Anda di halaman 1dari 9

PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani Kelas : Tahun 5 Bilangan Murid : 10 (Lelaki 5 / Perempuan 5)
Tarikh : 30 Julai 2019 (Rabu) Tempat : Padang Sekolah Masa : 0800-0830

Tajuk : Lompat tinggi.

Standard Kandungan : 1.10 Berkebolehan melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan yang betul.

Standard Pembelajaran : 1.10.2 Melakukan lompat tinggi dengan gaya gunting.

2.10.2 Mengenalpasti lakuan yang betul bagi kemahiran lari landas, lonjakan, layangan, dan mendarat semasa
melakukan lompatan tinggi dengan gaya gunting.

5.1.4 Mengenal pasti ruang yang selamat untuk melakukan aktiviti.

Standard Prestasi : Tahap Penguasaan 4

 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir sesi ini murid dapat:

Psikomotor : Melakukan kemahiran lompat tinggi dengan gaya gunting.


Kognitif: : Mengenal pasti lakuan yang betul bagi kemahiran lari landas, lonjakan, layangan, dan
mendarat semasa melakukan lompat tinggi dengan gaya gunting.
Afektif: : Mengenal pasti ruang selamat semasa melakukan aktiviti.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Sains. Teknik melompat yang betul akan meningkatkan ketinggian lompatan.

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi : Mengenal pasti teknik yang betul semasa melompat dengan gaya gunting.

Pengalaman Sedia Ada : Murid pernah membuat aktiviti lompat tinggi semasa pendidikan jasmani.

Penerapan Nilai : Berdisiplin.

Penggabungjalinan : Sains

Bahan Bantu Belajar : Kon (8), gegelung rotan (8), botol mineral (10)

Penilaian Pdp : Pemerhatian

Sumber Rujukan : Kementerian Pendidikan Malaysia.(2016) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 5.
Dokumen Standars Kurikulum dan Pentaksiran. Putrajaya: Bahagian Pembangunan
Kurikulum.

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Bahagian / Aktiviti Fokus Pembelajaran Pengelolaan / Strategi PdP Alatan /


Masa Catatan
Aktiviti memanaskan badan. Murid melompat seperti katak
Permainan kecil dalam kawasan permainan dan Alatan:
Memanaskan  Meningkatkan kadar
‘Lompat si katak lompat’ perlu mengambil bola yang  Kon (4)
Badan nadi.
1. Guru menerangkan tentang
 Meregangkan otot ditetapkan.
permainan yang ingin dijalankan.
(5 minit) untuk mengelakkan
2. Murid dibahagikan kepada 2
kumpulan. kecederaan.
3. Setiap kumpulan akan ditetapkan  Pengenalan kepada x x
x
warna iaitu merah dan putih. aktiviti PdP. x
4. Pundi kacang yang berwarna merah  Kemahiran x
x x
dan putih akan diletakkan secara melompat gaya
rawak di kawasan permainan. x
gunting dengan
5. Kumpulan merah perlu mengutip
teknik yang betul. x x
pundi kacang yang bewarna merah
dan kumpulan putih perlu mengutip
pundi kacang yang berwarna putih.
6. Setiap kumpulan perlu melompat Petunjuk:
x = Murid
seperti katak untuk mengutip pundi
kacang tersebut. = Guru

= Kon
Guru menerangkan perkaitan permainan
tersebut dengan lompat tinggi.

Aktiviti 1: Pengenalan kepada isi

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Perkembangan ‘ lompat Kon’ pembelajaran: Murid dibahagikan kepada 2 Alatan:


( 10 minit) 1. Murid berbaris dalam dua Psikomotor: kumpulan (5 orang dalam satu  Kon (4)
 Melonjak dengan satu
kumpulan. kumpulan).
kaki.
2. Pelari pertama akan berlari dan
 Langkah secara bersudut
perlu melompat kon tersebut
ke palang dengan
dengan gaya gunting.
kelajuan terkawal.
3. Murid perlu mendarat dengan x
 Mendarat dengan kedua-
teknk yang betul. dua belah kaki dan fleksi
4. Apabila pelari pertama selesai lutut.
Mula
melakukan aktiviti, akan diikuti
oleh pelari kedua dan seterusnya Kognitif:
sehingga selesai.  Mengenal pasti lakuan
yang betul bagi
kemahiran lari landas, Petunjuk:
Aktiviti akan diulang selepas semua
lonjakan, layangan, dan
murid selesai melakukan aktiviti. x = Murid
mendarat semasa
melakukan lompat tinggi
dengan gaya gunting. = Guru

