Anda di halaman 1dari 24

SELAMAT HARI DEEPAVALI

Bil 84 13 - 19 NOVEMBER 2020 PP19441/12/2018 (035014) PERCUMA www.wilayahku.com.my


wilayahku.com.my Wilayahku @akhbarwilayahku Wilayahku WK TV

KL, Putrajaya, Labuan kini


Wilayah bebas berniaga
#Belanjawan2021
Bina semula kehidupan
di tiga wilayah
>> 9, 10 ,11 & 16

M
EMAHAMI tempat sesuai di Kuala
keperluan rakyat Lumpur, Putrajaya dan
untuk mencari Labuan.
pendapatan tambahan Menteri Wilayah Imbas kod QR
di kala pandemik Persekutuan Tan Sri TPr untuk tonton
COVID-19 melanda Annuar Musa berkata video berkaitan.
negara ini, Kementerian kebenaran tersebut
Wilayah Persekutuan diberikan selama enam
(KWP) membenarkan bulan bermula 15
orang ramai untuk November ini sehingga
berniaga di mana-mana 15 April 2021.
BERITA lanjut DI MUKA 3 & 4

Kiosk untuk rakyat


Taman 274 ekar di KL tak boleh digondol! >>18

PELBAGAI usaha yang dan tidak boleh ‘diusik’


dilakukan kerajaan bagi oleh mana-mana pihak.
memastikan kelestarian Langkah proaktif
alam sekitar sejajar berkenaan juga dilihat
dengan pembangunan mampu memberi
mampan di Kuala sinergi kepada
Lumpur sejak 2009, kehidupan berkualiti
berhasil apabila Taman di bandar selaras
Persekutuan Bukit perancangan untuk
Kiara diwartakan Mac membangunkan taman
lalu. awam berskala besar
Dengan pewartaan bagi menampung
tersebut, taman yang keperluan rekreasi
berada di pinggiran ibu warga kota. Berhibur sambil
negara itu bukan hanya makan udang galah
menjadi ‘green lung’ di Putrajaya
malah terus terpelihara BERITA lanjut DI MUKA 2
>> 21
2 BERITA 13 - 19 NOVEMBER 2020

Taman Persekutuan Bukit Kiara dibangunkan dengan konsep ‘Park dan Arboretum’

Khazanah landskap negara dikekalkan


Taman Persekutuan
Oleh NAZWIN NAZRI
winwilayahku@gmail.com
“Selain itu juga, ­Pembangunan
TPBK adalah untuk menjadi
INFO Bukit Kiara
sebuah taman rekreasi awam - Pengurusan di bawah

M
E N Y E D A R I berskala besar yang mampu Jabatan Landskap Negara
­kepentingan ­kawasan menampung keperluan riadah - Dikategorikan sebagai
hijau dan usaha pelbagai lapisan masyarakat Taman Awam Berskala
­untuk ­mewujudkan Bandar dengan mengekalkan ­ ciri-ciri Besar
Dalam T ­aman di bandaraya semulajadi tapak,” ujarnya
Kuala Lumpur, sebuah taman ­kepada Wilayahku pada Rabu. - Keluasan melebihi 250
ekar
berskala besar di Bukit Kiara
­ Melihat kepada usaha ­inklusif
yang berkeluasan berkenaan, kata Rotina, - Aktiviti yang dilaksanakan
500 hingga 1,000 jabatannya dan be- lebih dinamik seperti
ekar dibangunkan berapa agensi ter­ libat berbasikal lasak dan hiking
­bermula 2007. menggiatkan ­usaha Taman Awam Bukit Kiara
T i n d a k a n untuk ­mewartakan
progresif itu kemu-
­ ­keseluruhan lot-lot - Nama asal Taman Rimba
diannya menjadikan tanah di kawasan Bukit Bukit Kiara
Jabatan Landskap Kiara bermula 2009. - Pengurusan di bawah
Negara (JLN) se-
­ Ujar beliau, ­proses Dewan Bandaraya Kuala
bagai agensi yang pewartaan adalah Lumpur (DBKL)
bertanggung jawab ROTINA bertujuan untuk me-
untuk merancang, mastikan sumber - Dikategorikan sebagai
PENGUNJUNG Taman Persekutuan Bukit Kiara, Rachel Tai (kanan) dan Taman Komuniti
­mengawal selia, melaksana dan semulajadi yang ada kekal se- Joanna Tay (kiri) meminum air semulajadi yang mengalir dari puncak
menguruskan Taman Perseku- bagai ­khazanah aset landskap bukit. - Keluasan 14.515 ekar
tuan pertama di Malaysia. untuk negara di samping dapat (termasuk kawasan Rumah
Menurut Ketua P ­engarah memulihara, ­memelihara ­serta pada rekreasi ­ berkonsepkan Justeru, kata beliau, Panjang)
JLN, Rotina Mohd Daik, ­lokasi memperkaya flora dan f­auna taman di bandar malahan men- diharapkan TPBK dapat men- - Untuk kegunaan
yang dikenali sebagai T ­aman yang terdapat di taman ­tersebut. jadi habitat pelbagai jenis flora jadi contoh dan rujukan masyarakat atau komuniti
Persekutuan Bukit K ­ iara (TPBK) “Akhirnya, setelah ­ pelbagai dan fauna. kepada ­pembangunan mahupun setempat
itu dibangunkan dengan konsep tindakan dan usaha dilaku- “Ia sekaligus membolehkan ­pemuliharaan kawasan hijau di
‘Park dan Arboretum’ melalui kan JLN serta agensi kerajaan pengunjung khususnya pen- Malaysia ­serta luar negara. - Taman berkonsepkan hutan
dalam bandar
pengekalan ciri-ciri dan karek- lain, sebahagian tanah yang duduk setempat menyaksikan Tambahnya, orang awam
tor asal yang unik s­ erta bernilai ­berkeluasan 274 ekar d ­ iwartakan secara nyata setiap biodiversiti juga digalakkan untuk turut ter- - Bagi mereka yang berminat
­tinggi ­berteraskan ­sumberjaya sebagi Taman Persekutuan Bukit dan khazanah negara,” u ­ jarnya libat dalam usaha menyediakan menganjurkan aktiviti
landskap sedia ada. Kiara pada 9 Mac 2020, baki ke- sambil menambah ­
usaha persekitaran hidup berkualiti seperti Hari Keluarga
Jelas beliau, antara matlamat dan penggambaran
seluruhan kawasan pula akan pewartaan mengambil masa
­ dan mampan. boleh membuat
pembangunan TPBK ada- diwartakan selepas beberapa hampir 10 tahun. tempahan melalui Jabatan
lah ­ bagi menyediakan akses urusan b ­ erkaitan selesai. Dalam pada itu, ­ mengulas Pembangunan Landskap
­kepada pusat penyelidikan dan “Pewartaan itu sudah tentang pembangunan ­ taman Imbas dan Rekreasi di talian
pembelajaran alam sekitar ber- ­pastinya memberi faedah kepada pada masa hadapan, ujar R­ otina, kod QR 03-26176386 /6402
taraf antarabangsa yang dapat penduduk setempat. Ini kerana Jabatan Landskap ­ Negara sen- untuk
­menyokong pengembangan tonton
pengekalan kawasan hijau dan tiasa komited dalam usaha video
­industri landskap dan jaringan sumber air semulajadi itu ­bukan memelihara kawasan landskap berita ini.
kerjasama serantau. sahaja menyediakan akses ke- semulajadi sebagai aset negara.

Usaha pewartaan Taman Persekutuan sudah lama


Oleh NAZWIN NAZRI syarikat swasta tamat. Mengulas lanjut tentang
winwilayahku@gmail.com “Kenyataan menteri pada ­
d akwaan itu, ujar Annuar,
masa itu (Khalid Abd Samad) Taman Persekutuan Bukit Kiara
PERANCANGAN ­Pewartaan adalah 404 ekar atau tujuh lot yang dimaksudkan atau disebut
Taman Persekutuan Bukit ­Kiara, tanah tetapi sebenarnya yang sebagai Taman Awam B ­ erskala
Kuala Lumpur telah d ­ imulakan telah digazetkan adalah 274.13 Besar Bukit Kiara telah di-
dan dimajukan di bawah pen- ekar. umumkan hasrat pewartaan
tadbiran Perdana
­ Menteri “Kekurangan ekar tanah yang oleh Khalid Abd Samad (selaku
ketika itu, Tun ­Abdullah ­Ahmad digazetkan pada bulan ­Februari Menteri Wilayah Persekutuan)
Badawi. 2020 dan dibetulkan pada pada 2 Disember 2019.
Susulan pewartaan itu, Mac (tahun yang sama) adalah Jelasnya, pengumuman pada
ia ­berada di bawah ­ kelolaan ­kerana terdapat lot t­anah yang 21 Februari 2020 itu t­erdapat
Jabatan
­ Landskap Negara diberi pajakan kepada syarikat kesilapan dan ia kemudian
(JLN) dan diletakkan di bawah tertentu (pemancar satelit). digazetkan semula pada Mac
­
kawalan Ketua Setiausaha “Oleh kerana masih ada tujuh 2020 seperti perancangan
Kementerian Wilayah Perseku- tahun berbaki maka pewartaan ­awal iaitu tanah yang dirizab-
tuan. RUANGAN khas yang dikenali sebagai Hawa antara lokasi tumpuan
bagi 130 ekar ditangguhkan pengunjung khususnya kanak-kanak kerana dikelilingi tumbuhan kan adalah untuk taman awam
Tegas Menteri Wilayah Perse- ­sehingga tempoh pajakan ­tamat herba selain mempunyai landskap yang cantik. dan zon arbotarium atau zon
kutuan, Tan Sri TPr ­ Annuar dan ia akan diwartakan s­ ebagai ­penanaman pokok hutan.
Musa, selepas ­usaha pewartaan kawasan tambahan kepada mengelakkan kekeliruan dalam Bukit Kiara diluluskan pentad- Dengan penjelasan itu,
dilakukan, h ­ anya kira-kira 270 Taman Persekutuan Bukit K ­ iara kalangan orang ramai ­berikutan biran Pakatan Harapan (PH) ­Annuar berharap isu ­berhubung
ekar tanah ­digazetkan manaka- sekaligus melengkapkan ­jumlah ­kenyataan Ahli ­Parlimen bagi memenuhi janji Pilihan taman berkenaan tidak dibang-
la bakinya akan diwartakan asal, 404 ekar,” jelas beliau. Segambut yang mendakwa Pe- Raya Umum Ke 14 (PRU-14) kit dan dikelirukan mana-mana
selepas ­pajakan tanah kepada Annuar berkata demikian bagi wartaan Taman Persekutuan kepada pengundi Segambut. pihak.
13 - 19 NOVEMBER 2020 BERITA 3

Perlu daftar untuk lesen sementara REAKSI


Saya berharap
kerajaan-
dari muka hadapan “Sekiranya pada waktu
­ kerajaan
tersebut PKPB ditamatkan,
­ negeri dan
“Dengan persetujuan PBT ­pihak PBT akan ­menyelaraskan pihak berkuasa
tempatan
di Wilayah Persekutuan i­aitu se­mula kedudukan seluruh negara
­Dewan Bandaraya Kuala Lum- peniaga-peniaga ini mengikut
­ mencontohi
pur (DBKL), Perbadanan cara biasa perkara ini dengan memudahkan
warga Malaysia untuk memohon
Putrajaya (PPj) dan ­Perbadanan “Mungkin mereka akan lesen penjaja / gerai.
Labuan (PL), Wilayah Perse- ditempatkan di lokasi yang Terima kasih kerana
menolong Mary. Mungkin ada
kutuan akan dikenali sebagai lebih tersusun dan ­
­ balik banyak yang seperti beliau yang
wilayah bebas berniaga atau ­semula ­kepada cara yang ­biasa memerlukan bantuan jika Ahli
wilayah galakan berniaga. ­dilaksanakan oleh pihak PBT. Parlimen dan ADUN memantau
di kawasan masing-masing.
“Kita membenar dan meng- “Cuma dalam tempoh PKPB
galakkan rakyat untuk berniaga ini, kita jadikan satu ­fleksibiliti Zailani Awang
dan menjaja bagi menambah dan mempermudahkan,” Peniaga
pendapatan. Kita juga akan ­katanya. Inilah yang
memudahkan pengeluaran lesen Beliau berkata, keutamaan selama ini
diperlukan oleh
dengan satu garis p ­anduan akan diberikan kepada ­ warga peniaga kecil,
yang akan dikeluarkan secara Wilayah Persekutuan dan pancing bukan
bertulis oleh DBKL ­
­ beberapa warganegara yang sah sahaja
­ ikan. Tolong
INISIATIF terbaharu KWP membolehkan warga Wilayah Persekutuan mereka untuk
hari lagi,” katanya kepada pem- menjana pendapatan. dibenarkan. terus berdiri.
berita ­ selepas menyerahkan “Lesen boleh ­
mohon Minta Kementerian Wilayah
gerai penjaja bergerak di Taman bersihan kawasan perniagaan. sekarang di DBKL dan boleh
­ Persekutuan juga membuat
di tempat pilihan mereka. susulan terhadap banyak lot
Desa Seputeh pada Selasa. “Lesen berniaga statik akan “Mereka juga dinasihatkan ­memohon secara ­online dan premis niaga kosong milik
Menurut Annuar, m ­ereka dikeluarkan dan kita masih p
­ erlu agar tidak menimbulkan aduan manakala di PBT yang lain PBT seperti PPj dan DBKL yang
tidak diusahakan. Ini merugikan
yang berminat hanya perlu melesenkan kerana ia ­perlu di­ daripada orang awam ­ seperti mereka boleh berhubung PBT dari segi pendapatan
menghubungi PBT yang ber- rekodkan untuk kegunaan
­ menghalang lalu lintas atau ­dengan PBT ­masing-masing. sewaan dan juga mencacatkan
kaitan untuk melaporkan jenis jangka masa panjang,” katanya. mengambil lot-lot parkir milik “Jenis perniagaan ini ter- pemandangan sekitar.
perniagaan dan lokasi per- Annuar berkata, warga PBT,” katanya. pulang kepada mereka dan Hairul Hafizzan
niagaan. Wilayah Persekutuan boleh Katanya, bagi mereka boleh menjual apa sahaja,” Kontraktor
“Jika perlu PBT akan ­ pergi membuat permohonan dan yang mahu meneruskan per- katanya sambil menambah
­ INISIATIF yang
melihat kawasan perniagaan lesen sementara akan dikeluar- niagaan selepas tempoh enam ­bahawa penguatkuasa PBT diumumkan
pemohon bagi memastikan kan secara automatik. bulan yang pertama, PBT
­ akan menjadi fasilitator ­kepada ini membolehkan
semua pihak yang
kawasan tersebut tidak me­ “Lesen akan dikeluarkan akan ­menyelaraskan ­kembali ­peniaga-peniaga ­tersebut dan terjejas untuk terus
nimbulkan halangan k ­ epada lalu asalkan kawasan perniagaan itu ­peniaga-peniaga ­tersebut tidak membenarkan m ­ereka mencari sumber
lintas dan sebagainya. Mereka tidak menimbulkan kekacauan mengikut amalan PBT menjalankan kerja-kerja pendapatan
tambahan pada
juga akan dibenarkan berniaga dan peniaga dapat menjaga ke- ­berkenaan. ­penguatkuasaan. waktu genting ini.
Walaupun ia untuk enam

Mary terima gerai bergerak


bulan sahaja, orang ramai perlu
memanfaatkan peluang ini dan
mereka mesti mematuhi SOP
yang telah ditetapkan agar ia
tidak mendatangkan masalah.

