Anda di halaman 1dari 12

RBT

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


UJIAN BERTULIS
MEI 2019
2 JAM

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KOD 71
TINGKATAN 2

Arahan
1 Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.
2 Tulis nama, kelas dan nama guru anda pada ruang yang disediakan.
3 Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas
peperiksaan ini.
4 Kertas peperiksaan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir
peperiksaan.

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA


Bahagian No Soalan Markah Penuh Markah Diperolehi
A 1 - 15 15
B 1 - 20 55
C 1-3 30
JUMLAH 100

Nama: _______________________________________________________________________
Kelas: _______________________________________________________________________
Nama Guru: __________________________________________________________________

BAHAGIAN A [15 markah]


Jawab semua soalan

1. Apakah langkah yang perlu dilakukan A Memilih kaedah pemisahan yang


untuk mencari punca masalah? sesuai

1
B Menganalisis masalah yang berlaku
C Mengenal pasti faktor halangan yang
berkaitan
D Mengenal pasti masalah pada model
fungsi

2. Anda pernah melakukan kaji selidik


untuk pembuatan produk. Pilih kaedah
yang sesuai digunakan untuk kaji selidik
tersebut.
I Menyimpan produk di dalam stor
II Temuramah
Rajah A
III Membuat kajian di media massa dan
Apakah alatan yang digunakan untuk
internet.
menghasilkan model di atas?
IV Bersembang di laman sosial
A Pensil 2B
B Pen 3D
A I dan II
C Plaster of Paris
B I dan III
D Pencetak 3D
C II dan III
D III dan IV
8. Apakah tujuan penilaian dilakukan
terhadap model 3D?
3. Maklumat yang perlu dimasukkan dalam
A untuk mengatasi kelemahan yang ada
lakaran model 3D bermaklumat ialah …
B untuk membandingkannya dengan
A Saiz, bahan dan warna
produk lain
B Jenis garisan, warna lorekan, dan
C untuk meningkatkan kuantiti produk
ujikaji bahan
D untuk membolehkan pengguna
C Harga, kualiti, dan ketahanan bahan
menyumbang idea baharu
D Cara pembuatan, nama pereka, dan
harga potongan
9. Kaedah kemasan secara sapuan seperti
syelek sesuai digunakan untuk bahan
4. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya
binaan yang diperbuat daripada…
lakaran akhir model 3D yang dihasilkan
I keluli
belum cukup sempurna?
II plastik
A Melakar semula lakaran 3D
III kayu
B Memilih lakaran yang lain
IV MDF
C Melakukan penambahbaikan
D Menggabungkan lakaran akhir
A I dan II
dengan lakaran yang lain
B I dan III
C II dan III
5. Anda pernah menghasilkan acuan.
D III dan IV
Bahan yang tidak sesuai digunakan
sebagai acuan ialah..
I botol
II kulit kerang
III Gam
IV Soletape
10. Apakah tujuan inovasi dilakukan dalam
penghasilan produk?
A I dan II
I Menghasilkan idea yang lebih kreatif
B I dan III
II Menambah baik produk dari segi
C II dan III
fungsi dan reka bentuk
D III dan IV
III Menjadikan produk lebih mahal
6. Alatan yang boleh digunakan untuk
IV Melaksanakan ujian dan penilaian
membuat model 3D kaedah moden ialah
A Epoxy resin
A I dan II
B Plaster of paris
B I dan III
C Pen berdakwat kekal
C II dan III
D Pencetak 3D
D D III dan IV
7. Rajah A di bawah ini menunjukkan suatu
model.

2
11. Antara yang berikut, yang manakah D. Litar arus
bukan punca sumber tenaga?
A Bateri 14. Rajah B di bawah menunjukkan sebuah
B Solar litar elektrik.
C Wayar
D Janakuasa

12. Sebarang peralatan elektrik yang


disambung pada litar elektrik untuk
membolehkannya berfungsi dan Rajah B
beroperasi merujuk kepada elemen.. Rajah T adalah sebuah litar yang
A Sumber mengalirkan…
B Medium A Arus terus
C Beban B Arus ulang alik
D Penghubung C Arus voltan rendah
D Kawalan arus

13. Antara yang berikut, yang manakah 15. Antara yang berikut, yang manakah
bukan jenis litar dalam penyambungan bukan elemen sistem elektrik?
litar elektrik? A Sumber
A. Litar tertutup B Medium
B. Litar buka C Beban
C. Litar pintas D Penghubung

BAHAGIAN B [30 markah]

1. Maklumat berikut ialah dua jenis masalah.

A Inventif
B Bukan inventif

Padankan jenis masalah dengan pernyataan berikut dengan menulis A atau B pada ruang yang
disediakan.

Mata gergaji tumpul akibat melakukan kerja terlalu lama B

Hujung pensil patah ketika menulis. B

Penutup balang kuih tidak ketat menyebabkan biskut lemau.


A
Namun penutup yang baharu dibeli itu terlalu ketat pula.
[3 markah]

2. A, B, C dan D adalah simbol garis interaksi.

A B C D

Padankan simbol itu dengan menulis A, B, C atau D pada petak yang


disediakan.