= Kawasan mendarat
Afektif:
 Mengetahui kawasan =Kon
selamat semasa
melakukan aktiviti.
Aktiviti 2: Soalan:
1. Apakah teknik lompat
‘ Melepasi palang’ Murid berbaris mengikut kon yang Alatan:

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

1. Murid berbaris dalam dua tinggi gaya gunting. ditetapkan dalam 2 kumpulan. ( 5  Kon (4)
kumpulan. 2. Apakah sikap perlu ada orang dalam satu kumpulan).  Gegelung
2. Pelari pertama akan berlari dan semasa melakukan
rotan (3)[
aktiviti?
perlu melompat dengan gaya
Cadangan Jawapan:
gunting melepasi palang yang
 Melonjak dengan satu
disedikan.
kaki.
3. Aktiviti diulang selepas semua x
 Langkah secara bersudut
murid selesai melakukan aktiviti.
ke palang dengan
4. Palang akan ditinggikan selepas kelajuan terkawal.
semua murid melepasi palang  Mendarat dengan kedua-
yang pertama. dua belah kaki dan fleksi
lutut.
 Mengetahui kawasan
Petunjuk:
selamat semasa
x = Murid
melakukan aktiviti.

=palang

=Guru

= Arah larian

Murid berbaris di sesawang


Kemuncak Aktiviti 1: Permainan kecil  Mengaplikasi masing-masing dalam 2 Alatan:

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

‘Paling tinggi’ kemahiran yang telah kumpulan. (5 orang dalam satu  Kon (8)
(10 minit) 1. Murid dibahagikan kepada 2 dipelajari. kumpulan).  Bola lembut
kumpulan. (20).
2. Setiap ahli kumpulan perlu Teknik:
 Kotak (2).
 Melonjak dengan satu
berlari dan melompat dengan
kaki.
gaya gunting dengan
 Langkah secara bersudut
melepasi palang. ke palang dengan x x Nilai & sikap
3. Kumpulan yang dapat kelajuan terkawal.
melompat melepasi palang  Mendarat dengan kedua-
 Yakin diri
dengan aras yang paling dua belah kaki dan fleksi
lutut.
tinggi akan dikira sebagai Petunjuk:
 Mengetahui kawasan
pemenang.
selamat semasa
melakukan aktiviti. = Kon

= Guru X = Murid

1. Aktiviti menyejukkan badan.


Penutup 2. Rumusan PdPc 1. Aktiviti regangan Murid membentuk ladam
(5 minit) 2.1 Pengukuran psikomotor: kuda.
 Guru meminta murid  Melonjak dengan satu
menunjukkan cara kaki.
x x x
melompat dengan gaya  Langkah secara bersudut x
gunting. ke palang dengan x

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

2.2 Pengukuran Kognitif: kelajuan terkawal.


o Pasti lakuan yang betul  Mendarat dengan kedua- x x

bagi kemahiran lari dua belah kaki dan fleksi


lutut.
landas, lonjakan,
 Mengetahui kawasan
layangan, dan mendarat
selamat semasa Petunjuk:
semasa melakukan
melakukan aktiviti.
lompat tinggi dengan
x = Murid
gaya gunting.
2.3 Pengukuran Afektif:
 Guru mengucapkan
= Guru
tahniah kepada murid
kerana yakin melakukan
aktiviti kawasan selamat.

Kekuatan Isu/Perkara yang difokuskan:

Kelemahan Isu/Perkara yang difokuskan:

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Cadangan untuk
memperbaiki
kelemahan

Disemak oleh Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia Disemak oleh Guru Besar

Tandatangan:………………………………
Tandatangan:……………………………………..
Nama:………………………………………
Nama:……………………………………………..
Tarikh:………………………………………
Tarikh:……………………………………………..

CATATAN SEMAKAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

BI KOMEN/CATATAN TANDATANGAN
L
1

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

( )
Guru Pembimbing

Tarikh :______________________________

( )
Guru Besar

Tarikh :______________________________

( )
Pensyarah Penyelia

Tarikh :______________________________

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017

Anda mungkin juga menyukai