Anda di halaman 1dari 9

PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani Kelas : Tahun 5 Bilangan Murid : 10 (Lelaki 5 / Perempuan 5)
Tarikh : 30 Julai 2019 (Rabu) Tempat : Padang Sekolah Masa : 0800-0830

Tajuk : Lompat Jauh

Standard Kandungan : 1.10 Berkebolehan melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan yang betul.

Standard Pembelajaran : 1.10.1 Berlari dan melompat pada satu jarak.

2.10.1 Mengenal pasti perkaitan antara kelajuan melonjak dengan jarak lompatan dalam lompat jauh.

5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melakukan pelbagai kemahiran pergerakan.

Standard Prestasi : Tahap Penguasaan 4

 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir sesi ini murid dapat:

Psikomotor : Melakukan kemahiran berlari dan melompat pada jarak 5 meter dalam acara lompat jauh.
Kognitif: : Mengenal pasti kelajuan melonjak dengan jarak lompatan dalam kemahiran lompat jauh.
Afektif: : Berkeyakinan melakukan pelbagai kemahiran pergerakan dalam permainan lompat jauh.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Sains. Teknik melompat yang betul akan meningkatkan jarak lompatan.

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi : Mengenal pasti teknik yang betul semasa berlari dan melompat serta mengaplikasikanny.

Pengalaman Sedia Ada : Murid pernah membuat aktiviti lompat jauh semasa tahun 4.

Penerapan Nilai : Berdisiplin.

Penggabungjalinan : Sains

Bahan Bantu Belajar : Kon (8), gegelung rotan (8), botol mineral (10)

Penilaian Pdp : Pemerhatian

Sumber Rujukan : Kementerian Pendidikan Malaysia.(2016) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 5.
Dokumen Standars Kurikulum dan Pentaksiran. Putrajaya: Bahagian Pembangunan
Kurikulum.

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Bahagian / Aktiviti Fokus Pembelajaran Pengelolaan / Strategi PdP Alatan /


Masa Catatan
Aktiviti memanaskan badan. Murid melompat seperti katak
Permainan kecil dalam kawasan permainan dan Alatan:
Memanaskan  Meningkatkan kadar
‘Lompat si katak lompat’ perlu mengambil bola yang  Kon (4)
Badan nadi.
1. Guru menerangkan tentang
 Meregangkan otot ditetapkan.
permainan yang ingin dijalankan.
(5 minit) untuk mengelakkan
2. Murid dibahagikan kepada 2
kumpulan. kecederaan.
3. Setiap kumpulan akan ditetapkan  Pengenalan kepada x x
x
warna iaitu merah dan putih. aktiviti PdP. x
4. Pundi kacang yang berwarna merah  Kemahiran berlari x
x x
dan putih akan diletakkan secara dan melompat
rawak di kawasan permainan. x
pada satu jarak
5. Kumpulan merah perlu mengutip
dalam acara x x
pundi kacang yang bewarna merah
lompat jauh.
dan kumpulan putih perlu mengutip
pundi kacang yang berwarna putih.
6. Setiap kumpulan perlu melompat Petunjuk:
x = Murid
seperti katak untuk mengutip pundi
kacang tersebut. = Guru

= Kon
Guru menerangkan perkaitan permainan
tersebut dengan kemahiran lari
melompat.
Aktiviti 1: Pengenalan kepada isi

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Perkembangan ‘ lompat gegelung’ pembelajaran: Murid dibahagikan kepada 2 Alatan:


( 10 minit) 1. Murid berbaris dalam dua Psikomotor: kumpulan (5 orang dalam satu  Kon (4)
 Menggunakan teknik
kumpulan. kumpulan).
larian asas iaitu berlari di
2. Pelari pertama akan berlari perlu
atas bebola kaki dan
melompat setelah sampai di
melompat menggunakan
kawasan yang ditetapkan.
kaki dominan untuk
3. Murid perlu mendarat dalam meningkatkan jarak x o
kawasan gegelung rotan yang lompatan.
disediakan.
Mula
4. Apabila pelari pertama selesai Kognitif:
melakukan aktiviti, akan diikuti  Semakin laju kelajuan
oleh pelari kedua dan seterusnya melonjak, semakin tinggi

sehingga selesai. jarak lompatan semasa


mendarat. Petunjuk:
5. Setiap pelari perlu melompat dan
mendarat dengan teknik yang x = Murid Arah
Afektif:
betul. larian
 Berkeyakinan melakukan
pergerakan lompat jauh.
Aktiviti akan diulang selepas semua = Guru
murid selesai melakukan aktiviti. o= Gegelun rotan

