Anda di halaman 1dari 21

FPK DALAM P&P DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

1.0 PENTERJEMAHAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


DALAM P&P BAGI MATA PELAJARAN DST

1.1 FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi


potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran masyarakat dan negara".

Pendidikan adalah suatu usaha berterusan bermaksud pendidikan merupakan satu proses
pemerolehan dan pemindahan ilmu serta kemahiran dan nilai murni yang berlaku secara
berterusan dari kecil sehinggalah ke akhir hayat. Jadi, pendidikan yang bermula dari awal
kanak-kanak amatlah penting untuk membentuk asas sahsiah kanak-kanak dalam lingkungan
umur antara satu hingga enam tahun. Sahsiah yang dibentuk kemudiannya akan terus
berkembang sepanjang tempoh persekolahan. Apabila tamat persekolahan, setiap individu
masih juga perlu untuk meneruskan peningkatan ilmu, kemahiran dan akhlak mereka. Oleh
itu, proses pendidikan yang berterusan ini mampu untuk membantu individu menyesuaikan
diri dengan pelbagai perubahan.

Perkembangan potensi individu pula bermaksud setiap individu telah pun dianugerahkan
bakat, potensi dan kebolehan yang mungkin terpendam. Bakat, potensi dan kebolehan ini
sebenarnya dapat dicungkil, dipupuk atau dikembangkan lagi bagi menyerlahkannya. Melalui
interaksi sosial dengan orang lain atau pun peredaran alam sekitar dapat menjelmakan bakat,
potensi serta kebolehan seseorang individu. Oleh sebab itu, setiap individu perlukan
pendidikan kerana pendidikan boleh memperkembangkan lagi bakat, potensi dan kebolehan
mereka.

Antara maksud bagi elemen perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu pula
ialah, bakat, potensi dan kebolehan tidak boleh dikembangkan secara berasingan sebaliknya

1
FPK DALAM P&P DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

perlu dihubungkait atau diselaraskan bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain.
Sekurang-kurangnya, perkembangan bakat, potensi serta kebolehan mestilah merangkumi
keempat-empat aspek iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Elemen insan yang seimbang dan harmonis pula ialah, setiap individu mestilah mempunyai
ilmu (intelek), sahsiah yang baik (emosi), percaya kepada tuhan serta mempunyai akhlak yang
terpuji (rohani) serta kesihatan diri yang baik (jasmani). Keempat-empat aspek tadi perlulah
seimbang untuk menghasilkan individu yang mampu hidup secara harmonis dengan diri dan
juga orang lain. Individu seperti ini tidak akan mempunyai sebarang masalah dalam
menempuh apa juga cabaran kehidupan dan mampu menghadapi serta menyelesaikan
pelbagai masalah dengan baik.

Unsur intelek ialah mempunyai kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Selain
itu, setiap individu mestilah sentiasa berusaha untuk mengembangkan lagi ilmu yang benar.
Unsur intelek juga ialah berkemahiran dalam berfikir secara kreatif, kritikal dan reflektif.
Untuk terus memastikan kemajuan dalam keluarga masyarakat dan negera, individu perlu
untuk berkongsi ilmu dengan orang lain dan persekitaran.

Menyedari dan percaya kepada Tuhan ialah salah satu daripada unsur rohani. Kita mestilah
bersyukur dengan pemberian tuhan dan mempunyai akhlak yang mulia dan berpegang dengan
nilai-nilai murni supaya dipandang tinggi oleh masyarakat.

Unsur emosi pula ialah mempunyai emosi yang matang dan stabil serta dapat memiliki dan
memupuk perasaan kasih sayang sesama insan. Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan
amatlah penting bagi mengeratkan serta mengukuhkan lagi kekuatan masyarakat kita yang
berbilang kaum dan bangsa.

Unsur yang terakhir ialah unsur jasmani. Unsur ini ialah menyedari tentang kepentingan
kesihatan fizikal. Mestilah mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal, manipulatif dan
sosial. Menggunakan kemahiran kecergasan fizikal untuk memanfaatkan masyarakat.

Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan merupakan satu elemen yang amat penting dalam
Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kita mesti mengakui tentang kewujudan Tuhan dan
mengakui bahawa Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam. Selain itu, kita juga mesti
menyedari bahawa setiap fenomena alam merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh
tuhan. Setiap individu mesti bertanggungjawab ke atas segala perbuatan dan tindakannya.
Setiap individu juga mesti mengamalkan setiap ajaran agama yang dianutinya.

2
FPK DALAM P&P DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

Elemen yang lain ialah, rakyat Malaysia yang berilmu tinggi. Setiap individu mestilah
menyintai ilmu pengetahuan. Jika kita cinta akan ilmu, kita akan berminat untuk menuntut
pelbagai ilmu kerana ilmu itu luas. Dalam FPK, terdapat juga rakyat Malaysia yang
berketerampilan, berakhlak mulia, serta bertanggungjawab. Berketerampilan bermaksud
mempunyai kecekapan dan kompetensi diri serta berkebolehan untuk menjalankan tugas
dengan sempurna. Berketerampilan boleh dipupuk dalam setiap diri individu jika mempunyai
kekuatan dalam intelek, rohani, emosi dan jasmani. Manakala berakhlak mulia pula ialah
mempunyai perwatakan diri yang baik dan berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral
sebagai prinsip hidup. Untuk memastikan kita hidup dalam masyarakat yang harmoni dan
bersepadu, nilai-nilai moral yang baik perlu untuk menjamin masa depan negara.
Bertanggungjawab pula bermaksud boleh dipercayai serta menyedari bahawa setiap tugas dan
tanggungjawab merupakan amanah dan harus dilaksanakan dengan baik. Sebgai rakyat
Malaysia, kita mesti menjalankan tanggungjawab kita dan mematuhi rukun negara.
Contohnya mematuhi undang-undang ataupun peraturan yang telah digubal oleh kerajaan.

Rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta mampu memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara merupakan
elemen yang penting dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kita sebagai rakyat Malaysia
perlu berfikiran waras dan berjiwa tenang bagi menghadapi cabaran hidup yang semakin
mencabar. Setiap individu juga perlu berusaha untuk memupuk perpaduan rakyat melalui sifat
toleransi, bertimbang rasa, kekitaan, hormat-menghormati dan bertolak ansur bagi
mengukuhkan lagi perpaduan sesama rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini. Untuk
memberi sumbangan terhadap keharmonian negara kita perlu berusaha untuk memajukan
ekonomi negara, mengekalkan kestabilan politik serta mematuhi perlembagaan dan peraturan
negara.

Kita juga mesti berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan dapat memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga masyarakat dan negara. Untuk mencapai
kesejahteraan diri, individu perlu mempunyai daya tahan fizikal dan mental yang tinggi.
Berkebolehan untuk mengharungi liku-liku hidup juga amatlah perlu. Seperti elemen yang
terdapat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan, individu yang mampu mencapai
kesejahteraan diri akan mampu untuk memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

3
FPK DALAM P&P DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

2.0 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAGI MATA PELAJARAN DST


(TEMA SAINS HAYAT : MANUSIA)

2.1 MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

Dunia Sains dan Teknologi (DST) merupakan gabungan elemen Sains, Reka Bentuk dan
Teknologi (RBT) dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang diajar di Tahap I.
Dunia Sains dan Teknologi bertujuan untuk memupuk minat terhadap Sains dan Teknologi
dan mengembangkan kreativiti dan inovasi murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi
menguasai ilmu sains dan teknologi, kemahiran saintifik, dan kemahiranberfikir serta sikap
saintifik dan nilai murni. Pendekatan bertema ini dalam DST adalah untuk menjadikan
pengajaran dan pembelajaran (p&p) lebih menarik.

Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untuk menanam minat dan
mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu
sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni.

2.2 UNSUR FPK DALAM SUKATAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Dunia Sains dan Teknologi dalam Tema Sains
Hayat, Manusia, murid anda sepatutnya dapat :

 Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di
sekeliling mereka.
 Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran
berfikir secara kritis dan kreatif.
 Meningkatkan daya kreativiti murid.
 Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains.
 Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara krtitis,
kreatif dan analitis bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
 Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membolehkan murid
mengamalkannya.
 Menyedari keperluan menjaga alam sekitar.