Shahrul Izlan Abdul


Oleh AZLAN ZAMBRY pat yang dibenarkan,” k ­atanya Ghani
kepada pemberita selepas Stuntman

K
ISAH Nurjahan Maria- menyampaikan gerai penjaja
­ Ia merupakan
mah Abdullah, 45 atau bergerak sumbangan Yayasan berita gembira
untuk penduduk
lebih dikenali sebagai Wilayah Persekutuan (YWP) Putrajaya dan
Mary yang tular di media ­sosial kepada wanita itu di Jalan D ­ esa perlu mengambil
atas kegigihannya m ­ enjaja Utama, Taman ­ Desa Seputeh peluang di atas
pengumuman
nasi lemak menggunakan ­
­ troli pada Selasa. tersebut.
mendapat perhatian Menteri Hadir sama, Ketua P ­ egawai Saya juga berharap, pegawai
Wilayah Persekutuan, Tan Sri Eksekutif YWP, ­ Zaizalnizam Perbadanan Putrajaya (PPj)
dapat memudahkan urusan
TPr Annuar Musa yang tampil Zainun dan K ­etua UMNO pemohon yang berminat. Diharap
menyumbangkan gerai penjaja Bahagian
­ Seputeh, Datuk pihak kerajaan dapat membantu
mereka mendapatkan barangan
kepadanya hari ini. Mustapa Kamal Mohd Yusof. perniagaan dengan harga yang
Beliau yang sebelum Annuar yang juga P ­engerusi berpatutan
ini ­ bekerja sebagai tukang YWP berkata, pihaknya ­ juga
cuci menjadi mangsa pan-
­ turut menawarkan sebuah ­rumah Muhd Afiq Mohd Amir
Pengusaha Grab Food
demik ­ COVID-19 sehingga di Projek Perumahan Rakyat
diberhentikan kerja pada Mac
­ (PPR) Seri Cempaka kepadanya. PENGUMUMAN
lalu dan sejak itu beliau menyara “Ketika ini beliau t­erpaksa Menteri Wilayah
Persekutuan
keluarga dengan menjual nasi
­ PEMBERIAN gerai penjaja bergerak dapat meningkatkan pendapatan menyewa sebuah rumah sedikit sebanyak
lemak dan bihun menggunakan Mary untuk jangka masa panjang. dengan kos kira-kira RM700
­ dapat memberikan
kelegaan untuk
troli di sekitar Taman Desa ber- sebulan dan melalui ­penawaran orang ramai
mula pukul 6.30 pagi sehingga “Saya akan mengingati sum- Datuk Seri Dr Santhara telah- rumah PPR tersebut, ia ­dapat yang terkesan
11.00 pagi. bangan ini dan akan sentiasa pun turun padang dan bertemu membantu
­ beliau dalam disebabkan diberhentikan kerja
kerana pandemik ini.
Mary yang juga seorang berusaha untuk lebih berjaya dengan Mary serta membawa ­meringankan beban ­pendapatan Saya harap semua Pihak
ibu tunggal menyifatkan
­ dalam perniagaan,” ­ katanya laporan kepada saya. keluarganya. Berkuasa Tempatan (PBT) dapat
­pemberian gerai ­penjaja ­ketika ditemui Wilayahku ­pada “Melalui kerjasama D­ewan “Dengan ­ sumbangan ini, memainkan peranan untuk
memudahkan orang ramai mula
bergerak ini sebagai satu Selasa lalu. Bandaraya Kuala Lumpur kami harap beliau boleh berniaga dan dalam masa sama
­rahmat kepadanya untuk ­maju Dalam pada itu, A ­nnuar (DBKL), pihak kerajaan m
­ ­ ahu berniaga
­ dengan baik, juga agensi kerajaan yang lain
seperti MARA dan TEKUN dapat
dalam perniagaan. berkata beliau mengetahui membantu beliau melalui ­pendapatannya juga ­dapat ber- membantu dalam membimbing
“Saya mengucapkan terima mengenai kisah Mary setelah pemberian lesen perniagaan tambah dan b ­eliau ­ sekeluarga peniaga ini untuk mereka terus
kasih kepada Tan Sri Annuar melihat masalah wanita itu serta geran penjaja b­ergerak dapat melalui tempoh P ­ erintah berjaya.
kerana menyumbangkan gerai yang tular di laman Twitter. kepadanya agar beliau ­ dapat Kawalan Pergerakan ­Bersyarat Noor Shalahin Md Kamal
ini selain sebuah rumah untuk “Terdahulu, Timbalan Men- berniaga dengan betul ­ serta (PKPB) dengan lebih baik
­ Bekerja sendiri
kami sekeluarga berteduh. teri Wilayah Persekutuan, menjaga kebersihan di tem- ­lagi,” ­katanya.
4 BERITA 13 - 19 NOVEMBER 2020

‘Gerai Mary’ untuk yang


sanggup berniaga - Annuar Jasa dan peruntukan besar
Ramai pihak, termasuk pemimpin politik
parti komponen Perikatan Nasional (PN) terkejut

G
ERAI mudah ­ alih ada tayar, ada payung, dengan peruntukan berjumlah RM85.5 juta
yang ringan dan tidak mahal, saya namakan untuk Jabatan Hal Ehwal Khas (Jasa) yang akan
boleh d­ itolak ke sa- GERAI MARY. Saya akan dihidupkan kembali.
Mungkin mereka tidak terlalu terkejut Jasa
na, ke sini ini ­dinamakan hadiahkan kepada mereka
dihidupkan kembali setelah dimansuhkan ketika
Gerai Mary. yang hilang kerja tapi sang- kerajaan Pakatan Harapan (PH) mengambil alih
Asalnya idea ­gerai ini tim- gup berniaga, sebahagian kuasa selepas Pilihan Raya Umum (PRU) ke-15
bul dalam s­atu pertemuan kosnya dari sumbangan pada 2018.
antara Menteri Wilayah dan tajaan,” kata Annuar Tetapi mereka terkejut dengan peruntukan
Persekutuan Tan Sri TPr dalam Twitternya. yang begitu tinggi dalam Belanjawan 2021. Dalam
Annuar Musa dengan Sementara itu, Zaizal- Belanjawan 2018, kerajaan Barisan Nasional (BN)
Ketua Pegawai Eksekutif nizam berkata, pihaknya hanya memperuntukkan RM30 juta kepada Jasa.
Yayasan Wilayah Perseku- telah menyumbang sebuah Di samping isu belanjawan, mereka juga mahu
tuan (YWP), Zaizalnizam gerai mudah alih untuk kerajaan memperincikan matlamat menghidupkan
semula Jasa serta apa misi atau fungsi Jasa
Zainun selepas program kegunaan Mary dengan
selepas ini memandangkan sebelum ini ia lebih
bantuan kepada pemandu harga RM1500 satu unit. dilihat sebagai alat propaganda.
teksi Wilayah Persekutuan “Ciri-ciri gerai tersebut Amat wajar semua kekeliruan diberi penjelasan
Khamis lalu. INISIATIF ‘Gerai Mary’ yang diberikan kepada penjaja kecil adalah mudah alih selain oleh kerajaan. Ini penting kerana orang ramai juga
Dalam masa beberapa dapat membantu memulakan perniagaan. mudah untuk dibuka dan ingin tahu apa perlunya Jasa dihidupkan semula
hari, idea itu direalisasikan dipasang dan ia sesuai dan dengan peruntukan yang begitu tinggi.
untuk dijadikan hadiah ke- ­enyerahan pada Selasa,
p mereka yang hilang k ­erja dengan reka bentuk terkini Difahamkan peranan Jasa kali ini tidak
pada Nurjahan Mariamah di media sosial ramai yang kerana COVID-19, bagi memudahkan penjaja berfokus kepada propaganda tetapi lebih kepada
Abdullah, 45 atau l­ebih berkenan dan mahu juga
­ sanggup berniaga dan
­ untuk menyelenggaranya. komunikasi strategik untuk menyalurkan maklumat
dikenali sebagai Mary gerai ­seperti itu. tidak berputus asa. “Ia juga khusus untuk kepada orang ramai. Ia akan menjadi wadah
komunikasi berkesan untuk kerajaan dan rakyat.
yang tular berjalan k ­aki Berikutan itu, ­ Annuar “Gerai ini inspirasi dari peniaga kecil yang mahu
Oleh itu seelok-eloknya pihak kerajaan memberi
membawa raga menjual berkata gerai yang ­sesuai kisah Mary Mariamah, ibu memulakan perniagaan dan penjelasan agar rakyat mudah memahami dan
nasi lemak. untuk penjaja kecil itu tunggal yang menjaja ­nasi untuk mereka yang ­berniaga tidak terus mempertikaikan peruntukan sehingga
Selepas selesai program akan diberikan kepada lemak. Ringan, ­ foldable, sementara,” katanya. RM85.5 juta kepada Jasa.
Juga penting matlamat yang digariskan untuk

‘Kembar TNB’ terangi Deepavali dilaksana oleh Jasa hendaklah dipatuhi tanpa
tersasar ke arah lain yang tidak relevan. Jika
ini berlaku ia akan hanya menambah kekeliruan
Oleh SYAHIDI BAKAR ­orporat Kumpulan TNB,
K rakyat.
Datuk Baderul Sham Saad. Amat penting kewujudan semula Jasa dan
perutukan yang diberi mempunyai justifikasi yang
PENYEDIA utiliti elektrik, Katanya, elemen kasih meyakinkan agar segala kekeliruan dapat dihurai.
Tenaga Nasional Berhad sayang walaupun ­sepesat
(TNB) kembali terangi mana zaman ia tidak akan
sambutan Deepavali tahun hilang, begitu ­ juga ­ peranan Warga asing bebas berniaga?
ini melalui sebuah filem TNB dalam menerangi
pendek berjudul ‘Kem- ­Malaysia sebagai ­Penggerak Benarkah warga asing kini kembali
bar Mencabar Deepavali’ Kemajuan N ­ egara serta mem- bebas berniaga dan pihak penguat kuasa
yang memaparkan mesej berikan kesejahteraan kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) tidak
keutuhan kasih sayang
­ ­rakyat sejak 71 t­ahun lalu. mengambil tindakan sewajarnya mengatasi
mengatasi segala ­perbezaan ‘Kembar ­Mencabar masalah ini?
dan perubahan zaman. ­Deepavali’ ­dijangka ­bersiaran Berdasarkan makluman pusat aduan Pertiwi,
Filem pendek yang mulai 11 N ­ ovember secara ramai mempersoalkan mengenai kewujudan
Filem pendek TNB ‘Kembar Mencabar Deepavali’ berdurasi beberapa gerai dan kedai yang dikendalikan oleh
berdurasi seminit itu 60 saat bersiaran mulai 11 November, memaparkan mesej dalam ­ talian saluran You- warga asing, antaranya di Sentul, Kepong dan
mengisahkan kehidupan se- keutuhan kasih sayang, atasi segala jua perbezaan dan Tube TNB boleh diakses di Damansara.
pasang kembar seiras ­namun perubahan zaman. ­youtube.com/TENAGAof- Antara aduan ialah warga asing membuka
berbeza karakter, iaitu ficial selain stesen TV kedai cuci kereta tanpa permit di Sentul, juga
­Deepalakshmi dan ­adiknya ­ etika ­kedua-duanya sibuk
k iaitu perkukuhkan i­ katan tempatan. kedai warga asing di Kepong seperti kedai barang
Poojalakshmi yang sangat ­menghias rumah ­sempena ­kekeluargaan ­melalui pel- “Untuk siaran di runcit, jahit baju, gunting rambut dan kedai
berbeza bagi mewakili dua Deepavali, yang a­ khirnya bagai pendekatan antaranya akhbar dan media ­
­ sosial, makan.
zaman, tradisi dan moden. membawa ­kesedaran menerusi persefahaman iklan ini m
­ enawarkan Selain itu ada juga aduan mengenai peniaga
Perbezaan peribadi ­bagi mereka ­bahawa dan toleransi. ­pengalaman ­Realiti Terim- jalanan yang menyebabkan kekotoran di atas bahu
pasangan kembar ini sering ­kedua-duanya boleh ­memberi “Ikatan ­kekeluargaan buh ­(Augmented ­Reality) jalan sehingga mewujudkan pemandangan jelek di
sekitar kawasan bahu jalan dan laluan pejalan kaki
berselisih faham dengan keceriaan D ­ eepavali dengan umpama air yang ­membolehkan pembaca di Damansara.
Deepalakshmi sukakan ­mengenepi ­perbezaan un- ­dicincang tidak akan ­putus, ­serta penonton ­menjelajah Difahamkan beberapa laporan telah dibuat
perkara serba teratur dan tuk saling membantu dan ­keperibadian berbeza rumah ­ pasangan kembar kepada DBKL tetapi belum ada tindakan diambil
mengikut tradisi ­ manakala ­kerjasama. namun ia tidak patut pisah- ini m­enerusi pengimejan sehingga kini.
Poojalakshmi pula lebih “Dalam suasana tidak kan ahli keluarga, kerana maya 360 ­darjah, ­seterusnya
­
Mungkin pihak DBKL terlepas pandang
bersahaja dan gemarkan pasti, mencabar seperti ­ikatan kekeluargaan teguh, ­merasai ­kemeriahan mengenai isu ini kerana kekangan kakitangan dan
­teknologi moden. sekarang penting kita kem- mencetus sinar kebaikan,” ­Deepavali ­dengan lebih besarnya kawasan yang perlu dipantau di seluruh
­Pertembungan ­memuncak bali menghayati perayaan kata Ketua Komunikasi mendalam. Kuala Lumpur.
Namun apabila aduan diterima, perhatian
SIDANG REDAKSI WARTAWAN KANAN GRAFIK & MULTIMEDIA KEWANGAN, SUMBER segera wajar diberi. Warga asing atau peniaga
Aini Roshidah Ahmad Mawawi Rostam Afendi Ab Rashid MANUSIA & PENTADBIRAN tidak berlesen tidak harus dibenarkan berniaga
PENGURUS BESAR Azlan Zambry Mohd Affandy Annuar Nur Fatihah Mohd Amir sesuka hati, apatah lagi jika sehingga mengotorkan
Azlan Abdul Aziz Jumaitul Laily Zakiah Ismail persekitaran.
JURUFOTO & VIDEO
WARTAWAN Nurul Hazwani Haslan
PENGARANG KANAN Khairul Idin Mohd Nazirul Mohd Roselan Talian Pertiwi adalah antara sumber utama
Mohd Aminullah Farij Hasan orang ramai menyalurkan aduan. Oleh itu
Helme Hanafi Wong Siew Mun PELATIH INDUSTRI
Azly Fariq Ramly
Deel Anjer Alya Danisha Nazim sebarang aduan yang disalurkan perlu diteliti
PENOLONG PENGARANG Syahidi Bakar PEMASARAN dan tindakan diambil agar masalah dapat diatasi
Nazwin Izan Ahmad Nazri Mohd Zuhairi Mazlan
V Kumar Veeran segera.
13 - 19 NOVEMBER 2020 BERITA 5

95,161 permohonan Akta baharu


peroleh pekerjaan ganti MAS
menerusi MYFutureJobs
Oleh AZLAN ZAMBRY
azlanzambry@gmail.com

KERAJAAN sedang berusaha untuk meng-


gubal akta baharu yang bakal menggantikan

S
EBANYAK 95,161 Akta Malay Agricultural
permohonan di Settlement (MAS).
seluruh ­negara Menteri Wilayah
berjaya memperoleh Persekutuan, Tan Sri
­pekerjaan menerusi portal TPr Annuar Musa ber-
pekerjaan MYFutureJobs, kata, akta baharu yang
kata Timbalan Menteri ­dinamakan Akta Pemban-
Sumber Manusia, Awang gunan Kampung Baru itu
Hashim. perlu diwujudkan ­susulan
Beliau berkata ­daripada Akta MAS yang wujud Annuar
jumlah itu, sebanyak sejak tahun 1900 tidak
44,940 permohonan ada- lagi relevan sejak kewujudan Wilayah
lah dalam lingkungan umur Persekutuan.
20 sehingga 29 tahun ter- “Kekosongan yang ditinggalkan oleh
masuk para siswazah. ­Akta MAS itu perlu ada, jadi kementerian
“Bagi ­memudahkan bersetuju untuk mewujudkan akta baharu
siswazah ­mencari ­kerja, ini.
kerajaan ­mengarahkan “Kini ia sudah pun memasuki peringkat
Perkeso (Pertubuhan akhir,” katanya kepada pemberita ­ selepas
Keselamatan Sosial) menyerahkan bantuan bakul makanan
­melaksanakan program kepada 40 pemandu teksi yang ­
­ terjejas
Karnival Penjana Kerjaya. PORTAL pekerjaan MYFutureJobs memudahkan siswazah mencari pekerjaan. - Gambar hiasan akibat pandemik COVID-19 di sekitar
“Setakat 30 Okto- Kuala Lumpur anjuran ­ Yayasan Wilayah
ber 2020, sebanyak 229 ­Persekutuan (YWP) baru-baru ini.
program Karnival Pen- pekerja-pekerja yang i­nisiatif yang sedang dan Selain itu, dua Menurut Annuar, Akta Pembangunan
jana Kerjaya melibatkan diberhentikan kerja a­ kibat akan d ­ilaksanakan bagi ­sesi Kolaborasi Kampung Baru itu penting bagi memasti-
penyertaan 541 majikan kemelesatan ekonomi ­menambah baik ­ekosistem ­Industri-Akademia (IAC) kan tanah kampung tradisi itu kekal dimiliki
dan telah berjaya mene- ­tahun ini. tenaga bakat muda yang diadakan antara orang Melayu.
mpatkan 4,060 siswazah Mengulas lanjut, Awang ­negara dan pembangunan Universiti Sains Islam “Dalam akta ini, ada beberapa p
­ eruntukan
dan pencari kerja yang berkata kerajaan sedang ­kebolehpasaran program. Malaysia (USIM) (Medical yang akan menaikkan lagi nilai-nilai tanah
lain,” katanya menjawab berusaha agar pelbagai pe- Menurutnya, ­antara Industry) dan Universiti di Kampung Baru.
soalan Datuk Seri Dr luang pekerjaan dapat inisiatif
­ dan program Teknologi MARA (UiTM) “Apabila ada sekatan-sekatan t­ertentu
Wan Azizah Wan Ismail diwujud dan ditawarkan ke- yang dilaksanakan ada- (General Study), Sistem tanpa menyentuh pentingnya tanah
(PH-Pandan) di Dewan pada siswazah b ­ aharu serta lah Program
­ Latihan Latihan Dual ­ Nasional ­Kampung Baru, maka ia akan kekal dimiliki
Rakyat Selasa. pekerja-pekerja yang diber- Industri ­Berstruktur (SIP), (SLDN), Program orang Melayu,” katanya.
Dr Wan Azizah ­ ingin hentikan a­ kibat kemelesetan ­Nurturing ­Expert ­Talent ­Insentif Pengambilan Dalam perkembangan sama, Annuar
tahu langkah dan ­tindakan ekonomi dan ditambah pula (NEXT), ­Scholarship ­Pekerja, Bantuan ­Mobiliti berkata, pihaknya akan memuktamadkan
kerajaan ­dalam ­menangani ­dengan penularan pandemik Talent­Attraction & Re-
­ dan ­program ­latihan pembangunan di kawasan itu mengikut
masalah kekurangan pe- COVID-19. tention (STAR) dan Young di bawah Pelan Jana parcel yang telah mendapat persetujuan
luang ­pekerjaan ­untuk Beliau berkata pel- ­Employable Students Semula Ekonomi Negara
­ pemilik dan pewaris.
siswazah baharu ­ serta bagai program dan (YES!). ­(PENJANA). - BERNAMA
6 ANALISIS 13 - 19 NOVEMBER 2020

