Anda di halaman 1dari 9

PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani Kelas : Tahun 5 Bilangan Murid : 10 (Lelaki 5 / Perempuan 5)
Tarikh : 17 Julai 2019 (Rabu) Tempat : Padang Sekolah Masa : 0800-0830

Tajuk : Lari beritma

Standard Kandungan : 1.9 Berkebolehan melakukan kemahiran asas berlari dengan lakuan yang betul.

Standard Pembelajaran : 1.9.3 Berlari beritma melepasi halangan secara berterusan dengan lakuan kaki dan tangan yang betul.

2.9.4 Memerihalkan aksi kaki dan tangan semasa lari beritma melepasi halangan.

5.1.4 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.

Standard Prestasi : Tahap Penguasaan 4

 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir sesi ini murid dapat:

Psikomotor : Melakukan kemahiran lari bertima melapasi halangan secara berterusan dengan lakuan kaki
dan tangan yang betul.
Kognitif: : Memerihalkan aksi kaki dan tangan semasa lari bertima melepasi halangan.
Afektif: : Mengenal pasti ruang selamat semasa melakukan aktiviti.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Sains. Teknik berlari yang betul akan meningkatkan daya larian.

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi : Mengenal pasti teknik yang betul semasa berlari ritma dan mengaplikasikanny.

Pengalaman Sedia Ada : Murid pernah membuat aktiviti lari beritma pada waktu lapang.

Penerapan Nilai : Berdisiplin.

Penggabungjalinan : Sains

Bahan Bantu Belajar : Kon (8), gegelung rotan (8), botol mineral (10)

Penilaian Pdp : Pemerhatian

Sumber Rujukan : Kementerian Pendidikan Malaysia.(2016) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 5.
Dokumen Standars Kurikulum dan Pentaksiran. Putrajaya: Bahagian Pembangunan
Kurikulum.

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Bahagian / Aktiviti Fokus Pembelajaran Pengelolaan / Strategi PdP Alatan /


Masa Catatan
Aktiviti memanaskan badan. Murid berlari secara rawak dalam
Permainan kecil kawasan permainan dan 2 orang Alatan:
Memanaskan  Meningkatkan kadar
‘Kejar & duduk’ murid dipilih untuk mengejar rakan  Kon (4)
Badan nadi.
1. Guru menerangkan tentang
 Meregangkan otot mereka.
permainan yang ingin dijalankan.
(5 minit) untuk mengelakkan
2. Guru memilih 2 orang murid untuk
memegang mencari rakan mereka. kecederaan.
3. Murid yang dipilih akan menyentuh  Pengenalan kepada x x
x
rakan mereka dan rakan yang aktiviti PdP. x
disentuh akan mengejar rakan yang  Kemahiran lari x
x x
lain. beritma melepasi
4. Murid yang sempat duduk tidak x
halangan.
boleh disentuh.
5. Murid yang tidak tidak dipilih perlu
x x

berlari secara rawak untuk


mengelakkan disentuh oleh rakan
mereka. Petunjuk:
x = Murid

Guru menerangkan perkaitan permainan = Guru


tersebut dengan kemahiran lari beritma
= Kon
secara berhalangan.

X= Murid berperanan cari rakan.


Aktiviti 1: Pengenalan kepada isi

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Perkembangan ‘Gegelung terbakar’ pembelajaran: Murid dibahagikan kepada 2 Alatan:


1. Guru mendemonstrasi cara larian Psikomotor:
( 10 minit) kumpulan (5 orang dalam satu  Kon (4)
melepasi halangan rendah,  Menggunakan teknik
kumpulan).  Baton (4)
larian asas iaitu berlari di
sederhana rendah dan tinggi.
atas bebola kaki serta
2. Murid dibahagikan kepada 2
condongkan badan
kumpulan (5 orang dalam satu
sedikit ke hadapan.
kumpulan). x o o o o
3. Setiap murid perlu berlari Kognitif:
melepasi 4 gegelung rotan yang  Melompat menggunakan
Mula
telah disediakan. kaki dominan semasa
4. Apabila pelari pertama selesai, melepasi halangan dan
pelari kedua dan seterusnya tangan hendaklah
akan melakukan aktiviti yang dihayunkan semasa

sama. berlari Petunjuk:

5. Aktiviti diulang selepas semua x = Murid Arah


Afektif:
ahli selesai melakukan aktiviti larian
 Mematuhi peraturan
tersebut.
keselamatan semasa
= Guru
melakukan aktiviti.

= Kon

Aktiviti 2: Soalan:
1. Apakah teknik larian Murid berbaris mengikut kon yang Alatan:
‘ lompat menara’

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

1. Murid berbaris dalam dua beritma secara ditetapkan dalam 2 kumpulan. ( 5  Kon (4)
kumpulan. berterusan? orang dalam satu kumpulan).  Baton (1)
2. Pelari pertama akan berlari 2. Bagaimanakah
menentukan kedudukan
melepasi halangan (botol mineral
kaki dan tangan semasa
dan kon).
berlari?
3. Apabila pelari pertama selesai T
3. Apakah ruang selamat
melakukan aktiviti, akan diikuti T
semasa melakukan
oleh pelari kedua dan seterusnya aktiviti?
sehingga selesai. Cadangan Jawapan:
4. Setiap pelari perlu melompat 1. Menggunakan teknik X
halangan dengan teknik yang larian asas kaki bersedia
betul. untuk melompat

5. Aktiviti akan diulang selepas halangan.


Petunjuk:
2. Tangan hendaklah
semua murid selesai melakukan x = Murid
dihayunkan semasa
aktiviti. T= Botol mineral
berlari dan
menggunakan kaki = Kon

dominan semasa
melompat melepasi =Guru
halangan.
3. Tidak berlari di kawasan = Arah larian
yang licin.

Murid berbaris di sesawang


Kemuncak Aktiviti 1: Permainan kecil  Mengaplikasi masing-masing dalam 4 Alatan:

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

‘Lari melepasi halangan’ kemahiran yang telah kumpulan. (4 dan 5 orang dalam  Kon (8)
(10 minit) 1. Murid dibahagikan kepada 2 dipelajari. satu kumpulan).  Botol
kumpulan.
mineral (4)
2. Setiap kumpulan diberi 10 biji Teknik:
bola lembut. 1. Menggunakan teknik
3. Setiap ahli kumpulan yang larian asas iaitu mata
Nilai & sikap
berlari perlu membawa bola dan melihat ke hadapan
T
melepasi halangan di hadapan. semasa berlari.
T  Berdisiplin
4. Bola yang dipegang perlu 2. Kaki diluruskan dan
diletakkan di tepi kon dan murid o
badan dicondongkan
perlu berpatah balik ke kawasan o
semasa mendarat.
perbarisan kumpulan. 3. Mematuhi peraturan o
5. Aktiviti ditukar dengan murid semasa bemain.
kedua dan seterusnya.
6. Kumpulan paling cepat kumpul Petunjuk:
bola akan dikira sebagai
pemenang. = Kon Arah larian

= Guru X = Murid

1. Aktiviti menyejukkan badan.


Penutup 2. Rumusan PdPc 1. Aktiviti regangan Murid membentuk ladam Alatan:
2.1 Pengukuran psikomotor: 1. Baton (1)
(5 minit) kuda.

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

 Guru meminta murid 2. Menggunakan teknik


menunjukkan cara lari larian asas semasa x x x
dan melompat melepasi berlari iaitu mata x
x
halangan dengan melihat ke hadapan.
pelbagai ketinggian. 4. Tangan hendaklah x x
2.2 Pengukuran Kognitif: dihayunkan semasa
 Murid menyatakan berlari dan
kedudukan kaki dan menggunakan kaki
Petunjuk:
tangan semasa berlari dominan semasa
beritma melepasi melompat melepasi
halangan. halangan x = Murid

2.3 Pengukuran Afektif: 3. Menerapkan nilai


 Guru mengucapkan disiplin dengan
= Guru
tahniah kepada murid mengetahui kawasan
kerana dapat mengetahui yang tidak boleh dilalui
kawasan yang selamat untuk berlari.
untuk berlari.

Kekuatan Isu/Perkara yang difokuskan:

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Kelemahan Isu/Perkara yang difokuskan:

Cadangan untuk
memperbaiki
kelemahan

Disemak oleh Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia Disemak oleh Guru Besar

Tandatangan:………………………………
Tandatangan:……………………………………..
Nama:………………………………………
Nama:……………………………………………..
Tarikh:………………………………………
Tarikh:……………………………………………..

CATATAN SEMAKAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

BI KOMEN/CATATAN TANDATANGAN
L
1

( )
Guru Pembimbing

Tarikh :______________________________

( )
Guru Besar

Tarikh :______________________________

( )
Pensyarah Penyelia

Tarikh :______________________________

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017

Anda mungkin juga menyukai