuapcsiyf gao;w,f/ NyD;rS
jywfjywfom;om; qHk;jzwfNyD; cdkirf mwJhtajzwpfck xkwMf uwmaygh/

¬©©º¿©³¸ ¿¶§³ª¼µ ¸ ®ú¾´å ¿ª òòò


1997ckESpfrSm &ifqkdiv f dkufMu&wJh b@ma&;qdkif&m ta&;tcif;
BuD; ay:aygufcJhayr,fhvnf; tm&Som;trsm;pkuawmh olwkdY&JU tem
*wfeJY ywfoufvkdY taumif;jrifvdkY rqHk;EdkiMf uao;ygbl;/ tJovdk
taumif;jrifrI[m wu,fawmhvnf; use;f rma&;eJY nDñGww f ,fvdkY
qdk&ygvdrrhf ,f/
onfMum;xJrSmyJ vGecf JhwJh &mpkESpfwpfckwdwdwkef;u Oa&myom;
awG awGUêuHcJh&wJhtawGUtêuHeJY? tJ'Dhtcsdefu Oa&mywpfcGifvHk;rSm
taumif;jrifolawGeJY jynfhESufaecJhyHkwdkYtay:rSm tm&Som;awGtaeeJY
oifcef;pm,lwwfMur,fqkd&if tvGefYudktqifajy toHk;wnfhrSmyg/
]xde;f rEdkifodrf;r&}qdkwJhpmtkyfxJrSmpma&;ol ]ZbpfEsL b&Zif;pcD;}
u tJwkef;u urÇmBuD;&JU yHkyef;oP²mefudk atmufygtwdki;f a&;om;
azmfusL;cJhygw,f/
ÃÃÛÍ°º¯ôºú³°µ«³å ¿®Ï³ºª·º¸½-«º¶¦·º¸ ¿®Ùå¦Ù³åª³Äñ ÛÍ°º¯ôºú³°µ
¿®Ùå¦Ù³å½-¼»º¿»³«º½Ø«³å½-§º®Í³ª²ºå ±³ô³©·º¸¿®³ªÍ¿§±²ºñ
«®Y³¿§æ©Ù·º ¬þ¼«úӱƳú¼Í¿±³ Û¼µ·º·Ø®-³å«³å ¬¿©³º¬©»º

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò íé

Ò·¼®ºå½-®ºåªÍ¿±³¬¿¶½¬¿»¬¿§æ©Ù·º ô°º®´åª-«º ú¼Í¿»½Ö̧Ó«Äñ


ïçð𶧲º¸ÛÍ°º Æ»º»ð¹úܪøï÷ú«º¿»Ç©Ù·º ¬þ¼«ú Ò®¼ÕËÞ«Üå®-³å$
®ÍÜ©·ºå¿»¨¼µ·º±´ ª´¬®-³åÄ¿ô¾µô- °¼©º¬½Ø«³å ¬¿«³·ºå
¶®·º¶½·ºå ±«º±«º¶¦·º¸ Ò§Üå¿»¿ª±²ºñ «®Y³¸Ó±Æ³©²º¿¯³«º
¦ÙÖË°²ºå§Øµ«ª²ºå ¨¼¬
µ ½-¼»º©Ù·º ©²ºÒ·¼®ºªÍ±²º̧ }¿ÀÛl«¼µ ¿¯³·º
ª-«ºú¼Í¿§±²ºñ ¨¼µ¬½-¼»º©Ù·º ©²ºú¼Í¿»¿±³ ¬·º§¹ô³Þ«Üå®-³å
«ª²ºå ¯«ºª«ºÒ§Üå ¾µ»ºå®Üå¿»ª¿©³«º§«³ ªØª µ ص¶½ØÕ¶½ÕØ ú¼Í¿»
Ó«¿§Äñ££
tJovdk arQmfvifhwBuD; &dSaewJh taetxm;Mum;uyJ? 20&mpk[m
b&Zif;pcD;&JUpum;vHk;rsm;twdki;f ajym&&if atmufygtwdki;f jzpfoGm;
ygawmhw,f/
òòòª´±³å®-¼ÕåÛÙôº©°ºú§ºªØµåÄ¿±Ùå¨Ù«º±Øô¼µ® × ¬®-³å¯Øµåá
®µ»ºå©Üå °«º¯µ§º®×¬®-³å¯Øµå ú³°µÛÍ°ºá Û¼µ·º·Ø¿úå¬ú «¿ô³·º
«©®ºå ¶¦°ºú¿±³ ú³°µÛÍ°ºá ¾Üª´å±¾«º¯»º¯»º Ó«®ºåÓ«Õ©º°Ù³
±©ºÓ« ¶¦©ºÓ««µ»º¿±³ ú³°µÛÍ°º ¶¦°º«µ»ºÄñ ú«º°«º®×«¼µ ¬¦ÙÖË
¬°²ºå©°ºú§º±Ðn³»º °µ°²ºåô´«³ ©°º½¹¦´å®Í ®Ó«ØÕ¦´å¿±³
¬©¼µ·ºå¬¯¶¦·º¸ «-ÔåªÙ»º½Ö¸Ó««µ»ºÄñ ±©º¶¦©º®×«¼µª²ºå ¬°µ
ª¼µ«º ¬¶§ØÕª¼µ«º ¬©¼µ·ºå¬©³¶¦·º¸ °µ°²ºå¿¦³º¿¯³·º½Ö¸Ó««µ»ºÄñ
¬«ôº©Û[Õá ª´±³å©¼µÇÄ ¿«³·ºå«-¼Õ嫼µ ¿¦³º¿¯³·ºÛ¼µ·º°Ù®ºå
¿±³ ±¼§Dا²³ÛÍ·º¸ Û¼µ·º·Ø¿ú宼°<³©¼µÇÄ ð¼¿ú³þ¼« ¨¼»ºå®Û¼µ·º ±¼®ºå
®ú ¶¦°º½Ö̧ú±ª¼µ ¨¼©ºª»ºÇ°ú³ª²ºå ¿«³·ºåªÍ¿§Äñ ±®¼µ·ºå©Ù·º
©°º½¹¦´å®Ï ®Ó«ØÕ½Ö¸¾´å¿±³¬©¼µ·ºå¬¯¶¦·º¸ ±©º¶¦©º®×«¼µ «®Y³
ÛÍ·º̧¬ðÍ»ºå «-ÔåªÙ»º½Ö̧Ó«Äñ ±®¼µ·ºå©Ù·º ©°º½¹¦´å®Ï ®Ó«ØÕ½Ö̧¾´å¿±³
¬©¼ µ· º 嬯¶¦·º ¸ ª´Ç ¬±«º® -³å°Ù³«¼ µ ð¹å®-¼Õ °³å±Ø µå½Ö¸ Ó«Äñ
±®¼µ·ºå©Ù·º ©°º½¹¦´å®Ï ®Ó«ØÕ½Ö¸¾´å¿±³ ¬¿»¬¨³å¶¦·º¸ ú»ºª¼µªÍ
«³ ¿Ó«³·ºå«-¼Õå¯Ü¿ª-³º®×ª²ºå¬ª-Ѻå®ú¼Í¿±³ ú²º®Í»ºå½-«º
§»ºå©¼µ·º®-³å¬©Ù«º ª´±³å®-¼ÕåÛÙôº°µ®-³å«¼µ ¬¶®°º¶§©º¿½-®×»ºåú»º

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm íè ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

©°¼µ«º®©º®©º ¬³å¨µ©º½Ö¸Ó«Äñ
tm&Som;wpfa,muftaeeJY udk,fhbmomudk,f jyefar;xdkufwJh
ta&;tBuD;qHk;ar;cGe;f awGxJu ar;cGe;f wpfcGe;f uawmh ½dk;½dk;pif;pif;
av;yg/ ajrmuftar&dueJYtaemufOa&myrSm&dSwJh acwfNydKifvlYabmif
(EdkifiH)rsm; enf;wl atmifatmifjrifjrifeJY &Gyf&GyfcRHcRH oGm;Edkifr,fvdkY
wpfxpfcs ,HkMunfrIrsdK; cdkifcdkifrmrm&dSaewJh (taemufwkdi;f tpktzGJY&JU
tzGJY0ifjzpfaewJh) *syefEdkifiHuvGJ&if aemufxyftm&SvlYabmif(Edkiif H)
b,fEES kid if H &dSygovJqkw d Jh ar;cGe;f ygyJ/
wpfckrS r&dSbl;vdkYyJjzpfjzpf? wpfckp? ESpcf kpavmufyJ &dSygw,f
vdkYyJjzpfjzpf ajzMur,fMuH&ifawmh ]twwfawmhajymvdkYr&bl;av}
qdkwJh tajz[m awmfawmfBuD; cdkifvHkvmygawmhr,f/
taemufwdki;f vlYabmifawG &&dScHpm;aewJhatmifjrifrItqifhrsKd ;txd
trDvdkuEf dkifwJh taetxm;udk a&mufatmif csDMuwJhae&mrSm tm&S
vlYabmifrsm;taeeJY rvGJraoG ausmv f Tm;Mu&r,fh pdefac:rIBuD;awGu
a&SUrSm qD;wm;vdkY aeygw,f/ zGHUNzdK;wdk;wufrItwGuf yxrqHk;pdef
ac:rIuawmh pD;yGm;a&;jzpfygw,f/ 1997ckESpftv,fykid f;txd ta&SU
tm&SvlYabmiftawmfrsm;rsm;[m acwfrDabm*aA'ynm&JU tajccH
pnf;rsO;f Oya'awGukd wpfzufurf;cwf uRrf;usiyf dkifEkdiMf uw,fvdkY
olwdkYudk,folwdkY aumif;aumif;BuD; ,HkMunfcJhMuw,f/ pD;yGm;a&;
vGwfvyfcGifhawG ay;cJhw,f? Edkiif Hjcm;&if;ESD;jr§KyfESHrI pD;0ifvmatmif
tm;ay;cJhw,f? toHk;eJYtûzef;udk uGJjym;apwJh b@ma&;rl0g'awGukd
csrSwfcJhMuygw,f/ jynfwGi;f pkaqmif;aiGyrmPawG wtm;jrifhwuf
vmwJhtcgrSmawmh pD;yGm;a&;tajcuvnf; tawmfBuD;udk cdkifvmcJh
ygw,f/ wpfESpu f kd pD;yGm;a&;zGHUNzdK;wdk;wufrIEIe;f xm;u ckepf&mcdkiEf Ie;f ?
'grSr[kwf tJ'DhxufydkwJh EIef;xm;eJY wufvmcJhwmuvnf; q,fpk
ESpfeJY csDaeNyDqdkawmh awmifudk&D;,m;? xdki;f ? tif'kdeD;&Sm;eJY rav;&Sm;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò íç

Edkiif Hrsm;taeeJY pD;yGm;a&;zGHUNzdK;rItwGuf olwdkYrSmjzifh wu,fhudk azmf


enf;um; aumif;aumif; awGUxm;NyDvkdY ,HkMunf,lqvmMuwmvnf;
obm0usvyS gw,f/
'gayr,fh 1997ckESpf Zlvdkiv f 2&ufaeYrSm xdki;f bwfaiG wefzk;d cs
vdkuf&jcif;[m tJ'Dh,HkMunf,lqrI rrSefuefaMumif;jyqdkvkdufovdk
jzpfoGm;ygw,f/ onfb@ma&;jyóemBuD;&JU xl;jcm;csuw f pfcku
awmh onfjyóem&JU teuft½dIif;eYJ twdki;f tqudk b,f pD;yGm;a&;
ynm&Siu f rS BudKrwGuEf dkifcJhwmygyJ/ pD;yGm;a&;ynm&Siaf wGeJY cGJjcrf;
pdwjf zmavhvma&;orm;rsm;[m onfjyóemBuD;&JU tajccHZpfjrpfudk
&SmazGMuvdYk aumif;aewke;f ygyJ/
onftufaq;udk a&;aewJhumvrSmvnf; onfpD;yGm;a&;jyóem
BuD;udk &Sif;vdkYr&ao;wmrdkY jyóemjzpf&jcif;&JUtajccH taMumif;
w&m;awGukd ckaecgrSm qHk;jzwfazmfxkwrf ,fqdk&if apmvGe;f vSygao;
w,f/ 'gayr,fhvnf; jzpfEdkifacsawGukd wGufcsufMunfhwmuawmh
rrSm;wefaumif;ygbl;/
pD;yGm;a&;rsuEf mS pmrSm trSm;awG trsm;BuD; usL;vGecf JhMuygw,f/
Oyrmtm;jzifh xdki;f EdkifiHrSm twdk;EIe;f csi;f uGmaewJh Mum;u bwfeJY
a':vm aiGvJvS,fEIef;udk taoowfrSwfwJhtwdki;f xdef;xm;zdkY qHk;
jzwfwmrsdK;yg/ tJawmhum xdki;f pD;yGm;a&;orm;awGtaeeJYu tar
&duef a':vmudk aygaygyJyJeJY acs;iSm;EdkifMuNyD; xdki;f bwfaiGeJYusawmh
rwefwq twdk;awG &ukeMf uw,f/ 'g[m (tdrf? ajr? wdkuw f mvdk)
ra&TUrajymif;EdkifwJh ypönf;awG&JU aps;uGufrSma&m? tpk&S,f,m
aps;uGuaf wGrmS yg tqrwef&if;ES;D jr§KyEf u HS keMf uatmif vkyvf u
kd &f ma&muf
oGm;ygawmhw,f/ onfvkdjzpfaewmudkusawmh xde;f xm;vdkY b,fvkdrS
r&awmhb;l /
tjynfjynfqdki&f m aiGaMu;&HyHkaiGtzGJU (tdkit f ,frt f ufz)Sf u onf

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ì𠬩;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

udpöeJYywfoufvkdY wdk;wdk;wdwfww d of wday;cJhygao;w,f/ 'gayr,fh


vnf; tJ'Dhtcsed u f xdki;f Edkiif Hukd tkycf sKyfaewJh ñGeYaf ygif;tpdk;&awGcrsm
awmfawmfBuD;udk tm;aysmhaewmrdkY tajctaeqdk;udk ukpm;r,fh aq;cg;
BuD;udk trsdK&cufaeygw,f/ aq;cg;BuD;udk tpdk;&u rsKd csvdkuw f meJY
tpdk;&udk aiGaMu;t&yHhydk;ay;aewJh aemufuG,fu aiG&Siaf Mu;&Siaf wG
yg rsdK&rSmrdkYyg/ xdki;f Edkiif HwpfEdkifiHwnf;taeeJYajym&&if pD;yGm;a&;eJY
Edkiif Ha&;tajctaersm;u Edkiif H&JUb@ma&;jyóemudk jzpfymG ;apcJhovdk
rvdkvm;tyfbJ t"Ge&Yf n S af eapcJhwmvnf; jzpfygw,f/
'gwifruao;ygbl;? aemufxyf tcsuftvufBuD; wpfcsufu
vnf; ½Iyaf ewJhZmwfudk ywfaeatmif arTvdkufjyefygao;w,f/ tJ'g
uawmh *vdkb,fvdkufaZ;&Si;f vdkYac:wJh ]urÇmcsDrI}BuD;ygyJ/ 1997eJY
1998twGif;rSm &ifqkdifvdkufMu&wJhpD;yGm;a&;ta&;tcif;u ta&SU
tm&Su pD;yGm;a&;pDrHcefYcGJolrsm;udk oifcef;pmaumif;aumif; ay;vdkuf
ygw,f/ tJ'Dhoifcef;pmuawmh wpfckckjzpfNyDa[hqdkwmeJY udk,fhwdki;f
jynf wpfjynfxJtwGif;rSmwif ½dkufcwfwmr[kwfawmhbJ Edkiif Hwum
rSma&m? udk,feJY wpfenf;r[kww f pfenf; qufpyfywfoufaewJh wpf
urÇmvHk;u t"duZmwfaumifawGtm;vHk;rSmyg xdcdkufukew f wfw,f
qdkwmudkyg/
ta&SUtm&Som;wdkYtaeeJY 'gudk tHhMowBuD; jzpfraeoifhygbl;/
onfvdkjzpf&wm[m pD;yGm;a&; vGwv f yfcGifhawG ay;vdkuNf yD; urÇmh
pD;yGm;a&;e,fy,fxJudk wdk;0ifjzefYusufvdkufjcif;&JU tusKd ;qufom
jzpfygw,f/ wdk;0ifjzefYusufvkdurf Iu (vlaerItqifhawG ododomom
wdk;wufvmwmrsKd ;vdk) tusdK;tjrwfawGudk &&dSvmovdk (pD;yGm;a&;
pDrHcefYcGJ&mrSm A[dkcsKyfukid frIpepfukd vufvTwfvdku&f wmrsKd ;vdk) wefzk;d
BuD;vSwJh t&if;tESD;awGukdvnf; ay;qyfvkdu&f ygw,f/
'gayr,fh jyóemu A[dkcsKyfukdirf Ipepfudk vufvTwfvkduf&

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ìï

w,fqkdwJhtcsufudk vufcHzdkYa0;pG? todtrSwfûyzdkYawmif wGefYqkwf


vdkY aecJhMuw,f/ onftcsuu f dk txufu ajymcJhwJhpD;yGm;a&; ta&;
tcif;BuD;udk &ifqkid fvdku&f csed rf Sm ta&SUtm&S&JU ueOD;wHkYjyefcsuaf wGu
o½kyfazmfaeygw,f/ onfjiif;y,frIu bmudk jyqdkaeovJqkdawmh
ta&SUtm&Som;wdkY&JUpw d fESvHk;rSm trSew f &m;opfrsm;udk &ifqdkizf kYt
d wGuf
pdwyf kdi;f qdkif&mrSm awmfawmfBuD; acwfaemufusaeao;w,fqkdwm
udkygyJ/
xl;jcm;wmwpfckuawmh (ueOD;umvrSm t&dSw&m;udk rsuu f G,f
ûy jiif;y,fcJhMuNyD;wJhaemuf) ta&SUtm&S pD;yGm;a&; a'oESpfck[m
tdkitf ,frftufzSfu wdkuaf uR;wJh aq;cg;BuD;udk tjynfht0 rsdKcscJh
ygw,f/ tJovdkrsdKcsvdkuw f JhtwGuf urÇmeJYcsDNyD;tcsi;f csi;f tjyef
tvSefqufoG,faewJh acwfrDabm*aA'e,fy,fxJudk xdk;xGi;f jzefY
usufcJhMuwJh vlvwfwef;pm;rsm;taeeJY tjrefwumhtjrefqHk; EIe;f
xm;eJY jyefvnf zGHUNzdK;wdk;wufvmatmif vkyfaqmifEdkicf Jhygw,f/ tck
pma&;aewJhtcsdeftxd pD;yGm ;a&;pde fac:rIawGudk tonf;toef
&ifqkid af eyifae&ao;aomfjim;vnf; awmifuk;d &D;,m;eJY xdki;f Edkiif HwkdYu
tcGifhxl;cH vlwef;pm;rsm;[m b@ma&; uGe, f uftopfrsm;xJrSm
aumif;aumif;BuD; tH0ifcGiu f s 0ifqefYEkid faeNyDqdkwmudkawmh ususee
jyoaeEdkicf hMJ uygw,f/
xdki;f Edkiif H&JU b@ma&; 0efBuD;opf ]wm&if epfrefa[rif'g}[m
qdk&if ta&;ygwJh b@ma&;qdki&f m NrdKUawmfBuD;awGrSm oufaomifh
oufom ayghayghyg;yg; oGm;vmvIy&f Sm; ajymqdkaqmif&GufaewwfcJh
ygNyD/ olY&JUaqmif&Gufcsuf[mqdk&ifjzifh urÇmeJYcsDNyD;arQmfac: pOf;pm;
wwfvmwJh tm&Som;wdkY&JU ESvHk;pdwf0rf;topfudk jyqdkaewJh a&csdef
rSwf wpfcktjzpf owfrSwv f dkY &ygw,f/
1997-98ckESpt f wGi;f &ifqkid v f dkuMf u&wJh b@ma&;ta&;tcif;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ìî ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

BuD;aMumifh w½kww f kY[


d mvnf; ta&;tcif;qdkwJh odk;aqmif; a0g[m&
udk ]tEÅ&m,f}eJY ]tcGifhtvrf;}qdkwJh w½kwt f u©&mESpfvHk;eJYwGJNyD;
w½kwb f momodkY jyefqkEd dkiw f Jh ÓPfynmudk &&dScJhygw,f/
ta&SUtm&S vlYabmifawG[m tEÅ&m,fBuD;vSwJh tcdkuftwefY
aygif; axmifaomif;ru &ifqikd cf MhJ u&wm &Si;f aeygw,f/ onf 1997-
98 b@ma&; tMuyftwnf;udkom pD; yGm;a&;eJY tkyfcsKyfa&;
udk pDrHcefYcGJwJhpepfawGtay:rSm zGJUpnf;yHktopf? tm;tifopfrsm;eJY
jznfhqnf;um tHwkausmv f Tm;NyD; xdk;wufvmMur,fqkd&if urÇmcsDrI
aMumifh ay:aygufvmwJh vuf&Spd ed af c:rIawGeJY tem*wfped af c:rIawGudk
udkiw f G,fEkdiw f Jh umuG,fwm;qD;a&;pepf tcdkifpm;awGukd azmfaqmif
oHk;pGJEdkiwf Jh urÇmh yxrqHk;vlYabmifrsm;xJrmS xdyq f kH;u yg0ifvmawmh
rSmvnf; rvG{J uefyg/
'kwd,tcsufuawmh Edkiif Ha&;rsuEf Smpmjzpfygw,f/ ta&SUtm&S
vlYabmifrsm;tygt0if tm&SvlYabmiftrsm;pktaeeJY taemufwkdi;f u
Edkiif Ha&;wnfNidrfrIeJY o[Zmw&dSrIrsdK;udk &&dSwJhtxd c&D;aygufzkdYu
awmfawmfBuD;udk vky, f lMu&OD;rSmvnf;jzpfygw,f/ (jzpfEkdiaf cs&dSaeqJ
ajrmuftdki, f mvefukd >cif;csux f m;NyD; ajymMupwrf;qdk&if) acwfNydKif
taemufwdki;f vlYabmifawGrSmawmh tmPmodrf;r,fh tEÅ&m,fawG?
jynfwGi;f ppfjzpfyGm;r,fhtEÅ&m,fawG[m jzpfEdkifacs r&dSoavmufudk
usJyg;vSygw,f/
taemufwkdi;f vlYabmifawGrSm vpfb&,fvf 'Drdku&ufwpfvdkY
ac:wJh? vGwfvyfyGifhvif;rIukd pHxm;wJh Edkiif Ha&;tajccHudk yHko@mef
rsdK;pHkeJY vufcHusifhoHk;aeMuygw,f/ 'gawmifrS tar&duefEdkiif HeJY
jyifopfEkid if HwkdYrSm&dSwJh or®wtkyfcsKyfa&; yHkpHpepf[m NAdwed ?f uae'g eJY
MopaMw;vsEdkifiHrsm;u usifhoHk;aewJh ]0ufpfrifpwm}pHeJYqdk&if
ododomomBuD;udk uGJvGJaeygao;w,f/ aemufwpfcsuu f onf

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ìí

Edkiif Ha&; yHkpHawG[m ajcmufypfuif;oJvJpifwJh taetxm;rSmvnf;


r&dSygbl;/ onfEdkifiHa&;yHkpHawGaMumifh vlrIa&;wdk;wufrI aESmifhaES;&
wmawG? EdkifiHa&;pm;zm;awG&JUtusKd ;pD;yGm;awGyJ eif;uef jzpfxGef;ukef
wmawGvnf; &dSaeqJygyJ/
wu,fhwu,f ajymMupwrf;qdk&if taemufwdkif; vlYabmif
trsm;pk&UJ Ekid if aH &;zGHUNzdK;wdk;wufr[
I m twGif;vdIupf m;aew,fvkYd ajymvdkY
&ygw,f/ 'gayr,fh tJovdktwGif;vdIupf m;aewm[m awmfawmfhudk
oufoufomom ayghayghyg;yg; taetxm;eJY vdIufpm;wmrsKd ;yg/
tJ'DhvlYabmifawGrSm aexdkifMuwJh EdkifiHom;awGtaeeJY jynfwGif;
vHkûcHr&I Swd ,f? zdEydS cf sKyfjc,fc&H r,fvdkYvnf; wpfpufrS pdk;&drpf &mr&dSbl;?
NyD;awmh &dSESifhNyD;om; Edkiif Ha&;uGefjcmawGtay:rSmvnf; ausaus
eyfeyf &dSaeMuwJh taetxm;yg/
tJovdk taetxm;rsKd ;rSm &dSaewJh tm&SvlYabmif b,fESckrsm;
&dSvdkYvJ/ &dSw,fqkd&ifawmifrS awmfawmfhudkenf;yg;vSwJh ta&twGuf
ygyJ/ aemufxyfaocsmwJh tcsufwpfcsufu tJovdk tajctaerskdK;
udk ra0;vSwJhtem*wfumvtwGif;rSm tm&SvlYabmifawG &&dScHpm;
Mu&zdkY rvG,fvSao;bl;qdkwmyg/ onftcsufaMumifh ]twwfawmh
ajymvdkYr&bl;av}qdkwJhtajzav;eJY uRefawmfhar;cGe;f udk 0g;wm;wm;
av; jyefajzcsipf &m aumif;vm&jyefw,f/
wwd,tcsufuawmh vHkûcHa&;e,fy,frSmqdk&ifvnf; taemuf
wkid ;f vlYabmifawGtaeeJY usefwJhurÇmhEkdiif HawGtay:rSm tompD;&ae
jyefwmwpfckeJYwif olwdkYcsif;olwkdYcsi;f wdkucf dkufcJh&wJh ppfyGJqdkwm
twdwu f t&dyo f mjzpfoGm;awmhwmygyJ/ onftwGuf taMumif;&if;
cHuawmh awmfawmfav; ½Iyaf xG; eufeJvSygw,f/
taemufwdkif;vlenf;pk trsdK;tEG,af wGtaeeJY urÇmhvlOD;a&eJY
,SOv f ku
d w f Jhtcg olwkdY&JUta&twGuu f b,fvkrd S rausmfEkid bf l;qdkwm

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ìì ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

udk odvmwJhtjyif wlnDwJh ,Ofaus;rIukd cHpm; pHpm;aeMuolcsi;f yJ


qdkwJhtcsufudk odvmMuwmvnf; ygygw,f/ aemufwpfcsufu
twdwrf Sm wdkucf Jh cdkufcJhMu&wmawGu rsm;vGe;f ru rsm;vmwJhtcg
pdwfyef;vlyef; jzpfukefMuwmvnf; ygw,f/
onfae&mrSm awmfawmfhudk rSwfom;p&maumif;vSwJhtcsufudk
ajymvdkygw,f/ t*Fvyd f? jyifopfeJY *smrefwkdY wpfEkdiif HeJYwpfEkdiif H
tBuD;tus,f a&ukeaf &crf; wdkucf JhMuwJhppfyGJawGukd uRefawmfwdkYawG
jyefa&wGufMunfhMur,fqkd&ifawmfawmfhudk rsm;jym;vSwmudk awGU&
ygvdrhfr,f/ (20&mpktwGif;rSmawmif ESpfyGJygao;w,f/) tJ... uaeY
umvrSmawmh NAdwde?f jyifopfeJY *smrPDwkdY tcsif;csi;f ppfjzpfzkdY tvm;
tvm[m oknyg/ 'g[m ,Ofaus;rIjrifhrm;vmwJhoabmudk txif
t&Sm; jyqdkaeygw,f/ vlY,Ofaus;rIordkif;rSm awmfawmfhudk xl;jcm;
xif&Sm;vSwJh ajcvSr;f wpfvSr;f vdkYvnf; qdkEdkiyf gw,f/
tdE´d,eJY ygupöwef? 'grSr[kwf ajrmufeJYawmifudk&D;,m;wdkYMum;
rSmvnf; ppfjzpfzkdYtvm;tvm oknjzpfoGm;wJhtajctae[m b,f
aeYus&ifa&mufvmrSmwJhvJ/ onfar;cGe;f twGut f ajzuvnf; tif;...
odyfawmh reD;pyfvSao;ygbl;Asmqdkwmrsm; jzpfaecJhr,fqkd&if tm&S
pdwfESvHk;awG ('grSr[kwv f nf; tm&SvlYabmifxJu vlawG&JU pdwf
"mwfawG)[mvnf; taemufwdki;f tqifhudk rrDao;bl;vdkYajymMu&if
vGet f Hhrxifaygh/
pwkw¬tcsuftaeeJYuawmh tm&Som;awGtaeeJY vlrIa&;e,fy,f
rSmvnf; tonf;toef pdefac:rIawG &dSaeao;wmygyJ/ Oa&my
,Ofaus;rIrSm &dSaecJhzl;wJh ajr&Sifpepfukd pufrIawmfvSeaf &;u tjywf
&Si;f vdkufwJhtwGuf (pD;yGm;a&;vGwv f yfrIaemufrSm uyfygvmwJh vlrI
a&; vGwfvyfrI taetxm;aMumifh) taemufwdki;f rSmvnf; vlrIa&;
jyóemawG&SdcJhzl;wmrSeyf gw,f/ 'gayr,fh tm&SrSmvnf; tvm;wl

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ìë

pD;yGm;a&;tajymif;tvJ (0g) awmfvSeaf &;aMumifh tm&SvlYabmifawG


tay:rSm vGwfvyfrIrsm;>yrf;wD;aewJh tusKd ;oufa&mufrlawG &vm
r,f? r&vmbl;qdkwm uHaour® tajym&cufaeqJygyJ/
wcsKd UawGrSmqdk&if ajr&Si"f e&Siaf wG&JU tpGJtvef;BuD;vGe;f rIaMumifh
tm&SvlYabmifawG[m vlvlcsi;f wu,fhukd cGJjcm;rIr&dSbJ wef;wl
xm;wJh taetxm;rsdK; ay:aygufrvmatmif umuG,fwm;qD;ovdk
awmifjzpfaewm awGUae&ygw,f/ vlvlcsi;f wu,fhudk cGJjcm;rIr&dSbJ
wef;wlxm;wJh taetxm;rsdK;qdkwmuawmh vlwpfOD;csif;pDtaeeJY
olY&UJ arG;zGm;BuD;jyif;yHk? tquftoG,ef JY vlrsKd ;a&;tajccHawGukd *½kpkud f
aep&mrvdkbJ olY&JUyifudkt&nftcsif; tpGrf;tpawGtay:rSm tajccH
NyD; &Siof efatmifjrifEkid w f Jh tcGifhtvrf;awG tjynfh&Sad ewJh taetxm;
udk ac:wmyg/
yÍöreJYaemufqHk;tcsufuawmh tajccHtusqHk;tcsufvkdYawmif
ajymEdkiyf gw,f/ onfae&mrSmvnf; t"duar;cGe;f wpfcGef;yJ useyf g
w,f/ (rdom;pkukdtav;xm;wm? tm;emwwfwm? ppfpDwm? vlrIa&;
"avhxHk;pHawGudk xdef;odr;f wm? tkycf sKyfolawGtay:rSm av;av;
pm;pm; &dSwmpwJh) tm&Som;wdkY&JU wefzk;d &dSvSwJh tpOftvm trltusifh
rsm;eJYtwl (wpfOD;csi;f pD&JUatmifjrifrItay:tav;xm;wm? EdkifiHa&;eJY
pD;yGm;a&; vGwv f yfwm? w&m;Oya'udk av;pm;vdkuef mwmeJY Edkiif HvHk;
qdki&f m t"du& tzGJUtpnf;awGukd av;pm;wmrsm;vdk) taemufwkdi;f &JU
aumif;rGew f Jh trltusifhrsm;udk tcsdK;nDnDa&mpyfEdkifwJh pdwfESvHk;rsdK;
tm&Som;awGrmS &dS&JUvm;qdkwJhar;cGe;f jzpfygw,f/ 'g[mvnf; tifrwd
tifrwef ½IyfaxG;eufeJvSwJh pdefac:rIwpf&yfygyJ/
1997-98ckeSpf b@ma&; ta&;tcif;tay: taemufwdki;f u
a0zefoHk;oyfMuolwcsdKU&JU tapmqHk;wHkYjyefcsufuawmh txufrSm
azmfjycJhwJhtm&S trltusifhawG&JUusqHk;cef;udk t"dutm;jzifh a&mif

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ìê ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

jyef[yfaew,fvdkY qdkMuygw,f/ r[kwfrSvGJa&m? 1990jynfhvGef


tapmydki;f ESpaf wGrSmjzpfay:cJhwJh ]tm&Swefzk;d rsm; pum;a&vkyGJ}BuD;u
taemufwkid f;om;wdkY&JU pdwEf SvHk;eJYtm½Hkukd aumif;aumif;cdkufoGm;cJh
wmvnf; ygygvdrhrf ,f/ onfpum;a&vkyGJBuD;twGi;f rSm tm&Som;
wdkY&JUwefzk;d xm;rIeJY trltusifhrsm;udk zkwMf unf;oN*ØK[fvdkwJh taemuf
wdki;f om;wdkY&UJ oabmxm;[m bGm;bGm;BuD;ay:cJhwmvnf; trSeyf g/
onfwefzdk;xm;rIrsm;eJY trltusifhawG&JU cdkirf mrIeJY toHk;0ifrIudk
trSew f u,f prf;oyfwJhtcg oabmw&m;a&;t&r[kwb f J vufawGU
oabmt&ajymrS rQwygvdrfhr,f/ tm&StrltusifhawGudk wpdkuf
rwfrwf usihfoHk;rIeJY pD;yGm;a&;usqHk;cef;wdkYukd wdku½f dkufqufpyf,l
zdkYtm;xkwfMuolrsm;taeteJY rsufpdpHkrSdwNf yD;rS qufpyf,l&wmrsdK;
jzpfaeygw,f/ bmvdkYvJqkdawmh onfb@ma&; ta&;tcif;BuD;udk
tm&SvlYabmifawGu wHkYjyef&ifqkdifMuyHkawGu wpfEkdiif HeJY wpfEkdiif H
Mum;rSm vHk;vHk;BuD;udk rwl uGJjym;aevdkYygyJ/
onfta&;tcif;aMumifh tvGeftrif;txdckducf H&wJh EdkifiH oHk;
Edkiif Hteufu (qdkvkdwmu tdkit f ,frtf ufzSf&JUtultnDudk &,l&wJh
txd jzpfoGm;wJh oHk;Edkiif Hteufu) ESpfEkdiif HjzpfwJh awmifudk&D;,m;eJY
xdki;f EdkifiHwkdYukd vGwfvyfyGihvf if;wJh avmuqDcsDwuf&mrSm xl;cRefwJh
Edkiif HawGtjzpf taemufwkdi;f ESvHk;om;awGu trSwaf wG eif;uef
ay;cJhMuygw,f/ onfta&;tcif;rSm rxdcdkuq f k;H Edkiif o
H Hk;EdkifiHuawmh
xdki0f rf? a[mifaumifeJY puFmylwdkYyJjzpfygw,f/ onf oHk;EdkifiHrSmu
usjyefawmhvnf; wpfEkid if HeJYwpfEkdifiHMum;rSm vHk;vHk;BuD;udk rwluGJjym;
aewJh Edkiif Ha&;pepfawGeJY &yfwnfaeMuwJh Edkiif HawG jzpfaejyefygw,f/
vdk&if;udkajym&&if EdkifiHa&;pepfeJY pD;yGm;a&; tajcrcdkifrIwkdYMum;rSm
jywfom;wJh tquftpyf wpfpHkwpf&m &dSaumif;ygw,fvdkY b,folrS
wwftyfrajymEdkiw f t
Jh jzpfyg/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ìé

tcktcsdeftxd jywfom;wJhtquftpyfukd jyMupwrf;qdk&ifawmh


aumif;rGew f JhtkyfcsKyfa&;eJY b@ma&; ta&;tcif;udk awmifhcHEdkifrIwkdY
[m tjyeftvSef qufpyfaew,fqkdwJhtcsufygyJ/ aumif;rGew f Jh tkyf
csKyfa&;vdkY qdkwJhtcg EdkifiHa&;pepfwpfck? t,l0g'wpfckeJY vHk;vHk;
roufqkdifygbl;/ aumif;rGew f JhtkyfcsKyfa&;qdkwm uRefawmfwkdYwpfawG
wa&GUa&GUwkd;0ifaewJh pD;yGm;a&;acwfopfrSm &ifqkid &f wJh pdeaf c:rIawGukd
EdkifEdkifeif;eif; &ifqkdifajz&Sif;Edkiw f Jh pD;yGm;a&;? vlrIa&;eJY pDrHcefYcGJa&;
pepfrsm;udk zGHUNzdK;wdk;wufatmif vkyaf y;csipf w d &f SNd yD; vkyv
f nf;vkyaf y;
Edkipf Gr;f &dSwJh tpdk;&rsKd ;om jzpfaezdkY vdkygw,f/
w½kwfjynf[m onftcsuef JYywfoufvkdY taumif;qHk; erlemygyJ/
w½kwjf ynf&JU acgif;aqmifawG[m oD0&Dt& a'gifa'gifjrnfNyD; ajcmuf
jypfuif; oJvJpifwJh Edkiif Ha&;pepfudk &SmazGraeMuygbl;/ olwkdY&JU
vlYabmif(Edkiif )H taeeJY tpOfwpdkuf a&SUukw d k;d aezdt kY wGuf aeYpOf &ifqkid f
ae&wJh jyóemawGudk vufawGUususajz&Sif;Edkifr,fh enf;vrf;rsm;
udkom w½kwfacgif;aqmifrsm;u tpOfwpdkuf &SmazGaecJhMuygw,f/
w½kwfvlxkuvnf; w½kwjf ynftaeeJY acwfudk &ifaygifwef; trD
vdkuf&r,fh tcsdefudk a&mufaeNyDvdkY cHpm;aeMu&wJhtwGuf tpdk;&&JU
onfvkd vufawGUusru I kdyJ tav;teuf axmufcHaeMuw,f/ w½kwf
jynf[m ½dk;&mtpOftvmt&udkyJ tpdk;&aumif;udkom &SmazGcJhMu
w,f/ uacsmfucRwftpdk;&udk rvdkcsicf JhMubl;/ tpdk;&aumif;qdkwmudk
olwdkYudk,fwkdiêf uHawGU&ifqdki&f wJhtcg 'gtpdk;&aumif;yJqkdwm tvG,f
wul todtrSwfûyEdkiMf uw,f/
taemufwkdi;f rsupf deJYMunfh&if tvGwfvyf tyGifhvif;qHk; ta&SU
tm&S vlYabmiftjzpf jrifwwfMuwJh *syefjynfrSmawmh pD;yGm;a&;
ywf0ef;usifopfqD wdk;0if&mrSm tBuD;tus,f tcufawGUae&ygw,f/
'g[m bmudkjyaeovJqdkawmh EdkifiHa&;yGihv f if;rI[m t"dur[kwfbl;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ìè ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

qdkwJh tcsuyf gyJ/


taemufwkdi;f pdwEf SvHk;awGtaeeJY em;vnfoifhwmwpfckuawmh
tm&StrltusifhawG? tm&Swefzkd;awGukd jyefvnf &SmazGazmfxkwf xde;f
odr;f Edkiaf &;twGuf tm&Som;rsm;&JUBudK;yrf;csurf sm;[m Edkiif aH &;pHawG?
wefzdk;awGtwGuf oufouf&SmazGBudK;pm;aewm r[kwb f l;qdkwmudk
ygyJ/
wu,fawmh tm&Swefzdk;awGeJY trltusifhawG[m tm&SpdwfESvHk;
rsm;&JU tusKd ;taMumif;eJY oabmqE´rsm;udk euf½dIif;½Iyaf xG;pGm udk,f
pm; ûyaeygw,f/ tm&Som;wdkY&JUordkif;[m udkvdkeDe,fcsJUwdkY&JU vuf
csuf? aemufydkif;rSm taemufwkdi;f &JUpD;yGm;a&;t& vTr;f rdk;rI'PfawGudk
vdSrhaf eatmifcHvdku&f wmaMumifh cg;jywfaecJhygw,f/ tJovdk cg;jywf
aewmudk jyefvnfqufpyf,lcsiMf uwm tm&Som;wdkY&JU qE´yg/
enf;ynmt& tcsif;csi;f tjyeftvSefqufEG,af ewJh urÇmBuD;rSm
vlvm;ajrmufvmMur,fh vli,fawGtaeeJY bdk;pOfabmifquf xde;f
odr;f cJhMuwJh ,Ofaus;rIay:rSm cdkifrmjrJjrHpGm&yfwnf&if; yGihfxGufvm
EdkiMf uapzdkYtwGuf rSefuefrQwwJhtaetxm;wpf&yfudk tm&Som;awG
ay;csiaf eMuw,f/ 'grSvnf; onfvli,fawGtaeeJY olwkdYrb d bdk;bGm;
awG&JU&ifrSm ude;f aecJhwJh wdkYtm&Som;awG[m taemufwdki;f uvlawGeJY
,SO&f if tedrhfpm;awGyguGmqdkwJh tawG;tac:qdk;BuD;udk y,fcGmEdkiMf u
NyD; rdrdudk,fudk ½dkaoav;pm;wwfwJh? odu©m&dSwJh trsdK;om;a&; tod
pdwaf wG&Sv d mMurSmyg/ tJovdkom jzpfapcsiMf uygw,f/
vdk&if;udk ajym&&if 1990jynfhvGefESpfawGrSm ay:aygufcJhwJh
tm&S trltusifhrsm; jyefvnf azmfxkwfjcif;[m ysufokOf;oGm;wJh
vlYabmifawGudk topfwzef jyefvnfarG;zGm;,lr,fqkdwJh oEéd|mefeJY
,Ofaus;rI "avhxHk;pH trltusifhawGudk jyefvnf&SmazGazmfxkwfwJh?
eufeJus,af jymvSwJh vkyif ef;pOfwpf&yfom jzpfygw,f/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ìç

onfae&mrSmvnf; tm&SvlYabmifawGtaeeJY acwfrDavmuxJ


wdk;0ifwmudka&m? twdwef JYjyefvnfqufpyf,lwmudkyg wpfNydKifwnf;
vkyw f Jhae&mrSm atmifatmifjrifjrifaqmif&GuEf dkirf ,f? raqmif&GuEf dkif
bl;vdkY ,wdjywf ajymzdkYu wtm;udk apmvGef;aeygao;w,f/ onf
tcsuf ESpcf supf vHk;[m {&meEÅ pdefac:rIBuD;awGyg/
taemufwdki;f pdwfESvHk;awGtaeeJYusawmh tm&SpdwfESvHk;awG
tay:rSm tompD;u ododomom&xm;ygw,f/ olwdkYtaeeJYusawmh
olwkdYvlYabmifawG&JU wefzdk;xm;rIawGeJY trltusifhawGu acwfrD
urÇmBuD;eJY tyfusrwfus0ifqefYEkdifwJhtaetxm;rsKd ;rSm e*dkuwnf;u
&dSaecJhvdkYom olwdkYawG[m olrsm;xufomatmif ckeyf sHausmfvTm;Edkicf Jh
wmyJvdkY vHk;0OóHk,HkMunfxm;qJygyJ/ (odpdwfeJYjzpfap? rodpdwfeJY
jzpfap) taemufwkdi;f pdwfESvHk;trsm;tjym;uawmh taemufwkdi;f &JU
wefzkd;xm;rIpepfrsm;eJY trltusifhawGrygbJeJY b,f vlYabmif tzGJU
tpnf;rS acwfrDurÇmBuD;xJukd 0ifvdkYr&bl;vdkY cdkicf kdirf mrm ,lqvdkY
aumif;aeMuwke;f ygyJ/
tm&SvlYabmifawGtaeeJY taemufwkdi;f udk yHkwlul;rcsbJ tm&S
yHkpHawGtwdki;f yJ acwfrDurÇmBuD;xJrSm 0ifqefYoGm;r,f? r0ifqefYEdkif
bl;qdkwJh aumufcsuu f kad wmh tcsed u
f om tqHk;tjzwfay;oGm; ygvdrhf
r,f/ onfvdktm;xkwfMu&rSm atmifjrifrI&r,f? r&bl;vdkY ajymzdkY
apmvGef;aeao;wJhtwGuaf Mumifh ]tm&Som;awGpOf;pm;wwfuJhvm;}
qdkwJh ar;cGef;udk ajz&mrSm ]twwfajymvdkYawmh r&bl;av}qdkwJh
tajzu oifhwifhavsmufywfvdkY aejyefw,f/

»¼öصå
&Sif;aewmwpfckuawmh 21&mpkESpef JY axmifpkESpftopf[m tm&S
vlYabmifawGukd tBuD;tus,f pdefac:vdkYaeygNyD/ vGecf JhwJh ESpfaygif;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ë𠬩;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

500twGif; tcsdefumvtawmfrsm;rsm;rSmawmh tm&SvlYabmifawG[m


taemufwdki;f vlYabmifrsm;&JUaemufawmfyg;rSm yHkpHtrsdK;rsdK;eJY ysy0f yf
cJMh u&ygw,f/
taemufwkdi;f udk trDvdkucf siw f Jh qE´u tm;vHk;rSm jyif;jyif;jyjy
BuD;udk &dSaewmvnf; trSefyg/ tJovdk trDvdkuEf kdifwJhtcgusrSom
]tm&Som;awG pOf;pm;wwfuJhvm;}qdkwJhar;cGef;twGuf tajzrSefu
xGufvmrSmvnf;jzpfygw,f/ trD rvdkuEf dkifrcsif;uawmh tm&Som;
awG taeeJY rdrw d dkYukd,fukd onfar;cGe;f udkom tzefwvJvJ jyefar;&if;
owdawG txyfxyfay;ae&ygvdrhrf ,f/
]tm&Som;awG pOf;pm;wwfuJhvm;}qdkwJh tajzudk tm&Som;awG
udk,w f kid yf J ajzrS&rSmyg/
wjcm;b,fou l rS 0ifajzay;vdkY r&Edkiaf Mumif;ygcifAsm;/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ëï

¬³úÍ ¬¿ú廼®º¸½Ö¸ú©Ö¸ ¿¨³·º°µ ÛÍ°º

¬³úͬ§©º° Ѻñ îðð𶧲º¸Û Í° º Æ»º» ð¹úܪ


Ò§Üå½Ö¸©Ö¸ ¿¨³·º°µÛÍ°ºÅ³ Ñ¿ú³§±³å©¼µÇúÖË §ÙÖ§¹ñ ¬Öùܸ¿¨³·º°µÛÍ°ºÅ³
Ñ¿ú³§±³å©¼µÇúÖË ¶§«wù¼»º¿©Ù¨Ö®Í³ ¬¨·º«ú ¬ªÍ²º¸¬¿¶§³·ºå
©°ºú§º«¼µ ®Í©º±³åª¼µ«º©Ö¸ «³ª§Ö¶¦°º§¹©ôºñ ¬³úͱ³å©¼µÇúÖË §ÙÖ
®Åµ©º§¹¾´åñ
§¨®¿¨³·º°µÛÍ°ºúÖˬ¯Øµå¶¦°º©Ö¸ ççç½µÛÍ°º©µ»ºå«¯¼µú·º¿©³¸
Ñ¿ú³§ª´Ç¿¾³·º¿©Ùų ¬¿®Í³·º¿½©º¨Ö®Í³ «®ºå®¶®·ºª®ºå®¶®·º»ÖÇ
Ûص忽ٿ»½Ö¸§¹©ôºñ ¬»³ö©º¬©Ù«ºª²ºå ¾³¯¼µ¾³®Í ®¿ú®ú³
¬¿»¬¨³å§¹ñ ù¹¿§®ôº¸ ùµ©¼ô¿¨³·º °µÛ Í°º® ͳ¿©³¸ ¬Öùܸ ª´Ç
¿¾³·º¿©Ùų ©°ºÅµ»º¨µ¼å ©¼µå©«ºª³ª¼µ«º©³®-³åá ±¼§DØ»ÖÇ »²ºå
§²³§¼µ·ºå®Í³©·º®« °Üå§Ù³å¿úåá ª´®×¿úå»ÖÇ Û¼µ·º·Ø¿úå®Í³§¹ ¬¶®·º¸¯Øµå
¬¨¼¿ú³«º±Ù³å¿¬³·º ª´ÇôѺ¿«-å®×Þ«Üå©°ºú§ºªØµå«¼µ §¼µÇ¿¯³·ºÛ¼µ·º
½Ö¸§ ¹¿©³¸©ôºñ ©«ôºª¼ µÇ® -³å Ñ¿ú³§±³ ¬Ö±ª¼µ ®©¼µ å©«º
®¨Ù»ºå«³å½Ö¸¾´å¯¼µú·º ¬³úÍ©¼µ«º¬§¹¬ð·º ª´±³å®-¼ÕåÛÙôº°µ ©°ºú§º
ªØµå ª¼µª¼µÅ³ «Ø¿«Îå½- ¿¶®úÍ·º§¿ù±ú³Æº°»°º¿½©ºúÖË ÛÙب֮ͳ§Ö
¬¼µåùôº»°º »°º¿»¿ª³«º§¹©ôºñ

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ëî ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

ù¹¿Ó«³·º¸ ®Ó«³¿±å½·º« Ò§åÜ ¯Øµå±Ù³å½Ö¸©Ö̧ ¿¨³·º°µÛÍ°º«¼µ Ñ¿ú³§


úÖË¿¨³·º°µÛÍ°ºª¼µÇ§Ö ¿½æ¨¼µ«º§¹©ôºñ ±²º±®¼µ·ºå𷺬½-¼»ºá ¿¨³·º°µ
ÛÍ°º«³ª«¼µ ©¿§-³º©§¹åÞ«Üå ðÍÖ½-Ü寷º¦¼µÇ¬©Ù«ºÅ³ª²ºå Ñ¿ú³§
±³å¿©Ù»ÖÇ®Í ¬ªÙ»º¬·º®©»º ¨¼µ«º©»ºªÍ§¹¿§©ôºñ
¬³úͱ³å¿©Ù¬©Ù«º«¿©³¸ ±²º¬½-»¼ Å º ³ ¶§»º¿¶§³·ºå °Ñºå°³å
ú®ôº¸ ¬½-»¼ º§¹ñ ªÙ»º½Ö̧©ÛÖ̧ Í°º¿§¹·ºå©°º¿¨³·º¿«-³© º µ»ºå«¯¼úµ ·º ¬³úÍ
ªḈ¿¾³·º¬©Ù«º ¬ú³ú³Å³ ¬¿«³·ºå¾«º«µ§¼ Ö ÑÜ婲º¿»½Ö̧©ôºñ
¬»³ö©º¾ð¬©Ù«º«ª²ºå ¬§¼µ·º©Ù«ºÛ¼µ·º¿»±ª¼µ§Öñ ©cµ©º¶§²º
Þ«Üåų¯¼µú·ºª²ºå ïٻº£®·ºå¯«ºúÖË ¬±¿ú»ÖÇ ©·º¸©ôºª¼µÇñ «®Y³¸
¬Þ«Üå¯Øµå»ÖÇ ¬ªµ§º¬®-³å¯Øµå ø¬°²º§·º¯Øµå÷ Ò®¼ÕË©°ºÒ®¼ÕËųª²ºå
¬·º«³ð§º¯¼µ©Ö¸ ¬¿úÍË¿©³·º¬³úͮͳ ¿§æ ¨Ù»ºå¿»½Ö¸©ôºñ ¬Ö±ª¼µ
¿ú½Ø¿¶®½Ø¿«³·ºå¿©ÙÓ«³å®Í³ ¿ú³«º¿»§¹ª-«º«»ÖÇ ¬³úÍ ª´Ç¿¾³·º
¿©Ùų ¿¶½¿½-³ª º «º¿½-³¶º ¦°º«»µ º©ôºñ ±²ºªµ»¼ ÖÇ ùµ©ô ¼ ¿¨³·º°µÛ°Í º
©°º½µªØµå®Í³ ¬³úͪ´Ç¿¾³·º¿©Ùų ¬¿ú廼®º¸½Ö¸Ó«ú§¹¿©³¸©ôºñ
½µ½-¼»º¨¼ ©Ù«ºú·º¿©³·º®Í ¬³úÍ ª´Ç¿¾³·º¬®-³å¬¶§³å¬»«º«
ö-§»ºÛ¼µ··º Ø ©°ºÛ¼µ··º Ø©²ºå«±³ Ñ¿ú³§«¼µ ¨«º½-§®º «Ù³ ª¼µ«Ûº ¼µ·¿º »
©³§¹ñ
«Î»¿º ©³º¸°³¿©ÙúÖË ¬þ¼« ú²ºúÙô½º -«© º °ºú§º« ¬³úͱ³å¿©Ù
«¼µ Û¼×忯³º¦¼µÇ§¹§Öñ ±²º¬½-¼»ºÅ³ «Î»º¿©³º©¼µÇ¿©ÙúÖË ¬ú²º¬¿±Ùå
¬°°º¬®Í»®º -³å«¼µ ¦ÙØËÒ¦¼Õå©¼åµ ©«ºª³¿¬³·ºª§µ úº ·ºå»ÖÇ ©°º½-»¼ ©º ²ºå ®Í³§Ö
«Î»º ¿©³º © ¼µ Ç ¿©Ùú Ö Ë ú²º ® Í » ºå ½-«º ¿©Ù á ±¿¾³¯Ûl ¿©Ù «¼ µª ²º å
½¹©¼µ·ºå¨«º§¼µÒ§Üå ¿ªå¿ªå»«º»«º»ÖÇ ¨·º¨·ºúͳåúÍ³å ¶§±Ó«ú®ôº¸
¬½-¼»º«¼µ ¿ú³«ºª¼µÇ¿»Ò§Ü¯¼µ©³«¼µ Û¼×忯³º½-·º©³§Ö ¶¦°º§¹©ôºñ
«Î»º¿©³º©¼µÇ±³ ²Ü©´²³©´»ÖÇ ¿¯³·ºúÙ«ºÛ¼µ·ºÓ«®ôº¯¼µú·º ¬³úÍ
ª´Ç¿¾³·º¿©Ùų ©¶½³åª´Ç¿¾³·º¿©Ù¨«º ¿«³·ºå¿«³·ºåÞ«Ü嫼µ
±³±Ù³åÛ¼µ·ºÑÜå®Í³ª²ºå§Ö ¶¦°º§¹©ôºñ

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ëí

±¼µÇ¿±³ºª²ºå ÛÍ°º¿§¹·ºå©°º¿¨³·ºÓ«³ ®¼»ºå¿®³¿»½Ö¸ú³« ª®ºå


¨¿ªÏ³«º¦¼µÇ¯¼µ©³ ¬ªÙôº¿ªå»ÖÇ¿©³¸ ¶¦°º®ª³Û¼µ·º§¹¾´åñ «Î»º¿©³º
©¼µÇ ¬³úͱ³å¿©Ù¬¿»»ÖÇ «Î»º¿©³º©¼µÇ«¼µôº«Î»º¿©³º©¼µÇ ®¿¨³«º
®²y³ ¿®å½Ù»ºå¨µ©ºÓ«ú®Í³ª²ºå§Ö¶¦°º§¹©ôºñ ¬½µ«Î»º¿©³º ¿úå±³å
ª¼µ«º©Ö¸ ¬«º¿¯åúÖË ¬þ¼« ú²ºúÙôº½-«º©°ºú§º« ¬½µª¼µ ¿¨³·º°µ
±°º«¼µ ¿¶§³·ºå¿»©Ö¸ «³ª®Í³ ¬³úͱ³å¿©Ù¬¿»»ÖÇ ®¼®¼©¼µÇ«¼µôº®¼®¼
¶§»º¿®å±·º¸©Ö¸ ¿®å½Ù»ºå®-³å«¼µ °´å°®ºå¿¦³º¨µ©º Ó«²º¸¦¼µÇ§Ö ¶¦°º§¹©ôºñ
«Î»º¿©³º©¼µÇ¬³úͱ³å¿©Ùų Ò§Üå½Ö¸©Ö¸ ¿¨³·º°µÛÍ°º®Í³ ¾ôºª¼µ
«¿» ¾ôºª¼µ¶¦°ºÒ§Üå ¬¿ú廼®º¸½Ö¸Ó«ú©³©Øµåa
¬½µª³®ôº¸ ¿¨³·º°µÛÍ°º®Í³¿ú³ «Î»º¿©³º©¼µÇ¿©Ù ¬ª³å©´
¯«ºª«º ¬¿ú廼®º¸¿»Ó«úÑÜå®Í³§Öª³åa
¬½µª³®ôº¸ ¿¨³·º°µÛÍ°º±°º®Í³ «Î»º¿©³º©¼µÇ¿©Ù ¿¬³·º¶®·º®×
ú¦¼µÇ¬©Ù«º ¾ôºª¼µ °¼»º¿½æ®×®-¼Õå¿©Ù«¼µ ú·º¯¼µ·º¿«-³ºªÌ³åÓ«ú®Í³©Øµåa
¿¨³·º°µÛÍ°º±°º¬©Ù«º ¬¨´å¨µ©º ¬³úͬ§©º°Ñº°³¿°³·º
¬©Ù«º ¿ú媼µ«º©Ö¸±²º¬«º¿¯åų ¬³úͪ´Ç¿¾³·º¿©Ù ú·º¯¼µ·º
¿»ú©Ö¸ ¬þ¼« °¼»º¿½æ®×¿©Ù¬»«º« ¬¦-Ѻå¯Øµå ±Øµå½µ«¼µ úͳ¿¦Ù
¿¦³º¨µ©ºÛ¼µ·º¦¼µÇ ¬³å¨µ©º¨³å¶½·ºå§Ö¶¦°º§¹©ôºñ

]tckvdk ordkif;wGi&f pfr,fh umv? wpfzef jyefvnfEdk;xvmwJh b0


topfeJY tm&S[m BuD;rm;xGm;BudKif;vmaecdkurf mS Oa&my&JU tompD;&rI
[m jrefjrefqefqefBuD;udk tqHk;owfaewJhumv? NyD;awmhvnf; ESpf
q,f&mpk&JU Zmwfvrf;ausm½dk;BuD;[m ta&SUeJY taemufMum;rSm buf
aygif;pHku y#dyu©BuD;wpf&yftoGifom aqmifaecJhwmrdkY tem*wf[m
ypdzw
d fqDukdyJ OD;wnfvdkY aeygw,f/ em;vnfrIwpf&yf[m tJ'Dha'o
ta&muf aumufaumufygatmif rvdkuv f kYd r&awmhygbl;}
1995ckESpaf vmufqDu tm&Satmifjrifa&;0g' a<u;aMumfoHvm;/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ëì ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

r[kwfygbl;cifAsm;/ tar&duefjynfaxmifpku ordkif;q&m 0pf(vf)


'sL&efY(xf) 1935ckESpfu a&;cJhwJh pmyg/ onfpmt& tm&Swdku[ f m
tvm;tvmaumif;wJhajrjzpfaecJhwm Mumawmifh MumygNyD/ onfMum;
xJuyJ? tm&S[m ESpq f ,f&mpk&JUtpdwt f ydki;f trsm;qHk;rSm ta&;edrhcf Jh&
ovdk 'kw, d axmifpkESp&f JU tpdwt f ydki;f trsm;tjym;rSmvnf; ta&;rvS
jzpfcJh&ygw,f/ yxrydki;f u Oa&my? aemufykdi;f rSm tar&duwdkYu
atmifjrifxGe;f aygufrIt&mrSm a&SUwef;udk wpf[kex f k;d a&muf&So
d Gm;NyD;
urÇmBuD;udk e,fcsJUodr;f oGi;f pdk;rdk;vdkY? urÇmhpD;yGm;a&;udk jc,fvS,f
xdef;csKyfvkdY aevdkucf sderf Sm tm&S[m ta&;edrho f Gm;cJhygw,f/
NyD;cJhwJhaxmifpkESpu f kd ul;ajymif;vdkucf sed w f ke;f uawmh tajctaeu
wjcm;pDyg/ w½kwjf ynf[m]qGe}f rif;qufvufatmufrSm txG#t f xdyf
opfrsm;qD OD;wnfa&muf&dSaecJhw,f/ urÇmay:rSm tpnfyifqHk;?
tvkyt f rsm;qHk; NrdKUwpfNrdKU[mvnf; ta&SUawmiftm&S ]tifum0yf}rSm
ay:aygufaecJhw,f/ tdE, d´ eJY tm&yfvlYabmifawG[mqdk&ifvnf; ynm
t&mrSm Oa&my&JU a&SUuae ajy;aecJhygw,f/ onfhaemufrSmvnf;
&mpkESpaf ygif; oHk;? av;ckavmuftxd qufNyD;awmh tm&S[m a&SUuae
ajy;aecJhao;w,f/ tJ'Dhaemuf NyD;cJhwJhESpfaygif; ig;&mumvywf
wpfckvHk;avmufeD;eD;rSmawmh tm&Som;awG[m oif,lrSwfom;wmudk
&yfcsvdkuMf uw,f/
vmr,fh &mpkESpfrSm ta&;redrhfcsifMubl;qdk&ifawmh tm&Som;awG
taeeJY &mpkESpfaygif;rsm;pGm pGeYfy,fxm;&pfcJhMuwJh oif,lrSwfom;rI
vkyfief;pOfudk rjzpfraejyefpMurS jzpfayawmhr,f/ uRefawmfwdkY tm&S
om;awGtaeeJY uReaf wmfwkdY&JUtwdwfukd &uf&ufpufpuf cGJjcrf;pdwjf zm
avhvmoHk;oyfMu&ayr,f/ Oyrmtm;jzifh uRefawmfwkdY tm&Som;
tajrmuftrsm;[m Oa&myom; vufwpfqkyfpmavmuf&JU e,fcsJU
vTr;f rdk;rIukd bmvdkY cHvkduMf u&wmvJ? bmawG rSm;oGm;cJhvkYv d Jqdkwmudk