Polisi serampang dua mata KWP


LIM WEN JYE

#kitasatu Public Forum


“ Langkah ini mustahak
untuk mengurangkan
kos hidup golongan
bahawa inisiatif Wilayah
Cakna di mana pengecualian
sewa rumah dilaksanakan
adalah diperlukan
berpendapatan rendah untuk melegakan rakyat

K
EMENTERIAN (B40) dan asnaf. berpendapatan rendah yang
Wilayah Persekutuan sudah lama dan masih berada
(KWP) memutuskan dan beras dapat dijual kepada dalam ‘hot water’.
pengecualian bayaran sewa rakyat berpendapatan rendah. Pada anggapan saya, sewa
perumahan bagi tempoh Saya berpandangan bahawa yang dikecualikan boleh
tiga bulan bermula Oktober program ini mendatangkan digunakan oleh warga-warga
hingga Disember 2020 bagi dua faedah. Faedah pertama penyewa untuk menampung
617 penyewa perumahan program ini adalah harga kos sara hidup yang kian
awam milik Perbadanan jualan yang lebih murah tinggi di Malaysia.
Labuan di bawah Inisiatif daripada harga di pasar awam Selain itu, KWP telah
Wilayah Cakna 4.0. (5 hingga 20 peratus) akan memberikan moratorium
Saya berpendapat bahawa ditawarkan. MYGROCER@WILAYAH bukti keprihatinan kerajaan dalam membantu selama enam bulan kepada
keputusan pengecualian sewa Kedua, rakyat rakyat yang terbeban dengan kos sara hidup serta krisis COVID-19. 6,000 pembeli rumah yang
ini memang penting sekali berpendapatan rendah yang membeli menerusi Yayasan
kerana dapat memanfaatkan biasanya menggunakan Wilayah. juta mulai Okotober 2020 Wilayah Persekutuan
penyewa-penyewa. Polisi pengangkutan awam untuk Langkah ini mustahak hingga Disember 2020. membabitkan nilai RM2.5 juta.
ini dapat mengurangkan pergi ke pasar awam, pasar untuk mengurangkan 40,000 penyewa Program Saya percaya langkah
beban ekonomi rakyat raya boleh menjimatkan kos hidup golongan Perumahan Rakyat Majlis ini mustahak untuk
berpendapatan rendah tambang pengangkutan. berpendapatan rendah (B40) Tindakan Ekonomi Negara menyenangkan aliran tunai
terutamanya pada tempoh Hal ini demikian kerana dan asnaf. (PPR MTEN) dan perumahan rakyat. Tekanan dan kesulitan
wabak penularan Covid-19 pengusaha trak MyGrocer@ Saya berharap agar awam (PA) DBKL di Wilayah kehidupan juga dapat
yang mungkin tidak dapat Wilayah akan menjalankan program ini dapat terus Persekutuan Kuala Lumpur dilegakan buat masa ini.
dibasmi pada masa terdekat peniagaan di kawasan dijalankan dan program ini telah dimanfaatkan. Oleh sebab wabak
ini. perumahan kos rendah di dapat diperluaskan ke Wilayah Pada permulaan Mac 2020 COVID-19 yang menjejaskan
Wilayah Persekutuan Kuala Persekutuan Putrajaya dan yang lalu, 40,000 penyewa ekonomi global dan negara
SERAMPANG DUA MATA Lumpur. Labuan dalam masa terdekat rumah Projek Perumahan dengan serius, sesetengah
Sementara itu, program supaya lebih banyak golongan Rakyat (PPR) dan Perumahan rakyat telah kehilangan kerja.
Sebanyak 178 kawasan ini juga dapat mengelakkan B40 dapat dibantu dan Awam Dewan Bandaraya Saya berharap agar KWP
perumahan kos rendah kesesakan orang ramai di dimanfaatkan. Kuala Lumpur (DBKL) telah dapat terus berempati dengan
awam dan swasta di Wilayah pasar awam atau pasar raya mendapat pengecualian yang kesusahan orang ramai dan
Persekutuan Kuala Lumpur dan saya fikir hal ini berfaedah RINGAN BEBAN sama. lebih banyak bantuan dari
difaedahkan secara efektif untuk mengekang penularan RAKYAT Saya percaya inisiatif ini segi ekonomi dapat terus
melalui Program MyGrocer@ wabak Covid-19 yang dapat meringankan beban diberikan.
Wilayah yang diperkenalkan tidak berhabis-habisan sejak Mengenai inisiatif yang rakyat yang
oleh KWP. permulaan tahun 2020. diberikan kepada rakyat sudah lama
Konsep pasar bergerak Pada pendapat saya, Wilayah Persekutuan Kuala menahan dan
merupakan paksi utama program ini juga berguna Lumpur yang terkesan akibat menentang
program ini. Barangan dapur untuk membantu rakyat perintah kawalan pergerakan kesan negatif
dan makanan asas harian Wilayah Persekutuan untuk bersyarat (PKPB), KWP wabak
seperti sayur-sayuran, buah- memotong perbelanjaan memutuskan pengecualian Covid-19 ini.
buahan, daging, minyak harian mereka melalui bayaran sewa rumah selama Saya juga GELANDANGAN
masak, gula, tepung gandum pembelian di trak MyGrocer@ tiga bulan berjumlah RM14.4 berpandangan
Petak-petak nasib bercaturan
tanpa arah berkeliaran
Terima kasih Annuar Musa kota ini langit kecil
berkongsi seluruh rahsia
luka-luka telah tumbuh
LIM SOON PIN perhatian iaitu Inisiatif Bantuan yang berpendapat bahawa pada lewat doa yang celupar
Wilayah Cakna yang ditawarkan menerusi hanya dengan membantu
Pengerusi Pertubuhan
setiap hari meneteskan resah
Gerakan Belia Bersatu sehingga kini sudah inisiatif ini termasuklah orang lain, kita
Malaysia (Wilayah Persekutuan)
memasuki versi 4.0. pengecualian sewa, sebenarnya menolong tukangi harapan dengan kepayahan
DI saat pandemik Inisiatif Wilayah pengecualian bayaran diri sendiri. Jika warga sesuap rezeki seperti hutang
Covid-19 masih belum Cakna sudah memasuki pembaharuan lesen, gelandangan dibiarkan bertimbun
reda, kemelut politik versi 4.0, mungkin tidak baucar bantuan buku berkeliaran, bukan sahaja tidak punya wang di kocek hayat
juga masih lagi tidak mendapat perhatian luas latihan sekolah, diskaun mereka hidup merana,
menunjukkan tanda-tanda kerana hanya melibatkan kompaun, sumbangan malah mungkin juga Setiap waktu menjadi berani
ianya akan berakhir. Wilayah Persekutuan. kepada program mengakibatkan usaha dari pemalu sebuah dongeng kota
Namun begitu, saya Namun begitu, ahli- pencegahan Covid-19 kerajaan mengekang perjalanan masih panjang
merasa lega apabila ahli politik yang lain dan program nyah kuman. Covid-19 terhalang. menelusuri lorong serta jalan berdebu
melihat Menteri Wilayah seharusnya menjadikan Yang paling menarik Tiada siapa sebenarnya wabak seperti keranda diusung
Persekutuan, Tan Sri inisiatif dilaksanakan oleh perhatian saya ialah, yang peduli mengenai
tidak pernah melupakan ajal
TPr Annuar Musa begitu Annuar yang berterusan program-program pergelutan politik
komited melaksanakan menjaga kebajikan rakyat khas untuk 300 warga atau SOP seandainya Tuhan berada di mana-mana
tanggungjawabnya sebagai satu contoh. gelandangan. Berpegang menghadapi masalah di pintu terbuka rumah-Nya,
terhadap rakyat. Di Misalnya, ekonomi pada prinsip bahawa keperluan asas untuk singgahlah
bawah kendaliannya, Labuan terkesan setiap lapisan masyarakat terus hidup. Apa yang buat sekadar melepas lelah
Kementerian Wilayah dengan pandemik yang tidak dipinggirkan, diharapkan rakyat ketika bukankah jasad ini selalu berdosa?
Persekutuan (KWP) menyaksikan jumlah Annuar tidak melupakan ini hanyalah bantuan-
ketika ini sedang mereka yang dijangkiti warga gelandangan bantuan yang praktikal,
menjalankan satu Covid-19 meningkat ketika memperkenalkan bukannya perbalahan Edin Hud Hud
inisiatif yang mungkin dengan drastik selepas Inisiatif Wilayah politik ataupun perebutan Alam Damai Cheras Kuala Lumpur.
tidak mendapat banyak pilihanraya negeri Sabah. Cakna. Kementeriannya kuasa.
13 - 19 NOVEMBER 2020 POJOK 7
Sebarang maklumat berhubung Editorial Wilayahku, sila hubungi alamat tertera: Aras 9, Blok 1, Menara Seri Wilayah,
Presint 2, 62100, Putrajaya. Tel: 03-8861 5260 E-mel: editorwilayahku@gmail.com

Usah persoal Perkampungan Al-Quran


P “
ROJEK Perkampungan
Al-Quran yang
dicadangkan di
Seharusnya
Perkampungan Al-Quran
ini disambut baik kerana
pengangkutan yang efektif
untuk Putrajaya.
Yang lebih signifikan ialah
Putrajaya dengan kos RM150 perkhidmatan bas ini bukan
juta nampaknya dipersoalkan ia akan menyerlahkan sahaja memberi manfaat
oleh beberapa pihak yang kepada dunia bahawa kepada pengguna tetapi juga
menyifatkan ia bukan Putrajaya bukan sahaja para pemandu, syarikat bas
keutamaan atau prioriti. pusat pentadbiran ulung dan beberapa pihak lain
Dalam suasana pandemik yang terlibat. Dengan kata
Covid-19 ini mereka
tetapi turut diimbangi
lain ia adalah perkhidmatan
merasakan fokus dan dengan keagungan syiar serampang dua mata.
peruntukan kewangan kerajaan Islam. Sehingga kini 4,000
harus ditumpukan ke arah pengguna sudah mendaftar
mengekang wabak tersebut. Anggapan untuk menggunakan
Justeru untuk sementara keterlaluan perkhidmatan ini yang
ini, mereka berpendapat melayakkan mereka mendapat
projek Perkampungan Al- Oleh itu Adi tidak setuju perkhidmatan percuma ke
Quran itu harus ditangguhkan dengan anggapan projek PERKAMPUNGAN Al-Quran martabat syiar Islam di Malaysia sejajar tempat kerja atau untuk urusan
supaya dana dapat disalurkan Perkampungan Al-Quran dengan kedudukan Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan. harian lain.
untuk tujuan yang lebih sebagai tidak penting dan Kos perkhidmatan ini pula
utama dan segera. tidak perlu diberi keutamaan. Sebaliknya ia mesti dilihat projek mendirikan masjid dan berjumlah RM12 juta setahun
Projek ini dijadual bermula Ini adalah andaian keterlaluan pada sudut positif betapa penyebaran ilmu Al-Quran dengan jumlah penumpang
pada 2021. Reka bentuknya yang seolah-olah tidak mahu ia projek ini akan ‘meluaskan’ diperlekeh dan dipandang tidak dijangka meningkat 50 peratus
sudah siap. Peruntukan menjadi kenyataan. peranan Putrajaya bukan penting. tahun hadapan.
awal juga sudah diluluskan, Tidak harus timbul apa-apa sahaja sebagai pusat Apatah lagi dakwaan Dengan adanya
termasuk peruntukan 20 kebimbangan bahawa projek pentadbiran tetapi juga kononnya projek ini bergantung perkhidmatan bas percuma ini
ekar tanah. Yang tinggal ini mengabaikan kepentingan tempat di mana ilmu Al-Quran sepenuhnya kepada dana Adi harap masalah berkaitan bas
hanya menunggu pembinaan lain kerana pelaksanaan dapat dikongsi dengan lebih kerajaan juga tidak benar. henti-henti di Putrajaya dapat
bermula. projek ini sama sekali tidak mendalam dan berkesan. Sebaliknya projek yang diatasi. Antaranya rungutan
Bagi Adi, pembangunan mengabaikan keutamaan lain, Menteri Wilayah merupakan lanjutan kepada seperti bas tidak mengikut
Perkampungan Al-Quran seperti mengekang Covid-19. Persekutuan, Tan Sri TPr Kompleks Nasrul Quran ini jadual dan perkhidmatannya
ini adalah usaha murni Berdasarkan Belanjawan Annuar Musa sendiri ketika turut dibiayai melalui dana tidak menyeluruh sehingga
dan terancang untuk 2021 yang dibentangkan menjawab teguran beberapa wakaf dan swasta. menyusahkan pengguna.
mengimbangi pembangunan di parlimen 6 November pihak mengenai projek ini Perkampungan Al-Quran Perkhidmatan bas percuma
rohani dan jasmani bagi lalu, jelas kerajaan telah melalui Twitter menegaskan, ini akan diurus bersama bukan sahaja menurut jadual
warga Putrajaya. menyediakan peruntukan pembinaan Perkampungan pembangunannya oleh perjalanan tetapi juga lebih
Ini sejajar dengan menyeluruh bagi belanja Al-Quran ini tidak harus Perbadanan Putrajaya dan menyeluruh meliputi sekitar
pembangunan Putrajaya yang pembangunan dan dipandang dari sudut negatif. Yayasan Restu. Putrajaya. Antaranya melalui
banyak dikaitkan dengan pengurusan. Ini kerana ada projek lain Bagi Adi, kita wajar 11 laluan kawasan perumahan,
Islam, seperti seni bina Islam, Adi percaya, ramai faham yang dianggap tidak segera berbangga kerana apabila komersial dan pejabat selain di
di samping wujudnya pusat dengan hakikat ini. Oleh atau urgent juga dirancang siap nanti, perkampungan ini Presint 1 hingga 4.
percetakan Al-Quran kedua itu untuk mengandaikan oleh pihak tertentu untuk merupakan satu-satunya projek Kekerapan perjalanan pula
terbesar di dunia selepas pembinaan Perkampungan Al- dilaksanakan seperti terowong sepertinya di dunia. Malaysia ialah setiap lima minit pada
Arab Saudi. Quran sebagai mengabaikan dasar laut. Tetapi tidak banyak bertuah kerana menjadi pelopor. waktu puncak bermula 6.30
Kerana itu bagi Adi, perkara penting yang suara bantahan yang lantang pagi hingga 9 pagi dan 4 petang
Perkampungan Al- mendadak seperti Covid-19 kedengaran. BAS PERCUMA LEGAKAN hingga 6.40 petang.
Quran wajar dianggap adalah tidak tepat. Adi percaya ramai setuju WARGA PUTRAJAYA Pada waktu bukan puncak
sebagai kesinambungan Perkampungan ini tidak bahawa projek keagamaan pergerakan bas ialah setiap 10
meningkatkan syiar Islam harus dilihat seolah-olah sepatutnya diberi sokongan Langkah Kementerian minit, sementara pada waktu
di Putrajaya khususnya dan tidak bermanfaat dan sekadar sejajar dengan kedudukan Wilayah Persekutuan (KWP) malam setiap 30 minit. Begitu
Malaysia amnya, sejajar membazir sehingga tidak perlu Islam sebagai agama rasmi menerusi Perbadanan Putrajaya juga pada hujung minggu atau
dengan kedudukan Putrajaya diberi keutamaan. negara. Tidak seharusnya (PPj) memperkenalkan khidmat cuti umum.
sebagai pusat pentadbiran bas percuma mulai 1 November Pada peringkat permulaan
Persekutuan. pastinya melegakan warga sebanyak 10 buah akan
Menurut pelan projek,
antara yang termasuk
dalam perkampungan ini
SKETSA Putrajaya dalam mengatasi
masalah pengangkutan awam di
pusat pentadbiran Persekutuan
digunakan. Jumlah ini akan
ditambah secara berperingkat
sehingga mencecah 40 buah bas.
ialah pembinaan sebuah itu. Kerajaan telah menyediakan
masjid baharu di Putrajaya, Juga amat dialu-alukan kemudahan dan Adi harap
dicadangkan di Presint 14. kerana perkhidmatan bas rakyat, khususnya warga
Masjid berbentuk Al- tersebut adalah percuma, Putrajaya, akan menggunakan
Quran dan menelan belanja kecuali warga asing yang sebaik-baiknya kemudahan
RM50 juta ini akan menjadi perlu membayar RM1.50 bagi disediakan.
masjid ketiga selepas Masjid setiap perjalanan. Pastinya Kepada yang belum
Putra dan Masjid Sultan penduduk Putrajaya lega mendaftar bolehlah berbuat
Mizan Zainal Abidin bagi mampu menjimatkan kos demikian untuk mendapatkan
memenuhi keperluan tempat pengangkutan. kad bagi perkhidmatan bas
beribadat warga Putrajaya. Adi percaya dengan percuma ini.
Selain itu projek tersebut perkhidmatan bas ini, yang
mewujudkan beberapa buah bakal ditambah dengan - Adi Tuah
studio yang akan membuat projek perkhidmatan Aliran
kupasan-kupasan ilmu Al- Transit Ringan (LRT)
Quran dalam pelbagai bentuk yang bakal disambung
dan aspek. semula pembinaannya,
akan mewujudkan sistem
8 CAKNA 13 - 19 NOVEMBER 2020