4
FPK DALAM P&P DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

2.3 KOMPONEN MERENTAS KURIKULUM

2.3.1 PENGETAHUAN

2.3.1.1 PENGETAHUAN SAINS

Dalam pendidikan Dunia Sains dan Teknologi, ilmu sains merupakan salah satu komponen
dalam penguasaan yang amat ditekankan selain kemahiran dan nilai murni. Selaras dengan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan
Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif,
dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan
teknologi. Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap
sains dan teknologi dan memberi asas pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi.
Justeru, murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam
kehidupan harian untuk mengikuti pelajaran sains di peringkat yang lebih tinggi di samping
mengamalkan budaya sains dan teknologi ke arah pembentukan masyarakat bersifat prihatin,
dinamik, progresif, bertanggungjawab terhadap alam sekeliling serta mengagumi penciptaan
alam.

Apabila merujuk kepada penyataan standard pula, Kurikulum Standard Sekolah Rendah
(KSSR) digubal berasaskan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Standard ini
dipilih kerana memastikan semua murid mencapai tahap yang ditetapkan dalam standard serta
membolehkan pengetahuan, kemahiran dan nilai diukur dengan jelas. Seterusnya pengetahuan
murid perolehi melalui pengajaran dan pembelajaran diukur melalui penyataan standard
prestasi yang telah ditetapkan. Berikut ialah contoh pengajaran dan pembelajaran dalam Tema
Sains Hayat, Tajuk Manusia ini yang menekankan komponen merentas kurikulum
pengetahuan:-

TEMA Sains Hayat (Manusia)

Mengetahui perkara-perkara asas dalam sains


PERNYATAAN STANDARD
dan teknologi

DESKRIPTOR B1 D1: Keperluan asas manusia

B1 D1 E1:Mengenal pasti keperluan asas


PENYATAAN EVIDENS manusia iaitu makanan, air, udara dan tempat
perlindungan.

Jadual 1 : Contoh pengetahuan sains yang diterapkan dalam tema sains hayat

5
FPK DALAM P&P DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

Daripada Jadual 1 jelas menunjukkan bahawa pengetahuan dalam perkara-perkara asas sains
dalam sains dan teknologi amatlah ditekankan dalam elemen merentas kurikulum dan
diaplikasikan dalam standard kurikulum serta standard prestasi.

Pengetahuan dalam pendidikan sains dan teknologi ini diperkukuhkan dengan strategi
pengajaran. Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam standard kurikulum sains
mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses
pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan
minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Contohnya pendekatan inkuiri penemuan
yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman atau kontruktivisme yang
menekankan pengetahuan sedia ada murid. Melalui standard pembelajaran 1.1.5 (Rujuk
Dokumen Standard Kurikulum DST tahun2) yang membolehkan murid mencadangkan satu
hidangan makanan. Murid dibimbing oleh guru untuk memilih makanan berkhasiat melalui
pengalaman dan pengetahuan sedia ada murid. Guru sebagai fasilitator akan menambah
pengetahuan baru untuk melengkapkan idea murid. Di samping murid berpeluang
bekerjasama, berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi.

2.3.1.2 PENGETAHUAN YANG DISERAP DARIPADA MATA PELAJARAN LAIN

Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk memperkukuhkan pembelajaran sains.
Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, komputer, internet perisian komputer, perisian
kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran sains lebih
menarik dan berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satu wadah yang
berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yang sukar dan abstrak dan boleh
dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web. Maka subjek komputer
merupakan subjek yang diserap dalam pendidikan Dunia Sains dan Teknologi.

Selain itu, kemahiran matematik juga diaplikasikan dalam sains. Sebagai contoh dalam tajuk
manusia ini, pengukuran berat dan ketinggian murid diajar. Secara tidak langsung, apabila
murid cuba melengkapkan jadual pengukuran, murid mengaplikasikan pengetahuan
matematik dalam mata pelajaran sains.

