Anda di halaman 1dari 22

1

1.1
- Integer 1.2 1.3 1.4 1.5
Operasi Asas Arimetik Pecahan Positif Perpuluhan +ve Nombor Nisbah
Pecahan Negatif Perpuluhan -ve

DSKP SP1.1.1 Mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar.

Latihan
1. Tentukan jenis nombor.

2. Padankan yang berikut

5
−3 Integer positif
8

-7 Integer negatif
-4.15

3. Bulatkan integer positif atau integer negatif berdasarkan situasi yang berikut.

+ 50m - 50m

4. Tulis integer yang mewakili setiap situasi yang berikut.


a 125 m di bawah paras laut. b Kenaikan gaji sebanyak RM300.

c Keuntungan sebanyak RM 2 000. d Suhu menurun sebanyak 8°C.

5. Wakilkan dengan integer positif atau integer negatif.


a Sebuah kereta bergerak 87 km ke arah utara di sebatang lebuh raya manakala sebuah van bergerak 46
km kea rah selatan di lebuh raya yang sama. Dengan mengandaikan pergerakan ke utara diwakili oleh
integer positif dan pergerakan ke selatan diwakili oleh nombor negatif, wakilkan pergerakan kereta dan
van itu.

(i) Pergerakan kereta: ________ (ii) Pergerakan van: ________


2

1.1
Integer 1.2 1.3 1.4 1.5
Operasi Asas Arimetik Pecahan Positif Perpuluhan +ve Nombor Nisbah
Pecahan Negatif Perpuluhan -ve

DSKP SP1.1.2 Mengenal dan memerihalkan integer.

1. Kelaskan integer.

integer

… -5, -4, -3, -2, -1 0 1, 2, 3, 4, 5, …

2. Tandakan (√) pada integer.

3. Potongkan bukan integer. Senaraikan setiap yang berikut.


a. Integer
-5 0 7 -7.6
8

5.7 b. Integer positif


76

246
1
3
2 2 c. Integer negatif
−5
-49 3

4. Rajah menunjukkan suatu garis nombor.

Berdasarkan rajah, pada ruang jawapan di bawah, nyatakan

Integer positif

Integer negatif
3

1.1
Integer 1.2 1.3 1.4 1.5
Operasi Asas Arimetik Pecahan Positif Perpuluhan +ve Nombor Nisbah
Pecahan Negatif Perpuluhan -ve

DSKP SP1.1.3 Mewakilkan integer pada garis nombor dan membuat perkaitan antara nilai integer dengan
kedudukan integer tersebut berbanding integer lain pada garis nombor.

1. Lengkapkan setiap garis nombor berikut.


a -16, 12 8, -8

b 12, -9, 9, -3

c 0, -15, 20, 5

d -6, 6, -2, 0

g
4
1.1
Integer 1.2 1.3 1.4 1.5
Operasi Asas Arimetik Pecahan Positif Perpuluhan +ve Nombor Nisbah
Pecahan Negatif Perpuluhan -ve

DSKP SP1.1.4 Membanding dan menyusun integer mengikut tertib.

Garis Nombor

1. Padankan yang berikut.

2. Tentukan kedudukan integer berikut pada garis nombor yang diberi.

Integer terkecil = Integer terbesar =


Integer terkecil = Integer terbesar =

3. Bandingkan integer.

Wakilkan integer-integer dalam senarai di atas pada garis nombor berikut.

b Susun integer-integer dalam senarai di atas mengikut tertib menaik.

4. Susun integer di bawah mengikut tertib menaik.


1.2 5
1.1 Operasi Asas Aritmetik 1.3 1.4 1.5
Integer Pecahan Positif Perpuluhan +ve Nombor Nisbah
Carta Palang Pecahan Negatif Perpuluhan -ve

DSKP SP1.2.1 Menambha dan menolak integer menggunakan garis nombor atau kaedah lain yang sesuai.
Seterusnya membuat generalisasi tentang penambahan dan penolakan integer.

LATIHAN
1. Padankan yang berikut.

2. Selesaikan setiap yang berikut.

Operasi 5+2= 5–2= -5 + 2 = -5 – 2 =


melibatka
n
+ dan – 2+5= 2–5= -2 + 5 = -2 – 5 =
sahaja.