3
Bermasalah C

Berguna tetapi tidak mencukupi B

Berguna A
[3 markah]

3. Apakah maksud muka meja memegang buku?


Ia bermaksud meja dijadikan fungsi sebagai tempat meletakkan buku.
________________________________________________________________________
[1 markah]

4. Rajah C di bawah pernah anda pelajari dalam topik analisis fungsi.

Rajah C
Nyatakan bahagian berlabel
A : _________________________________ Produk
B : _________________________________ Objek
[2 markah]

5. Nyatakan bahagian yang berlabel A, B dan C dalam model fungsi dalam Rajah D di bawah ini.

Rajah D
A: ____________________________ kaki meja
B: ____________________________ muka meja
C: ____________________________ Skru
[3 markah]

6. A, B, dan C adalah istilah yang digunakan dalam analisis fungsi.

A Produk
B Objek
C Fungsi
Padankan istilah itu dengan maksudnya dengan menulis A, B atau C pada petak yang
disediakan.

4
Sesuatu produk yang menerima kesan daripada fungsi yang dijalankan oleh
B
sesuatu produk.

Tugas sesebuah produk untuk mengubahkan sesuatu objek sasaran. C

Sebuah sistem yang mempunyai gabungan beberapa komponen. A


[3 markah]

7. Rajah E di bawah menunjukkan suatu produk.

Rajah E

Senaraikan komponen yang terdapat pada binaan produk di atas.

a) _______________________________________ kaki kerusi

b) _______________________________________ skru

c) _______________________________________ muka kerusi / tempat duduk

[3 markah]

8. Lengkapkan prinsip inventif kaedah pemisahan ruang dalam rajah di bawah ini.

Prinsip inventif pemisahan ruang

Pembahagian

pengekstrakan

Kualiti setempat

penyarangan

Filem nipis dan cangkerang boleh lentur

Pengantara
Tidak simetri
[4 markah]

9. Maklumat berikut adalah cadangan prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang.

A Pembahagian

B Pengantara

5
C Tidak simetri

Padankan cadangan prinsip itu dengan menulis A, B atau C pada ruang yang disediakan.
Cadangan prinsip
Penerangan konsep
inventif

Mengubah sesuatu objek daripada simetri kepada tidak simetri C

Menggunakan objek sebagai pengantara B

Menjadikan objek mudah dileraikan A

[3 markah]

10. Berikut adalah penerangan proses penyelesaian masalah inventif yang tidak mengikut urutan.

Susun langkah proses itu mengikut urutan yang betul dengan menulis 2, 3 atau 4 pada petak

yang disediakan. Langkah 1 telah diberi.

Analisis punca masalah 1

Model masalah 2

Model penyelesaian 4

Kaedah penyelesaian 3
[3 markah]

11. Tentukan percanggahan fizikal bagi masalah inventif dengan menulis jawapan pada ruang
yang disediakan.

Parameter Percanggahan Fizikal

Saiz Besar lawan kecil / luas lawan sempit

Ketinggian Tinggi lawan rendah


[2 markah]

12. Maklumat berikut adalah jenis halangan.


A Semula jadi
B Sains dan fizik
C Sifat asas objek

6
Padankan jenis halangan itu dengan menulis A, B atau C pada ruang yang disediakan.

Contoh Jenis halangan


Panas, hujan, kelembapan A

Kebolehan manusia C

Momentum, graviti B
[3 markah]

13. Maklumat berikut adalah cadangan prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa.

A Kedinamikan (dynamization)
B Tidak awal (preliminary action)
C Tindakan keterlaluan (partial or excessive action)

Padankan cadangan prinsip itu dengan menulis A, B atau C pada ruang yang disediakan.
Cadangan prinsip
Penerangan konsep
inventif

Melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko B

Jika tindakan tidak berhasil, lakukan tindakan yang sama


tetapi secara berlebihan atau berkurangan agar dapat C
memudahkan penyelesaian

Memecahkan satu objek kepada bahagian kecil yang boleh


A
bergerak
[3 markah]
14. Maklumat berikut ialah kaedah pembuatan.
A Konvensional
B Moden

Padankan kaedah pembuatan dengan penerangan yang tepat dengan menulis A atau B pada
ruang yang disediakan.

Mengecat menggunakan berus cat A

Memutar skru menggunakan pemutar skru tanpa wayar B

Meratakan permukaan kayu menggunakan ketam kayu A


[3 markah]

15. Namakan alat pembuatan konvensional yang mempunyai fungsi sama dengan proses

pembuatan kaedah moden pada ruang yang disediakan.

7
Penyembur air Pemutar skru / tukul besi gergaji
[3 markah]

16. Berikut adalah proses pembuatan produk yang tidak mengikut urutan. Susun langkah proses

itu mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2, atau 3 pada petak yang disediakan.

Kaji selidik 2

Lakaran 3

Perancangan 1
[3 markah]

17. Rajah berikut merupakan kaedah pembuatan yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu

produk.