Ditambah lagi dengan elemen pengetahuan kesihatan di mana murid mempraktikkan


pengambilan pelbagai jenis makanan berkhasiat (Standard pembelajaran 1.2.2 sains hayat:
manusia). Guru memberi penjelasan terhadap amalan pemakanan mereka untuk tumbesaran

6
FPK DALAM P&P DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

yang sihat. Selain memperolehi ilmu pengetahuan secara tidak langsung, pendidikan
kesihatan juga diterap dalam ilmu mata pelajaran sains.

Selain itu, pengetahuan pendidikan muzik juga diselit dalam mata pelajaran sains di mana
guru menggunakan lagu dalam mengajar topik manusia ini untuk memberikan murid lebih
kefahaman serta ingatan yang lebih panjang melalui pendekatan muzik.

Tidak lupa, subjek bahasa juga ditekankan semasa murid mengeja serta menulis perkataan-
perkataan sains. Kemahiran bertulis dan kemahiran membaca amatlah dititikberatkan.

TAJUK Membanding dan membezakan tumbesaran

Murid dipertontonkan video Pengetahuan TMK


INDUKSI
peringkat tumbesaran manusia

Murid mengisi jadual ketinggian Pengetahuan Matematik


LANGKAH 1
murid dan beberapa rakan kelas

LANGKAH 2 Murid membaca petikan Pengetahuan Bahasa Melayu

Murid membuat refleksi dibimbing Pendidikan Kesihatan


LANGKAH 3 oleh guru cara menjaga kesihatan
melalui permakanan.

PENUTUP Murid menyanyikan lagu Pendidikan Muzik

Jadual 2 : Contoh pengetahuan lain yang diserap dalam Tema Sains Hayat

7
FPK DALAM P&P DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

2.3.2 KEMAHIRAN

Sains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Dalam proses inkuiri dan
penyelesaian masalah kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir perlu digunakan. Kemahiran
saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut
kaedah saintifik. Kemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran
manipulatif.

2.3.2.1 KEMAHIRAN SPESIFIK - KEMAHIRAN PROSES SAINS

Kemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan tentang sesuatu perkara dan
mencari jawapan secara bersistem. Terdapat 12 kemahiran proses sains yang ditekankan
dalam Dunia Sains dan Taknologi tahun 2 ini.

Merujuk kepada tajuk manusia ini, kemahiran proses sains yang banyak digunakan ialah
mengukur, mengelas dan meramal. Jadual 3 di bawah menerangkan bagaimana kemahiran
proses sains ini diaplikasikan dalam pengajaran tajuk manusia ini.

TAJUK Membanding dan membezakan tumbesaran

Aktiviti 1 Murid beratur mengikut ketinggian Mengelas

Murid mengisi jadual ketinggian Mengukur


Aktiviti 2
murid dan beberapa rakan kelas

Guru menyoal soalan jenis Meramal


menaakul kepada murid.

Aktiviti 3 cth: Apa akan berlaku jika kita


tidak mengambil makanan
berkhasiat?

Jadual 3 : Contoh penggunaan kemahiran proses sains dalam tema sains hayat

2.3.2.2 KEMAHIRAN LAIN YANG DIGABUNG JALIN

8
FPK DALAM P&P DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

Berfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan


pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami
dan mencorakkan alam sekelilingnya. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah
mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Selain daripada kemahiran berfikir dan
strategi berfikir,

Kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang ditekankan. Kemahiran menaakul
adalah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil
dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih
mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif.
Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir
(KBSB).

Rajah 1 : Model KKSB dalam sains

2.3.3 NILAI-NILAI MURNI UNGGUL YANG DITERAPKAN

9
FPK DALAM P&P DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

Nilai murni boleh diterapkan dengan berbagai-bagai cara sepanjang pengajaran dan secara
terancang dalam aktiviti pembelajaran. Strategi utama untuk pembinaan nilai murni ialah
melalui aktiviti secara individu, berkumpulan, atau kelas. Kadangkala nilai murni tidak
dinyatakan secara terus, tetapi boleh disampaikan secara terancang dalam satu waktu
pengajaran dan pembelajaran. Pemupukan nilai murni ini boleh dilakukan melalui aktiviti
yang melibatkan murid secara aktif seperti gerak kerja kumpulan dan kerja projek.