Ibu sakit kronik, psikiatri


rayu tempat tinggal
Oleh NAZWIN NAZRI
winwilayahku@gmail.com

“TIADA ke tempat saya


hendak berlindung sele-
pas ini,” rayu Ida Nerina
Mohamad Nawi berikutan
dia diminta mengosong-
kan rumah yang didiami NURAMBIA NAFARIESHA (kiri) gembira terima Bantuan Awal IPT daripada Annuar
neneknya di Perumahan (tengah). Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif YWP, Zaizalnizam Zainun (kanan).
Awam Sri Melaka, Cheras
Kuala Lumpur.
Menurut ibu kepada ca- Penerima Skim Bantuan Awal
haya mata berumur 3 tahun
itu, dia baru ­menerima no-
tis ­keluar r­umah daripada
IPT YWP ucap syukur
pihak Dewan Bandaraya PENERIMA Skim Bantuan ­ Awal kos yang perlu dibayar agak tinggi,
Kuala Lumpur (DBKL) PERUMAHAN Awam Seri Melaka, Cheras. - Gambar hiasan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) jadi bantuan ini sangat membantu.
kerana merupakan peng- Yayasan Wilayah Persekutu- “Kos keseluruhan lebih RM2,000
huni tidak sah. ­diringankan dalam keadaan an (YWP) m ­enzahirkan rasa tetapi ada potongan ­ kerana

di
Ujarnya yang ­
situ sejak
tinggal
1984,
PERTIWI ­sekarang berikutan
dirinya turut menghidap
­
syukur dan berterima kasih atas
­sumbangan yang dihulurkan.
COVID-19,” katanya yang t­inggal
bersama ibu saudara selepas
rumah yang ­
­ didiami itu dibayar mengikut helaian ­penyakit ­kronik seperti Salah seorang penerima, Nur- ­kematian kedua ibu bapa.
­merupakan milik ­neneknya baju yang dijahit,” ­ujarnya. darah t­inggi, kolestrol dan ambia Nafariesha Md Hashim, 20, Ujarnya, makcik dan p ­akciknya
dan dia hanya menumpang Menurutnya ­lagi, ­kencing manis di samping berkata, dengan bantuan tersebut merupakan pesara dan ­ perlu
kerana ­tidak berjaya mem- pendapatan yang perlu menjalani rawatan dia dapat membuat bayaran a­wal menanggung lima orang anak
peroleh ­rumah. diperoleh daripada men-
­ psikiatri di H
­ ospital Am- kos pengajian di Universiti Utara termasuknya dan adik berusia 18
­
Lebih menyedihkan jahit baju kemeja masih pang. Malaysia, Sintok, Kedah. ­tahun.
apabila dia juga ­ baru tidak mencukupi untuk Dalam pada itu, Ida “Saya ucapkan ribuan ­ terima Terdahulu, Nurambia N ­afariesha
dibuang
­ kerja akibat membayar sewa r­ umah dan Nerina juga menyatakan
­ kasih kepada Tan Sri (Menteri yang menyambung pengajian dalam
­daripada krisis ­penularan menanggung ­beberapa kos dia pernah beberapa k ­ali Wilayah Persekutuan, Tan Sri TPr jurusan Sains Ekonomi di peringkat
wabak COVID-19 yang ­perbelanjaan yang lain. menghantar borang per- Annuar Musa) dan YWP kerana Ijazah Sarjana Muda menyatakan per-
melanda dunia. Justeru, dia yang mohonan rumah DBKL bagi bantuan RM1,000. mohonan bantuan dibuat pada bulan
“Bagi meneruskan ke- ­mengadu di ­talian tetapi tidak berjaya ­kerana “Duit tersebut boleh digunakan Julai lalu selepas menerima tawaran
hidupan, saya belajar ­PERTIWI turut ­merayu berkahwin dengan warga
­ untuk bayar pengajian awal kerana kemasukan ke universiti.
menjahit kemeja dan upah supaya beban
­ dapat asing.

Pertubuhan Magik Matematik anjur Program Brain-Synchro

100 pelajar ikuti kelas percuma


P Info ADUAN
RIHATIN dengan na- “Oleh itu, program tersebut
sib anak-anak daripada mendedahkan teknik pengiraan
keluarga yang terjejas mental, kaedah penyelesaian
akibat pandemik COVID-19, masalah Matematik Moden PERTIWI
Pertubuhan Magik ­ Matematik dengan mudah dan sesi kaun- WhatsApp
menganjurkan Program Brain seling pandemik khususnya : 013-680 6666
-Synchro secara percuma un- untuk pelajar yang lemah dalam : 013-688 7777
tuk 100 pelajar daripada subjek berkenaan,” katanya.
kumpuan B40 yang bakal men- Menurut Selvaraju, pada DBKL
duduki Sijil Pelajaran Malaysia program itu, seramai 100 pe- Tel : 03-2617 9000
(SPM) 2020. lajar B40 mengikuti aktiviti
Program dengan sokongan Brain-Synchro yang bermula Perbadanan
Yayasan Hasanah dan Priha- Ogos lalu menerusi kelas fizikal Putrajaya
tin turut mendapat kerjasama dan dalam talian. Tel : 03-8000 8000
daripada Dewan Bandaraya
­ Ujarnya, kelas fizikal diada- Aduan : 03-8887 3000
Kuala Lumpur (DBKL) dan kan pada setiap minggu selama
Yayasan Wilayah Persekutuan dua jam selepas waktu sekolah Perbadanan
(YWP) yang membantu menye- di lima lokasi antaranya Pe- Labuan
diakan kelas pembelajaran. rumahan Awam (PA) Desa Tel : 087-408600
Pengasas Pertubuhan Rejang, Setapak, Sri Perak, Aduan : 087-408852
Magik Matematik, M Selvara- Sentul dan Sekolah Menengah PESERTA memberi perhatian kepada teknik dan tips yang diajar di PPR
ju b
­ erkata, inisiatif itu diambil Kebangsaan Seri Pantai, Kam- Wilayahku
Desa Tun Razak, Cheras. WhatsApp
selepas mendapati ramai ibu pung Kerinchi Kuala Lumpur.
bapa pelajar hilang pekerjaan. “Peserta program juga
­ jam melalui Google Classroom, semangat dan motivasi serta
: 011-5958 7489
“Matematik Moden merupa- disajikan dengan makanan
­ Google Meet dan Aplikasi keyakinan tinggi kepada peserta
kan subjek wajib lulus dalam tengah hari diikuti minuman WhatsApp. untuk ­menghadapi ­peperiksaan peperiksaan SPM dan perkem-
peperiksaan SPM dan sangat petang. “Modul bimbingan d ­alam SPM nanti,” jelasnya. bangan terkini program boleh
penting untuk menempah tiket “Bagi kelas dalam talian pula, bentuk fizikal dan digital yang Dalam pada itu, tambah diikuti melalui https://www.
pada masa depan yang lebih sesi pembelajaran ­ juga diada- dikendalikan pengajar berpen- Selvaraju, program tersebut
­ facebook.com/mathsmagics.org.
cerah. kan setiap minggu s­elama dua galaman telah memberi suntikan akan berlangsung sehingga hari
13 - 19 NOVEMBER 2020 . BIL 84

P
ANDEMIK COVID-19
yang melanda negara
dan memasuki
gelombang ketiga nyata
membawa kesengsaraan
pelbagai lapisan masyarakat
di seluruh negara.
Melalui penguatkuasaan
Perintah Kawalan Pergerakan
(PKP) dari fasa pertama
sehingga kini, banyak
pihak terutama warga
kota berhadapan dengan
masalah dalam meneruskan
kelangsungan hidup ekoran
penguncupan ekonomi yang

#Belanjawan2021
ketara.
SAMBUNGAN DI MUKA 10, 11

BINA SEMULA KEHIDUPAN


DI TIGA WILAYAH
10 UTAMA 13 - 19 NOVEMBER 2020 . WILAYAHKU

SAMBUNGAN MUKA 9 digunakan untuk beberapa faktor-faktor tertentu.


elemen demi kesejahteraan “Sebagai contoh, projek
Kerajaan melalui masyarakat. pembinaan jambatan yang
Kementerian Kewangan “Antara elemen peruntukan menghubungkan antara Labuan
telahpun membentangkan pembangunan adalah dan Menumbuk, Sabah tidak
belanjawan negara yang penyelenggaraan dimasukkan kerana
bertemakan Teguh Kita, Menang jalan, sungai, membabitkan pihak
Bersama dengan perbelanjaan pembinaan jambatan, swasta di dalam projek
terbesar negara membabitkan kompleks perniagaan tersebut dan statusnya
kira-kira RM322.5 bilion yang pasar, pusat rekreasi, masih di peringkat
terdiri daripada RM236.5 bilion penyelenggaraan perancangan.
(73.3%) yang akan disalurkan dan pentadbiran “Selain itu,
untuk perbelanjaan mengurus Putrajaya. pembinaan Monorel
dan RM69 billion (21.4%) bagi “Selain itu, ia juga dan pembangunan
perbelanjaan pembangunan turut mempunyai di Kampung Baru
manakala baki RM17 bilion PERUNTUKAN untuk pembangunan program ‘River of Life’ akan diteliti peruntukan untuk turut diberi perhatian
(5.3%) ialah untuk Kumpulan sekali lagi. usahawan bumiputera ROSIDA oleh KWP namun
Wang COVID-19, kategori baru. bagi meningkatkan projek tersebut akan
Menerusi belanjawan yang menambah baik kemudahan Raya,” katanya. taraf kehidupan warga kota,” melibatkan usaha sama dengan
dibentangkan itu, Kementerian di kawasan yang telah dikenal Dalam pada itu, Ketua katanya. syarikat swasta,” katanya.
Wilayah Persekutuan (KWP) pasti, antaranya Projek Setiausaha KWP, Datuk Rosida Tambah Rosida, KWP Rosida turut menjelaskan
telah menerima peruntukan Perumahan Rakyat (PPR) dan Jaafar berkata, terdapat dua turut mempunyai peruntukan bahawa elemen peruntukan
sebanyak RM956.8 juta Perumahan Awam (PA) di Kuala elemen dalam peruntukan pemberian khas Wilayah kerajaan tidak dimasukkan
yang telah diberikan melalui Lumpur. tahunan iaitu peruntukan Persekutuan sebanyak RM29 kerana kebanyakan projek
Belanjawan 2021 dengan “Selain itu, pembangunan mengurus dan peruntukan juta yang merupakan luar tersebut masih berada di
tumpuan untuk kesejahteraan yang diperuntukkan kira-kira pembangunan. daripada peruntukan yang peringkat perancangan.
bandar dan penduduk di tiga RM400 juta di bawah program “Untuk peruntukan termaktub dalam belanjawan
wilayahnya, Kuala Lumpur, River of Life juga akan diteliti mengurus, KWP telah menerima yang dibentangkan baru-
Putrajaya dan Labuan yang sekali lagi supaya peruntukan RM256.3 juta peruntukan baru ini.
masing-masing mempunyai dapat diberi keutamaan kepada mengurus yang digunakan “Peruntukan tersebut
pihak berkuasa tempatan skop-skop tertentu, kerana untuk mengurus operasi KWP akan digunakan untuk
sendiri. kebanyakan peruntukan dan agensi di bawahnya. menampung program-
Menurut Menterinya, Tan itu tertumpu kepada projek “Selain itu, terdapat juga program komuniti
Sri TPr Annuar Musa berkata, pembentungan serta baik pulih elemen untuk sosio ekonomi lain yang terkesan
pihak KWP bertanggungjawab di sepanjang jajaran Sungai yang digunakan dalam oleh COVID-19 atau
untuk melaksananakan dasar Klang-Sungai Gombak,” katanya peruntukan mengurus antaranya mana-mana program
dan pembangunan dalam baru-baru ini. adalah memberikan geran tidak mencukupi
tiga wilayah berasingan yang Mengulas lanjut, Annuar kepada pihak Majlis Perwakilan peruntukan yang
melibatkan tiga pihak berkuasa berkata, peruntukan untuk Penduduk Wilayah Persekutuan diluluskan,” katanya.
tempatan. Wilayah Persekutuan tidak (MPPWP) untuk menjalankan Menurut Rosida,
“Sebagai pihak berkuasa hanya melalui peruntukan KWP program untuk komuniti,” beberapa projek yang
tempatan, banyak program sebaliknya ia turut diperolehi katanya. melibatkan kos yang besar
DBKL tidak lagi boleh daripada beberapa kementerian Katanya, melalui tidak termasuk di dalam
bergantung kepada pendanaan lain. peruntukan yang sama, ia turut belanjawan tahun ini atas
langsung dari kerajaan, perlu “Sebagai contoh, sekiranya mengagihkan peruntukan
membuat pengubahsuaian ia peruntukan melibatkan tersebut kepada agensi di
bagi membolehkan sumber pembinaan jajaran Transit bawah KWP seperti Dewan
diagihkan kepada keperluan Aliran Massa (MRT) ia Bandaraya Kuala Lumpur
rakyat terutama yang terkesan sebahagian daripada peruntukan (DBKL), Perbadanan Putrajaya
wabak COVID-19 dan golongan Kementerian Pengangkutan. (PPj), Perbadanan Labuan
yang berpendapatan rendah.” “Dan sekiranya melibatkan (PL) dan Majlis Sukan Wilayah
“Pembangunan komuniti penyelenggaraan baik pulih Persekutuan (MSWP) dan
dan kesejahteraan bandar infrastruktur di Kuala Lumpur, Pejabat Tanah Galian (PTG)
yang melibatkan peruntukan Putrajaya dan Labuan, ia Wilayah Persekutuan.
RM148.8 juta akan diurus sebaik merupakan peruntukan Beliau berkata, KWP
mungkin, terutama dalam daripada Kementerian Kerja juga menerima peruntukan
pembangunan pada tahun ini
berjumlah RM700.5 juta yang ANNUAR MUSA
WILAYAHKU . 13 - 19 NOVEMBER 2020 UTAMA 11
“Apabila sesuatu projek tiba di fasa RFP, usaha sama itu
mungkin tidak menggunakan peruntukan kerajaan namun
akan melibatkan kepentingan yang lain dalam projek
berkenaan bagi membolehkan agensi swasta menanggung
dan menjalankan projek tersebut.” katanya.
Ujar Rosida, untuk memerangi wabak COVID-19,
pihaknya turut menyahut seruan menterinya dengan
memperuntukkan sebahagian daripada peruntukan untuk
kerja-kerja sanitasi awam.
“Sekiranya pandemik berterusan, kita memang telah
membuat keputusan untuk menggunakan peruntukan
dalaman bagi operasi tersebut.
“Dalam pemberian khas Wilayah Persekutuan yang
telah diluluskan ini, pihak KWP akan memberikan
keutamaan bagi menampung perbelanjaan proses sanitasi
awam di seluruh kawasan Wilayah Persekutuan dan ia
akan dinilai dari semasa ke semasa,” katanya.

