Anda di halaman 1dari 1

a.tekun beribadah b.meminta rejeki c.

meminta perlindungan

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 5. .... ‫ َملِ ِك‬lanjutan ayat di samping adalah...


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN a. ‫س ٍر‬ْ ‫ُخ‬ ِ ‫النَّا‬
b.‫س‬ c.َ‫َخلَق‬
6. Surah Al asr terdiri dari...
a.3 ayat b.4 ayat c.5 ayat
PENILAIAN TENGAH SEMESTER I 7. Surah Al asr ayat kedua berbunyi....
SEKOLAH DASAR a. wal asr (i) b.illal lazi na Amanu c.innal insana lafi khusrin
TAHUN PELAJARAN 2020 / 2021 8. Aku berlindung kepada....
a. Allah b. Malaikat c. Manusia
LEMBAR SOAL 9. Yang memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu adalah....
a.Malaikat b. manusia c. Allah
10. Kebersihan sebagian dari....
MATA PELAJARAN : PAIBP a.Iman b.Islam c.Indah
KELAS : II ( DUA )
HARI, TANGGAL : Senin, 21 September 2020 II.Isilah titik titik dibawah ini dengan jawaban yang benar.
WAKTU : 45 Menit 1.Lafal arrahmaani jika ditulis dengan huruf arab bersambung menjadi....
2.Surah An-Nas terdiri dari ... ayat.
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, atau c yang paling benar pada lembar 3.Wal ‘asri adalah bunyi surah al ‘asr ayat ....
jawaban yang telah disediakan! 4. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi....
5. Salah satu cara menjaga kebersihan badan yaitu dengan....
1. Cara penulisan huruf Hijaiyah adalah di mulai dari...
a.kiri ke kanan b. kanan ke kiri c. tengah III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
2. Huruf Alquran disebut juga huruf.... 1.Tulislah bentuk huruf Hijaiyah bersambung ! kitaba
a.latin b. hijaiyah c. abjad 2.Tulislah bunyi surat annas ayat kedua!
3. Budi hendak membaca surah an-nas.Budi sebaik nya membaca....terlebih dahulu. 3.Sebutkan lima tanda baca (harokat)!
a.basmalah b.hamdalah c.tahmid 4.Mengapa Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu?
4. Surah An-Nas menjelaskan perintah Allah SWT.kita harus...kepada Allah SWT 5.Sebutkan apa akibatnya jika kita tidak menjaga kebersihan!