Penyerapan nilai dalam pengajaran dapat melahirkan insan yang baik, berakhlak mulia,
berhemah tinggi, berperibadi mulia dan prihatin serta memahami antara satu dengan lain.

a. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

Contoh pengajaran tentang keperluan asas manusia, murid mempunyai semangat ingin tahu
yang tinggi. murid akan berusaha mengenal pasti apa akan terjadi jika manusia tidak
mempunyai keperluan asas.

b. Jujur dan tepat

Murid akan dinasihatkan tentang perlakuan jujur dalam merekodkan data tentang ketinggian
diri dan kawan-kawan di dalam kelas. Secara tidak langsung, data yang diperolehi tepat dah
dapat disahkan.

c. Bersyukur

Murid diterangkan oleh guru tentang keperluan asas manusia, tumbesaran manusia serta
makanan yang membantu tumbesaran mereka. Melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran
ini, guru menerapkan nilai murni terhadap murid tentang konsep bersyukur kepada tuhan serta
menghargai apa yang mereka miliki serta dapat menerima kelebihan dan kelemahan masing-
masing.

d. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat.

Dalam topik ini juga, pengambilan makanan seimbang turut diajar kepada murid. Murid dapat
berkongsi pengalaman sedia ada serta mengamalkan cara hidup yang bersih. Murid
ditekankan agar sentiasa menjaga kesihatan untuk masa depan yang lebih sihat.

e. Bekerjasama

10
FPK DALAM P&P DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

Guru akan membahagikan murid kepada beberapa kumpulan untuk membuat analisis tentang
data ketinggian mereka. Dalam merekodkan data, murid-murid memberikan kerjasama
kepada ahli kumpulan untuk menghasilkan data ketinggian mereka. Secara tidak langsung,
mereka juga telah memberi kerjasama kepada guru.

f. Menghargai sumbangan Sains dan Teknologi

Dalam standard pembelajaran tajuk manusia ini, murid perlu menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Guru memilih untuk menggunakan TMK dalam
menjelaskan pemerhatian, maka murid sedar akan kehadiran Sains dan Teknologi dalam
kehidupan mereka.

2.3.4 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)

11
FPK DALAM P&P DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

Elemen Merentas Kurikulum ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen-
elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang
dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen merentas
kurikulum yang sedia ada adalah seperti Bahasa, Sains dan Teknologi, Pendidikan Alam
Sekitar, Nilai Murni dan Patriotisme.

Elemen merentas kurikulum yang baharu, iaitu Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, serta
Teknologi Maklumat dan Komunikasi dikenal pasti sebagai pelengkap kepada usaha
memantapkan kualiti pelaksanaan KSSR.

Guru hendaklah memastikan kesemua elemen merentas kurikulum diterapkan secara efektif
dalam proses pengajaran dan pembelajaran demi melahirkan insan yang dihasratkan oleh
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Hubungan elemen merentas kurikulum yang sedia ada dan baharu dalam pembangunan insan
yang seimbang digambarkan melalui Rajah di bawah.

Rajah 2 : EMK sedia ada dan baharu

12
FPK DALAM P&P DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

Jadual di bawah menghuraikan sepenuhnya bagaimana elemen merentas kurikulum sedia ada
bersama elemen baharu yang ditambah diaplikasikan dalam Tema Sains Hayat Tajuk
Manusia.

TEMA SAINS HAYAT

TAJUK MANUSIA

Elemen bahasa penting untuk menjana idea dan pengetahuan murid.


Bahasa
Cth : Murid membaca petikan tentang keperluan asas manusia.

Sains dan teknologi penting dalam pengajaran dunia sains dan


teknologi. Guru boleh menyenaraikan kerjaya yang ada dalam sains
Sains dan Teknologi dan teknologi berdasarkan tema ini.
Cth : Doktor dan pakar pemakanan.

Pendidikan alam sekitar yang diserap dalam tema sains hayat


manusia ini berkaitan tajuk menjaga kesihatan dan kebersihan
Pendidikan Alam sekeliling.
Sekitar
Cth : Latihan dalam buku aktiviti murid di mana murid perlu
menanda ( / ) bagi situasi menjamin kesihatan atau tidak.