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ëë

em;vnfrSjzpfrSmyg/ onfhaemuf taemufEdkifiHawGrSmusawmh bmawG


u rSeo f mG ;ovJqdkwmudkvnf; oHk;oyfqkH;jzwfMunfhMu&OD;rSmygyJ/
vltawmfrsm;rsm;uawmh Oa&my&JUatmifjrifrt I wGuf ½ky0f w¬Kydki;f
udkom trSwfay;csiMf uygvdrfhr,f/ vGefcJhwJh q,fpkESpf ig;cktwGif;
odyÜHeJY enf;ynmydkif;rSm Oa&myu vTr;f rdk;Edkicf Jhwmudk axmufjycsiMf u
ayvdrhrf ,f/ vufeuftiftm;t&mrSm odyu f kd omaevdkYom tm&Svltkyf
BuD;awGukd aumif;aumif; ESrd ef if;Edkicf JhwmvdkYvnf; qdkcsiMf uayr,f/
'gayr,fh ]taysmhxnf}udk vpfvsL½INyD; ]trmxnf}wpfckwnf;
udk Munfhr,fqkd&if trSm;BuD;rSm;Edkifygw,f/ tm&Swdkut f aeeJY oif
cef;pm trSm;awGukd ,lvdkujf cif;[m bmoifcef;pmrS r,lbJaewm
xufawmif trsm;BuD; ydkqdk;oGm;Edkifygw,f/ NyD;awmhvnf; ordki;f u
axmifpkopfqDudk t&dSet f [keef JY wdk;0ifoGm;aecdkufrSm oifcef;pm trSef
awGudk oif,lrSwfom;rdvdkuzf dkYqdkwm[m toufwrQ ta&;BuD;vS
ygw,f/
tajymif;tvJ&JU t&dSeft[kef[m w&dy&f dyfwdk;vdkYaew,f/ rSefrSef
uefuefeJY t&nftcsif; jynfhrDwJh vlYabmifawG[m a&SUudk jrefjref
oGufoGuf ckefxGufoGm;Muawmhr,f/ tJvdkrSr[kwf&ifawmh aemufrSm
vJus use&f pfcJhawmhrSmyg/
vrf;rSeu f rf;rSef taysmhxnfudk &SmzdkYqdkwm vG,fulvSygw,f/
atmifjrifwJhvlYabmifawG&dSwmudk;/ taumif;qHk; vkyef nf;vky[ f efawG
udkvnf; twdki;f om; jrifae&wmudk;/ bmaMumifh yHkwlul;rcsEkdif&rSm
vJ¿ wu,fawmhvnf; tm&S[m trmxnfawGudk yHkwlul;cscJhMu½Hk
awmifrubl; ydkaumif;atmifawmif vkyEf kid cf hMJ uwmuvm;/
odkYaomfvnf; atmifjrifaewJhvlYabmifawG udk,fEdIufawmifrS
olwdkY&JUatmifjrifrIudk rD;xdk;ay;aeavwJh taysmhxnftppf&JU oabm
obm0udk em;vnfaumif;rS em;vnfMuygvdrhrf ,f/ zGHUNzdK;qJ vlYabmif

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ëê ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

rsm;udk a,meDaomreóDum,eJY olwdkYay;aeus tMuHÓPfu ½dk;½dk;


pif;pif;av;yg/ atmifjrifrItwGuf t"du vdktyfcsufawGuawmh
trsm;oabmqE´eJYtnD tkyfcsKyfyHkpepfeJY vGwfvyfwJh aps;uGuaf wG
ygyJw/hJ
onfMum;xJuyJ? t"du EdkifiHawmfBuD;rsm;tygt0if wcsKd U vlY
abmifawG[m trsm;oabmqE´eJYtnD tkyfcsKyfyHkpepfqDukd ½kwjf cnf;
ajymif;vJcsvkduw f JhtcgrSm tcsn;f tESD;jzpfukefMu&ygw,f/ tvm;
wlyJ? tzGJUtpnf;ydkif;qdkif&m uGe, f ufuGefjcmawG enf;vrf;wus
r&dSbJeJY vGwfvyfaps;uGuaf wGukd BudK;pm;tm;xkwMf unfhMuwJh vlY
abmifrsm;crsmrSmvnf; t½HI;eJY &ifqkdifMu&jyefw,f/ trsm;oabm
qE´eJYtnD tkyfcsKyfyHkpepfeJY vGwfvyfwJh aps;uGuaf wGqkdwmrsm;xuf
trsm;BuD; euf½dIi;f av;eufvSwJh oabmw&m;taxGaxGuom zGHUNzdK;
wJh vlYabmifawG&JUatmifjrifxGef;aygufrIudk &Sif;vif;jyEdkifrSmyg/ tck
aqmif;yg;vdk cyfwdkwdkpmav;wpfyk'rf QeJYawmh tajzawGtm;vHk;udk
xkwfjyvdkY r&Edkifpaumif;ygbl;/ odkYaomfvnf; atmifjrifrI&JU taysmh
xnfykid ;f rSm awGU&Edkiw
f Jh t"du oabmw&m;oHk;&yfukd onfaqmif;yg;
eJY tMuHûyvdkuyf g&apvm;cifAsm/
yxrqHk;wpfckuawmh ]r,f&pfwdkca&pD} (³»®·¬±½®¿½§) qdkwm
ygyJ/ u¶®»º®³ª¼µ¶§»ºú·º¿©³¸Ãìú²º¬¿±Ùå ¨«º¶®«º±´®-³å¶¦·º¸ ¬µ§º½-Õ§º§Øµ
°»°º££ª¼µÇ ¯¼µú§¹®ôºñ ù¹ ¶®»º®³¶§»º±´úÖË °«³å½-§º§¹ñe
19&mpktwGif; Oa&mywdkurf Sm t&if;&Sipf epfu uHauR;cs ajr&Sif
ya'o&mZfpepfudk zsufqD;vdkufcsdefrSm bk&ifpepfuae ]r,f&pfwkd
ca&pD}pepfqu D kd OD;wnfa&TUajymif;vmcJMh uygw,f/ t&if;&Sipf epf[m olrY mS
&dS&if;pGJ ]zefwD;tm;aumif;vSwJh zsufvdk zsufqD;oabm}eJYtwl
tcGifhxl;cHvlwef;pm;opfrsm;udkvnf; zefwD; arG;xkwv f dkufygw,f/
onfae&mrSm 'Drkdua&pDqdkwJhenf;pepfeJY tcGifhxl;cH vlwef;pm;a[mif;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ëé

ajr&Siyf a'o&mZfawG? rif;pdk;&mZmawGukd oefYxkwv f dkufNyD;oumv


tcGifhxl;cHvlwef;pm;opfawG vufvufxvmatmifvnf; vkyaf y;
vdkufawmhw,f/ 'gaMumifhrdkY t&if;&Sipf epfa&m? 'Drdkua&pDqkdwmyg
(taemufwkdi;f pdwfESvHk;trsm;tjym;xJrSmawmh oabmw&m;a&;t&
tav;tjrwfxm; udk;uG,pf &mvdkY atmufarhyif atmufarhaeao;Mu
vifhupm;) NyD;jynfhpHkaewJhoabm raqmifygbl;/ odkYayr,fh yg&rD&Sif
topfrsm;ay:xGe;f vmatmif zefwD;ay;&if;eJY tcGihfxl;cH vlwef;pm;
a[mif;awG tnd§rwG,?f csKd ;rwufatmif umuG,f wm;qD;&mrSmawmh
t&if;&Sipf epfeJY 'Drkdua&pDu tcsdefjynfhavmufeD;eD; aqmif&Guaf y;Edkif
wJh ,EÅ,m;awGjzpfaeygw,f/ (tm&S ta&;edrfh&wJhtxJrSm yg&rD&Sif
opfawG ay:rvmatmif csdK;ESrd fcJhwmeJY tcGifhxl;cHa[mif;awG tnd§
wG,f? csdK;wufvmatmif xm;cJhwmawG[m t"du t&if;cHwpf&yf
jzpfygw,f/) tm&SvlYabmif wpfckcsi;f pDtaeeJYu olwdkYqDrSm &dSwJh
txufqHk; ÓPfBuD;&Siaf wG ay:aygufvmzdkY? vef;pGihzf ekYd JY OD;aqmifraI y;
zdkYom MunfjzLEdkifr,fqdk&if tm&SwdkuBf uD;wpfwkduv f Hk;[m tysHpm;
jzpfoGm;Edkifygw,f/ 'gayr,fhvnf; tpOftvmt½dk;pGJ vlrIa&;eJY
Edkiif Ha&;tiftm;pkawGu tJ'htD ajymif;tvJukd ckcw H m;qD;aeMuygw,f/
onfvdkeJY tm&Som; yg&rD&Siftrsm;tjym; ûyef;wD;ukew f ,f/
*vdkb,fvdkufaZ;&Si;f vdkYac:wJh urÇmtESHYjzefYusufrIoabm[m
a'owGif; ratmifrjrifjzpfcJh&orQudk atmifatmifjrifjrif ausmfvTm;
oGm;Edkifygw,f/ tm&SwpfcGirf Sm pD;yGm;a&;tiftm;pkopfawG tvQdKvQdK
ay:xGef;vmNyD; yg&rD&SifawG a[mwpfa,muf? a[mwpfa,muf
ay:xGuv f maeygNyD/ tar&duefjynfaxmifpkrSm &dSwJh Edkiif Hjcm;om;
ausmif;om;aygif; ig;odef;rSm wpf0ufu tm&Swdkuo f m;awGyg/
tar&duefwuúodkvfawG[mqdk&if t&nftaoG; xufjrufolrsm;
udkom OD;pm;ay;wJht&m «]r,f&pfwkdc&ufwpf(cf)} jzpf&m»rSm b,f

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ëè ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

ynma&;pepfurS r,SOfomatmifukd xdyq f Hk;u &dSaeygw,f/ tJ'Dh


wuúokdvfawGqDu tm&Som;rsm;&JU atmifjrifrIawGaMumihf tm&S[m
vnf; urÇmBuD;eJYtnD &ifaygifwef;EdkifwJh yg&rD&Sifrsm; ydkiq f dkixf m;
aMumif; jyqdkaeygw,f/ tJ'Dhausmif;om;awGxJu trsm;pkuawmh
udk,fhEkdiif Hukd,f csucf sif;vufiif; jyefvmMurSmawmh r[kwyf gbl;/
'gayr,fh jznf;jznf;csi;f jyefvmMur,fholawGvnf; wpfyHkwpfyif
ygyJ/
xdki0f rf&JU tHhzG,fo&J pD;yGm;a&; atmifjrifrIukd tJovdk udk,hw f kdi;f
jynfudk,fjyefvmMuwJh ausmif;om;awGu wpfzufwpfvrf;u yHhykd;
ay;cJhwmyg/ tdEd, ´ Edkiif HrSm uGeyf sLwmtaysmhxnf xkwv f kyrf I vkyif ef;
BuD;wpfckvHk; tBuD;tus,x f Ge;f um; vmcJhwm[mvnf; ]OD;aESmuf,dk
zdwfrI}awG udk,fhjynfudk,fjyefvmcJhMuvdkYygyJ/ bPfwkdurf sm;eJY twdkif
yifcH vkyif ef;rsm;rSonf wpf[kex f dk; wdk;wufvsu&f dSaewJh owif;
tcsut f vuf enf;ynm ukrP Ü Drsm;txdyg0ifwJh Edkiif aH ygif; rsm;pGmrSm
&if;ESD;jr§KyfESH? vkyuf kdiaf qmif&Gufvsu&f dSwJh vkyif ef;BuD;rsm;[mvnf;
tm&Som; yg&rD&SifawGudk azmfxkwfavhusihfaeMuygw,f/ tJ'Dh tm&S
om; yg&rD&Sirf sm;[m ESpyf &dapä' &SnfMumpGm zkwfvIdufzkwfvdIuf
jzpfvdkYaewJh tm&SvlYabmifrsm;udk jyefvnf&Sio f efvmatmif pGrf;aqmif
ay;EdkiMf uavwJh tûrawaumif;awG jzpfaeEdkiyf gw,f/
'kwd,oabmw&m;uawmh ]Nidr;f csr;f a&;}yg/ Nidr;f csr;f a&;[m
wu,fawmh Oa&my&JU wdk;wufzGHUNzdK;rItpdwftydkif; tawmfrsm;rsm;rSm
jywfwpfvSnfh? iwfwpfvSnhjf zpfaecJhygw,f/ urÇmppfBuD; ESpyf GJjzpfcJh&
NyD; tm;awGavsmhcJh&w,f/ Oa&myu tawmfqHk; ÓPfBuD;&Sirf sm;[m
ÓPfr&dSwJhppfyJaG wGxrJ mS usqHk;cJhMu&w,f/ tJ'DhurÇmjcrf;[m rkef;wD;
rIawG? y#dyu©awGukd tNyD;wdkif pGeYv f wT fzkYd &mpkESpaf ygif;rsm;pGm tcsde, f l
cJhMu&w,f/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ëç

pdwyf kid f;b0eJY ½kyyf kdi;f b0ywf0ef;usif tajymif;tvJrsm;[m onf


ppfyBJG uD;ESpyf t GJ wGuf ½dk;pif;&Si;f vif;wJh tajzygyJ/ ESpq f ,f&mpk&UJ yxr
&mpk0ufrSm ppfa&;eJYom MoZmtmPmudk csJUxGifEkid rf ,fvkdY jrifaeMuwJh
ajr&Siyf a'o&mZf pdw"f mwft<uif;tusefrsm;u Oa&my wpfcGirf Sm
wnf j rJ a ecJ h w ,f / 'gayr,f h v nf ; ppf y G J t wG u f toH k ; ûywJ h
ud&d,mwefqmyvmrsm;u olwkdY&JUzsuq f D;Edkit f m;udk tBuD;tus,f
wdk;jr§ihfay;cJhNyD; aemufqHk;rSm EsLuvD,m vufeufrsm;ay:aygufvm
um tJ'DhvufeufawGuyJ olwdkYtxifBuD;vSwJh ppfyGJrsm;udk tqHk;
owfomG ;apygawmhw,f/
t"du& rl0g'csrSwo f lrsm;tygt0if wcsKd Uaom tm&Som; ÓPf
BuD;&Sirf sm;uawmh tckxufxd ajr&Sifya'o&mZfacwfrSm w0Jvnf
vnf jzpfaeqJyg/ olwdkYawGu Edkiif HwumqufqHa&;[m bmtusdK;
tjrwfrS xGufvmrSm r[kww f Jh oknqufqHa&;vdkY jrifaeMuw,f/
onfvkv d lawGtaeeJY 'kw, d urÇmppftNyD;rSm *smrPDeJY *syefwkdY aysm0f if
pD;qif;oGm;cJhwJh oifcef;pmudk em;vnfrSwo f m;MuzdkY vdktyfvdkY aeyg
w,f/ *smrPDeJY *syefwdkY odvkdufwmu MoZmtmPmeJY <u,f0
csr;f omrIukd Nidr;f Nidr;f csr;f csr;f &,lEkid fw,fqkw d Jh tcsufyJ/
ta&SUtm&S? awmiftm&S? ta&SUawmiftm&SeJY ta&SUajrmuftm&SrSm
&dSwJh acgif;aqmifawGtaeeJY acwfrDurÇmBuD;rSm wdk;wuf zGHUNzdK;NyD;
<u,f0csrf;oma&;twGuf Nidrf;csr;f a&;[m r&Srd jzpf vdktyfvSrSef;
oabmaygufvmMur,fqkd&if tm&Swku d &f JU Edkiif Ha&; &moDOwk[m ydkNyD;
wifharmom,mNyD; aevdkYxkid v f kYd aumif;aerSmyg/
ppfyGJawG[m &if;ESD;jr§KyfESH&r,fh ydkufqHawGudk tajcmufwkduf
tv[ójzpfukefapovdk yg&rD&Siaf wGudkvnf; aoaMuysupf D;apyg
w,f/ Nidr;f csr;f a&;uawmh tJ'geJY ajymif;jyefyg/ t"du& tm&SEdkifiH
BuD; ESpEf dkifiHtwGif;ppfjzpfNyD; tm&Swdkurf Sm ppfyGJwpfyGJavmufav;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ê𠬩;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

jzpfvdku½f HkeJYwif tm&Swdku[f m wpfq,fhudk;&mpkESpq f Dukd aemufjyef


jyefvdrhof Gm;Edkiyf gw,f/ uaeY e,fajrjyóemawG tm;vHk;eJY ywfouf
vm&if aemufrsdK;qufopfawGudkom ar;oifhw,fvdkY qdkcJhwJh ]wdeYf
a&Smifzdef}&JU ÓPfynmtajrmftjrifudk tm&Som;awGtaeeJY em,l
rSwo f m;oifv h Sygw,f/
wwd,oabmw&m;uawmh]wnfMunfajzmifhrwfrI}yg/ onfvdk
ajymvdkufawmh zefw&mawaewJh pum;[kev f dkY atmufarhcsipf &myg/
odkYayr,fhvnf; onfpum;vHk;[m tm&Swku d f&JU &Sufp&mtaumif;qHk;
oGijf yifvu©Pmwpf&yfjzpfaeavwJh tusihyf sujf cpm;rIqDukd tm½Hkpku d f
vmMuavatmif ,Ofaus;pGm azmfaqmifay;aewJh pum;vHk;ygyJ/
atmifjrifwJh vlYabmifawGrSm tvkyfvkyfwJh tcGifhxl;cHawG &dSyg
w,f/ tJ'DhtcGifhxl;cHawG[m olwkdY&JUvlYabmifawGqDu &,lzdkYxuf
tJ'DhvlYabmifawGudk ay;qyfzdkY ydkxufoefMuolawGyg/ ratmifjrif
wJh vlaY bmifawGrmS awmh tusiyhf sujf cpm;aewJh tcGix hf ;l cHawGom &dyS gw,f/
ajr&Siyf a'o&mZfacwf oabmxm;rsm;&JU &vm'fwpf&yf taeeJY tJovdk
tcGifhxl;cHawG[m vlYabmif&JU uyfyg;&yfyg;awGtjzpf &yfwnfaeyif
aeMuvifhupm; cdkicf kdirf mrm tjrpfwG,faeMuwmvnf; trSefygyJ/
tusifhysufjcpm;rI[m trsm;oabmqE´eJYtnD tkyfcsKyfaewJh tm&S
vlYabmifawGrSma&m tJovdk rtkyfcsKyfwJh tm&SvlYabmifawGrSmyg
&dSaeygw,f/ (urÇmh wjcm;tpdwt f ydkif;rsm;rSmvnf; &dSaewmtrSef
yg/)
tJ'gudk tjrpfuae wGe;f vSeEf kdizf kdYtwGuf w&m;Oya' pdk;rdk;a&;
[m tm&SvlYabmifrsm;xJrSm tckxuf tqrsm;pGm jrJjrHcdkirf maezdkY
vdkygvdrhrf ,f/ tusifhysufjcpm;rI[m taxmufeJYtxm;eJY cdkicf kid frmrm
oufaoxlzdkY tifrwefcufvSwmrdkY rodromav;eJY tifrwef ysupf D;
oGm;apwJh oabmrsdK;udk aqmifygw,f/ NyD;awmhvnf; vlxk vlwef;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò êï

pm;wdki;f udk tqifw h kid ;f rSm ysupf D;oGm;apwmrsKd ;yg/ aemufNyD;awmh vnf;
tusifhysufjcpm;rIaMumifh pD;yGm;a&; oufoufudkom xdcdkufap
wmr[kwfygbl;/ vlrIa&;a&m? todpw d f"mwfykdi;f udkyg xdckduf ysufpD;
apwmyg/ tusifhysufjcpm;rIuae tqdk;jrif0g'eJY txifrBuD;wJhpw d f
udk yGm;rsm;vmapygw,f/ tusifhysufvkdY tqdk;jrif? tqdk;jrifawmh
txifrBuD;? txifrBuD;awmh tusihyf sufeJY oHo&mvnfaewJhtwGuf
tm&SvlYabmifawG[m ajrmif;xJu jyefukd wufrvmEdkifatmif jzpfae&
ygawmhw,f/ b,folyJ a&mufvmvm? bmrS rajymif;awmhr,fh
twlwl? ajymif;atmif bmvkyfzdkY tyifyef;cHBudK;pm;ae&rSmwHk;qdkwJh
pdwrf sdK; 0ifzkYd vG,af eavrifhuk;d /
onftcsu[ f m tm&Som;awGtzdkY oabmrwlcsifayr,fhvnf;
wludkwl&r,fh tqdk;wumhtqdk;qHk; trSew f &m;udk ñTejf yvdkYaeygw,f/
tJ'DhtrSefw&m;uawmh tm&SvlYabmifawG acwfaemufrSm usef&pf
cJhwm[m e,fcsJUpepfaMumifhr[kwfygbl;/ r,SOo f mwJh EdkifiHwum
pD;yGm;a&; tiftm;pkawGaMumifh aemufus usefaecJh&wmvnf; r[kwf
bl;/ jyifytaMumif;w&m;awG[m ty,duawG? tzsm;tem;awGyg/
(NyD;awmh tifrwefvnf; 'ku©ay;cJvSygw,f/)
vGecf JhwJh ESpfaygif; ig;&mumvrSm tm&SvlYabmifawG[m Oa&my
vlYabmifawG&JUaemufrSm jywfNyD; usef&pfcJh&jcif;&JU t"du taMumif;
&if;cH tppftrSeu f awmh ½dk;vSpif;vSygw,f/ tJ'DhtaMumif;&if;cHu
awmh tm&Som;awGuom tm&Swdkuu f kd aemufjyef qGJaecJhMuvdkYygyJ/
'gayr,fhvnf; uRefawmfhaqmif;yg;udk tqdk;jrifwJhrSwfcsufeJY
tqHk;rowfcsifygbl;/ tajymif;tvJtwGuf arQmfvifhcsufu &dSudk
&dSygw,f/ urÇmtESjHY zefYusurf I[m tm&Swkdurf mS tcGihx f ;l cHopfawGay:
xGufvmatmif xkwfvkyaf y;vdkYaeygw,f/ w&dyf&dyfwkd;wufaewJh
tajymif;tvJt&dSeft[keu f vnf; tvm;wlygyJ/ tm&Som; tajrmuf

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm êî ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

trsm;[m udk,fhEkdifiHrSmudk,fwifru EdkifiH&yfjcm;rSmyg ynmoifMum;


aeMuygw,f/ urÇmtESHYjzefYusuf pD;0ifaewJh owif;tcsuftvuf
rsm;uvnf; tm&Som;awG&JU rsupf ad wGudk zGifhay;aeygw,f/ ]rod
om;qdk;&Gm;rI acgif;NrD;ûcH}udkvnf; vSyw f ifaeMuygNyD/ oif,lrSwo
f m;
rI vkyif ef;pOfopfuvnf; pwifvdkYaeygw,f/ onftiftm;pkopfrsm;
[m tm&SvlYabmifrsm;twGuf tcGifhtvrf;opfrsm;udk zefwD;ay;Muyg
vdrrhf ,f/
'gayr,fhvnf; tm&SvlYabmifawGtaeeJY yxrqHk; oif,l rSwf
om;&r,fh oifcef;pmuawmh ]r,f&pfwkdca&pD?} Nidr;f csr;f a&;eJY wnf
MunfajzmifhrwfrIqkdwJh vrf;rSeu f rf;rSef taysmhxnfukd b,fvdk wdk;
wufatmif vkyfNyD;? b,fyHktaumiftxnfazmfMuum b,fenf;eJY
t&Snw f nfwahH tmif xde;f odr;f Mur,fqw kd mudkygyJ/ (twdkaumuf uawmh
ÓÐØ ayghav/ ÓÐØ qdkawmhvnf; wpf[kefxkd ;ajymif;aewJh umveJY
vdkuzf ufnDpGm tifrwefrSwv f dkY aumif;wJh pum;vHk;av; ayyJaygh/)
u±¼µå¿¯³·ºå¾³±³°«³å»ÖÇ ¯¼µú·º¿©³¸ ³»®·¬±½®¿½§ úôºá °»¿½»
úôºá ¸±²»-¬§ úôº¿§¹¸ñ ¬Öùܸ ±ØµåªØµåúÖË ¨¼§º¯Øµå°³ªØµå¿ªå¿©Ù»Öǽ-²ºå
¬©¼µ¿«³«º ô´ª¼µ«º©Ö¸¬½¹ ÓÐØ ª¼µÇ úª³§¹©ôºñ ÓÐØ Å³ ©°º
»³úܬ©Ù·ºå¿§¹«º©Ö¸ ½úÜ宼µ·ºÛ×»ºå ø³·´» °»® ¸±«®÷úÖˬ©¼µ¿«³«º¬¶¦°º
ª´±¼®-³å ¨·ºúͳåªÍ§¹©ôºñ ù¹¿Ó«³·º¸ ®´ú·ºå°³¿úå±´« ±´Ç¬©¼µ¿«³«º
ųª²ºå ©°ºÅµ»º¨¼µå¿¶§³·ºåªÖ¿»©Ö¸ ¿½©º«³ª»ÖÇ ¿ª-³º²Ü©ôºª¼µÇ ®Í©º
½-«º¿§åª¼µ«º©³§¹ñ ù¹ ¾³±³¶§»º±´Ç °«³å½-§ºñe

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò êí

¬¿»³«º«®Y³»Ö¸ «-»º©³¿©Ù

ųåßͳ¸øùº÷ ø©«&±¼µªº÷®Í³ «Î»º¿©³º¿»½Ö¸©Ö¸ ïççï½µÛÍ°º °«º©·º¾³®Í


ïççî½µÛÍ°º ÆÙ»ºª¬©Ù·ºå ©°ºÛÍ°º»Üå§¹å «³ªÅ³ «Î»º¿©³º¸ ®-«º°¼«¼µ
¾«º¿ §¹·ºå °Øµ« ¦Ù· º ¸¿ §å½Ö¸ § ¹©ôºñ ¬Ö ù ܸ¨ Ö« ®Í ¬þ¼« ¬±¼« ¿©³¸
¬¿»³«º«®Y³®Í³ ¿»¨¼µ·Óº «Ò§Üå ¬¿»³«º«®Y³«¿» °Ñºå°³å¿©Ù忽濻ӫ
±´¿©Ùų ±´©¼µÇ¿Ó«³·º¸ «-»º©Ö¸«®Y³¶½®ºå®Í³ ¾ôºª¼µ c¼µ«º½©º«µ»º©ôºá
«-»º©³¿©Ù« ¬¿»³«º«®Y³«¼µ ¾ôºª¼µ ¶®·ºÓ«©ôº¯¼µ©³®-³å«¼µ »²ºå
»²ºå¿ªå®Í ±©¼®¨³å®¼Ó«¾´åª¼µÇ§¹§Öñ ¬¿»³«º©¼µ·ºå°¼©ºÛÍªØµå« ±´©¼µÇ
¬«µ»ºªØµå±¼©ôºá ¿ª³« ¬³åªØµå«¼µ »³åª²º©ôºª¼µÇ ¨·ºÓ«©ôºñ
¬Ö±ª¼µ ±´©¼µÇ«¼µôº±´©¼µÇ ¨·º©³ª²ºå ¬¶§°º¿©³¸ ®¯¼µ±³¾´åñ ±´©¼µÇ«
¬ô´¬¯Å´±®Ï«¼µ ª®ºå¦Ù·º¸¿§å¨³åÒ§Üå ¾ôº¬ô´¬¯«¼µ®Í §¼©º¨³åá ¯¼µÇ
¨³å©Ö¸±´®-¼Õå¿©Ù®Í ®Åµ©º©³«¼µåñ ù¹¿§±²º¸ ¬Ö±ª¼µ ¬«µ»º±¼©ôºª¼µÇ
¬c¼µå°ÙÖ¿»©Ö¸ ±¿¾³¨³å¿Ó«³·º¸§Ö ¬¿»³«º©¼µ·ºå±³å¿©Ùų ±´©¼µÇúÖË »³å
ª²ºÛ¼µ·º°Ù®ºå»ÖÇ ¶½Øշصۼµ·º°Ù®ºåúÖË ¬«»ºÇ¬±©º«¼µ ¿«³·ºå¿«³·ºå ±©¼®¨³å®¼

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm êì ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

Ó«¿©³¸¾´åñ ïççî½µÛÍ°º« ø°³¿°³·º÷®Í³


¿¦³º¶§½Ö̧©Ö̧ ±²º¬«º¿¯åų ¬¿»³«º©µ·¼ åº °¼©ºÛͪµåØ ¬©Ù«º ¶§©·ºå ©Ø½¹å
±°º®-³å ¦Ù·º¸ªÍ°º¿§å¦¼µÇ ¬³å¨µ©ºª¼µ«º©³ ¶¦°º§¹©ôºñ
«Î»º¿©³º ¿úå±³å½Ö¸±®Ï ¬«º¿¯å®-³å¬»«º®Í³ ÛÍ°º§µùº« »³®²º¯¼µå
»ÖÇ ¬¿«-³ºÓ«³å¯Øµå¶¦°º§¹©ôºñ §¨®©°º§µùº« ¬½µ¿¦³º¶§ª¼µ«º©Ö¸ ¬«º
¿¯å§¹§Öñ ¿»³«º©°º§µ°º«¿©³¸ ¯ôºø®º÷ Å»º©·º©»ºø»º÷úÖË ÃÃôѺ¿«-å®×
½-·ºå §ý¼§«w££¯¼µ©Ö¸ ¿¯³·ºå§¹å«¼µ «Î»º¿©³º ©ØµÇ¶§»ºª¼µ«º©Ö¸ ¬«º¿¯å§¹ñ
¯«ºª«º¿¦³º¶§¨³å©Ö¸ Ãì¿»³«º«®Y³»ÖÇ «-»º©³¿©Ù££¬«º¿¯å«¼µ
úÍ°ºÛÍ°º¬Ó«³®Í³ ¶§»º¦©º©Ö¸¬½¹ ¬úͲº¿®Ï³ºÒ§Üå ¨µ©º½Ö¸©Ö¸ «Î»º¿©³º¸ ¿Å³
«¼»ºå¿©Ù ±¼§º«¼µ ¶®»º¶®»º¯»º¯»ºÞ«Üå ¿§æ¿§¹«ºª³½Ö¸©³¬©Ù«º ¬ªÙ»º
©ú³ ¬Ø¸Ó±®¼ú§¹©ôºñ ±²º¬«º¿¯å¨Ö®Í³ «Î»º¿©³º ¬½µª¼µ ¿¶§³½Ö¸®¼
©ôºñ Ãÿ¶®³«º¬³¦ú¼«©¼µ«º« ª´¨µúÖˬ¶®·º®Í³ª²ºå ©°º½-¼»º« ôѺ
¿«-å®×½-·ºå §¼µ·ºå¶½³å¿§å¨³åÛ¼µ·º°Ù®ºå½Ö¸¦´å¿ª©Ö¸ ¿¶®¨Ö§·ºªôºÅ³ ¬½µ¿©³¸
¬½-¼»º®¿úÙå ¶¦©º«´åÛ¼µ·º©Ö¸ ¿ú¬¼µ·º¿ªå©°º¬¼µ·º±³±³§Ö ú¼Í¿»¿©³¸©ôºñ
«¼µôº¸¾ð«¼µôº ©¼µå©«º¿¬³·ºªµ§ºÛ¼µ·º®ôº¯¼µ¿©³¸ ±²ºª¼µ¿ú¬¼µ·º®©;«¼µ
¬¾ôº§µ¨µÆѺ« ¶¦©º®«´å¾Ö ¿©³·º¸½Ø¿»§¹ª¼®º¸®ªÖa££ª¼µÇ§¹ñ
«Î»º¿©³º ±²º¬«º¿¯å«¼µ ¿úå°Ñº¬½¹©µ»ºå« ¿¶®¨Ö§·ºªôº«¼µ
¶¦©º¿«-³ºÒ§Üå ©ú³å®ð·º ¿¶§³·ºå¿úÌË¿»¨¼µ·º¿»Ó«¶½·ºåų ®¶¦°º°¿ª³«º
¿ú°Üå¿Ó«³·ºå·ôº¿ªå®Ï±³ú¼Í§¹¿±å©ôºñ ¬½µ îðð𶧲º¸ÛÍ°º®Í³¿©³¸ ¿ú
°Üå¿Ó«³·ºå·ôº¿ªå ®Åµ©º¿©³¸¾Ö ¶®°º®Þ«Ü嶦°ºª¼µÇ¿»§¹Ò§Üñ Ñ¿ú³§ ±©·ºå
°³¿©Ù« ±²º¬¶¦°º«¼µ °¼µåú¼®º©Þ«Üå»ÖÇ ¿úå±³å ¿¦³º¶§ª-«ºú¼Í¿»§¹©ôºñ
±¼µÇ¿§®ôº¸ ±´©¼µÇ¿©Ù ±²ºª¼µ¶¦°ºª³®ôº¯¼µ©³«¼µ ¾³¸¿Ó«³·º¸ Þ«¼Õ®¶®·ºÛ¼µ·º
½Ö¸Ó«©³§¹ª¼®º¸ñ
îðð𶧲º¸ÛÍ°º¬ªôº« «Ù»º©¼»º»³Þ«Üå©°º½µ¨Ö §µ»ºåª¼µ«º±Ù³å«³
¬öÚª»ºÛ¼µ·º·Ø«¼µ ½¼µå𷺦¼µÇ Þ«¼Õå°³åÓ«±´ ©cµ©ºª´®-¼Õå ©°º¯ôº¸«¼µå¿ô³«ºúÖË
¿±¯Øµå®×ųª²ºå ±²º¬«º¿¯å®Í³§¹©Ö¸ «Î»º¿©³º¸úÖË ¬¯¼µ¿©Ù«¼µ «Î»º
¿©³º¸ °«³åªØµå¿©Ù¨«º¿©³·º §¼µÒ§Üå ½¼µ·º½¼µ·ºªØµªØµ ±«º¿±¨´½Ö¸§¹©ôºñ
úÍ°ºÛÍ°º¬Ó«³®Í³ª²ºå «Î»º¿©³º½-½Ö¸©Ö¸ ¿«³«º½-«º¿©Ùų ¿¶½¶®°º

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò êë

½¼·µ ºªØµ¿»¯Ö§¹§Öñ ùµ©¼ô«®Y³°°º¬©Ù·åº « ¬¿¶®³«ºÞ«Üå¿©Ù«µ¼ ©ªÙÖ ½-¼»ºªÇµ¼


°«Ú³§´«¼µ «³«ÙôºÓ«½Ö¸Ó«±´®-³å¬¿Ó«³·ºå«¼µ »¼®¼©º§Øµ¬¶¦°º ±Øµå½Ö¸©³Å³
ª²ºå ô¿»Ç¨«º©¼µ·º ¯Ü¿ª-³º¿»¯Ö§¹ñ ¬¿»³«º«®Y³®Í³« ¬½µ¨«º¨¼
úÖ©¼µ«º§©ºª²º®Í³ ½Ø©§ºÒ®¼ÕËc¼µåÞ«Üå¿©Ù ¿úå¯ÙÖ ©²º¿¯³«º½-·º°¼©º¿©Ù
©¦Ù³å¦Ù³å¿§¹«º¿»Ó«©µ»ºå§¹§Öñ ù¹¿§®ôº¸ ¬¿»³«º©¼µ·ºå Û¼µ·º·Ø¿úåӱƳúÖË
©°º¦«º±©º ¨·ºú³°¼µ·ºå½-·º°¼©º»ÖÇ ¬¿»³«º©¼µ·ºå »²ºå§²³« ô«ºªµ§º
¿¦³º¿¯³·º¨³å©Ö¸ ¬½-·ºå½-·ºå¬¶§»º¬ªÍ»º¬®Ü±ÅÖ¶§Õª-«º ¬¶§»º¬ªÍ»º
¯«º°§º¿»©Ö̧ «®Y³Þ«Ü婼ÇÓµ «³å®Í³ ¬Å§º« «Ù³ªÙ»ºå®« «Ù³«Ù³ª³§¹Ò§Üñ
¬Öùܸ¬Å§º«Ù³®×ų ¨¼»ºå®Û¼µ·º±¼®ºå®ú¶¦°ºÒ§Üå ¿§¹«º«ÙÖ±Ù³å½-¼»º®Í³¿©³¸
©½-¼ÕË©¿ªÅ³ ±²º¬«º¿¯å¨Ö« ¬½-«º¬ª«º¿©Ù«¼µ ¶§»º¿¶§³·ºå
±©¼ú©»º¿«³·ºåúÖ˪¼µÇ «Î»º¿©³º ¿®Ï³ºª·º¸®¼§¹©ôºñ

taemufurÇmu ppfat;wdkuyf GJudk Edkifvdkuw f m[m ppfa&;t& tm;


omvdkY r[kwb f l;? cdkifrmawmifhwif;wJh vlrIa&;? pD;yGm;a&;? EdkifiHa&;
taqmufttHkawGbufu ydkNyD;tm;omvdkYomtEdkif&oGm;wmqdkwJh
tpOftvmtjrifu ppfat;wdkuyf GJtNyD;rSm qufvuf&Sio f efaeqJygyJ/
onfawmhvnf; ppfat;wdkuyf GJtNyD;umvrSm taemufurÇmtaeeJY
jznf;jznf;rSerf eS yf J qufcsaD ezdvYk w kd ,fqw
kd hJ t,ltqopfwpf&yfu tvdkvkd
ay:vmygawmhw,f/ usefwJhurÇmjcrf;taeeJYuawmh ordki;f ]EGH}xJu
vGwaf tmif ½ke;f csio f yqdk&if taemufurÇm&JU enf;vrf; toG,o f ,G ef JY
vd ku f a vsmnD axG j zpf a tmif aerS& r,f? tJ' Dh e nf ; awG twd ki f;
usif h o H k ; rS j zpf r ,f q d k w J h t,l t quvnf ; trsm;Mum;rS m
tawmfBuD;acwfpm;vmw,f/ tajccHtm;jzifh nDrQ rSeu f efwmawG
tm;vHk;udkvnf; &aeMuNyD; rjywfrvwf Ncdr;f ajcmufaewJh tEÅ&m,f
&efpG,f&,fvdkYvnf; wpfr,frS rusefawmhwJh taemufurÇmtaeeJY
uawmh trsm;eJY vdkuaf vsmnDaxG jzpfavatmif bmrS wckwfw&
0g,rpdkupf &m rvdkawmhbl;vdkYvnf; awG;jrif,lqukefMuw,f/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm êê ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

onfpmwrf;[m tJovdk us,fus,fjyefYjyefY awG;jrif,lqxm;


wmawGukd qefu Y siaf qG;aEG;r,fph mwrf;yJjzpfygw,f/ taemufurÇm taeeJY
]jznf ; jznf; rSe f rS ef quf &S ifo ef a&;}qd kwJ h vrf; aMumif ; twd kif;
qufoGm;zdkYa&G;cs,w f m[m tvm;tvm odyfraumif;Edkifwm? wpfrk
[kwfcsi;f usa&mufvmEdkiw f Jh ppfa&;Ncdr;f ajcmufrIrsdK;udk taemufurÇm
taeeJY &ifqkdifp&m odyfrsm;rsm;pm;pm; r&dSawmhwmrSefayr,fh wjcm;
tEÅ&m,f &efpG,t f rsdK;rsdK; ay:aygufaewm? ppfat;wdkufyGJ NyD;oGm;vdkY
qdkNyD; taemufurÇmtaeeJY wwd,urÇmEdkifiHawGukd ausmcdkif;vdkuv f kYd
b,fvdkrS rjzpfEkdib f l;qdkwm? usHKUêuHYoGm;NyD; vlOD;a& tqrwefrsm;
vmwJh urÇmajray:rSm taemufurÇm&JU vlOD;a&tcsdK;tqu odyu f dk
enf;vGe;f aewmrdkY tm;vHk;udk ûcHiHkEkid fwJh r[mAsL[mopfwpf&yf vdktyf
aewm? taemufr[kwfwJhurÇmqD taemuf&JUwefzdk;xm;rIawG ay;ydkY
wifoGi;f zdkY tifwkduftm;wdkuv f kyaf ewm[m r[mAsL[maumif; wpfck
r[kww f Jhtjyif olY[mol eudkuwnf;u BuD;NyD;om;? ½IyNf yD;om;
jyóemawGukdom ydkrkdqdk;&Gm;vmapEdkiw f mpwJh tcsuftvufrsm;udk
onfpmwrf;u axmufjy aqG;aEG;oGm;rSm jzpfygw,f/
odkYwdkifatmif ppfat;wdkufyGJumv ESpfaygif;rsm;pGmtwGif;rSm
&vmcJhwJh tusifhawGu t½dk;pGJaewmrdkY a'gifa'gifjrnf r[mAsL[m
wpf&yfudk &NyDqdk&ifvnf; tJ'DhAsL[mtwdki;f taumiftxnfazmfEdkif?
aqmif&u G Ef kid zf kYu
d awmfawmfhukd cJcu J yfuyf vky,f l&OD;rSm jzpfygw,f/
jyóemawGukd azmfxkww f Jhtcg? zGifhqdkwJhtcg trSm;rSm; t,Gif;,Gi;f
jzpfaeEdkifwJhtEÅ&m,feJYtwl tJovdk azmfxkwfzGihfqdkyHk rSm;vdkYjzpfvm
&wJhtusdK;quftjzpf taemufurÇm&JU r[mAsL[m csed cf GufawG[m
tvGJbufukd OD;wnfaeEdkiw f JhtEÅ&m,fuvnf; &dSaew,f/
uRefawmfhvdk puFmylEdkifiHom;wpfOD;taeeJY onftEÅ&m,fudk
pOf;pm;wJhtcg 1941ckESpf 'DZifbmvu puFmylEkdifiHrSm&dScJhwJh emrnf

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò êé

ausmf NAdwo d QtajrmufBuD;awGukd ajy;owd&rdw,f/ tJwke;f u b,f


vdkrS xdk;azmufvkdY r&Edkib f l;vdkY rSwfxif,HkMunfcJhMuwJh cHwyfBuD;
xJu tJ'DhtajrmufBuD;awG[m yifv,fjyifbufukdtuste csed fxm;cJh
ygw,f/ 'gayr,fh vufawGUrSmawmh *syefwyfzGJUawG[m uke;f vrf;u
ae ajcvsifwpfrsKd ;? pufbD;eJYwpfoG,f csDwufvmcJhMuNyD; puFmyluRef;
uav;udk tomwMunfodr;f Edkicf Jhygw,f/ yifv,fbufqD tajrmuf
BuD;awG wjyifjyif &dScJhwJh NAdwo d QwkdYtwGuf &SufzG,vf vd d jzpf&yfygyJ/
onfOyrm[m vuf&dStajctaeeJY tifrwef vdkuaf vsmnDaxG
&dSaeavwJh OyrmyJ jzpfygw,f/ tckacwfrSm taemufurÇmudk
tonf;toef pdeaf c:aewmawGuvnf; ajcvsiw f pfrsKd ;? pufbD;eJY
wpfoG,?f 'grSr[kwv f nf; tvm;wl wpfenf;enf;eJY uke;f vrf;u
a&mufvmawmhrSm jzpfygw,f/ tJ'Dhpdefac:rIuawmh wwd,urÇmu
ae taemufurÇmxJukd tHkeJYusif;eJY a&TUajymif;tajccsaeMuwmygyJ/
taemufurÇmxJudk usL;ausm0f ifa&mufaeMuwJh tJ'DhwyfrBuD;awGukd
wGe;f vSefckcHzkYd vuf&Sd taemufurÇm&JU tqrwef tm;omvSwJh ppfa&;
enf;ynmu toHk;wnfhrSmvnf; r[kwaf wmhbl;/ xdk;xGi;f 0ifa&muf
aewJh wyfrBuD;awG[m wu,fawmh wyfzGJUawGtaeeJY 0ifaewm
r[kwb f J qif;&JEGr;f yg;NyD; tumtuG,rf JhaewJh vlyk*¾Kd vf wpfOD;csi;f pD
taeeJYjzpfjzpf? rdom;pkvkdujf zpfjzpf 0ifaeMuwmrsdK;uvm;/ wyfrª;
vnf; ryg? trdeYñ f TefMum;csuaf wGvnf; r&dSbJ olY[meJYol vSdrfh0ifae
MuwmrsKd ;uvm;/ qefcgaygufvkd yGpu d sJaewJh e,fpyfe,fjcm; tBudK
tMum;uae wpdrhpf rd h0f ifaewmrsKd ;uvm;/
'g[m taemufurÇm&JU ta&;tcif;aygif;pHkxJu rsuEf Smpmwpfck
rQomjzpfaeygvdrfhr,f/ onfta&;tcif;[m wwd,urÇmtay:
xm;&dSwJh taemufurÇm&JU tajccHoabmxm;&,f? odyifodjim;vnf;
wdwyd y em;vnfEdkifpGrf;r&dSMuao;wJh avmuD vlYabmif&JU tajymif;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm êè ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

tvJawG&,f aygif;pyf&mu ay:aygufvmwJh ta&;tcif;yJjzpfyg


w,f/

¬¿»³«º«®Y³úÖË ¯µ©º½Ù³®×
ppfat;wdkuyf GJumv q,fpkESpf av;pkvHk;vHk;rSm wwd, urÇmudk
ESpb f ufpvHk;u tBuD;tus,f *½k"r® ûycJhMuygw,f/ ESpb f ufpvHk;u
onfyGJrSmjzifh urÇmeJYcsDwJh qkvmbfawG &atmif BudK;pm;aewmyJqkdwJh
tjrifeJY EdkifiHrSeforQ BuD;BuD; ao;ao;? a0;a0; vSr;f vSr;f ? EGr;f EGr;f
csdKUcsdKU? ta&;rygwJh EdkifiH&,fvdkY rav;rpm; rqufqH&JcJhMubl;/
t&m&mudk xnfhpOf;pm;w,f? rqdkiw f m? toHk;rwnfhwm bmrSr&dSbl;/
taemufurÇmu olY&JUudkvdkeDtifyg,m ta&cGHudk vJvkduw f JhtcgrSm
awmif wwd,urÇmEdkiif aH wG[m r[mAsL[mt& (txl;ojzifh tar&d
uefjynfaxmifpktwGu)f ydkvkdYawmif ta&;ygvmw,f/ EdkifiHwdki;f u
olY[meJYol tajcusaeNyDqdkawmh usefwmqdkvdkY udkvkdeDvufatmufcH
b0u vGwfajrmufp wwd,urÇmyJ &dSawmhw,f/ onftcgrSm
wwd,urÇm[m ppfat;wdkufyGJ&JU t"du NydKifuGif;BuD; jzpfaecJh&yg
w,f/
wwd,urÇm&JU EdkifiHtrsm;pk[m bufrvdkuf vIy&f Sm;rIrSm tzsO;f
qHk; emrnfav;avmufyJjzpfjzpf yg0ifaecJhMuayr,fh onfbufrvdkuf
vIy&f Sm;rItzGJUtpnf;[m onfEkdiif HawGukd xdxda&mufa&muf vHkûcHrI
ray;EdkifcJhygbl;/ onftcgrSm wwd,urÇmEdkifiHawGtwGuf taemuf
tkyfpkbufudkyJ odoo d mom ,drf;vdkufrvm;? qdkAD,ufbufudkyJ
odoo d mom,dr;f vdkurf vm;qdkwJh a&G;p&m ESpv
f rf;yJ wdwyd y useaf ecJh
w,f/ onfrSmwif q&mwynfharG;wJh uGejf cmpepfwpfcku ay:vm
awmhw,f/ tJ'DhpepfrSmu ESpfzuf em;vnfxm;wJh Oya'óawG
tao;pdwf yg&dSNyD; wpfurÇmvHk;tESHY jzefYusuaf ew,f/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò êç

tJovdkpepfeJYqdkayr,fh vufawGUrSm wwd,urÇmEdkiif HawG[m


r[mtifrm;BuD;Edkiif HawGu ûyorQEkaewJhb0rSmawmh wpfcsdev f Hk;awmh
Nidrrf aeMubl;/ EdkifiHtrsm;tjym;[m ppfat;wdkuyf GJtay:rSm rdrw d dk Y
EdkifiH&JUtusdK;twGuf MuHzeftjrwfxkwfwJhtwwfudk awmfawmfhudk
uRr;f usiw f wfyeG vf mMuw,f/ tJovdk tjrwfxkwzf kq Yd kw
d mu wu,f
awmh tifrwef tEÅ&m,frsm;wJhtvkyyf J/ wdwu d sus? yDyDjyifjyif?
oyfoyfcwfcwf wGuw f wf csuw f wfrS wefumuswm/
tJovdk axmifhaphatmif wGufcsuf&r,fhae&mrSm twGurf Sm;oGm;
vdkY tDaeatmifcHvdku&f wm&JU txif&Sm;qHk; jy,k*Ef Spcf kuawmh uarÇm
'D;,m;eJY tDoD,kd;yD;,m;Edkiif HwkdYygyJ/ ESpfq,f&mpkrSm tjzpf tqdk;qHk;
EdkifiHawGvdkYvnf; onfESpEf kid fiHudkMunfhNyD; usew f Jh wwd,urÇm Edkiif H
awGu oHa0*,lMuygw,f/ twGuv f JNG yD; ajcvSrf;rSm;oGm;&if bmawG
jzpfukeEf kid fw,fqkw d mudkvnf; usew f Jh wwd,urÇmEdkifiHawGu onf
ESpEf kdifiHukd MunfhNyD; ususee pl;prf;Muw,f/ 'gwifrubl;? wu,f
vdkYrsm; qkAd D,ufwkdYu tDoD;,dk;yD;,m;rSm ]r,fef*spöxk}udk tmPm
ay;NyD; taemuftkyfpkuvnf; Zdki, f mrSm ]rdkbkxk}udk wifvdkurf ,f
qdk&if bmawGjzpfukeEf dkifw,fqkdwmudkyg wwd,urÇmEdkifiHawGu
oabmaygufMuw,f/ wu,fawmh onftcsdefrSm pm&dwåawG? udk,f
usifhw&m;awGtwGuf ae&mr&dSwJh tcsdef? r[mAsL[mt& vkypf &m&dS
wmawGukyd J wGe;f vky&f r,fhtcsdef jzpfaeygw,f/
ppfat;wdkufyGJNyD;qHk;oGm;wJhtcgrSmawmh onfvdktajctaeu
qufvufwnfj rJraeawmhbl;/ qdkAD,ufj ynfaxmifpkqdkwmBuD;
uG,faysmufoGm;csed frSm (r,fef*spöxkwdkYvkd) qdkAD,uftvdkawmf&dawG
vnf; AHk;AHk;vJukew f ,f/ rvJbl;qdk&ifvnf; bmtumtuG,f? bm
taxmuftyHhrS r&dSawmhbJ onftwdki;f aigaigBuD; use&f pfw,f/
taemuftkyfpkuvnf; onftcsderf Sm olwdkY OD;pm;ay;&r,fh udpö

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm é𠬩;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

awGudk jyefNyD;tpDtpOfcs&awmhw,f/ ppfat;wdkufyGJwkef;uvdk


Edik if aH wmfvûkH caH &;taMumif;jycsuef YJ rcspaf omfvnf; atmift h Of; erf; aecJ&h wJh
wwd,urÇmur[mrdwaf wG[m olwdkYtwGuf rvdktyfvS awmhbl;/
onftcgrSm wif;usyv f w S hJ 'Dru
kd a&pDeYJ vlt
Y cGit
hf a&; tprf;pmar;yGaJ wGukd
csoHk;vmMuw,f/ tcsdefwdktwGif;rSm onftprf; pmar;yGJawGudk
atmifa tmifj rif j rif rajzEd ki f w Jh wwd , urÇ m Ed ki f i Ha wG ud k
pmar;yGJusw,fqkdwJh taMumif;jycsuef JY taemuftkyfpku ay,sm
vuHûyvdkufEkdiw f ,f/ tJ'Dhenf;eJY ay,smvuHûywm[m olwkdYenf;eJY
olwkdYawmh tifrwefrS w&m;rQww,f? awmfwnfh rSefuefw,f?
tjypfuif;w,fvkYd ,Hkcsipf &maumif;aeawmhw,f/
b,fenf;udk oHk;NyD;? b,fvked nf;eJY pGeyYf pfwmyJjzpfjzpf? qdkAD ,ufeYJ
taemuftkypf kwkt Yd aeeJY wwd,urÇm&JU wpfcsed u f olwkdrY w
d af qG awGukd
pGefYcGmoGm;jcif;[m wwd,urÇmtwGuf tifrwef tiftm;BuD; wJh
owif;pum;udk yg;vdkuf&ma&mufoGm;ygawmhw,f/ upm;yGJ&JU
pnf;rsO;f pnf;urf;awG ajymif;uke½f Hkwifrubl;? upm;yGJuk, d Ef Iu
d u
f yif
t&ifvkd r[kwfawmhbl;? ajymif;oGm;NyDvkYd wwd,urÇmvlYabmifawGu
oabmaygufvmMuw,f/
wwd,urÇmEdkiif HawG&JU wpfcsed u f ]toHk;wnfht&m0ifrI}[m
Zmwfodrf;oGm;NyDrkdY taemuftkyfpktaeeJY onfEdkifiHawG&JU uHMur®meJY
tusdK;pD;yGm;twGuf wu,fwrf;rSm odyf pdwfr0ifpm;Muawmhbl;
qdkwmudk wwd,urÇmEdkifiH tpdk;&awG aumif;aumif;BuD; oabm
aygufvmMuw,f/ onfuae ay:aygufvmwJh tusdK;qufawGu
vnf; tqdk;csn;f awmhr[kwb f l;/ r[mtiftm;BuD;Edkiif Hjzpfa&; NydKifyGJ
BuD; NyD;qHk;oGm;wJhtcgrSmawmh t,f(vf)qmaAS'kdrSonf erD;bD;,m;
txd? tmz*efepöwefrSonf uarÇm'D;,m;qDtxdjzefYusufaecJhNyD;
ppfat;wdkuyf GJu aumif;aumif;rD;xdk;ay;cJhwJh a'owGi;f y#dyu©awG

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò éï

udk tqHk;owfEkdiw f Jh tajctaeawGay:aygufvmcJhw,f/ tmPm&Sif


qefwJh tpdk;& trsm;tjym;vnf; aysmufuG,fukefw,f/ 'gawG[m
BudKqdktyfwJh tusdK;qufawGygyJ/ 'gayr,fh ppfat;wdkuyf GJ zdtm;awG
r&dSawmhwJhtcg tJ'DhEkdiif HawGxJrSmyJ ydwaf vSmif cHxm;cJh&wJh tiftm;pk
awG[m tcktcsed rf Smawmh tHk<uvmEdkifaeMuNyDvnf; jzpfygw,f/
wwd,urÇmuae qkwcf Gmawmhr,f? onfEkdiif HawGudk bmqdk
bmrS rywfoufawmhbJ vufvGwfxm;cJhawmhr,fqkdwJh taemuf
tkypf k&JU oabmxm;[m awmfawmfav;awmh Mocsp&maumif;ygw,f/
bmvdkYvJqdkawmh onfwwd,urÇmEdkifiHawGudk olwdkYbmom ZGwf
twif; csif;eif;0ifa&mufvmNyD; onfEdkifiHawG&JU ta&;udpöawGrSm
jc,fvS,pf GufzufvmcJhwJh umv[m odyu f dk MumvSygNyD/ Mumqdk
udkvdkeDacwf pwifcJhwJh 16&mpkESpfuwnf;uygyJ/ 'gaMumifh taemuf
tkyfpktaeeJY wwd,urÇmeJY uif;uif;&Si;f &Si;f aecsifvmwJhoabm
xm;udk ½IjrifwJhtcg q,fpkESpfav;pkpm pGuzf ufjc,fvS,cf JhrI&JU ed*Hk;
tjzpf rjrifbJ &mpkav;pkpmMumjrifhcJhNyDjzpfwJh pGufzufrI&JU ed*Hk;tjzpf
½IjrifMu&ygvdrhrf ,f/
tJawmhum NrdKUjyzdtm;awGaMumifhyJjzpfjzpf? urÇmeJYcsDaewJh tiftm;
pkrsm;u zdpD;xm;vdkYjzpfjzpf &mpkaygif;rsm;pGm ikycf Jh? uG,fcJh? tcsKd ;ESrd cf H
cJh&wJh a'ocHwdki;f &if;om;wdkY&JU ½dk;&mtpOftvmawG jyefay:vmp&m
taMumif;u &dSvmygawmhw,f/ ordki;f wpfavQmuf rsKd odyf a&iHkaecJh
&wJh onftajctaeudk tefxGufrvmatmif xdef;xm;EdkifzkdYtwGuf
taemufurÇm[m wwd,urÇmqDrSm tcsKyftjcmtmPm? EdkifiHawmf?
wcsKd Uae&mawGrSm taemufwdki;f qefwJh ygvDreftzGJUawGeJY tjynfjynf
qdkif&m Oya'&JU tajccHrl tenf;tyg;pwJh taemufwkdi;f oabmw&m;
OcGHyg;av;udkom csex f m;&pfchyJ gw,f/
wpfzufuvnf; ppfat;wdkuyf GJumvrSm onftiftm;pkawG[m

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm éî ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

tefxGufvmavmufatmif Muyfodyrf aecJhygbl;/ 'gayr,fh ppfat;


wdkufyGJNyD;oGm;wJhtcg tESpfygwJh tajymif;tvJqDudk tm;vHk;u OD;
vSnhfvdkuMf uygawmhw,f/ onftcgrSm apmapmu tiftm;pkawG&JU
taetxm;u t&dSefwufvmovdk tiftm;vnf; ydkBuD;vmygw,f/
tmz&duwdkuu f vlrsdK;pk ppfyGJ? ygupöwefEkdiif Hu vlrsdK;a&; y#dyu©?
tdE´d,EdkifiHu [dE´L-rlpvif y#dyu©? t,fvf*sD;&D;,m;u tpövmrf
tajccH0g'DpwmawG tm;vHk;[m tcktcsed rf Sm tifeJYtm;eJYukd ay:ayguf
vmEdkiaf eygNyD/ (tmz&duwdkurf Sm vlrsdK;pk trsdK;rsKd ;tr,fr,f tuGJ
jym;qHk; pk½Hk;aexdkiMf u&m EdkifiHwpfEkdiif HjzpfwJh) qdkrmvD,mEdkifiH NydK
uGJoGm;wmudk vGefcJhwJh q,fESpfwkef;uomqdk onftwdki;f vufykduf
Munfah eMurSm r[kwo f vdk tJovdk NyKd uw
JG mrsKd ;udv
k nf; tjzpfukd cHcMhJ urSm
r[kwyf gbl;/
ppfat;wdkuyf GJwpfavQmufrSmwke;f u awmiftm&S&JU t"du Edkiif H
a&; tufaMumif;qdkwm tdE´d,eJY ygupöwefwkdY tMum;rSmom &dScJh
ygw,f/ onftufaMumif;uvnf; tJ'DhESpfEdkifiH&JU q&mBuD;awG
jzpfwhJ r[mtiftm;Bu;D Edik if rH sm;uae ray:vGif ay:vGiaf tmif zefw;D xm;
wJh tufaMumif;vnf;yJ jzpfygw,f/ uaeYumvrSmawmh t"du&
tufaMumif;BuD;awG[m tdE´, d eJY ygupöwefEkid fiHrsm;xJrSmwifukd xif;
xif;BuD; &dSaeygNyD/

«Ø-Õÿ»©Öâ «®Þ³£«Üå
wdkwkdajym&&ifawmh wwd,urÇmudk enf;trsdK;rsKd ;eJY xdk;azmuf
0ifa&mufpGufzufcJhwJh? taemufwkdi;f &JU &mpkESpef JY csDaecJhwJh tusifhudk
ajymif;jyefvSev f dkufjcif;[m wwd,urÇmEdkifiHtrsm;pkqDrSm rwnf
Nidrrf IawG ay:aygufvmapEdkifygw,f/ t&if&mpkESpaf wGwke;f uawmh
yx0Dtaetxm;t& uGmvSrf;aejcif;[m onfjyóemeJY taemuf

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò éí

urÇmwdkYMum;rSm tul;tpuf ta&mt,Sufr&dSatmif 'dkif;cH umuG,f


xm;ygw,f/ 'gayr,fh enf;ynmwdk;wufrIu urÇmBuD;udk &Gm
wpf&Gmjzpfatmif ûcHUcsvdkufwmvnf; onfppfat;wdkufyGJygyJ/ tJovdk
urÇmBuD;usHKUomG ;wJhtcgrSmawmh tcsed ef YJ tuGmta0;wdakY Mumifh &dSaecJhwJh
'dki;f BuD;udkvnf; zsuq f D;NyD;om; jzpfoGm;ygawmhw,f/
wDemrif&ifjyifrS jzpfysuforQudkyJjzpfjzpf? yifv,fauGUppfyGJudkyJ
jzpfjzpf taemufurÇmtaeeJY BudK;0dki;f eJYuyfvsuf txl;wef; yGJMunfh
pifay:uae tm;vHk;udk twdki;f om; jrifae&atmif wpfurÇmvHk;
jzefYusufxm;wJh qufoG,fa&;uGe, f ufawGu zefwD;ay;cJhygw,f/
'gayr,fh tJ'DhuGef,ufawGu taemufurÇmwpfckwnf;udk txl;
wef; yGJMunfhpifay: wifay;vdkufwm r[kwyf gbl;/ w½kwjf ynf?
tm&Swdkut f v,fydkif;eJY tmz&duwdkurf sm;qDu a0;vHoDacgifvSNyD;
vrf;yef;qufoG,fa&;cJcufvSwJh &Gmodrf&Gmi,fav;awG[mvnf;
tcktcgrSmawmh taemufwdki;f u omref t&yfom;awG&JU oufaomifh
oufomb0? tvQHy,f ayg<u,fwJhtaeawGudk rsupf deJY wyftyf?
t&SifvwfvwfjrifaeMu&ygNyD/ jzwfausmf xGif;azmufvdkY &rSef;
rodom;qdk;&Gm;rdcJhMuvdkY &dSaecJh&zl;wJh wpfcsdefu tqD;twm;awG[m
tcktcgrSmawmh NydKvJuGJpkwo f Gm;ygNyD/ tJ'DhtqD;twm;awGukd aemuf
wpfcg jyefNyD; qif,lzdkYvnf; rvG,af wmhygbl;/ onftcsuu f dkvnf;
aoaocsmcsmudk xnfo h Gi;f pOf;pm;Mu&ygvdrhrf ,f/
onfvdkjzpfaewmawGtm;vHk;&JU vufawGUvnf;us ½dk;vnf; ½dk;
pif;vSwJh oufa&mufrIuawmh &Si;f ygw,f/ wpfom;wnf; awG;
jrifNyD; wpfckwnf;om&dSwJh urÇmhvlYabmifwpf&yf ay:aygufvmzdkY
wmplaeNyDqdkwJh oufa&mufrIygyJ/ pufrIacwf&JU tapmydkif;ESprf sm;
twGif; wdk;wufjzpfxGe;f vGe;f rIaMumifh ay:aygufvm&wJh EdkifiHwGi;f
rnDrQrI trsm;tjym;udk ausmv f Tm;EdkifzkdY taemufwdki;f vlYabmifawG

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm éì ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