TENGKU ZAFRUL

Intipati Belanjawan 2021


Kesejahteraan Rakyat
RM 1 bilion bagi berpendapatan RM 4,001- RM Elaun Guru Takmir
1 membendung gelombang
ketiga COVID-19
5,000 dengan satu anak manakala
BPR RM750 dengan dua anak 10 dinaikkan kepada
RM900 sebulan dan
atau lebih. bayaran khas one-off
Bagi bujang berpendapatan RM RM500 kepada Imam, Bilal,
Pelepasan cukai bagi 2,500 ke bawah, BPR RM350 Siak, Noja, Merbut, Guru Takmir
2 perbelanjaan vaksinasi
(RM1,000) dan kenaikan Pengeluaran Akaun 1
dan Guru KAFA.

had pelepasan cukai KWSP sebanyak RM500 Kredit RM50 dalam akaun
bagi perbelanjaan rawatan 6 sebulan dengan jumlah 11 e-wallet bagi mereka
perubatan diri, pasangan dan anak sehingga RM6,000 untuk berumur 18-20 tahun.
kepada RM8,000. 12 bulan bagi membantu
pencarum yang kehilangan Penambah baikan
Memperluas kerja. Rancangan Makanan
3 perlindungan mySalam Kadar caruman minimum KWSP 12 Tambahan bagi murid
ke atas tuntutan kos pekerja dikurangkan daripada sekolah B40 dengan
peranti perubatan. 11% kepada 9% mulai Januari penyediaan bekalan susu
2021 utk tempoh 12 bulan. setiap hari persekolahan.
Menaikkan kadar
bantuan kebajikan Penambah baikan Peningkatan had
4 bulanan termasuk OKU
7 Bantuan Bayaran 13 pelepasan cukai bagi gaya
tidak berupaya bekerja Bersasar kepada hidup kepada RM3,000.
kepada RM300, Warga peminjam kategori B40
Emas, Bantuan Penjagaan OKU dan perusahaan mikro Penurunan kadar cukai
dan Pesakit Kronik Terlantar sehingga RM150,000. sebanyak 1 mata
kepada RM500, Elaun Pekerja 14 peratusan bagi individu
OKU kepada RM450 dan Kadar Pelanjutan Sistem berpendapatan bercukai
Bantuan Kanak-Kanak Keluarga Insurans Pekerjaan (SIP) RM50,001 hingga
Miskin kepada RM450 - RM1,000 8 selama tiga bulan dan RM70,000.
kadar Elaun Mencari
Bantuan Prihatin Kerja bagi bulan pertama Pas perjalanan tanpa had
Rakyat (BPR) sebanyak (80% gaji), bulan kedua hingga My30 diperluaskan
5 RM1,200 bagi isi keenam (50% gaji) dan tiga bulan 15 ke Pulau Pinang dan
rumah berpendapatan terakhir (30% gaji). Kuantan.
bulanan kurang RM2,500 Pas perjalanan bulanan
dengan satu anak. Bagi isi rumah RM1.7 bilion dalam tanpa had RM5 bagi
dengan dua anak atau lebih, BPR
sebanyak RM1,800. 9 bentuk subsidi, bantuan
dan insentif kepada
pelajar sekolah tahun 1 hingga
tingkatan 6 serta golongan OKU
BPR RM800 bagi isi rumah nelayan dan petani. bagi perkhidmatan tren komuter
berpendapatan RM2,501 - Elaun sara hidup nelayan Lembah Klang, komuter utara,
RM4,000 dengan satu anak dinaikkan kepada RM300 tren antara bandar Kuala Lipis dan
manakala BPR RM1,200 dengan sebulan. Tumpat dan tren Sabah di jajaran
dua anak atau lebih. Beaufort- Tenom.
BPR RM500 bagi isi rumah
12 LENSA 13 - 19 NOVEMBER 2020 . WILAYAHKU

KIOSK UNTUK RAKYAT

landskap ekonomi mereka dengan berniaga SAMBUTAN memberangsangkan daripada pelanggan di kiosk walaupun
Foto & Teks: AMIN FARIJ HASAN bahan makanan kecil-kecilan. Walau buruk dalam tempoh negara melaksanakan PKPB.
mana sekalipun bencana melanda dunia,

D
manusia tetap perlukan makanan. Manusia
I SAAT kita jatuh ke suatu keadaan kini kembali kepada fitrahnya, makan untuk
paling bawah, percayalah bahawa hidup, bukan hidup untuk makan yang
tiada lagi keadaan yang lebih parah selalu terjadinya pembaziran.
daripada itu selepas kita bangkit. Hidup Secara tidak sedar, industri kecil seperti
ibarat putaran roda yang sentiasa berubah peniaga makanan di kiosk-kiosk yang
posisi titik temunya. Kadang di atas kadang dahulunya dipandang murah dan mudah
di bawah. Bak kata pepatah, jatuh tujuh kali kini mampu menjana pendapatan yang
kita bangkit lapan kali. Bunyinya seperti lumayan dan mampu mengimbangi
usahawan MLM tetapi itulah realitinya. ekonomi negara dengan tidak langsung.
Hatta kini, seluruh dunia mengalami Rata-rata peniaga makanan di kiosk-
kejatuhan ekonomi yang menjunam kiosk yang disediakan oleh agensi di bawah
sehingga menyebabkan kebanyakan pemain Kementerian Wilayah Persekutuan kini
industri gergasi ekonomi runtuh. Ramai menerima begitu banyak manfaat selagi
golongan profesional secara automatik mana mereka tidak berputus asa dalam
menjadi penganggur terhormat akibat usaha menjalankan perniagaan mereka
dari bencana COVID-19 yang masih lagi walaupun cuma berskala kecil, kerana pada
bermaharajalela di muka bumi. mereka 9/10 punca rezeki itu adalah dari
Disebabkan itu, ramai daripada perniagaan berserta doa, usaha, ikhtiar
mereka yang dahulunya bekerja makan dan tawakal (D.U.I.T) adalah punca kepada
gaji berjadual, kini berusaha mengubah kejayaan.
WILAYAHKU . 13 - 19 NOVEMBER 2020 LENSA 13

KIOSK berkonsep dapur terbuka dapat meyakinkan pelanggan tentang


tahap kebersihan produk niaga.

MENTERI Wilayah Persekutuan, Tan Sri TPr Annuar Musa (dua dari kiri) bersama Ketua Pegawai Eksekutif
Yayasan Wilayah Persekutuan, Zaizalnizam Zainol (paling kanan) menyampaikan gerai Wilayah Prihatin
secara percuma kepada Norjahan Mariamah Abdullah.
14 SANTAI 13 - 19 NOVEMBER 2020 . WILAYAHKU

PERADUAN MEWARNA PM84 TEKA SILANG KATA TS84


MELINTANG
5. ________ ialah sesuatu yang terjamin mutunya, kekuatan dan kebaikannya.
6. Bagai ________ dapat tutupnya.
7. Terapung sama ________, terendam sama basah.
8. Buku Anak Raja dan Anak _______ buku pertama terbitan Dewan Bahasa dan
Pustaka.
9. Kapal Titanic telah tenggelam di Lautan _______ Utara pada tahun 1912.
12. Tunku Abdul Rahman Al-Haj ialah Perdana Menteri yang ________. P

KE BAWAH N
1. Tak akan berwap nasi _________. C
2. Umpama _______ di batu, hidup
segan mati tak mahu.
3. Padanan Bahasa Melayu bagi H P
istilah top fan ialah ______
utama.
4. Maulidur Rasul pada tahun ini
disambut pada 29 Oktober A
2020 bersamaan
12 _______ 1442.
10. Pokok _______
merupakan tanaman A
herba yang tumbuh
di kawasan beriklim K
Tropika.
11. Hikayat _______
menceritakan tentang
seorang anak
perempuan dan isteri
yang solehah.

Peraduan silang kata ini dijalankan


dengan kerjasama Dewan Bahasa
dan Pustaka. Penyertaan terbuka
kepada semua warganegara Malaysia.
Adik-adik yang berumur 12 tahun ke bawah layak menyertai peraduan ini, asalkan
adik-adik adalah warganegara Malaysia. CARA MENYERTAI:
1. Isikan perkataan yang tepat pada petak
CARA MENYERTAI: di atas menggunakan pen.
1. Warnakan terus pada lukisan di dalam akhbar WilayahKu di atas, atau membuat 2. Setelah siap diisi, rakam gambar di atas
salinan fotostat dan kemudian mewarnakan di atas salinan tersebut. dengan telefon pintar dan mengirimkan
2. Boleh menggunakan sebarang jenis alatan mewarna. ke e-mel: wilayahku2018@gmail.com
3. Setelah siap, minta mak atau ayah rakam gambar lukisan adik-adik dengan 3. Sertakan sekali NAMA PENUH, UMUR, ALAMAT
telefon pintar dan mengirimkan ke e-mel: wilayahku2018@gmail.com dan NO. TELEFON.
4. Sertakan sekali NAMA PENUH, UMUR, ALAMAT dan NO. TELEFON IBU/BAPA. 4. Tarikh tutup penyertaan ini adalah pada 19 NOVEMBER 2020.
5. Tarikh tutup penyertaan kali ini adalah 19 NOVEMBER 2020. 5. Pemenang akan diumumkan dalam akhbar Wilayahku Bilangan 87.
6. Pemenang akan diumumkan dalam akhbar

5
Wilayahku Bilangan 87. PEMENANG AKAN DIPILIH SETIAP

3
BULAN UNTUK MENERIMA MAJALAH
PENYERTAAN TERBAIK DAN BUKU TERBITAN DBP.
PADA SETIAP MINGGU 3 PENYERTAAN PALING AWAL DAN
AKAN MENERIMA BAUCAR BAUCAR TUNAI SUMBANGAN:
YAYASAN TEPAT AKAN MENERIMA BAUCAR BAUCAR TUNAI SUMBANGAN:
YAYASAN
TUNAI BERNILAI RM50.00. WILAYAH
PERSEKUTUAN
TUNAI BERNILAI RM50.00 WILAYAH
PERSEKUTUAN

ngadil adalah
KEPUTUSAN PERADUAN BILANGAN 81
Berikut adalah Berikut adalah
senarai nama senarai nama
pemenang bagi pemenang bagi
Peraduan Mewarna Teka Silang Kata
PM81 dari akhbar TS81 dari akhbar
Wilayahku Edisi 81: Wilayahku Edisi 81:

Hantarkan video bakat anak HITESHRAO WAN NURUL


anda yang berumur 14 tahun SUBRAMANIAM HAFIZA
ke bawah tidak kira berbentuk (9 tahun) WAN MOHD
nyanyian, bercerita, bersajak, Batu Caves, Selangor RAMDZAN
(28 tahun)
berlakon atau sebagainya. Kota Bharu,
MADIHATUL
Peserta yang terpilih akan AIYANI AL AMIN Kelantan
dipanggil untuk ujibakat dan MOHD AZRANI
berpeluang untuk menyertai (9 tahun) MUHAMMAD
pasukan produksi Presint 11, Putrajaya HAFIZZEY ISHAK
WILAYAHKU TV. (31 tahun)
........................................ RANIA MARISSA RAMLI Rawang, Selangor
o
(8 tahun) ik Hiteshra
DURASI VIDEO TIDAK LEBIH 2 MINIT.
Wangsa Maju, Kuala Lumpur Karya Ad MOHAMAD ZAIDI OMAR
Emailkan kepada:
wilayahku2018@
wilayahku2018 @gmail.com (25 tahun)
Jalan Putra, Kuala Lumpur
Sertakan sekali NAMA PENUH, UMUR,
ALAMAT dan NO. TELEFON IBU/BAPA.
........................................ Keputusan pemenang juga diumumkan di portal dan laman Facebook Wilayahku.
WILAYAHKU . 13 - 19 NOVEMBER 2020 SELERA 15

Berhibur sambil nikmati udang galah

RESTORAN berlatarbelakangkan keindahan Putrajaya. MENJAMU selera sambil ditemani celoteh deejay.

restoran ini menyajikan lebih 100 Wilayahku. menjadi pilihan sebagai lokasi dalam talian, Tapau bagi
menu lazat yang tidak pernah Menariknya, selain daripada penggambaran drama. pelanggan yang ingin memesan
menghampakan pelanggan. menjamu selera sambil makanan serta dalam masa yang
Foto: NAZIRUL ROSELAN & D’EMPANGAN UDANG GALAH Dengan harga yang berpatutan menikmati keindahan tasik, BANTU PENIAGA KECIL sama turut membantu golongan

K
sudah semestinya udang galah pelanggan juga turut dihiburkan yang kehilangan pekerjaan.
EENAKAN menu menjadi pilihan utama di sini. dengan celoteh deejay dan Dalam situasi ekonomi yang “Peniaga boleh membuat
udang galah tidak Antara masakan istimewa yang persembahan artis popular tanah tidak menentu ekoran COVID-19 promosi makanan dan minuman
perlu dipertikaikan mampu membuatkan anda kecur air. ini, D’Empangan Udang Galah dalam aplikasi tersebut sementara
lagi. Teksturnya yang pejal dan air liur di restoran ini adalah “Hiburan daripada artis tidak pernah melupakan golongan mereka yang kehilangan
manis biarpun bersaiz besar udang galah masak bercili, udang lama dan baru yang diundang peniaga kecil yang terjejas dengan sumber pendapatan pula boleh
mahupun kecil membuatkannya galah sweet & sour, mee udang membuatkan restoran ini tidak pandemik tersebut. melakukan pekerjaan sambilan
menjadi rebutan dalam kalangan galah, tom yam udang galah dan lekang daripada pelanggan. Lagu- Bagi meringankan beban seperti penghantaran makanan,”
penggemarnya. banyak lagi. lagu popular yang disampaikan mereka, peniaga yang terpilih katanya.
Biarpun harganya dikatakan Menurut Pengurus Acara cukup menghiburkan diberi peluang untuk membuka
agak mahal namun itu bukanlah D’Empangan Udang Galah, terutamanya ketika waktu makan kiosk di ruang legar restoran
masalah utama jika penyajiannya Ika Osman, selain daripada malam. tersebut tanpa dikenakan INFO
kena dengan citarasa. Bak kata menyajikan menu berasaskan “Razis Ismail, Ibnor Riza, Ayu sebarang caj.
pepatah, ibu mertua lalu di makanan tersebut, pelanggan Damit, Alif Kadim, Jaafar Onn “Setakat ini tujuh kiosk sudah
belakang pun tak sedar kerana juga boleh menikmati hidangan merupakan antara artis yang beroperasi dan kebanyakan D’EMPANGAN
asyik menghayati keenakan barat serta menu ala carte yang sering menghiburkan pelanggan,” mereka ini tidak mampu UDANG GALAH
udang galah. terdapat di restoran tersebut. ujar Ika. membayar sewa di luar sana.
Menyedari tarikan menu “Kami di sini begitu Selain daripada itu, keindahan Antara yang sudah beroperasi Alamat: Presint 5, Putrajaya
berasaskan udang galah, restoran mementingkan citarasa panorama serta suasana romantis adalah Sang Kaya Aiskrim selain Cawangan: Restoran Seri
D’Empangan Udang Galah yang pelanggan. Usah risau, harga restoran tersebut menjadikannya kiosk yang menyajikan menu Bagan Pinang, Presint 8,
terletak di Presint 5, Putrajaya yang ditawarkan begitu pilihan utama bagi pasangan lokcing, sate dan sebagainya,” ujar Putrajaya
merupakan antara lokasi yang berpatutan serendah RM7 yang ingin melangsungkan Ika. Waktu Operasi: 10 pagi hingga
menjanjikan syurga makanan sahaja. Disebabkan itu, ia majlis perkahwinan, hari jadi, Terbaharu, D’Empangan 12 malam (setiap hari)
lazat tersebut. menjadi pilihan segenap lapisan ulang tahun perkahwinan dan Udang Galah juga turut Instagram: D’Empangan
Lima tahun beroperasi, masyarakat,” ujarnya kepada sebagainya. melancarkan sistem aplikasi Udang Galah
“Kami tidak
menetapkan sebarang
harga bagi setiap majlis
yang dianjurkan. Ia
berdasarkan kepada
bajet pelanggan itu
sendiri. Yang pasti kami
akan memberikan hasil
terbaik kepada mereka,”
ujarnya yang mengakui
restoran tersebut sering

ANTARA menu istimewa yang boleh dinikmati di D’Empangan Udang Galah. PENYANYI Alif Kadim tidak ketinggalan menjamu selera.
16 SELEBRITI 13 - 19 NOVEMBER 2020 . WILAYAHKU

Belanjawan 2021, kami bersyukur


B
ELANJAWAN 2021 yang dibentangkan Menteri Kewangan, Tengku Datuk Seri Zafrul
Tengku Abdul Aziz baru-baru ini untuk kelangsungan hidup rakyat dan ketahanan PENGELUARAN KWSP
ekonomi mendapat reaksi positif daripada selebriti muda tanah air.
Rata-ratanya bersyukur apabila ia menyeluruh dan meliputi segenap lapisan masyarakat,
RINGANKAN BEBAN
antaranya isi rumah B40, M40, pekerja dalam pelbagai bidang, belia, wanita termasuklah - NAJWA LATIF
peniaga sektor kecil dan besar.
PENYANYI Najwa Latif, 25, berpendapat langkah
kerajaan membenarkan pengeluaran Kumpulan
Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Akaun 1 memenuhi
BELANJAWAN BENDUNG permintaan rakyat.
COVID-19 - NAD ZAINAL “Kita pun tahu, sebelum Belanjawan 2021
dibentangkan, ramai yang menyuarakan pendapat
MENURUT pelakon Nad Zainal, jika dilihat mereka agar pengeluaran wang ini diluluskan.
secara keseluruhan, salah satu objektif Belanjawan “Alhamdulillah kerajaan mendengar keluhan
2021 adalah untuk membendung COVID-19 rakyat di mana pengeluaran simpanan KWSP
dengan memperuntukkan RM4 bilion untuk daripada Akaun 1 dibenarkan secara bersasar
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bagi sebanyak RM500 sebulan untuk tempoh 12 bulan.
objektif tersebut. “Sedikit sebanyak, ia dijangka boleh
“Semua maklum, kita diancam oleh wabak meringankan beban kewangan rakyat yang
bahaya COVID-19 yang menyebabkan kesihatan terjejas terutamanya mereka yang kehilangan
dan ekonomi negara kita terjejas. pekerjaan,” katanya yang berharap
“Bukan sahaja Malaysia, malah negara-negara masyarakat Malaysia tabah menghadapi
lain turut ‘terduduk’ seketika disebabkan virus ujian ini.
yang boleh membawa maut ini. Ahli KWSP yang layak boleh memohon
“Jadi, memang sepatutnya Belanjawan 2021 mulai Januari 2021 dengan jumlah
disifatkan sebagai belanjawan untuk membendung pengeluaran sehingga RM6,000.
COVID-19. Inilah fokus yang perlu diutamakan
demi kesejahteraan semua,” ujar Nad Zainal, 30,
yang kini popular menerusi drama bersiri Hati Yang
Tersakiti lakonan bersama Remy Ishak dan Mimi
Lana.
HARGAI PETUGAS
BARISAN HADAPAN
MANFAAT SEBAIKNYA - AWEERA
- WANNA ALI
BAGI menghargai jasa serta
KERAJAAN juga tidak lupa akan golongan pengorbanan barisan hadapan
penggiat seni yang turut terjejas disebabkan yang bertungkus-lumus dalam
COVID-19 dengan memperuntukkan RM15 juta memerangi COVID-19, kerajaan
terhadap penggiat seni dan petugas produksi bersetuju melaksanakan pemberian
belakang tabir. sekali bayar kepada petugas
Bagi penyanyi dan pelakon Wanna Ali, 23, barisan hadapan Kementerian
harapannya agar peruntukan ini dapat diagihkan Kesihatan Malaysia (KKM)
secara menyeluruh kepada para penggiat seni. sebanyak RM500.
“Semua golongan termasuk para penggiat Menyifatkan pengorbanan mulia
seni turut merasai kesan virus ini. Jadi, mereka bukanlah sesuatu yang
saya berharap agihan dapat dilakukan mudah, penyanyi rock Aweera, 29,
secara menyeluruh agar semua dapat mengakui ia amat dihargai.
menikmatinya. “Mereka sanggup berhadapan
“Penggiat seni perlu bijak dengan risiko bahaya demi
memanfaatkan peruntukan ini untuk kesihatan rakyat. Saya tahu, tugas
kelangsungan kerjaya mereka. Ini ini bukan mudah memandangkan
kerana kita tidak tahu bila pandemik kes baharu sentiasa ada.
ini akan berakhir,” ujar Wanna Ali yang “Menteri Kewangan sendiri ada
kini popular menerusi drama bersiri menjelaskan pemberian itu sebagai
Angkara Cinta. tanda penghargaan kerajaan
Peruntukan RM15 juta yang telah terhadap jasa para petugas KKM,”
diberikan kepada Agensi Pembangunan ujar Aweera.
Ekonomi Seni Budaya atau Cendana Tambahnya lagi, sebagai rakyat
untuk melaksanakan pelbagai program kita perlu bersama menjaga
kesenian dan kebudayaan itu bakal kesihatan dengan mematuhi
memanfaatkan lebih 5,000 penggiat prosedur operasi standard (SOP)
seni dan petugas produksi yang telah ditetapkan oleh
belakang tabir. kerajaan.