5 + (-2) = 5 – (-2) = -5 + (-2 ) = -5 – (-2) =

2 + (-5) = 2 – (-5) = -2 + (-5 ) = -2 – (-5) =

12 – (-3) – 8 12 + (-3) + (-8) - 12 – 3 + (-8) -12 + (-3) - 8

3. Cari nilai bagi setiap yang berikut.


(a) -2 + (-6) (b) -6 – (-10) (c) (+3) – (-3) (d) (+1) + (-5)

(e) (-2) + (-6) – (-5) (f) -12 – (-9) – (+3)


1.2 6
1.1 Operasi Asas Aritmetik 1.3 1.4 1.5
Integer Pecahan Positif Perpuluhan +ve Nombor Nisbah
Carta Palang Pecahan Negatif Perpuluhan -ve

DSKP SP1.2.2 Mendarab dan membahagi integer menggunakan pelbagai kaedah. Seterusnya membuat
geneisasi tentang pendaraban dan pembahagian integer.

Tips: +(+ = + -(- = + +(- = - -(+ = -

1. Selesaikan setiap yang berikut.


Operasi 3x4= 3 x (-4) = -3 x 4 = -3 x (-4) =
melibatkan
x dan ÷
sahaja 6÷2= 6 ÷ (-2) = -6 ÷ 2 = -6 ÷ (-2) =

3 x (-4) x 2 = -3 x (-4) x 2 = -3 x 4 x (-2) = 3 x (-4) x (-2) =

2 Bulatkan jawapan yang betul.


a

3. Rajah menunjukkan satu baling yang mengandungi bola-bola yang bernombor.

Cari hasil darab integer terbesar dan integer terkecil.

4. Pada rajah sebelah, isikan setiap petak dengan nombor yang betul supaya menghasilkan nilai seperti
dalam pentagon yang ditunjukkan.
7
1.2
1.1 Operasi Asas Aritmetik 1.3 1.4 1.5
Integer Pecahan Positif Perpuluhan +ve Nombor Nisbah
Carta Palang Pecahan Negatif Perpuluhan -ve

DSKP SP1.2.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi integer
mengikut tertib operasi.

1. Selesaikan setiap yang berikut.


Operasi 2 x (-5 + 2) = 2 x ( -2 + 5) = 2 x (-5 – 2) =
melibatkan
+ - x ÷dan (
).

B ( ) -3 x (-4 +2) = -3 x ( 2 – 4 ) = -3 x ( -4 – 2) =

O
D ÷
M X 10 ÷ ( -1 + 3) = 10 ÷ (-3 + 1) = 10 ÷ ( -1 -3 ) =
A +
S -

-15 ÷ (- 1 + 4 ) = -15 ÷ ( -4 + 1) = -15 ÷ ( -4 -1) =

2. Hitung setiap yang berikut mengikut tertib operasi yang betul.


(a) 2 X (-3 ) + 4 (b) 2 + (-3 ) X 4 (c) -4 X (-2) + 5 (d) -4 + (-2) X 5

(e) 6 – 21 ÷ (-3) - 8 (f) 6 – 3 + 24 ÷ (-8) (g) -6 ÷ 3 + 8 - 21 (h) 6 - 24 ÷ 3 + 5

(i) (j) (k) (l)


10−(−2) −4−5 −7+(−3) 3+(−15)
7+(−3) 1−(−2) −2−3 9+(−3)
8
1.2 Hukum Identiti
Hukum Kalis Tukar Tertib
Hukum Operasi Aritmetik Hukum Kalis Sekutuan Hukum Kalis Agihan
a+b=b+a (a + b) + c = a + (b + c) a–0=a
a x b = b x a (a x b) x c = a x (b x c) ax0=0
Carta Palang a x (b + c) = a x b + a x c
ax1=a
a x (b - c) = a x b - a x c
a + (-a) = 0

DSKP SP1.2.4 Menghuraikan Hukum Identiti, Hukum Kalis Tukar Tertib, Hukum Kalis Sekutuan dan
Hukum Kalis Agihan.

