Anda di halaman 1dari 12

CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani Kelas : Tahun 4 Bilangan Murid : 17


Tarikh : 28 Jun 2019 (Jumaat) Tempat : Padang Sekolah Masa : 0830-0900

Tajuk : Cuba Hadang

Standard Kandungan : 1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul.

Standard Pembelajaran : 1.6.4 Melakukan pergerakan mengadang dengan membayangi pergerakan lawan.

2.6.4 Mengenalpasti kedudukan pengadang yang sesuai semasa membayangi pergerakan pihak lawan.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok melakukan aktiviti. .

Standard Prestasi : Tahap Penguasaan 4

 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.
CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir sesi ini murid dapat:

Psikomotor : Melakukan kemahiran mengadang dengan teknik yang betul.


Kognitif: : Menyatakan keadaan yang sesuai semasa mengadang.
Afektif: : Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Keusahawanan- Berdaya tahan melakukan aktiviti mengadang.

Kemahiran Berfikir : Mengenal pasti dan mengaplikasi

Pengalaman Sedia Ada : Murid pernah membuat aktiviti megadang semasa riadah petang.

Penerapan Nilai : Sanggup menerima cabaran berkeyakinan diri dan keseronokan bermain.

Penggabungjalinan : Sains

Bahan Bantu Belajar : Bola ping pong (1), bola tampar (1), bola sepak (1), bola jaring (1), selotep (1), maker (1).

Penilaian Pdp : Senarai semak dan lembaran kerja

Sumber Rujukan : Kementerian Pendidikan Malaysia.(2016) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 5.
Dokumen Standars Kurikulum dan Pentaksiran. Putrajaya: Bahagian Pembangunan
Kurikulum.
CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

Bahagian / Aktiviti Fokus Pembelajaran Pengelolaan / Strategi PdP Alatan /


Masa Catatan

Memanaskan Set Induksi.  Pengenalan kepada Alatan:


Badan 1. Guru menayangkan jenis bola aktiviti PdP.  Bola sepak
(bola jaring, bola sepak, bola (1)
(5 minit) ping pong dan bola tampar  Bola Jaring
kepada pelajar.
(1)
2. Guru bertanya soalan kepada
 Bola tampar
murid tentang fungsi bola yang
(1)
dipegang oleh guru.
 Bola ping
3. Guru menjelaskan fungsi setiap bola
tersebut. pong (1)

4. Guru menjelaskan aktiviti yang


dapat dilakukan dengan setiap bola
tersebut.
5. Guru menjelaskan bagi bola yang
memerlukan kemahiran mengadang
dalam aktiviti.
CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

Perkembangan Aktiviti 1: Alatan:


( 10 minit) ‘Teknik mengadang’  Teknik mengadang  Bola Jaring
1. Guru menyatakan teknik yang yag betul. (1)
B
betul semasa mengadang  Meningkatkan
pihak lawan yang memegang kemahiran
bola. mengadang bagi
2. Guru menjelaskan kedudukan menentukan A
mengadang yang betul. kedudukan semasa
3. Guru membuat demonstrasi mengadang. Petunjuk:
cara mengadang dengan
betul. = Murid
4. 3 orang murid dipilih untuk
mendemonstrasi teknik yang = Guru
telah diajar.
5. Murid lain akan melihat rakan = Arah bola
mereka membuat
demonstrasi.

Aktiviti 2:  Mengaplikasi Alatan:


CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

1. 3 orang murid lagi akan kemahiran yang  Bola (2)


dipanggil untuk melakukan telah dipelajari.
teknik mengadang yang betul.  Seronok melakukan
2. Aktiviti dijalankan sehingga aktiviti.
semua murid selesai
melakukan aktiviti tersebut.

Kemuncak Aktiviti 1: Latihan bertulis  Mengaplikasikan KBB:


kemahiran yang Lembaran
(10 minit) 1. Murid dibahagika kepada 4 telah dipelajari. kerja.
kumpulan.  Menghadang
2. Setiap kumpulan diberi kertas dengan teknik yang
soalan dan harus berbincang betul. Nilai & sikap
dalam kumpulan.  Kemahiran
3. Setiap kumpulan harus berfikir arah
melekatkan jawapan mereka tinggi.
di papan putih.

4. Guru memperbetulkan
jawapan murid.
CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

Penutup 1. Aktiviti menyejukkan badan. 1. Gaya mengadang Nilai & sikap


(5 minit) yang betul.  Kerjasama
2. Rumusan PdPc  Berani
2.1 Pengukuran psikomotor 2. Menerapkan daya  Yakin diri
 Guru meminta murid berfikir yang kreatif
menunjukkan teknik dan kritis.
mengadang dengan
betul.
Cadangan jawapan:
Teknik kedudukan
2.2 Pengukuran Kognitif
sentiasa dekat dengan
 Guru bertanyakan
pemain lawan akan
kepada murid
memudahkan
mengenai bagaimana
mendapatkan bola.
teknik mengadang
yang betul.
CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

Kekuatan Isu/Perkara yang difokuskan:

Kelemahan Isu/Perkara yang difokuskan:

Cadangan untuk
memperbaiki
kelemahan

Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh pensyarah penyelia Disemak oleh Guru Besar

Tandatangan:………………………………
Tandatangan:……………………………….. Tandatangan:……………………………………..
Nama:………………………………………
Nama:……………………………………….. Nama:……………………………………………..
Tarikh:………………………………………
Tarikh:……………………………………….. Tarikh:……………………………………………..
.
CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

Penilaian pengajaran dan pembelajaran:


CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

a. Borang Penilaian
b. Lembaran kerja –

Refleksi:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

CATATAN SEMAKAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI


CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

BI KOMEN/CATATAN TANDATANGAN
L
1

( )
Guru Pembimbing

Tarikh :______________________________
CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

( )
Guru Besar

Tarikh :______________________________

( )
Pensyarah Penyelia

Tarikh :______________________________
CATHERINE ANAK LOO SK SUNGAI MENYAN RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

Anda mungkin juga menyukai