=Kon

Aktiviti 2: Soalan:
1. Apakah teknik melompat
‘ Paling Jauh’ Murid berbaris mengikut kon yang Alatan:

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

6. Murid berbaris dalam dua dalam acara lompat ditetapkan dalam 2 kumpulan. ( 5  Kon (4)
kumpulan. jauh? ? orang dalam satu kumpulan).  Gegelung
7. Pelari pertama akan berlari dan 2. Bagaimanakah rotan (3)[
menentukan jarak
perlu melompat ke dalam
lonjakan semasa ingin
gegelung rotan yang telah
mendarat?
disediakan.
3. Apakah sikap perlu ada
8. Kumpulan yang paling jauh
semasa melakukan
melompat akan dikira sebagai aktiviti?
pemenang. Cadangan Jawapan:
1. Menggunakan teknik
berlari dengan bebola
kaki untuk meningkatkan
larian dan lonjakan.
Petunjuk:
2. Berlari laju semasa ingin
x = Murid
melonjak untuk
meningkatkan jarak
mendarat. =gegelung rotan
3. Bersikap yakin pada diri
semasa melakukan =Guru
aktviti.

= Arah larian

Murid berbaris di sesawang


Kemuncak Aktiviti 1: Permainan kecil  Mengaplikasi masing-masing dalam 2 Alatan:

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

‘Lari kemahiran yang telah kumpulan. (5 orang dalam satu  Kon (8)
(10 minit) 1. Murid dibahagikan kepada 2 dipelajari. kumpulan).  Bola lembut
kumpulan. (20).
2. Setiap kumpulan diberi 10 biji Teknik:
 Kotak (2).
bola lembut. 1. Menggunakan teknik
berlari menggunakan
3. Setiap ahli kumpulan perlu
bebola kaki untuk
berlari dan melompat apabila Nilai & sikap
meningkatkan larian.
sampai di garisan lonjak yang
2. Meningkatkan larian
ditetapkan.
semasa berlari ke  Yakin diri
4. Murid perlu mengambil sebiji
kawasan lonjak untuk
bola di dalam kotak dan meningkatkan jarak
meletakkaa bola tersebut di pendaratan.
kumpulan masing-masing. 3. Berkeyakinan
5. Kumpulan yang terawal melakukan aktiviti. Petunjuk:
mengumpul banyak bola
dikira sebagai pemenang. = Kon Arah larian

= Guru X = Murid

1. Aktiviti menyejukkan badan.


Penutup 2. Rumusan PdPc 1. Aktiviti regangan Murid membentuk ladam
(5 minit) 2.1 Pengukuran psikomotor: kuda.

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

 Guru meminta murid 2. Menggunakan teknik


menunjukkan cara berlari di atas bebola x x x
melompat dalam jarak 5 kaki untuk x
x
meter. meningkatkan kelajuan
2.2 Pengukuran Kognitif: semasa melonjak. x x
 Murid menyatakan 4. Berlari laju semasa
kelajuan larian semasa ingin melonjak.
ingin melonjak. 3. Menerapkan nilai yakin
Petunjuk:
2.3 Pengukuran Afektif: diri dalam diri murid.
 Guru mengucapkan
x = Murid
tahniah kepada murid
kerana yakin melakukan
aktiviti.
= Guru

Kekuatan Isu/Perkara yang difokuskan:

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Kelemahan Isu/Perkara yang difokuskan:

Cadangan untuk
memperbaiki
kelemahan

Disemak oleh Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia Disemak oleh Guru Besar

Tandatangan:………………………………
Tandatangan:……………………………………..
Nama:………………………………………
Nama:……………………………………………..
Tarikh:………………………………………
Tarikh:……………………………………………..

CATATAN SEMAKAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

BI KOMEN/CATATAN TANDATANGAN
L
1

( )
Guru Pembimbing

Tarikh :______________________________

( )
Guru Besar

Tarikh :______________________________

( )
Pensyarah Penyelia

Tarikh :______________________________

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017

Anda mungkin juga menyukai