...........................................................................................................................
Sertai ujibakat online nyanyian anda dan berpeluang untuk merakam
‘single’ dan klip video lagu anda sendiri.
Hantarkan video atau pautan nyanyian anda di Youtube, Smule, Facebook atau lain-lain kepada kami.
DURASI VIDEO TIDAK LEBIH 5 MINIT.
Emailkan dengan tajuk ‘BINTANG WILAYAHKU’ kepada:

wilayahku2018@
wilayahku2018 @gmail.com
...........................................................................................................................
Sertakan sekali biodata ringkas diri
anda seperti NAMA, UMUR, ALAMAT dan NO. TELEFON untuk dihubungi.
...........................................................................................................................
WILAYAHKU . 13 - 19 NOVEMBER 2020 SEKILAS 17

Era baharu Kebun


Komuniti Bandar P16 Naseer Md Isa, peserta terlibat
sudah mula mengorak langkah
untuk menjadikan buah markisa
Foto: AMIN FARIJ HASAN

B
sebagai tanaman utama dan
ERBAKTI kepada tanah sumber pendapatan KKB P16
pasti mendapat hasil. Bagi bermula tahun hadapan.
peserta Program Kebun Ujarnya, kawasan penanaman
SAYURAN yang masak dipetik untuk jualan.
Komuniti Bandar (KKB), hasil juga telah disediakan di samping
utama yang diperoleh bukanlah pembinaan trek dan  ‘junjung’
tanaman itu sendiri tetapi untuk membolehkan tumbuhan memerlukan
ketenangan dalam diri. tersebut menjalar serta berbuah. tempoh lama.
Ini kerana, aktiviti berkebun “Apabila ia sudah menjalar Antara
mampu menghilangkan semua dan memenuhi junjung, laluan sayuran yang
perasaan dan aura negatif yang di bawah akan menjadi redup dituai dalam
muncul selepas seharian penat dan cantik. Kita bukan hanya tempoh satu
lelah bekerja di samping tekanan dapat mengutip hasil tetapi dapat bulan adalah
ketika menghadapi kesesakan menjadikan kawasan sekitar kangkung,
jalan raya. sebagai ‘instagrammable’, katanya bayam dan MD NASEER
Lebih menggembirakan kepada Wilayahku baru-baru ini. sawi. Bendi
apabila kebun komuniti yang Mengulas tentang dan terung pula boleh dipetik
keluasannya hanya sekangkang perancangannya itu, Md Naseer selepas dua bulan manakala betik
kera mula memberi imbuhan berkata, hasilnya dijangka mengambil masa yang lama untuk
kepada peserta malah program dapat dikomersialkan awal membuahkan hasil,” katanya
tersebut bukan lagi sekadar tahun hadapan kerana tempoh yang kembali mengusahakan yang begitu komited. aktiviti menanam dan
menghasilkan tanaman sayuran penanaman mengambil masa kebun komuniti tersebut selepas “Terdapat lebih kurang 22 menggembur tanah sebagai salah
secara ‘runcit’ dan dijual beli enam bulan. beberapa tahun tergendala. peserta aktif yang bergotong satu mekanisme pembelajaran,”
dalam kalangan penduduk Katanya, fokus utama yang Menurut Md Naseer, KKB royong setiap Sabtu dan Ahad jelasnya sambil berterima kasih
setempat, ia kini mampu ingin diketengahkan adalah jus P16 sudah bermula sejak 2004 serta selepas waktu pejabat. kepada Perbadanan Putrajaya
dikomersialkan. markisa dan pihaknya juga sedang namun tergendala disebabkan Kawasan yang dipenuhi semak (PPj) kerana menyediakan
KKB kini telah memasuki merangka produk lain yang boleh sebahagian peserta terlibat dan membahayakan penduduk peluang seumpama itu termasuk
era baharu yang mana terdapat dihasilkan menerusinya. pada masa itu berpindah dan kembali bersih dan ceria dengan kursus untuknya dan peserta yang
satu tanaman utama untuk Ujarnya, pada masa ini, produk bersara. tanaman sayuran. lain.
dikomersialkan sekali gus yang dihasilkan di KKB P16 adalah Ujarnya, ia kembali rancak “Malah, murid dari Tadika Dalam pada itu, beliau
membantu menambah sumber sayuran harian seperti kangkung, pada musim Perintah Kawalan Permata berhampiran juga menyatakan, biji benih dan anak
pendapatan peserta seperti yang bayam, sawi, cili dan sebagainya. Pergerakan (PKP) lalu kerana berpeluang mengenal buah secara pokok seperti terung, cili, petola,
dijalankan di KKB Presint 16 (P16), “Kami tanam ikut kategori penduduk sukar mendapatkan nyata selain dapat mempelajari peria katak, kacang panjang
Putrajaya. seperti tumbuhan yang boleh bekalan sayuran harian di cara menanam sayuran.  renek serta timun turut dijual
Menurut Pengerusinya, Md dituai setiap bulan dan yang samping kerjasama ahli baharu “Guru di situ juga menjadikan dengan harga sekitar RM5.

“PERTAMA sekali “Tanah rizab di Putrajaya yang masih


perlu minat dan kosong dan tidak dibangunkan wajar
selepas tanaman digunakan untuk kawasan berkebun, ia
mengeluarkan hasil, dapat membantu lebih ramai golongan
kita akan merasa pekerja khususnya kakitangan awam
satu kepuasan. Saya untuk ‘release tension’ selepas waktu
mula terlibat dengan pejabat.”
kebun komuniti
ni sejak Perdana DR ABDUL JALIL HASSAN
Menteri ketika Pakar Psikologi
itu, Tun Abdullah ABD AZIZ
Ahmad Badawi
memperkenalkan konsep Bumi Hijau. “SAYA memang
“Ia tetap diteruskan walaupun minat berkebun dan
pemerintahan bertukar kerana saya di hadapan blok
rasa seronok dan dapat mengisi masa saya pun ada kebun
lapang. Insya-Allah, ia akan menjadi kecil bayam Brazil
‘pekerjaan’ saya selepas bersara nanti.” yang dijaga. Dengan
adanya kebun
ABD AZIZ ROD@JAMIL komuniti ini, sayuran
Imbas Penjawat Awam mudah diperoleh
kod QR semasa tempoh NOR HUSNIZAR
untuk Perintah Kawalan
menonton “BERKEBUN adalah Pergerakan (PKP) yang lalu.
video terapi yang baik. “Oleh itu, saya berharap lebih
Selain berbakti ramai penduduk setempat untuk turut
kepada tanah, diri bersama-sama mengusahakan kebun
kita juga mendapat komuniti ini. Ia untuk kegunaan kita
hasil lumayan iaitu bersama.”
ketenangan diri dan
kemudiannya adalah NOR HUSNIZAR HUSSIN
sumber makanan. DR ABDUL JALIL Penduduk Blok A P16
PESERTA program KKB mengisi masa lapang dengan aktiviti berkebun.
18 RESENSI 13 - 19 NOVEMBER 2020 . WILAYAHKU

Sarang cinta saya, selamatkah?


RABI’AHTULADAWYAH
tempatan dalam pelbagai bidang perancangan yang sistematik dan sahabat-sahabat kita daripada Sewajarnyalah bidang kerjaya
MD. SALEH khususnya berkaitan dengan terancang harus dilaksanakan pelbagai kaum. Jika anda ingin ini tidak timbul isu manipulasi
habitat manusia dan pengurusan agar elemen-elemen yang disebut mengetahui lebih lanjut, mari atau tidak berintegriti dalam
Perancang Bahasa DBP

P
termasuklah isu alam sekitar, tadi menjadi harmoni. saya bawakan kepada anda melaksanakan tanggungjawab
ANDEMIK COVID-19 pembangunan holistik, undang- Seterusnya bahagian kedua apakah yang harus anda lakukan mereka. Hal ini kerana akta
nampaknya terus menjadi undang, perubatan dan sains memfokuskan sekiranya berminat dengan tersebut memastikan pihak
berita utama di segenap kesihatan dan lain-lain. kepada prospek kerjaya ini. yang terbabit serta pelanggan
pelosok negara. Akibat wabak Menurut pengurusan Sejarah pemodenan mengenai akan dilindungi daripada segala
ini, banyak sektor pekerjaan editornya, habitat kerjaya ini telah dibawa oleh risiko yang mungkin timbul
dan juga perniagaan pada buku ini manusia. British semasa wujudnya kerana urus niaga ini. Malang
awalnya tidak dapat beroperasi diterbitkan Perihal Lembaga Pembersihan (Sanitary tidak berbau! Penipu memang
seperti biasa. Ramai yang agar undang- Board) pada penghujung sukar untuk kita kenal, tetapi
turut hilang pekerjaan akibat pembaca undang abad ke-18. Apakah kaitan sekurang-kurangnya dengan
kelumpuhan sektor perniagaan dapat menjadi dengan pembersihan? Perkara membaca buku ini, sedikit
dan perdagangan di pelbagai memahami pokok pertama yang harus kita fahami sebanyak anda sebagai penilai
peringkat. Kesannya amat dirasai dilema dalam perbin- pembersihan di sini bukanlah atau perunding harta tanah dapat
oleh golongan muda yang baharu sebuah habitat cangan bermaksud pembersihan yang menjalankan tanggungjawab
sahaja dalam fasa menyesuaikan manusia bahagian ini menggunakan sabun berbuih anda dengan berkesan, manakala
diri dengan pelbagai komitmen dan sistem yang merin- dan dibilas dengan air, kemudian sebagai pelanggan pula anda
seperti pinjaman peribadi, pengurusan cikan kilat berseri! Pembersihan yang dapat meminimumkan
pinjaman kenderaan, pinjaman yang lengkap undang- dimaksudkan di sini adalah risiko ditipu! Dalam keadaan
rumah dan perniagaan. dan efisien undang bagaimana proses yang berlaku sekarang, kita memang tidak
Selepas enam bulan berlalu, membantu terhadap sebelum pemilikan hak kepada dapat menjangkakan apa yang
COVID-19 masih lagi menjadi sesebuah negara ancaman sesuatu prosedur harta tanah boleh berlaku. Apabila kita
ancaman utama negara dan menyediakan habitat. perlu dijalani oleh setiap pihak berpengetahuan, kita akan lebih
kerajaan sentiasa mengawal habitat kepada Makalah atau individu yang terlibat dalam berwaspada. Itu bermakna buku
pandemik ini daripada populasinya sete- pemilikan ini. telah membuat kita lebih pintar
menjejaskan lagi gelombang dengan cara pintar rusnya Sebelum tahun 1981, kerjaya seadanya!
kehidupan rakyat Malaysia. dan selamat. merin- ini disebut dengan pelbagai Berdasarkan Malaysian
Saya perhatikan juga dua “Habitat” menurut cikan perancangan komuniti nama, antaranya pentaksir Valuation Standards (MVS),
bulan kebelakangan ini, sektor Kamus Dewan Edisi Keempat dan kelestarian persekitaran harta tanah yang melibatkan terdapat 19 piawai yang telah
perumahan negara terus bermaksud (Biologi) tempat bandar serta perbincangan juga juruukur amalan am digariskan untuk digunakan
sahaja berkembang pesat. Saya haiwan dan tumbuh-tumbuhan mengenai faktor ekonomi dan (penilaian) yang termaktub oleh penilai dan perunding
mendapati pelbagai landasan hidup secara semula jadi. pengurusan alam sekitar yang dalam Akta Pendaftaran harta tanah di Malaysia dalam
serta medium dilaksanakan Berdasarkan takrif yang boleh mempengaruhi kesan Juruukur 1967. Seiring dengan melaksanakan fungsi mereka.
secara tubi dan agresif oleh diberikan, bolehlah kita baik atau buruk kepada sesuatu perkembangan pesat sistem Piawai Malaysian Estate
pemaju untuk meraih perhatian menyimpulkan bahawa tempat habitat manusia. perundangan dan harta tanah, Agency Standard (MEAS) pula
bakal pelanggannya untuk tinggal sesuatu hidupan atau Berdasarkan perkongsian kerjaya ini juga berkembang memperincikan sembilan piawai
memiliki sekurang-kurangnya makhluk seperti manusia, melalui sembilan makalah yang pesat dan menjurus kepada agar ejen harta tanah di negara
satu unit rumah yang mereka haiwan dan tumbuh-tumbuhan dikongsikan dalam buku ini, khidmat runding profesional ini melaksanakan peranan dan
hasilkan, contohnya pemilikan malahan organisma disebut jelas kita memerlukan komitmen iaitu berkaitan penilaian harta fungsi mereka dengan jayanya.
harta tanah dalam Wilayah sebagai habitat. Rincian pelbagai pihak khususnya tanah, pengurusan bangunan Kesemua ini boleh pembaca
Persekutuan. dalam perbincangan juga ada dalam sektor perindustrian serta dan aset, perejenan harta tanah dapatkan secara terperinci
Mari kita semak dua memfokuskan sistem pengurusan pembinaan agar mengambil dan jururunding harta tanah. daripada buku ini.
buah buku terbitan Dewan alam sekitar seperti Agenda 21, kira keharmonian habitat Sebuah lembaga diwujudkan Selain itu dilampirkan juga
Bahasa dan Pustaka yang Agenda Tempatan 21 dan Dasar dalam merealisasikan kemajuan bagi mengawal selia, mengawasi, carta organisasi pihak berkuasa
membincangkan secara terperinci Alam Sekitar Negara. perindustrian mereka. Buku serta mengiktiraf individu dan tempatan sebagai contoh bagi
mengenai ‘sarang cinta’ kita ini. Buku ini mengandungi dua ini akan menjadikan anda juga firma yang terlibat dalam bidang memperlihatkan unit dan
Mengapakah saya menyebutnya bahagian utama. Bahagian memahami tanggungjawab anda ini iaitu di bawah Akta Penilai, perjawatan Bahagian Penilaian
sarang cinta? Bukankah pertama memfokuskan kepada sebagai penyumbang kepada Pentaksir dan Ejen Harta dan Kadaran. Bidang kerjaya ini
kediaman merupakan entiti perbincangan gangguan habitat keharmonian habitat anda! Tanah 1981. tidak sahaja tertumpu pada sektor
penting bagi kita mewujudkan manusia. Melalui enam makalah swasta sahaja, tetapi juga dalam
keluarga bahagia yang sakinah, yang dikongsikan dalam bahagian KERJAYA DALAM PENILAIAN sektor awam. Contohnya
mawaddah dan rahmah? Untuk pertama ini, kita akan dapat PERUNDINGAN HARTA jawatan Pegawai Penilaian dan
keterangan lanjut, pembaca boleh mengetahui secara berasas TANAH DI MALAYSIA Penolong Pegawai Penilaian
melayari portal dbpniaga.my. gangguan pengurusan habitat (Mohd. Hasrol Haffiz Aliasak dengan skim W diwujudkan
manusia contohnya, mengenai dan Mohd. Farid Sa’ad, 2020) bagi menguruskan hal seperti
HABITAT MANUSIA DAN kualiti alam sekitar di sesebuah kaunter kadaran, bil dan posting,
PENGURUSANNYA habitat seperi mengambil kira Buku kedua ini akan tunggakan, sewa beli tanah dan
(Editor Hamidi Ismail dan Tuan air sungai, udara, sisa pepejal, membawa potensi pembaca pengesahan, iklan dan ejen dan
Pah Rokiah Syed Hussain, 2016) banjir, pulau haba dan tanah kepada bidang kerjaya penukaran hak milik.
runtuh. Kesemua ini ada faktor yang mencabar tetapi Jangan ketinggalan untuk
Tajuknya mengingatkan terjadinya hal sedemikian yang berpengaruh iaitu sebagai mendapatkan buku ini bagi
saya kepada sebuah projek mengakibatkan gangguan dialami penilai dan perunding harta penelitian lanjut tentang kerjaya
kondominium di tanah air kita, di sesebuah habitat manusia. tanah. Lagipun sekarang ini. Selain pintar menangani
tetapi bukan dalam WilayahKu. Pembentukan habitat manusia ini, mungkin ada di antara maklumat dalam era digital,
Melalui buku ini isu habitat berkait rapat pula dengan kita dalam dilema mencari para pembaca juga tidak rugi
manusia yang terkesan akibat Dasar Kependudukan Negara pekerjaan yang sesuai, meneroka ilmu yang satu ini.
daripada pelbagai pembangunan yang mensasarkan matlamat khususnya lepasan Kesemuanya bertujuan untuk
dibincangkan secara terperinci. kependudukan 30 juta yang siswazah. Apa kata anda memastikan kita bersama-
Menariknya tentang buku ini diperjelaskan oleh Perdana meneroka peluang sama menjalani kehidupan yang
pembaca akan menemukan 13 Menteri Malaysia keempat pada kerjaya ini yang rata-rata harmoni di sarang cinta kita!
orang pakar daripada universiti tahun 1984. Jelas di sini, satu telahpun dikuasai oleh Selamat membaca!
13 - 19 NOVEMBER 2020 KHABAR LABUAN 19
Johan Program Minggu Sains Negara 2020 Peringkat Kebangsaan