A B C

Padankan kaedah pembuatan itu dengan menulis A, B atau C pada petak yang
disediakan.

Acuan (moulding) C

Tuangan (casting) A

Pemesinan (machining) B
[3 markah]
18. Berikut adalah langkah menghasilkan acuan model 3D menggunakan kaedah tuangan. Susun

langkah itu mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2, atau 3 pada petak yang

disediakan.

8
Tuangan 3

Menghasilkan model awal 3D 1

Membuat acuan 2
[3 markah]

19. Maklumat berikut ialah dua jenis model.

A Model statik

B Model berfungsi

Padankan jenis model dengan penerangan yang tepat dengan menulis A atau B pada ruang
yang disediakan.

Model ini dihasilkan untuk melihat rupa bentuk sebenar sesuatu


A
produk. Tiada bahagian yang boleh digerakkan.

Model ini dihasilkan untuk melihat kefungsian beberapa bahagian


B
pada produk.
[2 markah]

20. Maklumat berikut ialah dua jenis sumber.

A Sumber yang boleh diperbaharui

B Sumber yang tidak boleh diperbaharui

Padankan jenis sumber dengan penerangan yang tepat dengan menulis A atau B pada ruang
yang disediakan.

Sumber angin, air dan ombak A

Sumber petroleum, arang batu, gas dan nuclear B


[2 markah]

BAHAGIAN C [10 markah]

Bahagian C
(30 markah)
KEFAHAMAN
1. Rajah 1 berikut menunjukkan sebilah pisau

9
Rajah 1: Pisau tumpul.

a) Ani mengenalpasti masalah pisau dan mengasah pisau tersebut.


Nyatakan bentuk masalah yang terlibat.
Masalah bukan inventif (1 markah)

b) Berdasarkan soalan (a), cadangkan proses penyelesaian masalah itu.


i. i. Mula
ii. ii. Mengenal pasti masalah
iii. iii. Menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah
iv. iv. Membuat pilihan
v. v. Melaksanakan pilihan
vi. vi. Menilai penyelesaian masalah sama ada berjaya atau tidak.
vii.vii. Selesai

(5 markah)

c) Berikan 4 contoh situasi masalah inventif


i. Kerusi perlu tinggi untuk murid yang tinggi dan perlu rendah untuk murid yang rendah.
ii. Khemah perlu pesar semasa digunakan dan perlu kecil semasa disimpan.
iii. Meja perlu berat untuk menampung beban yang banyak dan perlu ringan untuk mudah
dialihkan.
iv. Cawan kopi perlu sejuk ketika dipegang dan panas ketika air kopi diminum.
*terima jawapan lain yang munasabah.

(4 markah)

ANALISIS
2. Rajah di bawah menunjukkan satu konsep kemasan yang digunakan dalam teknologi pembuatan.

10
Rajah 2: Kemasan.

a. Namakan kaedah kemasan dalam Rajah 2 :


Electroplating / saduran
(1 markah)
b. Pada pendapat anda, berikan tiga kelemahan konsep kemasan ini?
a. Hanya sesuai digunakan ke atas logam, tidak sesuai pada bukan logam.
b. Perlukan bateri sebagai punca kuasa elektrik.
c. Jika alatan/bahan tidak lengkap maka saduran tidak menjadi.
*terima lain-lain jawapan munasabah.
(3 markah)
c. Berdasarkan pada jawapan di (b) nyatakan tiga cara bagi menyelesaikan masalah itu
a. Gunakan kaedah semburan sebagai kemasan pada bahan bukan logam.
b. Gunakan sel basah jika tiada sel kering sebagai punca kuasa elektrik.
c. Pastikan alatan/bahan cukup sebelum memulakan proses menyadur logam.
*terima lain-lain jawapan munasabah.
(3 markah)

d. Namakan tiga bahan-bahan berlabel pada rajah itu

Label Nama Bahan

A bateri

B Logam kuprum (anod)

C Sudu besi (katod)

D Cecair elektrolit (kuprum sulfat)

(3 markah)

aplikasi
3. Rajah A menunjukkan proses pembuatan dengan kaedah konvensional dan Rajah B
menunjukkan proses pembuatan dengan kaedah moden.

11
Rajah A Rajah B

Berdasarkan Rajah A dan Rajah B,


a) Huraikan maksud proses pembuatan dengan kaedah berikut:
i) Kaedah konvensional : Teknologi asas yang dikendalikan oleh individu dengan
menggunakan alatan tangan seperti pahat, gergaji dan sebagainya.
Kaedah moden : Teknologi yang menggunakan mesin yang lebih cepat tanpa
membazirkan masa.
(2 markah)
b) Nyatakan perbandingan bagi kedua-dua proses pembuatan itu.
Aspek Kaedah Konvensional Kaedah Moden
i. Masa lama untuk disiapkan Cepat untuk disiapkan
ii. Kuantit Kuantiti pengeluaran terhad Kuantiti pengeluaran banyak
i
iii. Estetik Nilai estetika tinggi Nilai estetika terhad
a
(6 markah)
TAMAT

12