Guru menerapkan elemen nilai murni sepanjang pengajaran dan


pembelajaran dari set induksi sehingga penutup.
Cth : Murid menunjukkan minat dan sifat ingin tahu semasa
Nilai Murni tayangan tumbesaran manusia ditayangkan semasa set induksi.
Langkah seterusnya murid bersikap jujur dalam merekodkan
ketinggian rakan sekelas dan akhir sekali penutup, murid
bertanggungjawab menyimpan peralatan yang telah digunakan.

Guru menerapkan unsur patriotisme dalam diri murid agar mereka


menyayangi negara.
Cth : Murid diberi soalan menaakul tentang tempat tinggal
Patriotisme yang mereka impikan dan berikan sebab pemilihan tersebut.
Melalui aktiviti ini, unsur patriotisme dapat diwujudkan di
mana murid akan menyayangi negara mereka dan rasa bertuah
kerana dilahirkan di tempat yang bersih dan aman.

Guru menggunakan elemen TMK dalam aktiviti pengukuhan.

TMK Cth : Murid secara berpasangan menggunakan perisian ’


Microsoft Word’ untuk menghasilkan jadual tentang
tinggi,berat dan saiz kasut rakan-rakan kelas.

Kreativiti dan Inovasi Guru membuat aktiviti pengayaan melalui sesi kreatif.
Cth : Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk
menghasilkan kad menu yang kreatif berdasarkan pengetahuan

13
FPK DALAM P&P DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

tentang makanan berkhasiat.

Guru mempromosi elemen keusahawanan kepada murid berdasarkan


kreativiti dan bakat yang ada pada diri murid.
Keusahawanan Cth : Penghasilan kad menu yang kreatif mampu menjana
sumber pendapatan jika murid bersungguh-sungguh
menggunakan bakat yang ada.

Jadual 4 : Contoh penerapan komponen EMK dalam pengajaran dan pembelajaran


Tema Sains Hayat Tajuk Manusia.

14
FPK DALAM P&P DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

3.0 PETA MINDA HUBUNGKAIT KOMPONEN DENGAN PENGAJARAN

(TEMA SAINS HAYAT : MANUSIA)

ELEMEN
MERENTAS
PENGETAHUAN KOMPONEN KURIKULUM
SIKAP KURIKULUM
& KEMAHIRAN
NILAI

 SEDIA ADA
SAINS HAYAT
 Bahasa
 Patriotisme
 Alam Sekitar
MANUSIA SIKAP SAINTIFIK SAINTIFIK KBKK  Nilai Murni
 Sains dan
 Kemahiran  Kritis Teknologi
 Memahami manusia proses Sains  Membanding
 Minat
memerlukan  Mengelas beza  TAMBAHAN
 Jujur
keperluan asas  Mengukur  Membuat  TMK
 Bersyukur  kraetiviti
 Menghargai  Meramal urutan
keperluan asas  Menghargai alam  Keusahawanan
 Kemahiran  Kreatif
 Mengaplikasi sekitar
manipulatif  Menghubung
pengetahuan tentang  Yakin dan berdikari
 Menyimpan kait
tumbesaran manusia  Sistematik
peralatan  Menjana idea
 Mengendali  Menaakul
15 alat dengat  menyelesaikan
baik  membuat
keputusan
FPK DALAM P&P DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

4.0 JANGKAAN TERHADAP PEMBANGUNAN MODAL INSAN MURID

Setelah kita lihat komponen merentas kurikulum yang terdiri daripada pengetahuan,
kemahiran, nilai murni dan elemen merentas kurikulum sebagai komponen input, sekarang
kita cuba membuat jangkaan komponen output iaitu pembangunan modal insan murid yang
cuba dicapai. Setelah melihat bahawa kurikulum baharu ini banyak kelebihannya, maka
beberapa jangkaan dapat dibuat. Secara khususnya dalam dunia sains dan teknologi tahun 2
Tema Sains Hayat Tajuk manusia ini, apa yang diharapkan terhadap pembangunan modal
insan ialah:-

 Berilmu
 Seimbang dari segi JERI
 Dinamik dan Progresif
 Boleh Menyelesaikan Masalah
 Ikram
 Bertanggungjawab
 Berupaya Belajar Sepanjang Hayat
 Boleh Membuat Keputusan yang Rasional
 Mengamalkan Budaya Sains dan Teknologi