Damya praktik pelajaran abad ke-21

L
ABUAN International
School merangkul ­ johan
dalam pertandingan Ber-
cerita Sains bersempena den-
gan Program Minggu Sains
Negara 2020 Peringkat Ke-
bangsaan pada 10 Oktober lalu.
Pertandingan tersebut
merupakan
­ program yang Damya Hannah bercerita bertajuk “ Hujan Asid “ menerusi video.
dianjurkan oleh Kementerian
­
Sains, Teknologi dan Inovasi telah dinobatkan sebagai johan mengucapkan setinggi-tinggi oleh pelajar kita Damya “Kesungguhan murid-murid
(MOSTI), Yayasan P ­ enyelidikan dalam pertandingan tersebut tahniah kepada Damya ­Hannah Hannah yang telah berjaya
­ dalam mengikuti ­aktiviti-aktiviti
Antartika Sultan Mizan dan memenangi wang tunai kerana berjaya merangkul ­dalam pertandingan itu. dalam talian yang dilaksanakan
(YPASM) dengan ­ kerjasama sejumlah RM500 beserta sijil johan dalam pertandingan itu
­ Tambah beliau, ­ pihaknya dengan norma baharu bukan
­Pusat Sains & Kreativiti Tereng- dalam Pertandingan ­ Bercerita dan ­ secara tidak langsung ia turut menghantar b ­ eberapa sahaja dapat meningkatkan
­
ganu (PSKT) yang berlangsung Sains (Video) dengan ­ Tajuk menaikkan lagi imej LIS di
­ ­murid untuk ­menyertai ­tahap keyakinan mereka malah
menerusi dalam t­ alian. Hujan Asid bagi kategori
­ ­peringkat kabangsaan. pertandingan itu dan dapat menonjolkan bakat dan
Pelajar yang mewakili LIS ­sekolah rendah. “Tahniah kita ucapkan atas kesemuanya menerima sijil
­ potensi yang ada pada setiap
iaitu Damya Hannah Zulhari Pengetua LIS, Fadlin ­Aimuni pencapaian yang ­ diperolehi penyertaan pertandingan. murid,” katanya.

Penutupan sekolah: Pelajar SM


Sains Labuan dihantar pulang
SERAMAI 175 orang p ­ elajar
Sekolah Menengah Sains
­Labuan telah dihantar ­pulang
ke Sabah susulan arahan
penutupan semua sekolah
­
di seluruh negara bermula 9­
­November.
Pengarah ­Jabatan
­Pendidikan Labuan,
­Khaziyati Osman berkata, Rithuan ( dua dari kiri) menyerahkan barang sumbangan
ini adalah sesi penghantaran kepada Dr Ismuni ( dua dari kanan) di Bangunan Menara PL
pelajar kumpulan pertama pada Khamis lalu.
dan kesemua pelajar yang
dihantar hari ini merupakan
­
pelajar dari Sabah. Jabatan Kesihatan terima
“Proses penghantaran
pelajar, kita telah b
­ ­ahagikan
­kepada dua kumpulan dan kum-
sumbangan pelitup muka
pulan pertama kita telah meng-
hantar melalui ­ penerbangan
dan makanan
udara ke Kota Kinabalu dan
kumpulan kedua melalui PRIHATIN terhadap ­imbalan Ketua Pegawai
T
­pengangkutan air (bot laju) ke ­pengorbanan ­petugas Eksekutif (Perbandaran)
Menumbok dan S ­ ipitang. baris
­ hadapan yang PL mewakil Pengerusinya
“Setibanya pelajar di ­bertungkus-lumus menan- kepada Pengarah Jabatan
Para pelajar SM sains Labuan menaiki pesawat Maswing ke Kota gani penularan wabak Kesihatan Negeri Wilayah
destinasi,
­ mereka akan
Kota Kinabalu. ­COVID-19 di Pulau Bebas Persekutuan Labuan
­dijemput dan diambil oleh ibu
bapa atau penjaga ­ mereka,” Cukai itu telah m ­ enerima ­(JKNWPL) Dr ­Ismuni
katanya kepada ­ pemberita itu tidak bermakna mereka ­
d igunakan agar guru-guru sumbangan sebanyak ­Bohari di Bangunan
semasa meninjau proses diberikan cuti tanpa sebarang dengan para pelajar dapat 20,000 pelitup muka, 50 ­Menara PL, di Labuan pada
penghantaran pelajar SM tugasan. berkomunikasi bagi memasti- kotak air dan 10 kotak Khamis lalu.
Sains Labuan di ­Terminal Bot “Kita sebagai tenaga kan proses pengajaran dapat makanan. Hadir sama, wakil
Antarabangsa Labuan pada ­pengajar telah ­menyediakan disampaikan,” katanya. Sumbangan itu Syarikat Investment Bank
­
Selasa. serta membekalkan Terdahulu, Menteri ­merupakan sumbangan Ann Monica Pius.
Hadir sama, Pengarah pelbagai
­ tugasan kepada Kanan Pendidikan Dr R ­adzi ikhlas daripada Pengerusi Kedua-dua ­pihak ­berharap
Majlis Keselamatan Negara mereka agar memastikan
­ Jidin telah mengumumkan
­ Perbadanan ­ Labuan (PL), dengan ­sumbangan itu ­serba
(MKN) Labuan, Nurzalizah ­proses ­pembelajaran dapat penutupan semua sekolah
­ Datuk Sri Amir Hussien dan sedikit dapat meringankan
­
Kartika Abdullah. ­diteruskan. di seluruh negara mulai 9 Syarikat Investment Bank. beban para petugas k ­ ­esihatan
Dalam pada itu, ­Khaziyati “Sistem pembelajaran November hingga ke tarikh
­ Penyerahan ­sumbangan dalam menangani penularan
berkata meskipun semua dan pengajaran menerusi akhir sesi persekolahan tahun itu disampaikan oleh ­wabak ­COVID-19.
­pelajar telah dihantar namun ­dalam­talian juga akan t­erus ini.
20 13 - 19 NOVEMBER 2020
Pembaca Wilayahku boleh kongsikan foto-foto dan aktiviti menarik untuk siaran ruangan ini.

KOMUNITI & MPP Hantarkan e-mel foto berserta keterangan mengenai aktiviti atau program tersebut kepada
kami di editorwilayahku@gmail.com dan WhatsApp 011 - 5958 7489
Lampirkan juga nama pengirim dan nombor telefon untuk dihubungi.

Hakisan tebing makin membimbangkan


MASALAH hakisan hanya tinggal lebih kurang 1
tebing sungai Kampung meter saja.
Puah, Gombak semakin “Keadaan ini menyebabkan
membimbangkan penduduk di rumah makcik yang terletak
kawasan berhampiran apabila paling dekat dengan sungai
kesan runtuhan itu mula mula terjejas dengan hakisan
merosakkan laluan pejalan kaki tebing ini. Jadi makcik harap
di beberapa buah rumah. pihak berwajib segera bantu,
Kejadian itu mula ketara ambil tindakan wajar,” katanya.
sejak Oktober 2019 lagi Timbalan Pengerusi
apabila penghadang sangkar Persatuan Penduduk (MPP)
batu yang dipasang tidak lagi Wangsa Maju, Abdul Rani
mampu untuk menampung Mohamed Daud berkata,
limpahan air sungai terutama lawatan tapak lokasi yang
ketika hujan lebat, sehingga terjejas telah diadakan 26
menyebabkan kesan Oktober lalu turut disertai
hakisan semakin teruk dan Pengurus DBKL Cawangan
mengundang bahaya. Wangsa Maju, Ibnu Sina selain
Salah seorang penduduk, Pengerusi MPP Sub Zon 4, Dato TIMBALAN Pengerusi MPP Wangsa Maju, Abdul Rani Mohamed Daud (kiri) menyerahkan sumbangan
Hajah Norin Mohamad, Razak dan Pegawai JPS Wilayah tunai kepada wakil Muhammad Hakim. Gambar kiri: Bahagian dinding laluan pejalan kaki di rumah Hajah
55, berkata, jika keadaan Persekutuan, Azizul Aziz. Norin yang terjejas akibat hakisan tebing Sungai Kampung Puah semakin ketara.
itu berterusan, ia boleh Katanya, hasil perbincangan
menyebabkan laluan pejalan bersama itu, maka kedua-dua Sementara itu, sebagai sumbangan kepada Hajah Sumbangan tunai
kaki kawasan rumahnya putus. pihak berautoriti, DBKL dan JPS tanda prihatin terhadap Norin bagi membantunya itu diserahkan kepada
“Jika dulu, jarak antara Kuala Lumpur akan membuat kesukaran dihadapi mangsa, menampung kerugian dialami Muhammad Hakim bagi pihak
tebing sungai ke laluan utama kerja-kerja pemulihan kawasan Abdul Rani mewakili MPP akibat daripada hakisan tebing penerima yang juga jiran
hampir 10 meter tetapi kini terjejas secepat mungkin. Wangsa Maju menyerahkan sungai tersebut. kepada mangsa.

ZAIZALNIZAM
menyerahkan
sumbangan
Deepavali kepada
penduduk rumah
panjang Bukit
Kiara.

YWP agih bantuan Deepavali


SERAMAI 98 buah sepanjang pelaksanaan lagi YWP dengan mereka
kediaman penduduk Perintah Kawalan sebagai penduduk Wilayah
sekitar Taman Rimba Pergerakan Bersyarat Persekutuan.
Bukit Kiara, di sini (PKPB) ekoran penularan “Sejumlah RM15,000
disantuni Yayasan Wilayah Covid-19. peruntukan disediakan
Persekutuan (YWP) yang Beliau berkata, barangan bagi melaksanakan
telah tampil mengagihkan keperluan dapur yang program kebajikan ini
barangan keperluan diagihkan itu sedikit yang kami anggap sebagai
sebagai persiapan sebanyak dapat membantu antara pendekatan
menjelang sambutan mengurangkan belanja menyantuni rakyat yang
Deepavali. harian setiap penduduk terkesan akibat Covid-19,”
Bagi Ketua Pegawai terutama ketika menjelang katanya kepada Wilayahku.
Eksekutif YWP, Zaizalnizam sambutan Deepavali. Antara barang keperluan
Zainun, serahan “Inisiatif diambil YWP yang diagih termasuklah
sumbangan kepada dengan kerjasama Pemaju makanan kering seperti
warga memerlukan itu Memang Perkasa ini adalah biskut, gula, tepung dan
dilaksana sebagai satu sebahagian usaha untuk lain-lain yang merupakan
usaha meringankan beban menyantuni penduduk antara barangan
kewangan penduduk yang berbangsa India di sini, asas digunakan oleh
kemungkinan terjejas seterusnya mendekatkan masyarakat.
Foto oleh NAZIRUL ROSELAN
nazirulwilayahku@gmail.com 13 - 19 NOVEMBER 2020 PERSONALITI 21

Oleh AINI MAWAWI


ainiwilayahku@gmail.com
Foto Amin Farij Hasan Zurainah Musa sumber
K inspirasi wanita kota
EHEBATAN figura
ini tidak perlu
dipertikaikan lagi.
Sungguhpun sibuk dengan
tugas hakiki sebagai Pengarah
Eksekutif Berjaya Corporation
Berhad Datuk Zurainah
Musa tetap meluangkan masa
untuk menabur budi kepada
masyarakat.
Kekangan masa juga
bukanlah halangan buatnya
melibatkan diri dalam bidang
politik. Kesukaran hidup Ketua
Wanita Barisan Nasional
Wilayah Persekutuan ini suatu
ketika dahulu mendorong
beliau untuk membantu
golongan yang memerlukan.
“Saya datang daripada
keluarga yang sangat
susah. Biarpun kami hanya ZURAINAH (dua depan) bersama Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Is-
mempunyai tiga orang adik- mail Sabri Yaakob (tiga depan), Pengerusi UMNO Wilayah Persekutuan,
beradik, namun arwah ibu Datuk Seri Johari Abdul Ghani (empat kiri) dan pimpinan wanita UMNO menyampai sumbangan kepada golongan yang memerlukan.
turut menjaga lapan orang Wilayah Persekutuan.
sepupu saya kerana simpati
dengan kesusahan keluarga iaitu membantu golongan padang membantu wanita di jelas memerlukan sokongan
mereka. susah. Projek Perumahan Rakyat dan dokongan Wanita” ulasnya Info JAWATAN DALAM
“Bayangkan dengan (PPR) berniaga. yang kini sedang melanjutkan POLITIK
gaji kecil ayah sebagai Bantu wanita Terlibat dengan politik di pengajian Doktor Falsafah, 2017 – kini Ketua Wanita
kakitangan kerajaan ketika berniaga kawasan beliau dibesarkan, Pengurusan di Universiti Kuala Barisan Nasional Negeri Wilayah
itu, dia perlu menyara Cheras, bagi bekas pelajar Lumpur (UniKL). Persekutuan
sebelas orang anak. Namun, “Saya bersyukur kerana Sekolah Convent Jalan Peel Dari aspek pembangunan 2017 – kini Ketua Wanita UMNO
tidak pernah sekalipun dia hingga ke hari ini dapat ini, masa terluang turut ekonomi dan pembangunan Negeri Wilayah Persekutuan
merintih sepanjang memikul membantu masyarakat digunakan sebaiknya untuk usahawan, beliau turut 2013 – kini Ketua Wanita UMNO
tanggungjawab terutamanya ibu tunggal memberi ceramah motivasi di menyarankan rakyat pelbagai bahagian Cheras
JUN 1995 – Ahli UMNO Bahagian
tersebut,” luahnya. memulakan hidup baharu daerah tersebut. lapisan khasnya golongan Cheras
Pengalaman dan seterusnya berdikari. Bersyukur diberi wanita agar tidak gentar 1996 - 2018 Ketua Wanita UMNO
yang dilalui Sejujurnya, dalam zaman kepercayaan menjadi Ketua dengan cabaran. Dalam cawangan Jalan Baiduri
menjadi ini, kaum isteri tidak boleh Wanita UMNO Bahagian mendepani malapetaka yang 2008 - 2013 Naib Ketua Wanita
inspirasi buat mengharapkan gaji suami Cheras, Zurainah mengakui tidak diundang ini, kecekalan UMNO bahagian Cheras
beliau untuk semata-mata, tak cukup. bukan mudah untuk adalah segala-galanya. 2008 - 2009 Setiausaha UMNO
terjun ke “Tapi itulah realitinya, menyelaras kerana sikap “Ramai yang jatuh dan Bahagian Cheras
bidang politik bagi wanita yang bergelar manusia yang berbeza antara rebah ke tanah, tapi ayuh
sejak 30 tahun ibu, isteri dan anak satu sama lain. bangun dan berdiri semula. hari. Natijah daripada inisiatif
lalu. Niat perlulah berfikir di luar “Pendekatan yang saya beri Semangat untuk terus berjaya ini adalah amat besar dan
beliau dari kebiasaan. Bila lebih kepada bermusyawarah dan tidak mengenal jemu perlu berimpak tinggi di mana
cuma kita berniaga, bukan dan bertukar buah fikiran. ada dalam diri masing-masing” rakyat yang rata-rata terkapai-
satu sahaja ingat bahawa Persetujuan bersama penting begitulah nasihat beliau yang kapai ibarat lemas dalam
kita ini seorang untuk kami wanita di Wilayah sentiasa berusaha bersama lautan luas kini boleh menarik
penjual tetapi Persekutuan memimpin di pasukan menyampaikan nafas lega.
perlulah letakkan parlimen masing-masing. sumbangan kepada masyarakat “Bajet yang baru sahaja
diri juga “Ini mustahak, perjuangan yang terkesan COVID-19. diumumkan juga dilihat
sebagai seorang itu tiada nilainya andai kita bersifat inklusif. Secara
pelanggan. mengutamakan diri sendiri BAJET BERSIFAT peribadi merasakan
“Kalau dan cita-cita berbanding INKLUSIF peruntukan-peruntukan
hendak masyarakat” ujarnya yang kewangan yang dibentangkan
memasak atau menemplak sikap sebahagian Melihat kepada kekangan adalah bersifat khusus.
menggoreng ahli politik yang suka tikam kewangan yang melanda “Melihat kepada keadaan
mestilah belakang. warga kota khasnya dan ekonomi dan keadaan semasa
sedap dan Wilayah merupakan jendela rakyat Malaysia amnya, beliau negara yang dilanda wabak
unik rasanya. kepada negara. Sikap dan amat optimis bahawa peluang COVID-19, maka dirasakan
Kalau perwatakan dilihat, dinilai dan mengeluarkan simpanan bahawa kita patut melihat
hendak diterjemah oleh masyarakat daripada Kumpulan Wang dan menerima agihan serta
bungkus sekelilling. Pemimpin wanita Simpanan Pekerja (KWSP) peruntukan tersebut sebagai
dan menjadi ikutan dan cerminan adalah wajar. usaha kerajaan membantu para
membuat sebenar institusi kepimpinan Walau bagaimanapun, petugas barisan hadapan dalam
label mestilah di Wilayah khasnya. beliau menyarankan agar cara masa yang sama merancakkan
ZURAINAH musa luar biasa dan “Ketokohan, kehebatan pengeluaran wang tersebut kembali prestasi ekonomi
kreatif agar dan daya kepimpinan wanita adalah lebih baik kiranya negara.
pelanggan adalah simbol kekuatan di berpandu kepada peratusan “Sudah pasti ramai yang
terus ingat Wilayah. simpanan setiap individu. berbeza pandangan, namun
dan hendak “Kemakmuran dan Justeru, nisbah pengeluaran saya yakin niat dan aspirasi
membeli lagi kesejahteraan rakyat yang dan simpanan masih lagi bajet tersebut adalah murni
dari kita” ujarnya bermula dari rumah hinggalah relevan dan akan tetap sifatnya” ujar Zurainah dalam
yang sering turun ke tampuk pentadbiran negara membantu rakyat di kemudian nada yang amat positif.
22 SUKAN 13 - 19 NOVEMBER 2020