[m ESpfq,f&mpk&JU tapmydki;f eJY tv,fykdi;f q,fpkESpfrsm;rSm usm;


ukwu f sm;cJ BudK;yrf;cJhMu&ygw,f/ tcktcgrSmawmh tJwke;f u rnDrQ
rIudkcHpm;cJh&wJh olwkdYEdkifiHwGi;f u ypön;f rJh vlwef;pm;tiftm;pkxuf
tqaygif;rsm;pGm tiftm;ydkBuD;wJh tiftm;pku olwkdYEkid if HawG&JU wHcg;
0udk a&mufaeygNyD/ taemufwkdi;f &JU <u,f0rIeJY tcGifhtvrf;omrIudk
aumif;aumif;BuD; jrifvmMuwJh tcgb,fvdkrS atmifhtOf; raeEdkiMf u
awmhvdkY tJ'Dhtiftm;pk[m olwdkYEkdifiHawG&JU wHcg;0udk a&mufukef
Muwmyg/
taemufOa&mywdkufom;awGuawmh 'gudk oabmaygufpûyvm
MuygNyD/ t,fvf*sD;&D;,m;rSmjzpfjzpf? wsLepf&Sm;rSmjzpfjzpf wpfckck
tvGJvGJtacsmfacsmfjzpfNyDqdkwmeJY jyifopfudk xdcdkufEdkifw,f/ ajrmuf
tmz&duwdkuu f vlxk&JUtjrifrSmvnf; wpfcsed u f ,Ofaus;rIcsi;f
ydkif;jcm;ay;xm;EdkifpGrf;cJhzl;avwJh ajrxJyifv,f[m tckawmh tcsdef
ra&G; jzwful;EdkifwJh a&tdkifav;wpftdkio f momyJ &dSaeawmhw,f/
udk,hb f 0udk,f wdk;wufatmifvkyEf ikd rf ,fqkad wmh onfvkad &tdkirf wå udk
tb,fykxkZOfu jzwfrul;bJ awmifhcHaeygvdrfhrvJ/ [dk;twDaw
twdwfumv? a&S;a&S; ya0oPD? &mpkESpaf ygif;ajrmufrsm;pGmuwnf;
u vla,mufsm;? vlred f;rwdkY[m yifv,fukdjzwf? awmiftxyfxyf
ausmNf yD; a&Munf&m jrufEk&mudk &SmcJhMuygw,f/ tJovdk a&Munf&m
jrufEk&m &Smw,fqkdwmvnf; wu,fawmh vG,fvSwmr[kwyf gbl;/
qif;&Jjcif;rsKd ;pHk? tcuftcJtoG,foG,?f tEÅ&m,f tvDvDudk tcsDcsD
tzefzef cHcJh&wmcsnf;ygyJ/ onfMum;xJuvnf; onfvla,mufsm;?
vlrdef;rwdkY[m rdrw d dkY&JU aerIb0 om,mwdk;wufa&;twGuf toufeJY
&if;NyD;udk a&Munf&m jrufEk&m &SmcJhwm ordki;f OD;tpuwnf;uyg/
onfpdwf onfqE´aMumifhyJ ]taemufwdkif;}vlYabmifawG[m
olwdkY&JU ZmwdjzpfwJh Oa&mywdkufuae xGuv f mcJhMuNyD; ajrmuftar

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò éë

&durSonf awmiftar&du? tmz&durSonf MopaMw;vseJY e,l;


ZDvefqDtxd ajcqefYcJhMuwmygyJ/ tcktcgrSmawmh Oa&myom;awG
wifr[kwfawmhygbl;? wpfurÇmvHk;rSm&dSwJh vltrsm;tjym;taeeJY
olwdkYonfvnf; tvm;wl c&D;qefYEkid faeNyDvdkY em;vnfcHpm;aeMuygNyD/
tcktcsdet f xduawmh taemufOa&myom;awGuom tJvdk tHkeJYusif;eJY
a&TUajymif;tajccsvmwm&JU tpudk jyjyjrifaeMuNyD; 'gudkyJ awmfawmfh
udk pdwtf aESmifht,SufjzpfaeMuygw,f/
1990jynfhESprf Sm Oa&myeJY tmz&duwdkuf&JU vlOD;a&tcsdK;[m
489oef;eJY 642oef;yg/ ukvor*¾&JU cefYrSe;f csurf sm;t&qdk&if 2050
jynfhESpfudk a&mufwJhtcgrSmawmh tJ'DhtcsdK;tq[m 486oef;
(avsmhoGm;wmudk owdxm;zdkYvdkygw,f)eJY 2265oef;jzpfoGm;ygvdrfh
r,f/ onftcsdK;tq[m vuf&dS awmiftmz&duEdkifiHrSm&dSwJh vljzL
vlrnf; OD;a& tcsKd ;tqeJY reD;½dk;pGJygyJ/ vGecf JhwJh ESptf enf;i,ftwGi;f
rSm wjcm;EdkifiHu a&TUajymif;tajccsvmwJh vlOD;a&awGukd xnfhwGuf
r,fqkd&ifawmif tDwvDEdkifiH&JU vlOD;a&[m avsmhusvsuf &dSaeyg
w,f/ 'gayr,fh tD*spEf kid if &H JU vlO;D a&uusawmh &Spv f udk wpfoef;EIe;f
avmuf wdk;aew,f/ avmavmq,frmS t,f(vf)ab;eD;,m;Edkiif u H ae
avSeJYul;vmMuwJh t,f(vf)ab;eD;,m;Edkiif Hom;awGukd tDwvDEkid if Hu
Murf;Murf;wrf;wrf; wHjkY yefNyD; ESiv f Twaf eygw,f/ 'gayr,fh t,f(vf)
ab;eD;,m;qdkwmu tDwmvsHawGvdkyJ? Oa&mywdkufom;awGom
jzpfygw,f/ wu,fvdkYrsm; avSeJYul;vmMuolawG[m olwkdYeJY rsKd ;wl
Oa&mywdkuo f m;awGr[kwaf wmhbJ wjcm;Edkiif o H m;awGjzpfaer,fqdk&if
tDwvDtaeeJY qufNyD; Murf;Murf;wrf;wrf; wHkYjyefvdkY jzpfEdkifygOD;
rwJv h m;/
'grSr[kwf aemufwpfrsdK;awG;Munfhr,fqkdvnf; 1960jynfhESpf
wkef;u armf½dkukdeJY t,f(vf)*sD;&D;,m;? ESpEf dkifiHaygif; vlOD;a&[m

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm éê ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

jyifopfEdkifiH vlOD;a&&JU xuf0ufyJ &dScJhygw,f/ uaeYtcgrSmawmh


vlOD;a& yrmPcsi;f u nDrQaeygNyD/ aemuf tESpf30Mum&ifawmh
armf½dkuk?d t,f(vf)*sD;&D;,m;ESpEf kid if Haygif; vlOD;a&[m jyifopfvlOD;a&
&JU ESpqf udk tomav; a&mufoGm;awmhrSmyg/
&Sif;&Si;f ajym&&ifawmh vmr,fh q,fpkESpftenf;i,ftwGif;rSm
taemufOa&my&JU e,fpyfawGrSm qif;&JEGr;f yg;wJh wdki;f wyg;om;awGeJY
azG;azG;vIyaf eawmhr,f/ wpfcsdefwnf;rSmyJ? tJ'DhEdkiif HawGukd a&muf
ESihaf ewJh wdki;f wyg;om; oef;aygif;rsm;pGmeJY yl;aygif;Mur,fh aemufwkd;
wdki;f wyg;om;ta&twGufawGuvnf; qwufxrf;ydk; wdk;yGm;vm
r,fh tajctaeudkvnf; &ifqkdifMu&ygawmhr,f/ tck vuf&dSumv
awmiftmz&duEdkifiHrSm &dSaewJh vljzLvufwpfqkypf m &ifqkdifae&wJh
taetxm;rsdK;eJY wpfxyfwnf; êuH&ygawmhr,f/ vuf&dS awmif
tmz&durSm vljzLawG[m <u,fydk;<u,f0aeEdkiMf uwmawmh rSefw,f?
'gayr,fh olwdkY&JU ta&twGufu tqrwefenf;yg;NyD; vlrnf;awGu
wtm;rsm;wJhtcg r[mAsL[mt& olwdkYrSmu tvdkvkd ta&;edrhfaewJh
tajctaeav/
vlOD;a&tm;jzifh wpf[kefxkd; wk;d yGm;aewJh tm&S? tmz&duwdkuf
rsm;eJY yifv,fESpfwef jcm;aewJh tar&duefjynfaxmifpkvnf; onf
ta&;rSm rvGwfbl;/ ajrmuftar&duwdku[ f m EdkifiHom;aygif;pHk&JU
vlO;D a&awG tvsit f jrefwk;d yGm;aewJh t&yfjzpfygw,f/ 1950jynfh ESprf mS
ruúqDudk Edkiif H&JU vlOD;a&[m oef;50om &dSygw,f/ 'gayr,fh
1990jynfhvGeEf Spu f mvawGvnf; ukew f meJY wpfNydKifeuf ruúqDudk
&JU vlOD;a&[m oef;100jzpfoGm;ygawmhr,f/ (wpfcsdefu jyifopfawG
awmif olwkdY&JU ,Ofaus;rIysuo f kOf;oGm;rSmudk vefY&GHU pdk;xdwf,lcJh&wJh)
tar&duefjynfaxmifpk&JU vlBudKufrsm;vSwJh ,Ofaus;rI qGJiiftm;
Mum;uyJ tar&duefjynfaxmifpk&JU taemufawmifydkif; jynfe,f

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò éé

wcsKd UrSmqdk&if tcktcgrSm bmompum;ESprf sKd ; oHk;pGJaewJh vlYabmifawG


ay:aygufvmaeygNyD/ 'g[m bmudk jyaeovJqdkawmh awmifydkif;rSm
wdki;f wyg;om;awG NydKqif;vmwmudk oufaocHaewJh vu©PmygyJ/
b,ftcsdefus&if tar&duefjynfaxmifpk&JU vlYabmifeJY ,Ofaus;rI[m
aemufaMumif;jyefvrkYd &wJt h aetxm;xd ajymif;oGm;r,fqw kd m b,forl S
twdtus rajymEdkifawmhbl;/
]vlOD;a& aygufuJrG }I qdkwJh a0g[m&[m zefw&maw? tyfaMumif;
xyfaewJh pum;tdkBuD;yg/ 'gayonfh wjcm;pum;tdkawGvkdyJ? onf
pum;&yfxJrSm rvGJ{uef zspfzspfjrnfatmifrSefaewJh trSefw&m;u
vnf; uyfygaeygw,f/ 1750jynfhESpfuae 1950jynfhESpt f wGif;rSm
t"du wdkuBf uD;ig;wdkurf Sm&dSwJh vlOD;a&awG[m wajy;nD EIe;f xm;eJY
wdk;yGm;cJhygw,f/ 1950jynfhaemufydki;f rSmawmh taemufwkdi;f wpfukd,f
a& oefY&Sif;a&;eJY tajccHusef;rma&; apmifha&SmufrI enf;emedó,s
rsm;ysHUESHYvmjcif;&JUtusdK;quftjzpf wwd,urÇmEdkifiHawG&JU vlOD;a&
wdk;yGm;EIe;f [m wvdyv f yd wf ufvmygawmhw,f/ onfawmhum Oa&my
wdkuef JY ajrmuftar&duwdku&f ,f? usew f JhurÇmjcrf;&,frSm&dSwJh vlOD;a&
csdecf GifvQm nDrQaerI[m b,fvdkrS jyefnd§vkdYr&awmhatmifudk tBuD;
tus,f ajymif;vJoGm;ygawmhw,f/ (&SpfESpt f wGif;rSm a&mufvmawmh
r,fh) 2000jynfhESpu f s&if urÇmhvlOD;a&[m 625oef;&dSygvdrfhr,f/
(rl&if;aqmif;yg;udk a&;om;csed fu 1992ckESpfjzpfygw,f/ 'g bmom
jyefol&JU pum;csyyf g/) tJ'Dh 625oef;teufu oef;500[m wwd,
urÇmEdkiif HawGrSm aexdkiMf uolawGjzpfaeygvdrhrf ,f/ qdkvdkwmu urÇmh
vlOD;a&wdk;yGm;rI&JU udk;q,fhckepf&mcdkiEf Ief;[m wwd,urÇmrSm jzpfyGm;
ay:aygufvmrSmyg/
vlOD;a& udef;*Pef;awG[m awmfawmfav; pum;ajymygw,f/
vlOD;a&tcsdK;tq odyu f GmvmwJhtcgrSm vHkûcHa&;t& wpfenf;r[kwf

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm éè ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

wpfenf;eJY ab;usyef u H syjf zpfvm&wwfpjrJygyJ/ tpöa&;? rGe*f k;d vD; ,m;?


edaygeJY awmiftmz&duwdkuu f vljzLawG &ifqkdifae&wJh jyóem
taxGaxG[m tJ'DhvlOD;a&ude;f *Pef;awGaMumifh ay:aygufvm&wm
ygyJ/ tJovdk vlO;D a&tcsKd ;rnDraI Mumifh ay:aygufvmwwfjrJ vHkûcHa&;
Ncdrf;ajcmufrIawG r&dSbl;yJ xm;? tvGefYtvGefudk t[yfuGmaewJh
vlaerItqifhtwef;rsm; jcm;em;csuu f wpfaeYxufwpfaeY ydkykd BuD;rm;
vmwmeJYtrQ taemufurÇmtwGuf tEÅ&m,fopfawGuvnf; enf;rsKd ;
pHkeJY ay:aygufvmawmhrSm jzpfygw,f/ qif;&JEGr;f yg;NyD; bmqdk bm
ypön;f rSr&do
S lawG olwkYEd kid if HawGxJ a&TUajymif;aexdkiv
f mMuwJh tEÅ&m,f
rsdK;rSonf obm0ywf0ef;usif ysupf D;rI? rl;,pfaq;0g;? a&m*gb,eJY
tMurf;zuf0g' tp&dSwJh tEÅ&m,ftaxGaxGudk taemufurÇmtaeeJY
rvGrJ aoG &ifqkid &f awmhrSm jzpfygw,f/

¬¿úÍˬ³úÍúÖ˨¼µåÛÍ«º®×
<u,f0wJh taemufurÇmeJY EGrf;yg;wJh wwd,urÇmwdkY&JU rpdkjynf
vSwJh ½kyfyHkvTmudk ½Iyaf xG;rGe;f Muyfatmif aqmif&Guaf y;aewmuawmh
ta&SUtm&S&JU qwufxrf;ydk; wdk;vmwJh ta&;ygt&ma&mufrIyJ jzpfyg
w,f/ ta&SUtm&Sqkdwmu wpfcsed u f taemufwkdi;f om;rsm;om BuD;pdk;
&m zGHUNzdK;NyD; EdkifiHrsm;qdkwJh pnf;0dki;f xJudk a&mufESihaf ewm&ifvnf;jzpf?
'grSr[kwf a&mufvkcref;&ifvnf;jzpfaewJh wpfrsdK;wnf;aom
taemufwdki;f om;r[kwo f lrsm;ygyJ/ tJ'DhEkdiif HawG&JU pD;yGm;a&; atmif
jrifrIawG? txl;ojzifh *syefEdkifiH&JU pD;yGm;a&; atmifjrifrIawGudk
taemufurÇmu wcsdKUwavu r½ªEdkirf u,fEkdif jzpfvmEdkifzG,f&Sw d Jh
jyóemwpf&yfvkdY jrifyif jrifMuvifhupm; taemufurÇmeJY usew f m
awGtMum; qufqHa&;qdkwJh ydkNyD; us,fjyefYwJh tcef;u@rSmawmh
onfpD;yGm;a&;atmifjrifxGef;aygufrIawGudk ajyvnfrIudk aqmif,l

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò éç

ay;Edkiw f Jhtpdwftydkif;wpf&yftjzpf½Ijrifoifhygw,f/ *syefeJY tjcm;


tjcm;aom ta&SUtm&S&JUatmifjrifrI Zmwfvrf;awGeJY wdk;wufzGHUNzdK;rI
*,ufawGu wwd,urÇmudk ½dkucf wfaeygNyD/ b,ftaemufEkdifiH&JU
pD;yGm;a&;atmifjrifrIurS wwd,urÇmudk wpfcgzl;rS *,uf r½dkucf hzJ l;
ygbl;/
awmfawmfawmh pOf;pm;p&maumif;wJhtcsuyf gyJ/
ajrmuftar&duwdkuf? taemufOa&mywdkufwdkYeJY q,fpkaygif;
rsm;pGm xdpyf eD;uyfíaomfvnf;aumif;? tquftqH tul;tvl;
&dSvsufaomfvnf;aumif; wnf&dSaewJh vufwiftar&du? ta&SU
tv,fykid ;f a'oeJY tmz&duwdkurf sm;u tdref D;csi;f Edkiif Hrsm;[m olwkYed JY
uyfaewJh EdkifiHawGrSm pD;yGm;a&; tusKd ;tjrwfawG xifxif&Sm;&Sm;
&dSaevsufueJY olwdkYonfvnf; tvm;wl tusdK;tjrwfawG &EdkifwJh
vGwfvyfaps;uGufpepfxJudk bmjzpfvkdY wdk;0ifrvmEdkifcJhMuovJ/
tJ'DhEdkiif HawGtaeeJYqkd&if tm;usp&m? twk,lp&m zGHUNzdK;NyD; tdref D;csi;f
EdkifiHawGu trsm;BuD;r[kwv f m;/ tm&StzdkYrSmawmh tJovdk twk,l
p&m? tm;usp&m zGHUNzdK;NyD; EdkifiH&,fvkdY *syefwpfEkid fiHwnf;om &dScJhwm
av/ bmvdkY *syefurS OD;aqmif vrf;jyjzpfcJh&wmvJ/ Oa&myeJY
ajrmuftar&du EdkifiHawGu bmaMumifh *syefvdk OD;raqmifEdkif?
vrf;rjyEdik cf w
hJ mvJ/
awmfawmf pOf;pm;p&maumif;ygw,f/
onfar;cGef;awGtwGuf tajz[m eufeJ½IyfaxG;aezdkYuvnf;
aocsmoavmufygyJ/ 'gayr,fh tifrwefta&;BuD;wJhtcsufwpfcsuf
udkawmh tawmfrsm;rsm;u rsuaf phvQrf;oGm;Muw,f/
1905ckESpfrSm tm&SEdkifiHwpfEkdiif HjzpfwJh *syef[m vljzLtiftm;
BuD;EdkifiHwpfEdkifiHjzpfwJh ½k&Sudk Edkifvdkuyf gw,f/ onftcgrSm udkvdk
eD e,fcsJUqefYusifa&; pdwåZBuD;[m rarQmfvifhbJeJY t&dSeft[kefjyif;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm è𠬩;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

jyif; ay:aygufvmawmhw,f/ trsm;pktaeeJY r[kwfbl;qdk&ifawmif


onftcsdefrSm pwifay:aygufvmNyDjzpfwJh Oa&myom;r[kwfol
ynmwwf t vT m rSm awmh ud k vd k e D e ,f c sJ U vuf a tmuf c H b0qd k wm
wpfoufvHk;wnfjrJaer,fh taetxm;rsdK;r[kwb f l;? wpfcsdefr[kwf
wpfcsed rf Sm onftaetxm;udk wGef;vSeEf kdirf ,fqkdwJh todtjrifawG
&vmygw,f/ tJ'Dh ½k&S-*syefppfyGJwkef;u touf 14ESpf t&G,fom
&dSao;wJh ]*s0g[mvmae½l;}wdkY t&G,fwef;rsKd ;quf[m *syefu ½k&Sudk
Edkifvku d w f JhtwGuf tawmfhudk vIyv f Iyf&Sm;&Sm;jzpfukeMf uw,f/
uaeYtcgrSmvnf; *syefEkdiif H&JU pD;yGm;a&;atmifjrifjzpfxGef;rI[m
urÇmt&yf&yfrSm&dSaewJh zGHUNzdK;qJEkid fiHawGtay:rSm ½k&Sudk Edkiv f dkuw f ke;f
uvdkyJ? pdwf"mwfa&;&mt& wuf<uvmapwJh oufa&mufrIawG&dS
vmcJhygw,f/ zGHUNzdK;qJEkdifiHawGtaeeJYu olwdkYonfvnf; *syefEdkifiH
vdkyJ zGHUNzdK;wJhurÇmBuD;xJukd wdk;0ifvmEdkiMf uvdrfhr,fqkdwmudk ,Hk
MunfprJG w S vf mMuw,f/
tJ'Dhpdwf"mwfa&;&m wuf<urI[m tifrwefYudk y"meuswJh
tajccHtaMumif;w&m;ygyJ/ rMumao;ciftxdu wwd,urÇm Edkiif H
trsm;pktwGuf zGHUNzdK;wdk;wufwJhtaetxm;qdkwm[m olwkdeY YJ b,fvkrd S
rxdkuw f ef? roufqdkib f l;vdkY rodpw d ef JY ,HkrSwfcJhMuw,f/ uaeYtcg
rSmawmh *syefeJY tdrfeD;csi;f EdkifiHawGukd MunfhNyD; wwd,urÇm Edkiif H
trsm;tjym;[m olwdkYvnf; wpfaeYrSm zGHUNzdK;wdk;wufvmr,fqkw d mudk
pGpJ JjG rJjrJ ,HkMunfvmMuNyD/ oabmaygufvmMuygNyD/
*syefEkdifiHtaeeJYu tJovdk r&nf&G,fcJhwmvnf; trSefyg/ wpf
urÇmvHk;tay: tJavmuftxd apwemraygufao;wmvnf; trSef
yg/ 'gayr,fh *syefEkdiif H&JU atmifjrifxGef;aygufrI[m xdki0f rfrSonf
puFmyltxd&dSaewJh tdrfeD;csi;f Edkiif Hrsm;taeeJY olwdkYvnf;yJ *syefvdkyJ
atmifjrifraI wG &Edkiw f ,fvkYd pGJjrJ,HkMunfvmapcJhygw,f/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò èï

wpfcg? tJ'DhEdkifiHawG&JU atmifjrifaygufajrmufrI[m w½kwfjynf


BuD;udkvnf; wpfvSnhfwpfjyef xdxdrrd d tusdK;oufa&mufcJhjyefw,f/
w½kwfjynf&JU urf;ajcjynfe,frsm;qDu pD;yGm;a&; wdk;wufvmrI[m
pD;yGm;a&;t& vGwv f yfrIvrf;aMumif;udk aemufaMumif; jyefvSnhfvkdY
r&awmhatmif vkyaf qmifvdkufovdk urÇmh yÍör vlOD;a&txlxyfqHk;
Edkiif HjzpfwJh tif'kdeD;&Sm;Edkiif HtaeeJY pD;yGm;a&; uefYowfcsKyfcs,frIawG
avQmhcs&mrSm w½kwfjynfxufawmif ydkNyD; jrefjrefoGufoGuf vkyjf zpf
atmif tm;ay;&ma&mufcyJh gw,f/
onfvdkeJY pD;yGm;a&;t& pkpka0;a0;nd§n§dEIdif;EdIif; 0dkif;aqmif&Guf
Mujcif;tm;jzifh atmifjrifrIaumif;? &vm'faumif;awG[m ta&SUtm&S
wpfciG rf mS atmifatmifjrifjrif ay:xGe;f vmygawmhw,f/
'gayr,fh onftusdK;? onf&vm'fawG[m tm&Sa'owpfckwnf;
rSmwif tuefYtowfeJY &yfraeygbl;/ b,folrS owdrxm;rdvdkuf
bJeJY urÇmt&yf&yfu bk&m;zl;awG? c&D;oGm;awG[m ta&SUtm&Sukd
ta&mufvmMuNyD; tajctaeudk tuJcwfMu? pl;prf;Mu? avhvm
rSwo f m;Muygw,f/ wl&uDvlrsKd ;awGeJY ruúqDuefawG? tD&efawGeJY
csDvDEdkifiHom;awG[m tm&S&JU atmifjrifrIudkMunfhNyD; &ifoyf½Iarm
Muygw,f? pGJrufukeMf uygw,f/ ta&SUtm&Som;awGawmif jzpfatmif
vkyEf dki&f if olwkdYa&m bmvdkY rvkyEf dki&f rSmwJhwHk;/ tcktcsdet f xd
b,f rlpvifEkdiif HrS acwfrDzGHUNzdK; wdk;wufa&;udk atmifatmifjrifjrif
taumiftxnf razmfEdkifcJhao;bl;/ 'gayr,fh tpövmrfbmom
pwif&ma'ou uGmvSrf;vSwJh rlpvifEkdifiHESpfEkid fiHjzpfwJh rav;&Sm;eJY
tif'kdeD;&Sm;wdkY[m tm&S-ypdzw d f pD;yGm;a&;'Da& jrifhwufvmwmeJYtrQ
yd krdkj rif hwufvmwmud k jrif&wJhtcgrSmawmh tpöv mrfurÇm [m
taemufudk rarQmfawmhbJ ta&SUtm&Sudkom pHerlem,lawmhr,fh t&dyf
vu©PmawGudk jyovmygNyD/ onftcsuf[mvnf; ordki;f wGirf ,fh

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm èî ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

tajymif;tvJyjJ zpfygw,f/ rsm;rMumcif umvtwGif;rSm t,fv*f sD;&D;


,m;eJY wsLepf&Sm;vdk EdkifiHawG[mvnf; tm&S-ypdzdwf pD;yGm;a&;
'DvIid ;f aemufukd vdkuyf gvmr,fh tvm;tvmawG &dSaeygNyD/
onfvdk ½IjrifoHk;oyfvkdufr,fqdk&ifawmh *syefEdkifiH&JU pD;yGm;a&;
t&dSeft[kefaMumifh rvHkrûcHjzpfaeMu&wJh Oa&myeJY ajrmuftar&du
wdkYtwGuf udk,fusdK;pD;yGm;udk umuG,fEkdifr,fh vrf;pu &dSaeygw,f/
pD;yGm;a&;zGHUNzdK;wdk;wufatmif aqmif&GufEdkifw,fvdkY vl oef;aygif;
rsm;pGm&JU &ifxJ ESvHk;xJu ,HkMunfvm? arQmfvifhvmNyDqdk&if a&SUrSm
azmfjycJhwJh tpkvdkut f ûyHvdkuf a&TUajymif; tajccsvmMuwmudk wm;qD;
a&SmifvTJvdkY &oGm;Edkiyf gw,f/ awmiftmz&duwdkuu f vlawG tHkeJY
usif;eJY a&TUajymif;tajccsvmrSmudk pdk;&GHUaewJh taemufOa&myom;
awGtaeeJY tajccHr[mAsL[mydkif;rSm jyefvSefpOf;pm; oHk;oyfNyD; ta&SU
tm&S&JU pdefac:aerIukd tjrwfxkwEf kdiw f Jh taetxm; wpf&yftjzpf
½IjrifMunfhoifhvmygw,f/ tJovdkom oHk;oyf½Ijrif EdkifMur,f
qdk&ifawmh tckavmavmq,f taetxm;? a&wdktaetxm;rSm
ta&SUtm&S[m pdefac:rIwpf&yfjzpfaevifhupm; wpfcsed frSm taemuf
urÇmtwGuf r[mAsL[majrmuf tzwfqnfp&m a&&Snf tuGuf
aumif; jzpfaeygvdrhrf ,f/

°Üå§Ù³å¿ú嶮·ºå»ÖÇ ùÜ®¼µ«¿ú°ÜªÍ²ºå
udef;*Pef;awG yGm;vm? qif;&JEGr;f yg;rItajctaeawGuvnf;
evHrxl? tHkeJYusif;eJY ajymif;a&TUtajccsvmwmawGvnf; rsm;vmcsed f
rSm wwd,urÇmudk wpfcsufuav;rS *½kpkduaf zmfr&wJh taemuf
wdki;f om; trsm;pk[m vlYtcGihfta&;eJY 'Drdkua&pDudk jr§ihfwifwJhtvkyf
udkyJ yxrOD;pm;ay;tvkyt f jzpfaqmif&GufzkdY ydkif;jzwfxm;MuyHkygyJ/
EdkifiHtrsm;tjym;[m 'Drdkua&pDvrf;aMumif;ay: a&SU½IcgrS zGHUNzdK;rI

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò èí

tultnDawG&r,fvdkY udkvkdeDb0u vGwfajrmufNyD;wJhaemuf yxr


OD;qHk;tBudrf tajymcHvdkuf&ygw,f/ tJovdk zGHUNzdK;rItultnDqdkwJh
ae&mrSm ukvor*¾zGHUNzdK;a&;tpDtpOfvdk EdkifiHwum tzGJUtpnf;&JU
tultnDawmif ygaeao;w,f/ wwd,urÇmrSm 'Drdkua&pDa&;eJY
vlYtcGifhta&;twGuf onfvdkpnf;½Hk;vHIYaqmfwm[m taemufurÇm
twGuf tifrwefqkd;&Gm;wJh ajymif;jyef&vm'fawG xGufvmapEdkifovdk
ppfat;wdkufyGJumvaemufydkif; taemufwkdi;f &JU vHkûcHa&;udkyg xdyg;
apEdkiyf gw,f/
'Drdkua&pDawGeJY &ifqkdifvdkuf&wJhtcgrSm uGejf rLepf0g'BuD;wpfck
vHk; AHk;AHk;vJoGm;&wJhtwGuf 'Drdkua&pDwefzdk;awGtay:rSm ouf0if
,HkMunfrIawG? pdwfcsudk;pm;rIawG yGm;rsm;ay:aygufvmcJhygawmh
w,f/ onf'Drdkua&pDwefzdk;awG[m taemufEdkifiHrsm;&JU vlrIa&;?
Edkiif Ha&; 0wf½Hkudk ydkcdkiaf p? ydkvHkapcJhw,f/ wpfrsdK;om;vHk;eJYqkdifwJh
ta&;udpöawGrSm Edkiif Hom;tm;vHk;yg0ifNyD; rdrdwdkYEdkifiH? rdrw d kdYvlrsKd ;
twGuf vlwkdi;f u pGr;f pGr;f wrH yg0ifaqmif&Gufvkdpw d fawGudkvnf;
EdI;qGEkdifcJhw,f/ 'gwifruao;bl;? 'Drkdua&pDpepfrSm tkycf sKyfol
vlwef;pm;uvnf; olY[meJYol vnfywfae? ajymif;vJaewmrdkY ta&;
BuD;wJh r@dKifawGrSm vlopfawG? t,ltqopfawGeJY wpfcsdev f Hk ;
jznfhqnf;ay;Edkiw f ,f/ onfvrf;aMumif;twdki;f vdkufzkdY ysuu f GufNyD
qdkwmeJY a&&SnfNydKifyGJrSm oufvHkraumif;Edkiaf wmhbl;/ Oyrmajym&&if
w½kwfjynftaeeJY *syefEkdifiHenf;wl olYEkdifiHom;awG&JU t&nftcsif;eJY
yg&rDukd xdxad &mufa&muf n§px f kwfwwf? toHk;cswwfwJh pepf
wpf&yfukd rzefwD;Edkifbl;qdk&if aemuf &mpkESpaf ygif;rsm;pGmMumwJhtxd
*syefEkid if H[m w½kwjf ynfBuD;&JU a&SUuyJ tjrJwef; ausmaeEdkiv f drhrf ,f/
b,fvdkyJjzpfjzpf? ar;cGe;f wpfcGef;uawmh useaf ew,f/ ordkif;
aMumif;t&udk bmeJYrS rwl? wtm;udk jcm;em;vSwJh vlrIa&;eJY EdkifiH

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm èì ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

a&;pepfawG&dSaecJhwJh vlYabmifawGxJudk 'Drkdua&pDudk b,fvdkenf;eJY


atmifatmifjrifjrif oGyo f iG ;f ,lrvJqkdwhJ ar;cGe;f ygyJ/
uaeYumv tar&duef Edkiif Ha&;eJY ynmwwftodki;f t0dkif;rSm
tifrwef acwfpm;wJh t,ltquawmh w½kwfEdkifiHtygt0if b,f
vlYabmifrsdK;rSmrqdk tJovdk oGyo f Gif;,lwJhtvkyfudk aeYcsif; ncsi;f
vkyEf kid w
f ,fqkw d Jh t,ltqygyJ/ tJ... 'gayonfh (rMumao;cifurS
'Drdkua&pDbuf ajymif;zdkY tm;xkwfcJhwJh pydefeJY ay:wl*DwdkYtygt0if)
Oa&myvlYabmiftrsm;pkrSmawmifrS ½dk;&m? 'grSr[kwf ajr&Siyf a'o&mZf
qefqefpepfuae 'Drkdua&pDpepfqDukd [kwfceJ ckew f ufNyD; csucf sif;
rajymif;EdkifcJhMuygbl;/ pD;yGm;a&;zGHUNzdK;wdk;wufrIu tm;vHk;&JU a&SUuae
BudKa&mufvmcJhygw,f/ wnfNidrfrI&dSygrS udk,fusdK;pD;yGm;vnf; zGHUNzdK;
wdk;wufEdkifrSef;odwJh tvkyform; vlwef;pm; (0g) vlvwfwef;pm;
awG[m pD;yGm;a&;zGHUNzdK;wdk;wuf vmwJhtcgrSmrSom ay:aygufvm
Edkifwmyg/ tJovdk todawG&dSwJh vlvwfwef;pm;rSvnf; vlrsKd ;a&;eJY
wjcm;wjcm;aom vlwef;pm;uGJjym;rIrsm;tay:rSm tjrwfxkwzf kdY BudK;
pm;aeMuwJh tajymaumif;? ta[maumif; 'Drku d a&pD EdkifiHa&;orm;
awG&UJ pum;udkvnf; em;ra,mifMurSmyg/
ta&SUtm&SrSmvnf; 'Drkdua&pDudk atmifatmifjrifjrif ul;ajymif;
EdkifcJhMuwJh vrf;aMumif;wpf&yfvnf; &dSaeygao;w,f/
uaeYtcgrSmawmh taemuftkypf k[m wwd,urÇmrSm txuf
rSm azmfjycJhwJh vrf;aMumif;eJY qefYusifbufenf;vrf;twdki;f aqmif
&GuMf uzdkY tm;ay;tm;ajr§mufûyaew,f/ wpfcgwavusawmh tm;
ay;½Hkawmif r[kwfbl;? tJvdk vkyfzdkYudkyJ twif;avmaqmfaew,f/
pD;yGm;a&;zGHUNzdK;rI 'Drdkua&pDudk jr§ifhwifazmfaqmifzdkY
taemufurÇmu tm;xkwfaew,f/ pD;yGm;a&;zGHUNzdK;rIoyd fukdedrfhusNyD;
vlrsdK;pka&;? vlrsKd ;a&;? bmoma&;wdkYtygt0if vlrIa&;t& buf

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò èë

aygif;pHkrSm eufeufeJeJ uGJjym;aeavwJh vlYabmifawGxJudk 'Drkdua&pD


udk atmifatmifjrifjrif oGyo f Gi;f ,lEkid v
f rd hrf ,fvdkY ,lqaeMuw,f/
zGHUNzdK;wdk;wufNyD; pufrIxGef;um;wJh vlYabmifawGrSm 'Drdkua&pD
pepf[m wnfNidrrf I&Srd S udk,fusdK;pD;yGm;vnf; zGHUNzdK;Edkiw f ,fqkdwmudk
ESpEf Spu
f mum oabmaygufMuwJh vlvwfwef;pm;tay: trDo[J
ûyNyD;rS ay:aygufvmcJhwmyg/ tm&SeJY tmz&du vlYabmifawGrSmawmh
tJovdk vlvwfwef;pm;rsdK;u r&dSao;avawmhum trsdK;om;a&;
tpdk;&yHkpHu vlrsdK;a&;eJY vlrsKd ;pka&;t& opömcHolawGqDukd cGJjcrf;
pdwfjzmay;vdkufovdk jzpfukefwwfygw,f/ tJovdkjzpf&mu ESpzf uf
pvHk;udk ysufpD;apEdkiw f Jh y#dyu©awG? ppfyGJawGyg qufjzpfvm&r,f
qdk&if 'Drdkua&pD[m tjrwfxGufwJh tusdK;qufawGjzpfvmEdkiw f m
csn;f yJvkYd b,fou l cdkicf kid v
f kv
H Hk ckcaH jz&Si;f Edkiyf gOD;wJhrvJ/
1861ckqkdwm tck umveJY pm&if tifrwefapmao;wJhtcsdef
vdkY ajymEdkiyf gw,f/ tJoavmufapmwJhtcsdeu f wnf;u 'Drkdua&pD
qdkwm[m ]vlrsdK;aygif;pHkeJY zGJUpnf;xm;wJh Edkiif HwpfEkdiif HrSm jzpfEkid fp&m
r&dSwJht&m}vdkY ]a*smfef? pwl;tmhxf? rpfvm}u qdkcJhygw,f/ onfh
xufawmifrS ydkapmNyD;awmh ]jynfaxmifpk0g'D (Ú»¼»®¿´·-¬)qdkwJh
pmapmifrSm ]a*smef a*s}u tar&duefvlrsKd ;awG[m ]rsdK;½dk;wpfck
wnf;u qif;oufvmw,f? bmompum;wpfrsdK;wnf;udkom ajym
Muw,f? bmomw&m;wpfrsKd ;wnf;udkom udk;uG,Mf uw,f? tpdk;&
rl0g' wpfrsdK;wnf;udkom cH,lMuw,f? NyD;awmhvnf; trltusihaf wG
a&m? "avhxHk;pHawGa&m tvGefYtvGefukd wlnDMuw,f}vdkY a&;om;
cJhygw,f/ 'ghtjyif ]razmfa&G? 0efwkdNyD; pdrf;um;wJh oD;jcm;cGJxGurf I
rsm;tjzpf tuGJuGJtjym;jym; b,fawmhrS rjzpfEdkif}wJh ]b0wl nD
tpfudkawmfrsm;}vdkY oluyJ qufvufa&;om;cJhjyefao;w,f/ qdkvdk
wmu vlrsKd ;a&;? bmoma&;? 0g'a&;rSm tuGJtjym; r&dSbJ ordkif;tp

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm èê ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

uwnf;u EdkifiHom;tm;vHk;wpfom;wnf;jzpfaewJh tar&duef EdkifiH


rSm 'Drku d a&pDxeG ;f um;jcif;[m obm0usw,faygh/
tJ'Dh 'Drkdua&pDqkdi&f m apmapmydki;f oabmw&m;a&;q&mrsm;
taeeJY zGHUNzdK;rItqifhb,favmufyJ &dS&dS? jynfwGi;f vlrIa&; tae
txm;awG b,favmufyJ uGJuGJ? 'Drdkua&pDudk b,fvlYabmifrSmrqdk
usihfoHk;Edkifw,fqkdwJh 20&mpk&JU pdwfBuD;0if tawG;tjrifudkom od
Mum;cGifh&Mur,fqdk&if awmfawmfhudk tHhMoukefMurSm taotcsm
ygyJ/
onfae&mrSm em;vnfrIawGvGJukefrSm pdk;wJhtwGuf wpfcsuu f dk
awmh tav;teuf ajymcsiyf gw,f/ acwfNydKif wwd,urÇm vlY
abmifrsm;&JU zGHUNzdK;wdk;wufrItwGuf 'Drdkua&pDpepfu ajzmifhajzmifh
BuD; qefYusifaew,fvdkY uRefawmfjiif;csux f kwfaewmr[kwyf gbl;/
wpfenf;ajym&&if acwfNydKif wwd,urÇmEdkiif HawGeJY 'Drkdua&pDpepf
eJY bmrSrqdkifbl;? r&dSxku d b
f l;vdkY ajymcsiw
f mvnf;r[kwb f l;/ oabm
w&m;a&;t& ajymMupwrf;qdk&if zGHUNzdK;wdk;wufrIa&m? 'Drdkua&pDyg
ESprf sdK;pvHk; &dSaezdkYqdkwm tifrwefjzpfEdkifygw,f/ wcsdKU ae&mawG
rSmqdk&if tJovdk ESprf sdK;&dSaerSukd tvkyfjzpfEkdiwf mrsdK;awmif &dSygw,f/
'gayr,fh wwd,urÇm&JUtajctaeawGukd wnfwnfNidrNf idr?f at;at;
aq;aq;eJY b,fbufrS pdwrf ,drf;bJ ormorwfusus Munfhvkduf
r,fqk&d ifawmh wu,ft h ajymif;tvJppfppfawG jzpfrvmatmif [efY wm;
aESmifh,SufrSmu udk,fusdK;&SmrIrsm; >yrf;wD;&m vlrIa&; taqmuf
ttHkawGyJjzpfw,fqdkwm jrifygvdrhrf ,f/ tJovdk vlrIa&; taqmuf
ttHkawGaMumifh tJ'DhvlYabmifawG[m qif;&JEGr;f yg;rI oHo&mxJrSm
w0Jvnfvnfjzpfaewmudkvnf; owdxm;rdvmawmhr,f/ tJ'Dh
qif;&JrIoHo&mudk csdK;zsuEf kdizf kdYtwGufu wu,fh tajccH ûyjyif
ajymif;vJrIukd rjzpfraevkyfaqmif&rSm/ tay:,H ûyjyifajymif;vJrI

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò èé

avmufeJYu bmrS jzpfvmrSmr[kwfbl;/ onfawmhum wu,fh


tajccHûyjyifajymif;vJrIukd pdwaf &m udk,fyg xufxufoefoef aqmif
&Guaf y;Edkifr,fh cdkifrm jywfom;wJh tpdk;&wpf&yf[m Mum;umv
wpfcsdefrSm &dSukd &dSaerS jzpfr,fqdkwmudk ususee? wnfwnfNidrNf idrf?
ya,m*uif;uif; pOf;pm;&if jrifvmEdkiyf gw,f/
*syefEkdiif H[m 'kw, d urÇmppfNyD;wJhaemufydkif;rSm tBuD;tus,f
zGHUNzdK;wdk;wufvmcJhygw,f/ tJ'Dh zGHUNzdK;wdk;wufrIudk jzpfapwJh t&m
awGxJrSm wpfpw d wf pfydkif;u AdkvfcsKyfBuD; ruf(cf)tmomcsrSwf ay;cJh
wJh vlrpI ;D yGm;a&; ûyjyifajymif;vJrIrsm;udk us,u f s,jf yefYjyefY aqmif&u
G f
cJhMuvdkYyJjzpfygw,f/ 'Drdkua&pDenf;us a&G;aumufwifajr§mufcH&wJh
b,f*syeftpdk;&rsKd ;rqdk Adkvcf sKyfBuD; ruf(cf)tmom vkyfovdk vkyf
Edkicf hMJ urSm r[kwyf gbl;/
tJ... wpfzufuvnf; zdvpfykdiEf dkiif HrSm tvm;wl vlrIpD;yGm;a&;
ûyjyifajymif;vJrIawGukd tar&duefjynfaxmifpku vufawGUtaumif
txnfrazmfEdkifcJhjyefbl;/ tJ'gusjyefawmh ppfNyD;p ESprf sm;twGi;f rSm
zdvpfyikd Ef ikd if H&UJ pD;yGm;a&;[m aumif;aumif;zGHUNzdK;wdk;wufrrI &dw S m vnf;
taMumif;wpfaMumif;ygyJ/
zdvpfydkifEkdiif H&JU tjzpftysufudk Munfh&ifawmh tmPm&Sit f pdk;&
awG[m EdkifiH&JU zGHUNzdK;wdk;wufrItwGuf "r®EÅ&m,fjzpfaewmudk jiif;
vdkYr&bl;/ 'gayr,fh wcsKd UwcsKd Uaom tmPm&Siftpdk;&awGuusjyef
awmhvnf; zGHUNzdK;wdk;wufrItwGuf tvGefaumif;aecJhwmudkusjyef
awmhvnf; jiif;vdkYr&jyefbl;/ tJovdk wdki;f jynfzHUG NzdK;wdk;wufrI twGuf
aumif;jrwfcJhwJh tmPm&Siftpdk;&awGukd awmifudk;&D;,m;eJY xdki0f rf
awG&JU tHhMop&maumif;vSwJh pD;yGm;a&; zGHUNzdK;wdk;wufrIrsm; ay:ayguf
vmcJh&m apmapmydki;f ESprf sm;rSm txift&Sm; awGU&ygw,f/
onfae&mrSmay:vmwJh tcsufwpfcsufuawmh ½dk;½dk;pif;pif;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm èè ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

uav;ygyJ/ wwd,urÇm vlYabmifwpf&yf wdk;wufr,f? rwdk;wuf


bl;qdkwmudk qHk;jzwfay;EdkifwJh t"du taMumif;tcsu[ f m tJ'Dh
vlYabmif&JU tpdk;&[m 'Drkdua&pDenf;usjcif;? rusjcif;eJY rqdkifygbl;?
tJ'DhvlYabmifrSm ]tpdk;&aumif;} &dSjcif;? r&dSjcif;eJYom qdkiyf gw,fqkw d Jh
tcsuyf gyJ/
]tpdk;&aumif;}qdkwm b,fuJhokdY? b,fcsrf;omqdkNyD; twdtus
teufaumufzdkY cufygw,f/ txl;ojzifh onfa0g[m&udk cyfvG,f
vG,f oHk;wwfMuwJh tar&duefwdkY&JU pum;pyfrSm teufzGih&f ydkcufyg
w,f/ tar&duefjynfaxmifpkrSmawmh tpdk;&aumif;qdkwm tkyfpkd;rI
tenf;qHk; tpdk;&udk qdkvkdygw,f/ zGHUNzdK;wdk;wufrIudk taqmwvsif
vdktyfaewJh wwd,urÇmEdkifiHawGtwGufawmh atmifjrifxGef;ayguf
aewJh ta&SUtm&SvlYabmifawGrSm awGU&jrJ o½kyfvu©PmawGeJY ]tpdk;&
aumif;}qdkwm&JU teufukd zGihrf ,fqk&d if awmfawmfav; toHk;wnfhNyD;
vufawGUuswJh t"dyÜm,fziG hq f kcd suu
f kd &Edkiyf gvdrhrf ,f/
tJ'Dho½kyv
f u©PmawGxJrSm (1) Edkiif Ha&; wnfNidrrf I? (2) t&nf
taoG; tavsmuf ajr§mufpm;wJh pepftay:rSm tajccHxm;avr,fh
ckid rf maom AsL½dkua&pDrsm;? (3) omwlnDrQrI&Sw d Jh pD;yGm;a&; wdk;wufr?I
(4) b@ma&;tajrmftjrif&Srd IeJY (5) tusifhysufjcpm;rI ododomom
enf;yg;jcif;wdkYyJjzpfygw,f/ onftcsufawGukd ESvHk;oGif;NyD;rSom
urÇmhbPfvdk EdkifiHwum tzGJUtpnf;awGtaeeJY Edkiif Hjcm; taxmuf
tyHhay;oifhw,f? ray;oifhbl;qdkwmudk qHk;jzwfay;r,fh vkyfief;oHk;
t"dyÜm,fzGihq f kdcsufudk &SmazGazmfxkwf,lr,fqkd&if trsm;BuD; jzpfEkdif
ygw,f/
aZmif;ay;yHkukd tJovdkom ajymif;vdkurf ,fqkd&if wwd,urÇm
twGuf taemufurÇmu rl0g'awG csrSww f Jhtcg tJ'Dh wwd,urÇm
tpdk;&awG b,fyHkb,fenf;eJY ae&m&vmovJqkdwmxuf tJ'Dh tpdk;&

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò èç

awG b,fyHkb,fenf; tvkyfvkyaf eMuw,f? olwdkY&JU vky&f nfukdi&f nf


awGu b,fvdk&Sw d ,fqkdwJhtay:rSm ydkNyD; tm½Hkpdkujf zpfvmMuygvdrhf
r,f/ tpdk;&wpf&yf&JU vkyf&nfudki&f nf[m tJ'DhEdkifiHom;awG&JU b0
tajctaeudk wu,fhudk wpdkufrwfrwf jrifhrm;wdk;wufatmif
aqmif&Guaf y;EdkifpGr;f &dSaew,fqk&d if taemufwkdi;f rl0g'awGukd tajccH
xm;wJh vlom;csi;f pmemaxmufxm;rI tultnDa&m? vufawGUuswJh
tultnDawGudkyg ausausvnfvnf ay;EdkifMuygvdrhrf ,f/ iwfrGwf
acgif;yg;rIeJY 'ku©oku©awG enf;yg;oGm;avatmif vlom;csi;f pmem
axmufxm;wJh tultnDukd ay;&rSmjzpfNyD; vufawGUuswJh tultnD
uusawmh tJ'DhvlYabmifb0udk wdk;wufaumif;rGev f matmif zefwD;
ay;jcif;tm;jzifh tJ'DhvlYabmifrSm aexdkifolrsm;[m udk,haf e&mrSmudk,f
ausauseyfeyfaeEdkiv f mMurSmrdkY taemufurÇmqDudk a&TUajymif; tajccs
wmawG avsmyh g;oGm;aprSm jzpfygw,f/
vlYtcGifhta&; pnf;½Hk;vHIYaqmfrIawG[mjzifh bmt&nftcsif;? bm
tuefYtowfrS rygbJ azmfaqmifEkdifwJh udk,u f sihw
f &m;t& tifrwefY
udk awmfwnfhrSeu f efvSwJht&mwpfcktjzpf o½kyfazmfxm;Muvifhupm;
vufawGUrSmawmh taemufwkdi;f tpdk;&awG[m awmfawmfav;awmh
wdki;f wdki;f qqeJY pOf;pm;NyD;rS tJ'Dh pnf;½Hk;vIHYaqmfrIawGukd vkyfMu
wmyg/ Oyrm - aqmf'Dtma&AsEdkifiHuae a&eHukd vHkvHkûcHûcHeJY wnf
wnfjrJjrJ&zdkYqdkwJh olwdkY&JU udk,fusdK;pD;yGm;udk xnfhwGuv f kduw f Jhtcg
taemufwdkif;tpdk;&awG[m olwdkY&JU vlYtcGihfta&;eJY 'Drdkua&pDpH
pepfawG tJ'DhEdkifiHqD ydkYwJhtvkyfudk vHk;vHk;udk rvkyMf uawmhygbl;/
taMumif;&if;u vuf&Sd aqmf'Dtpdk;&&JU wnfNidrw f Jh tkyfcsKyfrIae&mrSm
tpm;xdk; 0ifa&mufvmr,fh b,ftpdk;&rsKd ;ujzpfjzpf taemufurÇm
twGufawmh aumif;usdK;ay;r,fh tvm;tvm odyef nf;vSwmudk
aumif;aumif;BuD; odaevdykY gyJ/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ç𠬩;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

t,fvf*sD;&D;,m;EdkifiH&JU rMumao;cifu tawGUtêuHuvnf;


'Drkdua&pDvrf;aMumif;ay: csucf sif;ajymif;a&;twGuf axmufcH ajym
qdkaeMuwJh taemufwkdi;f u tusdK;aqmifBuD;rsm;twGuf acgif;ajcmuf
p&m tcsuftvufwpf&yfukd tpxkwv f mygw,f/ vlYabmifwpf&yf&JU
vlrIa&;eJY ,Ofaus;rItajctaeawGukd azmfxkwaf y;&mrSm 'Drkdua&pDu
awmfhawmfhukd azmfaqmifEdkifpGrf;BuD;rm;vSygw,f/ t,fvf*sD;&D;,m;
Edkiif HrSmqdk&if &mpkESpaf ygif;rsm;pGmuwnf;u &dSaecJhwJh tpövmrftarG
tESpfudk udkvdkeDacwfaemufydkif; txufvTmu bmoma&;uif;wJh
avmuDoufouf pHrsm;? acwfrDpHrsm;eJY xde;f csKyfxm;Edkicf Jhygw,f/
tckusawmh tJ'Dh tpövmrftarGtESpfu jyefvnf Edk;xvmygNyD/
wjcm;tpövmrfvlYabmifawGrSmvnf; 'Drku d a&pDenf;uswJh a&G;aumuf
yGJawG usif;yr,fqkd&if tJovdkyJ jyefvnfEkd;xvmp&m taMumif;u
tawmf rsm;ygw,f/
wu,fvdkYom 'Drdkua&pDenf;t& trsm;oabmwl a&G;aumuf
wifajr§mufvkduw f Jh tJ'DhEdkifiHawG&JU tpdk;&awGuom (tD&efEdkifiHrSm
vkyfovdk) wcsdKUaom vlYtcGifhta&;awGudk csKyfcs,&f ma&mufapr,fh
wif;MuyfvSwJh tpövmrfOya'awGukdom jy|mef;Mur,fqdk&if olwdkY&JU
udk,hMf ur®mudk,zf efwD;ydkicf Giht
f ay:rSm av;pm;tm;ay;xdkuo f vm;qdkwJh
ar;cGe;f u ay:vmygw,f/ onfar;cGe;f udk b,folurS vG,fvG,f
ulul oGuo f Guv f ufvuf ajzEdkirf Smvnf; r[kwyf gbl;/
t,fvf*sD;&D;,m;EdkifiHrSm Edkiif HawmftmPmudk wyfrawmfu odr;f
,lvdkucf sed frSm taemufurÇm&JUwHkYjyefyHk[m udk,fusihw f &m;ydki;f t&a&m
Edkiif Ha&;t&yg tawmfhukd ra&r&mEdkiv f Sygw,f/ taemufwkdi;f tpdk;&
trsm;pku tJ'DhtmPmodr;f rIukd tay:,Htm;jzifhawmh ½HIUcsMuygw,f/
'gayr,fhvnf; t,fvf*sD;&D;,m;EdkifiHrSm 'Drdkua&pDpepf&dSaejcif;[m
jyifopf? tDwvDeJYpydefEkdiif Hrsm;twGuf aumif;^raumif;qdkwJh ar;cGe;f

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò çï

udk tJ'DhEkdiif HoHk;Edkiif HrSm&dSwJh Edkiif Hom;rsm;u wHkYjyef&mrSmawmh taemuf


wdki;f tpdk;&rsm;[m tmPmodr;f ,lrIukd wdk;wdk;wdww f wd f BudKqdkcJhMu
ygw,f/ tJovdk BudKqdkjcif;[m taemufurÇm&JU tusdK; pD;yGm;tay:
rSm tajccHxm;wJh vufawGUvnf;us? aMumif;usKd ;vnf; qDavsmw f Jh
qHk;jzwfcsuyf J jzpfygw,f/
wwd,urÇmu tuJcwfol trsm;tjym;twGufuawmh udk,f
usihw f &m;wefzk;d awGukd tJovdk vufawGUusus csoHk;vdkujf cif;aMumifh
oHo,tjrifwpf&yf ay:aygufvmygw,f/ tJ'Dh oHo,tjrifu
awmh taemufurÇm[m olwdkYtusdK;&dSEdkifrSom 'Drdkua&pDudk a&SUwef;
wifwwfw,fqkdwJh tjrifygyJ/ tJ'geJY wpfxyfwnf;wlwJh oHo,
tjrifrsdK;[m vlYtcGifhta&;pnf;½Hk;vIy&f Sm;rIrsm;rSmvnf; ay:ayguf
vmEdkio f vdk ay:aygufvmzdkYvnf; ajrBuD; vufcwfrvGJygyJ/ wu,f
vdkYrsm; w½kwEf kdiif H[m uaeYacwfwl&uD? 'grSr[kwf ruúqDudkEkdiif H
awG wnf&dS&mt&yfrSmom wnf&dSaer,fqdk&if taemufurÇm[m
ab*si;f u w½kwt f pdk;&tay:rSm tckavmuf wif;rmyghrvm;/ tJvdk
omjzpfaecJhr,fqdk&if w½kwftpdk;& ûywfusoGm;NyD; wdki;f jynf rNidrf
roufjzpfoGm;wJhtcgrSm taemufurÇmqD avSeJYul;vmr,fh 'ku©onf
oef;aygif;rsm;pGmudk taemufurÇmu iHhvifah y;yghrvm;/
awmfawmf pOf;pm;p&maumif;vSwJh ar;cGe;f awGyJjzpfygw,f/
yD½l;Edkiif Hta&;udkyJ MunfhMu&atmifyg/ yD½l;EdkifiHrSmvnf; t,fvf
*sD;&D;,m;Edkiif HrSmvdkyJ? 'Drdkua&pDeJY ajzmifhajzmifhBuD;qefYusifwJh vrf;
aMumif;ukd tBuD;tus,foGm;aeygw,f/ t,fvf*sD;&D;,m; (Edkiif Hu
tmPmodr;f rI)udk wdwfwdwu f sdwf BudKqdkcJhMuayr,fh yD½l;udk usawmh
ydwq f kYt
d a&;,lraI wGeYJ tjypfay;'Pfcwfvku d yf gw,f/
bmvdv Yk /J
t,fvf*sD;&D;,m;udkom ydwfqkYt d a&;,lr,fqdk&if tJ'DhEkid if H&JU ,dkif

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm çî ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

eJYeJY vlrIpD;yGm;a&; tajctaeu rwnfrNidrfjzpfvmNyD; 'ku©onfawG


taemufEkid fiHqD tûyHvdkuf NydKqif;vmEdkifacs&Sad Mumif; Oa&myom;awG
u tajrmftjrifBuD;BuD;eJY wGucf sufcJhMuygw,f/ tJawmhum t,fvf
*sD;&D;,m;Edkiif t H ay: bmydwq f kY?d bmta&;,lrrI S rvkyMf uawmhbl;/
yD½l;qdkwmuawmh yx0Dtaetxm;t& taemufwdki;f EdkifiHawGeJY
tawmfav; tvSr;f a0;wJhae&mrSm wnf&dSygw,f/ onfawmhvnf;
yD½l;Edkiif &H UJ ,dkief YeJ JY vlrpI ;D yGm;a&;ywf0ef;usirf Sm rwnfrNidrf jzpfEkid rf eS ;f
ododBuD;eJYukd tJovdkjzpfapEdkifwJh ydwfqkYdta&;,lrIawGudk csrSwfvdkuf
Muygw,f/
taemufwkdi;f om;awGtaeeJY ar;oifhar;xdkuv f SwJh ar;cGe;f awG
&dSygw,f/ zª*sDrdk&DcsrSwfcJhwJh tpdk;&[m b,fvdk tmPm&Sit f pdk;&
rsKd ;vJ/ zª*sDrkd&D[m rm;udkYpv f kdyJ olYudk,yf kid f b@mwdkuBf uD;udk <u,f0
onfxuf <u,f0vmatmif aqmif&Gufr,fholrsdK;vm;? 'grSr[kwf
acsmufxJusawmhr,fhqJqJwdki;f jynfudk u,fwifa&;twGuf tajc
taetm;vHk;udk ajymif;jyefvSeEf dkifatmif wckwfw& tm;xkwfaeol
rsKd ;vm;/ onfar;cGe;f awGua&m t&ma&mufuv hJ m;/
pdwf0ifpm;p&maumif;wJhtcsufwpfcsufuawmh tu,fírsm;
taemufurÇmu usihfoHk;aewJh rl0g'awGom 1950eJY
60jynfhvGeEf Sprf sm;rSm xGe;f um;cJhr,fqdk&if xdki0f rfeJY awmifudk;&D;,m;
Edkiif Hwkd&Y JU pD;yGm;a&; zGHUNzdK;wdk;wufrt I aetxm;[m vuf&St d ajctaeudk
a&mufvmp&m bmtaMumif;rS &dSrSmr[kwyf gbl;/ tJ'Dhtcsdefwkef;u
tJ'DhESpfEkdiif HrSm &dSaecJhwJh tpdk;&awGrSm pD;yGm;a&; wdk;wufatmifrS
vkyfr,frS rMuH&ao;bl;? taemufurÇm&JU vuf&dS rl0g'awGeJYomqdk
tJ'Dhtpdk;&awGukd wpfppDNydKuGJoGm;atmif tûywfESHNyD;om; jzpfaeawmh
rSmygyJ/
yD½l;Edkiif HtwGuf aemufxyfpkd;&drpf &m aumif;wJhtcsufwpfcsuf

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò çí

vnf;&dSygao;w,f/ tJ'guawmh ydwq f kdYta&;,lrIawG[m &nf&G,f


&if;twdki;f zª*sDrkd&Dtpdk;&udk atmifatmifjrifjrif ûzwfcsEkdirf ,fqkd&if
jzpfvmEdkifbG,f&SdwJh rNidrfoufrIawG[m yD½l;jynfolrsm;twGuf awmf
awmfhudk qdk;&Gm;aeEdkifwJhtcsufygyJ/ yD½l;EdkifiHtay: ydwfqkdYta&;,lrI
awG vkyaf &;udk cdkifcdkifrmrmajymqdkcJhMuolrsm;taeeJY tJ'Dhta&;,lrI
awGaMumifhay:aygufvmwJh tusdK;qufawG aumif;onfjzpfap? qdk;
onfjzpfap? jzpfvmavorQtusdK;qufrsm;twGuf udk,fusifhw&m;
ydkif;t& wm0ef,ludk ,loifhMuygw,f/ tJovdkom wm0ef,lMur,f
qdk&ifawmh urÇmBuD;taeeJY uarÇm'D;,m;tawGUtêuHrsdK; aemufwpfzef
xyfêuH&r,ft h a&;tcif;u a&SmifuiG ;f Edik o f Gm;rSmyg/
uarÇm'D;,m;rSmwke;f u vHkaemtpdk;&udk z,f&Sm;a&;twGuf ajym
qdkcJhMuolawG[m tJovdk z,f&Sm;a&;BudK;yrf;rIaMumifh aemufqufwGJ
ay:aygufvmwJh rsKd ;wke;f atmifowfjzwfrIBuD;twGuf udk,fusihw f &m;
t& bmwm0efukrd S r,lcJhMuygbl;/
taemufurÇmtaeeJY olwkd&Y UJ udk,u f sKd ;pD;yGm;yg0ifaewJhtcgawGrmS
vlYtcGiht f a&;csdK;azmufrIawGukd ypfrSwx f m;zdkY EdIi;f EdIi;f qq &dSMuw,f
qdk&if tJovdk vlYtcGihfta&;pnf;½Hk;vHIYaqmfrIawGaMumifh wjcm;olawG
rSm xdcku d vf mEdkipf &m&dSwJhtcgrsKd ;rSmvnf; tvm;wl EdIi;f q&r,fhwm0ef
r&dSaybl;vm;/
onfvdk udk,u f sihw
f &m;ydki;f eJYEkid fiHa&;t& eufeJvSwJh taetxm;
rSm vlYtcGifhta&;eJY 'Drdkua&pDa&;udk tm;ay;tm;ajr§muf vkyfwJhtcg
EdIif;EdIi;f qqvkyjf cif;[m tifrwef ta&;BuD;aMumif; EdkifiHom;awGudk
&Si;f jyjcif;[mjzifh taemufwdki;f tpdk;&awGtaeeJY olwdkYtwGuf tusdK;
&dES kid af Mumif; oabmaygufvmEdik yf gw,f/
ajym&&ifawmh odyfraumif;bl;/ taemufwdkif;tpdk;&awG[m
vufawGUrSm tawmfav; csed cf sdefqq vkyMf uudkiMf uwm rSefayr,fh