1. Tuliskan hubungan matematik mengikut hukum yang berkenaan.

Hukum Identiti 6–0= 6x0= 6x1= -6 + 6 = 1


6 × =¿
6

Hukum Kalis 2 + 9 = 5 +7=


Tukar Tertib
-8 + 12 =
(tambah)

Hukum Kalis 2 x 11 = 3 x 15 = 4 x 25 =
Tukar Tertib
(Darab)

Hukum Kalis 9+4+6 8 + 7 +3 6+ 8+2


Sekutuan
(tambah)

Hukum Kalis 9x2x5 6 x 4 x 25 3 x 125 x 8


Sekutuan
(Darab)

Hukum Kalis 17 x 3 + 17 x 7 14 x 16 – 14 x 6
Agihan
9

1.2 Hukum Identiti


Hukum Kalis Tukar Tertib
Hukum Operasi Aritmetik Hukum Kalis Sekutuan Hukum Kalis Agihan
a+b=b+a (a + b) + c = a + (b + c) a–0=a
a x b = b x a (a x b) x c = a x (b x c) ax0=0
Carta Palang a x (b + c) = a x b + a x c
ax1=a
a x (b - c) = a x b - a x c
a + (-a) = 0

2. Padankan pengiraan berikut dengan hukum operasi aritmetik.

a 4 +8 = 8+4 Hukum Identiti

b 2(7+6)=2x7+2x6 Hukum Kalis Tukar Tertib

c 0+3=3 Hukum Kalis Agihan


5x1=5

d ( 6 + 5 ) + 12 = 6 + ( 5 + 12 ) Hukum Kalis Sekutuan

3a. Isikan simbol ‘=’ atau ‘≠’ bagi setiap yang berikut dengan menggunakan Hukum Kalis Tukar
Tertib.

b. Isikan simbol ‘=’ atau ‘≠’ bagi setiap yang berikut dengan menggunakan Hukum Kalis Sekutuan.
10

DSKP SP1.2.5 Membuat pengiraan yang efisien dengan menggunakan hukum operasi asas aritmetik.

4. Selesaikan penghitungan di bawah dengan pengiraan efisien.

a b

c d

e
11
1.2
1.1 Operasi Asas Aritmetik 1.3 1.4 1.5
Integer Pecahan Positif Perpuluhan +ve Nombor Nisbah
Carta Palang Pecahan Negatif Perpuluhan -ve

DSKP SP1.2.6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor nisbah dalam
konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Montreal

1. Jadual menunjukkan suhu purata bagi tujug buah Bandar raya dalam suatu bulan tertentu.

Bandar raya Suhu (°C)


San Francisco 8
Montreal -15
Moscow -24
Rio de Janeiro 22
Cape Town 18
Jakarta 27
Sydney 16

Berdasarkan Jadual,

a. Nyatakan bandar raya paling sejuk.

b. Cari beza suhu antara Montreal dan Cape Town.

c. Nyatakan bilangan bandar raya yang lebih panas daripada Sydney.


12

1.3
1.1 1.2 1.4 1.5
Integer Operasi Asas Aritmetik Pecahan Positif Perpuluhan +ve Nombor Nisbah
Pecahan Negatif Perpuluhan -ve

Carta Palang

DSKP SP1.3.1 Mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor.
TP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang integer, pecahan dan perpuluhan.

-2 -1 0 1 2

−8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 45 6 7 8
− − − − − − − 0
4 4 4 4 4 4 4 4 444 44 4 4 4

1 Rajah berikut menunjukkan satu garis nombor.

Tentukan nilai-nilai bagi P, Q dan R.

P = _____________ Q = ______________ R = _______________

2. Lengkapkan garis nombor yang berikut dengan pecahan yang diberi.


(Asingkan pecahan positif dan pecahan negatif dengan bulatkan pecahan negatif.)

(a) (b)
1 3 1 1
, ,− ,−
4 4 2 4

(c) (d)
13

1.3
1.1 1.2 1.4 1.5
Integer Operasi Asas Aritmetik Pecahan Positif Perpuluhan +ve Nombor Nisbah
Pecahan Negatif Perpuluhan -ve

Carta Palang
DSKP SP1.3.2 Membanding dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib.