16
FPK DALAM P&P DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

5.0 PERANAN GURU MATA PELAJARAN MENTERJEMAHKAN KOMPONEN


DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Kurikulum sains dianjurkan secara bertema. Setiap tema terdiri daripada pelbagai bidang
pembelajaran, setiap satunya terdiri daripada beberapa objektif pembelajaran. Objektif
pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. Guru perlu menulis hasil
pembelajaran dengan menyatakan hasil tingkah laku yang boleh diukur, kriteria dan situasi.
Secara umum, hasil pembelajaran bagi setiap objektif pembelajaran dinyatakan tahap
kesukarannya. Walau bagaimanapun, dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru perlu
merancang aktiviti-aktiviti pembelajaran dengan cara yang holistik dan bersepadu yang
membolehkan pencapaian hasil pembelajaran yang pelbagai mengikut keperluan dan konteks
tertentu. Guru seharusnya mengelak daripada menggunakan strategi pengajaran yang
mengasingkan setiap hasil pembelajaran yang dinyatakan di dalam Spesifikasi Kurikulum.
Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi maklumat tentang skop dan dimensi hasil
pembelajaran. Aktiviti-aktiviti pembelajaran yang dinyatakan di bawah lajur Cadangan
Aktiviti Pembelajaran diberi dengan tujuan untuk menyediakan beberapa panduan tentang
bagaimana hasil pembelajaran boleh dicapai. Aktiviti yang dicadangkan boleh meliputi satu
atau lebih hasil pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti yang sesuai
dengan kebolehan dan gaya pembelajaran murid-murid mereka. Guru juga digalakkan mereka
bentuk aktiviti pembelajaran yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan pembelajaran
sains .

Selain itu, strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains menekankan kepada
pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah adalah suatu proses yang boleh membantu
murid-murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang akan membantu mereka untuk
membangun pemikiran ketahap optimum. Pembelajaran sains berfikrah boleh dicapai melalui
pendekatan yang pelbagai seperti inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran kontekstual dan
pembelajaran masteri. Oleh yang demikian aktiviti pembelajaran perlu dirancangkan kepada
merangsang pemikiran kreatif dan kritis murid-murid dan tidak hanya tertumpu kepada
pembelajaran secara rutin atau kebiasaan. Murid-murid harus menyedari tentang kemahiran
berfikir dan strategi berfikir yang mereka gunakan dalam pembelajaran. Mereka harus dicabar

17
FPK DALAM P&P DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

dengan masalah dan soalan-soalan aras tinggi untuk menyelesaikan masalah yang
memerlukan kepada penyelesaian masalah. Proses pengajaran dan pembelajaran seharusnya
dapat membolehkan murid-murid menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan
memperkembangkan sikap saintifik dan nilai murni secara bersepadu.

Kepelbagaian kaedah pengajaran dan pembelajaran mampu meningkatkan minat murid-murid


dalam pembelajaran sains. Kelas sains yang tidak menarik akan menjejaskan motivasi murid
untuk belajar sains dan ini akan mempengaruhi pencapaian mereka. Pemilihan kaedah
pengajaran perlu memenuhi kehendak kurikulum, kebolehan murid, kecerdasan pelbagai
murid, dan kemudahan sumber pengajaran dan pembelajaran dan infrastruktur. Aktiviti-
aktiviti yang pelbagai harus dirancang untuk murid-murid yang mempunyai gaya
pembelajaran dan kecerdasan yang berbeza-beza.

Penilaian di bilik darjah sangat penting bagi mengetahui tahap penguasaan dan pemahaman
murid tentang apa yang telah dipelajari. Maklumat yang diperoleh membantu guru untuk
menambah baik kaedah pengajarannya. Hasil penilaian di bilik darjah ini juga memberi
maklum balas awal kepada guru untuk merancang tindakan susulan bagi meningkatkan lagi
penguasaan dan pemahaman murid. Beberapa kaedah penilaian dalam bilik darjah yang boleh

dijalankan adalah:

 Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran saintifik
serta sikap saintifik dan nilai murni. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses
yang dilakukan murid, bukan hasil akhir yang diperoleh.
 Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. Ujian kertas
pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif. Contoh ujian
lisan adalah kuiz.
 Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai
kemahiran bertutur, keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang konten yang
dipelajari.
 Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan
elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Elemen yang
diuji dalam sains adalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni.
 Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan.
Contoh portfolio adalah buku skrap dan folio.