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm çì ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

olwdkY&JU EdkifiHom;awGukd onftaMumif;t&meJY ywfoufNyD; trSef


twdki;f ½dk;½dk;om;om;ajymzdkYawmh tifrwefcJ,Of;aewmudk awGU&yg
w,f/ 'Drkdua&pDpepfodkY toGifajymif;a&;udpörSm csdefcsed q f q vkyaf e
&ygw,fvkdY tajym&cufaewm[m obm0awmhvnf; usygw,f/
obm0usqdk? tJovdkae&mrSm csdeq f ae&w,fqkduwnf;u olwkdY
Edkiif Hu EdkifiHom;vltrsm;twGuf tm;wufp&m? yDwdjzpfp&m? pdwf
BuD;0ifp&m pum;rsdK;rS r[kwfbJudk;/ b,fvdkyJjzpfjzpf? ½dk;om;
ajzmifhrwfrIeJY udk,fudsK;pD;yGm;qdkwJh &yfwnfcsufESpf&yft& taemuf
wdki;f tpdk;&awGtaeeJY udk,fhEdkiif Hom;awGukd trSeftwdki;f ajymjyoifh
wmvnf; trSeyf gyJ/
wjcm;EdkifiHwpfEkdiif HtwGuf vlYtcGifha&;eJY 'Drkdua&pDa&; rl0g'
rsm;udk csrSwfwJhtcg udk,fhEdkiif H&JU ta&;BuD;wJh wjcm;tusdK;pD;yGm;
awGxdcdkuf&ygaMumif; vlo&d SifMum; zGihf[0efcHwJh taemufwdki;f
tpdk;&&,fvdkY wpf&yfrS ray:aygufao;ygbl;/ onfMum;xJuyJ
tpdk;&wdki;f uawmh xifovdk vkyv f kYad umif;aeMuwke;f ygyJ/
cg;'pf(&S)f qdkwJh cgh('f) vlrsdK;awG&JU tcGihfta&;twGuf *smrPDu
cdkifcdkifrmrm &yfw,f? tar&duefjynfaxmifpkuawmh r&yfbl;/ tar
&duefjynfaxmifpkeJY NAdwdeEf kdifiHu vpfAsm;acgif;aqmif u'gzSDtay:rSm
wif;rmw,f? tDwvDuusawmh rwif;rmbl;/ onfvdk a&SUaemuf
rnDñGwfrIawGaMumifh taemufwkdi;f udk tjyifyef;t& txifBuD;wJh
wwd,urÇmvlYabmif&JU tjrifrSm vlYtcGifhta&; rl0g'rsm;&JU wefzk;d udk
usqif;apygw,f/ udk,fusifhw&m; pHrsm;t& vkyo f ifhvkyfxkduw
f m
rdkYvdkY &J&J0Hh0HhvkyfMuwmrsdK; jzpfae&r,fhtpm; wGucf sufNyD;awmhrS
vdk&ifvkdovdk? rvdk&ifrvdkovdk twdk;tavQmh twif;tqkwef JY vkyfae
Muwmudk wwd,urÇmvlYabmifawGu owdxm;rdaeMuygw,f/
taemufwdki;f tpdk;&awGeJY tpdk;&r[kww f Jh tzGJUtpnf;awGu wif

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò çë

qufcJhMuwJh vlYtcGifhta&;pnf;½Hk;vIHYaqmfrIawGu aumif;atmif vkyf


EdkifcJhMuwmawGvnf; trsm;BuD;ygyJ/ Oyrmjy&&if onfpnf;½Hk; vHIY
aqmfrIawGaMumifhyJ ]ydkvfayghwf}vdk? ]tD'Dtmrif}vdk? ]blcgpm}vdk
vlYtcGifhta&;udk urf;ukeaf tmif tpkvdkut f ûyHvdkuf csKd ;azmufolrsdK;
awG vlYordkif;rSm xyfrHay:aygufrvmawmhatmif wpfurÇmvHk;twdki;f
twmeJY wm;qD;csifpdwfrsm; ay:aygufvmcJhygw,f/ tJvdk vlawG&JU
tkyfcsKyfrIatmufrSm aecJh&wJh om;aumifawG[mvnf; tcktcgrSm
toufudk 00½ªEdkifvmMuygNyD/ tvm;wlyJ? urÇmt&yf&yfrSm wnfjrJ
aecJhwJh n§Of;yrf;ESdypf ufrIenf;trsdK;rsKd ;? yHkpHtoG,foG,u f dkvnf; wpf
urÇmvHk; twdki;f twmeJYukd qefYusifwdkuzf suv f mMuygNyD/
'gayr,fh wwd,urÇmom; trsm;tjym;&JU tjrifrSmawmh vlY
tcGifhta&;pnf;½Hk;vIy&f Sm;rIawG[m ,kwåv d nf; odyrf wef? obm0
vnf; odyrf usvSygbl;/ trsm;pku onfpnf;½Hk;vIyf&Sm;rIawGudk
atmufygtwdki;f yJ jrifMuygw,f/
wwd,urÇmom;awG[m bmeJY wlovJqkdawmh avSwpfpD;ay:
udk a&mufaeMuwJh c&D;onfawGeJY tvm;oP²mefwlygw,f/ avS0rf;
u aygufaew,f/ c&D;onfawGuvnf; tjynfhtody/f 'gwifru
ao;bl;? c&D;onfawGrSmu qmavmifrGwfoyd af eNyD; a&m*gb,tzHkzHk
uvnf; zdpD;aew,f/ avSuvnf; 0rf;wifaygufaewm r[kwb f l;?
pdwfrcs&wJh a&jyifxJudk arsmawmhr,fhqJqJ avS/ c&D;onftrsm;pk
rSmu aoaMuysupf D;&awmhrSm/ tJ'DhavS&JU avSolBuD;u awmfawmfh
udk Murf;wJhavSolBuD;/ wpfcgwavawmhvnf; Murf;ayr,fh rQrQ
ww? wpfcgwavawmhvnf; bmrQwrIrSr&dSbJ tom;vGwMf urf;csif
Murf;wwfwJhol/
jrpfurf;yg;rSmawmh <u,f<u,f00 awmufawmufajymifajymifeJY
tpma&pm00vifvifpm;xm;&NyD; pdwEf SvHk;aumif;&dSwJh y&dowf&dS

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm çê ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

w,f/
avSay:u c&D;onfwpfOD;OD; MumyGwef JY t½dkucf H&wmudkyJjzpfjzpf?
axmifoGif;tusOf;cscH&wmudkyJjzpfjzpf? olY&JUajyma&;qdkcGifh tydwfyif
cH&wmudkyJjzpfjzpf urf;ay:u y&dowfu jrifwJhtcg tJ'DhavSay:
wufvmNyD; c&D;onfawGukd avSolBuD;&JU&efu umuG,af y;Muw,f/
'gayr,fh c&D;onfawGuawmh qmavmifjrJqmavmifvsuf?
a&m*gb,awG zdpD;jrJ zdpD;vsuyf J/ 'geJY crsmrsm;u avSay:u
ckecf swJhNyD; urf;ay:u u,fwif&iS rf sm;qDukd vufypful;oGm;Muw,f/
tJovdkul;oGm;wJhtcgusawmh urf;ay:u y&dowfu olwdkYqD ul;
vmwJh c&D;onfawGudk vHk;vHk;vufrcHbl;/ avSqDukdyJ twif;jyef
vTwfw,f? jyefykYw d ,f/ tJawmh c&D;onfawG tBudwt f e,f cHpm;ae&
wJh 'ku©oku©awGu pJroGm;? avsmhroGm;bl;/
½kwfw&ufMunfh&ifawmh 'gudk Oyrm tvuFmtaeeJY jrifp&m
&dSygw,f/ trSefu 'g Oyrmwifpm;xm;wJh tvuFmr[kwyf gbl;/
a[wDuRef;om;awG vufawGUcHpm;ae&wJhtwdki;f twdtusygyJ/
a&&SnftwGufqkd&if zGHUNzdK;qJ vlYabmifawGtwGuf ydkNyD; tvkyf
jzpfEdkifwJh toGiful;ajymif;a&;vkyfief;pOfrsdK;udk azmfaqmifMuzdkY
taemufurÇmu tm;ay;oifhygw,f/ ydkNyD;tvkyfjzpfEdkifwJh toGif
ul;ajymif;a&;vkyif ef;pOfqkdwmu vSnf;&JUa&SUrSm jrif;wyfay;zdkYygyJ/
qdkvdkwmu 'Drkdua&pDqkdwJh vSn;f BuD;a&GUatmif pD;yGm;a&;zGHUNzdK;wdk;
wufrIqdkwJh jrif;eJY tqGJcdkif;rS &rSmyg/ pD;yGm;a&;zGHUNzdK;wdk;wufrIudk
&zdkYtwGufuvnf; 'Drkdua&pDtpdk;&[kw^f r[kwq f kdwmxuf tpdk;&
aumif;^raumif;qdkwmtay:rSm rlwnfw,fqdkwmudk taemuf
urÇmu jrifoifhygw,f/ pD;yGm;a&;zGHUNzdK;wdk;wufatmif vkyfaqmif
EdkifwJh tpdk;&aumif;jzpfae&if pD;yGm;a&;zGHUNzdK;wdk;wufrIqdkwJh jrif;BuD;
u 'Drdkua&pDqdkwJhvSnf;BuD;udk olYbmom c&D;a&mufatmif qGJoGm;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò çé

rSmygyJ/
onfvkdqdkvdkufwJhtwGuf EdkifiHwumtodki;f t0dkif;taeeJY ydkvf
ayghwv f k?d tD't D mrifvkd &ufpufMurf;êuwfvw S ho
J al wGjzpfaevifh upm;
pD;yGm ;a&;zGHUNzd K;wdk;wufatmif aqmif&GufaeEdkif orQ vufydku f
Munfhaeoifhw,fvdkY ckcHumuG,fajymqdkvdkufwmrsdK;r[kwfygbl;/
ajymcsifwmu t,fvf*sD;&D;,m;? armf½dkudkeJY wsLepf&Sm;Edkiif Hrsm;tay:
taemufwkid ;f tpdk;&rsm;u oHk;pGJaewJh vufawGUvnf;us? o½kyo f uef
vnf;rSew f Jh qufqHenf;rsm;twdki;f wwd,urÇmtay:rSmvnf; wpf
ajy;nD qufqHoifhaMumif; ajymcsiw f mygyJ/
tck uRefawmf wifjycJhovdk tifrwef½dk;pif;&Si;f vif;rSe;f xif
&Sm;odomvGe;f aewJh ajymif;jyefvkyif ef;pOfukd taumiftxnfazmfzkYd u
taemufwdkif;tpdk;&awGtwGuf awmfawmfav;vnf; cufaeEdkifyg
w,f/ 'Drku d a&pDukd yHhyk;d &wmu olwkdtY wGuf bmrSvnf; p&dwfruke?f
bmrSvnf; tepfemcHp&m odyfrvdkygbl;/ tJ... 'gayr,fh pD;yGm;a&;
zGHUNzdK;wdk;wufatmif yHhykd;r,fqdk&ifawmh olwdkYawGtwGuf wdku½f dkuyf J
jzpfjzpf? oG,f0kdufNyD;yJjzpfjzpf? awmfawmf pdkufxkwf tepfemcH&yg
awmhr,f/
(pD;yGm;a&;wdk;wufzGHUNzdK;atmif yHhykd;vdkuwf JhtwGu)f wwd,urÇm
twGuf tjrwfxGufvmr,fh a&&SnftusdK;pD;yGm;[m taemufwdki;f
vlYabmifrsm;twGuaf wmh a&wdkrSm awmfawmfhudk xdckdufoGm;Edkiaf eyg
w,f/ Oyrmajym&&if Oa&myor*¾taeeJY vkyf&nfudki&f nf odyrf &dSvS
wJh Oa&myv,form;awGukd trawmfaMu;awG vSrd hfay;&awmhrSmyg/
wwd,urÇmrSm pD;yGm;a&;om trSew f u,fzGHUNzdK; wdk;wufvmNyDqdkwm
eJY wpfNydKifeuf wwd,urÇmu v,form;awG[m Oa&myv,form;
awGxuf ydkvkyfEdkif? ydkpdkufEdkif? ydkxkwEf dkifoGm;NyD; Oa&my v,form;
awGrmS 'ku©yifv,fa0ukezf kYu d aocsmaeawmhru S k;d /

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm çè ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

vG,u f loufomNyD; a&wdkrSm bmrSpdkufxkwfp&m? tepfemcHp&m


rvdkvSwJh 'Drkdua&pDjr§ihw
f ifa&;vrf;aMumif;ay:rSmyJ taemufurÇmu
qufNyD; avQmufaer,fqkd&ifawmh wwd,urÇm&JU qif;&JEGr;f yg;rIeJY
rwnfNidrfrI[m a&&Snrf Sm wwd,urÇm&JU wHcg;0? avSum;cHkay:udk
'kw'f kwx f d a&mufvmygvdrrhf ,f/
ajym&wm odyaf wmhraumif;bl;/ 'Drkdua&pD EdkifiHa&;rSmuvnf;
a&&SnfeJY a&wdk tusdK;pD;yGm;csi;f y#dyu©ay:aygufvmNyD; b,foif;
udk OD;pm;ay;a&G;&rvJqkd&if a&wdktusdK; D;yGm;udka&G;wwfrSvnf;
EdkifiHa&;orm;awGtwGuf tEÅ&m,fuif; ab;&Si;f EdkifwmrdkY wu,f
wrf; eifvm;igvm;a&G;MuwJhtcg a&wdktusdK;pD;yGm;udkom tpOf
wpdkuf a&G;jzpfaewwfMujyefw,f/

¬¿»³«º©¼µ·ºå ùÜ®¼µ«¿ú°Ü»ÖÇ ¬¿»³«º©¼µ·ºå ¬«-¼Õå°Üå§Ù³å


taemufwkdi;f 'Drkdua&pDawGtaeeJY êuHqHk&ifqkdif&orQ tEÅ&m,f
toG,foG,fudk wGe;f z,fausmfvTm;cJhyHku awmfawmfhudk tm;&p&m
aumif;vSygw,f/ atoifEdkifiHvdkrsdK; r[kwb f J taemufurÇm[m
Nidr;f csr;f a&;umvrSma&m? ppfyJu G mvrSmyg atmifvHxlEkid cf JhMuygw,f/
taemufurÇm&JU 'layemaycdkifEkdifpGr;f ? ckcHwGe;f vSeEf kdipf Gr;f udk enf;enf;
av;rS avQmhwGuv f kdYr&ygbl;/ odkYaomfvnf;yJ? olwkdYrSm tjypf tem
tqmuif;w,f? csKd U,Gif;csurf &dSbl;vdkY ,lqr,fqdk&ifawmh trSm;BuD;
rSm;oGm;rSm jzpfovdk tifrwefvnf; tEÅ&m,fBuD;vSygw,f/
pOfqufrjywf w&pyf&dSaewJh Ncdr;f ajcmufrIawG? tEÅ&m,fawG
xifxif&Sm;&Sm; wpfckrS r&dSwJhMum;uyJ taemufwkdi;f tpdk;&awG[m
ppfat;wdkufyGJtNyD;rSm&dSaewJh pdefac:rIawG&JU av;eufrIudk azmfjyNyD;
emusifxdcdkufzG,af umif;wJh tajymif;tvJwcsdKUeJY tepfemcHrIwcsdKU
twGuf BudKwifjyifqifxm;zdkYvdktyfaeaMumif; olwkdY&JU Edkiif Hom;awG

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò çç

em;vnfvufcv H matmif odrf;oGi;f pnf;½Hk;&cufaeMuygw,f/ jyóem


u tJ'DhvlYabmifawGrSm acgif;aqmifrIydkif; r&dSvdkYr[kwb f J OD;aqmif
tzGJUtpnf;awGukd pDpOfae&mcsxm;yHkawGaMumifhom jzpfaewmyg/
tJovdk OD;aqmiftzGJUtpnf;awG&JUtjypftemtqmrsm;aMumifh
wpfurÇmvHk; xdcdkucf Jhwmudk OyrmESpf&yfeJY jyvdkY&ygw,f/ onf
OyrmESpf&yfpvHk;[m taemufwdkif;r[kww f Jh urÇmjcrf;udk tBuD;
tus,f xdckdufapcJhygw,f/ tJ'gawGuawmh tar&duefjynfaxmifpk
&JU bwf*sufvdkaiGjyrIeJY Oa&myor*¾&JU ÝßÐ vdkY ac:wJhv,f,m
pdkufysdK;a&;bHkrl0g' (ݱ³³±² ß¹®·½«´¬«®¿´ б´·½§)wdkYyJ jzpfygw,f/
tar&duefEkid if H&JU b@ma&;vdkaiGjyaerIawG &yfwef;u &yfoifhNyD
vdkY tm;vHk;u wpfnDwpfñGww f nf; us,u f s,jf yefYjyefY vufcH oabm
aygufaeMuwJh Mum;uyJ tar&duefbwf*sujf yóem[m b,ftpdk;&
tzGJUtpnf;urS xde;f csKyfudkifwG,v f dkYr&EdkifwJh bDvl;obufvdkudk
jzpfvmcJhygw,f/ onfjyóem[m 'Drkdua&pDpepftwGif;rSm &dSaewJh
tzGJUtpnf;ydkif;&JU temtqmawGaMumifh ay:vm&wJh jyóemygyJ/
rJqG,foltrsdK;rsKd ;Mum;rSm wpfzGJUeJYwpfzGJU rvIyfEdkifatmif csKyfxm;wm
awG &dSaewJhtwGuf bwf*sufvkyif ef;pOftqifhqifhudk Zdukyf qGJwif&
cufoGm;NyD; aMumufcref;vdvdjzpfvmwJh vdkaiGjyrIukd t"GeY&f Snaf eapyg
awmhw,f/
yk*¾vu
d rJq, G o f lawGuvnf; tar&duefjynfaxmifp&k UJ pD;yGm;a&;
pGr;f &nfudk wpfzufwpfvrf;uae yHkzsuaf y;Muw,f/ tJovdk aqmif
&Gurf I&JU *,ufawG[m tar&duefjynfaxmifpk&JU e,fpyfawGukad wmif
jzwfausmf½kdufcwfygw,f/ Oyrm - 1980jynfhvGefESpfavmufudk
apmvSwJhtcsed rf Sm tar&duef armfawmfum;vkyif ef;uvnf; awmif;qdk?
tar&dueftpdk;&&JU pGuzf ufrIvnf; yg0ifNyD; *syefum; wifoGif;rI
tay: uefYowfrIawGvkycf JhMuw,f/ &nf&G,fcsufuawmh tJ'Dhtcsdef

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïð𠬩;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

rSm olwdkYeJY tNydKifjzpfvmNyDjzpfwJh *syefum;vkyif ef;udk xdk;ESuzf kdYygyJ/


tJ'Dhaemuf q,fpkESpfrsm;rSmusawmhvnf; tar&duef um;vkyif ef;
awG[m *syefawGqDu ynm,lzdkY? *syefawGeJYtNydKifusJzdkY &if;ESD;jr§KyfESH
&r,ft h pm; tpk&, S ,f m&Siaf wGeYJ pDrcH efYcJaG &;0efxrf;awGuko
d m tjrwf
awG wpfyHkwpfr cGJa0ay;cJhMuw,f/
*syeftpdk;&uusawmh yk*¾vu d pD;yGm;a&;vkyif ef;rSm 0ifpGufwJh
tcgrsdK;rSm tifrwef em;vnfrI&dS&dSeJY 0ifpGufwwfpjrJyg/ udk,fh EdkifiH
wumNydKifzufawG avsmhoGm;atmifvkyrf ,fhtpm; wpfaeYxuf wpfaeY
NydKifzufawG rsm;vmatmif vkyfay;jcif;uom *syefwkdY&JU vky&f nfukid f
&nfeJY tpGrf;tpudk ydkwufapEdkifNyD; a&&Snrf Sm tusdK;&dSEdkirf Sef; *syef
tpdk;&u aumif;aumif; oabmaygufw,f/ tar&duefjynfaxmifpk
rSmusawmh tJovdk r[kwfbl;/ udk,fusdK;udkom a&SUwef;wifwwfjrJ
yk*¾vduvkyif ef;&Siaf wG&JU zdtm;ay;wJhtay:rSm tmPmydkiftzGJUtpnf;
awGu BudK;qGJ&m uaecJhMuawmh a&&Snrf Sm txdemukefMuw,f/
u±²º¿»ú³®Í³ ¬¿®ú¼«»º¬§¹¬ð·º ¬¿»³«º©¼µ·ºå ùÜ®¼µ«¿ú°Ü°»°º»ÖÇ
®ôѺ§¹å±´¿©Ù¬©Ù«º ¾³±³¶§»º±´« ¬»²ºå·ôº¶¦²º̧°Ù«º úÍ·ºåª·ºåª¼µ§¹
©ôºñ ¬¿®ú¼«»ºùÜ®« ¼µ ¿ú°Ü®Í³ ¬®-³å¶§²º±´úËÖ ®Ö¯Ûl»ÖÇ ¿úÙå½-ôº©·º¿¶®y³«º
©ôºª¼µÇ ¿ô¾µô-¶®·ºú¿§®ôº¸ ¶§²º±´¬®-³å°µ« Û¼µ·º·Ø¿ú嫼µ ±¼§º°¼©º®ð·º
°³åªÍ§¹¾´åñ ¿úÙå¿«³«º§Ù֮ͳ ®Ö¨²º¸¦¼µÇ ªØµåªØµå«¼µ °¼©º®ð·º°³å©Ö¸±´¿©Ù«¼µ
¿©³·º ¾³±³¶§»º±´ «¼µôº©¼µ·º ¶®·º¦´å§¹©ôºñ ±²º¿©³¸ ¬¿®ú¼«»º
¿úÙå¿«³«º§ÙÖ¿©Ù¬©Ù«º ª«º¿©Ùˮͳ °Üå§Ù³å¿ú媵§º·»ºåúÍ·º ±´ä«ôºÞ«Üå
¿©Ù« ¬½ú³§¹ñ ±´©¼µÇ« ®Ö«¼µ ðôºÛ¼µ·º©ôºá ®Ö¯Ùôº§ÙÖ¿©Ù¬©Ù«ºª²ºå
¿·Ù«¼µ §Øµ¿¬³¿§åÛ¼·µ ©
º ôºñ ±®r©¬§¹¬ð·º Û¼µ·º·Ø¿úå±®³å®Í»º±®Ïų ¬ÖùÜ̧
±´ä«ôº¿©Ù»ÖÇ ®«·ºåÓ«±´½-²ºå§¹§Öñ ¯¼µª¼µ©³« ±´©¼µÇª¼µª³å©Ö¸ ±´«¼µ
¬³Ð³§¼µ·º¬¦ÙÖˬ°²ºå¿©Ù¨Ö ¿ú³«ºª³¿¬³·º «µª³å¦»º¨¼µåô´©©ºÓ«
§¹©ôºñ ±²º¬½¹®Í³ ®°*©³ ®³¾´¾³»Ü¿¨³«º¶§©Ö¸¬©¼µ·ºå ¬¿®ú¼«»º

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïðï

¾©ºö-«º¶§-»³Å³ úÍ·ºå®ú¿¬³·º ªÍ²º¸§©º cקº¿»¿©³¸©³§¹§Öñ ù¹


¾³±³¶§»º±´úÖË °«³å½-§º§¹ñe
cuf(yf)uvnf; taemufwkdi;f 'Drkdua&pD&JU temtqmawGudk
rD;armif;xdk;jyvdkuw f hJ aemufxyf Oyrmjzpf&yfwpfcyk gyJ/ twGi;f ydki;f rSm
b,fOa&myor*¾acgif;aqmifurS cuf(yf)udk rckcH rumuG,Ef kdifbl;/
vlo&d SifMum;usjyefawmhvnf; b,fjyifopf? b,fpydef? b,ftDwvD
acgif;aqmifurS cuf(yf)udk ra0zef&J? rykwcf wf&Jbl;/ a0zefykwcf wf
vdkurf &d if aemufa&G;aumufyJGrmS ta&G;rcH&awmhrmS pdk;aeMuwmudk;/
cuf(yf)u Oa&myor*¾&JU b@ma&;toHk;p&dwf&JU oHk;yHkESpyf Hkukd
0g;rsdKvdkufw,f/ tJ'DhyrmP[m pufrIvufrIvkyfief;awGtaeeJY
olwkdYNydKifzufawGukd ,SOEf kid af tmif BudK;yrf;&mrSm trsm;BuD; taxmuf
tulay;Edkiw f Jh yrmPyg/ cuf(yf)[m *gh(xf) (ÙßÌÌ) aqG;aEG;yGJawG
udkvnf; tBuD;tus,x f cd kduu
f kew
f ,f/ *gh(xf)tzGJUxJrmS ygwJh Oa&my
or*¾0ifr[kww f Jh Edkiif HawGtaeeJYu <u,f0wJh Oa&myEdkiif HawGawmif
rvkyfwJh tajymif;tvJawGudk b,fvdkenf;eJYrS temcHNyD; rvkycf sifMu
bl;/ Oyrmtm;jzifh <u,f0wJh Oa&myor*¾0ifEkid if aH wGu bmtepfemrS
rcHMubJeJYawmh tif'dkeD;&Sm;? b&mZD;vfeJY Zdki, f mqdkwJh ]atmufpD*sif
umxS,(f vf)} (umxS,v f f = tcsif;csi;f tNydKifrvkyMf ubJ wjcm;ol
awGtay:u tjrwfxkwfzkdY BudKnd§xm;wJhtkyfpk)awmif zGJUEdkifwJh oHk;
Edkiif Hu olwdkY&JU opfawm&Sif;vif;a&; vkyif ef;pOfawGudk bmaMumifh
&yfay;&rSmwJhvJ/ onftcsufukd rodom;qdk;&Gm;cJhwmrdkY 1990? 'DZif
bmvu O½ka*G;Edkiif HrSm usi;f ywJh *gh(xf)tpnf;ta0;yGJawG xdcdkuf
oGm;wJhtxdjzpfatmif taemufurÇmu tomvTwaf y;cJhwmygyJ/ tJvkd
xdckdufoGm;jcif;[m ppfat;wdkufyGJaemufykdif; taemufurÇmtaeeJY
&ifqkdif&wJh Ncdr;f ajcmufrIopf? tEÅ&m,fopfawGudk ydkNyD; ususee
rD;xdk;ay;&m a&mufchyJ gw,f/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïðî ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

qif;&JwJhvlYabmifawGuae <u,f0wJh vlYabmifrsm;qD tpkvkduf


tûyHvdkuf a&TUajymif;tajccsaeMuwmudk umuG,fzdkYtwGuf urÇm
wpf0eS ;f vHk;rSm pD;yGm;a&;zGHUNzdK;wdk;wufru I t&dSet f [kejf yif;jyif;eJY yGiht
f ef
vmzdv kY kyd gw,f/ *gh(xf)tzGJU[m tJvkd t&dSejf yif;wJh pD;yGm;a&;yGiht f efrIukd
jzpfay:vmatmif aqmif&Guaf y;EdkifwJh cvkwyf gyJ/ *gh(xf)&JU pnf;rsO;f
pnf;urf;awGtwdki;f urÇmhvlYabmifwpf&yfvHk;u vdkuef mMur,fqk&d if
csrf;omola&m? qif;&Jolrsm;yg ruse?f tukefvHk; 0ifqefYEdkiw f Jh wpfck
wnf;aom urÇmhaps;uGuBf uD; ay:aygufvmrSmyg/ vlYordki;f wpf
avQmufrSm awmfawmfrsm;wJh vlOD;a&tcsKd ;tqvdkY ajymEdkifwJh taemuf
urÇmrSm aexdkifolrsm;udk oufaomifhoufomt&dSqHk;b0eJY t<u,f0
qHk; taewdkYudk &&dScHpm;Edkifatmif aqmif&Guaf y;vdkufjcif;tm;jzifh
*gh(xf)tzGJU[m olYtpGr;f udk yDyjD yifjyifjyEdkicf hyJ gNyD/ tJvkad qmif&u G &f mrSm
]wajy;nD upm;uGi;f }udk zefw;D ay;vdkuw f mygyJ/ tJ'hu D pm;uGi;f xJrmS
Edkiif w
H kdi;f ? vlYabmifwkdi;f taeeJY olwkdtY pGr;f &dSoavmuf 0ifupm;&if;u
rdrdwkdY&JU pD;yGm;a&; pGrf;&nfudk azmfxkwf&,lMuwmyg/ tJovdkeJY
wpfurÇmvHk;&JU ukex f kwpf Gr;f tm;[m wtm;udk xdk;wufvmcJhygw,f/
1990jynfhESpf 'DZifbmvu O½ka*G;aqG;aEG;yGJawG ysupf D;oGm;wJh
tcg uefYuGufolawG tenf;tyg; ay:aygufvmcJhygw,f/ wcsdKUu
awmh 'g[m ]ukefoG,fa&;}jyóemoufoufvdkYyJ jrifMuw,f/
Oa&myor*¾u pufrIvkyif ef;wcsdKU urÇmhtqifhNydKifyGJBuD;xJ 0ifrvm
atmif umuG,fwm;qD;csiw f Jhoabmxm;udk jyvmwmaMumifh b&yf
q,f(vf)tpnf;ta0;[mvnf; ysuo f Gm;cJh&jyefw,f/ pD;yGm;a&; NydKifyJG
xJrSm [dkvl ryg&? onfvl r0if& vkyfjcif;[m tcsD;tESD;yJqkdwm
rMumcif odvmMu&awmhrSmyg/ bmjzpfvdkYvJqkdawmh t&if;&Sipf epf
qdkwm[m tajccHtm;jzifh odyfukd tm;yg jrefqefvSvkdYygyJ/ olwdkY&JU
pufrv I kyif ef;awGuk,
d SONf ydKifr,fh wjcm;NydKifzufawGukd umuG,w f m;qD;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïðí

jcif;[m taemufurÇmtaeeJY rdk;BudK;ypfwmudk xef;vufeJY um&m


a&mufaeygw,f/
êuHawGU&ifqdkicf Jh&NyD;wJh ordkif;0ifxkd;ESurf Iudkaomfvnf;aumif;?
ra0;wJhtem*wfumvrSm &ifqkdif&r,fh jyóemrsm;&JU tv,fA[dkqD
oGm;&mvrf;aMumif;rSm tc&mjzpfaewmudkaomfvnf;aumif; xnfhoiG ;f
pOf;pm;vdkuw f JhtcgrSm *gh(xf)tzGJUukd tm½Hkrpkduw f Jh r[mAsL[m ÓPf
BuD;&Sirf sm; yGm;rsm;vmwm[m tHMh op&mygyJ/ *gh(xf)udk tm½Hkrpdku&f if
trSm;BuD; rSm;oGm;ygvdrhrf ,f/ vltrsm;pkukd olwkd&Y JU aerIxkid rf I tpkpkukd
wkd;wufapEdkiw f JhtcGifhtvrf;awG ray;bJ *gh(xf)uae tom aemuf
qkwu f m NydKifzufawGukd umuG,v f dkujf cif;[m vlrI'ku©rsm; cHpm;ae&
wJh vltrsm;pkukd taemufurÇmqD tvdkvdka&mufvmapNyD; taemuf
urÇm&JU wHcg;awGukd w0kef;0ke;f rxk xkukeMf uatmif vkyaf y;aeovdk
ygyJ/
ppfat;wdkuyf GJumvtNyD; onfbufacwfrSm taemufwdkif;&JU
r[mAsL[mudk jyefvnfjyifqifa&;qGJa&;[m rjzpfraeaqmif&u G &f r,fh
vkyif ef;ygyJ/ 'kw, d urÇmppftNyD;rSm vSvSyyOD;aqmifjycJhwJhtar&duef
jynfaxmifp&k UJ OD;aqmifchrJ IrsKd ;udk taemufurÇmom;wdkY vdktyfaeygNyD/
uHqkd;csiaf wmh taemufurÇmtaeeJY tJovdk acgif;aqmifraI umif;
udk vdktyfaewJh ppfat;wdkuyf GJNyD;qHk;csed frSmyJ acgif;aqmifawGjzpfwJh
tar&duefjynfaxmifpk? Oa&myeJY *syefwkdYMum;rSm tuf&m A&yGeJY
jzpfvmygw,f/ xyfuHqkd;csiaf wmh taemufwkdi;f vlYabmifawG[m
tjyifbufudk MunfhzdkY ta&;wBuD;vdktyfaecsdefrSmyJ udk,fhtwGif;xJ
udk,jf yefvSnhaf e&wJh tajctaeudk a&mufaeygw,f/
urÇmBuD;eJYwuG olY&JU &Ha&GawmfawGjzpfwJh jyóemaygif; aomif;
ajcmufaxmifeJY uwdpum;awGukd olwdkY&JU wHcg;0qDukd ta&mufo,f
vmEdkiw f Jh acwfreD nf;ynmudk zefw;D NyD;wJhaemufrmS awmh taemufurÇm

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïðì ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

[m olYwHcg;awGtm;vHk;udk ydwfcsvkdufcsipf dwfu wzGm;zGm; aygufae


ygNyD/ 'gayr,fh tJovdk vkyEf kdiv f nf; tcsD;tESD;ygyJ/ bmvdkYvJqkad wmh
taemufurÇmuyJ ]tcsif;csi;f tjyeftvSef ESD;EG,f qufpyfrI}qdkwJh
tpmudk aeYpOfpm;oHk;MuygrS touf&Snfusef;rmr,fh urÇmBuD;udk
zefwD;vdkucf JhNyDukd;/
puFmylEdkifiHrSm wpfcsed u
f ckcHumuG,fcJhMuolrsm;vdkyJ taemuf
urÇmtaeeJY todaemufusoGm;r,fqk&d if wu,fhudk tEÅ&m,fjzpfukef
ygvdrhrf ,f/ taemufurÇm[m Ncdr;f ajcmufrI tEÅ&m,fta[mif;awGeYJyJ
eyef;vHk;aecsed frSm Ncdrf;ajcmufrItEÅ&m,fopfawGu xkeJY xnfeJY? tHkeJY
usif;eJY zGJUae? pkae? wmplaeygNyD/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïðë

ª´¸¬½Ù· º¸¬¿úå»ÖÇ °³»ôºÆ·ºåªÙ©ºª §º½ Ù· º¸©¼µÇ¬¿§æ


¬³úͱ³å©°º¿ ô³«ºú ÖË ¬¶®·º

ïççí½µÛÍ°º Æ»º»ð¹úܪ®Í³Ãûô´å¿ô³«º®Í ¬³úÍ ªḈ¿¾³·º¬¦ÙÖË££úôºá Ãì¿úÍË


¿©³·º¬³úÍ¿úåú³ ±¼§DØᣣ Ãð«Ú³§´ Û¼µ·º·Ø©«³ §úż©¬¦ÙÖË££»ÖÇ Ãî´ð¹ù±¼§DØ££
¯¼µ©Ö¸ °«Ú³§´Û¼µ·º·ØúÖË ¬¦ÙÖ˱صå¦ÙÖËúôº©¼µÇ« §´å¿§¹·ºåÒ§Üå Ãìú·ºåúÍ·º°»°ºÛÍ·º¸
ùÜ®¼µ«¿ú°Ü¬¿§æ ¬³úÍÛÍ·º¸ ¬¿®ú¼«»º¬¶®·º®-³å££¯¼µ©Ö¸ ÛÍÜå¿Ûͳ¦ªÍôº§ÙÖ
©°ºú§º«¼µ «-·ºå§½Ö¸§¹©ôºñ ¬Öùܸ§Ù֮ͳ ª´Ç¬½Ù·º¸¬¿úå»ÖÇ °³»ôºÆ·ºå ªÙ©º
ª§º½Ù·º¸©¼µÇ¬¿§æ ¬³úͱ³å©¼µÇúÖË ¬¶®·º»ÖÇ §©º±«ºÒ§Üå ¿¶§³Ó«³å¿§å¦¼µÇ «Î»º
¿©³º¸«¼µ ¦¼©º§¹©ôºñ «Î»º¿©³º¸ª¼µ§Ö ±¾³§©¼¬¦ÙÖ˨֮ͳ§¹©Ö¸ ö-¼®ºåø°º÷
¿¦Í³ª¼µåø°º÷©°º¿ô³«º®Í³¿©³¸ «Î»º¿©³º¸ °³©®ºå¿Ó«³·º¸ ¬¨¼©º©ª»ºÇ
¶¦°º±Ù³åú©Ö¸¬¶§·º °¼©º¬¿Ûͳ·º¸¬ôÍ«ºª²ºå ¶¦°º±Ù³å§¹©ôºñ
«Î»º¿©³º« ð¼¿ú³þ¼¬¶®·º ¯ôº½µ«¼µ ©·º¶§½Ö¸§¹©ôºñ ¬Öùܸ ð¼¿ú³þ¼
¬¶®·º¿©Ù«¼µ ¬¿»³«º©¼µ·ºå« ®±¼«-¼Õå«Îض§Õ¨³å©ôºá ù¹®Í®Åµ©º ±¼µðÍ«º
¨³å©ôºª¼µÇ «Î»º¿©³º ô´¯§¹©ôºñ ¬Öùܸ ð¼¿ú³þ¼¬¶®·º ¯ôºú§º«¼µ
©·º¶§Ò§Üå©Ö¸ ¿»³«º®Í³ ¬³úÍ»ÖÇ ¬¿®ú¼«©¼ÇÓµ «³å®Í³ ©»ºå©´ú²º©´®-³å¬¶¦°º
¿¶§³¯¼µ ¿¯Ùå¿ÛÙåÛ¼µ·º©Ö¸¬¯·º¸«¼µ ¿ú³«ºª³¿°®ôº¸ ¬¿¶½½Ø®´ ·¹åú§º«¼µ
«Î»º¿©³º ¶¦²º¸°Ù«º©·º¶§½Ö¸§¹©ôºñ ¬¨Ù©º¬¶®©º¨³å©Ö¸ Ûٳ媳åÑ-¦

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïðê ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

¿©Ù øã -¿½®»¼ ½±© ¯¼µ©Ö¸ ¿ð¹Å³ú«¼µ ©¼µ«ºc¼µ«º¶§»º¯¼µª¼µ«º©³ ¶¦°º§¹


©ôºñ ¬®Í»º¿©³¸ ±®»¼±«ºúͲº°Ù³ ¬c¼µå°ÙÖ¿»©³®¼µÇ °Øµ®Í¼©º ª«º½Ø ¿ªå°³å
¶®©ºÛ¼µå ©»º¦¼µå¨³å¿»©³¿©Ù«¼µ ©·º°³å©Ö¸ ¿ð¹Å³ú¶¦°º§¹©ôºñ ù¹ ¾³
±³¶§»º±´Ç °«³å½-§º§¹ñ÷ »ÖÇ §©º±«ºÒ§Üå ¿¶§³ª¼µ«º©³®¼µÇª¼µÇ §ÙÖ¯´©³«¼µ
±¿¾³«-©Ö¸ ¬¿»³«º©¼µ·ºå°³»ôºÆ·ºå¿©Ù«¿©³¸ «Î»º¿©³º¸ °³©®ºå«¼µ
§ØµÛͼ§º¿¦³º¶§Ó«®Í³§Öª¼µÇ ô´¯®¼½Ö¸©ôºñ ù¹¿§®ôº¸ ð¹úÍ·º©»º ±Øµåª©°ºÞ«¼®º
°³¿°³·º« «Î»º¿©³º¸°³©»ºå«¼µ ¬©¼µ¶½ØÕËÒ§Üå Ãì¿úÍË«¼µ ±Ù³å¿ª³¸ ±´·ôº££
¯¼µ©Ö¸ ¿½¹·ºå°Ñº»ÖÇ úÖúÖðظðظ¿¦³º¶§½-¼»º®©¼µ·º½·º¬¨¼ ¾ôº ¬¿»³«º©¼µ·ºå °³
»ôºÆ·ºå«®Í «Î»º¿©³º¸°³©»ºå«¼µ °¼©º®ð·º°³å½Ö¸Ó«§¹¾´åñ ¬Öùܸ¿»³«º®Í³
§Ü©³ ¦Í³»º»«ºø°º÷ ©²ºå¶¦©º©Ö¸ ª´Ç¬½Ù·º¸¬¿ú嫼µ ¶··ºå½Øµ ¿¯Ùå¿ÛÙ嶽·ºå¯¼µ©Ö¸
¿½¹·ºå°Ñº§¹ ¬«º¿¯å¿§¹·ºå½-Õ§º°³¬µ§º¨Ö®Í³ «Î»º¿©³º¸ °³©»ºå«¼µ ¬Öùܸ
¨«º °Øµ°Øµª·ºª·º §ØµÛͼ§º¿¦³º¶§½Ö¸§¹©ôºñ
±¼±³¿»©³©°º½µ«¿©³¸ ±²º¬«º¿¯åų «Î»º¿©³º¿úå½Ö¸¦´å±®Ï
¬«º¿¯å©«³¬»«º®Í³ ¿ù¹®³»º¬§¹¯Øµå ¬«º¿¯å¶¦°º§¹©ôºñ ù¹«¼µ±³
¬½µ¿»¬½¹®Í³ ¶§»º¿úåú®ôº¯¼µú·º «Î»º¿©³º ±²ºª¼µ ¿ª®-¼Õå»ÖÇ ¿ú嶦°º®Í³
®Åµ©º¿©³¸§¹¾´åñ ©¶½³å¬®Í³å¿©Ù«¼µª²ºå «Î»º¿©³º «-ÔåªÙ»º½Ö¸§¹©ôºñ
¬®Í³å©°ºú§º«¿©³¸ ¬¿®ú¼«»º¬°¼µåúúÖË ¿ä«åҮܶ§-»³Å³ ¾ôºª¼µ®Í
¬¦©º¯ôºª®¼µÇ úÛ¼µ·¾ º ´å¯¼© µ ¸Ö ¯Ù°ºø°º÷ª´®-¼Õå °Üå§Ù³å¿ú姲³úÍ·©
º °º¿ô³«ºúÖË
¬¯¼µ«¼µ «Î»º¿©³º¸¬«º¿¯å¨Ö®Í³ ¨²º¸±Ù·ºå«¼µå«³å½Ö¸®¼©³§¹§Öñ ±²ºÓ«³å
¨Ö«§Ö ¬¿®ú¼«»º °Üå§Ù³å¿úåų ¶§»º»ªØ¨ª ´ ³½Ö¸§¹©ôºñ ¬³åªØµå ¿®Ï³ª
º ·º¸
¨³å±ª¼µ¶¦°º®ª³¾Ö ïçç𶧲º̧ªÙ»ºÛÍ°º¿©Ù®³Í ¬¿®ú¼«»ºÛµ·¼ º·ØúÖË °Üå§Ù³å¿úå
ų ÑÜå¿®³¸ª³½Ö¸Ò§Üå ¬³úÍ°Üå§Ù³å¿úå ¬³åªØµåų ùô¼®ºåùô¼µ·º¶¦°º±Ù³å½Ö¸§¹
©ôºñ «®Y³Þ«Ü嫪²ºå ¾«º¿§¹·ºå°Øµ«¿» ¿¶§³·ºåªÖª¼µÇ ±Ù³å½Ö¸©ôºñ
ù¹¿§®ôº¸ ©½-¼ÕË ½¼µ·º®³©Ö¸ ¬®Í»º©ú³å¿©Ù«¿©³¸ ®¿¶§³·ºåªÖ¿±å§¹
¾´åñ ¬¿úå¬Þ«Üå¯Øµå«¿©³¸ ïççí½µÛÍ°º®Í³ «Î»º¿©³º ¿¦³º¨µ©º©·º¶§½Ö¸©Ö¸
ð¼¿ú³þ¼¬¶®·º¿©Ùų ô¿»Ç¨«º©¼µ·º ð¼¿ú³þ¼¬¶®·º®-³å¬¶¦°º ¯«ºª«º
©·º«-»º¿»¯Öª²ºå§Ö¶¦°º§¹©ôºñ ©©¼ô«®Y³« ¬¿»³«º©¼µ·ºå °³»ôº
Æ·ºå ±®³å¿©ÙúÖË ¬ä«·ºå®Ö¸¬³Ð³«¼µ ¾ôº±´«®Í ô¿»Ç¨«º©¼µ·º °°º¿¯å

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïðé

¿ð¦»º¶½·ºå®ú¼Í¿±å¾´åñ ¬®Í»º¿©³¸ª²ºå ÛÍ°¯ º ôºú³°µ¬«µ»º®Í³ ¬¿®ú¼«»º


¶§²º¿¨³·º°µÅ³ ¬ªÙ»ºÇ¬ªÙ»ºÓ±Æ³Þ«Ü害媳©³»ÖǬ®Ï ¬¿®ú¼«»º ®ÜùÜ
ô³úÖË ½Ù»º¬³å °Ù®ºå§«³åųª²ºå ¿®Íå®Í¼»º®±Ù³å¾Ö §¼µª¼µÇ±³ ª·ºåª«º
¿©³«º§ª³½Ö¸§¹Ò§Üñ ¬¿®ú¼«»º¶§²º¿¨³·º°µ¬©Ù·ºå®Í³¿©³¸ ©ú³åð·º
®Åµ©º©¸Ö »²ºåª®ºå®-³å»ÖÇ ±²º®ÜùÜô³úÖË Ó±Æ³¬³Ð³«¼µ °°º¿¯åÒ§Üå ½-¼»º½Ù·º
ªÏ³ ²¼y©³¿ªå¿©Ù ú¼Í¿»§¹©ôºñ ¬¿®ú¼«»º¶§²º¿¨³·º°µúÖË ¶§·º§®Í³¿©³¸
¬¿®ú¼«»º °³»ôºÆ·ºå¯ú³¿©Ù«¼µ ¾³«®Í ¯Ü婳嫻ºÇ±©º¨³å¶½·ºå
®ú¼§Í ¹¾´åñ
±²º¸¨«º ªÙ»ºªÙ»º«Ö«Ö ¿¶§³úÑÜå®ôº¯¼µú·º ¬Öùܸ ¬¿®ú¼«»º °³»ôº
Æ·ºå±®³å¿©ÙúÖË ¿«-åÆ´å¿Ó«³·º¸ ¬³úÍ»ÖÇ §©º±«ºÒ§Üå ¬¿»³«º«®Y³úÖË
c׶®·º±Øµå±§º½-«¿º ©Ù §Ø§µ -«±
º ٳ忰§¹©ôºñ ¬¿»³«º©¼µ·ºå °³»ôºÆ·ºå¯ú³
¿©ÙúÖË ¬±Ø«¼µ±³ ¬¿»³«º¬µ§º°µ ®ÜùÜô³« »³å¯·º½-·º©³§¹ñ ¬³úÍ©« ¼µ º
»ÖÇ ¬³úͱ³å®-³å¬¿Ó«³·ºå«¼µ ®©´±ª¼µá ®©»º±ª¼µ Ûͼ®º¨³å©Ö¸ °³¿©Ùá
¬³úÍ©¼µ«º« cµ§º¿¶§³·º©½-¼Õ Ë«¼µ ®§-«º® ôÙ· ºå¿¬³·º ¨¼» ºå±¼® ºå¿§å¦¼µÇ
¬¿»³«º©¼µ·ºå¬¿»»ÖÇ ª¼µ¬§º¿»§¹¿Ó«³·ºå¿ú屳娳婳¿©Ù±³ ©°º§Øµ
©°º® ú¼Í¿»§¹©ôºñ °³»ôºÆ·ºå ¿ª³«®Í³ ¬¿»³«º©¼µ·ºå»ÖÇ ¬¿úÍË©¼µ·ºå
©»ºå©´ú²º©´ «°³åÛ¼µ·º©Ö¸ «Ù·ºå¯¼µ©³ ®¿§æ¿±å§¹¾´åñ ±²º¬©Ù«º
¿Ó«³·º¸ ·ôºúÙô± º ´ ¬¿»³«º©¼µ·ºå °³±·º±³å®-³å¬¿»»ÖÇ ±²º¬«º¿¯å«¼µ
¦©º±·º¸©ôºª¼µÇ «Î»º¿©³º ô´¯§¹©ôºñ

Oypmav;wpfcek YJ tpcsv D u
kd cf siyf gw,f/ onfOypmudk t&ifu uReaf wmf
wpfcg ajymcJhzl;ygw,f/ 'gudkyJ wpfzefjyefudk;um;vdkufwJh twGuf
uRefawmfhukd cGihv
f TwfawmfrlMuyg/
©©¼ô«®Y³±³å ¬®-³å¬¶§³åúÖË ¬¶®·º®Í³¿©³¸ ª´Ç¬½Ù·º¸¬¿úå
°²ºåcصåª×§ºúͳå®×¿©Ùų ôµ©;¼ª²ºå ±¼§º®©»ºá ±¾³ðª²ºå
±¼§ º® «-ªÍ§ ¹¾´åñ ¬®-³å°µ« ±²º° ²ºåcصåª×§º úÍ ³å®× ¿©Ù« ¼µ
¿¬³«º§¹¬©¼µ·ºå§Ö ¶®·ºÓ«§¹©ôºñ ©©¼ô«®Y³±³å¿©Ùų
¾³»ÖÇ ©´±ªÖ¯¼µ¿©³¸ ¿ªÍ©°º°Ü忧櫼µ ¿ú³«º¿»Ó«©Ö¸ ½úÜå

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïðè ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

±²º¿©Ù»ÖÇ ¬ª³å±Ðn³»º©´§¹©ôºñ ¿ªÍð®ºå« ¿§¹«º¿»


©ôºñ ½úÜå±²º¿©Ù«ª²ºå ¬¶§²º¸¬±¼§ºñ ù¹©·º®«¿±å¾´åá
½úÜå±²º¿©Ù®Í³« ¯³¿ª³·º®Ù©º±¼§º¿»Ò§Üå ¿ú³ö¹¾ô ¬¦Øµ¦Øµ
«ª²ºå ¦¼°Üå¿»©ôºñ ¿ªÍ«ª²ºå ð®ºå©·º¿§¹«º¿»©³®Åµ©º
¾´åá °¼©º®½-ú©Ö¸ ¿ú¶§·º¨Ö«¼µ ¿®-³¿©³¸®ôº¸¯Ö¯Ö ¿ªÍñ ½úÜå±²º
¬®-³å°µ ® ͳ « ¿±¿Ó«§-«º ° Ü å ú¿©³¸® Í ³ñ ¬Öù Ü ¸ ¿ªÍ ú ÖË ¿ªÍ
±´Þ«Ü嫪²ºå ¿©³º¿©³º¸«¼µ Ó«®ºå©Ö¸¿ªÍ±´Þ«Üåñ ©°º½¹©¿ª
¿©³¸ª²ºå Ó«®ºå¿§®ôº¸ ®Ï®Ï©©á ©°º½¹©¿ª¿©³¸ª²ºå ¾³
®Ï©®×®Í ®ú¼¾ Í Ö ¬±³åªÙ©ºÓ«®ºå½-·º Ó«®ºå©©º©± Ö̧ ´ñ ¶®°º«®ºå§¹å
®Í³¿©³¸ ä«ôºä«ôºððá ¿©³«º¿©³«º¿¶§³·º¿¶§³·º»ÖÇ ¬°³
¿ú°³ ð𪷺ª·º °³å¨³åúÒ§Üå °¼©ºÛͪص快³·ºå»ÖÇ §ú¼±©º ú¼Í
©ôºñ ¿ªÍ¿§æ« ½úÜå±²º©°ºÑÜåÑÜå Ó«³§Ù©º»ÖÇ ¬c¼µ«º½Øú©³
«¼µ§ Ö¶¦°º¶¦°ºá ¿¨³·º±Ù· ºå¬«-Ѻå½-½Øú ©³«¼µ§Ö¶ ¦°º¶¦°ºá ±´Çú ÖË
¿¶§³¿ú导µ½Ù·º¸ ¬§¼©º§·º½Øú©³«¼µ§Ö¶¦°º¶¦°º «®ºå¿§æ« §ú¼±©º
¶®·º©Ö¸¬½¹ ¬Öùܸ¿ªÍ¿§æ ©«ºª³Ò§Üå ½úÜå±²º¿©Ù«¼µ ¿ªÍ
±´Þ«ÜåúÖËú»º« «³«Ùôº¿§åÓ«©ôºñ ù¹¿§®ôº¸ ½úÜå±²º¿©Ù«
¿©³¸ ¯³¿ª³·º¶®Ö ¯³¿ª³·ºª-«ºá ¿ú³ö¹¾ô¿©Ù ¦¼°Ü嶮֦¼°Üå
ª-«º§Öñ ù¹»ÖÇ ½®-³®-³å« ¿ªÍ¿§æ« ½µ»º½-©Ö¸Ò§Üå «®ºå¿§æ«
«ôº©·ºúÍ·º®-³å¯Ü ª«º§°º«´å±Ù³åÓ«©ôºñ ¬Ö±ª¼µ «´å±Ù³å
©Ö¸¬½¹«-¿©³¸ «®ºå¿§æ« §ú¼±©º« ±´©¼µÇ¯Ü «´åª³©Ö¸ ½úÜå
±²º¿©Ù«¼µ ªØµåªØµåª«º®½Ø¾´åñ ¿ªÍ¯Ü«¼µ§Ö ¬©·ºå¶§»ºªÌ©º
©ôºá ¶§»º§¼µÇ©ôºñ ¬Ö¿©³¸ ½úÜå±²º¿©Ù ¬Þ«¼©º¬»ôº ½Ø°³å
¿»ú©Ö¸ ùµ«w±µ«w¿©Ù« °Ö®±Ù³åá ¿ª-³¸®±Ù³å¾´åñ cµ©º©ú«º
Ó«²º¸ú·º¿©³¸ ù¹«¼µ ѧ®³ ¬ª«Ú³¬¿»»ÖÇ ¶®·º°ú³ ú¼Í§¹©ôºñ
¬®Í»º« ù¹ ѧ®³©·º°³å¨³å©Ö¸ ¬ª«Ú³®Åµ©º§¹¾´åñ ¿Å©Ü
«Î»ºå±³å¿©Ù ª«º¿©Ù˽ذ³å¿»ú©Ö¸¬©¼µ·ºå ¬©¼¬«-§¹§Öñ
'g[m ppfat;wdkufyGJtNyD;rSm taemufurÇmtaeeJY vlYtcGiht f a&;
udk wufwuf<u<uBuD; wdk;jr§ihaf zmfaqmifvmrIeJY ywfoufvkdY jrif&wJh

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïðç

tlaMumifaMumif½IaxmifhawGxJu jrifuGif;wpfuGufygyJ/ wjcm; tl


aMumifaMumif ½IaxmifhawG trsm;tjym;useaf eygao;w,f/ onfvked JY
'Drku
d a&pD? vlYtcGiht f a&;? pme,fZif;vGwv f yfciG hq
f kw
d mawGeJY ywfouf
NyD; [m;ASmh('f)wuúodkvfu ESD;aESmzvS,yf GJawGrSm apm'uwufzdkY
uRefawmf BudK;pm;MunfhcJhzl;w,f/ onftcgrSm onfudpöawG[m
wu,fh]tav;tjrwfxm;&m EGm;vm;Oóz}rsm; jzpfaewmudk awGU
vm&ygawmhw,f/ 'Drku d a&pD? vlYtcGiht f a&;? pme,fZif; vGwv f yfcGihf
qdkwmawG&JU yifudkrlvwefzkd;udk b,folurS apm'uwufEdkifp&m
taMumif;r&dSygbl;/ ydkqk;d oGm;wmu tJ'gawGukrd S uRefawmfu rqkwf
repfbJ ZGwt f wif;wdk;NyD; apm'uwufvku d rf w
d JhtcgrSmawmh uReaf wmfh
udk avSmifovdkvk?d aighovdkvk&d ,f oGr;f aoG;oHawG? rifhuk, d frif;awmh
t[kwfBuD;rSwaf ewmayghuGmqdkwJh tMunfhrsKd ;awGeJYwuG avSmifajymif
uJh&UJ ? &,fyJzG GJUwmawGeYo
J m qufwkduf &ifqkid &f ygawmhw,f/ trsm;pk&UJ
xifjrif,lqcsuu f &Sif;ygw,f/ tm&Som;wpfa,muf? txl;ojzifh
puFmylEkid if Hom;wpfa,mufu onfoabmw&m;awGukd apm'uwuf
aejcif;onf olYtpdk;&&JU tukokdvt f rIawGukd zHk;zd?kY zdzkYd tm;xkwaf ewm
omvQif jzpfw,fvdkY olwdkYu ,lqMuw,f/
ppfat;wdkuyf GJNyD;qHk;oGm;wJhaemuf wwd,urÇmrSm 'Drdkua&pD?
vlYtcGiht f a&;eJY pme,fZif;vGwv f yfciG hrf sm;udk taemufwkdi;f u tm;BudK;
rmefwufazmfaqmifvmjcif;[mjzifh&if r[mtrSm;BuD;wpfckyv J kYd tJwke;f
uwnf;u uRefawmf cdkifckdirf mrm ,HkMunfaecJhovdk ,aeYxufwdkif
vnf; tJ'Dhtwdki;f yJ cdkifcdkifrmrm ,HkMunfaeqJjzpfygw,f/ onf
pnf;½Hk;vIy&f Sm;rI[m zGHUNzdK;NyD; Edkiif H&JU jyifyrSm aexdkiMf uwJh vlOD;a&
oef;aygif; 4300twGuf tusdK;jzpfxGef;vmEdkifr,fh tvm;tvm
w,fr&dSygbl;/ tJ'Dh oef; 4300udk tomxm;OD;? zGHUNzdK;NyD; EdkifiH
rsm;xJrSm aexdkiaf eMuol vlaygif; oef;700 twGufawmifrS tusdK;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïï𠬩;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

rsm;p&m taMumif;r&dSbl;/ onfpnf;½Hk;vIy&f Sm;rI[m urÇmhvlOD;a&


trsm;pk aexdkif aeMu&wJh tajctaeqdk;awGukd ydkaumif;vmaprSm
r[kwb f J wpfpxufwpfp ydkrkq d kd;&Gm;vmatmifom zefwD;ay;r,fhued ;f
&dSaeygw,f/
'gayonfh onftcsufudk taemufwdki;f pdwfESvHk;rsm;xJ a&muf
oGm;atmif ydkYEkdizf kYt
d wGuf yxrqHk; vky&f r,fh tvkyu f taemufwdki;f
u tus,fw0ifha&;om;azmfjycsufawGxJrSm onfacgif;pOfawGukd
b,folrS wdkYvkdY xdvdkY r&paumif;wJh txGwftjrwfxm;&m EGm;vm;
Oózrsm; jzpfaeatmif vkyaf qmifxm;wJh tcGHtumawGudk z,f&Sm;
vdkufzkdYygyJ/ taemufwkdi;f om;wpfa,muftaeeJY yxrqHk; em;vnf
vufcHzkdYvkdtyfvSwJhtcsufu onfacgif;pOfawGukd taemufwdki;f om;
r[kwfolwpfa,mufeJY ajymqdkaqG;aEG;NyDqdkwmeJY wpfNydKifeJY taemuf
wdki;f om;vkyo f l[m w&m;a[mpifjrifh&JU aemufrSm odpdwfeJY jzpfap?
rodpdwfeJYjzpfap &yfaeNyDqkdwJhtcsufudkyJ jzpfygw,f/ qdkvdkwmu
onfacgif;pOfawGudk taemufwdki;f om; r[kwo f lawGeJY aqG;aEG;awmh
r,fa[hqkdwmeJY wpfNydKifeuf taemufwdki;f om;[m wpfzufom;udk
q&mvkyf&awmhr,f? em;0ifatmif a[majymydkYcs&awmhr,fvdkY tvdkvdk
jrifaewwfpjrJqkdwJhtcsuu f kd em;vnfoabmaygufxm;zdkY vdkygw,f/
onfvkd ajymvdkuv f kYd rcHcsrd cHomrsm;jzpfoGm;Mur,fqk&d if onfoabm
xm;[mjzifh topftqef;r[kwyf gbl;vdkY pum;yv’if 0ifcHcsiyf gw,f/
xJrSmazmfjyxm;wJh atmufazmfjyyg
pmydk'ft& onfoabmxm;[m [dk;vGecf JhwJh &mpkESpaf ygif; rsm;pGm
uwnf;u &dSaecJhwJh oabmxm;qdkwmudk ay:vGiaf pEdkiyf gw,f/

±«ºÑÜå¯Ø§¼µ·º°»°º±¿¾³©ú³å«³å ¬³úͬ°¼µåú®-³åÛÍ·º̧ ¬µ§º½-Õ§º


§Øµ®-³å¬¿§æ Ñ¿ú³§±³å©¼µÇ« ¨´å¨´å«Ö«Öc׶®·º¨³å¿±³ ¬¶®·º

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïïï

©°ºú§º¶¦°º¿§±²ºñ Ñ¿ú³§±³å®-³å®Í³ ½ô §-§ºð§º c¼µ«-¼ÕåªÙ»ºå


¿±³ ±¾³ðú¼± Í ²º̧ ¬¿úÍË©¼µ·ºå±³å®-³åÛÍ·¿º̧ ¶§³·ºå¶§»ºá ªÙ©ª º §º
¿±³ ±¾³ðú¼Í±²ºÅµ ô´¯Ó«±²ºñ «Î»º¶§Õ¶½·ºåá ±¼®ºå§¼µ«º¶½·ºåá
®¼®¼©Çĵ¼ ª«º¿¬³«º½Ø¬¶¦°º ±¼®ºåô´¬µ§º½-Õ§¶º ½·ºåá »ôº½-ÖË°¼µå®¼åµ ¶½·ºå
°±²º®-³å¬©Ù«º ¬«-¼Õ嬿ӫ³·ºå¶§ú³©Ù·º¶¦°º¿°á ¨µ¿½- úÍ·ºå
ª·ºåú³©Ù·º¶¦°º¿°á ¨µ¿½-ú³©Ù·º¶¦°º¿° ¬¯¼µ§¹±«ºÑÜå¯Ø§¼µ·º°»°º
±¿¾³©ú³å®-³å« ©°º»²ºå»²ºå ¯«ºÛÙôºª-«º ú¼Í¿§±²ºñ
ú»º±´Ç¬³å ±«ºÑÜå¯Ø§¼µ·º¶¦°º±²ºÅµ ô´¯ª¼µ«º¶½·ºå¬³å¶¦·º¸ Û¼µ·º·Ø
¿úå ¬µ§º°µð·º®-³å«¼µ¶¦°º¿°á ¿ù±©°º½µ¬©Ù·ºå®Í ª´©¼µÇ«¼µ¶¦°º¿°
¿¯³ºÓ±°²ºåcصåÛ¼µ·ºÓ«¿§±²ºñ "»²ºå¶¦·º¸ ½ú°ºô³»º °³¿úå
¯ú³®-³å« ©³¸ø½º÷®-³å¬³å «Ö¸úÖˬ¶§°º¯¼µÓ«±²º¸»²ºå©´ §¹úÍ»ºå
ª´®-¼Õ婼µÇ¬³å ±«ºÑÜå¯Ø§¼µ·º®-³å¬¶¦°º öú¼©¼µÇ« ±®µ©º½Ö¸Ó«¿ª
±²ºñ ±«ºÑÜå¯Ø§¼µ·º°»°º®Í ªÙ©º¿¶®³«º¿¬³·º ¿¯³·º«-Ѻ忧å
ú³©Ù·º ©°º¦«º«®ºå½©º «Î®ºå«-·º±´®-³åŵ ¯¼µÓ«±´®-³å«
ª²ºå¿«³·ºåá ±´©¼µÇÄ ±®¼µ·ºå¯ú³®-³å«ª²ºå¿«³·ºå ±©¼®®´
®¼¿±³ ªÍ²º¸«Ù«º«³å ô·ºå¬¯¼µ®-³å®Í³ ¬¿Ó«³·ºå¶§±«º±«º
±³ ¶¦°º¿»¶½·ºå§·ºñ ¬ú°*©© ¼µ ôºøªº÷ ¿¶§³½Ö̧¾¼±«Ö̧±§Ç¼µ ·ºá ªÙ©º
ª§º®× ¬ú±³«¼µ ©°º½¹¦´å®Ï ®½Ø°³å¦´å±´®-³å¬¿§æ ªÙ©ºª§º®×
¬°Ñº¬ª³Þ«Ü害屴®-³å«°¼µå®¼åµ ¶½ôºªô Í º¶½·ºå±³¶¦°º¿©³¸±²ºñ