Impak COVID-19: SUKMA 2020 batal

Atlet WP gusar bakal lepasi had umur


Oleh AINI MAWAWI redha kerana penularan
ainiwilayahku@gmail.com wabak ­ COVID-19 perlu
diberi perhatian khusus,”

E
KORAN pembatalan ujarnya pemenang pingat
­Sukan Malaysia ­(SUKMA) emas SUKMA 2018 ini.
Johor 2020 yang Pernah ­beraksi ­sebanyak
dijadualkan pada April 2021
­ tiga kali ­ dalam SUKMA,
­akibat ketidaktentuan penularan Erry b­ agaimanapun masih
wabak COVID-19 ­ mengundang menanti ­ keputusan ber-
­kegusaran kepada atlet Wilayah hubung hal ­tersebut. MUHD ERRY NUR IZAZI
Persekutuan (WP) terutamanya Sementara itu,
yang bakal melepasi had umur ­penembak muda, Nur Izazi agar ada berita baik yang akan
bagi kelayakan sukan tersebut ­Rosli, 20,­ m
­ engakui akur dengan ­ diumumkan berikutan hal ini
iaitu 21 tahun. keputusan tersebut kerana ke- tidak lama lagi. Sungguhpun be-
Menurut atlet a­ngkat berat selamatan mereka yang terlibat gitu, saya masih tetap ­ berlatih
Wilayah Persekutuan ­ dalam merupakan perkara utama yang untuk sebarang persediaan akan
­acara ‘clean and jerk’ bagi perlu diberi perhatian. datang,” ujarnya yang pernah
kategori 73 kilogram, Muhd
­ “Dua tahun lagi umur saya memecahkan rekod peribadi di
Erry Hidayat, 21, penanggu- bakal menginjak 22 tahun dan SUKMA Perak 2018 dengan
han tersebut yang dijangka pada tidak layak untuk b ­ eraksi ­dalam pungutan mata sebanyak 623.7 BIARPUN SUKMA 2020 dibatalkan atlet wilayah tetap giat berlatih. -
­tahun 2022 menyaksikan dirinya SUKMA. Pun begitu, saya Terdahulu, pengumuman Gambar hiasan
sudah melepasi had umur yang ada mendengar khabar yang pembatalan itu diumumkan
ditetapkan. ­mengatakan atlet ­menembak oleh Menteri Belia dan Sukan, Malaysia secara dalam talian. secara amnya sudah 99 p ­ eratus
“Sejujurnya sedih juga me- akan diberi kelonggaran Datuk Seri Reezal ­ Merican Dalam pada itu, Johor bersedia dari segi ­perancangan,
mandangkan saya telah lama menyertai SUKMA sehingga Naina ­
­ Merican selepas mem- melahirkan kesediaan untuk
­ pengurusan, teknikal kemudahan
bersedia untuk persembahan kali umur 23 ­tahun. pengerusikan Mesyuarat Khas menganjurkan SUKMA ke-20 pertandingan dan s­ ebagainya.
terakhir ­dalam SUKMA. Namun “Apapun saya berharap Jawatankuasa Tertinggi Sukan pada tahun 2022 nanti kerana

‘Belia PPR’ rangkul anugerah APBN


PERSATUAN Belia Seri Cempaka kesukanan tetapi turut merangkumi “Diharapkan badan-badan per-
(PBSC) mengukir sejarah apabi- rekreasi, motivasi, kebajikan serta tubuhan belia lain, khususnya belia
la dinobat sebagai Johan (Kategori sukarelawan,” ujar beliau. tunggal, dapat menggapai kejayaan
Pertubuhan) Anugerah Perdana Justeru, pertubuhan yang dan kecemerlangan di masa h ­ adapan
Belia Negara (APBN) Peringkat Ke- ditubuhkan di Projek Peruma-
­ untuk memangkin agenda serta
bangsaan 2020 baru-baru ini. han Rakyat (PPR) Seri Cempaka, dasar-dasar yang dirangka khusus
Pengerusinya, Khairil Roy dapat menjauhkan belia daripada
­ bagi menggembleng warga belia
­Azuan Kamaruddin turut berbesar ­gejala-gejala sosial dan aktiviti yang bandar yang berkebolehan,” kata
hati kerana objektif utamanya men- tidak bermoral seterusnya melahir- beliau.
cakna pembangunan komuniti serta kan generasi yang akan datang den- Terdahulu, penyampaian
warga belia di Wilayah Persekutuan gan penuh iltizam. ­anugerah berprestij berkenaan telah
semakin dilihat berhasil. Khairil turut menzahirkan disempurnakan dengan gemilang-
“PBSC yang ditubuhkan pada ­setinggi-tinggi penghargaan ­serta nya oleh Perdana Menteri, Tan Sri
2012 membawa teras bukan ­sahaja penghormatan kepada seluruh ­pihak Muhyiddin Yassin sempena sam-
­
dalam melaksanakan pelbagai yang telah bersama-sama mendokong butan Hari Belia Negara Peringkat
aktiviti dan program yang mem-
­ pertubuhan khususnya Kementerian Kebangsaan di Persada Johor Bahru.
fokuskan kepada program-program Wilayah Persekutuan (KWP).

KHAIRIL (tengah) ketika menerima anugerah APBN baru-baru ini.


13 - 19 NOVEMBER 2020 BERITA 23

Tepis rasa malu demi


kelangsungan hidup
pelitup muka menganggap air detoks dan jagung milk
dugaan kehilangan pekerjaan shake, terpaksa melupakan
tidak boleh mempengaruhi kerjayanya sebelum ini
masa depan. memandangkan banyak
“Saya dan teman sekerja acara dibatalkan gara-gara
lain diberi cuti tanpa gaji COVID-19.
kerana syarikat itu belum “Saya mula berniaga air
tentu dapat diteruskan. Jika apabila masuk fasa Perintah
sebelum ini saya mempunyai Kawalan Pergerakan
pendapatan yang tetap dan Pemulihan (PKPP). Ini satu
pelbagai elaun, kini tinggal pengalaman baru setelah
kenangan apabila COVID-19 berpuluh-puluh tahun dalam
seolah-olah ‘membunuh’ dunia glamor.
industri pelancongan,” “Mungkin ada yang
ujarnya. nampak janggal saya berniaga
Walaupun pernah hidup Pernah dihalau apabila di tepi jalan tapi tidak
mewah, Rauf tidak kisah buka berniaga di tepi jalan di salah mencari rezeki halal
gerai jual susu di tepi jalan luar Kuala Lumpur, dia kini walaupun terpaksa berpanas
demi kelangsungan hidup. menjual pelitup muka di tepi dan berhujan,” luahnya.
jalan di Bandar Permaisuri Sungguhpun untungnya
(berhadapan Burger King) tidak seberapa, namun
Oleh Deel Anjer minggu berniaga air susu katanya yang terpaksa dengan menjadikan keretanya menurutnya dia tidak sesekali
di gerai yang terletak di menjual motosikal berkuasa sebagai gerai. menyerah kalah dengan

D
ALAM hidup ini, Bandar Permaisuri, Cheras tinggi kesayangannya demi “Terima kasih kepada situasi sekarang.
kita tidak terlepas (berhadapan restoran membayar hutang. pihak berkuasa kerana “Sebenarnya seronok
daripada masalah. Burger King) bersama isteri Selain menjual susu, Rauf memahami keadaan kami berniaga tepi jalan. Kita akan
Sama ada suka mahupun yang juga bekas kakitangan juga turut menjalankan peniaga kecil yang sangat bertemu dengan ramai orang
tidak, ujian yang datang Utusan. Pada mulanya, isteri perkhidmatan pelekat, terkesan dengan wabak dan berhadapan dengan
terpaksa jua ditempuhi. agak malu kerana tidak biasa nombor plat kenderaan serta bahaya ini. pelbagai karenah.
Cuma kita sahaja dengan keadaan baru ini. aksesori. Untuk maklumat “Memang pendapatan tak “Di sinilah saya belajar
tahu bagaimana mahu “Sehinggakan dia pernah lanjut, layari Facebook; Rauf menentu, tapi saya bersyukur banyak erti kehidupan.
menyelesaikannya. Apa yang menyorok muka apabila Awi dan Instagram; @raufawi masih diberikan kudrat untuk Saya dikira bernasib baik
jelas, sikap sabar dan tidak ternampak kawan-kawan. atau ke laman http://Shopee. meneruskan kelangsungan masih diberikan rezeki
pernah putus asa, pastinya Namun, lama-kelamaan, dia com.my/redbigbox6100). hidup,” ujarnya yang turut berbanding sesetengah
membuahkan hasil. sudah boleh menerima situasi menggunakan medium orang yang nak makan pun
Begitulah juga dengan ini,” ujar Rauf. “Pendapatan tak Facebook; Hanirul Idzwan belum tentu dapat,” ujarnya
sebilangan penjaja atau Tambahnya lagi, dia selalu menentu, tapi saya untuk memasarkan jualan. yang berharap pengalaman
peniaga kecil yang dijangka mengingatkan isterinya sama bersyukur” - Hanirul tersebut membolehkannya
semakin meningkat ada mahu atau tidak, mereka Dari dunia glamor, membuka kedai sendiri suatu
jumlahnya susulan pandemik perlu menebalkan muka demi BEKERJA sebagai Amie kini pasrah hari nanti.
COVID-19 ini. rezeki halal. pemandu di sebuah syarikat Bagi yang ingin
Perniagaan kecil-kecilan “Dalam usia yang semakin pelancongan sebelum BEKAS pengurus artis, mendapatkan air detoks
seperti membuka gerai lanjut agak sukar mencari ini tidak mematahkan Mohd Azmie Kassim, 54, atau dan jagung milk shake, anda
makanan dan keperluan pekerjaan sesuai apatah semangat Hanirul Idzwan lebih mesra dipanggil Amie boleh mengunjungi gerai Nur
harian antara yang menjadi lagi situasi COVID-19 Kamaruzzaman, 34, untuk tidak pernah berasa segan Delight di Bandar Permaisuri,
pilihan mereka yang menyebabkan ramai berniaga di tepi jalan. bergelar peniaga jalanan. Cheras (berhadapan Bank
kehilangan pekerjaan untuk kehilangan pekerjaan,” Hanirul yang menjual Amie yang kini menjual Simpanan Nasional).
kelangsungan hidup.
Namun, apa yang
dibanggakan, mereka tidak
malu untuk berniaga di tepi
jalan demi mencari sesuap nasi.

Kena tebal muka -


Rauf

BAGI penjual susu Abdul


Rauf Awi, 52, tiada halangan
buatnya untuk berniaga di
tepi jalan kerana mencari
rezeki halal itu menjadi
keutamaan.
Rauf yang sebelum ini
bekerja sebagai Eksekutif
Grafik dan Visual di Utusan
Melayu mengambil keputusan
berniaga kecil-kecilan selepas Hanirul berterima kasih kepada kerajaan kerana membenarkan
syarikat tersebut gulung tikar. rakyat yang kehilangan pekerjaan untuk bebas berniaga di Kuala Bagi Amie, banyak pengalaman yang diperolehinya sejak berniaga
“Saya baru beberapa Lumpur. air di tepi jalan.
Atlet WP gusar bakal
lepasi had umur 22
BIL 84 13 - 19 NOVEMBER 2020 PP19441/12/2018 (035014)  PERCUMA

Pendapatan terjejas sebab COVID-19:


Pasangan OKU gigih jual kebab
Oleh DEEL ANJER Kegigihan suami isteri
ini berniaga juga ada-

U
SAHA gigih pasa­ ngan suami isteri, lah demi membesarkan
orang kelainan upaya (OKU) pekak tiga orang anak mereka
dan bisu menjual kebab menjadi per- iaitu Muhamad Ammar
hatian warga net apabila gambar mereka tu- Mishari,4, Muhamad
lar dalam media sosial. Anas Mishari, 2, dan Nur
Kecekalan Muhamad Salahudin Yaacob, Aqilah Maisarah berusia
28, dan isterinya Nurul Hidayah Kamaru- setahun.
zaman, 29, dalam berhadapan dengan Terdahulu menerusi
cabaran pandemik COVID-19 itu turut men- gambar yang tular, pasan-
jadi inspirasi ramai. gan ini memohon agar
“Dalam keadaan negara dilanda COV- orang ramai membeli ke-
ID-19, bukan sahaja kesihatan malah sumber bab yang dijual melalui
pendapatan juga sangat terjejas. Apatah lagi cash on delivery (COD)
jualan kebab ini ada naik turunnya. iaitu menghantar terus ke
rumah pelanggan.
TEPIS RASA MALU DEMI “Assalamualaikum...
KELANGSUNGAN HIDUP >> MUKA 23 Saya Salahudin dan Hi-
dayah. Seorang pekak
“Tipulah kalau saya cakap tidak terkilan dan bisu. Kami jual kebab
dengan situasi ini. Namun, kalau kita sendiri daging dan kebab ayam. GAMBAR yang tular di media sosial.
tidak bangkit, siapa lagi yang nak cari rezeki “Mula berniaga pukul
untuk anak-anak. 4 petang sampai 10 malam. COD area KL
“Jadi kami tidak boleh berputus asa dan dan Selangor,” katanya yang memulakan per-
sentiasa mencari jalan menjual kebab ini niagaan kebab pada akhir Oktober baru-baru
termasuklah mempromosinya dalam media ini.
sosial. Sesiapa yang ingin membeli kebab pasan-
“Tak sangka pula ia menjadi tular kerana gan ini bolehlah hubungi melalui aplikasi
niat kami hanya mahu mencari rezeki. Al- WhatsApp 013-8077606 dan 011-63927006.
hamdulillah, ini sedikit sebanyak membuat- Selain itu, anda boleh layari media sosial
MUHAMAD SALAHUDIN dan Nurul Hidayah kan permintaan terhadap kebab kami me­ Facebook mereka, Muhamad Salahudin dan
bersama 3 anak mereka.
ningkat,” katanya kepada Wilayahku. Nuhida Rulyah.

Pedofilia: “Jangan dedah gambar tidak


sopan kanak-kanak” - Zizi Kirana
PEDOFILIA adalah penyakit mental kronik “ Bagi saya, janganlah dedah gambar tidak
yang menyebabkan penghidapnya berasa sopan kanak-kanak untuk dimuatnaik dalam
ghairah apabila melihat kanak-kanak atau media sosial.
gambar mereka. “Kalau nak tayang gambar mereka sekali
Kebiasaannya penghidap pedofilia mem- pun, pakaikanlah mereka pakaian yang tidak
punyai kecenderungan melakukan jenayah begitu menonjol dan sopan. Tidak kiralah
seksual dan ini sebenarnya boleh menggang- anak lelaki atau perempuan, pakaian biarlah
gu keselamatan kanak-kanak. sesuai.
Dalam hal ini, ibu bapa memainkan pera­ “Selain itu, jangan biarkan kanak-kanak be-
nan penting dalam memastikan anak sela- rada keseorangan di mana-mana lokasi pun.
mat daripada menjadi mangsa pedofilia. Kalau boleh pastikan mereka sentiasa ber-
Penyanyi Zizi Kirana tidak keting- teman.
galan mengikuti isu pedofilia yang “Namun, peneman itu hendaklah orang
sememangnya berlaku dalam masya­ yang kita percaya,” ujar Zizi Kirana yang ber-
rakat kita. harap semua pihak memikul tanggungjawab
“Walaupun saya masih bujang, ini demi keselamatan kanak-kanak.
tetapi soal keselamatan kanak- Ini kerana, kanak-kanak yang menjadi
kanak bukan sahaja terletak mangsa pedofilia akan membesar dengan tidak
di bahu ibu bapa, malah kita normal kerana dibayangi kisah hitam silam.
sebagai masya­ rakat perlu Pasal kerjaya, Zizi Kirana akan muncul da-
mengambil tahu ke­ rana isu lam rancangan Muzik-Muzik separuh akhir
pedofilia bukan perkara kecil. dengan lagunya berjudul Eh!.
ZIZI KIRANA

Diurus terbit oleh YWP MEDIA SDN. BHD.


Dicetak oleh: YBA Print Sdn Bhd. (968296-W). No. 28, Jalan 12/152, Taman Perindustrian OUG, Batu 6 1/2, Jalan Puchong, 58200 Kuala Lumpur. Tel: 03-77732692