18
FPK DALAM P&P DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

 Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat


secara saintifik.

Selain itu, pentaksiran harus dilakukan. Pentaksiran merupakan satu kompenen dalam proses
pembelajaran yang merangkumi aktiviti seperti menghurai, mengumpul, merekod, memberi
skor dan membuat interpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu
tujuan. Tujuan sebenar pentaksiran dalam Dunia Sains dan Teknologi adalah:-

 Mendapat gambaran tentang prestasi seseorang murid dalam pembelajaran


 Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran
 Mendapatkan maklumat secara berterusan mengenai pengajaran dan pembelajaran
 Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran

Bagi KSSR Dunia Sains dan Teknologi, pentaksiran dibuat mengikut Dokumen Standard
Prestasi. Oleh itu, guru harus memahami apa yang terkandung dalam standard prestasi untuk
membuat pentaksiran dengan berkesan. Guru juga harus bertanggungjawab memasukkan
band penilaian murid ke dalam sistem yang telah ditetapkan agar perkembangan murid dapat
dilihat dan diakses.

Jadi jelaslah bahawa guru mata pelajaran memainkan peranan yang penting dalam
menterjemahkan komponen Dunia Sains dan Teknologi dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Penekanan terhadap hasil pembelajaran, strategi pengajaran dan pembelajaran,
penilaian dan pentaksiran mampu menjayakan hasrat untuk melahirkan insan yang cemerlang
dan berilmu malah mampu mengamalkan budaya sains dan teknologi.

19
FPK DALAM P&P DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

PENUTUP

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita-cita murni dan unggul dengan
semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan bertujuan
melahirkan murid yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani serta menyediakan mereka untuk menghadapi arus globalisasi serta
ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21.

Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak


termasuklah pembuat dasar, pelaksana, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak
berkepentingan. Hal ini kerana, kurikulum baru ini tidak akan memberi impak yang positif
jika pihak-pihak tersebut tidak bekerjasama. Kementerian Pelajaran Malaysia secara
berterusan menyemak kurikulum bagi memastikan pelaksanaan kurikulum di sekolah
melengkapkan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk menghadapi cabaran
semasa dan masa depan.

Semoga bermula dari tahun 2011, industri pendidikan akan menjanjikan perkembangan
terbaru dalam bidang pendidikan di negara ini, khususnya bagi melahirkan contoh modal
insan dalam kalangan masyarakat yang beriman, berakhlak dan mempunyai jati diri yang
unggul. Hanya di bahu merekalah kepimpinan negara pada masa depan terpikul dengan penuh
tanggungjawab dan bijaksana. Oleh itu, peribahasa “melentur buluh biarlah daripada
rebungnya” haruslah diberi penekanan dalam bidang pendidikan negara bagi memastikan
setiap individu mendapat taraf dan nilai pendidikan yang sama rata dan bersesuaian mengikut
tahap umur dan fizikal mereka.

20
FPK DALAM P&P DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

RUJUKAN

DOKUMEN ILMIAH

Standard Kurikulum Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 SK

Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 SK

Buku Teks Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 SK

Buku Aktiviti Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 SK

Buku Panduan Guru Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 SK

SUMBER INTERNET

http://ipgmalaysia.blogspot.com/search/label/Falsafah%20Pendidikan

http://notakursusdalamcuti.blogspot.com/2011/12/aspek-dan-kelebihan-kssr.html

Scientific Literacy. http://www.oecd.org/dataoecd/38/29/33707226.pdf.

Retrieved 21 Mei 2012.

Bahagian Pembangunan Kurikulum (2012). Kurikulum Standard Sekolah Rendah Tahun


Tiga. Kementerian Pelajaran Malaysia. www.kssr.bpk.my

21

Anda mungkin juga menyukai