ESpfq,fhwpf&mpkudk a&mufawmhr,fhumvrSmawmh onf Oa&my


oabmxm;[m tqHk;owfudk owf&ygawmhw,f/ pm&dwåydkif;t&
Oa&myom;awGurS ydkomw,fqkdwJh tawG;tjrif t,ltqawGudk
pGefYvTwfMu&ygawmhr,f/ tm&Som;awGeJY tar&duefawGMum;rSm
t"dyÜm,f&Swd Jh aqG;aEG;yGJawG txajrmufatmifjrifa&;twGuf bufwl
vufwl upm;EdkifwJh upm;uGi;f wpfuGif;udk zefwD;,lzdkY vdkygw,f/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïïî ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

'g[m uRefawmfh pmwef;&JU yxrqHk; OD;wnfcsufygyJ/ 'kwd,ydki;f


rSmawmh vlYtcGifhta&;eJY pme,fZif; vGwv
f yfcGihw
f dkYtay: tm&Som;
wpfa,muf&JU tjrifukd uRefawmf wifjyoGm;ygr,f/

¾«º©´ ª«º©´ «°³å«Ù·ºå©°º«Ù·ºå


zsmvdkvyd f xdyfay:twifcHxm;&wJhtaetxm;uae jyefqif;
vdkuf& w,fqdkwJh tawGUtêuH[m b,fvdkenf;eJYrS auseyfp&m
raumif;vSygbl;/ onftwGuf uRefawmfhrSwfcsufrsm;aMumifh pdwf
roufrom jzpfMu&r,fqdk&if cGifhvTwfawmfrlMuygvdkY BudKwif
awmif;yefxm;csiyf gw,f/ odkYaywnfh uRefawmfh&JU &nf&G,fcsufudk
pmwrf; wpfapmifwnf;eJY ra&mufa&mufatmif o,f&r,fhtcgrSm
uRefawmfhtaeeJY awmfawmfhukd yufyufpufpuf ajymrS jzpfygvdrhrf ,f/
tJovdkrS r[kw&f if vdk&if;udk awmfawmfeJY a&mufrSm r[kwv f kdYyg/
vlYtcGifhta&;eJY pme,fZif;vGwv f yfcGihfqdkwJh bmom&yfrsm;udk
0ef;&Hxm;wJh ]tav;tjrwfxm;&m EGm;vm;Oózrsm;}½Iaxmifhtjrif
udk z,f&Sm;zdkY uRefawmfhtaeeJY 0da&m"dtjrif q,frsKd ;udk wifoGi;f csiyf g
w,f/ tar&duefjynfaxmifpktygt0if taemufwkdi;f u onfbmom
&yfawGukd aqG;aEG;MuwJhtcgawGrSm tJ'DhtjrifawGukd vpfvsL&ifvnf;
½Ixm;Muw,f? ûrH&ifvnf; xm;Muw,f? 'grSr[kwv f nf; bmrS
rqdkio f vdkvdk? ta&;yJ rygovdkvkd&ifvnf; vkyx f m;wwfMuygw,f/
onf 0da&m"dtjrifawG cdkifvHkajcjrpfaer,fqdkyg&if taemufwkdi;f
pma&;q&mrsm;taeeJY onfbmom&yfawGeJYywfoufvdkY olwdkYcsn;f
odw,f? wwfw,f? jrwfw,fqkdNyD; vuf0g;BuD;tkyx f m;vdkY r&bl;
qdkwtJh csuuf kd vufcEH kid v
f mMuygvdrhrf ,f/ 'ghtjyif taemufwkdi;f om;
r[kwfwJh y&dowfudk onfbmom&yfawGeJY ywfoufvkdY ajymMuqdkMu
&mrSmvnf; q&mBuD;avoHawGeYJ r[kwaf wmhbJ ESrd hEf rSd chf scs? ½dk½ku
d sKd ;usKd ;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïïí

ydk&Sv
d mMuaumif;&JUvkYd uReaf wmf arQmv
f ifhryd gw,f/

*,f&D [mh(xf)rSonf bpf(vf) uvifweftxdygyJ/ Edkiif Ha&;orm;


wpfa,muf&JU tdrfaxmifa&; azmufjyefrIqdkwm trsm;eJY oufqdkiNf yD;
tao;pdwf azmfxkwo f ifhw,fqdkwJh pme,fZif;tpOftvmwpf&yf[m
*kPo f a&jrifhrm;pGm ay:xGe;f vmcJhygw,f/ 'gayr,fh onftpOftvm
rSm yg0ifaqmif&Gufaeolrsm;[m ]tukokdvftrI rûyzl;oltm; yxr
qHk; ausmufwHk;udk ypfygap}qdkwJh a,½Ic&pf&JU tqHk;treJY olwdkYeJY
vm;vm;rQ roufqkdib f l;vdkY ,lqxm;Muygw,f/
0g&Siw f ef'DpDrSm cPwûzwfuav;ae&ocdkuu f mvudk tajccHNyD;
uRefawmf odoavmufuav;eJY ajym&r,fqk&d if tdraf xmifa&; azmuf
jyefrI EIe;f xm;[m todki;f t0dki;f wdki;f rSm twlwlavmufygyJ/ vTwaf wmf
wGi;f rSmvnf; xdkenf;vnf;aumif;? pme,fZif;orm;awGMum;rSmvnf;
xdkenf;vnf;aumif;ygyJ/ tmPmqdkwm[m wu,fhr[mumrtm;wdk;
aq;BuD; wpfzHkjzpfwm aocsmygw,f/ b0rSm êuHqHk&wJh zsm;a,mif;rI
taxGaxGudk awmifhcHzdkYqdkwm EdkifiHa&;orm;awGtwGuaf &m? pme,f
Zif;q&mawGtwGufyg cufvSwmcsn;f ygyJ/ 'gayr,fh tkyfpkwpfpk&JU
ûyrlaqmif&Gucf suaf wGuku d sawmh pm&dwåysu, f Gif;w,f? trsm;jynfol
odoifhox d kud w
f ,fvkYd owfrw S x
f m;MuNyD; aemuftkypf kwpfpuk vlawG
azmufjyefaewmusawmh udk,af &; udk,w f mvdkY owfrSwx f m;Muw,f/
0g&SifwefrSm (vlrsKd ;pkawGvkdyJ) w&m;r0ifowfrSwx f m;wJh 0gpOf
t& ajym&&if tBuD;wef; pme,fZif;q&mawG[m txufvTwaf wmf

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïïì ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

trwfxufawmif ydkNyD;MoZmBuD;vSygw,f/ 'gayr,fh olwkdYtaMumif;


udkusawmh tqifhqifh pdppfNyD;awmhrS a&;om;azmfjyMuw,f/
tJovdk t[yfuGmrI[m tdraf xmifa&;azmufjyefrIwifrubl;/
aiGaMu;ydkiq f kid rf Itygt0if b@ma&;tajctaeawGrmS vnf; twlwyl g
yJ/ &nfrSef;csuf BuD;rm;vSwJh Edkiif Ha&;orm;awGa&m? EdkifiHudk tvkyf
tauR;ûyvdkpw d feJY EdkifiHa&;avmuxJ ajcpHkypf0ifvmMuwJh uHqkd;ol
EdkifiHa&;orm;rsm;ygrusef tm;vHk;aom EdkifiHa&;orm;rsm;taeeJY
olwdkY&JU yk*¾vdu ydkiq f kdirf IrSeof rQudk wpfjym;wpfcsyrf usef >ruf[
aMunmMu&ygw,f/ 'gayr,fhvnf; 0g&Siw f efu b,fpme,fZif;
q&murS olwdkY&JU *kPfodu©mudk xde;f odr;f zdkYtwGuf olwdkYydkifqkdifwJh
b@ma&; tajctaeudk aMunmp&m vdkw,fvdkY r,lqMuygbl;/
tJ'Dh pme,fZif;q&m trsm;pk&JU 0ifaiGu EdkifiHa&;orm;awGxuf
tyHkBuD;awmif omaeygao;w,f/ 'grSr[kwv f nf; Edkiif Ha&;orm;
wpfa,muf&JUb@ma&;taetxm;udk azmfcsziG hx f kwv f ku
d Ef kid w
f JhtwGuf
olwdkY&JU b@ma&;tajctaeawG b,fhuavmuftxd wdk;yGm;vmw,f
qdkwmudk aMunmzdkYvdkw,fvkYv d nf; rxifMubl;/
trsm;jynfoq l dki&f m rl0g' qHk;jzwfcsuaf wGukd csrSwaf eolrsm;a&m?
tJ'Dhrl0g'awGtay: wpfenf;wpfzHk MoZm&dSaeolrsm; (qG,w f &m;
a[molrsm;eJY pme,fZif;q&mrsm;) taeeJYyg olwkdY&JU0ifaiGeJY<u,f0rIukd
jynfhjynfhpHkpHk wdwdvif;vif; azmfxkwEf kdirf ,fqk&d if wu,frl0g'csrSwf
aeolrsm;eJY tJ'Dhrl0g'csrSwfolrsm;tay: MoZmanmif;olrsm;tMum;
rSm b@ma&;taetxm;csif; rEdIif;omatmif uGm[aewmudk azmf
usL;Edkirf ,fh tvm;tvm&dSygw,f/ 'gwifruao;ygbl;? aMumif;usKd ;
qDavsmw f hJ aqG;aEG;csuaf wGMum;xJuyJ trsm;jynfoel YJ ywfouf vm&if
b,f v d k r S obm0ruswJ h qH k ; jzwf c suf a wG c snf ; bmaMumif h
vSrd hx
f u
G v f m&ovJqkw d mudkvnf; ay:vGiv f mapEdkirf Sm jzpfygw,f/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïïë

u±²º¿»ú³®Í³ ¬¿®ú¼«»º °³»ôºÆ·ºå»ÖÇ ®ú·ºåÛÍÜåªÍ±´®-³å¬©Ù«º


¾³±³¶§»º±´« ¶¦²º¸°Ù«º¿§å§¹ú¿°ñ ¬¿®ú¼«»º°³»ôºÆ·ºå¿©Ùų ª´¨µ
¬¿§æ®Í³¿ú³á ¬°¼µåú¬¿§æ®Í³§¹ ¬¿©³ºÞ«Üå ӱƳ¿²³·ºå§¹©ôºñ ù¹«¼µ
±¼©¸Ö °Üå§Ù³å¿ú媵§º·»ºåúÍ·¿º ©Ù« ±´©ª
¼µÇ ½¼µ -·©
º áÖ̧ ±´©¬
Ǽµ ©Ù«º ¬¶®©º¬°Ù»åº
¨Ù«º®ôº¸ ¯Øµå¶¦©º½-«º¿©Ù ¿§æ¿§¹«ºª³¿¬³·º Û¼µ·º·Ø¿úå±®³å¿©Ù«¼µ
ª³¾º¨¼µå±ª¼µ °³»ôºÆ·ºå¯ú³¿©Ù«¼µª²ºå ª³¾º¨¼µå§¹©ôºñ ½«º©³«
Û¼µ·º·Ø¿úå±®³å¿©Ù ª³¾º°³åú·º °³»ôºÆ·ºå¿©Ù« ¿¦³º½-¦Ù·º¸¨µ©º©©ºÓ«
¿§®ôº¸ °³»ôºÆ·ºå±®³å¿©Ù ª³¾º°³å©Ö¸¬½¹«-¿©³¸ ¾ôº±´«®Í ®¿¦³º
¾Ö ¿ú·Øµ¿»Ó«§¹©ôºñ ±²º¬½¹ Û¼µ·º·Ø¿úå±®³å¿©Ù®Í¿©³¸ ®ª×§º±³
®ªÙ»ºÇ±³á °³»ôºÆ·ºå¯ú³¿©Ù¿©³¸ ½-®ºå±³Ò§Üåú·ºå ½-®ºå±³¿»©³«¼µ
®°*©³ ®³¾´¾³»Ü« ¿¨³«º¶§ª¼µ«º©³§¹§Öñ ù¹ ¾³±³¶§»º±´Ç °«³å
½-§º§¹ñe

pme,fZif;orm;wpfa,muf &if0,fydkufxm;wJh r[mhr[m ,Hkwrf;


pum;'@m&Du onfvkd&Sw d ,f/ pme,fZif;orm;qdkwm[m udk,hu f kd,f
udk,f tEÅ&m,ftjzpfcH pGefYpm;NyD;awmhrS wu,fhtrSefw&m;udk azmf
xkwfEdkifzdkY pufqkyzf G,v f dvd AsL½dkua&pDrsm;udk wpfudk,fawmf qefY
usifvIy&f Sm;ae&ol tzdESdycf Hvlwef;pm;yJvkdY udk,fhudk,fudk,f,HkrSm;wJh
'@m&DygyJ/ 0g&Sifwef'DpDrSm &dSaewkef;u onf'@m&Dudk uRefawmf
b,fvdkrS oabmraygufwwfEkid cf Jhbl;/ 0efBuD;awG? txufvTwaf wmf
trwfawG? atmufvw T af wmftrwfawG? oHtrwfBuD;awG? Adkvcf sKyfBuD;
awG[mqdk&if 0g&Siw f efu 0g&ifh pme,fZif;q&mawGu zke;f qufvkduf
w,fqkd&ifyJ csufcsif;udk taMumif;jyefwwfMuw,f/ tJ'Dh &mxl;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïïê ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

&SifBuD;rsm;tm;vHk;[m upfqif*smvdk? *sif(rf) abcgvdk tar&duef


pme,fZif;orm;awGukd zsm;a,mif;wJhae&mrSm wpfzufurf;cwfolrsm;
r[kw&f SmMuygbl;/ odkYwkdiaf tmif txifu& owif;pmBuD; wpfapmif
apmifu tar&duef pme,fZif;orm;wpfa,mufukd Z,m; vmr½Iyf
prf;eJY? aovdkuyf gvm;vdkY b,fyk*K¾d vfurS rajym&JMuygbl;/ onfMum;
xJuyJ? pme,fZif;orm;qdkwm atmufpnf;u tm;enf;olarmif&iS rf sm;
yg qdkwJh '@m&Du wnfwHhaeygw,f/
tJ'Dh'@m&D&JU t&ufpuftMurf;êuwfqHk; &vm'fawGudkawmh
zGHUNzdK;qJurÇmrSm awGUêuH&ygw,f/ wwd,urÇmEdkiif HwpfEkid if Hukd a&muf
vmwJh tar&duefpme,fZif;orm;wpfa,muf[m t½dk;pGJaewJh wiful;
rSef;qcsuBf uD;udkyg rodpdwfeJY wpfygwnf;o,fvmcJhygw,f/ tJ'Dh
wiful;rSe;f qcsuu f awmh ol[mjzif&h if qdk;&Gm;NyD; tusihyf suf jcpm;ae
wJh wwd,urÇmtpdk;&awGukd wpfukd,fawmf wdkufyGJ0if&awmhr,fh
yÍörHwyfom;ayyJqkdwJh ,HkMunfcsuyf g/ wu,fawmh ol[m wwd,
urÇm NrdKUawmfBuD;wpfckukd wpfq,fhuk;d &mpkESpfrsm;qDu udkvdkeD e,fcsJU
wdkY&JU a&SUajy;aumifppf0efwpfa,mufvkd MoZmtmPmtjynfheJY a&muf
vmcJw h myJqkw d Jh tcsuu
f kd tb,ftar&duefpme,fZif;orm; olaumifh
om;urS 0efcHavrSmvnf; r[kwyf gbl;/
tdr&f Sit
f pdk;&uawmh onfvdk wrefawGa&mufvmwJhtcg vpfvsL
½Ixm;jzpfwwfMuygw,f/ onfrSmwif uyfoifhawmhwmyJ/ MoZm
wduúrd BuD;rm;vSwJh taemufwkdi;f owif;pmwpfapmif&JU tv,ftvwf
tqifhavmufom&dSol pme,fZif;orm;wpfa,muf[m wwd,urÇm
NrdKUawmf wpfckudk a&mufvmwmeJY wpfNydKifeuf tJ'DhEdkifiH&JU or®w?
0efBuD;csKyfeJY EdkifiHjcm;a&;0efBuD;wdkYudk awGUcGihfawmif;ygawmhw,f/
wu,fvdkYom olawGUcGifhawmif;wJh acgif;aqmifawGxJu wpfa,muf
a,mufursm; jiif;qefvdkufNyDqdk&if wHkYjyefMuwwfjrJ trltusifh

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïïé

wpf&yfuawmh onfvdkyg/ ]urÇmt&yf&yf&dS bk&ifBuD;rsm;ESihf or®w


BuD;rsm;u owif;pmtm; awGUqHk ar;jref;cGihrf sm; rSerf SeBf uD;
ay;cJhMuum (a*sm'f efbk&ifESifh rMumao;cifu ûyvkycf Jhaom awGUqHk
ar;jref;cef;tus,u f kd aus;Zl;ûyí owdxm;ay;apvdkygonf/) wpfcg
w&Hrsm;üf (or®wa[mif; a*:bmacsmu h ho
J kYd yk*K¾d vfrsKd ;uyif)
owif;pmwGif 0ifa&mufa&;om; aeygvsuf owif;pm\
awGUqkaH r;jref;cGifh awmif;cHcsut f m; wefzk;d xm; pOf;pm;jcif;rûyonfrmS
tb,ftaMumif;&if;aMumifhjzpfonfukd awG;r&atmif jzpf&ygonf/
trSepf ifppf uREkyf w f kdY\owif;pmonf NAdwed Ef kid if w H Gif 'kwd, ta&mif;
&qHk;vnf;jzpfum t&nftaoG;vnf; jynfhrDaom trsdK;om; aeYpOf
wpfapmifjzpfygonf}wJh/ ('g wu,fh ay;pmxJu aumufEkwf
wifjyxm;wmyg/)
0g&Sifwef'DpDrSm owif;pm&JU owif;pmq&m
wpfa,mufu acgif;aqmifykdi;f udk tvm;wl awGUcGifhawmif;NyDqkdwJh
tcgus&ifawmh taemufwdki;f pme,fZif;orm;awGtwGuf odkYavm
odkYavm jzpfukefawmhrSmyg/ b,fhES,fh &m&mpp... onfvdk yrTm;
owif;pmu pme,fZif;orm;av;ursm; tar&duefacgif;aqmifawG
udk awGUcGifhawmif;&w,fvkdY? bmvdkY? nmvdkYvdkY awG;MurSmvnf;
taotcsmyJ/ tJovdk rrQwrIudk axmufjyr,fqkd&ifvnf;
owif;pmeJY owif;pmqdkwm
b,fvdkrS r,SOo f matmif uGmjcm;vGef;wmrdkYvdkYyJvdkY tvG,fwul
jyefajz&Si;f Muzdv
kY nf; rvGJygbl;/
'gayr,fhvnf; owif;pm[m 0g&Siw f ef
'DpDu t"du acgif;aqmifawG&JU pdwfESvHk;udk xdef;csKyfaewmrdkYvdkY
tJ'Dhowif;pmu awGUqHkar;jref;cGihfawmif;vmwmudk tdE, ´d 0efBuD;
csKyftaeeJYvnf; jiif;csifwJhpdwf aygufcsifaygufEdkiw f mudkusawmh

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïïè ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

tar&duef pme,fZif;orm;awGu b,fawmhrS 0efcHMurSm r[kwyf g


bl;/
onfae&mrSm taemufwkdi;f eJY tar&duef pme,fZif;q&mawG
twGuf tuGufydkifvdkuyf Hkuawmh olwdkYawG wwd,urÇmudk a&muf
vmwJhtcgrSm omrefpme,fZif;orm;av;vkdvdk? bmvdkvdkeJY bm
taqmifta,mifrS rygcJhwmrdkY olwkd[ Y mjzifh MoZmtmPm&JU t&omudk
NrdefNrdefBuD; cl;qGwcf Hpm;aeMuygw,fqkdwJhtcsufudk 0efcHp&m vHk;vHk;
rvdkwmygyJ/

onftqdk[m bmoma&;[m vlxktwGuf bde;f yJvkYd qdkcJhwJh rmh(cf)(pf)


&JU tqdktrdeYfavmufawmhvnf; ryufpufygbl;/ 'gayr,fhvnf;
rmh(cf)(pf)u olYtqdkudk EIwfu yxrqHk; >ruf[vdkucf sdefwkef;uvdkyJ
uRefawmfhtqdkukd Mum;Mum;csif;rSmvnf; vlwkdi;f u vufcHzkdY cJ,Of;ae
ygvdrrhf ,f/
tpdk;&awG? vkyif ef;BuD;awGeJY wjcm;t"du&tzGJUtpnf;awG vQdK
xm;MuwJh Zmwfvrf;rsm;&JU aemufuG,fu wu,fhtrSefw&m;rsm;udk
azmfxkwEf kdiw
f Jh olwkdY&JU pHkprf;axmufvrf;a&; pme,fZif;twwfynmeJY
ywfoufvkdY tar&duef rD'D,m[m olwdkYukd,folwdkY *kPfw,l,leJY
0ifh<um;aeMuygw,f/ onftcgrSm olwdkY[mjzifh&if tar&duef vlY
abmifukd bde;f rdIi;f wdkuaf eygw,fqkw d Jh tqdkukd b,fvkdrS 0g;EdkifrsKd Edkif
MurSmvnf; r[kwyf gbl;/ 'gayr,fh tJ'g trSeyf g/
vGefcJhwJh ESpfaygif; ESpfq,ftwGif;rSm zGHUNzdK;wdk;wufrIESpfcku
tNydKif jzpfxeG ;f cJhygw,f/ yxrwpfcku tar&duef pme,fZif;awG[m
t&ifu xufydkNyD; rmefygvmMu? pGmavmifvmMuwmygyJ/ or®w

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïïç

uae'D[mqdk&ifjzifh tar&duefor®wawGxJrSm pme,fZif;q&mwdkY&JU


xdk;ESurf Iudk nifnifomomav;yJ cHcJh&wJh aemufqHk;or®wvdkY qdkEkdif
ygw,f/ olY&JU vdifrIudpö vGefusL;rIrsm;udk vlwum odayr,fhvnf;
pme,fZif;awGxJrSm vlo&d SifMum; azmfcszGihfxkwfwmrsdK; rvkycf JhMuyg
bl;/
olYaemufrSmawmh b,f tar&duef or®wudkrS csr;f omray;awmh
bl;/ or®wrsm;&JU udk,fa&;udk,fwmudpöyifjzpfvifhupm; tjynfht0
azmfcsziG hx
f kw&f r,f? tar&dueftpdk;&udkjzifh teD;uyf apmifhMunfh&r,f
qdkwJh pme,fZif;rlwpfck ay:vmygw,f/
oleJY tNydKifjzpfvmwJh vrf;aMumif;uawmh vGecf JhwJh ESpfaygif;
ESpqf ,ftwGif;rSm tar&dueftpdk;&&JU taetxm;uvnf; ydkykd qdk;vm
ygw,f/ or®w vif'ef *Req f ifu ppfyJu
G kd wdkuEf kid wf ,f? tcGet f wkyf
awG rwdk;jr§ihfbJeJY EdkifiHudk wdk;wufatmif vkyEf kdiw f ,fvdkY ,HkMunfcJh
w,f/ onfrSmwif b@ma&;rSm pnf;r&dS urf;r&dSawG jzpfukeyf ga&m
vm;/ &pfcswf epfqif&JU tjypftemtqmawGuawmh *sifrD umwmh
tjypftemtqmawGvdkyJ? &yfod? &Gmod? urÇmod/ vGefcJhwJh wpfq,fh
ESpEf Sptf wGi;f rSmawmh &ywfbvpfc,f(ef)tpdk;&ESpq f uf&JUvufatmuf
rSm tar&duefEkdiif H[m urÇmhtBuD;qHk; NrD&SiEf kdiif Htjzpfuae urÇmh
a<u;txlqHk;Edkiif Htjzpfukd usqif;oGm;cJhygw,f/ qGp(f pf)vlrsKd ; &if;ESD;
ûr§yfESHrI twdkiyf ifcH ]a,m(ef) aMomfefwGm;ef c&m;rJ}u qdk&if rMum
ao;cifu tckvkd rSwfcsuaf y;cJhygw,f/
]tar&dueftpdk;&twGuf a<u;NrD bDvD,Ha':vmaygif; 1000
(= 1ç000ç000ç000ç000 = uka#aygif; wpfode;f ) wifzkYd ESpaf ygif;
150 avmufMumcJhygw,f/ tJ'Dha<u;&JU av;q wufzdkYusawmh q,f
ESpfyJ MumcJhw,f/ wpfrsKd ;om;vHk;tom;wifxkwfvkyrf I yrmPu
wpfESpfrSm bDvD,Ha':vmaygif; 5600 (= 5ç600ç000ç000ç000

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïî𠬩;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

= uka#aygif; ig;odef;ajcmufaomif;)om &dSaewJhtaetxm;rSm


tar&dueftpdk;&&JU a<u;NrDtaetxm;[m b,fvdkrS tzwfq,fvdkY
r&Edkiaf wmhygbl;/ tar&duef pm;oHk;olrsm;taeeJYu a':vmuka# aygif;
ckepfode;f ? pD;yGm;a&; aumfydka&;&Si;f awGu uka#aygif; ig;ode;f eJY
tpdk;&u uka#aygif; ig;ode;f ay;p&m a<u;wifaew,f}wJh/
pme,fZif;vGwv f yfcGifh &dSvSwJh olwdkY ajray:rSm b,ftar&duef
EdkifiHa&;orm;urS onfw&d&deJY ysufpD;aewmBuD; &yfqkdif;oGm;atmif
temcHvkyaf qmifEkid w f heJ nf;vrf;awGukd azmfaqmifay;avr,fh trSeaf wG
udk avoHawmif rovyf&J&Smbl;/ tusdK;qufuawmh &ifoyf ½Iarm
tHhMozdkYaumif;½Hkomru ordkif;rSm rêuHpzl; xl;uJatmifukd wm0efrJhvS
wJh tpdk;&wpf&yf jzpfvmawmhwmygyJ/ tJ'Dhtpdk;&eJY xyfwl tHhMo
p&m aumif;aejyefwmu ]qpfwD;acg}wddkY? *sDtrfwdkY? tdkib f DtrfwkdYvkd
tar&duefjynfaxmifpk&JU tBuD;qHk;pD;yGm;a&;aumfykad &;&Si;f awGuvnf;
'ku©ay;aewmygyJ/ tJ'Dh pD;yGm;a&;aumfydka&;&Si;f awGukda&m? tpdk;&
udkyg pme,fZif;awGu teD;uyf apmifhMunfhaeMuw,f/
uRefawmfhtwGuf wpfaeukef tcsdef&r,fqkdOD;awmifrS rmefwuf
pGmavmifaewJh pme,fZif;eJY wpfpxufwpfp nHhzsi;f vmwJhtpdk;&wdkY[m
aMumif;usKd ;qufpyfaeygaMumif; oufaoxlzdkY odyfrvG,fvSygbl;/
wdkuq f dkirf IwpfckvkdYom ,laomf &EdkifwJh taetxm;rSm &dSygw,f/
wu,fawmhvnf; tar&duefjynfaxmifpk&JU pme,fZif;awG[m tar
&dueftpdk;&&JU rqifrjcif rdkurf rJ IawGukd xkwaf zmfwhaJ e&mrSm xdyq f k;H u
ygyJ/ 'gayr,fh tJovdk azmfxkwfjcif;rsm;[m bde;f rIid f;wdkufwmeJY
twlwljzpfaeygw,f/ bmaMumifhvJqkdawmh tpdk;& t[kwfr[kww f m
udk azmfcszGihfxkwfvdkuw f meJYyJ Edkiif HtwGuf vdktyfwmudk aqmif&Guf
vdkufEkdifw,fqdkwJh tm½HkvGJrSm;rIudk ay:aygufapwmudk;/ tJvdk azmfcs
zGihx
f kww f muvGv J kYd wdki;f jynftwGuf aumif;&maumif;aMumif;? tusKd ;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïîï

&dS&m &dSaMumif;udk bmqdk bmwpfckrS rvkyjf zpfMuawmhwmuvm;/


pme,fZif;vGwv f yfciG hu
f bde;f ygyJqkw
d mudkazmfjy&mrSm onfhxuf
ydNk yD; yufpufwJh Oyrmwpfck &dSygao;w,f/ 'kwd,urÇmppfNyD;qHk;oGm;
wJhaemuf tar&duefjynfaxmifpktaeeJY tvGeftifrwef *kPf,l armf
<um;aejzpfapwmu tmz&duwdkuo f m; tar&duefrsm; (vlrnf;rsm;)&JU
Edkiif Ha&; vGwaf jrmufrIygyJ/ onfupd örSmvnf; pme,fZif;u t"du
tcef;u@u yg0ifcyhJ gw,f/ 'gayonfh ar;p&m&dv S m&jyefwmu onfvkd
odo mxif&Sm ;vSwJ h Edkif iHa &; vGwfvyfcGi fhrsm; &&dSv mjcif ; ud k
owif;pmawGxJrSm tus,w f 0ifh a&;om; azmfjyvdkuf½HkrQeJY tmz&du
wdkuo f m; tar&duefvlrnf;rsm;&JU wu,fhtajccHusvSwJh jyóemawG
ajyvnfoGm;zdkY b,fvdkenf;eJYrsm; taxmuftyHh jzpfapovJvdkYyg/
pme,fZif;awGu azmfay;vdkufwJh o½kyft&awmh tmz&duom; tar
&duefvlrnf;awG[m wef;wlnDrQrIudk cHpm;aeMu&ygNyD? olwkdYudk
qD;wm;xm;wJh wHcg;awGvnf; yGihfukefNyD? olwdkYtaeeJY tJ'Dh yGifh
oGm;wJh wHcg;awGtwdki;f qufavQmufoGm;½HkyJ vdkawmhw,fvdkYygyJ/
(vlrnf;wdkY&JU) NrdKUjytcGihfta&; csDwufyGJawG qifETJcJhNyD;wJhaemuf
ESpfaygif; oHk;q,ftMumrSm ysrf;rQ tmz&duom; tar&duef vlrnf;
rdom;pk wpfpkudkom wpfa,mufa,mufu ]vGefcJhwJh ESpfaygif;
oHk;q,fueJY pm&if cifAsm;wdkY b0awG wdk;wufaumif;pm;vmcJhNyDvm;}
vdkY ar;r,fqk&d if ][kwfuJh}vdkY ajzr,fholu b,favmufrsm;rsm;&dSNyD;
][ifhtif;}vdkY ajzr,fh vlu b,favmufawmif &dSaeygvdrfhrvJ/
]a&mh'eD cif;(*f)} tjzpftysuf aemufrSm ½kef;&if;qefcwfrIawG tBuD;
tus,fjzpfcJh&jcif;u bmudk azmfjyaewmygvJ/ tmz&duom; tar&d
uef vlrnf;rsm;&JU jyóemudk ESpfaygif; oHk;q,fausmf aqG;aEG;vmcJh
Muwm[m wu,fawmh vkypf &m&dSwmudk rvkyb f J avyJ ypfaeMuwm
r[kwb f l;vm;/ aqG;aEG;aeygw,fqdkwmBuD;eJY bmqdkbmrS taMumif;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïîî ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

rxl;wJh taetxm;wpf&yfukd wpfckck vkyaf eygw,fqkw d Jh xifa,mif


rSm;rIawG ay:vmatmif zefwD;xm;wmygyJ/ tar&duef rD'D,mawG
taeeJY ]usKyfwkYdvnf; wwfEkdio f rQawmh taumif;qHk; vkycf JhwmyJ}vdkY
ajymvdku½f HkeJY vkHavmufoGm;rSmwJhvm;/ 'grSr[kwf ]onfusqHk;rI
twGuf usKyfwkdYrSmvnf; wpfenf;enf; wm0ef&dSw,f}vdkY rawG;Mu
awmhb;l vm;/
urÇmay:rSm pme,fZif;vGwv f yfcGifht&dSqHk;ygqdkwJh pdwfESvHk;awG
[m tJovdk ar;cGe;f rsKd ;awGukd azmfxkwEf kid yf govm;/

taemufwdki;f &JU t"du,lqcsufuawmh aumif;rGew f Jh vlYabmif wpf


&yfrSm pme,fZif;vGwv f yfcGifh &dSrSjzpfr,f? 'grSvnf; tmPmtvGJoHk;
pm;rIawGukd rsufpad 'gufaxmufMunfhEkdirf ,f? nHhzsif;wJh tpdk;&awGukd
vnf; owif;tcsut f vuf vGwv f yfcGihef YJ apmifhMunfhMuyfrwfEdkirf ,f?
pme,fZif;vGwv f yfcGihfr&dSwmeJYwpfNydKifeuf tvGJoHk;pm;rIawGeJY nHhzsi;f
wJh tpdk;&awGukd ydkrkd ta&;omvmapEdkiw f ,fqkw d Jh t,ltqygyJ/
onftqdkawG[m aumif;aumif;BuD; rSeaf umif; rSeEf kdifygw,f/
pme,fZif;vGwv f yfciG h[
f m tpdk;&aumif;wpf&yfay:xGe;f vma&;twGuf
BuD;pGmaom taxmuftyHhqdkwmvnf; rSeyf gw,f/ 'gayr,fh tJ'g&JU
ajymif;jyef jzpfoGm;Edkiw f mvnf; trSefygyJ/ pme,fZif; vGwv f yfciG h[
f m
nHhzsi;f qdk;&Gm;vSwJh tpdk;&wpf&yf ay:xGe;f vma&;twGuv f nf; BuD;pGm
aom taxmuftyHh jzpfaeEdkijf yefw,f/
ta&SUawmiftm&SrSmawmh 'geJYywfoufvkdY tifrwef uHraumif;
taMumif;rvSwJh Oyrmwpf&yf xifxif&Sm;&Sm;BuD; &dScJhygw,f/ ta&SU

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïîí

awmiftm&SrSm pme,fZif; vGwv f yfcGifht&dSqHk;eJY tJ'DhvGwfvyfcGifhudk


tMumqHk;&&dSxm;wJh Edkiif HqkdvkdY (rm;udkYp&f JU ppftkycf sKyfa&;umvrSwyg;
tjcm;tcsed frsm;rSm vGwv f yfcGiht f jynfh&cJhwJh) zdvpfykdif wpfEkid fiHwnf;
om &dSygw,f/ odkYayr,fhvnf; tJ'Dh zdvpfykdifEdkiif HonfyifvQif
acwfrDzGHUNzdK;wdk;wufrIeJY pD;yGm;a&;wdk;wufrIudk t&,lzdkY tcufcJqHk;
jzpfaeavwJh wpfckwnf;aom tmqD,HtzGJU0ifEkid fiH jzpfvdkYaeygw,f/
'gudkMunfh&if zGHUNzdK;wdk;wufrItwGuf pme,fZif;vGwv f yfciG h[
f m vdktyf
csuw f pfckr[kwo f vdk vHkvnf; rvHkavmufvaS ybl;vdkY qdk&awmhrmS yg/
bmaq;aomufrS EdkifiHwpfEkdiif H wdk;wufNyD; <u,f0csrf;omvm
r,fqkdwmudk qHk;jzwfowfrSwfay;Edkiaf &;twGuf tdE´d,eJY w½kwfjynf
wdkY[m tBuD;qHk; "mwfcGJprf;oyfcef;BuD;rsm; jzpfygw,f/ onfESpEf kdiif H
[m urÇmhvlOD;a&&JU ig;yHkESpyf Hkukd vTrf;ûcHxm;w,f/ urÇmajray:u
vlig;a,mufrSm ESpfa,mufEIef;[m w½kw?f 'grSr[kw&f if tdE´d,
EG,fzGm;yJ/ tJ'DhESpfEdkifiH&JU EdkifiHa&;vrf;rBuD;awGuawmh wjcm;pDyg/
taemufurÇmuawmh tdE´d,EdkifiH&JU pme,fZif;vGwv f yfcGifhudk a&T
oabmawmfusygw,f/ w½kwfjynfrSmusawmh pme,fZif; vGwv f yf
cGifh r&dSwJhtwGuf rsufarSmifukyMf uygw,f/ onfMum;xJuyJ onf
ESpfEdkifiHrSm b,foif;u pD;yGm;a&;t& ydkNyD; jrefjrefqefqef zGHUNzdK;
wdk;wufaewmudk vufawGU jrifaeMu&ygovJ/ b,foif;u ydkNyD;
jrefjrefqefqef acwfro D Gm;awmhrSmvJ/
rMumao;cifu t,k'¨,rSm jzpfyGm;cJhwJh tjzpftysufu urÇm
t&yf&yfrSm &dSwJh EdkifiHawGtm;vHk;twGuf tifrwef ta&;BuD;wJh
½Iaxmifhopfwpf&yfukd ay;tyfvmcJhygw,f/ tdE, d´ rD',D mu tJ'hND rdKUu
AvDukd 0dkif;zsuq f D;MuwJh ½ky&f Sif? AD'D,dkowif;"mwfyHkrsm;udk rxkwf
vTifhzkdY uefYowfcJhygw,f/ 'grSvnf; pdwv f dkurf mefygeJY wkeYfjyefMurSm
udk umuG,fEdkifrSmrdkYyg/ 'gayr,fh (N*dK[fwkpavmif;? wdwfacGrsm;eJY

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïîì ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

xkwv f Tihw
f )Jh Edkiif jH cm;owif;Xmersm;uwpfqifh tdE, d´ Edkiif u
H tdraf wG
rSm onftjzpftysufudk rsu0f g;xifxifjrifvdkuMf u&ygw,f/ Edkiif H
jcm; owif;XmeawGtwGuu f awmh vlrIa&;t&yJjzpfjzpf? Edkiif aH &;t&yJ
jzpfjzpf? usih0f wft&yJjzpfjzpf 'grsdK;awGukd rvTihb f J xde;f xm;oifhw,f
vdkY wpfpufuav;rS em;vnfray;Edkiyf gbl;/ tJ'Dhowif; AD'D,kad wGukd
aysmfaysmfBuD;xkwv f TifhvkdufMuwJholrsm;tzdkYuawmh tJovdk xkwv f Tifh
vdkufjcif;&JU tusdK;qufawGudk udk,fwkdicf Hpm;&p&m bmtaMumif;rS
r&dSbl;/ olwdkYawG[m tar&duefEdkifiHtwåvefwmrSmjzpfjzpf? a*sm*f sD
,mrSmjzpfjzpf? a[mifaumifrSmjzpfjzpf olwdkYtrd fxJwifolwdkY Zdref JYxkdif
Nidrhf aeEdkifMucsderf Sm olwdkY&JU ½kyo
f HxkwfvTihrf Irsm;aMumifh tdE´d,Edkiif HrSm
awmh ½kef;&if;qefcwfrIawG? tMurf;zufrIawG jzpfaeygw,f/ jzpfcsif
vnf; jzpfav? jzpforQeJY olwkdYeJYu ta0;BuD;? taeomBuD;yJ r[kwf
vm;/
pdwrf aumif;p&m aumif;vSwmu onfrD'D,mq&mBuD;awGtae
eJY enf;enf;av; xdef;vdkucf sKyfvdkuf½HkeJY wjcm;olrsm;&JU toufudk
u,fEkid fygvm;qdkwmudk wpfcsufuav;aomfrQ pOf;pm;ay;azmfr&Mu
wmygyJ/ olwdkY&JU touftdk;tdr?f pnf;pdrrf [kwfvkdY xifyg&JU/

t"du Oyrm oHk;&yfukd jyyg&ap/ yxrqHk;u tpövmrfbmomeJY


ywfoufNyD; owif;ay;ydkYcsufyg/ tuf'Gmh('f) 'AvsLaqh('f)u ol&JU
qdkwJh pmtkyfxJrSm tckvdk

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïîë

a&;xm;ygw,f/

¬°*ª³®º¾³±³ÛÍ·º¸§©º±«ºÒ§Üå «Î®ºå«-·º±´§²³úÍ·º ¬®-³å°µ


¬¿»¶¦·º¸ ¿¶§³¯¼µªµ§º«¼µ·ºÓ«±®Ï®Í³ Û¼µ·º·Ø¿ú屿¾³©ú³å®-³å
¶¦·º¸±³ ¶§²º¸ÛÍ«º¿»©©ºÓ«±²º«¼µ 𻺽ØÓ«¦¼µÇ ¬½ÖôѺå¯Øµå¶¦°º
¿»Ó«¿§±²ºñ ¬°*ª³®º¾³±³ÛÍ·º¸ §©º±«ºÒ§Üå ¿½©ºÒ§¼Õ·º
¬¿»³«º«®Y³®Í ¿ª¸ª³°´å°®ºå±·ºô´®×®Í»º±®Ï¨Ö©Ù·º Û¼µ·º·Ø¿úå
¬ú ¬¿ú姹®×«±³ ¬ªÏاôº¶¦°º¿»§¹±²ºñ «Î®ºå«-·º±´«§Ö
¶¦°º¶¦°ºá ±³®»º«³ ªÏØ«³¬¿»ÛÍ·º̧§Ö¶¦°º¶¦°º ¬°*ª³®º¾³±³ÛÍ·º̧
§©º±«ºÒ§Üå ¿úå±³åÓ«±´®-³å«®´ ±´©¼µÇ¿¶§³¯¼µ±®Ï$ Û¼µ·º·Ø¿úå
« ¿úÍË©»ºå¿ú³«º¿»±²º«¼µ 𻺽ؽ֪Ϳ§±²ºñ ¬¿»³«º©¼µ·ºå
¶¦°º¿°á ¬°*ª³®º¶¦°º¿°á ©¼µ·ºå©§¹å±³åá ±´°¼®ºå¶¦°º¿°á «ÙÖ¶§³å
¶½³å»³å±²º¶¦°º¿° Û¼µ·º·Ø¬³åªØµå©Ù·º ½Ø°³åúú¼ÍÓ«¶®Ö¶¦°º¿±³ Û¼µ·º·Ø
¿úåá «-·º¸ð©ºÛÍ·º¸ ¾³±³¿ú嫼°*®-³å±²º ±®¼µ·ºå¬°Ñº ¬¯«º
ú¼Í¿»½Ö¸±²º¸Ó«³å$§·ºªÏ·º §²³ú§º§¼µ·ºå¬ú ¿úå±³å ¿¦³º¶§Ó«
±²º¸¬½¹ þ®rþ¼¤³»º«-®×«¼µ »ö¼µ§¹ú·ºå°ÙÖ ©°ºú§º¬¶¦°º ô´¯Ó«
±²ºñ ѧ®³ ó Ñ¿ú³§©¼µ«º®Í ¬¿úÍË©¼µ·ºå «Î®ºå«-·º±´©¼µÇ±²º
«¼µª¼µ»Ücصå®-³åÛÍ·º¸ ©¼µ«ºc¼µ«º¯«º°§ºª-«ºú¼Í¿»¿§±²ºñ §²³ú§º
¿ª¸ª³ª¼µ«º°³å®×ÛÍ·º¸ °°º¿ú嶦·º¸ ©¼µ«ºc¼µ«º «¼µª¼µ»Ü»ôº½-ÖË ¿¬³·º
¶®·º®×©¼µÇ¬Ó«³å »Ü嫧º°Ù³ §´å¿§¹·ºå¿¯³·ºúÙ«º¿»®× ¬©¼µ·ºå¬¯
«¼µ ±©¼¨³å®¼ª³±®Ï±²º °¼©º¬³å©«ºä«°ú³ª²ºå ¿«³·ºå
ªÍ±ª¼µ °¼©º§-«º°ú³ª²ºå ¿«³·ºå¿»¿§¿©³¸±²ºñ ¨¼µÓ«³å¨Ö
®Í§·º ¬¿»³«º©¼µ·ºå§²³úÍ·º®-³åÄ Û¼µ·º·Ø¿ú宯»º®×«¼µ ¿¨³®»³
¶§Õ ¬®Ì®ºå©·ºª-«º Ãþ®rþ¼¤³»º«-«-£ ¿¦³º¶§¨³å±²ºÅµ ¯¼µ¿±³
¬¿úÍË©¼µ·ºå¾³±³ú§º ¿ª¸ª³±·ºÓ«³å®×¯¼µ·ºú³ °³¬µ§º °³©®ºå
®-³åÛÍ·º¸ ¿¯³·ºå§¹å®-³å ©°ºÅµ»º¨¼µå ¿§æ¨Ù»ºåª-«ºú¼Í¿»¿§±²ºñ

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïîê ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

©°º¯«º©²ºå®Í³§·º ¬°¼µåú¬©Ù«º¶¦°º¿°á °Üå§Ù³å¿úå ªµ§º·»ºå


¿«³º§¼µ¿úåúÍ·ºå¬®-¼Õå®-¼Õ嬩٫º¶¦°º¿°á ®ÜùÜô³¬©Ù«º ¶¦°º¿°
¬©¼µ·º§·º½Ø¬¶¦°ºª²ºå¿«³·ºåá ¬®×¨®ºå¬¶¦°ºª²ºå¿«³·ºå
¿¯³·ºúÙ«ºª-«º ®ú¼Í±²º¸ Ãì°*ª³®º££¾³±³ú§º¯¼µ·ºú³ «Î®ºå
«-·º±´ §µöb¼ÕªºÅ±
´ ²º«³å §¹åúͳåªÍ¿§±²ºñ «ÎÛºµ§º ¿¶§³ª¼± µ ²º
«³å «-·º¸ð©º§¼µ·ºå¬ú©·º ®Åµ©º®´¾Ö ¬±¼Mк§²³¬©Ù«º§¹
¨¼µ±¼µÇ §²³ú§ºÛÍ·º¸ «¼µª¼µ»Ücصå®-³å §´å¿§¹·ºå¿¯³·ºúÙ«º¿»±²º¸
¬½-«º«¼µ 𻺽ØÒ§Üå ¨²º¸±Ù·ºå °Ñºå°³åÓ«®¼¿°ú»º ¶¦°º§¹±²ºñ

'kwd,Oyrmuawmh AD,uferfppfyGJeJYywfoufvkdY tar&duefrD'D


,m&JU owif;ay;ydkYyHkygyJ/ AD,uferfppfyJG[m t"du&jzpfpOfwpfckjzpfcJh
ovdk tar&duefjynfaxmifpk&JU pme,fZif;ordkif;rSm bke;f rD;aev
awmufycJhaom tcef;u@wpf&yfvdkYvnf; wcsKd Uu qdkMuw,f/
1960jynfhvGef taESmif;ydkif;ESprf sm;eJY 1970jynfhvGet f apmydki;f ESprf sm;
twGif; tar&duefppfom; ½kyu f vmyfawGudk AD,uferfu jyefo,f
vmwJhtcg tar&duefvlxk[m ppfukdqefYusicf hMJ uygw,f/ tar&duef
jynfaxmifpktaeeJY onfppfyJx G Ju qkwcf mG zdkY taMumif;zefvmawmhwm
ygyJ/ tar&duefjynfaxmifp&k UJ rD', D muawmh tJovdk vkyw f mtwGuf
olwdkYbufu w&m;ygw,fqkdwJh tusdK;taMumif;awG jy&mrSm ulnD
yHhydk;cJhygw,f/ tar&duefEdkifiH[m ]vlqdk;}awG (qdkif*HkeJY zEGryf ifu
aumufusppf Of;vJvSwJh ppftpdk;&awG)udk ]vlaumif;awG} (rqkwrf epf
vnf; &dSMuNyD; tusifhysufjcpm;jcif;vnf; uif;wJh awmwGi;f u
ajrmufAD,uferfawGeJY uarÇm'D;,m; awmfvSeaf &;orm;awG)&JU &efu
umuG,fay;&m a&mufaew,fvdkY tar&duef rD'D,mu qdkygw,f/
qdkwJh pmtkyfvdkrsKd ;awG[m tar&duef owif;
axmufawGtwGuf or®musrf;pmvdk qkyu f dkit
f m;udk;p&mawG jzpfcJh

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïîé

w,f/ AD,uferfu aemufqHk;vufuseftar&duefppfom;vnf; Xmae


jyefa&mufa&m? tar&duefpme,fZif;q&mtrsm;pk[m auseyfukefMu
w,f/ ouFmvnf; &Si;f oGm;Muw,f/
tJ'Dhaemuf qufwdkuaf y:aygufvmwJh uarÇm'D;,m;eJY AD,uferf
Edkiif Hrsm;qDu uGejf rLepfwdkY&JUatmifyGJawGu onfawmfvSeaf &;orm;
awG&UJ o½kyo f ueftrSeuf kd azmfusL;vmcJhygw,f/ uarÇm'D;,m;Edkiif Hu
tpkvdkuf tûyHvdkufowfjzwfrIBuD;[m urÇmod xif&Sm;vSygw,f/
awmifw½kwfyifv,fjyifu avSajy;'ku©onfawG&JU aoaMuysufpD;rI
Zmwfvrf;[mvnf; tvm;wlygyJ/ awmfvSeaf &;&JU aemufrSm vlom;
wdkY&JU 'ku©rsm;[m avsmhyg;roGm;wJhtjyif ydkvkdYawmif BuD;xGm; wdk;yGm;
vmcJhygw,f/ onftajctaeudk a&mufyif a&mufcJhvifhupm; b,f
tar&duefpme,fZif;orm;urS pmtkyfudk udk;
um;cJhwm? qdkif*HkeJY zEGrfyifu ppftpdk;&awGukd vufrJhxm;&pfcJhatmif
wdkuw f Gef;a&;om;cJhwmrsm; rSm;,Gi;f cJhygw,fvdkY 0efcHvmwm rawGU&
ygbl;/ tar&duefvlrsdK;awG&JU toufawGukd u,fwifjcif;tm;jzifh
tar&duefwdkY&JUtusdK;pD;yGm;udk umuG,fEdkifcJhavorQ umvywfvHk;
AD,uferfawG? uarÇm'D;,ef;awGqkw d hJ tar&duefr[kwo f rl sm;crsm olw&Ykd UJ
vkyaf qmifcsufawG&JU tusdK;qufrsm;udk &ifqD;cHpm;Mu&wm awGeJY
ywfoufvdkY usifh0wfydkif;t& csdefqwGufcsifhzdkY rvdktyfvSbl;vdkY
,lqxm;MuyHkygyJ/
wwd,Oyrmuawmh wpfurÇmvHk; tm½Hkpdkuv f mcJhapwJh wDemrif
&ifjyifrSm jzpfysufcJhwmawGeJY ywfoufvkdY owif;ydkYyHkyg/ onfudpöeJY
ywfoufvkdY taemufwkdi;f rD'D,mZmwfvrf;xJrSm rjzpfrae azmfusL;
xm;wmu w½kwt f mPm&SifawGudk w½kwf'Drdkua&pDvdkvm;olrsm;&JU
awmfvSeaf &; wpf&yftjzpfygyJ/ tar&duefEkid if &H UJ vGwv f yfa&; txdr;f
trSwf ausmuf½kyrf yl mG ;[m ½kyjf rifoHMum;zefom;jyifawGay:rSm ay:ae

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïîè ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

ygw,f/ wDemrifrSm jzpfysuaf ewmrsm;twGuf edrw d yf HktjzpfeJYaygh/


wDemrifrSmjzpfysuforQudk taemufwdki;f u tifwkdut f m;wdkuf
xkwfyif xkwfvTifhaevifhupm; onftjzpftysufudk w½kwfjynfrSm
wu,fwrf; aexdkiaf eMuwJh w½kwv f lrsKd ;awG&UJ rsuf0ef;xJrSm b,fvkd
jrifw,f qdkwmudk azmfjyzdkYusawmh taemufwdki;f rD'D,mu ysuu f uG f
cJhygw,f/ w½kwjf ynfBuD;[m 'Drdkua&pDpepftwGuf tqifoifhjzpfae
ygNyDvdkY ,HkMunfwJh w½kwfvlrsdK; ynmwwfqdkwm tvGefYtvGefudk
enf;yg;vSygw,f/ trsm;pku (w½kwv f lxkMum;rSm a&m*gwpfckvdk
pdrh0f ifysHUESHYaewJh) y&rf;ywmp½dkuef JY rif;rJhp½dkuv f u©Pmrsm; ay:ayguf
vmrSmudk armfpw D Hk;&JU A[dkO;D pD;pepf jyefxeG ;f um;vmrSmudk aMumufenf;
um;rsdK;eJY aMumuf&GHUaeMuygw,f/ wDemrif&ifjyifu tjzpftysufawG
[m aysmhajymif;wJh tmPm&Siaf wGeJY cufxefwJhtmPm&SifwkdYMum;u
wdkuyf GJomvQifjzpfygw,f/ taemufwdki;f rD'D,muawmh ]w&m;ao
orm;}awG ododomomBuD; atmifyGJcHoGm;Muw,fvdkY uGufuGuf
uGif;uGi;f a&;om;azmfjycJhMuw,f/ 'gayr,fh tJ'DhwDemrif&ifjyifu
tjzpftysufawG jzpfyGm;NyD;wJhaemuf w½kwfjynfBuD;rSm aysmhajymif;wJh
tmPm&Sifrsm; jyefvnftmPm&vmMuwJhtaMumif; urÇmudk ajymjyzdkY
usawmh taemufwkdi;f pme,fZif;orm;awGbufu ysufuGufcJhMuyg
w,f/
wDemriftjzpftysuu f mvrSm taemufwdki;f pme,fZif;q&m av;?
ig;? q,fa,muf[m ajymifajymifwif;wif;BuD;udk uvdefuscJhMuyg
ao;w,f/ olwdkYawG[m ]tpmiwfcHqE´}jyr,fqkdwJh qE´jyoleJYtwl
]tpmwu,ftiwfrcHcifrSm} aeYvnfpm twlpm;oHk;cJhMuw,f/ olwdkY
awGxJu wcsdKU[m jzpfysuforQudk &yfMunfhNyD; owif;ydkYolrsm;tjzpf
raecJhMubJ qE´jyolawGukd b,fvdkvky?f b,fvdkukdiq f kdNyD; tMuHawG
ay;cJhMuw,f/ olwdkYajymovdk vkyrf dvdkY jzpfay:vmwJhtusdK;qufawG

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïîç

udk qE´jyolav;awG &ifqD;cH&csed rf Smawmh apmapmu tMuHay;cJhMuwJh


pme,fZif;orm; olaumifhom;awG Muufaysmuf iSufaysmuf/
tar&duefwkY&d JU tusKd ;pD;yGm;tay:rlwnfNyD; tar&duefpme,fZif;
q&mawG&JU w½kwfjynfeJY ywfoufvdkY owif;ydkYyHkawG trsdK;rsdK; tr,f
r,f uGJjym;aewmudk jyqdkaewmuawmh 1970jynfhvGeEf Spfrsm;u
owif;pmrsm;eJY 1990jynfhvGefESpfrsm;u owif;pmrsm;ygyJ/ 1972
ckESpfrSm or®w epfqif w½kwjf ynfukd oGm;wJhtcgrSm tar&duef
rD'D,m&JU owif;ydkYyHku ,Ofaus;rIawmfvSeaf &;umvtwGif; vlawG
oef;eJYcsDNyD; owfjzwfcJhwJh ppftpdk;&udk tifrwefYudk cspcf ifESpfvdkwJh
oabmxm;rsKd ;eJY a&;om;jycJhMuygw,f/ 1990jynfhESprf Sm wufvmwJh
w½kwftpdk;&uusawmh apmapmu tpdk;&xuf tqaygif;rsm;pGm
El;nHhaysmhajymif;wJhtpdk;&yg/ tJ'Dhtpdk;&[m w½kwv f lxk oef;aygif;
rsm;pGmudk qif;&JwGi;f xJua&m odu©mrJhpGm aexdkiMf u&wJhb0uyg
u,fwifcJhwJhtjyif zGHUNzdK;wdk;wufwJh vrf;aMumif;ay:udk qGJwifaewJh
tpdk;&yg/ tJovdk tpdk;&udkusawmh tar&duefrD'D,morm;awGu
urÇmhvlYabmiftodki;f t0dkif;u 0dki;f MuOfxm;oifhwJhtpdk;&vdkrsKd ; jzpf
aeatmif vufoaH jymifjyMuyga&mvm;/

1942ckEpS f Mo*kwv f ? 'kw,


d urÇmppf&UJ arSmifrku
d w
f hu
J mvrSm csmcs[
D m
armfpudkNrdKUudk av,mOfeJY wdww
f qdwfoGm;cJhygw,f/ r[mrdwfawG
taeeJY Oa&mywdkufrSm aemufxyfppfrsufESmwpfck xyfzGifhzdkY toifh
rjzpfao;bl;qdkwJh owif;pum;udk pwmvifhqD vlukd,fwdkif oGm;yg;
wmyg/ onfpum;udk Mum;awmh pwmvifu tBuD;tus,f a'go

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïí𠬩;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

jzpfoGm;ygw,f/ olwdkYESpaf ,muf&JU awGUqHkyGJukd rSwfwrf;wifcJhwJh


]eefpD ac:vf'GJvf qdk&,f(vf)}u tckvdk a&;cJhygw,f/

±¿¾³¨³å«ÙÖªÙ֮׫³å ¯«ºª«º¶¦°º¿§æ¿»¯Öñ ±¼µÇú³©Ù·º


¿»³«º¯Øµå²¿»$ ½-³½-Ü« Ûשº¯«ºú»º±Ù³å¿±³¬½¹©Ù·º®´
°©³ª·º®Í³ ¿§-³¸¿¶§³·ºå¿»¿ªÒ§Üñ ®´ª« ©°º»³úÜ®Ïŵ±³
½-³½-Ü« °Ü°Ñº¨³å¿±³ºª²ºå °µ°¿µ §¹·ºå ½µ»°º»³úÜ©³ Ó«³¶®·º¸±³Ù å
½Ö¸±²ºñ °«³å¿©Ùª²ºå ©±Ù·º±Ù·ºá ð¼µ·º¬ú«ºª²ºå ©±Ù·º±·Ù º
°Ü寷ºåª-«ºñ ±´©¼µÇÛÍ°ºÑÜ嫳å Ó«ØÕ¿©³·º¸Ó«ØÕ½Ö ú·ºåÛÍÜå®×«¼µ úô´
¿»Ó«½-¼»º§·º ¶¦°º±²ºñ °°º§ÙÖ¿Ó«³·º¸ °¼©º§·º§»ºåú¶½·ºå®Í³ ªôº
±®³å®-³å¬©Ù«º ¾Øµô³¿¶®°»°º«¼µ ½Ö½ÖôѺåôÑºå ©¼µ«ºô´ ¨´
¿¨³·ºú¶½·ºåÛÍ·º¸ ®ôÍѺ±³¿Ó«³·ºå °©³ª·º« ¿¶§³¿ª±²ºñ
¨¼µ±¼µÇ¿¯³·ºúÙ«ºÛ¼µ·ºú»º¬©Ù«º «´ª³¸ø½º÷ª´®-¼Õå ±»ºå¿§¹·ºå®-³å°Ù³
«¼µ ±´ ¬¶§©ºúÍ·ºå½Ö¸Ò§Ü媲ºå ¶¦°º¿ª±²ºñ ±®¼µ·ºå¯ú³ ½-³½-Ü«
¾³¸ø½º÷Ä ¬¯¼¬ µ ®¼»« ºÇ ¼µ ±©¼ú±Ù³å±²ºñ Ãö§Õ¶§·º¿¶§³·ºåªÖ¿ú嫼µ
©ú³å®Ï©©Ö¸»²ºå»ÖÇ®Í ®ªµ§ºÛ¼µ·º¾´å¯¼µú·º ¶§Õ¶§·º¿¶§³·ºåªÖ¿ú嫼µ
«-Õ§º®ªµ§º¾´åß-££Å´¿±³ °«³å§·º¶¦°º±²ºñ ±¼µÇú³©Ù·º Û¼µ·º·Ø¿úå
±®³å ½-³½-Ü °Ñºå°³å§Øµ«®´ ©¶½³å¶¦°º±²ºñ °°º§ÙÖ¬©Ù«º ²Ü/Ù©º
¿ú嫼µ ª¼µ¬§º¿»½¼µ«º®Í³ «-·º¸ð©º°²ºå«®ºå¿©Ù«¼µ ¬±Ø¨Ù«ºÒ§Üå
®¿¶§³¾Ö¿»¶½·ºå«±³ ¬¿«³·ºå¯Øµåŵ Û¼µ·º·Ø¿úå±®³å ½-³½-Ü«
¿«³«º½-«º½-ª¼µ«º®¼¿ª±²ºñ

onfZmwfvrf;av;[m ûyH;csipf &mygyJ/ csmcsD[m awmfawmfhudk


vlvnfuswJh owå0gBuD;yg/ usihf0wfawG? pnf;urf;awGtaMumif;
ajym&if pwmvif pdwt f aESmifht,Sujf zpfoGm;rSmudk owdxm;rdaewmrdkY
cyfrqdwaf ecJhjcif;[m b,fhuavmufrsm; uvdeu f uspEf kid fvSygovJ/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïíï

tJwke;f ua&m tckumvmrSmyg pwmvifvkd rsKd ;wHk;atmifowfjzwfchJwJh


tkycf sKyfolwpfa,mufeJY oGm;aygif;cJhwht J wGuf csmcsDU&JU *kPt
f oa&[m
npfaypGe;f xif;jcif; r&dcS hJygbl;/
aumif;ygNyD/ onfZmwfvrf;rSmygwJh ZmwfaumifawGukd wpfxyf
wnf;wlwJh tcif;tusi;f wpfckrSm ajymif;MunhfMu&atmifyg/ rm*&uf
oufcsmu ydk(vf)aygh(xf)eJY oGm;aygif;w,fqkdygpdkY/ ordki;f t&qdk&if
awmh olwdkYcsif; awGUr,fqkd&if awGUvdkY&ygw,f/ 'gayr,fh wu,f
awmh olwkdEY pS af ,muf wpfcgqdk wpfcgzl;rS rqHkcJhMuygbl;/ [kwyf gNyD/
olwkdYESpaf ,muf qHkjzpfwJh tpnf;ta0;wpfckukd awG;MunfhNyD; ûyH;Munfh
prf;yg/ jzpfEkdio f vm;vdkY/ b,fvdkrS rjzpfEdkifbl;? [kwv f m;/ bm
aMumifyh gvJ/
aocsm pOf;pm;Munfhyg/ aoaocsmcsmav; pOf;pm;Munfhprf;yg/
tJvdkpOf;pm;Munfhr,fqdk&if qifjcifwHkw&m;vnf;&dSNyD; aumif;aumif;
pmwwfwJh vlawG[m a&SUwifwpfrsKd ;? uG,&f mwpfrsKd ;vkyw f wfw,f
qdkwmudk jrifvmygvdrfhr,f/ rm*&ufoufcsmeJY ydk(vf)aygh(xf)eJY
raygif;tyfbl;qdk&if Oya'ou ]tMuifolonf rsdK;wHk;atmif owf
jzwfwwfonfh tkyfcsKyfolrsdK;ESihf rywfouf&m}&,fvdkY jzpfvmygvdrfh
r,f/ tJovdk Oya'óom &dSr,fqkd&if csmcsDu pwmvifeJY oGm;awGU
cJhwmudkvnf; wm;jrpf&rSmyg/ t*Fvdyv f lrsdK; 'óeynm&Sif tav;
teufajymcJhwJhtwdki;f pm&dwåykdif;qdkif&m Oya'óawG[m yifudk
oabmudk,fEIdufu wpfurÇmvHk;eJY oufqdkiyf gw,f/ wu,fvdkYom
uRefawmfwkdYawGtaeeJY csmcsDeJY pwmvifwdkY awGUqHkaqG;aEG;cJhMuwmudk
oabmwl cGifhûyMur,fqk&d if (b,fordki;f ynm&Siu f rS ,aeYxufwkdif
csmcsUD ukd ½Iwcf sjcif;r&dSygbl;/ 'g[m wnfjrJaewJh oabmxm; jzpfaeyHk
ygyJ/) Oya'óu ]oufom&m&Edkifaom tajctaersm; ray:ayguf
orQumvywfvHk; tMuifolonf rsdK;wHk;atmif owfjzwfwwfonfh