1 1 2 3 2 4 1 2 3 3 6 7 5
3 4 5 7 9 9 2 3 4 5 7 9 9
Kurang daripada ½ lebih daripada ½

−2 −3 −3 −6 −7 −5 −1 −1 −2 −3 −2 −4
−1
3 4 5 7 9 9 3 4 5 7 9 9
2
Kurang daripada – ½ lebih daripada – ½

1. Banding dan susun pecahan berikut dalam tertib yang dinyatakan dalam kurungan.
(Asingkan pecahan positif dan pecahan negatif dengan bulatkan pecahan negatif.)

(a) (b)
8 4 1 1 2 2 3
,− , −1 , ,− , 2
9 3 6 3 7 3 14

Tertib menaik: Tertib menaik:

Tertib menurun: Tertib menurun:

(c) (d)
3 1 3 1 2 −1 1 1 1 1
,− , ,− ,− , ,− , ,−
5 10 10 5 5 6 2 12 3 4

Tertib menaik: Tertib menaik:

Tertib menurun: Tertib menurun:

2. Rajah menunjukkan beberapa nombor pecahan.


−1 1 1 1 1
, , ,− ,
8 7 5 6 9
Nyatakan pecahan terkecil dan pecahan terbesar.
14

Pecahan terkecil : Pecahan terbesar:


1.3
1.1 1.2 1.4 1.5
Integer Operasi Asas Aritmetik Pecahan Positif Perpuluhan +ve Nombor Nisbah
Pecahan Negatif Perpuluhan -ve

Carta Palang

DSKP SP1.3.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi pecahan positif
dan pecahan negatif mengikut tertib operasi.

1. Hitungkan pecahan berikut.


2 4 5 1 1 1 1 4
(a) 7 + 7 =¿ (b) 9 + 3 =¿ (c) 2 + 3 =¿ (d) 6 + 5 =¿

2 4 5 1 1 1 1 4
(e) 7 − 7 =¿ (f) 9 − 3 =¿ (g) 2 − 3 =¿ (h) 6 − 5 =¿

2 4 5 1 1 1 1 4
(i) 7 × 7 =¿ (j) 9 × 3 =¿ (k) 2 × 3 =¿ (l) 6 × 5 =¿

2 4 5 1 1 1 1 4
(m) 7 ÷ 7 =¿ (n) 9 ÷ 3 =¿ (o) 1 ÷ =¿
2 3 (p) 6 ÷ 2 5 =¿
15

2. Hitung pecahan berikut.

(b) ( −37 + 23 )× 45
3 5 7
=1 ) 4 = X ( - )
4 X ( -
12 =( + )X 5 10

4 = X
= X = X 5

= = =

3. Bulatkan jawapan yang betul dengan menggunakan kalkulator.

DSKP SP1.3.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan positif dan pecahan negatif.

3
Seorang pembuat kek biasanya menggunakan 3 cawan gula untuk membuat sebiji kek span. Dia
4
1
mengurangkan amaun gula sebanyak 1 cawan untuk kek span yang kurang manis. Seorang pelanggan
2
telah menempah 3 biji kek span dan 5 biji kek span yang kurang manis.

(a) Isi tempat kosong.


Jenis kek Amaun gula
(cawan)
3
3
4
3 1
3 −1
4 2

(b) Hitung amaun gula (dalam cawan) yang diperlukan untuk membuat sebiji kek span yang kurang
manis?
16

(b) Berapa cawan gula yang diperlukan untuk menyediakan tempahan kek daripada pelanggan itu?

1.4
1.1 1.2 1.3 Perpuluhan Positif 1.5
Integer Operasi Asas Aritmetik Pecahan Positif Perpuluhan Negatif Nombor Nisbah
Pecahan Negatif
Carta Palang

DSKP SP1.4.1 Mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis nombor.
SP1.4.2 Membanding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negetif mengikut tertib.

