Anda di halaman 1dari 1

BAHASA MELAYU TAHUN 4

MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU

KELAS 4B MASA
BIDANG : Kebudayaan Kesenian dan EstetikaTajuk : Semarakkan Budaya Kita– Pejuang Tanjak Masa Kini

SK 5.2 SP 5.2.1(i)
OBJEKTIF Diakhir pdp, murid akan dapat : 1. Mengenalpasti imbuhan awalan dan
PEMBELAJARA Mengenalpasti imbuhan awalan dan membina ayat KK membina ayat menggunakan imbuhan
N menggunakan imbuhan awalan awalan
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI PERMULAAN 1. Murid membaca petikan ms77.


2. Murid diterangkan dengan imbuhan awalan.
AKTIVITI UTAMA 3. Murid mengisi tempat kosong dengan imbuhan awalan.
4. Perbincangan jawapan murid.
AKTIVITI PENUTUP 5. Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.
REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 5


MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU

KELAS 4B MASA
BIDANG : Kebudayaan Kesenian dan EstetikaTajuk : Semarakkan Budaya Kita– Pejuang Tanjak Masa Kini
2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi
SK ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek
SP dan predikat secara mekanis dengan lancar,
2.1 Pada akhir pengajara dan
pembelajran, murid dapat : sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
dapat menyenaraikan 5 jenis teh dan
Membaca petikan tentang Budaya Minum Teh
OBJEKTIF 4 kebaikan teh.
PEMBELAJARA KK dalam kalangangan Masyarakat Cina dengan
N
lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betu

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN


AKTIVITI 1. Murid membaca petikan teks dan perbualan .
PERMULAAN 2. Murid membaca teks yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat
AKTIVITI UTAMA 3. Murid diberikan Kad-kad yang mengandungi pelbagai jenis ayat di meja untuk
perbincangan kumpulan secara lisan atau bertulis Table Talkers (Perbincangan di
meja)
AKTIVITI 4. Murid bentangkan hasil dapatan dari perbincangan kemudian buat
PENUTUP penambahbaikan.
5. Murid salin hasil perbincangan akhir dalma buku tulis.

REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai