Anda di halaman 1dari 13

PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani Kelas : Tahun 4 Bilangan Murid : 17 (Lelaki 8 / Perempuan 9)
Tarikh : 3 Julai 2019 (Rabu) Tempat : Padang Sekolah Masa : 0730-0800

Tajuk : Melakukan Takel

Standard Kandungan : 1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul.

Standard Pembelajaran : 1.6.5 Melakukan takel untuk mendapatkan bola.

2.6.4 Mengenal pasti pemasaan (timing) yang sesuai untuk memintas dan takel. .

5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok melakukan aktiviti.

Standard Prestasi : Tahap Penguasaan 4

 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir sesi ini murid dapat:

Psikomotor : Melakukan kemahiran takel untuk mendapatkan bola sepak dengan teknik yang betul dari
pihak lawan.
Kognitif: : Menyatakan pemasaan yang sesuai semasa ingin memintas bola sepak dari pihak lawan.
Afektif: : Dapat menerima cabaran dan berasa seronok melakukan aktiviti.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Menguasai kemahiran asas permainan kategori serangan

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi : Mengenal pasti dan mengaplikasi

Pengalaman Sedia Ada : Murid pernah membuat aktiviti memintas bola sepak semasa riadah petang.

Penerapan Nilai : Kerjasama, yakin diri

Penggabungjalinan : Sains

Bahan Bantu Belajar : Kon (6), bola sepak (5)

Penilaian Pdp : Senarai semak

Sumber Rujukan : Kementerian Pendidikan Malaysia.(2016) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 5.
Dokumen Standars Kurikulum dan Pentaksiran. Putrajaya: Bahagian Pembangunan
Kurikulum.

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Bahagian / Aktiviti Fokus Pembelajaran Pengelolaan / Strategi PdP Alatan /


Masa Catatan
Murid dibahagikan kepada 2
Memanaskan Aktiviti memanaskan badan.  Meningkatkan kadar kumpulan (8 dan 9 orang dalam Alatan:
Badan Permainan kecil nadi. 1 kumpulan).  Kon (4)
‘Mini futsal’  Meregangkan otot  Bola sepak
(5 minit) 1. Murid dibahagikan kepada 2
untuk mengelakkan (1)
kumpulan (8 dan 9 orang dalam
kecederaan. x x x
satu kumpulan).
 Pengenalan kepada x x x
2. 2 Kon akan diletakkan di hujung
aktiviti PdP.
kawasan permainan sebagai x x
tiang gol.  Kemahiran
x x
3. Setiap ahli kumpulan perlu membuat takel
merebut bola dari pihak lawan bola sepak x x

dan menjaringkannya ke dalam dengan gaya


kawasan gol. yang betul.
4. Pihak lawan melakukan aktiviti
Petunjuk:
yang sama.
x = Murid
Guru menyatakan perkaitan
= Guru
permainan kecil tersebut dengan
aktiviti takel bola sepak dengan = Kon
betul.
Aktiviti 1:

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Perkembangan ‘Cuba Pintas’ Pengenalan kepada isi Murid dibahagikan kepada 4 Alatan:
( 10 minit) 1. Murid dibahagikan kepada 4 pembelajaran: kumpulan iaitu A, B, C dan D. (4  Kon (2)
kumpulan. (A, B, C dan D). Psikomotor: dan 5 orang dalam satu  Bola sepak
2. Guru menerangkan cara 1. Teknik merebahkan kumpulan. (5)
melakukan takel dengan gaya badan sedikit untuk
yang betul. mendapatkan bola a. x x x x
3. Guru mendemonstrasi cara sepak dari pihak
b. x x x x
melakukan takel bola sepak lawan.
dari pihak lawan dengan Kognitif: c. x x x x
teknik yang betul. 2. Mengikut masa yang
d. x x x x
4. Murid perlu menjarakkan sesuai semasa ingin
e. x x x x
barisan sehingga ada ruang melakukan takel.
untuk murid membawa bola Afektif:
Petunjuk:
dari kawasan yang ditetapkan. 1. Seronok dan dapat
5. Murid pertama perlu membawa menerima cabaran x = Murid
bola secara selari mengikut semasa melakukan
ahli kumpulannya. aktiviti. = Guru
6. Ahli kumpulan yang tidak
membawa bola perlu = Kawasan permulaan
bawa bola.
melakukan takel untuk
mendapatkan bola dari rakan.