1. Wakilkan perpuluhan yang berikut pada garis nombor.

0.7, -0.5, -0.8, 0.2, -1.3

-2 -1 0

2. Berdasarkan gaaris nombor di atas, bulatkan nilai-nilai bagi K, M dan N dalam bentuk perpuluhan.

K = - 6.25 - 6.5 - 6.75


M= - 5.25 - 5.5 - 5.75

N = - 4.2 - 4.4 - 4.6 - 4.8

3. Isikan petak dengan simbol ‘>’ atau ‘<’.

4. Banding dan susun perpuluhan berikut dalam tertib yang dinyatakan.

Perpuluhan Tertib

menaik

menaik

menaik

5. Rajah menunjukkan suatu garis lurus. Nyatakan nilai P dan Q.


17

P -0.9 -0.3 Q 0.9

P : …………………………….. Q: ……………………………
1.4
1.1 1.2 1.3 Perpuluhan Positif 1.5
Integer Operasi Asas Aritmetik Pecahan Positif Perpuluhan Negatif Nombor Nisbah
Pecahan Negatif
Carta Palang

DSKP SP1.4.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi perpuluhan
positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib operasi.

1. Padankan yang berikut dengan menggunakan kalkulator.

2. Selesaikan.

(a) 1.74 + ( - 1.28 ) – ( - 2.9) (b) 7.3 – ( - 4.9) – 1.8

= 1.74 1.28 2.9 = 7.3 4.9 1.8

= =

(c) 3.5 – ( - 1.5 ) x 0.2 (d) (3.25 – 1.75) ÷ ( - 6.4 + 5.9 )

= 3.5 1.5 X 0.2 = ÷

= 3.5 +
=
=
18

1.4
1.1 1.2 1.3 Perpuluhan Positif 1.5
Integer Operasi Asas Aritmetik Pecahan Positif Perpuluhan Negatif Nombor Nisbah
Pecahan Negatif
Carta Palang

DSKP SP1.4.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan positif dan pecahan negatif.

1. Selesaikan masalah.

(a) Hitung jarak menegak di antara burung dengan ikan.

(b) Hitung jarak antara penyu dengan aras laut.

(c) Hitung jarak menegak di antara burung dengan penyu.


19

1.5
1.1 1.2 1.3 1.4
Integer Operasi Asas Aritmetik Pecahan Positif Perpuluhan +ve Nombor Nisbah
Pecahan Negatif Perpuluhan -ve

DSKP SP1.5.1 Mengenal dan memerihalkan nombor nisbah.

1. Kelaskan nombor nisbah yang berikut.

2. Bulatkan semua nisbah dalam senarai yang berikut.

3. Tandakan ( √ ) jika nombor berikut ialah nombor nisbah dan ( x ) jika bukan nombor nisbah.

−2 10 √2 -9.2 1
2
3 5
20

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1.5
1.1 1.2 1.3 1.4
Integer Operasi Asas Aritmetik Pecahan Positif Perpuluhan +ve Nombor Nisbah
Pecahan Negatif Perpuluhan -ve

DSKP SP1.5.2 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi nombor nisbah
mengikut tertib operasi.

1. Hitung nilai setiap yang berikut.

3
(b) 2.1 × −¿5.4
7

1 ❑×2 = x 3 - 5.4
= 3 + 2 3

1 = - 5.4
= 3 +
=

= 3

2. Hitungkan nilai berikut dengan kalkulator.

a
21

1.5
1.1 1.2 1.3 1.4
Integer Operasi Asas Aritmetik Pecahan Positif Perpuluhan +ve Nombor Nisbah
Pecahan Negatif Perpuluhan -ve

DSKP SP1.5.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor nisbah.

1. Selesaikan masalah.

Sebuah syarikat mendapat keuntungan RM1.24 juta pada tahun 2014, kerugian RM0.228 juta
2
pada tahun 2015 dan keuntungan RM 1 juta pada tahun 2016.
5

(a) Tuliskan nombor positif atau negatif untuk mewakili keuntungan atau kerugian syarikat ini.
Contohnya untung RM 1 juta ditulis sebagai +RM1 juta, rugi RM0.5 juta sebagai –RM0.5 juta.
TAHUN Kedudukan kewangan syarikat
2014 Keuntungan RM1.24 juta

2015 Kerugian RM0.228 juta

2016 2
Keuntungan RM1 juta
5

(b) Hitung jumlah keuntungan atau kerugian syarikat tersebut dalam tiga tahun.

(c) Tentukan sama ada syarikat itu untung atau rugi dalam tiga tahun ini.
22

ANAIH, ADIK TELAH TAMAT BAB 1 MATEMATIK TINGAKTAN 1.


melaka/smks/tpp/2020