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïíî ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

tkycf sKyfolrsKd ;ESihf rywfouf&m}vdkY jzpfvmygvdrhrf ,f/


'g[m odrfarGUvSwJh uGJjym;csuf oufoufwifruygbl;/ uRef
awmfwdkYawG[m tajccHusvSwJh tajymif;tvJBuD;wpf&yfukd vkyv f dkuf
Muwmyg/ tJ'Dhtajymif;tvJukd onfyHkjyifav;eJY O'g[½kPaf qmif
jyvdkurf ,fqk&d if uGuu f u
G u
f iG ;f uGi;f oabmaygufoGm;MurSmyg/
vlwpfa,mufu trsdK;orD;wpfa,mufeJYqHkwJhtcg tJ'DhtrsdK;
orD;udk ar;w,f/ a':vmwpfoef;ay;r,fqdk&if oleJY wpfnvdkut f yd f
rvm;wJh/ trsdK;orD;u pum;jyefw,f/ ]a':vmwpfoef;qdk&ifawmh
tdyrf mS aygh&Si}f wJh/
'geJY trsdK;om;u jyefar;vdkufw,f/
]ig;a':vm ay;r,fq&kd ifa&mAsm¿}wJ/h
[dktrsdK;orD; &SL;&SL;&SJ&SJ jzpfoGm;w,f/
]&Sif uRefrudk b,fvdk tpm;xJursm; rSwaf evdkYvJ¿}
tJawmh trsdK;om;u jyefajymw,f/ ]a':vmwpfoef;qdk&if
tdyfr,fvkdY ajymNyD;uwnf;u cifAsm; b,fvdktpm;qdkwm uRefawmfh
udk ajymNyD;om;yJAs/ tck[mu uRefawmfwkdYcsi;f aps;nd§wJhtqifh
a&mufomG ;NyDav}wJ/h
csmcsDeJY pwmvifwkdY awGUqHkcJhMuwmudk cGihfvTwfay;EdkifMuvifh
upm; rm*&ufoufcsmeJY ydk(vf)aygh(xf)wdkYom awGUcJhMur,fqk&d ifawmh
½Iwcf sMuavr,fh vltm;vHk;[m tJ'DhZmwfvrf;xJu rde;f rvdkygyJ/
pwmvifhtrIwkef;u t*FvefEdkifiH&JU &yfwnfrIu aoa&;&Sifa&;
jzpfaew,f/ onftcgrSm t&m&mudk cGifhvTwfvdkY&oGm;w,f/ ydk(vf)
aygh(xf)&JU trIrSmusawmh oleJYawGUqHkvkdufwJhtwGuf taemufurÇm
twGuf bmtusKd ;? bmpD;yGm;rS jzpfvmEdkipf &mr&dSbl;/ bmoufom&mrS
&p&mr&dSbl;/ onfrSmwif ydk(vf)aygh(xf)eJY jzpfjzpf? crmeDawGxJu
olYvufyg;apawGeJYjzpfjzpf ywfoufqufEG,frIrSeforQudk taemuf

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïíí

urÇmu ypfypfESpEf Spf a0zef½Iwcf sMuygawmhw,f/


wu,fvdkYom taemufurÇmtaeeJY crmeDawGeJY qufqH&mrSm
pwmvifhtay: csmcsu D tvdkut f xdkuq f ufqHcJhovdkrsKd ; qufqHchrJ ,f
qdk&if uarÇm'D;,m;vlxktaeeJY cHpm;ae&wJh 'ku©awG avsmhyg; roGm;
Edkib
f l;vm;qdkwJh ar;cGe;f u ar;p&m jzpfvmygw,f/ tckawmh olwkdY&JU
tusdK;pD;yGm;vnf; bmqdkbmrS r&dSbl;qdkwmeJY wpfNydKifeuf taemuf
urÇm[m usi0hf wfpnf;urf;awGukd twdtus vdkuef m usiho f Hk;vdkuw
f Jh
tcg uarÇm'D;,m;vlxktwGuf aMuuGJp&mawGjzpfukeyf gawmhw,f/
1980jynfhvGeEf Spfrsm; wpfavQmufvHk; uarÇm'D;,m;EdkifiHrSm Nidr;f
csrf;a&; &EdkifzdkYtwGuf tm&SEdkiif H av;? ig;Edkiif Hu tpdk;&rsm;[m
r&t&BudK; yrf;cJhMuwJhtcg crmeDawGvnf; rygrjzpf yg0ifaewmrdkY
onftm&SEdkiif aH wG[m crmeDawGeJY wdku½f ku d q
f ufqHMu&ygw,f/ 'gudk
yJ tJ'DhEdkiif HawGcrsmrsm;rSm oGm;ykyaf vvGihftajymcHvdkuf&ao;w,f/
tar&duef oHwrefawGudkqdk&if crmeDudk,pf m;vS,af wGeJY vufqGJ
EIwq f ufwmrsKd ; rvkyzf kdYtxd olwkdYtpdk;&u ñTeMf um;xm;cJhw,f/
vGefcJhwJh wpfq,fhESpfvtwGif;rSmawmh &m'dkASef cg&mh'fZpfeJY olY&JU
qm;bD;,ef;aemufvku d fawG usL;vGecf JhMuwJh w&m;vGe&f ufpuf Murf;
êuwfrIrsm;[m (tar&duefrD'D,m&JU jrifuGi;f tjynfhxJrSmqdk&if) ydk(vf)
aygh(xf)vdk? tD'Dtmrifvdk vlpm;rsKd ;awGjzpfavmufwJh taetxm;udk
a&mufoGm;cJhygw,f/ odkYayr,fhvnf; b,ftaemufwdki;f oHwrefurS
qm;bD;,ef; udk,fpm;vS,af wGukd vufqGJEIwfqufzkYd 0efrav;cJhMuyg
bl;/ qdkawmhum taemufwkdi;f om;awGtwGuq f k&d ifawmh rlu wpfrsKd ;?
tm&Som;awGtwGufus&if rlu wpfrsKd ; jzpfraeaybl;vm;/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïíì ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

jrefrmEdkiif H wyfrawmftpdk;&[m 1990jynfhESpf a&G;aumufyGJ &vm'f


rsm;udk todtrSwfrûycJhwJhtwGuf taemufEdkifiHawGu pD;yGm;a&;
ydwfqkdYta&;,lrIawGeJY 'PfcwfcJhMuw,f/ olwkdYaemufukd rvdkufcJhMu
wJh wjcm; tm&S tpdk;&awGukv d nf; tjyif;txef ykwcf wfa0zefchMJ uyg
w,f/
t,f(vf)*sD;&D;,m;Edkiif Hu ppftpdk;&[m 1992ckESprf Sm ûyvkyfwJh
a&G;aumufyGJ&vm'frsm;udk todtrSwfrûywJhtjyif tJ'DhaemufrSm
qufwkduaf y:aygufvmwJh qE´jyta&;qdkrIawGudkvnf; &uf&ufpuf
puf ESdref if;cJhygw,f/ 'gayr,fh t,f(vf)*sD;&D;,m;EdkifiHudkusawmh
bmydwq f kdYta&;,lrIeJYrS 'PfrcwfMujyefbl;/ jzpf&yfcsif; wloa,mif
a,mif&Sad ewJhtaetxm;rSm wpfEkid if Husawmh wpfrsKd ;? aemufwpfEkid if H
usawmh wpfrsdK; vkyMf uwmeJY ywfoufvkdY wjcm; tm&SEdkiif HawGukd
b,ftaemufwdki;f tpdk;&urS &Si;f vif;ajymqdkjcif; r&dSbl;/
'gayr,fh olwdkYawG&JUoabmxm;u &Si;f ygw,f/ taemufEdkifiH
awGuom ydwfqkdY ta&;,lrIawG vkyfvkdufr,fqkd&if t,f(vf)*sD;&D;
,m;Edkiif HrSm EdkifiHa&; rNidrrf oufrIawG ydkrdk BuD;xGm;vmawmhr,f/
tJvkdomqdk&if ajrxJyifv,faygufpeav;udk ausmjf zwfNyD; Oa&myudk
avSeJYul;vmMur,fh 'ku©onfawG axmifeJY aomif;eJY csDvmrSmvnf;
aocsmaew,f/ 'gaMumifh Oa&myor*¾ tzGJU0ifEkdiif HawG[m EdIif;EdIif;
csdefcsdefeJY owdav;xm;NyD; t,f(vf)*sD;&D;,m;ta&;rSm ESmap;aevdkuf
Muw,f/ onfMum;xJuyJ tJovdk tajrmftjrifrsdK;eJY EdIi;f csed f wGufq
cJhMuNyD;oumv jrefrmEdkifiHudk jzpfap? w½kwEf dkifiHudkjzpfap ydwfqkdY
ta&;,lwmawG rvkyfcJhMuwJh tm&Stpdk;&awGukd jypfjypfESpEf Spaf 0zefzkYd
usawmh taemufEdkifiHawG[m wpfpufuav;rS 0efrav;Mujyefbl;/
[dkwpfrsdK;? onfwpfrsdK;? a&SUwpfrsdK;? uG,&f m wpfrsKd ;vkywf ,fqkdwm

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïíë

[m b,fbufuyJ wGufwGuf pm&dwå ysuf,Gif;wmygyJ/ 'gudk rD;


armif;xdk;jycJhwJh taemufwkdi;f owif;pmqdkvkYd b,fESapmif &dSygovJ¿

(qdkrmvD,mu) rdk[mruf qD,mh('f) bma&? (Zdki, f mu) rdkbkxk?


(uifnmu) ',feD,,f(vf) tm&yf(yf) rGKd ifpolrsm;&JU ]tukodkvfrI}
rsm;[m ppfat;wdkufyGJumvwkef;uvnf; tckumvrSmvdkyJ vlod
&SifMum; xif&Sm;vSygw,f/ ppfat;wdkufyGJNyD;qHk;oGm;cgrS olwkdY usL;
vGew f JhtrIawG[m okp½dkufuae 'kp½dkut f jzpf ajymif;ukew
f m r[kwf
ygbl;/ odkYayr,fhvnf; ppfat;wdkuyf GJumvwke;f u taemufEkid if HawG
taeeJY axmufcHtm;ay;aysmw f ,fvdkY rSwf,lxm;cJhorQ[m ppfat;
wdkuyf GJvnf;NyD;a&m vufcEH dkipf &mawG r[kwfawmhjyefbl;/
]pm&dwår@dKif}qdki&f m rl0g'rsm;twdki;f aemufqHk;rSm vdkuef m
usifhoHk;EdkifcJhMuwmtwGuf taemufwdki;f tpdk;&awG? rD'D,mawG?
vlxkawGtaeeJY b,fhavmufrsm; auseyfp&maumif;vdkurf vJ rodbl;/
ppfat;wdkuyf JBG uD; NyD;oGm;rSuk;d / 'gayr,fh ppfat;wdkuyf JuG mvwke;f u
awmh avmfvnfazmufjyefwJh rl0g'awG usihfoHk;cJhMuygw,f? pm&dwå
ydki;f rSm ysu, f Gif;cJhMuygw,fvdkY taemufurÇmqDu 0efcHcsufqdkvkdY
wpfckrS xGurf vmbl;/ 'grSr[kwv f nf; r[mrdwaf wGzGJUum toHk;cs
wke;f u cscJhNyD; olwkdYtwGuf toHk;rusawmhwJhtcgusawmh pGefYy,fcJh
wm w&m;&JUvm;vdkY ar;cGe;f xkwo f lqdkvdkYvnf; wpfa,mufqdk wpf
a,mufrS ay:rvmygbl;/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïíê ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

1989ckESp?f Mo*kwfvtwGif; uarÇm'D;,m;Edkiif HeJY ywfoufwJh yg&D


nDvmcH (tdkipf DpD) ed*Hk;ydki;f a&mufawmh tJwkef;u AD,uferf Edkiif Hjcm;
a&; 0efBuD; ik,if udkoufu nDvmcHaMunmcsufxJrSm crmeDawG&JU
rsdK;wHk;atmif owfjzwfwJh rl0g'rsm;eJY tavhtxrsm; jyefvnfray:
xGe;f vmatmif xnfhoGi;f a&;qGJoifhw,fvdkY ta&;qdkcJhygw,f/ ik,if
udkouf[mjzifh&if ydk(vf)aygh(xf)&JU vlowfEIe;f pHcsed fudk wu,f
ylyefaMumifhMuaeolr[kwfbl;qdkwm tJ'Dh nDvmcHudk wufa&muf
aeMuol tm;vHk; odMuygw,f/ (rSefygw,f/ ik,ifudkouf[m
tar&duef vTwfawmftrwf pwDzSif(ef) qdkvmhpfudk wpfcgu wdk;wdk;
wdww f w d Bf udwfNyD;ajymjycJh&if;u trSm;wpf&yfuku d sL;vGecf Jhzl;ygw,f/
olajymwmu AD,uferfEkdiif u uarÇm'D;,m;Edkiif Hukd usL;ausmf wdkuf
cdkufcJhwm[m ydkvfayghxf&JU &efu uarÇm'D;,m;jynfolawGudk tum
tuG,fay;zdkYyJqkdwJh AD,uferftpdk;&&JU w&m;0if pnf;½Hk;a&; twdki;f
0ifwkducf Jhwm r[kwyf gbl;vdkY 0efcHvkduw f mygyJ/) b,fvdkyJjzpfjzpf?
yg&DnDvmcHukd wufa&mufaewJh crmeDawGtaeeJYu onfpum;udk
b,fvdkrS vufcHrSmr[kwfbl;qdkwmudk ik,ifudkoufu odygw,f/
tJvdkvufrcHbl;qdkwmeJY yg&DaqG;aEG;yGJvnf; ysufawmhr,f/ yg&D
aqG;aEG;yGJukd AD,uferftpdk;&u ysuaf pcsifw,f/ 'grSvnf; olwkdY
taeeJY uarÇm'D;,m;Edkiif aH y: usL;ausmx f ed ;f odr;f xm;wmawGukd rpGe&Yf
rSmav/ AD,uferftaeeJYu tJ'Dhtcsed frSm uarÇm'D;,m;udkvufvTwf zdkY
tqifoifhrS rjzpfao;bJudk;/ ik,ifukdoufu tJovdk tqdkwif
oGif;vdkuw f Jhtcg b,ftaemufwkdi;f wm0ef&dSolrsm;urS olYtqdkudk
uzsu, f zsufrvky&f Jbl;/ vkyv f kduf&if olwkdYykid f rD'D,m a&SUarSmufrSm

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïíé

olwkdY&JU r[mt&Suu f [ufwufuGJoGm;ayvdrhrf ,f/


wpfcsed w
f nf;rSmyJ ik,ifuo kd uf[m uarÇm'D;,m;Edik if rH mS Nird ;f csr;f a&;
&oGm;EdkifwJh nDvmcHudk uzsu, f zsuf vkyfcJhayr,fh taemuf wdki;f
rD'D,m&JU tjrifrmS awmh onfarmif[m crmeDrsm;udk cdik cf ikd rf mrm qefu Y sif
jyvdku f wJ h ol&J aumif ; yJ / vuf a wGU rS m awmh omreft &yf o m;
uarÇm'D;,ef;wpfa,muf&JUtjrifrSm taemufwdki;f Edkiif Hrsm;&JU crmeDrsm;
tay: wpfnDwñGwfwnf; xm;&dSwJh oabmxm;aMumihf ajymif;jyef
tusdK;oufa&mufraI wGukd jzpfay:apcJhwmygyJ/ emawmh uarÇm'D;,ef;
awGom emwmyg/ Nidr;f csr;f a&;aqG;aEG;yGJukd ik,ifuko d ufu ajAmifus
usBuD;udk uzsu, f zsufvkycf svdkuw f meJY ywfoufvkdYvnf; taemuf
Edkiif H udk,pf m;vS,t f zGJUawGu a&iHkaecJhygw,f/ (taemuftkypf kr'D , D m
uae ydkvaf yghxfudk a0zef½Iwfcsjcif;qdkwJh) taumif;uae (Nidrf;csr;f
a&; aqG;aEG;yGJ ysuo f Gm;jcif;qdkwJh) tqdk;qDukd a&mufoGm;wJh tjzpf
ygyJ/
wu,fawmhvnf; ordki;f rSm 'g yxrqHk;r[kwyf gbl;/
qdkwJh emrnfausmf tufaq;xJrSm ruf(cf)(pf)
0ufbm ajymcJhovdkygyJ/ ]...taumif;xJu taumif;yJxGurf ,f?
tqdk;xJu tqdk;yJ xGurf ,fqkdwm 'gayr,fh tJ'g&JU
ajymif;jyefurS rSefwmyg/ tJ'gudkrS trSefvdkY ajym&if ajymwJhol[m
Edkiif Ha&;t& EdkYeHYrpifao;wJh uav;b0rSmyJ &dSao;w,fvkYd qdk&ygvdrhf
r,f}wJh/
yg&DaqG;aEG;yGJrSm taemufwdki;f udk,fpm;vS,w f pfa,mufa,muf
taeeJY odu©m&dS&S?d &J&J&ifh&ifheJY taemuftkypf k rD'D,mawGa&SUrSm xwJhNyD;
uarÇm'D;,ef;jynfolawG&JU 'ku©awGudk tqHk;owfay;Edkirf ,fh Nidr;f csr;f
a&; oabmwlnDcsuu f kd &csiw f ,fqdk&if crmeDawGukdvnf; rvGJraoG
xnfhoGi;f zdkY vdktyfaMumif;udk ajcajcjrpfjrpf &Sif;jyoifhygw,f/ 'gay

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïíè ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

r,fh b,ftaemufEkid if H acgif;aqmifurS tJovdk vkyzf kYd tdyrf ufawmif


rruf&JcJhMuygbl;/ onftcgrSm pm&dwåykdif;qdki&f m 'óeynm&Sirf sm;
twGuf tifrwefpw d 0f ifpm;p&maumif;wJh uGJvGJcsuaf wG ay:vm&yg
awmhw,f/ tjyifyef;tjrift& tifrwefYudk odu©m&dS&Sed JY awmf wnfh
rSeuf efaewJh taetxm; (qdkvdkwmu crmeDawGudk MuOfvdkujf cif;)
uae tifrwef avmfvnfazmufjym;wJh &vm'fawGukd ay:xGe;f vmap
cJhygw,f/ uarÇm'D;,m;Edkiif &H JU rcsrd qHha0'emudk &SnMf umapcJhygw,f/
'g[mvnf; usihf0wfodu©mydki;f ? pm&dwåydki;f t& qkyfvnf;pl;?
pm;vnf; ½l;jzpfaewJhtaetxm;rsdK;awGxJrSm yxrqHk;awmh r[kwf
ygbl;/ ruf(cf)(pf)0ufbm ajymcJhovdkygyJ/ ]&vm'faumif;awG &&dSzdkY
twGuf pm&dwåykdif;t& oHo,jzpfzG,f&SdwJh enf;awG? tzsOf;qHk;awmh
tEÅ&m,f&dSwJh enf;awGukd toHk;ûycsifwJhpdwfuav; &dSzdkYvdkw,fqkdwJh
tcsufudk urÇmay:rSm&dSwJh b,fusifh0wfpnf;urf;urS a&SmifvTJvdkY
r&Edkifygbl;/} jzpfcsifawmh tJovdk tqdkrsKd ;udk wifvm&JwJhowdårsKd ;eJY
taemuf tkyfpkxJu EdkifiHa&;acgif;aqmif&,fvdkY wpfa,mufqkd wpf
a,mufrSudk t&Sifvwfvwf rawGU&ao;ygbl;/ rawGU&qdk uRefawmf
wdkY aeaeMuwJh ]EdkifiHa&; rSeu f efrI}qdkwJhacwfxJrSm tJovdk vlrsKd ;
ay:xGef;vmwmeJYwpfNydKifeuf taemufwkdi;f rD'D,mu tjyif;txef
a0zefykwfcwfawmhrSmudk;/ usihf0wfodu©mydkif;t& rSefuefatmif BudK;
pm;&if;uae uRefawmfwkdYawG[m usihf0wfodu©mydki;f t&yJ ol&Jabm
enf;wmawGukd arG;xkwcf JhMuygw,f/

ppfat;wdkuyf Jt
G NyD;rSm tzsO;f qHk; Edkiif BH uD;ESpEf kid if [
H m z½dkz&JNydKuGJoGm;cJh

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïíç

ygw,f/ qdkrmvD,meJY ,l*kdqvm;AD;,m;EdkifiHwkdYyg/ tJ'Dh ESpfEdkifiH


pvHk;[m ppfat;wdkuyf Ju G mvrSmwke;f u taemufurÇmtwGut f oHk;us
aecJhzl;w,f/ tJovdktcsdefrsdK;rSm tJ'DhEdkifiHtpdk;&awG usL;vGefwJh
tukodkvfawG tm;vHk;udk cGifhvTwcf JhMuw,f/ (wpfEkdiif HpDukd wpfenf;
pDeJY) onfEkid if &H UJ ppftpdk;&awGukd taemuftkypf ku pGeYyf ,fvku
d w f Jhtcg
rSmawmh vlom;wdkY&JU 'ku©Mur®mqdk;rsm; ydkwk;d vmjcif;uom tom;wif
&vm'f jzpfoGm;ygw,f/ vufawGUtoHk;usrI0g'udk vufudkix f m;ol
pm&dwåydkif;qdki&f m 'óeynm&Siw f pfa,mufomqdk&ifawmh t&ifu
&dScJhwJh temtqmav;awGeJY tpdk;&vufxufrSm tJovdk 'ku©Mur®mqdk;
awG avsmhenf;cJhwJhtwGuf temtqmav;awGeJY tpdk;&u ydkaumif;
w,fvkdY apm'uwufzkdY cufrSm r[kwyf gbl;/
onftcsufudk taemufurÇmtaeeJY vufrcHEdkifjcif;[m wjcm;
EdkifiHawGrSmvnf;yJ tvm;wl &vm'fawGay:aygufvmatmif azmf
aqmif oGm;ygvdrfhr,f/ Oyrmtm;jzifh yD½l;EdkifiHudk Munfh&rSmyg/
yD½l;Edkiif H[m z½dkz&JeJY rif;rJhp½dkuf a&pD;aMumif;qD arsmygaeygw,f/
onftcgrSm or®w zSL*sD rdk&Du tajctaeudk xde;f odr;f zdkYtwGuf
ta&;ay: tkycf sKyfa&;udk jy|mef;vdkufygw,f/ rif;rJhwkid f;jynfjzpfoGm;
r,fhtaetxm;udkumuG,zf kYd jywfjywfom;om;vkyfaqmifcJhwJhtwGuf
olYudk csD;usL;xdkuyf gw,f/ 'gayr,fhvnf; vTwaf wmfpepfeJY tkyfcsKyf
ae&mu ,m,D&yfqkdif;vdkufwJh olY&JUvkyfyHkukdiyf Hk enf;pepfukd taemuf
urÇmtaeeJY vufrcHoifhbl;vdkY,lqwJhtwGuf yD½l;vlxkawGtwGuf
tusKd ;jzpfxeG ;f apcJhwJh olYvky&f yfukd taemufurÇmu vpfvsL½IvkduMf u
ygw,f/ oabmw&m;a&; oefYpifrIudk xdef;odr;f &if;eJY taemufurÇm
[m yD½l;vlxk&JUtusdK;pD;yGm;udk rsuu f G,fûyzdkY jyifqifvdkuaf wmhwm
ygyJ/
wu,fvdkYom tmPm&Siftpdk;&awGukd tjypfay;'PfcwfaeMuwJh

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïì𠬩;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

vuf&dS taemufwdki;f rl0g'awGom 1960jynfhvGefeJY 1970jynfhvGef


ESprf sm;rSm wGiu f s,fxGe;f um;aecJhr,fqdk&if xdki0f rfeJY awmifukd&D;,m;
Edkiif Hrsm;&JU tHhrcef; pD;yGm;a&;zGHUNzdK;wdk;wufrI[m ay:vmp&mawmif
taMumif;r&dSbl;/ tJ'Dhtcsdefu xdki0f rfeJY awmifudk&D;,m;EdkifiHtpdk;&
awG[m wu,fhtmPm&Siftpdk;&awG jzpfwmrdkY tJwkef;uom tckvdk
tmPm&Siftpdk;&awGukd 'PfcwfMupwrf;qdk&if tJ'DhEkid fiHawGrSm pD;yGm;
a&;zGHUNzdK;r,frS rMuHao;cif Edkiif Ha&; uaomif;ueif;awG jzpfoGm;cJhrmS
ygyJ/ tJovdk rvkyfcJhMubJ pD;yGm;a&;zGHUNzdK; wdk;wufrItwGuf OD;vnf
roHkaqmif&GufvkdMuwJh tJ'DhtmPm&Sif tpdk;&awGukd pdwf&Sd vuf&dS
tm;xkwfciG haf y;cJhMuwmrdkY ,aeY xdki0f rfeJY awmifuk&d D;,m; Edkiif aH wGrmS
t&ifuxuf trsm;BuD; ydkrdkyGifhvif;NyD; vlwkdi;f yg0if aqmif&GuEf kid fwJh
vrf;ay:udk a&muf&dSvmapwJh pD;yGm;a&;eJY vlrIa&; tajymif;tvJawG
ay:aygufvmcJ&h wmygyJ/
ta&SUtm&Su &vmwJh oifcef;pmawGu &Si;f ygw,f/ zGHUNzdK;wdk;
wufrItwGuf jzwfvrf;qdkwm r&dSygbl;/ zGHUNzdK;qJEkdifiHwpfEdkiif HtaeeJY
zGHUNzdK;NyD; Edkiif Hrsm;u cHpm;pHpm;aeMuwJh vlrIa&;eJY Edkiif Ha&;vGwfvyfcGihf
rsm;udk r&,lcif pD;yGm;a&;zGHUNzdK;wdk;wufrIudk a&S;OD;pGm atmifjrifjzpf
xGef;atmif aqmif&GufzkdYvdkw,fqdkwJh oifcef;pmudk ta&SUtm&Su
ay;cJhygw,f/
vlYtcGiht f a&;eJY pme,fZif;vGwfvyfciG ht
f &mrSmvnf; tm&Som;awG
&JU tjrifqkdwm oyfoyf r&dSygbl;/ 'gawG[m taemufwkdi;f uvmwJh
t,ltqoabmw&m;awGyg/ tJ'gawGukrd S tm&Som;awGtaeeJY rjzpf
rae wHkjY yefMu&wmygyJ/ onftcgrSm onfoabmw&m;awGukd tjynfh
t0 vufcHolawG &dSrSmjzpfovdk vHk;vHk;vsm;vsm; jiif;y,folawGtxd
wkefYjyefyHk trsdK;rsdK; uGJaeEdkiyf gw,f/ 'gayr,fh tm&Som;trsm;tjym;
rSmu tJ'Dh taemufwkid f;wefzdk;xm;rIrsm;udk tzsOf;qHk; vQmzsm;av;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïìï

eJYjzpfjzpf vufcH&r,f? 'grS acwfrDr,fqdkwJh tawG;awGeJY vHk;csmvdkuf


aeMuwmrdkY olwakYd wG&UJ wHjkY yefrIawGrmS ta&mifqkd;NyD;om;jzpfaeygw,f/
Oyrmjy&&if ar*sD jyefvnfwnfaqmufa&;&JU om;ysKd rsm;jzpfMuwJh
*syefynmwwftrsm;tjym;[m tm&SqefzkdYxuf taemufwdki;f ydkqefzkdY
vdkw,fvdkY ,HkrSwfwJhpdwfeJY taemufwkdi;f wefzdk;xm;rIrsm;eJY vlYtcGihf
ta&;awGukd vdkuef m usiho f Hk;ygw,fvdkY aMunmMuygw,f/ 'gayr,fh
wpfzufrSmuvnf; tJ'Dhtaemufwdki;f wefzkd;xm;rIrsm;eJY vlYtcGifh
ta&; av;pm;vdkuef mrIrsm;udk oHk;pGJNyD;oumv 'kw, d urÇmppfumv
twGif; *syefEkid fiH&JU &mZ0ifukd aqG;aEG;Edkipf Gr;f Muawmh r&dSMujyefbl;/
emrnfwyfNyD; ajym&r,fqkd&if e,l;a'vDrSonf reDvmNrdKUrsm;
tMum;rSm aexdkiMf uol vlawGxJrSm onftaemufwkdi;f wefzdk;xm;rI
awGukd cdkifckid rf mrmBuD;udk ,HkMunfaeolawG tajrmuftrsm;&dSygw,f/
'gayr,fh tm&SEkid if t H rsm;pkrmS onfoabmw&m;awGukd aMuaMuvnf
vnf em;vnfoabmaygufMuzdkYa0;pG? 'gawG &dSrSef;odwJholawmif
tvGefYtvGefukd enf;yg;vSygao;w,f/
wu,fawmh tm&SwdkuBf uD;&JU tpdwftydkif; tawmfrsm;rsm;rSmu
onfhxufykNd yD; taqmwvsiu f kid w
f ,
G af qmif&uG &f r,fh ta&;udpaö wGeJY
vHk;csmvdkuaf eygw,f/ 'gawGukd wdwdyy udkiw f G,fpOf;pm;aezdkY tcsdef
tm;? vltm; r&dSygbl;/
tm&SwdkufBuD;udk udk,fpm;ûyNyD; ajymaewmygvdkY uRefawmfhudk,f
uRefawmf rqdk0Hhygbl;/ 'gayr,fhvnf; tck uRefawmfajymjyaewJh
tjrifawG[mjzifh&ifawmh tm&Som;trsm;pkeJY rwl? wpfrl uGJjym;aerSm
r[kwfbl;qdkwmudkawmh taotcsm ,HkMunfae&avmufatmif uRef
awmfhbufu tusdK;taMumif; cdkifvHkygw,f/ uRefawmfh&JU uaeY
arQmfvifhcsufuawmh wpfzufpDrSm nDnDnmnm uGJjym;aewJh udk,yf dkif
tjrifawGudk udkifpGJNyD;oumv tm&Som;awGeJY tar&duefawG awGUqHk

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïìî ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

aqG;aEG;Edkifr,fh trsm;,HkMunfvufcHEdkifaom tv,ftvwfvrf;


aMumif; wpfckudk &SmazGMunfhzkYyd gyJ/ tJovdk ajymEdkiq
f kdEkid w
f Jh tqifhudk
a&mufapEdkifr,fh tajccHrlig;&yfudk wifjy&mrSmvnf; apmapmu
twdki;f yJ uReaf wmfhbufu awmfawmfhukd ajymifajymifajym&OD;rSmygyJ/

uRefawmfyxrqHk; tav;teufxm;NyD; wifoGi;f jycsiw f Jh tajccHrlu


awmh vlYtcGifhta&;&,f? pme,fZif;vGwv f yfcGifh&,fqkdwJh bmom&yf
rsm;eJY ywfoufNyD; tm&Som;rsm;eJY tar&duefrsm;tMum; aqG;aEG;ajym
qdkrIrsm; tm;vHk;[m tjyeftvSeaf v;pm;rItay:rSm tajccHoifhaMumif;
ygyJ/
uRefawmf[m
eJY qdkwJh
tar&duefEkdiif H&JU txifu& owif;pmwdkuBf uD;rsm;udk oGm;a&muf
vnfywfchJygw,f/ tJ'Dh½Hk;awGteufu b,f½Hk;xJurqdk nbuf
rSm vrf;avQmufxGufNyD; ½Hk;eJY udkufwpf&mavmuf a0;wJh vrf;ay:udk
a&mufoGm;NyDqkdwmeJYwpfNydKifeuf touftEÅ&m,fudk pdk;&dr&f wJhtae
txm;udk csucf si;f a&mufoGm;ygw,f/ tJovdk tajctaersKd ;yifjzpfae
vifhupm; tJ'Dhowif;pmwdkuBf uD;rsm;qDu b,ft,f'Dwm? b,f
pma&;olurS jypfrIusL;vGew f wfolrsm;&JU vlrItcGihtf a&;awGudk avQmh
csoifah Mumif; axmufcaH &;om;orI rûyMuygbl;/ vlrt I cGit
hf a&; awGukd
vHk;vHk;ravQmha&;twGuf jypfrIusL;vGefwwfolrsm;u tEÅ&m,f
ay;Edkizf G,&f SdaewJh taetxm;udkvnf; tomwMunf vufcHxm;Mu
ygw,f/ 'g[m vlraI &; a&G;cs,rf Iwpf&yfygyJ/
puFmylEkdifiHrSmawmh ntcgrSm puFmyl
½Hk;cef;&JU tjyifbufudk BudKufoavmuf vrf;xGuaf vQmufvkdY &yg

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïìí

w,f/ tJovdk avQmufrv d kdY touftEÅ&m,fukd pdk;&drpf &m rvdkygbl;/


bmvdkY pdk;&drfp&m rvdkwmvJqdkawmh jypfrIusL;vGew f wfolrsm;eJY rl;
,pfaq;pGJaeolrsm;[m wu,fhukd ûyjyifajymif;vJvmNyDqkw d m raocsm
rcsif; tcsKyftaESmifcH aeMu&vdkYrdkYvnf; wpfaMumif;yg/ NrdKUay:u
vrf;usO;f av;awGxJrSm trsm;jynfol ab;tEÅ&m,fuif;&Si;f pGm oGm;
vmEdkiaf &;twGuf Oya'pnf;urf;awGeJY wif;wif;MuyfMuyf xde;f csKyf
xm;vdkYygyJ/ wpfzufuvnf; tjypfrJholrsm;udk rw&m;zrf;qD; csKyf
aESmifxm;wmrsdK;rjzpfapatmif umuG,fwJh tpDtrHawGvnf; &dSaeyg
w,f/ 'gvnf; vlrIa&; a&G;cs,rf I aemufwpfrsdK;yg/
onfa&G;cs,rf IESpf&yfrSm b,foif;ujzifh tvdkvkdae&if; omaeyg
w,fvdkY uRefawmf rajymvdkygbl;/ udk,fBudKufwJhvrf; udk,fa&G;MuNyD;
udk,af &G;wJhvrf;ay:u &vmwJhtusKd ;qufawGukd udk,yf J cHpm;Mu&rSm
jzpfygw,f/ uRefawmftckajymvdkuw f mudk cgwdki;f uRefawmf ajym&if
jrif&aeus taemufwkdi;f taxhtaighawGrygbJeJY vufcHEkdiMf ur,f
qdk&if aemufwpfcsufukd jznfhyg&apOD;/ uyfap;ESJ (yDauvdkYac:wJh
cRif;*rf;) a&mif;wmudk cGihfrûywJh NrdKUwpfNrdKU[m udkuif;vdkYac:wJh
rl;,pfaq;0g;udk vrf;ay:rSm w&m;0ifa&mif;0,fazmufum;cGihf ay;
xm;wJh NrdKUwpfNrdKUeJY xyfwl udk,fhNrdKUtwGuf udk,Bf udKufwJh Oya'
xkwfvdkY&ygw,f/ 'gaMumifh txufrSm ajymcJhwJh a&G;cs,rf I ESpcf k
teufrSm b,foif;u omygw,fqdkNyD; txufpD;BuD;uae udk,fh
udk,u f k,
d f [kwv f SNyDqkw
d Jh rmefeJY 'l;rESHYaMu;ayghAsm/
onftcsufukd uRefawmf odyftus,frcsJUcsiyf gbl;/ 'gayr,fh
taemufurÇmtaeeJY tjcm;tjcm;aom vlrIa&;eJY EdkifiHa&; a&G;cs,rf I
rsm;onfvnf; nDrQwJh av;pm;rIukd cH,lxdkuw f ,fqkw d Jh em;vnfrIukd
vufcH& cufaeygvdrhrf ,f/ taemufurÇmu wpfenf;r[kww f pfenf;
eJY urÇmBuD;wpfckvHk;udk jc,fvS,v f Trf;rdk;xm;cJhwm ESpaf ygif; ig;&m

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïìì ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

awmif &dScJhygNyD/ 'kwd,urÇmppfNyD;wJhaemufrSmawmh wwd,urÇm


trsm;pkenf;wl tm&Swkdu&f JU tpdwftydkif; tawmfrsm;rsm;[m EdkifiHa&;
t&awmh vGwfvyfoGm;Muygw,f/ 'gayr,fh pdwf"mwfa&;&mt&
vGwfvyfzdkYtwGufusawmh udkvdkeDtjzpford f;ydkufcHcJh&olrsm;rSma&m?
udkvdkeDtjzpf odr;f ydkufcJholrsm;twGuyf g tawmfhudk tcsdef,lMu&OD;rSm
jzpfygw,f/
'gaMumifhvnf; a[mifaumifuRef;udk w½kwfjynfrBuD; vufxJ
jyefrxnfhcif ig;ESpt f vdkrSm c&pf(pf) yufxif(ef)[m a[mifaumifukd
oGm;wJhNyD; w½kwt f pdk;&taeeJY b,fvked nf;eJYrS vufcHEkid pf &mtaMumif;
r&dSwJh tpdk;&rsKd ;eJY a[mifaumifudk qufvuftkyfcsKyfzkYd tMuHay;cJhwm
ygyJ/ wu,fvdkYom w½kwfbk&ifcHwpfa,mufu ajrmuftdki, f mvef
udk oGm;wJhNyD; NAdwdefEdkifiHeJY cGJxGu&f mrSm vdkuef musifhoHk;&r,fh pnf;
rsOf;pnf;urf;awGukdom oGm;NyD; jy|mef;r,fqdk&if NAdwdoQvlrsKd ;awG
rl;arhukefavmufw,f/ 'gayr,fhvnf; NAdwdoQawGudk,fwdkifu
a[mifaumifta&;eJY ywfoufNyD; w½kwu f dk oGm;q&mvkyv f dkufwm
[m cGwD;cGus vky&f yfygvdkY b,fvdkrS rjrifEdkif&SmMuaybl;/ taemuf
tkyfpktrsm;pkvdkygyJ? NAdwo d QawG[mvnf; tm&Som;awGtwGuf pnf;
rsOf; Oya'óawGukd owfrSwaf y;ydkicf Gifh olwdkYqDrSm &dSw,fvdkY ,lq
xm;Muygw,f/
ta&SUtm&SwpfcGifrSm <u,f0csrf;omvmwmeJYtrQ aqG;aEG; ajym
qdkrIawG[mvnf; jznf;jznf;csi;f eJYawmh nDrQrItay:rSm tajccHvm&
awmhrSmygyJ/ 'gayr,fhvnf; tck uRefawmfwkdY ajymqdkaqG;aEG;aeMu
ovdk aqG;aEG;tzGJUrsKd ;awGtaeeJYuvnf; onfudpöawGudk csOf;uyf
aqG;aEG;MuwJhtcgrSm wpfzufeJYwpfzuf tjyeftvSef av;pm;rIeJY
aqG;aEG;MuwJh yHkpHrsKd ;udk azmfaqmifEkid fzkYd BudK;yrf;oifhygw,f/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïìë

vlYtcGiht f a&;udk ta&;qdk avQmufvJaeMuwJh taemuftkypf k&JU tajccH


vdkvm;csuu f awmh zGHUNzdK;NyD;Edkiif Hrsm;&JU jyifyrSm aexdkiMf uwJh vlOD;a&
oef;aygif;4300tay:rSm urf;ukeaf tmif ESyd pf ufnO§ ;f yrf;aewmawGukd
z,f&Sm;ay;Edkizf kdYeJY tJ'DhvlwdkY&JUb0rsm; wdk;wufaumif;rGev f mapzdkYyJ
jzpfygw,f/
uRefawmf ajymyg&ap/ taemufurÇm&JU vwfwavm vlYtcGifh
ta&; pnf;½Hk;vHIYaqmfraI wG[m tmuDEdkawmfvSeaf &;eJY EdkbJ(vf)qkcsD;jr§ihf
cH&wmrsdK;vdk edrw d yf HkatmifjrifrIrsm; &dScsi&f Sv
d mrSmjzpfvifhupm; txuf
u qdkcJhwJh vlOD;a& oef;aygif; 4300twGuu f awmh ta&jym;ay:rSm
awmif t,m;ajyrSm r[kwyf gbl;cifAsm;/
wwd,urÇmudk ]tcsKyftcs,fuif;uif;eJY vGwv f yf}oGm;apEdkifwJh
MoZm[m wpfckqkdrS wpfckwnf; &dSygw,f/ tJ'guawmh pD;yGm;a&;
zGHUNzdK;wdk;wufrIyg/
pD;yGm;a&;zGHUNzdK;wdk;wufrI[m ordki;f pOfwpfavQmufrSm tzsuf
tarSmifh tvkyfEdkifqHk; tiftm;pkwpf&yfjzpfygw,f/ pD;yGm;a&; zGHUNzdK;
wdk;wufrIu vlrIa&;t,ltq pepfa[mif;rsm;udk oGufoGufcgatmif
vkyv f kduNf yD;oumv vlrIa&;eJY EdkifiHa&; qHk;jzwfcsufrsm; csrSw&f mrSm
Edkiif HwGi;f u vlOD;a&&JU &mcdkiEf Ief;tawmfrsm;rsm; ydkrdkyg0if aqmif&Guf
vmEdkiaf tmif aqmif&Gufay;ygw,f/ w½kwfjynf uGejf rLepfygwD[m
qdkvdkY&dS&if armfpDwHk;vufxufrSmwke;f uvdk wpfaoG; wpfoHwpfrdefYeJY
wif;wif;MuyfMuyf tkyfcsKyfvdkY b,fvkdrS r&awmhygbl;/ wdefYa&Smifzed f
tpdk;&[m tJovdkvkyEf kid fwJhtaetxm;awGtm;vHk;udk zkwu f sO;f oN*ØK[f
vdkufro d Gm;cJhygNyD/ odkYjzpfwmaMumifh taemufurÇmtaeeJY armfpDwHk;&JU
wpfaoG;wpfoHwpfrdefY pepfBuD;wpfckvHk;udk ajrjr§KyfzsufqD;csiw f ,f
qdkyg&if wdeYaf &Smifzed &f JU ûyjyifajymif;vJa&; vkyif ef;pOfrsm;udk axmufcH

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïìê ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

Mu&ygvdrhfr,f/ onfMum;xJrSm wdeYaf &Smifzdefuvnf; EdkifiHa&;t&


xdef;csKyfzdkYtwGuf vdk&ifvdkovdk xdxad &mufa&muf ESdref if;wmawG
vnf; vkycf siv f kyfoGm;OD;rSmyg/ b,fvdkyJjzpfjzpf? ûyjyifajymif;vJa&;
awGudk vkyfaewJh wdefYa&Smifzed fudk tpGrf;ukeaf xmufcHvdkurf ,fqkd&if
armfpDwHk;&JUtmPm&Sipf epfBuD; wpfckvHk;udk tvkv d kd jr§KyEf Ho
S N*ØK[fNyD;om;
jzpfomG ;rSmvnf; taotcsmygyJ/
'gaMumifh wDemriftjzpftysuaf wGay:aygufNyD;wJhaemuf oHk;ESpcf GJ
tMumrSm ab*sif;tpdk;&xJrSm ]cufxefwJh}tmPm&SifawGtpm;?
]aysmhaysmif;wJh}tmPm&SifawGu BuD;pdk;vmwm[m tHhMop&m r[kwf
ygbl;/ onfawmhum tar&dueftpdk;&taeeJY olY&JU tEÅdr&nfrSe;f csuf
jzpfwJh w½kwfEkid fiHBuD;rSm vlYtcGifhta&;av;pm;vdkufemrI ydkrkjd zpfxGef;
vma&;udk vdkcsif½dk;rSe&f if w½kwfjynf&JUpD;yGm;a&;zGHUNzdK;wdk;wufrI t&dSef
t[keu f kd aESmifhaES;oGm;atmifrvkyb f J onfhxufykNd yD; jrefvmoGuv f m
atmifom tpGr;f ukef vkyaf qmifoifhygw,f/
ajym&wmawmh w,fraumif;vSbl;/ pD;yGm;a&;zGHUNzdK;wkd;wuf
atmif ulnaD qmif&u G af y;jcif;[m ('Dru dk a&pDeJY vlYtcGiht f a&;wdk;wuf
atmif ulnDaqmif&Gufjcif;eJY jcm;em;vSpGm) cufcJvSygw,f/ wjcm;
wpfEkid if rH Sm pD;yGm;a&;zGHUNzdK;wdk;wufvmatmif ulnyD Hhyk;d vdkujf cif;aMumifh
zGHUNzdK;NyD;EdkifiHrsm; ay;qyf&r,fht&if;tESD;u wdkuf½dkufyJjzpfjzpf? oG,f
0dkuNf yD;yJjzpfjzpf awmfawmfhukd BuD;rm;vSygw,f/ wwd,urÇmtwGuf
taumif; (pD;yGm;a&; zGHUNzdK;wdk;wufrItwGuf ulnDyHhykd;jcif;)[m a&wdk
rSmawmh taemufEdkifiHrsm;twGuf awmfawmfhudk emusifxdcdkufp&m
aumif;aerSmygyJ/ Oyrmajym&&if Oa&myor*¾? tar&duefjynfaxmif
pkeJY *syefEdkifiHwkdYtaeeJY wwd,urÇm&JU pD;yGm;a&; zGHUNzdK;wdk;wufrIudk
ulnDyHhykd;NyDqkdwmeJY wpfNydKifeuf pdkufysdK;a&;twGuf trawmfaMu;
tajrmuftrsm;udk vufvTwv f dku&f awmhrSm jzpfygw,f/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïìé

ajym&wmawmh w,f raumif;vSbl;/ (Edkiif Ha&;orm;rsm;taeeJY


tepfemcHp&mrsm;taMumif; ajymqdkaqG;aEG;cGihu
f kd csKyfcs,u
f efo
Y wfxm;
avwJh)taemufwkdi;f 'Drkdu&ufwpfEkdifiHawG&JU wu,fh obm0udku
tm&Stygt0if wwd,urÇmrSm 'Drdkua&pDeJY vlYtcGifhta&;awG xdxd
a&mufa&muf ysHUESHYa&;twGuf wu,fh tqD;twm;jzpfvdkYaeygw,f/

taemufwdki;f om;rsm;taeeJY tm&Swku d uf tpdk;&trsm;pk ûzwfcsa&;udk


tdyrf ufawmif a,mifvkdY rrufoifhMuygbl;/ onfpum;udk uRefawmf
ajym&wm taMumif;&dSygw,f/ [m;ASmh(xf)wuúodkvrf Sm tif'kd;eD;&Sm;
tpdk;&udk 0dkif;NyD; trJzsuMf uwJh yGJrSm uRefawmf &dSaecJhw,f/ tJ'DhyGJ
[m 1991ckESpf Edk0ifbmvtwGi;f ]'DvD}u owfjzwfrIrsm;udkaqG;aEG;
MuzdkY tpdk;&&JU uae'Dausmif;u uruxvkyw f Jh aqG;aEG;yGJyg/ 'DvD
jzpf&yfukd teD;uyfawGUcJhMuwJh tar&duefpme,fZif;q&m ESpaf ,muf
uvnf; onfyGJukd wufvmMuNyD; wufa&mufvmwJh y&dowf aoG;½l;
aoG;wef;jzpfoGm;atmif olwkdY&JU rsujf rifukd,af wGUawGukd azmufonfcs
Muygw,f/
onfrSmwif tar&duefEkid if Hjcm;a&;0efBuD;Xmeu uHqkd;wJh wm0ef
&dSolcrsmrSm tar&duefEdkifiHtaeeJY ql[mwdktpdk;&eJY qufvufNyD;
bmaMumifh tvkyfvkyzf kYv d kw
d ,fqdkwmudk &Si;f jy&ygawmhw,f/ wu,f
vdkYrsm; tJ'Dhtcef;xJukd a&mufaeolawGqDrSmom tif'dk;eD;&Sm;tpdk;&
udk ûzwfcsEkdiw
f Jh tmPm&dSaer,fqk&d if tJovdk ûzwfcsvkduNf yD;wJhaemuf
ay:aygufvmr,fh aMumufp&mtusdK;qufawGukd wpfpufuav;rS
xnfhrwGuMf ubJ csucf si;f udk ûzwfcsvku d Mf urSmygyJ/
'g[m vlYtcGifhta&; vIyf&Sm;ajymif;vJa&;0g'D trsm;tjym;&JU
oabmxm;vnf;jzpfygw,f/ temtqm&dSwJh tpdk;&awGukd ûzwfomcs

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïìè ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

vdku?f aemufydkif;jzpfvmr,fhtusdK;qufawGudk enf;enf;rS xnfh


rpOf;pm;aMu;qdkwm[m onf0g'DawG&UJ oabmxm;yg/ olw[ kdY molwkdY
ae&ifawmh onfvdk0g'DawG[m odyftEÅ&m,f r&dSvSygbl;/ 'gayonfh
tJ'Dh0g'DawG[m MoZm&dSwJh ae&mawGudk &vmMuNyDqdkwmeJY wpfNydKif
euf olwkdYu ay;Edkiw f Jh tEÅ&m,ftwdki;f tq[m bdk;bk;d atmifwefckd;eJY
tqaygif;rsm;pGm wdk;wmxufawmif qdk;oGm;Edkiyf gw,f/
tm&Swkduef YJ ywfoufvm&if tar&duefjynfaxmifpt k aeeJY t&Snf
udk MunfhzkYd uReaf wmfu EdI;aqmfvkducf siyf gw,f/ tm&Swkduu f Edkiif aH wG
[m ESpaf ygif; axmifcsDNyD; wnf&Scd JhwJh Edkiif HawG r[kwb f l;qdk&ifawmif
onfurÇmajray:rSm ESpfaygif; &meJYcsDNyD; wnfaecJhwJh vlYabmifawGyg/
tJovdk vlYabmifawG&JUtaetxm;[m Oyrm - zefvDZDvdkvlrsKd ;udk
w½kwjf ynf&JUor®wtjzpf a&G;cs,fvku d wf ,fqkOd D;awmif aeYcsi;f ncsi;f
awmh ajymif;roGm;Edkiyf gbl;/ xdyfqHk;u vlyk*¾Kd vf wpfOD;wpfa,muf
ajymif;oGm;wmeJY t&m&majymif;vJoGm;vdrhrf ,fvkdY,lqaeolrsm;twGuf
or®w tmuDEdk&JUtawGUtêuHu tifrwef uGif;uGuf jyufxifvSwJh
oifcef;pm wpf&yfukd ay;vdkYaeygw,f/
vuf&Szd HUG NzdK;wdk;wufrItqifhrSm tm&Swkdu[ f m vsijf refwJhp;D yGm;a&;
zGHUNzdK;wdk;wufrIukd rqkwfrepfaqmif&Guv f kdwJh tpdk;&rsm;udkom vdktyf
vsuf &dSygw,f/ wu,fawmh odyrf sm;rsm;pm;pm;vnf; r[kwyf gbl;/
EdkifiHa&; a&mifpOfckepfoG,fxJrSm trsdK;rsKd ; oGm;aeMuwJh tpdk;&awGu
awmh uGejf rLepfEkdifiHawGjzpfwJh w½kwfeJY AD,uferf? ppfwyf tkycf sKyfae
wJh ,dk;',m;eJY tif'kdeD;&Sm;? 'Drkdu&ufwpfjzpfwJh awmifudk&D;,m;?
xdki0f rfeJY rav;&Sm;wdkY[mqdk&if pD;yGm;a&;zGHUNzdK;wdk;wufrIudk t[kef
jyif;jyif;eJY&&dSaeMuygw,f/ tJ'DhEdkifiHawGukd (wjcm;EdkifiHawGtwGuf
pHerlem,lp&mjzpfvmatmif) csD;ajr§muftm;ay;oifhygw,f/ onfEkdiif H
awGrSm xHkYydkif;xHkYykdi;f jzpfay:aewJh EdkifiHa&; EdSyfuGyfrIawGukd a0zef

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïìç

jypfwifwmawGvnf; vkyo f ifhygw,f/ 'gayr,fhvnf; tJ'Dh EdkifiH


awGxJu vltrsm;pk&JUvlaerIb0awG wdk;wufaeorQumvywfvHk;
tJovdk arhavmufrS wpfcgjzpfwwfwJh Edkiif Ha&; ESyd fuGyfrIawGaMumifh
awmh tJ'ht
D pdk;&awGukd 'Pfrcwfoifhaybl;/

taemufwdki;f u vlYtcGifhta&; ûyjyifajymif;vJa&;0g'Dwpfa,mufudk


taemufwdki;f r[kww f Jh Edkiif HawGrSm vlYtcGiht f a&;eJYywfoufvkdY ta&;
qdkwJhtcg odyt f pGe;f ra&mufygapeJYvkYd tMuHay;jcif;[m trsKd ;orD;wpf
a,muf udk,f0efaqmifwJhtcg odyfAkdufrBuD;ygapeJYvkdY rSmovdkrsdK;
uwfoD;uwfoyfEdkifvSygw,f/ pdwfykdi;f qdkif&m oabmxm;rsm;t&
ajym&r,fqdk&if tJovdk vlYtcGiht f a&;0g'Dwpfa,muf[m [dk; tv,f
acwfqDu c&pfawmfzGm;jrif&majrudk jyefwkdu, f lcJhMuwJh ]c½l;qdwf}
ppfonfawmfawGeJY odyrf uGmvSygbl;/ olwv dkY kdcsiw
f mu tajymif;tvJ
yJ? wjcm;bmudkrS rvdkcsib f l;/
tJovdk wuf<uvGe;f olawGaMumifh tysuftpD;awG trsm;BuD;
jzpfEkid yf gw,f/
ajym&wmawmh w,f raumif;vSbl;/ tJovdk vlawGu taemuf
Edkiif HawGrSm pm&dwåydki;f t& jrifhjrwfwJhtaetxm;udk &,lxm;olrsm;
jzpfaeMuavawmhum b,ftpdk;&? b,frD'D,murS olwdkYawGudk
ajymifajymifwif;wif; ra0zef&J? pdefrac:&Jbl;/ 'gayr,fh tJ'Dhûyjyif
ajymif;vJa&; 0g'DawG&UJ awmif;qdkcsuw f csKd U[m b,fvdk tajctaersKd ;
rSmyJjzpfjzpf vufcEH kid pf &m taMumif;r&dSwmvnf; trSeyf /J
rdef;rvsmae&m&a&; 0g'DawGukdom tm&SEdkifiHrsm;&JU vrf;ay:rSm
qE´jyaewm awGUMur,fqdk&if tJ'DhEdkiif HawGu vltawmfrsm;rsm;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïë𠬩;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

txdww f vefYjzpfukefEdkifygw,f/ tvm;wlyJ? tm&SEdkifiHtrsm;pkrSm


jynfolYqE´cH,lyGJom aumufMunfhr,fqkd&if tvZÆDjyuGuf (tjym
jyuGuf)awG qifqmjzwfwmudk wcJeuf axmufcHMurSmjzpfovdk
ao'Pfay;wmudkvnf; axmufcMH uaeMuOD;rSm awGU&Edkiyf gw,f/
b,fvdkyJjzpfjzpf? tar&duefyJjzpfjzpf? tm&Som;jzpfjzpf? tm;vHk;
[m vlom;awGyg/ vlom;awGjzpfwJhtwGuf ESpOf D;ESpzf uf ausaus
vnfvnf oabmwlEdkifwJh ,Ofaus;aom trltusihfrsm;udk tedrq f Hk;
xm;NyD; oabmwlvkdY&ygw,f/ Oyrm - ESdyfpufn§O;f yrf;wm? uRefûy
wm? wpfzufowfpD&ifNyD; owfjzwfwm? tm&Som;awGuvnf; rvdk
csifygbl;/ 'gawGukd pm&dwåydkif;? udk,fusifhw&m;ydkif;? *kPo f du©mydkif;
oufoufaMumifh xde;f odrf;Mu&rSm r[kwb f l;/ 'gawG[m trSeaf wmh
wu,fvufawGUusNyD; vlom; rSeo f rQ &&dScHpm;oifhwJh tcGifhta&;
awGygyJ/ ajrmufudk&D;,m;vdk 'gawGudk rxde;f odr;f EdkifwJh Edkiif Hqdk&if
tJ'DhEkid fiH[m udk,h'f ku©uk,
d f &SmaewmyJjzpfygw,f/ uaeY ajrmufuk&d D;
,m;EdkifiH a&muf&Sdae&m? wpfurÇmvHk;eJY oabmxm;uGJvGJ&wJh tae
txm;udk tm&SEkdiif Htrsm;pku r&csi?f ra&mufcsiyf gbl;/

ed*Hk;csKyftaeeJY tifrwef tajym&MuyfwJh pme,fZif;vGwfvyfcGihu f pd öudk


ajymyghr,f/ a,bk,stm;jzifhqk&d ifawmh taemufurÇmaygh? twdtus
ajym&&ifawmh tar&duefwdkYtaeeJY urÇmtESHUrSm&dSwJh Edkiif HtoD;oD;&JU
pme,fZif;vGwv f yfcGihu
f dk apmifhxdef;Muyfrwfay;olrsm;tjzpf udk,fh
udk,u f dk,f rcefYtyfoifhbl;vdkY uRefawmftMuHûyvdkygw,f/ pme,fZif;
vGwv f yfciG hf ay;vdkuwf Jhtcg udk,hEf kid if &H UJ zGHUNzdK;wdk;wufru
I kd taxmuf
tyHh jzpfaprvm;? taESmifht,Sujf zpfaprvm;qdkwm oufqdki&f mEdkiif H
u olYbmom qHk;jzwfygapcifAsm;/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïëï

pme,fZif;vGwv f yfcGifh&JU tusdK;aus;Zl;rsm;udk tenf;eJYtrsm;


oHo,jzpfygw,fqkdwJh tar&duefqkdvdkY wpfa,mufrS rawGUzl;ao;
bl;/ pme,fZif;orm;qdk&if qefukefajrav;vdkY ,lqNyD; &GHrke;f ol
tar&duefawGuawmif pme,fZif;vGwv f yfcGifhudk oHo,r&dSMubl;/
tar&duefawGu pme,fZif;vGwv f yfcGifh&JU wefzkd;udk t<uif;rJhtrSef
w&m;wpfcktjzpf bmapm'urS wufraebJ vufcHxm;Muygw,f/
pme,fZif;vGwv f yfcGifh&JU tpGrf;[m b,folurS oufaojyp&mrvdk
atmifudk olYoabm olaqmifNyD; cdkifvHkaew,fvdkY ,lqaeMuolawG
[m pme,fZif;vGwfvyfciG hu f kd pGJrufjcif; r&dSvSwJh tm&SEdkiif aH wGxu J kd
twif; ½dkuo f Gif;aeMuwmBuD;u wpfrsdK;BuD;ygyJ/ wu,fom olY
oabmolaqmifNyD; vlYabmifwdki;f twGuf aumif;rGeaf e½dk;rSe&f if b,f
olrS ½dkuo f Gi;f p&m rvdkbJ a&SmceJ tjrpfwG,fomG ;rSmyJav/
pme,fZif;vGwv f yfcGifh&dSwJh EdkifiHawG[m r&dSwJhEkdifiHawGxuf
omr,f? rombl;qdkwmuawmh tcsdeu f tqHk;tjzwfay;oGm;ygvdrfh
r,f/ tcktcsed t f xdawmh eJY vdk
vGwfvyfwJh owif;pmawG&SdwJh Edkiif Hu eJY owif;
pmrsm;om &dSwJh Edkiif x H ufomwmudk ESpfq,f&mpku vufawGUjycJhygNyD/
onfvdk tompD;&wJh taMumu aumif;aumif;BuD; quf&dSaeEdkiyf g
ao;w,f/ onfwkdi;f om quf&dSaer,fqkd&if pme,fZif;vGwv f yfcGifh
tjynfht0 &dSwJhtaetxm;udk &ifqkid fEkdifwJh vlrIa&;eJY Edkiif Ha&;pepfqD
wdk;0ifvmr,fh Edkiif HawGvnf; wpfaeYxufwpfaeY wdk;yGm;vmrSmyg/
'grSvnf; Edkiif Htcsi;f csi;f Mum; tNydKiftqdkit f Edkiuf saJ eMucsed rf mS tEdki&f
olrsm;bufu olwkdYvnf; 0ifupm;Edkiv f mvdrhrf ,fqdkwJh arQmfvifhcsuf
eJaY ygh/
'gayr,fh tJ'DhqHk;jzwfcsufawGudk oufqkdif&m EdkifiHrsm;uom
olo Y abmeJYol udk,yf kid f qHk;jzwfciG haf y;vdkuMf uygcifAsm;/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïëî ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

onfEkdiif aH wGtaeeJYu tar&duef rD'D,m&JU wefck;d udk rodusKd ;uRH


ûyvdkY r&awmhygbl;/ urÇmBuD;u usHKU0ifaeygw,f/ tdE, ´d eJY tif'kd;eD;
&Sm;u &Gmav;awGrSmawmif N*dK[fwkpavmif;awG qxufxrf;ydk;
wdk;yGm;aewJh taetxm;rSm urÇmBuD;wif usHKU0ifoGm;wm r[kwfyg
bl;? rdk;aumif;uifBuD;ygrusef usHKU0ifaewmyg/ pDt,f(ef)t,f(ef)eJY
bDbDpDudk wpfurÇmvHk;tESHY zrf;,lEkdiaf eMuygNyD/
eJY awGukdvnf; urÇmh
b,fae&mrSmrqdk &,lEkdifaeygNyD/ onf owif;pmawG&JU t&nftaoG;
udk onfowif;pmawGuyJ azmfaqmifzGifhjyMuygap/ onfowif;pm
awG&JU wefckd;t&dSet f 0gudk 0g'jzefYaewJh tar&duef tkyfcsKyfa&;ydki;f eJY
Oya'ûyvTwaf wmf&JU vuf½Hk;BuD; wpfqlae&mrSm tar&duefrD'D,mawG
&yfraeoifhawmhygbl;/
twdkcsKyf&r,fqkd&ifawmh &SOfhvnf; avQmufom? ysm;vnf;pGJom
aevdkuMf uzdkYygyJ/ vlYtcGifhta&;eJY pme,fZif;vGwv f yfcGihwf kdY[m urÇm
rSm &dSwJh b,fEkid if rH sKd ;twGurf qdk jzpfEkid o f rQ taumif;qHk; pepfrsm;jzpf
ygw,fvdkY tar&dueftaeeJY rrSdwfroHk ,HkMunfw,fqkdyg&if tJ'Dh
pepfawGu olYoabm olaqmifoGm;ygap/ t,ltqoabmw&m;awG
udk xlaxmifMuwJh ynm&yfe,fy,frSm ajymaeustwdki;f ajym&r,f
qdk&if vlrIa&;pepfwpfck[m wu,fhudk aumif;jrwfw,fqkdyg&if
olYtvdkvkd txufukd xdk;xGuf ysHwuf a&muf&So d Gm;rSmyg/ raumif;bl;
qdk&ifvnf; xdk;udk xdk;xGuEf kdifrSm r[kwyf gbl;/ tckumvrSm tm&S
om;trsm;pk[m onfpepfawGtaMumif; awmfawmfodxm;MuNyDrdkY
olwkdYpwd Bf udKuf a&G;cs,Ef kdifaeMuygNyD/
olwb kYd momolwkdY Nidr;f Nidr;f csr;f csr;f a&G;Muygapvm;cifAsm;/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïëí

¬¿»³«º ¬»³åñ ¬¿»³«º ¬«-»º


îðð𶧲º¸ÛÍ°º¬©Ù«º ¾Ü¾Ü°Ü «®Y³¸¬±ØªÌ·º¸È³»« °Ü°Ñº©Ö¸ ¿Å³¿¶§³
§¼µÇ½-½-«º ¿ªå½µ®Í³ ¿½¹·ºå°Ñº©°º½µ»ÇÖ §¹ð·º¿¯Ùå¿ÛÙ忧妼µÇ «Î»º¿©³º̧«µ¼ ¾Ü¾Ü°Ü
«®Y³¸¿úùÜô¼µ»ÖÇ ¿©³ºð·º¬Ûµ§²³¬±·ºå©¼µÇ« îðð𶧲º¸ÛÍ°º ¿ÛÙú³±Ü®Í³
¦¼©ºÓ«³åª³§¹©ôºñ «Î»º¿©³º¸¬©Ù«º ð®ºå±³öµÐºô´°ú³§¹§Öñ ¾Ü¾Ü°Ü
«®Y³¸¿úùÜô¼µ«¼µ ©°º«®Y³ªØµå¬©¼µ·ºå¬©³»ÖÇ ¦®ºåô´»³å¯·º¿»©Ö¸ §ú¼±©º
¿©Ù ±»ºå»Öǽ-ÜÒ§Üå ú¼Í§¹©ôºñ

ÞÞÝ É±®´¼ Í»®ª·½»

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïëì ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

«Î»º¿©³º¸úÖË ¿Å³¿¶§³ ©·º¯«º®×ų


¬Öùܸ«®Y³¬ú§ºú§º« ¾Ü¾Ü°Ü §ú¼±©º ±»ºå¿§¹·ºå®-³å°Ù³úÖË ª«º¨Ö«¼µ
¿ú³«ºú¼Í®ôºª¼µÇ ¿®Ï³ºª·º¸®¼½Ö¸§¹©ôºñ
«Ø¿«³·ºå½-·º¿©³¸ ¾Ü¾Ü°Ü« §¼µÒ§Üå ¬¿¶®³º¬¶®·ºú¼Í§¹©ôºñ ¿Å³¿¶§³
§¼µÇ½-½-«º¿©Ùų ¿úùÜô¼µ« ©°º¯·º¸±Ù³å©Ö¸¬½¹ ±¼§º ½úÜ宩ٷºªÍ§¹¾´åñ
ù¹¿Ó«³·º¸ ¿Å³¿¶§³§¼½µÇ -½-«º¬°³å ¾Ü¾Ü°Ü« «Î»º¿©³º¸«µ¼ ¿©Ù˯ص ¿®å¶®»ºå§¹
©ôºñ Ò§Üå¿©³¸ ±²º§¼µÇ½-½-«º«¼µ ±´©¼µÇúÖË §·º¸«´¬¼®º°³®-«ºÛͳ¿§æ®Í³ ©·º
¨³åª¼µ«º§¹¿©³¸©ôºñ ¬Öù¹«¼µ®Í ±²º°³¬µ§º¨Ö®Í³ §¨®¯Øµå ¬Þ«¼®º¬¶¦°º
¶§»ºª²º §ØµÛͼ§º¿¦³º¶§ª¼µ«º©³§¹ñ
±²º¬«º¿¯åų ±²º°³¬µ§º®Í³§¹©Ö¸ ±²º¬½»ºå°ÑºúÖË ¿»³«º¯Øµå
¬§µùº¶¦°º±ª¼µ «Î»º¿©³º¸ °³¿úå±´¾ð ¬°¼©º¬§¼µ·ºå©°º§¼µ·ºå¨Ö« ©°º
¯°º½-¼ÕåúÖË ¬¯Øµå±©ºª²ºå¶¦°º§¹©ôºñ Ãì¿»³«º«®Y³»ÖÇ «-»º©³¿©Ù££«
°©·º «Ù»ºÇ¶®Ôå½Ö¸©Ö¸ °¼©º«´å°¼©º±»ºå®-³å«¼µ ±²º¬«º¿¯å»ÖÇ ¬»³å±©º
ª¼µ«º©³ª¼µÇª²ºå ¯¼µÛ¼µ·º§¹©ôºñ
«®Y³¸±®¼µ·ºå®Í³« ¬¿»³«º©¼µ·ºå§²³úÍ·º®-³åúÖË c׿¨³·º¸¬¶®·º®-³å»ÖÇ
±³ ¶§²º¸ÛÍ«º¿»½Ö¸©ôºñ ±²º¬«º¿¯åų ¬Öùܸ¬½-«º«¼µ ®Í©º©®ºå
©·ºª« ¼µ º©±¸Ö ¿¾³§¹§Öñ ù¹¸¬¶§·º ¬¿»³«º©·¼µ åº úÖË «®Y³Þ«Ü嬿§æ ½-Õ§º«µ·¼ º
ªÌ®ºå®¼µå½Ö¸©Ö¸ ÛÍ°º¿§¹·ºå ëð𩳠«³ªÅ³ª²ºå ¬¯Øµå±©ºªµ»Ü媳ҧÜ
¶¦°º¿Ó«³·ºå ±²º¬«º¿¯å»ÖÇ ©·º¶§¨³å§¹©ôºñ
±²º»¼ù¹»ºå®Í³ ¬¿ªå¨³åÒ§Üå ¿¦³º¶§¬§º©¬ Ö̧ ½-«º©°º½-«ºª²ºå ú¼Í¿»
§¹¿±å©ôºñ ¬Öù¹«¿©³¸ ¬¿úÍË©¼µ·ºå»ÖÇ ¬¿»³«º©¼µ·ºå ôѺ¿«-å®×®-³å«

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïëë

¿§æ¿§¹«ºª³Ó«©Ö¸ ¬ô´¬¯®-³åúÖË ¬³åÒ§¼Õ·º®×®Í³ ¾ôº¾«º®Í ®ª¼µ«º¾Ö


©´©´®Ï®Ï¶¦°º¿»¿°¦¼µÇ ¬³å¨µ©º©Ö¸¬½¹ «Î»º¿©³º¸¬¿»»ÖÇ ¬¿»³«º©¼µ·ºå«¼µ
§¼µÒ§Üå¿©³¸ ¶§·ºå¶§·ºå¨»º¨»º ¿ð¦»ºú¿©³¸®Í³§¹ñ ù¹«ª²ºå ª«ºú¼Í¬¿»
¬¨³å®Í³ ®ÜùÜô³á §²³©©º¬±¼µ·ºå¬ð¼µ·ºå»ÖÇ §ØµÛ¼Í§º¨µ©º¿ð®× »ôº§ôº®-³å
®Í³« ¬¿»³«º©¼µ·ºå®Åµ©º©Ö¸ c׿¨³·º¸¬¶®·º®-³å«¼µ ¯¼µå¯¼µåúÙ³åúÙ³åÞ«Ü嫼µ
§°º§ôº¨³åÓ«ª¼Ç§µ ¹§Öñ «Î»º¿©³º«ô ¼µ º©¼µ·º«¿©³¸ ¾ôº©µ»ºå«®Í ¬¿»³«º
©¼µ·ºå«¼µ ¦Üª³ ¯»ºÇ«-·º¿»©³®-¼Õå ®Åµ©º½Ö¸§¹¾´åñ ®¯»ºÇ«-·º©Ö¸¬¶§·º «Î»º
¿©³º¸úÖË Ãì¿»³«º«®Y³»ÖÇ «-»º©³¿©Ù££¿¯³·ºå§¹åų ¬¿»³«º©¼µ·ºå ª´Ç
¿¾³·º¿©Ù«¼µ ¬¨Ùýº¬¨¼§º±°º®-³å¯Ü ¿½æ¿¯³·º±Ù³åÛ¼µ·º°Ù®ºå ú¼Í¿ª©Ö¸
¬ú²º¬¿±Ùå¿©Ù»ÖÇ ¶§²º¸ð¿»©ôº¯¼µÒ§Üå «Î»º¿©³º¸«¼µ ª¼×«ºª¼×«ºªÍÖªÍÖ
¿¨³®»³¶§ÕÓ«±´ ¬¿»³«º©¼µ·ºå±³å ®¼©º¿¯Ù®-³å¿©³·º ¿©Ù˪³½Ö¸ú§¹
¿±å©ôºñ
¬½µ¬«º¿¯åúÖË ¿«³«º½-«º«¼µ ¦©ºÒ§Üå±Ù³å©Ö¸¬½¹ «Î»º¿©³ºÅ³¶¦·º¸
¬¿»³«º©¼µ·ºå¯»ºÇ«-·º¿úå ¾«ºª¼µ«º®×¿©Ùú¼Í©ôºª¼µÇ ô´¯¨³åÓ«©Ö¸ °³
¦©º±´®-³å¬¿»»ÖǬظӱ¿«³·ºå ¬Ø¸Ó±«µ»ºÓ«§¹ª¼®º¸®ôºñ ¬¿»³«º©¼µ·ºåúÖË
ªÌ®ºå®¼µå¶½ôºªÍôº®×« ¬¯Øµå±©º½-·º ±©º±Ù³å¿©³¸®Í³ ¶¦°ºª·º¸«°³å
¬¿»³«º©¼µ·ºåôѺ¿«-å®×«¿©³¸ ª³®ôº¸ ú³°µÛÍ°º¿§¹·ºå®-³å°Ù³©¼µ·º¿¬³·º
¬·º©¼µ«º¬³å©¼µ«º ¯«ºª«º °¼µªÙ·º¿»ÑÜå®Í³§¹ñ ±¼µÇ¿±³ºª²ºå§Öá ¬ú·º«
ª¼µ °¼µªÙ·º¿»®Í³®-¼Õå¿©³¸ª²ºå®Åµ©º¶§»º§¹¾´åñ ¿»³«º¯Øµå°³§¼µùº®Í³ «Î»º¿©³º
¿¨³«º¶§¨³å©Ö¸¬©¼µ·ºå ¬¿»³«º©¼µ·ºå±³å®¼©º¿¯Ù®-³å¬¿»»ÖÇ ¬¿«³·ºå
¶®·º ¿«³«º½-«º¬¶¦°º c׶®·º¬§º©Ö̧ »²ºåª®ºå®-¼Õå»ÖÇ ®ªÙÖ¥«»º ¿¶§³·ºåªÖ±Ù³å
¿©³¸®Í³±³¶¦°º§¹©ôºñ

tm&yfpum;yHEk pS cf ek YJ pwifvkud yf g&ap/


wpfckuawmh ]tem*wftaMumif;ajymwJhol[m trSefukdyif ajym
aeapOD;awmh nmaewmyJ}wJh/ aemufpum;yHkwpfckuusjyefawmh
]aemufrSm usecf JhorQudk wpfcsuf vSnhMf unfhwkid ;f ? wpfcsuv
f SnhMf unfh
wdki;f tem*wfukEd pS q f ydkMunfhoifhw,f}wJh/ onftm&yfpum;yHkESpcf ku

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïëê ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

uRefawmftcka[majymwifquf&r,fhtaMumif;t&mudk pdefac:vdkY
aeygw,f/
bmvdkYqkd uRefawmfu tem*wftaMumif;udk ajymawmhrSmrdkYygyJ/
uRefawmf twdwfudk ajymrSmr[kwfygbl;/ qdkawmhum tem*wfeJY
ywfoufvdkY ajymorQqdkorQtm;vHk;&JU yifukdobm0udk,üf u tifrwd
tifrwef tEÅ&m,fBuD;wJhoabm&dSw,f/
ajym&&ifawmh uRefawmf ajymcsifwJhtcsufu tajccHtm;jzifh
tawmfBuD;udk ½dk;pif;vSygw,f/ bmudk ajymcsiw f mvJqkad wmh ESpqf ,fh
wpf&mpk[mjzifh&if q,fhuk;d &mpkeJYa&m ESpq f ,f&mpkeJYyg tajccHtm;jzifh
uGJjym;jcm;em;aevdrfhr,fqkdwmudk ajymcsifwmyg/ ESpfq,fhwpf&mpk
tukefavmufus&if ,Ofaus;rIcsdefcGifvQmt& ajymwJhtcg at'D
1000u 1500jynfhESprf sm;Mum;umvavmufu &dSaewJh taetxm;
rsdK;qD uRefawmfwkdYawG jyefa&mufaeMuygvdrfhr,f/ tJovdk {&mr
tajymif;tvJBuD;awG[m b,fyHkb,fenf; xif&Sm;vmvdrhfr,fqkdwm
udkawmh uReaf wmfvnf; twwfawmh rodvSygbl;/ odkYayr,fh vmr,fh
ESpfaygif; tpdwfavmuftwGif;rSmawmh tJ'Dhtajymif;vJawG[m
&Sif;&Sif;vif;vif;BuD; ay:vmawmhr,fvkdYawmh arQmfvifhrSef;qrdyg
w,f/ tJovdkomqdk&ifawmh uReaf wmfvnf; udk,fwkdiu f k,
d u
f s jrifciG hf
&vdkuf OD;rSmyg/ vmr,fh q,fpkESpf wpfpk? ESpfpktwGi;f rSm tJovdk
tajymif;tvJawG ay:rvmcJhbl;qdk&ifawmifrS onf&mpkESpt f wGif;rSm
rvGJraoGay:vmr,fvYakd wmh uReaf wmfh &ifxJ tonf;xJuudk pGJpJjG rJjrJ
BuD; ,HkMunfaeygw,f/
vGefcJhwJh &mpkESpEf Sppf keJY txufavmufrSm taemufwkdi;f u urÇmh
ordki;f rSm rêuHpzl;xl;uJvSwJh vTr;f rdk;jc,fvS,rf Itcef;u@udk &,l
xm;cJhjcif;uyifvQif uRefawmfhukd onfpum;awG ajymjzpfatmif
vHIYaqmfaecJhwmvdkY qdk&ygvdrrhf ,f/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïëé

urÇmhordki;f udk taemufwkdi;f uom &mpkESpf ESppf kausmf jc,fvS,f


vTrf;rdk;aecJhMuw,fqdkwJhtcsufukd ordkif;pmtkyftrsm;tjym;rSm azmfjy
xm;cJhNyD;vnf;jzpfygw,f/ onftxJrSm xif&Sm;wJh *E¦0ifOyrmu
awmh 0pfvsH(rf) tdy(f cs)f ruúae;(vf)a&;cJhwJh
ø̸» η-» ±º ¬¸» É»-¬÷ yJjzpfygw,f/ aemuf ordki;f q&mwpfOD;
jzpfwJh a*s? t,f(rf)? a&mbmh(xf)(pf)uvnf; olY&JU
øÌ®·«³°¸ ±º ¬¸» É»-¬÷ pmtkyfxJrSm tJ'gudkyJ tckvdk
a&;xm;ygw,f/

Ãÿ½©º¿§æ££±®¼µ·ºå ª®ºå¿Ó«³·ºå¬³å Ñ¿ú³§±³å®-³å« ÑÜå°Ù³


§¨® ¶½ôºªÍôºªÌ®ºå®¼µå½Ö¸Ó«Ò§Üå¿»³«º ô·ºåÄ ¯«º½Ø±´¬¶¦°º
§¹ú¼Íª³±²º¸ ¬¿»³«º©¼µ·ºå ôѺ¿«-å®×« §¼µ®¼µÒ§Üå ¶½ôºªÍôº
ªÌ®ºå®¼µå½Ö¸Ó«±²º¸¬½-«º«¼µ ®²º±´«®Ï ¬¶··ºå§Ù³åÓ«ª¼®º¸®²º
®¨·º§¹ñ Ãö½ôºªÍôºªÌ®ºå®¼µå½Ö¸±²º££Åµ¯¼µú³©Ù·º ¬§¼µ·ºåÛÍ°º§¼µ·ºå«¼µ
«ÎÛºµ§º¿¶§³ª¼µ¿§±²ºñ ©°º§¼µ·ºå®Í³ ¬¿»³«º©¼µ·ºå®Í ª´©¼µÇÄ
¶§Õ®´¿¯³·ºúÙ«º½-«º®-³å¿Ó«³·º¸ «-»ºú¼Í¿±³ «®Y³¶½®ºåÄ ±®¼µ·ºå
±²º ¿»³«º¶§»ºªÍ²º¸3 ®ú¿©³¸¿¬³·º§·º ¨³ðú ¿¶§³·ºåªÖ
±Ù³å¶½·ºå ¶¦°º±²ºñ «-»º©°º§¼µ·ºå®Í³«³å ±Ü嶽³å ª®ºå¿Ó«³·ºå
©°º½µ¿§æ±¼µÇ ©²ºª-«ºú¼Í±²ºñ ô·ºå®Í³ ¬¿»³«º©¼µ·ºå ¬ô´
¬¯ ±¿¾³©ú³å®-³åá ú²º®Í»ºå½-«º§»ºå©¼µ·º®-³åÛÍ·º¸ ©»º¦¼µå¨³å
®×®-³å¬³å ¬¶½³å¿±³ ôѺ¿«-å®×®-³å« ¬©µô´ª³Ó«¶½·ºå§·º
¶¦°º¿ª±²ºñ
onfawmhum urÇmhordkif;udk tMurf;zsO;f tusOf;csKyfvkdufr,f
qdk&if vGecf JhwJhESpaf ygif;ESp&f m&JU umvtawmfrsm;rsm;rSm taemufwdki;f
vlawG[m uwåm;(ûyvkyo f l)awG jzpfaeMuNyD; usefwJhurÇmjcrf;u
vlawGrSmuawmh uHyk'f (tûycHol)awG jzpfaeMuw,fvdkY qdk&awmhrSm
yg/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïëè ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

urÇmBuD;udk &mpkESpf ESppf k? 'grSr[kwf ESppf kxufykNd yD; vTr;f rdk;jc,f


vS,cf JhMuwJhtwGufaMumifh urÇmwpf0Se;f rSm taemufwkdi;f [m MoZm
ûcHvTmtxyfxyfudk ,ufvkyfazmfaqmif&ma&mufcJhNyD; tJ'Dh MoZm
ûcHvTmtxyfxyfaMumifhvnf;yJ tJ'Dhjc,fvS,v f Trf;rdk;rIu t"GefY&Snf
aeawmhwmvnf;jzpfygw,f/ taemufwkdi;f ESvHk;om; trsm;pkuawmh
tJ'Dh MoZmûcHvTmtxyfxyfudk jrifEdkifpGrf;r&dSMubl;/ r&dSqdk olwdkYawG
u tJ'DhûcHvTmawG&JU txufrSmyJ wpfoufvHk; aevmcJhMuwmudk;/
tJ'DhûcHvTmawG&JUatmufrSm aeMuolrsm;uom onfûcHvTmawG b,f
avmufus,fajymNyD; b,favmufeuf½dIif;w,fqkdwmudk odwmyg/
NyD;awmhvnf; uRefawmfhvdk tJ'DhûcHvTmawGatmufuae tay:bufudk
ukyfuyfNyD; wufcJh&olrsm;twGufusjyefawmhvnf; bufESpfzuf
pvHk;udk jrifaumif;jrifEikd Mf uygvdrrhf ,f/
uRefawmfhb0rSm tJovdk pyful;ryful;? [dkra&muf onfra&muf
jzpfatmif vky, f lEdkifcJhwJhtwGufaMumifhvnf;yJ uRefawmf[m tck
wifjyr,fh raxmfreef; tqdkawGudk &J&JBuD; tqdkûywifjyEdkifvmwmyJ
jzpfygw,f/
uRefawmfhukd,af &;udk,fwm Oyrmjyp&mav;wpfcku txufu
qdkcJhwJh ûcHvTmtxyfxyfatmufrSm ae&wJh b0udk xifomjrifomvm
apEdkirf ,fvdkY ,lqrdygw,f/
vGefcJhwJh av;q,fhajcmufESpfwkef;u NAdwdoQ udkvkdeDjzpfaecJhwJh
puFmylEdkifiHrSm uRefawmf yxrOD;qHk; ausmif; p aeawmh uRefawmfh&JU
twef;azmf armf*,fh(ef)udk uRefawmf ar;Munfhzl;w,f/ BuD;vm&if
rif; b,frSmaecsio f vJvdkY/ olu ]vef'efrSm aerSmayghuG}vdkY jyefajz
ygw,f/ bmaMumifh vef'efrSmaerSmvJvdkY uRefawmfu ar;jyefwJhtcg
usawmh olu ][... vef'efrSmu vrf;awGukdawmif a&TeJYuGyfxm;
wmav}vdkY jyefajzygw,f/ 'g[m bmudkjyaeovJqdkawmh tJ'Dh

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïëç

tcsdewf kef;u Eke,fao;wJh uRefawmfwdkY&JU pdwfESvHk;xJrSm vef'efqkd


wmBuD;u odyu f kd BuD;us,cf rf;em;NyD; awmifhwif;cdkirf maecJhw,fqkw d Jh
tcsufukd jyaewmyg/ NAdwo d QukdvkdeD tkyfpk;d rI r&dSawmhwm Mumawmifh
MumvSygNyD/ 'gayonfh tJ'DhudkvdkeDtkyfpk;d rIatmufu vGwfajrmuf
vmwm[m taemufwkdi;f jc,fvS,v f Trf;rdk;rI ûcHvTmxJu wpfxyf
wpfvTmom uG,faysmufoGm;wmjzpfygw,f/ wjcm; ûcHvTmxyfawGu
awmh usefaeygao;w,f/
onfa[majymcsufrSm t"du uRefawmfqGJjycsiw f Jhaumufcsufu
awmh ESpq f ,fhwpf&mpktwGif; wpfcsdefcsdefudk a&mufvm&ifawmh ̸»
λ-¬ ±º ¬¸» É»-¬ vdkY uRefawmfac:csiw f Jh tajctaeudk uRefawmfwkdY
awG ½Ijrif&avawmhrSm jzpfaMumif;ygyJ/ onfae&mrSm ]λ-¬} qdkwJh
a0g[m&udk t"dyÜm,fESpfrsdK;eJY wrifoHk;vdkufwmjzpfygw,f/ tem;,l
jcif;qdkwJh t"dyÜm,fa&m t<uif;tusefqkdwJh t"dyÜm,fyg ygapcsiv f dk Y
̸» λ-¬ ±º ¬¸» É»-¬ vdkY ajymvdkufwmyg/
uRefawmfaqG;aEG;r,fhtaMumif;t&m[m taemuftem;? taemuf
tusejf zpfwt hJ aMumif; ajymvduk Nf yD;wJah emufrmS jznfph u G af jymcsiwf m av;
wpfck&Syd gw,f/ tJ'guawmh uRefawmf[m taemufwkdi;f &JU usqif;rI
tawG;tac:rsm;udk oifMum;avhvmqnf;yl;cJhol r[kwf aMumif;ygyJ/
taemufwdkif; ,Ofaus;rIBuD; usqif; NydKvJoGm;r,fvdkY vnf;
BudKrjrifrdygbl;/ taemufwdkif;[m oGufoGufvufvuf wuf
wuf<u<uBuD;eJYukd ESpq f ,fhwpf&mpkxJr,f qufvuf&SifoefaeavOD;
rSm jzpfovdk t"duuswJh ,Ofaus;rIwpf&yftjzpfvnf; t&SnfwnfwHh
aeavOD;rSmyg/
'gayr,fh tqHk;owfoGm;EdkifzG,&f dSwmuawmh taemufwkdi;f &JU
urÇmBuD;udk vTr;f rdk;jc,fvS,rf IygyJ/ onfaumufcsuu f kd uReaf wmfu
0rf;omtm;&csvdkufwmr[kwfovdk 0rf;yef;wenf; csvkdufwmrsdK;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïê𠬩;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

vnf; r[kwb f l;/ vGecf JhwJh&mpkESpaf wGwkef;u vlom;rsKd ;EG,pf kwpf&yf


vHk;&JUwkd;wufrt I wGuf taemufurÇmu t"du 0efxky0f efyk;d udk o,fchJ
ydk;cJh&ygaMumif; uRefawmfhtaeeJY Budrfzefrsm;pGm ajymcJhqkdcJh? jiif;csuf
xkwcf NJh yD;ygNyD/
vlom;awG&JU b0tqifhtwef;eJY t&nftaoG;udk tBuD;tus,f
wdk;wufajymif;vJvmapcJhwJh odyÜHeJY enf;ynmydkif;rSm tHcsD;beef;
wdk;wufxGef;um;rI&,f? vlom;tm;vHk;twGuf vGwfvyfrIeJY omwl
nDrQrIqdkif&m awmfvSeftawG;tac:rsm;udk ay:aygufvmapcJhwJh EdkifiH
a&;eJY vlraI &; t,ltqopfrsm;&,fwdkY[m taemufwkdi;f vlYabmifawG
qDrSm pwifay:xGe;f vmcJhwmyg/ taemufurÇmuom r[m yx0D
ajrBuD;ay:rSm tifwdkut f m;wdkuf t&dSqHk; vlY,Ofaus;rIqD ta&muf
roGm;Edkicf Jhbl;qdk&if uaeYumv vlom;rsKd ;EG,pf kawG[m pdwfraumif;
p&m taetxm;wpf&yfukd a&mufaeavmufygw,f/
odkYaomfvnf; vlom;rsKd ;EG,pf kwpf&yfvHk;&JU wdk;wufrIta&;qdkwJh
0efxkyf0efydk;BuD;udk &mpkESpaf wGeJYcsDvdkY taemufurÇmucsnf; xrf;cJh?
ydk;cJh&wmrdkYvdkY uRefawmfwkdYawGtaeeJY taemufurÇmudk tem;ay;zdkY
tcsed w f efvmNyDvdkY qdk&ygvdrhrf ,f/
wpfcsdefwnf;rSmyJ taemufurÇm&JU jyifyrSmaexdkiMf uwJh urÇmh
vlOD;a&&JU ajcmufyHkig;yHkaom yrmP&dSol vltrsm;qDudkvnf; arQmv f ifh
csuf owif;pum;wpfck uRefawmf yg;vdkucf siyf gao;w,f/ uReaf wmfh
&JU wifjycsuf t,ltqom rSefuefaMumif; oufaojyEdkifr,fqkd&if
onfajcmufyHkig;yHkaom vltrsm;taeeJY c&D;onfrsm;tjzpf &mpkESpf
ESpfpkMum vdkufyg pD;eif;vmcJhMuwJh bwf(pf)um; c&D;pOf[mvnf;
rMumcif NyD;qHk;oGm;awmhrSm jzpfygw,f/ tJ'Dh vlxktaeeJYom ordkif;
oifcef;pmawGukd aumif;pGm oif,lrSwfom;Mur,fqkd&ifawmh olwdkY
awG[mvnf; tJ'DhurÇmhbwf(pf)um;BuD;&JU wGJbuf,mOfarmif;awG

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïêï

tjzpf aqmif&u G cf iG hf &vmMurSmyg/ ajzmifhrwfwnfMunfaompum;udk


qdk&r,fqkd&if onfacgif;pOf? onftaMumif;t&mudk uRefawmf a&G;
cs,fvdkufjcif;[mvnf; tJ'DharQmfvifhcsuf owif;pum;udk yg;csif
vGe;f vdkYomjzpfygaMumif; wduspmG ajymyg&ap/
uRefawmfwdkY rSDwif;aexdkif&m urÇmBuD;rSm 'kw, d wef;pm;vlom;
rsm;tjzpfom rdru d dk,fudk ½IjrifaeMuwJh wwd,urÇmae vltrsm;pk&JU
cHpm;csufukd taemufurÇmrSm aexdkiMf uoltrsm;pku em;vnf; vnf
ray;Edkio f vdk oabmvnf;aygufEkid rf mS r[kwyf gbl;/ wwd,urÇmrSm
aexdkiMf uolrsm;taeeJY olwkdYonfvnf; yxrwef;pm; vlom;awG
jzpfvmEdkifw,fqkw d mudk ,HkMunfzkdY vdktyfvdkY aeygw,f/
t"du ordki;f oifcef;pmwpf&yfuawmh tajymif;tvJqdkwm[m
vG,fulacsmarGU½kd; xHk;pH r&dSbl;qdkwmygyJ/ rvG,ful racsmarGU½Hkom
ru trsm;tm;jzifh cufcJMurf;wrf;wmu ydkygao;w,f/ tajymif;
tvJ jzpfpOfxJu tcuftcJwcsdKUwpf0ufudk zrf;qkyfEdkifzdkYtwGuf
[uf*suv f pf,H^rmh(cf)pf0g'DwdkY&JU tajymif;tvJqdkif&m tEky#davmr
t,ltq oabmw&m;wpf&yfudk uRefawmf iSm;&rf;oHk;pGJyghr,f/
tJ'guawmh tajymif;tvJ[m tqdkûycsu?f jiif;csuef JY orÇm&enf;
(0g) pkaygif; nd§EIdi;f rIqkdwJh tpdwt f ydkif; oHk;ckeJYomvQif jzpfay:wwf
w,fqkdwJh t,ltqygyJ/ uRefawmfh&JU tqdkûycsuu f awmh uaeYurÇm
BuD;onfyifvQif taemufurÇm&JUjc,fvS,v f Trf;rdk;rIukd qufvufcH,l
ae&qJjzpfw,fqkw d mudk aqG;aEG;rSmjzpfygw,f/ uRefawmfh&JU jiif;csuf
uawmh tJ'Dh taemufwkdi;f &JUjc,fvS,v f Trf;rdk;rIukd csKyfNidr;f apr,fh
tiftm;pkrsm;udk aqG;aEG;rSmjzpfNyD; aemufqHk;rSmawmh orÇm&enf;t&
taemuftem;? taemuftusefukd aqG;aEG;rSmyg/
txufrSm uRefawmfajymcJhwJh urÇmBuD;udk taemufwkdi;f MoZm
ûcHvTmtxyfxyfeJY ,aeYxufwdkif zHk;tkyfxm;qJqkdwJh ½kyfyHkvTmeJY uRef

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïêî ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

awmfh&JU tqdkûycsufudk azmfusL;rSmyg/ uRefawmfh&JU jiif;csuu f awmh


onfûcHvTmtxyfxyf[m urÇmBuD;udk &pfywfxm;&muae b,fenf;
b,fykH qkwcf mG oGm;r,fqdkwmudk azmfusL;rSmjzpfNyD; uRefawmfh&UJ orÇm&
oHk;oyfcsufuawmh tJ'DhûcHvTmawG r&dSawmhwJhtcgrSm &dSaeavr,fh
urÇmBuD;udk zswfceJ jrifMunfhEkid af pvdrhrf ,fvdkY arQmv
f ifhygw,f/

¬¯¼µ¶§Õ½-«º
udkvkdeDpepfcsKyfNidr;f NyD;wJh acwfumvrSm taemufwdki;f &JUvTr;f rdk;
rIeJY ywfoufwJh tqdkûycsufrSeo f rQudk b,folurS vufcHEkid rf Smr[kwf
ygbl;/ ukvor*¾ y#dÓOfBuD;ay:xGe;f vmwJhtcgrSm EdkifiHwdki;f ? EdkifiH
wdki;f [m tcsKyftjcmtmPmydkiEf kdifiHrsm;tjzpf tnDtrQ &yfwnfcGihu f dk
awmif;qdEk kid vf mcJyh gw,f/
rlt&awmh onftcsuf[m rSefygw,f/ 'gayr,fh vufawGUrSm
awmh EdkifiHawG[mvnf; vlYabmiftwGif; rSDwif;aexdkiMf uwJh vlom;
awGvkdygyJ? b,fEkid fiHrS nDrQwJh tcGiht f mPmudk cHpm;Edkipf Gr;f r&dSygbl;/
uaeYumvrSm xif&Sm;vSwmuawmh ESpq f ,fhwpf&mpk tptOD;rSm
&dSaewJh tcGifhtmPmqdkif&m ESD;EG,q f ufpyfrIrsm; wnfaqmufyHk[m
wpfq,fhudk;&mpkwke;f u ESD;EG,q f ufpyfaeyHkrsm;eJY wlvGe;f vSwmygyJ/
MoZmtmPmudk toHk;ûyyHkeJY usiho f Hk;yHkawG ododomom ajymif;vJ
oGm;cJhwmawmh rSew f ,f/ udkvdkeDacwf uG,faysmufoGm;cJhNyD;wJhaemuf?
txl;ojzifh 'kwd,urÇmppfBuD; tqHk;owfcJhNyD;wJhaemufrSm tdref D;csi;f
EdkifiHawGudk usL;ausmf odrf;ydkuzf dkYtwGuf ppftiftm;awGudk &uf&uf
pufpuf oHk;wmrsKd ;udk tifrwef awGU&cJoGm;ygw,f/ tmz*efepöwefeJY
uarÇm'D;,m;Edkiif HwkdYukd vGefcJhwJhq,fpkESpf wpfpkausmaf vmufu usL;
ausmcf JhwmrsdK;vdk >cif;csuu f av;awGawmh rqdkpavmuf &dSoaygh/
odkYaomfvnf; ppftiftm;oHk;NyD; wjcm;Edkiif aH wGukd usL;ausmf odr;f ydkuf

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïêí

w,fqkw d yJh kHp[


H m aysmufoavmufjzpfomG ;ygNyD/
tJovdk r&dSawmhayr,fh MoZmtmPmtppfukd wjcm;enf;trsdK;rsKd ;
eJY jzefYusufvkdY &Edkifygw,f/ tay:,Hukdom rMunfhbJ aocsmtwGi;f
EdIuMf unfhr,fqdk&ifawmh ppftiftm;roHk;wmwpfckyJ &dSw,f? wu,f
awmh uaeYumv wcsKd UwcsKd Uaom EdkifiHrsm;&JU MoZmcHaeMuwJhtae
txm;[m wpfq,fhudk;&mpkwke;f u taetxm;eJY odyrf uGmvSygbl;/
onfavmuf wdkawmif;wJh tufaq;av;eJYawmh urÇmt&yf&yfrSm
&dSaewJh MoZmtmPmcsi;f ESD;EG,q f ufpyfaerIrsm;tm;vHk;udk pG,pf Hkusr;f
BuD;vdk jynfhpHkatmif ûcHiHkwifjyEdkifrSm r[kwyf gbl;/ 'gayr,fhvnf;
Oyrmtenf;i,frQeJYawmh uRefawmfhtqdkûycsuu f dk o½kyfazmfEdkifygvdrfh
r,f/ NyD;&if ]trmxnf}MoZmtmPm OyrmawGuae ]taysmhxnf}
MoZmtmPmOyrmawGukd wifjyoGm;NyD; urÇmBuD;rSm qufvufwnfjrJ
aeqJ rnDrQrIawGukd o½kyfazmfoGm;yghr,f/
yxrOD;qHk;uawmh ppfa&;t& MunfhMu&atmifyg/ wpfq,fhudk;
&mpkwkef;u taemufwkdi;f &JU ppfa&;MoZmudk b,folurS pderf ac:Edkicf Jh
ygbl;/ uaeYumvrSmvnf; onftwdki;f yJ quf&Sdaeygao;w,f/
ajrmuftwåvefwdwpf mcsKyftzGJUqdkwJh ]aewdk;}[mqdk&if urÇmh wpfck
wnf;vnf;jzpf? tiftm;tBuD;rm;qHk;vnf;jzpfwJh ppfa&;tzGJUtpnf;
jzpfygw,f/ w&m;0if tPkjrLvufeufrsm; ydkiq f kdifxm;MuwJh (½k&S
tygt0if) Edkiif H ig;EdkifiHxJu av;Edkiif H[m taemufEdkifiHawGjzpfyg
w,f/ urÇmh b,fae&mrSmrqdk ppftiftm; oHk;Edkiw f Jh pGrf;yum;[m
tar&duefEkdiif H wpfEdkifiHwnf;rSmom &dSygw,f/ b,ftaemufwdki;f
r[kwfwJh EdkifiHrSmrS tJ'DhtpGrf; r&dSygbl;/ tJovdkppftiftm;udk uaeY
umvrS oHk;cJvSwmawmhrSeyf gw,f/ 'gayr,fh vdktyf&ifawmh oHk;vdkY
&ygw,f/ ppftiftm;udk tar&duefEdkifiHtaeeJY oHk;csifwJhtcsdefrSm
csoHk;Edkiaf ew,fqdkwmudk bJ(vf)*&dw(f xf)eJY b*¾'ufae jynfolawGu

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïêì ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

aumif;aumif;BuD; oabmaygufygw,f/

pD;yGm;a&;e,fy,frSmqdk&if pD;yGm;a&;tiftm;t& tajccHtajymif;


tvJawG vHk;vHk;r&dSbl;vdkY jiif;r,fqkd jiif;vdkY&ovdk &dSaeygw,f/
wpfurÇmvHk;twdki;f twmt& wpfrsKd ;om;vHk; tom;wifxkwfvkyfrI
yrmPudk tar&duefeJY taemufOa&my (tckqkd&if ta&SUOa&myawmif
ygvmygNyD)uom csKyfukid v f rT ;f rdk;xm;aeyHk[m wpfq,fhuk;d &mpkwke;f u
twdki;f ygyJ/ wduswJh ude;f *Pef;awG &zdkYawmh odyfrvG,fvSygbl;/
'gayr,fh uaeYumvrSm (tm&SEkid if v H nf;jzpf½Hkomru ]taemufwkid ;f }
tiftm;pkwpf&yfvnf; jzpfaeavwJh *syeftygt0if) *sD-7Edkiif HawGu
om wpfurÇmvHk;twdki;f twmeJY oufqkdiw f Jh pD;yGm;a&;qHk;jzwfcsuf
awGudk jc,fvS,af ewm jzpfygw,f/ urÇmBuD;&JU okawoeeJY zGHUNzdK;
wdk;wufrIudk trsm;qHk; vkyaf ewmuvnf; tdktD;pD'D (pD;yGm;yl;aygif;
aqmif&Gufa&;ESihf zGHUNzdK;a&;tzGJU) EdkifiHawGrSmom vkyfaewmyg/ tdktD;
pD'D[m uaeYxufwkdi;f taemufwdki;f tzGJUomvQif jzpfaeqJyg/ 'g
wifruao;bl;? EdkifiHpHktusKd ;wl pD;yGm;a&;at*sipf DawGjzpfwJh tjynf
jynfqkdif&m aiGaMu;&efyHkaiGtzGJU ø×ÓÚ÷? urÇmhbPf? urÇmhukefoG,f
a&;tzGJU øÉÌÑ÷? b@ma&;wnfNidrfrI aqG;aEG;tzGJU øÚ·²¿²½·¿´ ͬ¿¾·´ó
·¬§ Ú±®«³÷ awGrSmvnf; taemufEkd ii f HawGuom jc,fvS,af ewm
yg/ b,f taemufEdkifiHom;r[kwo f lrS tjynfjynfqdki&f m aiGaMu;
&efyHkaiGtzGJUukjd zpfjzpf? urÇmhbPfukjd zpfjzpf OD;aqmifr,fh tvm;tvm
r&dSygbl;/ pD;yGm;a&;tiftm;BuD; EdkifiHwpfEkid fiHujzpfwJh *syefEkid fiHom;
wpfa,mufawmif tJ'gawGukd OD;aqmifciG hf&r,fh tvm;tvmr&dSbl;/
Edkiif Ha&;t& Munfhr,fqkd&ifawmh ]trmxnf}MoZmtmPmuae
]taysmhxnf}MoZmtmPmbufudk ul;&awmhrSmyg/ ppfa&;? pD;yGm;a&;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïêë

xuf Edkiif Ha&;rSm MoZmudk usihfoHk;wmu ydkNyD; odraf rGUeufeJaewm


aMumifhyJjzpfygw,f/ wpfq,fhuk;d &mpk? udkvkdeDacwfwke;f u urÇmhEkid if H
tawmfrsm;rsm;[m e,f½kyu f av;awGomjzpfaeMuNyD; Oa&myom;awG
uom upm;orm;rsm;tjzpf usm;uGuaf &TUaecJhMuygw,f/ ESpfq,fh
wpf&mpkrSmawmh ukvor*¾tzGJU0if Edkiif Htm;vHk;[m trnfcHt&awmh
tnDtrQygyJ/
onfvkd trnfcH nDrQrIukd ta&;rxm;bJ raeoifhygbl;/ tJovdk
trnfcH nDrQrIaMumifhyifvQif urÇmt&yf&yfrSm&dSwJh vltrsm;tjym;[m
rdrdukd,frrd d wefzkd;xm;vmMuNyD; vlYou d ©mawG? vlYrmeawG wdk;yGm;vm
cJh&wmyJ jzpfygw,f/ 'gayr,fh urÇmht&if;tjrpfawGukd b,ftcsdeu f s
b,fenf;b,fyHk toHk;csawmhr,fqkw d meJY ywfoufwJh qHk;jzwfcsurf sKd ;
awG cszv kYd kt
d yfvmcsed rf mS awmh ukvor*¾tzGJU0ifEkid if t
H m;vHk; tnDtrQyJ
qdkNyD; awG;&if trSm;BuD;rSm;oGm;awmhrSmyg/ wpfq,fhudk;&mpkwke;f u
vdkyJ ta&;&,f? taMumif;&,f qHk;jzwfawmhr,fqk&d if vufwpfqkypf m
avmufom&dSwJh EdkifiHawGuom qHk;jzwfMuwmyJjzpfygw,f/ tar&d
uef? *smreD? jyifopf? ½k&S? t*Fvef (jznf;jznf;csi;f eJY *syefeJY w½kwf)
Edkiif Hrsm;uom t"dujzpfygw,f/ wpfq,fhudk;&mpkwke;f u tJovdk
qHk;jzwfcsufawGcswwfMuwJh EdkifiHrsm;pm&if;eJY csdefxkd;vdkurf ,fqkd&if
tckpm&if;eJY odyfuGmvSrSm r[kwyf gbl;/ NyD;awmhvnf; b,fae&mrSm
qHk;jzwfcsuaf wG csovJqdkwJhtcsufuvnf; t&if;tjrpfawGudk csoHk;
wJhae&mrSm tuGmBuD; uGmoGm;apEdkifygao;w,f/
onftrSefw&m;udk ,l*E¨mEdkifiH EdkifiHjcm;a&;0efBuD; ]trmrm
rbmZD}u olYrdefYcGef;rSm uGuu f GufuGif;uGi;f xnfhoGif;ajymqdkcJhzl;
ygw,f/ ]udkqkdAIdrSmjzpf&if wpfrdepfeJY a&mufoGm;NyD; bDvsHeJYcsDvkdY
oHk;jyygvdrfhr,f/ ta&SUwDarmrSmqdkvnf; wef;a&mufoGm;MuwmyJ/
tmz&duqdk&ifawmh qifajcqifvufawGu trsdK;pHkay;NyD; a&Smifae

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïêê ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

MuwmyJ}vdkY olu qdkcJhygw,f/ onfpum;u Edkiif Ha&;MoZm rnDrQ


rI&JU tudsK;qufudk twdtus azmfñTef;aewmygyJ/
a&S;wkef;u &dScJhzl;wJh MoZmtmPmpdk;rdk;rI yHkpHa[mif;awG[m
,aeYxufwdkif wnfjrJaeqJqdkwJhtaMumif;udk uRefawmf ajymvdkuw f Jh
tcg wcsdKUawGtwGufawmh ya[Vdjzpfcsijf zpfaeygvdrhrf ,f/ wpfq,fh
udk; &mpkESpuf pr,fqk&d if tcktcsed rf Sm urÇmBuD;[m odoo d momBuD;
ajymif;vmcJhwmr[kwb f l;vm;vdkY ar;p&m&dSygw,f/ [kwfuJh? ajymif;
vmygNyD/ 'gayr,fh qefYusipf Of;pm;p&m tcsuw f pfcsuftaeeJY uRef
awmfajymcsiw f mu tJovdk tBuD;tus,fajymif;vJvmcJhwmawG &dSyif
&dSaevifhupm; MoZmtmPmtcsif;csi;f ESD;EG,q f ufpyfaewJh wnf
aqmufyHkuawmh trmxnfykid f;jzpfwJh ppfa&;eJYpD;yGm;a&;t&yJajymajym?
taysmhxnfydkif;jzpfwJh ,Ofaus;rIeJY todÓPfydkif;t&yJqkdqdk? [dk;
wpfq,fhukd;&mpkeJY ,SO&f if ododomom ajymif;vJvkdY rvmao;bl;
qdw k mudkygyJ/
Oyrmjy&&if owif;tcsuftvufeJY owif;tcsuftvufenf;
ynmydkif;qdkwJh uaeYurÇmBuD;&JU t"du& tydkif;ESpyf kdif;udk jy&ygvdrfh
r,f/ a&'D,dkem;axmifcGifh? ½kyfoHMunfhcGihf? tifwmeufoHk;cGihf&aeol
vlaygif;uka#uk#mqDta&muf b,fvdkowif;rsKd ;awG ay;ydkYoifhw,f
qdkwmudk owif;tcsuftvufpD;qif;rIukd xdef;csKyfxm;olrsm;uom
qHk;jzwf owfrSwaf y;aeMuwmyg/ uaeYumvrSm urÇmtESHY jzefYusuf
Edkiwf Jh owif;tcsut f vuft&if;tjrpfrsm;tmvHk;? pDt,f(ef)t,f(ef)yJ
jzpfjzpf? bDbDpDyJjzpfjzpf? a0g(vf)px&d(xf)*sme,fyJjzpfjzpf? zSeJ(ef)
&SJ(vf) xdki;f (rf)(pf)yJjzpfjzpf? xdki;f (rf) r*¾Zif;yJjzpfjzpf? tDacgaem
rpf(pf)(xf) r*¾Zif;yJjzpfjzpf b,fowif;t&if;tjrpfrqdk taemufwkdi;f
uom xde;f csKyfaewmyg/ onftcgrSm taemufwkdi;f pdw&f if;awGeYo J m
b,f owif;ujzifh ta&;ygw,f? b,fowif;udkjzifh urÇmtESHY

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïêé

jzefYoifhw,f? b,fowif;udkjzifh rjzefYoifhbl;vdkY qHk;jzwfMuygawmh


w,f/ onftcsuf[m tifrwefYudk ta&;BuD;ygw,f/
Oyrmpif;pif;av;wpfckjy&&if tm&Sujzpfjzpf? tmz&duujzpf
jzpf? vufwiftar&duujzpfjzpf rif;orD;wpfyg;yg; reufzef uG,f
vGefwrd ;f yg;oGm;r,fqkd&if tJ'Dhrif;orD;av; uG,v f GefwJhtaMumif;
[m owif;wpfyk'jf zpfvmzdkY tifrwefcJ,Of;ygw,f/ 'gayr,fh 'dkif
,mem rif;orD; uG,v f GefoGm;csed frSmawmh urÇmeJYcsDNyD; owif;tcsuf
tvuf pD;qif;rIukd xde;f csKyfaeolrsm;u onfowif;[mjzifh urÇm
wpfurÇmvHk; odoifhwJh owif;vdkY qHk;jzwfcJhMuwmaMumifh 'dkif,mem
aowmudk wpfurÇmvHk;u pdwf0ifpm;uke&f ygawmhw,f/
onfae&mrSm tav;teufajymcsiw f muawmh tJovdk vkyw f m
[m rSm;w,f? rSew f ,fvkYd uReaf wmfu tuJjzwfowfrw S af ewmr[kwf
bl;qdkwJhtcsufygyJ/ uRefawmfhtaeeJY trSefw&m;awGukd b,fbufrS
rvdkub f J cGJjcrf;pdwjf zmoHk;oyfEkdiaf tmif tm;xkwfaewmomvQif jzpf
ygw,f/
taemufurÇmu wjcm;ae&mtrsm;tjym;rSmvnf; jc,fvS,af e
ygao;w,f/ wuúodkvaf wG? okawoeeJY zGHUNzdK;wdk;wufrIudpöawG?
odyÜHqkid f&m EdkbJ(vf)qkawG? enf;ynmtopfrsm; zefwD;&mawGrSmvnf;
taemufurÇmuom vTrf;rdk;vdkYaew,f/ odyÜHynm&JU b,fe,fy,frSm
rqdk&dSaewJh tEkpdwrf Seo f rQwifrubJ vlrIa&;odyÜHe,fy,frsm;rSm&dSwJh
tEkpw d fawGtm;vHk;udk taemufurÇmrSmom &SmazG MuHq,lMuygw,f/
tvm;wlyJ? 'óeduaA'eJY vlYwefzdk;rsm;qdki&f m aqG;aEG;awG;ac:rI
[lorQudk ajymMur,fqdk&ifvnf; pmtkyfpmwrf;trsm;tjym;[m
taemufurÇmuom pwifay:aygufNyD; ysUH Eu SHY ke&f wmyg/
onfawmhum w½kwfEdkifiHu vlYtcGifhta&; azmfaqmifrIeJY ywf
oufNyD; tar&duefEdkifiHu pm&dwåydkif;t& a0zefajymqdkwJhtcg uRef

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïêè ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

awmfwkdYawG rtHhMordMuayr,fh wu,fvdkYom t*FgN*dK[fuae urÇm


ajrudk cPwjzKwftvnfa&mufvmwJh t*FgN*dK[fom;twGufuawmh
tHhMop&mBuD;jzpfaerSmtrSefygyJ/ bmvdkYqkd oufwrf;tm;jzifh ESpaf ygif;
ig;axmifavmuf&dScJhNyDjzpfwJh w½kwfvlYabmifudk oufwrf;tm;jzifh
tifrwdtifrwef i,fvS EkvSao;wm aocsmvSwJh? ESpEf Sp&f mausmfom
oufwrf;&dSao;wJh tar&duefjynfaxmifpku q&mvkyfaewmjzpfaeay
wmudk;/
wdkwkad jym&&ifawmh tJovdk MoZmtmPmcsi;f ESD;EG,fqufpyfrIawG
rnDrrQjzpfaejcif;[m uRefawmfwdkY vlom;awG&JUb0eJY [yfaewJh
obm0wpf&yftjzpf? 'grSr[kwv f nf; b,fawmhrSrqHk;EdkifwJh jzpf&yf
wpfcktjzpf vufcH&awmhrvdkjzpfaeygw,f/ tJ'DhtcgrSm uRefawmfh
&JU jiif;csuf 'kw, d ydki;f u ay:aygufvm&ygawmhw,f/
obm0ygav? jzpf½dk;jzpfpOfyg? b,fawmhrS qHk;rSmr[kwyf gbl;vdkY
uRefawmfwkYdawG xifjrif,lqxm;orQu ajymif;csiv f nf; ajymif;oGm;
Edik yf gw,f/
onfvdkeJY jiif;csuw f pf&yfu ay:aygufvmcJhygw,f/ urÇmBuD;
uvnf; zsKd ;zsKd ;zswzf swaf jymif;vJvkdY aeygw,f/

¶··ºå½-«º
rmh(cf)(pf)csefxm;&pfcJhwJh xdk;xGif;odjrifrIrsm;teufu t"du
tcsufwpfcsuu f awmh pD;yGm;a&;tajymif;tvJawGu urÇmBuD;udk
armif;ESiaf ew,fqkdwmygyJ/ wu,fvdkYrsm; rmh(cf)(pf)om ,aeYxuf
wdkif ouf&Sx d if&Sm;&dSaeOD;r,fqdk&if uRefawmfwkdY rsufpad tmufrSmwif
jzpfay:aewJh pD;yGm;a&;tajymif;tvJrsm;&JU twdki;f tqeJY t&dSet f [keuf kd
MunfhNyD; &ifoyf½IarmoGm;avmufygw,f/ 'gwifruao;bl;? onf
vdk wpfrk[kwcf sif;jzpfay:aewJh pD;yGm;a&;tajymif;tvJawGaMumifh

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïêç

urÇmhEkdiif Ha&;? oabmw&m;a&;? ,Ofaus;rItajymif;tvJawG jzpfvm


vdrfhr,fqkdwJh or½dk;ustodynmudk qefYusifaewJhtwGufvnf; ol
awG;ac:,lqcJhorQeJY vGJcsifwdki;f vGJaevdkY olYpdwfrSm 'Gd[jzpfoGm;Edkifyg
ao;w,f/
onftufaq;&JU rlMurf;udk rdwaf qGawGukd jyMunfhwJhtcg tajccH
ydkif;t& bmqdk bmwpfckrS ajymif;vJoGm;rSmr[kwb f l;qdkwJh taemuf
urÇm&JUtqdkaMumifh uRefawmfajymwmawG[m jzpfEdkifyghrvm;vdkY
axmufvmMuygw,f/ onfawmhum uRefawmfhtqdkukd oufaojyzdkY
twGuf OyrmESp&f yfukd qGJxkwjf yyg&ap/
2002ckeSparvrSm owif;pmu rdkuf
c,f(vf) ya&muf(pf)&JUaqmif;yg;wpfyk'u f kd azmfjyxm;ygw,f/ tJ
onfh aqmif;yg;xJrSmawmh olu ]ESpq f ,fhwpf&mpkum; Oa&mywdkuf
uom ydkiq f dkiaf vrnfh &mpkESpt
f jzpf uREfkyf½IjrifoHk;oyfrad yonf}vdkY
a&;xm;ygw,f/ xif&Sm;wJh aemuf pma&;q&mwpfOD;jzpfol a&m
bmh(xf) cuf(yf)v,f(ef)uqdk&if taemufwkdi;f uom qufvufNyD;
jc,fvS,f pdk;rdk;aer,fvdkY oHk;oyfxm;wJh olYtjrifukd rdkufc,f(vf)
ya&muf(pf)xuf ydkNyD;awmhawmif uGufuGufuGi;f uGi;f yHkazmfa&;om;
cJhygw,f/ olu ESpfq,fhwpf&mpkurÇmBuD;udk ]e,l;a,mufNrdKUawmf&JU
tdrfajc&majcr&dSol olawmif;pm;rsm; aexdkif&m csdKifhcGuftjynfheJY
vrf;awGay: ajy;vTm;vdkYaewJh ZdrfcHrSefvHkum;&SnfBuD;}eJY yrmcdkif;
xm;ygw,f/ tJ'Dh Zdrcf HrSev f Hkum;BuD;xJrSmawmh ]avat;pufeJY Nidrhaf e
MuavwJh pufrIxGe;f um;<u,f0oGm;ol ajrmuftar&du? Oa&myeJY
(taemufurÇm&JU jyifyu tenf;tusOf;jzpfwJh) ypdzdwf a'ou
vlawGygyJ}wJh/ ZdrfcHrSefvHkum;BuD;&JUtjyifzufrSmawmh ]wjcm; wpf
zufqDudk oGm;aeMuol usefwJh vlom;rsKd ;EG,pf kawG}wJh/
tem*wfukd uRefawmf jrifwmuawmh onftaemufwkdi;f pma&;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïé𠬩;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

q&mESpOf D;&JU tjrifeJY ajzmifhajzmifhBuD; qefYusiyf gw,f/


ESpq
f ,fhwpf&mpkrmS tajymif;tvJukd jzpfay:apr,fh t"dutif*sif
pufBuD;uawmh wpfurÇmvHk;tESHYjzefYusufrI tiftm;pkrsm;om jzpfyg
w,f/ wpfurÇmvHk;tESjHY zefYusurf &I UJ tusKd ;tjypfrsm;udk toHuek af tmif
[pfatmf jiif;ckHaeMuwmudk uRefawmfwkdYtm;vHk; owdxm;rdaeMuyg
NyD/ qD,ufw,f(vf)u urÇmhukeo f G,fa&;tzGJUBuD;eJY 0g&Siw
f ef 'DpDu
tjynfjynfqdkif&m aiGaMu;&efyHkaiGtzGJUwdkYrSm qE´jycJhMuolrsm;uqdk&if
wpfurÇmvHk;tESHYjzefYusufrI[m qdk;&Gm;aMumif; wifjyEdkiaf tmif tm;
xkwfcJhMuygw,f/ 2000jynfhESpf arvtwGif;u
owif;pmyg *sKd ;Zuf(zSf) cg(ef)&JU aqmif;yg;rSmqdk&ifvnf;
onftcsufukd axmufcHa&;om;xm;wmudk awGU&ygw,f/ ]t"du&
pD;yGm;a&; ynm&Sirf sm;eJY olwkdY&JU vuf0J,dr;f a0zefolrsm;tMum;rSm
qdk&if urÇmtESHYjzefYusufrIaMumifh qif;&JEGr;f yg;oltrsm;tjym;[m
aemufus usef&pfaecJhEdkiw f ,fqkdwJhtcsufudk trSefw&m;wpfck tjzpf
vufcHvmaeMuygNyD}vdkY olu a&;cJhw,f/
uRefawmfhwpfOD;csi;f taeeJYuawmh ukvor*¾taxGaxGtwGif;
a&;rSL;csKyf udkzSD tmeef&JU tjrifukd oabmwlygw,f/ udkzSDtmeefu
rMumao;cifuwif tckvkad jymcJyh gw,f/
]urÇmtESHYjzefYusufrIudk qefYusifuefYuGufaejcif;aMumifhawmh
a&m*gudk ukEkdirf Sm r[kwfygbl;/ urÇmtESHYjzefYusufrIawG w&m;vGef
rsm;jym;vGe;f vdkY qif;&JolawG qif;&JaeMu&w,fvdkY uRefawmf r,Hk
Munfygbl;/ olwkdYawG qif;&JaeMu&wmu urÇmtESHYjzefYusufrIu
w&m;vGef enf;yg;vGe;f vdkYomyg/ urÇmtESHYjzefYusufrIu olwdkYudkrS
0uGucf sex f m;vdkYom qif;&Jae&wmyg}wJh/
trSefawmh onfvdk jiif;cHkaejcif;[m taMumif;tusdK;oufqdkif
qDavsmfjcif;r&dSwmygyJ/ urÇmtESHY jzefYusufrIqdkwmBuD;u aemufjyef

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïéï

jyefomG ;vdkYr&wJh tiftm;wpf&yfomjzpfygw,f/ wpf[kex f k;d wdk;wufae


wJh enf;ynmtajymif;tvJaMumifhom onfurÇmtESHYjzefYusufrIBuD;
ay:xGe;f vmcJh&wmyg/ onftcgrSm &mZ0ifbD;udk aemufjyef jyefvSnfh
vdkY b,fvdkYrS r&awmhygbl;/ wpf[kefxkd; wdk;wufaewJh enf;ynm
tajymif;tvJ trsdK;rsKd ;&JU tusKd ;quftjzpf urÇmBuD;u usO;f oxuf
usOf;vmygNyD/ urÇmBuD;[m N*dK[fBuD;wpfvHk;qdkwJh taetxm;uae
tmumo,mOfwpfpD;&JUb0udk a&mufoGm;ygNyD/ vlom;rsdK;EG,fpk
tm;vHk;[m wpfOD;eJYwpfOD; tjyeftvSe f trSDo[JûyaeMu&um
tifrwef ½Iyaf xG;eufeJvSwJh yifhultdrBf uD;wpftdrt f jzpf ,ufvkycf H
vdku&f ygNyD/ onftcgrSm uReaf wmfwkdY&JU tem*wf tusdK;qufawG[m
tifrwefYudk BuD;rm;vm&ygawmhw,f/
tcsif;csi;f tjyeftvSef trSDo[Jûyaejcif;&JU yxrOD;qHk; tusKd ;
qufuawmh wpfOD;csif;pD&JU pD;yGm;a&;aumif;rGerf ItwGuf uRefawmfwdkY
tm;vHk;rSm wm0ef&SdaewJhtcsufygyJ/ onftcsufudk tm&Swdkufu
b@ma&; ta&;tcif;BuD;u uGi;f uGif;uGuu f Guf o½kyfazmfcJhyg
w,f/ 1997ckESpf Zlvdkiv f 2&ufaeYrSm ,dk;',m;bwfaiG bHk;bHk;vJ
oGm;awmh t"du& pD;yGm;a&;tiftm;BuD;EdkifiHawGu odyf*½krxm;cJh
Mubl;/ urÇmeJY csDwJh pD;yGm;a&;qHk;jzwfcsuaf wGukd csrSwaf eMuolawGu
vnf; tJ'Dhtcsdefu urÇmhwpfzufjcrf;rSm ay:aygufaewJh onf ta&;
tcif;aygufpeav;[mjzifh&ifawmh trIxm;p&mrvdkbl;vdkY qHk;jzwfcJh
Muygw,f/
'gayr,fh onfta&;tcif;[m ta&SUawmiftm&SrSm&dSwJh wjcm;
EdkifiHawGqDukd ysHUESHYoGm;cJhygw,f/ ta&SUawmiftm&SrSonf udk&D;,m;udk
cgoGm;apcJhw,f/ udk&D;,m;rSm cgoGm;awmh ½k&SrSmvnf; ½dkucf wfukef
w,f/ ½k&u S ae onfta&;tcif;&JU tusKd ;oufa&mufraI wGu b&mZD;
EdkifiHtxd ckefysHausmfvTm; a&muf&dSoGm;NyD;oumv aemufydkif;rSm

