Anda di halaman 1dari 14

CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani Kelas : Tahun 4 Bilangan Murid : 17


Tarikh : 28 Jun 2019 (Jumaat) Tempat : Padang Sekolah Masa : 0830-0900

Tajuk : Cuba Hadang

Standard Kandungan : 1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul.

Standard Pembelajaran : 1.6.4 Melakukan pergerakan mengadang dengan membayangi pergerakan lawan.

2.6.4 Mengenalpasti kedudukan pengadang yang sesuai semasa membayangi pergerakan pihak lawan.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok melakukan aktiviti. .

Standard Prestasi : Tahap Penguasaan 4

 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.
CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir sesi ini murid dapat:

Psikomotor : Melakukan kemahiran mengadang dengan teknik yang betul.


Kognitif: : Menyatakan keadaan yang sesuai semasa mengadang.
Afektif: : Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Keusahawanan- Berdaya tahan melakukan aktiviti mengadang.

Kemahiran Berfikir : Mengenal pasti dan mengaplikasi

Pengalaman Sedia Ada : Murid pernah membuat aktiviti megadang semasa riadah petang.

Penerapan Nilai : Sanggup menerima cabaran berkeyakinan diri dan keseronokan bermain.

Penggabungjalinan : Sains

Bahan Bantu Belajar : Skital (6), wisel (1), bola (5), Bakul sampah (2).

Penilaian Pdp : Senarai semak dan lembaran kerja

Sumber Rujukan : Kementerian Pendidikan Malaysia.(2016) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 5.
Dokumen Standars Kurikulum dan Pentaksiran. Putrajaya: Bahagian Pembangunan
Kurikulum.
CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

Bahagian / Aktiviti Fokus Pembelajaran Pengelolaan / Strategi PdP Alatan /


Masa Catatan
Aktiviti memanaskan badan.
Memanaskan 1. Permainan kecil  Meningkatkan kadar Alatan:
Badan ‘Monyet-monyet’ nadi.  Wisel (1)
1. Murid dibahagika kepada dua
 Pengenalan kepada  Bola (2)
kumpulan. (8 dan 9 orang dalam
(5 minit) aktiviti PdP.
satu kumulan).
2. Murid berpegang tangan dan
membentuk bulatan besar.
3. 4 orang murid dalam setiap
kumpulan akan dipilih untuk
berada di tengah dan
berparanan sebagai ‘monyet’.
4. Monyet yang berada di tengah
Petunjuk:
bulatan akan cuba merampas
bola yang dihantar sekeliling = Murid
oleh murid lain.
5. Sekiranya monyet mendapat = Guru
bola tersebut, orang yang
terakhir sebelum bola jatuh ke
tangan monyet akan menjadi
= Bulatan
monyet.
CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

Perkembangan Aktiviti 1: 3 orang satu kumpulan (seorang Alatan:


( 10 minit) ‘Cuba hadang’  Teknik mengadang jadi pengadang).  Wisel (1)
1. Murid dibahagika kepada 5 yag betul.  Bola (5)
kumpulan (3 dan 4 orang  Meningkatkan
dalam satu kumpulan). kemahiran B
2. Dalam setiap kumpulan, mengadang bagi.
seorang akan menjadi  Menentukan
pengadang di tengah-tengah. kedudukan pemain
3. Murid A menghantar bola bola lawansemas A
kepada murid B. mengadadang.
4. Murid B menghantar semula
Petunjuk:
bola kepada murid A.
5. Seorang murid yang berada di = Murid
tengah cuba mengadang
apabila murid A dan B = Guru
membuat hantaran.
6. Ulang aktiviti beberapa kalidan = Arah bola
tukar peranan.
CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

Aktiviti 2:  Mengaplikasi
‘Jaga skital’ kemahiran yang Alatan:
1. Murid dibahagikan kepada telah dipelajari.  Bola (2)
dua kumpulan. (Kumpulan A  Seronok melakukan  Wisel (1)
dan kumpulan B). aktiviti.  Skital (6)
2. Kumpulan A perlu mengawal
skital dari dijatuhkan oleh
kumpulan B dengan cara Petunjuk:
mengadang. = Skital
3. Ulang beberapa kali aktiviti = Murid A
dan tukar peranan.
= Murid B
CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

Kemuncak Aktiviti 1: Permainan kecil  Mengaplikasikan


‘Bola Jaring Mini’ kemahiran yang Alatan:
(10 minit) 1. Murid dibahagikan kepada 2 telah dipelajari.  Bola (1)
kumpulan iaitu kumpulan A dan  Menghadang  Wisel (1)
kumpulan B.
dengan teknik yang  Skital (4)
2. Setiap ahli kumpulan perlu
betul.  Bakul
mengadang pihak lawan yang
sampah (2)
memegang bola dan berusaha
mendapatkan bola dari pihak
lawan.
3. Setiap kumpulan perlu Nilai & sikap
menjaringkan bola ke dalam  Sanggup
bakul sampah yang dipegang menerima
oleh seorang murid dalam setiap cabaran
kumpulan.
Petunjuk:
 yakin diri
4. Kumpulan yang dapat = Murid
 seronok
menjaringkan skor paling banyak
akan dikiran sebagai pemenang.
= Guru

= Skital
CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

Penutup 1. Aktiviti menyejukkan badan. 1. Aktiviti regangan Murid membentuk ladam Nilai & sikap
(5 minit) kuda.  Kerjasama
2. Rumusan PdPc 2. Gaya mengadang  Berani
2.1 Pengukuran psikomotor yang betul.  Yakin diri
 Guru meminta murid
menunjukkan teknik 3. Menerapkan daya
mengadang dengan berfikir yang kreatif
betul. dan kritis.

2.2 Pengukuran Kognitif


Petunjuk:
 Guru bertanyakan Cadangan jawapan:
Teknik kedudukan
kepada murid = Murid
sentiasa dekat dengan
mengenai bagaimana
pemain lawan akan
teknik yang betul dapat
memudahkan
mengadang dengan = Guru
mendapatkan bola.
betul.

4. Guru ucapkan
CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

Cadangan soalan: tahniah kepada


Apakah kaitan teknik yang betul murid yang sanggup
dengan mengadang yang betul? menerima cabaran
3. Rumusan afektif. dan berasa seronok
 Guru mengucapkan terima semasa melakukan
kasih kepada murid di atas aktiviti bersama.
kerjasama dan sikap positif
yang ditunjukkan sepanjang
aktiviti.
CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

Kekuatan Isu/Perkara yang difokuskan:

Kelemahan Isu/Perkara yang difokuskan:

Cadangan untuk
memperbaiki
kelemahan

Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh pensyarah penyelia Disemak oleh Guru Besar

Tandatangan:………………………………
Tandatangan:……………………………….. Tandatangan:……………………………………..
Nama:………………………………………
Nama:……………………………………….. Nama:……………………………………………..
Tarikh:………………………………………
Tarikh:……………………………………….. Tarikh:……………………………………………..
.
CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

Penilaian pengajaran dan pembelajaran:


CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

a. Borang Penilaian
b. Lembaran kerja –

Refleksi:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

CATATAN SEMAKAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI


CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

BI KOMEN/CATATAN TANDATANGAN
L
1

( )
Guru Pembimbing

Tarikh :______________________________
CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

( )
Guru Besar

Tarikh :______________________________

( )
Pensyarah Penyelia

Tarikh :______________________________
CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

Anda mungkin juga menyukai