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Aktiviti 2: Soalan: Murid dibahagikan kepada 2 Alatan:


‘ Ceroboh Kawasan’ 1. Bagaimanakah gaya kumpulan iaitu 8 dan 9 orang  Kon (4)
1. Murid dibahagikan kepada 2 tubuh badan semasa dalam 1 kumplan).  Bola
kumpulan (9 dan 8 orang ingin memintas bola Sepak(4)
dalam 1 kumpulan). sepak dari pihak
2. Guru menerangkan aktiviti lawan? A X x x x
membuat takel bola sepak 2. Bilakah masa yang
dengan cara yang betul. sesuai semasa
3. Kumpulan B perlu membawa melakukan takel? B x x x x
bola dan masuk ke kawasan
A. Cadangan Jawapan:
4. Murid A perlu menjaga 1. Tubuh dibaringkan
kawasan mereka dari sedikit untuk
diceroboh oleh murid B memudahkan Petunjuk:
dengan melakukan takel. membuat takel. x = Murid
5. Apabila murid A mendapat 2. Masa yang sesuai
bola, mereka perlu apabila kedudukan = kumpulan A
menyerang kawasan murid B. pihak lawan
6. Murid B perlu melakukan takel menghampiri orang = kumpulan B
untuk mengelakkan kawasan yang ingin membuat =Guru
mereka diceroboh takel.
Aktiviti 1: Permainan kecil

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Kemuncak ‘Datuk Harimau’ Psikomotor: Murid dibahagikan kepada 2


1. Murid dibahagikan kepada  Mengaplikasi kumpulan iaitu A dan B. (8 dan Alatan:
(10 minit) dua kumpulan iaitu kumpulan kemahiran yang 9 orang dalam satu kumpulan).  Bola sepak
A dan kumpulan B. telah dipelajari. (5)
2. Kumpulan A akan berperanan  Cara bawa bola  Kon (4)
sebagai Datuk Harimau dan yang betul.
kumpulan B berperanan  Teknik takel yang
xxxxxxxxxxx
sebagai anak manusia. betul. Nilai & sikap
3. Kumpulan B perlu membawa Kognitif:  Kerjasama
xxxxxxxxxx
5 biji bola dan berusaha  Masa untuk  Seronok
melarikan bola tersebut ke ke melakukan takel  Sanggup
kawasan yang ditentukan. sesuai. terima
4. Kumpulan A perlu melakukan Afektif: cabaran.
takel dan berusaha  Dapat menerima Petunjuk:
mendapatkan bola dari cabaran dan berasa
= Kon
kumpulan B. seronok melakukan
5. Kumpulan yang berjaya aktiviti.
X = Murid
mendapat bola dikira sebagai
pemenang. = Guru
6. Aktiviti diteruskan dengan
bertukar peranan.
1. Aktiviti menyejukkan badan.

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Penutup 2. Rumusan PdPc 1. Aktiviti regangan Murid membentuk ladam Alatan:


1. Bola (1)
(5 minit) 2.1 Pengukuran psikomotor: kuda.
 Guru meminta murid 2. Teknik postur badan
menunjukkan gaya yang betul dapat x x x
x
takel bola sepak yang melakukan takel.
x
betul.
x x
2.2 Pengukuran Kognitif: 3. Menerapkan sikap
 Guru menyatakan terima cabaran
pemasaan yang betul dalam diri murid.
semasa ingin
melakukan takel.
2.3 Pengukuran Afektif: Petunjuk:
 Guru mengucapkan
terima kasih dan x = Murid
tahniah kepada murid
diatas sikap terima
= Guru
cabaran dalam
melakukan aktiviti.

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Kekuatan Isu/Perkara yang difokuskan:

Kelemahan Isu/Perkara yang difokuskan:

Cadangan untuk
memperbaiki
kelemahan

Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh pensyarah penyelia Disemak oleh Guru Besar

Tandatangan:………………………………
Tandatangan:……………………………….. Tandatangan:……………………………………..
Nama:………………………………………
Nama:……………………………………….. Nama:……………………………………………..
Tarikh:………………………………………
Tarikh:……………………………………….. Tarikh:……………………………………………..
.

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Penilaian pengajaran dan pembelajaran:

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

a. Borang Penilaian
b. Lembaran kerja –

Refleksi:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

CATATAN SEMAKAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

BI KOMEN/CATATAN TANDATANGAN
L
1

( )
Guru Pembimbing

Tarikh :______________________________

( )
Guru Besar

Tarikh :______________________________

( )
Pensyarah Penyelia

Tarikh :______________________________

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017

Anda mungkin juga menyukai