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïéî ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

tar&duefaps;uGufrsm;udkyg uawmufuwufjzpfoGm;apygawmh
w,f/ urÇmBuD;rSmjzifh wpfEdkifiHeJYwpfEkdiif H b,favmuftxd tjyef
tvSet f rSDo[JûyaeNyDvJqkdwmudk onftjzpftysuu f uGif;uGi;f uGuf
uGuf o½kyaf zmfvku d wf mygyJ/
urÇmtESHYrSm aeYpOf vnfywfpD;qif;aewJh aiGaMu;yrmP tar
&duefa':vm1.5MxpfvD,H(*Pef;eJYa&;&if = 1ç500ç000ç000ç000
= uka#aygif; aomif;ig;axmif) qdkwJhyrmP[m tqrwefBuD;rm;vS
wJh yrmPjzpfwmaMumifh b,folurS xdef;csKyfvdkYr&Edkifygbl;/ urÇmh
pD;yGm;a&;awGtm;vHk;[m pepfwpfckwnf;tjzpfokdY aygif;½Hk;pkpnf;ukef
wJh onfumvrSm pD;yGm;a&;t& cdkifrmawmifhwif;wJh EdkifiHawG[m
pD;yGm;a&;tm;aysmhwJhEkdifiHawGtwGuf aMumifhMuvm&awmhrSm jzpfyg
w,f/ ]wpfaeYwjcm; ydkrkd aygif;½Hk;pkpnf;vmaeaom ,aeYurÇmwGif
urÇmhpD;yGm;a&;\cHEkid &f nfrSm ,if;pD;yGm;a&;wGiyf g0ifvsu&f Sad om tm;
tenf;qHk; tpdwt f ydkif;rsm;\ cHEkdif&nfrQavmufom MuHUckdiaf yawmh
onf}vdkY cvdkY(xf) qrmh(xf)*sm oHk;oyfcJhwJh taetxm;rsdK;udk a&muf
aewmvnf; trSeyf gyJ/
uaeY urÇmBuD;rSm wpfEkdiif HeJY wpfEkdiif H tjyeftvSef trSDo[Jûy
aeMu&wJhtaetxm;udk uGif;uGi;f uGuu f GufjrifomvmapwJh aemuf
xyf Oyrmwpf&yfuawmh zdvpfykdifEkdifiH&JU uGeyf sLwmav;wpfvHk;qDu
]eifhukd igcspw f ,f}AdIi;f &yf(pf)[m &ufykdif;twGi;f rSmwif wpfurÇmvHk;
rSm &dSwJh uGeyf sLwm trsm;tjym;qDukd csucf si;f ysHUEoHYS Gm;cJhwhJ jzpf&yfygyJ/
urÇmtESHYjzefYusufvmrI&JU aumif;rGew f Jh tusdK;oufa&mufrIrsm;
udkvnf; vpfvsL½Ixm;cJhvkYd r&paumif;ygbl;/ urÇmtESHYjzefYusurf Iu
pD;yGm;a&; 'Da&opfwpf&yfukd zefwD;ay;cJhwmaMumifh wwd,urÇmrSm
&dSwJh vloef;aygif;rsm;pGm[m acwfrDurÇmavmuqDukd aygif;½Hk;pkpnf;
vmEdkifcJhygw,f/ txl;ojzifh vlOD;a&txlxyfqHk; EdkifiHBuD; ESpEf dkifiH

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïéí

jzpfwJh tdE´d,eJY w½kwfjynfu vloef;aygif;rsm;pGmudkyg/ tdE´d,eJY


w½kwEf dkiif w
H krdY mS qif;&JErG ;f yg;ol ta&twGu[ f m BuD;rm;pGm use&f Syd if
usef&dSaeao;vifhupm; urÇmtESHYjzefYusufrIu tJ'DhESpfEdkiif HpvHk;&JU
vlrIa&;eJY pD;yGm;a&; rsufESmpmrsm;rSm tHhrcef; wifhw,fatmif aqmif
&Guf ay;Edkicf Jhygw,f/
w½kwfEdkifiH&JU pD;yGm;a&;atmifjrifrIawGukd vlwdki;f odygw,f/
'gayr,fh tdE´d,Edkiif H[mvnf; w½kwfEdkifiHenf;wl pD;yGm;a&;t&
azmufcGJ wkd;wufaerSef; owdxm;rdoluawmh enf;ygw,f/ rMum
ao;cifu ûyvkyfwJh ukvor*¾axmifpkESpf xdyfoD;aqG;aEG;yGJ tpD&if
cHpmt& 2008ckESpf rwdkifcifrSm tdE´d,EdkifiH&JU uGefysLwmvkyfief;[m
tar&duefa':vm85bDvD,H (ude;f *Pef;tm;jzifh 85ç000ç000ç000
= uka#aygif; 850)txd a&mufvmawmhr,fvdkY cefYrSe;f xm;Muyg
w,f/ tJ'Dh yrmP[m b,faywHeJYyJwdki;f wdki;f tHhbeef; BuD;rm;
vSwJh yrmPyg/
1980jynfhvGef tv,fykdi;f ESprf sm;twGi;f qDu *syefEdkifiHeJY (udk&D;
,m;? xdkif0rf? a[mifaumif? puFmylqkdwJh) usm;av;aumifwdkY&JU
pD;yGm;a&; atmifjrifrIrsm; odomxif&Sm;vmcsed rf Sm tJ'DhEdkifiHawG&JU
atmifjrifrIrsm;[m wjcm;tm&SEkid if rH sm;qDukv d nf; rMumcifu;l pufysHUESHY
awmhr,fqkdwm awmfawmfBuD;udk odomaecJhygw,f/ 1997-98ckESpf
tm&S b@ma&;tMuyftwnf;u onfwkd;wufru I kd txdkut
f avsmuf
uoduatmifhjzpfoGm;apcJhr,fhvnf; wpf[kefxdk;wufaewJh tm&S&JU
pD;yGm;a&;vrf;aMumif;udkawmh ajymif;vJEikd pf rG ;f r&dcS yhJ gbl;/ onfawmh um
pD;yGm;a&; t0ef;t0dkif;rSm taemufurÇm&JU jc,fvS,fpdk;rdk;rI[m
jznf;jznf;csi;f avsmhyg;oGm;awmhrSmjzpfNyD; bufwlolrsm;om upm;wJh
uGi;f wpfuiG ;f ay:aygufvmr,fh tvm;tvmu tawmfrsm;vmygNyD/
pD;yGm;a&; e,fy,frSm EdkifiHtcsif;tcsif; tjyeftvSef trSDo[J

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïéì ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

ûyaeMu&yHkeJY ywfoufvkdY uRefawmf wifjycJhwJhtcsuf[m ywf0ef;usif


xde;f odr;f a&; e,fy,frSmvnf; xif&Sm;odomaejyefygw,f/ &SmEdk
bpf(vf) (tPkjrL"mwfaygif;zdk aygufxGuf ,dkprd hfrI)u uRefawmfwkdY
tm;vHk;twGuf tifrwef tzdk;wefwJh oifcef;pmwpf&yfudk ay;cJhyg
w,f/ bmoifcef;pmvJqkad wmh ywf0ef;usiq f kid &f m ab;'ku©[o
l rQ [m
e,fjcm;rsOf;awGudk wpfpufuav;aomfrQ *½kpdkufazmfr&bl;qdkwJh
oifcef;pmygyJ/ tvm;wlyJ? ul;pufwwfwJha&m*grsm;[mvnf; e,f
pyfrsO;f awGukd wpfpufuav;rS xDrxifygbl;/ urÇmhaxmifhauG;av;
wpfauG;uae wjcm;axmifhauG;av; wpfauG;qDudk aeYcsif;ncsi;f
ysHUoGm;EdkifwmrsdK;uvm;/

tvm;wlyJ? w½kwef JY tdE, d´ EdkifiHrsm;rSm pufrx I eG ;f um;


vmNyD; wdk;wufvmwmeJt Y rQ tJ'hED kid if u
H Edkiif oH m;rsm; xkwv f w T f aewJh
tylawG? tvif;awG? "mwfaiGUawG&JU tEÅ&m,fudk wjcm;urÇmol
urÇmom;rsm;enf;wl taemufurÇmu vlawGvnf; cHpm;&awmhrSmyg/
onftydki;f rSm uRefawmf[m uRr;f usio f lwpfa,muf r[kwv f ifhupm;
ajymEdkiw f m wpfcsuu f awmh w½kwfeJY tdE´, d Edkiif HwkdYu Edkiif Hom;rsm;&JU
wpfOD;csi;f pD 0ifaiG[m tar&duefEkdiif o H m;awG&UJ wpfOD;csi;f pD 0ifaiG&UJ
xuf0ufukd a&mufvmNyDqkdwmeJY wpfNydKifeufrSmudk urÇmhywf0ef;usif
[m tBuD;tus,f rwnfrNidrfjzpf&awmhrSm rvGJ{uefygyJ/
tcktxdu pD;yGm;a&;eJY ywf0ef;usix f ed ;f odr;f a&;e,fy,fawGrSm
wpfEkid if HeJY wpfEkid if H tjyeftvSetf rSDo[JûyaeMuyHkrsm;udkom azmfjy&yg
ao;w,f/ odkYayr,fhvnf; tJ'Dhe,fy,fawGwifrubJ wjcm;e,fy,f
awGqDudkyg tJovdk tjyeftvSeftrSDo[Jûyae&rIrsdK;[m rvGJraoG
ysHUESHUoGm;awmhrSmvnf;yJ jzpfygw,f/ tJovdk wpfEdkifiHeJYwpfEkdifiH
tjyeftvSeftrSDo[Jûyae&rIrsm; wdk;yGm;vmwmeJYtrQ taemufurÇmeJY

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïéë

usefwmawGtMum;u qufqHa&;rSmvnf; ta&;ygwJh tajymif;tvJ


awG ay:aygufvmrSmyg/ taemufurÇmeJY usefwmawG[m twl yl;
aygif; aqmif&GufEkdifrSomvQif wpfaeYxufwpfaeusHKU0ifaewJh urÇm
BuD;xJrSm o[ZmwrQwpGm aexdkiEf kdiMf urSmyg/ tcsif;csi;f tjyef
tvSef trDSo[Jûyaejcif;u wpfEkdiif Htay: wpfEdkifiHu vTrf;rdk;jc,f
vS,Ef kdirf I pGr;f tm;udk avsmhyg;oGm;apovdk ESpfEkdiif HtMum; ydkNyD;
wef;wl&nfwl upm;EdkifwJhuGif;wpfuGif;udkvnf; zefwD;ay;oGm;awmh
rSmygyJ/ onftaMumif;&if;cHwpfckwnf;aMumifhyifvQif wwd,urÇm
taeeJYu urÇmtESHYjzefYusufrI&JU t&dSeft[keu f dk BudKqdkxkduyf gw,f/
'gayr,fh tjyeftvSef trDSo[Jûyae&rI wdk;yGm;vmjcif;eJY pD;yGm;
a&;taetxm;rsm; ajymif;vJvmjcif;rsm;uom taemufwkdi;f &JU jc,f
vS,v f rT ;f rdk;rIukd avsmyh g;oGm;apwJh tiftm;pkawGr[kwyf gbl;/ ajymif;
vJaewJh zGm;aoEIe;f tcsdK;tqawGuvnf;yJ tJ'gawGeJY nDrQwJh
oufa&mufrI BuD;BuD;rm;rm;awGukd ay:aygufvmapygvdrrhf ,f/ vGecf w hJ Jh
&mpkESpfawGwke;f u taemufurÇmu vlOD;a&wdk;wufrI[m urÇmh
useftjcrf;u vlOD;a& wdk;yGm;EIef;eJY wajy;nDwdk;wufcJhwmyg/
Oyrmajym&&if 19&mpkESpf? NAdwdeEf kdiif Hu urÇmBuD;udk enf;vrf;aygif;
tajrmuftjrm;eJY vTrf;rdk;jc,fvS,faecdkufrSm NAdwdeEf kid fiH&JU vlOD;a&[m
av;q qdk;vmcJhygw,f/ 1801ckESpw f kef;u q,foef;om &dScJh&mu
1901ckESpu f sawmh 37oef;txd wdk;vmcJhwm txift&Sm;ygyJ/ ESpf
q,f &mpkrSm usawmh onfyrmP[m ESpq f awmif wufrvmawmhbJ
pkpkaygif; oef;60avmuftxdom wdk;yGm;vmcJhygw,f/ ESpq f ,fhwpf
&mpkrmS awmh NAdwed Ef ikd if &H UJ vlO;D a&[m wjcm;Oa&myEdik if aH wGvykd J wefaY er,fh
tvm;tvm &dSygw,f/
'g[mvnf; tHhbeef;xl;jcm;vSwJh zGm;aoEIe;f uGmjcm;rIrsm;udk
zefwD;vdkuyf gawmhw,f/ zGHUNzdK;NyD;urÇm (zGHUNzdK;NyD;EdkifiHrsm;)&JU urÇmh

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïéê ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

vlOD;a&rSm yg0ifrIEIef;xm;[m 1950jynfhESpfwkef;u 24&mcdkifEIef;


&dScJh&mu 2050jynfhESpu f s&if q,f&mcdkiEf Ie;f txd avsmhusoGm;awmhrSm
yg/ 1950jynfhESpw f ke;f u urÇmhvlOD;a&txlxyfqHk; Edkiif H wpfq,fhESpf
Edkiif Hteuf ajcmufEkid if H[m taemufwkdi;f u Edkiif aH wGyg/ 2050jynfhEpS f
us&ifawmh tar&duefjynfaxmifpkwpfckwnf;omvQif urÇmhvlOD;a&
txlxyfqHk; Edkiif H wpfq,fhESpfEdkifiHxJrSm ygawmhrSm jzpfygw,f/
1950jynfhwke;f u tmz&duwdkuf&JU vlOD;a&[m (½k&SEkdiif Hyg yg0ifwJh)
Oa&mywdkuu f pkpkaygif; vlOD;a&&JU xuf0ufxufawmif enf;aecJhyg
w,f/ uaeYumvrSmawmh tmz&duwdkuef JY Oa&mywdkuf&JU vlOD;a&
tcsdK;tq[m tMurf;zsO;f ajym&if twlwlavmufjzpfoGm;ygNyD/ 2050
jynfhESpu f s&ifawmh tmz&duwdku&f JU vlOD;a&[m tckxuf oHk;q
ydkrsm;vmygawmhr,f/ tJovdk BuD;rm;wJh zGm;aoEIe;f tajymif;tvJrsm;
aMumifh vlrIa&;eJY Edkiif Ha&;tusKd ;qufawG BuD;BuD;rm;rm; ay:vmp&m
taMumif;r&dSaybl;vdkY ajymr,fqkd&if b,fvdkrS ,Hkcsifp&maumif;rSm
vnf; r[kwfygbl;/
onfvdk zGm;aoEIef; tajymif;tvJrsm;aMumifhwpfaMumif;? OD;
aESmufykdi;f pGr;f &nfopfrsm;udk awmif;qdkaewJh pD;yGm;a&;eJY enf;ynm
qdkif&m vdktyfcsufrsm;aMumifhwpfaMumif;? ydkrdkaumif;rGew f Jh b0tajc
taeawG &,lEkdiw f ,fqkw d Jhtcsufukd urÇmay:u qif;&JEGr;f yg;olrsm;
tm; today;aewJh ½kyfjrifoHMum;xufu ½kyfyHkvTmrsm;aMumifh wpf
aMumif;? taemufwkdi;f vlYabmifawGqDukd tNyD;wdkiaf jymif;a&TUaexdkif
MuwJh taemufwkdi;f om;r[kwo f lrsm;&JU pD;qif;rI[mvnf; wdk;yGm;vdkY
aeygawmhw,f/ 'gtwGuf tBuD;us,fqHk;eJY tatmifjrifqHk; erlemu
awmh qpfvpfcefawmifMum; øÍ·´·½±² Ê¿´´»§÷ ygyJ/ tJ'DhawmifMum;&JU
atmifjrifr[ I m ]tdkipf }D aMumifhyg/ tdkipf q
D kw
d m trsm;odwhJ ]ײ¬»¹®¿¬»¼
Ý·®½«·¬-}ud k ajymwmr[k w f y gbl ; / ײ¼·¿² (td E ´ d , vl r sKd ; awG ) eJ Y

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïéé

ݸ·²»-» (w½kwfvlrsdK;awG)udk &nfñTe;f wmyg/ qpfvpfcefawmifMum;


u xkwv f kyfwJh uGefysLwmrsm;twGuf vdktyfwJhtrmxnfeJY taysmh
xnfrsm; wdk;wufzGHUNzdK;vmatmif aqmif&Guf&mrSm tdE´d,eJY w½kwf
OD;aESmufykid ;f pGrf;tm;&Sif (ÓPfBuD;&Si)f trsm;tjym;u aqmif&u G af y;cJh
wmyJjzpfygw,f/
onfae&mrSm olwdkY&JU ÓPfpGrf;u &&dSwJh pD;yGm;a&; tusKd ;tjrwf
awGu tar&duefEdkifiH? c,fvzdI;epf,m;jynfe,fxJudkom t"du
pD;qif;oGm;r,fqkdwJhtcsufukd uRefawmfhtaeeJY xnfhajymzdkYvdkygw,f/
olwdkYOD;aESmufudk azmufpm;vdkY&vmwJh pD;yGm;a&;tusKd ;tjrwfawGudk
tar&duefEkdiif Hu &oGm;wmawmhrSew f ,f? odkYayr,fh olwdkY&JU tJ'Dh
pGrf;pGr;f wrH aqmif&GufEkdipf Grf;rsm;aMumifh olwdkYvmcJh&m ZmwdEkid fiHrsm;
rSm&dSwJh vltrsm;pk&JU rdrdwdkY&JU ½dk;&m,Ofaus;rItay: ,HkMunfpGJjrJrIeJY
rdrdukd,fudk wefzdk;xm;av;pm;rIrsm;udk wdk;wufyGm;rsm;vmapcJhw,f
qdkwmudkvnf; b,folrS jiif;Edkirf Sm r[kwyf gbl;/
wpfzufuvnf; tar&duefjynfaxmifpk[m a&TUajymif;tajccs
vmol topfrsm; 0ifa&mufvmwmeJY tawmfBuD;udk usiho f m;& ,Ofyg;
aeESifhNyD;om;jzpfygw,f/ Oa&mywdkuu f awmh tJovdk r[kwb f l;/
onfMum;xJuyJ ESpq f ,fhwpf&mpkus&ifawmh a&TUajymif;tajccsolrsm;
[m Oa&myqD OD;wnfvmMuygawmhr,f/ (2000jynfhESpf arv
6-12 &uftwGux f kwaf 0wJh) r*¾Zif;xJrSmqdk&if
Oa&myudk a&TUajymif;tajccsvmMuwmeJY ywfoufwJh owif;aqmif;yg;
&SnBf uD; ygvmygw,f/ Oa&mywdkurf Sm&dSwJh vlxkrsm;[m tdkrif;BuD;
&ifhvmMuNyDjzpfovdk vlOD;a&yrmPuvnf; usqif;aeNyDjzpfwJh
twGuf Oa&myEdkifiHtrsm;pkrSm a&TUajymif;tajccsvmolawG ydkrkdvkdtyf
aeNyD jzpfygw,f/ r*¾Zif;udkyJ udk;um;jyyg&ap/
]tvkyv f kyo
f lrsm;ESihf yifpifpm;rsm;\tcsKd ;tq rlrSet f wdki;f quf

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïéè ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

&dSaeap&eftwGuf *smreDEkdifiHonf wpfESpv


f Qif vlOD;a& 3.6oef;?
jyifopfonf 1.8oef;ESihf Oa&my or*¾wpfckvHk;taejzifh wpfESpv f Qif
13.5oef;rQ vlOD;a&wdk;yGm;aeoifhayonf}vdkY tJ'Dhr*¾Zif;xJrSm azmfjy
xm;ygw,f/

±²º¶··ºå½-«ºúÖË ¬þ¼§D³ôº
onfae&mrSm uRefawmf ajymaewJh zGm;aoEIe;f vrf;aMumif;awG[m
ya[Vdqefaumif;qefaeygvdrhrf ,f/ 'gaMumifh uReaf wmf ueOD;wifjy
cJhwJh ½kyyf HkvTmwifpm;csuu
f kd jyefajymif; owday;vdkygw,f/ uRefawmfh
wifpm;csuu f urÇmBuD;udk taemufwkdi;f &JU MoZmvTr;f rdk;rI ûcHvTm
txyfxyfeJY &pfywfxm;w,fqkdwmyg/ tJ'DhûcHvTmawG b,fvdk pwif
ay:aygufvmw,fqkw d mudk uRefawmfwkdY qef;ppfMunfhvkduMf uygOD;pdkY/
yxrqHk;taeeJY Munfh&rSmu urÇmBuD;[m wpfq,fhukd;&mpk
tptOD;umvwke;f u b,fvdkyHkpHrsdK;eJY &dSaecJhovJqdkwmudkygyJ/ onf
ae&mrSm 0pfvsH(rf) tdy(f cs)f ruúae;(vf)a&;wJh
pmtkyx f u J yJ udk;um;yg&apOD;/

ïéèç½µÛÍ°º ¶§·º±°º¿©³ºªÍ»º¿ú忧濧¹«º½-¼»º©Ù·º ¬¿»³«º


©¼µ·ºå ôѺ¿«-å®×Ä §¨ðܬ¿»¬¨³å¬ú »ôº¶½³å±©º®Í©º
½-«º® -³å±²º ¬¨¼µ«º¬¿ª-³«º ©¼«-¯Ö§·º¶¦°º±²ºñ ø¯¼µ
ª¼µ ±²º ® ͳ Ñ¿ú³§©¼ µ« º© Ù · º¶ ¦°º ± ²º ñ÷ òòò ø±¼ µÇ ú ³©Ù · º÷
¯ôº°µÛÍ°º ¬»²ºå·ôº®Ï¬©Ù·ºå$ Ñ¿ú³§ Ƴ©¼±³å ¬¿¶½½-±´
®-³å±²º ¿¶®³«º¬¿®ú¼«©¼µ«º ¬ªôº§¼µ·ºåÛÍ·º¸¬¿»³«º§¼µ·ºå«¼µ
ª²ºå¿«³·ºåá ¿©³·º¬¿®ú¼«©¼µ«º ¶®«º½·ºå¶§·ºÛÍ·º¸ ¯«º°§º¿»
¿±³ ¬°¼©º¬§¼µ·ºå«¼µª²ºå¿«³·ºåá Ó±°¿Ó©åª-á »ô´åÆܪ»ºÛÍ·º¸
¬³¦ú¼«©¼µ«ºÄ ¬°¼©º¬§¼µ·ºå ¬¿©³º®-³å®-³å «¼µª²ºå¿«³·ºå

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïéç

±¼®ºå§¼µ«ºÛ¼µ·º½Ö̧Ó«¿ª±²ºñ

onfvdk vlawG tHkeJYusif;eJY a&TUajymif;vmMuwm[m ,Ofaus;rI


awG&JU obm0eJY o½kyv f u©PmawGtay:rSm tBuD;tus,f ½dkucf wf
apcJhygw,f/ a*s? t,f(rf)? a&mbmh(xf)(pf)uvnf;
pmtkyrf Sm rSwcf sucf schw
J mu vGecf JhwJhESpaf ygif; ig;axmif&JU
tpdwt f ydki;f tawmfrsm;rsm;rSm xl;jcm;wJh vlY,Ofaus;rIawG[m wpfcek JY
wpfck ab;csi;f ,SONf yD; &yfwnfcJhMuw,f/ wpfurÇmwnf;rSmayr,fh
woD;wjcm;pD aecJhMuw,fvkYd qdkxm;ygw,f/ 'ghtjyif olu jznfhpu G f
a&;om;xm;jyefwmu a[movdkyg/

§¨ðܬ¿»¬¨³å¬ú ©¼µ«ºc¼µ«º¨¼¿©ÙË¿»¿±³ ¬¿¶½¬¿»$


§·ºªÏ·ºá ±¼µÇ©²ºå®Åµ©º ¿¶ß³·º«-«- §ý¼§«w¶¦°ºú¿±³ ¬¿¶½
¬¿»$§·ºªÏ·º ¨¼µôѺ¿«-å®×®-³å¬³å ®¶®·ºú¿±³ ¬¿®Í嬫³
®-³å¶¦·º¸ §¼µ·ºå¶½³å¨³å¾¼±«Ö̧±úǼµ ¿¼Í ª±²ºñ ¨¼¬
µ ¿®Í嬫³®-³å®Í³
ª´®-¼Õå½-·ºå¿±Ùå¿Ûͳ¶½·ºå«¼µ ¶¦°º¿§æ¿°¿ª³«º¿¬³·º °¼®º¸ð·º ¨¼µå
¿¦³«ºÛ¼µ·º½Ö¸ª·º¸«°³å ½¼µ·º½Ø¸¿©³·º¸©·ºåªÍ¿§±²ºñ ôѺ¿«-å®×
®-³å±²º ú³°µ¿§¹·ºå®-³å°Ù³ ¬©´ ôÍѺ©ÙÖ ¿»¨¼µ·º½Ö¸Ó«±²ºñ ¿úÍË
©»ºå ¿¶®®-«ºÛͳ¶§·º®-³å«¼µ ®Ï¿ð±Øµå°ÙÖÓ«±²º¸©¼µ·º ôѺ¿«-å®×
©°º½µ« ©°º½µ¬³å ¬¿¶§³·ºå¬ªÖ®-³å ±¼±¼±³±³¶¦°º¿§æ¿°
¿ª³«º±²º¸ «´åª´å¯«º¯Ø®×®-³å«¼µ ®¶§Ôªµ§º½Ö¸Ó«¿§ñ ±´©¼µÇÄ
±Ü嶽³å±¾³ð®-³å®Í³ §«©¼¬©¼µ·ºå§·º ú¼Í¿»½Ö¸Ó«¿ª±²ºñ

onfae&mrSm taemufwdki;f &JU csJUxGirf Irsm; rwdkicf if urÇmBuD;udk


rSef;qMunfhapvdkygw,f/ tJ'DhurÇmBuD;xJrSm ,Ofaus;rIawG[m
wjcm;,Ofaus;rIawG&JU ½dkufcwfrIudk rcH&bJeJY &SifoefaecJhw,f/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïè𠬩;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

olY[mav;eJYol yuwdtwdki;f &dSaewJh bdvd,ufabmvHk;av;awGvkd


ygyJ/ a*s? t,f(rf) a&mhbmh(xf)(pf)u olYpmtkyfudk tJ'DhurÇmeJY
pzGifhxm;NyD;wJhaemuf vGefcJhwJh &mpkESpf ESpfpktwGi;f rSm taemufwkdi;f
,Ofaus;rIrsm;&JU aygufuGJrIaMumifh urÇmh,Ofaus;rIawGtm;vHk; b,f
enf; b,fyHk ajymif;uke?f vJukef? ½dkucf wfukefyHkrsm;udk tawmfBuD;udk
tao;pdwf azmfusL;xm;ygw,f/
olazmfusL;xm;wJh ajymif;vJrI vkyif ef;pOf[m wpfvrf;oGm;yg/
usefwmawGtay:rSm taemufurÇm&JU ½dkucf wfrIoufoufom jzpfyg
w,f/ ('g uRefawmfhpum;vHk;awGyg/ ola&;xm;wJhtwdki;f r[kwyf g
bl;/) ]taemufwkdi;f vGef urÇm}vdkY acgif;pOfwyfxm;wJh tqHk;owf
tcef;rSmawmh taemufwkdi;f &JU csJUxGirf Itqifh tqHk;owfoGm;csed frSm
urÇmBuD; b,fyHkb,fenf; use&f pfcJhr,fqkdwmudk olu cefYrSef;wGuf
csufxm;ygw,f/ odkYaomfvnf;yJ tjcm;tjcm;aom ,Ofaus;rIawG?
'grSr[kwf vlYabmifawGtm;vHk;taeeJY olwdkYudk,folwdkY EdIif;qcsed fxdk;
Munfhp&m pHwpf&yftjzpf taemufwdki;f vlY,Ofaus;rIuom xm;&pf
r,fvdkY olu rrSdwrf oHk ,HkMunfygw,f/ olu onfvdk qdkw,f/

"¿»ú³©Ù·º ¬¿»³«º©¼µ·ºåªÙ»º ±®¼µ·ºåÄ ¬»«ºc¼×·ºå¯Øµå ªÍ²º¸


«Ù«º« ú¼Í¿»¿§±²ºñ ¬¿»³«º©¼µ· ºåÄ ©»º¦¼µå®-³å¿Ó«³·º¸
¬¿»³«º«®Y³¬³å ¶··ºå§ôº¿ª¸ú¼Í©©ºÓ«Ò§Üå ¬¿»³«º©¼µ·ºåÄ
½-Õ§º«¼µ·º®×«¼µ ½¹¨µ©ºú³©Ù·º®´ ¨¼µ¬¿»³«º©¼µ·ºåÄ ªµ§ºú²º «¼µ·º
ú²º®-³å¶¦·º¸±³ ½¹¨µ©º©©º¶®Öª²ºå¶¦°º¿»¶½·ºå§·ºñ ¬¿»³«º
©¼µ·ºå ©»º¦¼µå®-³åÛÍ·º̧ ¿©Ù嶮·ºô´¯½-«º®-³å¬³å ¬þ¼«ú ôѺ¿«-å
®× ©¼µ·ºåª¼µª¼µ¨Ö±¼µÇ ±¼±¼±³±³§·º ±Ù§º±Ù·ºåô´½Ö¸Ó«¿ªÒ§Ü©²ºåñ

trSefawmh vlY,Ofaus;rIwpf&yfvHk;&JU txG#ftxdyfudk taemuf

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïèï

wdki;f ,Ofaus;rIu udk,fpm;ûyaew,fqdkwJh olY&JU cdkifrmvSwJh awG;q


xifjrifcsuf[m taemufwkdi;f ESvHk;tdrfawGxJrSm pGJjrJaewJh ,HkMunfrI
wpf&yfjzpfygw,f/ tJ'Dh ,HkMunfcsuf[m taemufwkdi;f ESvHk;tdrf
awGxrJ mS wif pGJjrJaewmr[kwyf gbl;/ taemufwkdi;f r[kww f Jh pdwEf v
S Hk;
awGxJudkvnf; xGi;f azmuf0ifa&mufoGm;cJhygw,f/ ASD? tuf(pf)?
Edkuf ayg(vf)u taemufwkdif;,Ofaus;rIonfom wpfurÇmvHk;eJY
oufqdkiw f Jh ,Ofaus;rIukd udk,fpm;ûyw,fqkdwJh pum;eJY onftcsuf
udk jyocJhygw,f/

±®Y³ú ±Øµå±§º½-«º
uRefawmfh&JU aumufcsuu f awmh awmfawmfBuD;udk ½dk;pif;ygw,f/
0pfvsH(rf) ruúae;(vf)eJY a*s? t,f(rf)? a&mbmh(xf)(pf)wdkYvdk ordkif;
q&mawGu vGecf JhwJh ESpfaygif; ESp&f mumvtwGif; ordkif;&JU yifr
pD;qif;rIonf wpfvrf;oGm;omjzpfw,fvdkY azmfusL;cJhMuwm rSeu f ef
ygw,f/ ruúae;(vf)u onfvdk a&;cJhw,f/

±¼µÇú³©Ù·º ©°º¯ôº¸«¼µåú³°µ ¬ªôº¿ª³«º©Ù·º ¬³úÍ©¼µ«ºú¼Í


ôѺ¿«-忱³ Ò®¼Õ˶§ª´®×¾ðÄ Å»º§»º¿Å³·ºå®-³å«¼µ ¶§©º±³å
°Ù³ §·º ¨¼µå ¿¦³«ºð ·º¿ú³«º Û ¼µ · º¿±³ ¬¿¶½¬¿»©°ºú §º± ¼µ Ç
¿ú³«ºú¼Íª³¿°ú»º ¬¿»³«º«®Y³Ä ½-Ö˨ٷº®×« §Ø¸§¼µå¿§å½Ö¸¿ª
±²º ñ ¨¼ µ Ç ¿ »³«º ÛÍ ° º ¿ §¹·º å ©°º ú ³©¼ © ¼ ¬ ©Ù · º å ©Ù · º « ³å
¬¿»³«º©¼µ·ºå®Åµ©º¿±³ «®Y³±²º ¿ù±¯¼µ·ºú³ ôѺ¿«-å®×
¬¿®Ù¬ ÛÍ° º® -³å¬³å ©°º¯ ôº¸«¼ µåú³°µÛ Í° º Ñ¿ú³§©¼µ «º©Ù· º
¶®°º¦-³å½Ø¿±³ ¬ô´¬¯®-³åá »²ºå§²³®-³å¶¦·º¸ ½-¼»º²¼yô´ Û¼µ·ºú»º
¬°Ù®ºå«µ»ºÞ«¼Õ姮ºå½Ö¸Ó«¿§¿©³¸±²ºñ

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïèî ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

vGefcJhwJh &mpkESpfESpfcktwGif;rSm urÇmhordkif; pD;qif;oGm;yHku


onfvdkonfyHkjzpfaew,fqkdwmudk uRefawmf vufcHygw,f/ ordkif;
pD;qif;yHku wu,fh wpfvrf;oGm;ygyJ/
ESpfq,fhwpf&mpktwGuf uRefawmfh&JU a[mudef;uawmh ½dk;pif;vS
ygw,f/ tJ'guawmh &mpkESpfaygif;rsm;pGmMumjrifcJhNyD;wJhaemuf t,l
tqawG? wefzdk;awGeJY vlawG&JU pD;qif;rI[m yxrqHk;tBudrftjzpf
ESpfvrf;oGm;jzpfawmhr,fqkdwmygyJ/ t,ltqawG ESpfvrf;oGm; jzpf
awmhr,fqdkwJh todonm[m taemufwkdi;f wwfodynm&Sif trsm;
tjym;twGufawmh tifrwefvufcH&cufwJh todonmygyJ/ bmvdkYvJ
qdkawmh olwdkYu urÇmBuD;udk olwkdYoabmwpfckwnf;eJYwif ½Ijrif
oHk;oyfxm;cJhMuwmudk;/ a*s? t,f(rf)? a&mbmh(xf)(pf)&JU pum;udk
aemufwpfBudrf udk;um;cGihaf y;Muapcsiyf gw,f/ ]0da&m"doabmt&rl
uREfkyfwkdYonf tBuD;jrwfqHk; atmifyGJcHonfh acwfumvwpfckqDodkY
0ifa&mufMu&awmhrnf jzpfayonf/ xdkatmifyJu G Edkiif Hawmf zGJUpnf;yHk
rsm;ESihf pD;yGm;a&;qufqHrIrsm;ay:wGif cHrnfhatmifyJGr[kwrf lbJ vlom;
tm;vHk;\ onf;yGwEf Sihf pdwfESvHk;rsm;tay:wGif cH,lrnfh atmifyGJyif
jzpfavonf/ ,cktcgwGif olwdkYonfum; taemufwkdi;f om;rsm;yif
jzpfaumif;jzpfaeavmufayNyD}wJh/
a*s? t,f(rf)? a&mbmh(xf)(pf)[m olY&JU pmtkyfxJrSm qifjcifwHk
w&m;BuD;rm;NyD; ryvTm;vSwJh vlwpfa,mufjzpfygw,f/ olu tjrif
usOf;ajrmif;olwpfa,mufvnf;r[kwo f vdk txufpD;uaeNyD; onf
pmtkyu f dk a&;om;cJhwm r[kwb f l;qdkwmudkvnf; uRefawmf av;av;
eufeuf ajymcsiyf gw,f/ odkYaomfvnf; ol riHkro d Gm;wmu wu,fhukd
½dk;pif;&Si;f vif;vSwJh trSefw&m;udkyg/ tJ'guawmh taemufwdki;f
t,ltqawGeJY taumif;qHk;tavhtxawG tm;vHk;[m olajymcJhovdk
vlom;tm;vHk;&JU pdwEf SvHk;awGxJukd xGif;azmuf 0ifa&mufyif 0if

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïèí

a&mufEkid cf Jhvifhupm; tjcm;aom ,Ofaus;rIrsm;rSm &dSaewJh onf;yGwf


rsm;eJY 0dÓOfrsm;uvnf; r,dr;f r,dkif cdkirf mpGm usef&SdaeqJqdkwJh
tcsufygyJ/ tjcm;aom vlYabmiftrsm;tjym;tay: jzefYusuf ûcHvTr;f
EdkifpGrf;&dScJhwJh taemufwkdi;f tay:,Ha&TrIefMuJawG&JU ½dkufcwfrIaMumifh
vHk;vHk;udk xdcdkufroGm;Edkiw f Jh bmoma&;eJY ,Ofaus;rI tiftm;awG
pkpnf;odkrSD;&m avSmifuefawGu eufeuf½dIi;f ½dIi;f BuD; &dSaeygw,f/
urÇmBuD;udk &pfywfxm;wJh taemufwdkif; ûcHvTmtxyfxyfeJY
uRefawmf pajymcJhwmyg/ uRefawmfwdkYawG ESpfq,fhwpf&mpkxJudk
0ifoGm;wJh tcgrSmawmh tJ'DhûcHvTmawG z,f&Sm;vdkujf cif;eJYtwl <u,f0
wJh vlom;,Ofaus;rIopfrsm;udkvnf; vSp[ f azmfxkwfay;awmhrSm
jzpfygw,f/
uRefawmfhvdk taemufwkdi;f &JUtjyiftyrSm aexdkifcJholrsdK;uom
usef&SdwJhurÇmjcrf;tay: oufa&mufcJhwJh taemufurÇm&JU ½dkufcwfrI
[m b,fhuavmuf jyif;xefvSw,fqkdwmudkomrubJ wjcm;vlrsKd ;
awG&JU pdwEf SvHk;awGxJukdtJ'Dh½dkufcwfrItwdki;f tqu b,ftwdki;f
twmtxdom ½dkucf wfEdkipf rG ;f &dSEkid wf ,fqkw d mudkyg xif;xif;jyufjyuf
jrifEdkifrSmyg/ wu,fh 0da&m"du a*s? t,f(rf)? a&mbmh(xf)(pf)eJY
qefYusifbufjzpfygvdrhrf ,f/ olajymovdk taemufwkdi;f ,Ofaus;rIu
vlom;tm;vHk;&JU onf;yGwef JY pdwfESvHk;udk odrf;êuH;,liifrSm r[kwfyg
bl;/ wu,fh 0da&m"du taemufwkdi;f t,ltqawGeJY enf;ynm
awG[m tcsed Mf umvmwJt h cgrSm wjcm;vlYabmifrsm;rSm &dw
S hJ vlawG tzdYk
olwdkY&JU udk,fydkif,Ofaus;rI tajcwnf&m rlvtprsm;udk jyefvnf
&SmazG&mrSm ydkifydkifEdkifEkdi?f t&om&dS&dSeJY &SmazG azmfxkwfEkdiv
f matmif
yHyh k;d ay;oGm;awmhrSmom jzpfygw,f/
tm&Swdkuu f vlawG&JU vufxJudk ½kyjf rifoHMum;pufawG a&muf
vmwJhtcgrSm apmapmydki;f rSmawmh a[mvD;0k(xf)u xkwv f kyv
f dkuw
f Jh

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïèì ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

taemufwkdi;f ZmwfawGukd Munfh½IcJhMuygw,f/ ,aeYxufwkdiv f nf;


trsm;tjym;u 'gawGukdyJ MunfhaeMuqJygyJ/ ]t&if;tjrpf}qdkwJh
tpDtpOf[m olwdkYawGtaeeJY jyjyav;om odrDvdkuw f Jh twdwu f dk
azmfusL;xm;wmrdkY y&dowf&JU tm½Hkudk rvGww f rf; zrf;pm;EdkifrSef;
tar&duef Edkiif Hom;trsm;pk odaeMuovdkygyJ? taemufwkdi;f r[kwfwJh
vlYabmifawG[mvnf; olwkdYeJY &mpkaygif;rsm;pGm tqufjywfaecJhwJh
t&if;tjrpfrsm;buf jyefvSnhu f kefMuygNyD/ Oyrmtm;jzifh tm&Swkdurf Sm
qdk&if vlYabmifwpfckcsi;f pD[m olwkdYeJY qdkif&mqdki&f m twdwu f mveJY
jyefvnf qufpyf,lp ûyaeMuygNyD/ &mr,eeJY r[mbm&wvdk [dE´L
oHydkif;armfuGef;awGukd tqifhqifhvufqifhurf;,lcJhMuwJhtaMumif;
taemufurÇmu vltawmfrsm;rsm;u Mum;zl;Muygw,f/ onf oHykdi;f
armfuGef;awG[m tdE´d,EdkifiHom; vli,fvl&G,af wG&JU pdwfESvHk;xJrSm
rdcif&JUEdkYcsKd udk aomufpkdYcsed uf wnf;u pwifpGJjrJ tjrpfwG,faecJhwm
awGyg/ 'gayr,fh onfZmwfvrf;awGukd yg;pyfeJYjzpfap? pmayeJYjzpfap
vufqifu h rf;,lcMhJ u&wmyJjzpfygw,f/ onfoyH kid ;f armfueG ;f awGukd ½kyof H
Zmwfvrf;rsm;tjzpf toufoGif;vdkufwJhtcgrSmawmh tdE´d, vlrsdK;
oef;aygif;rsm;pGm[m vkyv f ufpawGukd &yfvdkY taemufwkdi;f u pDrH
xkwfvkyfvdkufwJh ½kyfoHaowåmrsm;uwpfqifh olwdkY&JUudk,fydkif
,Ofaus;rItpOftvmudk Munfh½I&if; tyrf;ajzukeMf uygawmhw,f/
tvm;wltjzpfrsKd ;awG[m wjcm;wjcm;aom tm&SvaYl bmifawGrmS vnf;
jzpf a y:aeygw,f / 'grS r [k w f & if v nf ; jzpf v mygawmh r ,f /
½dk;½dk;pif;pif;av;om ajym&OD;r,fqkd&if &mpkESpfaygif;rsm;pGm ikyv f QdK;
uG,af ysmufaecJhwJh tm&S,Ofaus;rIawGtmvHk;[m onfenf;eJY wpfzef
jyefvnf Edk;xvmawmhrmS ? qef;opfvmawmhrmS ygyJ/
uRefawmfhtaeeJY ajymif;vJoGm;wJh urÇmBuD;eJY ywfoufwJh Oyrm
tenf;tusOf;rQudkom wifjyEdkifaerSef; uRefawmf odygw,f/ uRef

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïèë

awmf a[mudef;xkwzf kdY BudK;pm;aewJh tem*wfurÇm&JU ½kyyf HkvTmudk


jyufjyufxifxif rjrif&ao;bl;vdkY uRefawmfh vkyfazmfudkizf ufawGu
uRefawmfhukd ajymMuygw,f/ olwdkYwifruygbl;? uRefawmfukd,fwkdif
vnf; tJ'DhurÇmudk jyufjyufxifxifrjrifao;ygbl;/ 'gayr,fh vm
awmhr,fh urÇmopfukd azmfñTef;aewJh t&mrsm;udkawmh tMuHûy wifjy
csiyf gw,f/ tJ'guawmh tifwmeufvkdYac:wJh Edkiif Hwum qufoG,f
a&; uGeyf sLwmuGe, f ufeJY zGJUpnf;xm;wJhurÇmBuD;yg/
uaeYrSm tifwmeufxJu yifhultdrpf mrsuEf Smrsm;&JU 90&mcdkifEIe;f
[m t*FvdyfbmomeJYomjzpfw,fvkdY od&ygw,f/ 'gayr,fh tifwm
eufxJrSm yg0ifwJhtaMumif;t&mawGudkawmh xkwfvkyfolrsm;uom
zefwD;wifqufaeMuwmr[kwb f J tifwmeufukdoHk;pGJaeMuwJh azmuf
onfrsm;uyg wifqufaeMuygw,f/ uRefawmfh&JU a[mudef;awGom
rSerf ,fqkd&if t*FvdyfbmomeJYwifxm;wJh yifhultdrfpmrsuEf SmawG&JU
tcsKd ;tq[m jznf;jznf;csi;f usqif;oGm;NyD; tJ'hD yifhut l rd f pmrsuEf Sm
awGrmS bmompum;trsm;tjym;eJY tpm;xdk; 0ifa&mufvmygvdrhrf ,f/
EdkifiHwumqufoG,af &;uGef,ufukrd S t"duuswJh o½kyjf ypHwpf
cktjzpf uRefawmf a&G;xkwjf y&wmtaMumif;&dSygw,f/ tifwmeuf
[m a[mvd0k('f)½ky&f Siaf wG? taemufwkdi;f ½kyo f HZmwfvrf;awG? pD
t,f(ef)t,f(ef)? bDbDpDwkdYvkd owif;XmeawGeJY rwlygbl;/ tJ'gawG
tm;vHk;u usew f JhurÇmBuD;wpfckvHk;&JU rsuv
f Hk;awGxJeJY pdwfESvHk;awG
xJudk wpfvrf;oGm;pepfeJYom wpfzufowf 0ifaewJht&mawGyg/
EdkifiHwumqufoG,af &;uGef,uf tifwmeufuusawmh toGm;tjyef
ESpv f rf;oGm;pD;qif;aewJh t&myg/
'ghaMumifh t,ltqawGeJY wefzdk;xm;rIawG ESpv f rf;oGm;jzpfvm
awmhr,fqdkwJh uRefawmfh&JU tqdkûycsuf rSefr,fqdk&if tJovdk ESpv f rf;
oGm;jzpfaMumif; oufaocHcsufu tifwmeufeJY zGJUpnf;xm;wJh urÇm

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïèê ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

BuD;rSmom pwif ay:xGe;f vmrSm jzpfygw,f/


onftajymif;tvJBuD;awG tm;vHk;aMumifhawmh urÇmBuD;udk iHk
xm;wJh temufwdki;f ûcHvTmtm;vHk; aysmufuG,foGm;rSm r[kwyf gbl;/
taemufwdki;f t,ltqoabmw&m;awG[m taemufwkdif;rSma&m
taemufwdki;f r[kww f Jh vlYabmifawGrSmyg vufawGUtoHk;usvSw,f
vdkYqkcd hw
J Jh a*s? t,f(rf)? a&mbmh(xf)(pf) rSeyf gw,f/ enf;ynmaumif;
wpfckrSm vlrsdK;cGJjcm;rI? tom;ta&mifcJjG cm;rI r&dyS gbl;/ vlwkdi;f twGuf
toHk;wnfhwmcsnf;ygyJ/ taemufurÇmu aq;ynmt&wdk;wufrI
[m vlom;tm;vHk;twGuf tusdK;jzpfxGef;cJhygw,f/ tvm;wlyJ?
taemufwdki;f vlrIa&;eJY EdkifiHa&; t,ltqoabmw&m;rsm;[mvnf;
vlom;tm;vHk;twGuf tusdK;jzpfxGe;f aeaprSmyg/ Oyrmtm;jzifh w&m;
Oya'pdk;rdk;a&;u (Oya'udk udkiNf yD; pdk;rdk;wmxuf) tm&S vlYabmifawG
xJrSm cdkicf kdifrmrm tjrpfwG,v f mcJhygNyD/ onfvkd w&m;Oya'pdk;rdk;vm
jcif;[m uHauR;csajr&Siyf a'o&mZfqefwJh tavhtxawGudk y,fcGm
jzpfapcJhygw,f/ eufzSmwpfZif(rf)vdkYqkdwJh aqGrsdK;aumif;pm;a&;0g'
tpm; r,f&pfwkdca&pDqkdwJh t&nftcsif;&dSolrsm;u OD;pD;OD;&Guûf ywJh
yHkpHuom tm&SvlYabmifawGxJrSm pHûyp&m pepfwpfckjzpfvmwmeJY
wpfNydKifeuf tJ'Dhtm&SvlYabmifawGrSm&dSwJh OD;aESmufpGrf;tm;awG
tBuD;tus,f yGiht f efxu G v
f matmif azmfaqmifay;Edkiaf wmhrmS yg/
ESpfq,fhwpf&mpkrSm taemufwdkif;r[kwfwJh vlYabmifawGudk
pdefac:aewJh wu,fhjyóemu b,ftaemufwkdif;ûcHvTmawGukd quf
vuf xdef;odrf;xm;NyD; b,fûcHvTmawGukd z,f&Sm;&rvJqdkwmudk
qHk;jzwf&r,fh jyóemygyJ/
'gaMumifhrkdYvdkY taemufwdki;f &JU jc,fvS,pf k;d rdk;rI tqHk;owfoGm;wJh
acwfumv[m taemufwkdif;r[kww f Jh vlYabmifawGtwGuf vG,ful
acsmarGUaerSmawmh r[kwyf gbl;/ olwkdY&JU vlYabmifawGxJrSm usef&pf

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïèé

cJhwJh taemufwdki;f tpOftvmtm;vHk;udk jiif;y,fr,fqdk&ifawmh


arG;uif;p uav;udk a&>rmaygufNyD; a&rGe;f atmif wrifvkyfovdk
jzpfoGm;rSmyg/ b,ftaemufwkdi;f pepfawGeJY ,Ofaus;rIawGukdjzifh
xde;f odr;f NyD; olwkdY&JUvlYabmifawGxu J kd oGyo
f Gi;f ,loifhw,f? b,f[m
awGukjd zifh y,fcGmoifhw,fqdkwmudk w½kwfyJjzpfjzpf? tdE, ´d yJ jzpfjzpf?
tif'dkeD;&Sm;yJjzpfjzpf? tD&efyJjzpfjzpf? ta&SUwdki;f vlYabmif wpfckcsi;f pD
taeeJY aoaocsmcsm pOf;pm;csed q f oifhygw,f/
rdrwd kdY&JU tem*wftwGuf b,fvdk udk,fykdiv f u©Pmudk vdkcsif
w,fqkdwmudk qHk;jzwfzkdYtwGuf tm&Som;trsm;tjym;&JU pdwfxJrSm
yifyef;qif;&Jjcif;BuD;pGm BudK;pm;tm;xkwaf eMuygw,f/ tm&Som;awG
[m olwkdY&JUukd,yf dkif ,Ofaus;rI t&if;tjrpfawGxJua&m taemuf
urÇmqDuyg taumif;qHk;? tjrwfqHk;awGudk azmfxkwfEkdifatmif
BudK;pm;aeMuygw,f/ tJovdk tm;xkwaf ejcif;aMumifhvnf;yJ ordki;f &JU
aemufwpfcef;pOf[m urÇmBuD;wpfckvHk;twGuf pdwfvIy&f Sm;p&m ydk
aumif;aeawmhwmyg/
wpfcsdefwnf;rSmyJ (tcktcsdefrSmawmh taemufurÇmrSmom ay:
xGef;vsu&f dSaewJh) OD;aESmuftm[m&eJY (,aeYxufwdkif azmfr,l&
ao;wJh) tm&Som;wdkY&JU <u,f0vSwJh OD;aESmufpGrf;&nfwkdY[m obm0
t&udkyJ ]tpyfwnfh}aew,fqdkwmudk qpfvpfcef awmifMum;&JU
atmifjrifru I jyovsu&f Syd gw,f/
EdkifiHa&;eJY ppfa&; ab;'PfawGaMumifhom cg;rjywfbl;qdk&if
pD;yGm;a&;tiftm;pkawGuvnf; taemufwkdi;f enf;ynm? t&if;tESD; eJY
jynfyydkYukeaf wGudk tm&Svkyfom;awG? tm&S aps;uGuaf wGeJY eD;onf
xufeD;vmatmif qGJ,lawmhrSmyg/ ypdzw d fwpfvTm; pD;qif;aewJhukef
oG,af &; a&pD;aMumif;[m twåvefwdwfork'´&mudk jzwfausmpf D;qif;
aewJh ukeo f G,fa&; a&pD;aMumif;xuf ydkjrefvmNyDqkw d meJY wpfNydKifeuf

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïèè ¬©;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

tar&duefEdkifiHeJY tm&S&JU tquftpyfawGuvnf; wpfzefjyefNyD;


av;euf cdkiu f snvf mOD;awmhrSmjzpfygw,f/
'gawGtm;vHk;[m urÇmhordki;f rSm xl;jcm;wJh wdk;wufjzpfxGef;rI
aemufwpf&yfudk OD;wnfaeawmhrSmyg/ wcsdKUawGu ajymMuw,f/
yx0Dqdkwm uHw&m;twdki;f ygwJh/ tcktcsdeftxdawmh tar&duefeJY
Oa&mywdkY[m us,fajymvSwJh twåvefww d o
f rk'´&mBuD;jcm;aevifh
upm; wlnDwJh ordkif;aMumif;eJY ,Ofaus;rI t&if;cHrsm;udk taMumif;
ûyNyD; wpfom;wnf;jzpfaecJhMuygw,f/ 'gayr,fh tcsed Mf umvmwJhtcg
rSmawmh tJ'DhESpfydkif;&JU yx0Dtaetxm;? pD;yGm;a&;eJY Edkiif Ha&; vdk
tyfcsufrsm;t& tar&duefeJY Oa&mywdkY[m wpfvrf;pD oGm;ukeEf dkifyg
w,f/ tckvmr,fh &mpkESprf Sm tar&duefeJY Oa&mywdkY[m pnf;csuf
rwlwJh bifoHeJY csDwufMuawmhr,fvdkY cefYrSef;vdkY&ygw,f/ tcktcsdef
txdawmh tar&duefeJY Oa&mywdkYMum;u ukeo f G,fa&;eJY pD;yGm;a&;
tjiif;yGm;rItm;vHk;udk aemufqHk;rSm ajyajyvnfvnf ajz&Sif;Edkiaf eyg
ao;w,f/ 'gayr,fh wu,fvdkYrsm; wpfcsed fcsdefrSm tJ'Dh tjiif;yGm;
rIawGu wif;rmvmr,fqkd&if uRefawmfwkdYawGtaeeJY rtHhMooifhyg
bl;/
'gawGtm;vHk;u uRefawmfh&JU tNyD;owf 0da&m"daumufcsufudk
csjzpfapygw,f/ vGecf JhwJh&mpkESpEf Sppf ktawmtwGi;f rSm taemufwkdi;f &JU
xl;jcm;ajymifajrmufvSNyD; tHhcsD;avmufwJh tusdK;ûyrIrsm;udk rSwfwrf;
ûycJhMuavwJh0pfvsH(rf)ruúae;(vf)eJY a*s? t,f(rf)? a&mbmh(xf)(pf)
wdkYvdk pma&;q&mawGu taemufwkdi;f [m qufNyD;awmh tifwdkuf
tm;wdkuw f nf &dSaeavOD;r,f? tm;rmeftwdeJY pdkvGifawmufyaeOD;
r,fvdkY rrSdwrf oHk ,HkMunfMuygw,f/ odkYayr,fhvnf; qufNyD;awmh
tifwdkuftm;wdkuf &dSaejcif;aMumifhyifvQif taemufurÇm[m wjcm;
,Ofaus;rIawGqDu aumif;jrwfwJhpdwEf SvHk;awGukdvnf; pdwf0ifwpm;

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ¬³úͱ ³å®-³å °Ñºå °³åÛµ¼·º¿° òòò ïèç

eJY olwkdY&JU,Ofaus;rIxJukd oGyfoGif;,lMuavOD;rSmvnf;yJjzpfygw,f/


tJovdk vky&f if;uae taemufurÇm[m olYtvdkvkdukd ûyjyifajymif;
vJ&awmhrSmyg/ taemufurÇmxJrSmwif wpfOD;eJYwpfOD;tjyeftvSef
trDSo[Jûyae&wJh urÇmav;wpfurÇm&JU yHkpHi,fav; ay:aygufvm
ygvdrfhr,f/ tJ'Dh urÇmi,fav;xJrSmawmh &Sio f efaewJh ,Ofaus;rI
rsdK;pHk? t,ltqrsdK;pHkeJYjynfhESuaf eavrSm rvGJygbl;/ aemufqHk;rSm
taemufurÇm[m olY&JU tjrifhqHk; pHrsm;twdki;f &yfwnfoGm;rSmjzpfNyD;
wu,fh vlYrsdK;aygif;pHk aexdkiMf uwJh vlYabmifwpf&yfjzpfoGm;awmhrSm
vnf; rvGJ{uefygbJ/
onfae&mrSmvnf; uRefawmfu taemufurÇm[m vlrsKd ;aygif;pHk
rSDwif;aexdkiMf uwJh t&yfjzpfvmr,fvkdY ajymwJhtcg uRefawmfhrdwfaqG
awGu rsufarSmifukyfNyD; olwdkYawmh tJovdkjrifMunfhvdkYr&bl;vdkY
qdkMujyefygw,f/ uReaf wmfhtwGuf uHaumif;oGm;wmu 2000jynfhEpS f
ZGev f xkwf r*¾Zif;xJrSm vef'efeJYywf
oufvkdY tifrwefaumif;wJh aqmif;yg;wpfyk'f ygvmwmygyJ/ tJ'Dh
aqmif;yg;t& vef'ef[mqdk&if urÇmay:rSm &dS&dSorQ NrdKUrsm;teuf
vlrsdK;aygif;pHkrSDwif;aexdkirf I trsm;qHk; NrdKUBuD;wpfNrdKUjzpfvmEdkiw
f ,f
vdkY qdkxm;ygw,f/ tJ'Dh aqmif;yg;xJrSm a&;xm;wmu onf
vdyk g/

ª»ºù»º©Ù·º ©°º«®Y³ªØµå ¿»¨¼µ·ºÓ«±²ºñ ¿¬³¸ø½º÷°¦¼µÇøùº÷ª®ºå


¬©¼µ· ºå ¿ªÏ³«º±Ù³åªÏ·º ¬¼Û ¼lôª´®-¼Õå®-³åá «¼µªØ¾ÜôØ® -³åá
¾öÚª³å¿ù¸øúͺ÷ª´®-¼Õå®-³åá ¬Ü±Üô¼µå§Üåô»ºå®-³åá §¹«°*©Û7Ü®-³åá
cµúͪ´®-¼Õå®-³åá ®ôºª³¿»åúÍ»ºå®-³åá ®¿ªåúÍ»ºå®-³å«¼µ ¿©ÙËú§¹ª¼®º¸
®²ºñ ª»ºù»ºÒ®¼Õ˨֩ٷº ª´®-¼Õ忧¹·ºå ·¹å¯ôº½»ºÇ±²º ©°º®-¼ÕåªÏ·º
ª´ÑÜå¿ú¬³å¶¦·º¸ ë9ððð¿«-³ºú¼Í±²º¸ ª´Ç¿¾³·º¬±¼µ·ºå¬ð¼µ·ºå®-³å

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm ïç𠬩;¿ «-³º ø¶®»º®³¶§»º÷

¬¶¦°º¶¦·º¸ ¬¿¶½½-¿»¨¼·µ ªº -«úº Óͼ «¿§±²ºñ ®²º±²º¿¸ »Ç©Ù·º ®¯¼µ


ª»ºù»ºÒ®¼ÕË$ ±Øµå°ÙÖ¿±³ ¾³±³°«³å®Í³ ¬®-¼Õ忧¹·ºå íðð®Ï
ú¼Í±²ºñ ¨¼µª´®-¼Õå«ÙÖ®-³åÄ §®³Ð®Í³ îðïð½µÛÍ°º ®©¼µ·º®Ü©Ù·º
ª»ºù»º¿»ª´ÑÜå¿ú °µ°µ¿§¹·ºåÄ íðú³½¼µ·ºÛ×»ºå ¬¨¼ ©¼µå§Ù³åª³
®²ºÅµ ½»ºÇ®Í»ºå¨³åÓ«Ò§Üå ¨¼µíðú³½¼µ·ºÛ×»ºå ¬»«º®Í ¬®-³å°µ®Í³
¬öÚª»ºÛ¼µ·º·Ø©Ù·º ¿®Ùå¦Ù³å±´®-³å±³ ¶¦°ºÓ«¿§ª¼®º¸®²ºñ

wpfcsdefu taemufwkdif; ordkif;xJrSmwke;f u vef'efNrdKU&JU tcsuf


tcsmusvSwJh tcef;u@eJY uRefawmfhaqmif;yg;udk pwifcJhwmudk
pmzwfolrsm; rSwrf dMuygvdrhrf ,f/ tJ'Dhtcsdew f kef;u vef'efNrdKU&JUvrf;
awGudk a&TeJY tem;uGyx f m;csed faygh/ tJ'Dh vef'efNrdKUBuD;[m wu,fhudk
vlrsdK;aygif;pHk rSDwif;aexdki&f m NrdKUBuD;wpfNrdKUtjzpf ajymif;vJoGm;jcif;
[m ZAÁL'DygvufsmawmifuRef;rSm edrw d xf Gef;ovdkygyJ/ onfvdk vlrsdK;
aygif;pHkeJY jynfhESufvmawmhrSm[m t*FvefEkdiif HwpfEkdiif Hwnf;rSmom
r[kwfawmhbJ taemufurÇm&JU ae&mtawmfrsm;rsm;rSmyg jzpfvm&
awmhrmS yg/
'ghaMumifh taemuftem;? taemuftusefudk ,Ofaus;rIopf
wpf&yf ay:aygufvmjcif;tjzpf½IjrifEkid yf gw,f/ vlom;wdkY&JUtaumif;
qHk; t&if;tjrpfawG pka0;&m ae&mwpfae&mjzpfvmr,fhoabmygyJ/
taemufurÇmrSm aexdkiMf uwJh uRefawmfhrdwaf qGrsm;taeeJY uRef
awmfh&JU onfaumufcsuf[m taumif;jrifpdwfeJY qGJxkwfvdkufwJh
aumufcsut f jzpf jrifEkid Mf uygapvdkY qkawmif;vdkuyf gw,f/

ª«º©ÙÖ¿¦³º
http://www.cherrythitsar.org

www.foreverspace.com.mm