Anda di halaman 1dari 12

BAB

9 Pemanasan Global

Mari kita terokai:


1 Maksud pemanasan global

Apakah yang
dimaksudkan dengan
pemanasan global?

Apakah yang akan


anda pelajari?
3 Kesan-kesan pemanasan global
✓ Menyatakan konsep
pemanasan global.
✓ Memberi contoh faktor
yang menyebabkan Peningkatan Gangguan
pemanasan global. aras laut cuaca
✓ Menghuraikan aktiviti
manusia yang menyebabkan
pemanasan global. Kesan-kesan
pemanasan
✓ Menghuraikan faktor semula global
jadi yang menyebabkan
pemanasan global. Kemerosotan
✓ Menilai kesan pemanasan Masalah
sumber
global. kesihatan
makanan
✓ Membahaskan langkah-langkah
mengurangkan pemanasan
Bab 9

global.

136
Induksi Bab
Peningkatan suhu semakin dirasai dan keadaan cuaca
sejak akhir-akhir ini. Perna juga tidak menentu
hkah anda terfikir akan pu
dan kesan daripada perm nca -puncanya? Punca
asalahan ini harus diperhalu
agar langkah-langkah un si secara menyeluruh
tuk menanganinya dapa
sebaiknya. Apakah tindakan t dirancang dengan
yang boleh anda lakukan
kesan tersebut? bagi mengurangkan

2 Faktor-faktor pemanasan global

Apakah aktiviti manusia dan faktor semula jadi yang menyebabkan


pemanasan global?

4 Langkah-langkah mengurangkan pemanasan global Bab 9

Senaraikan langkah-langkah mengurangkan pemanasan global.

137
9.1 Maksud Pemanasan Global

Apakah pemanasan global?


Glosari
Pemanasan global ialah peningkatan suhu atmosfera
bumi secara berterusan akibat daripada kesan rumah hijau Global: Meliputi,
yang melibatkan pertambahan gas karbon dioksida (CO2), mempengaruhi atau
klorofluorokarbon (CFC) dan bahan-bahan pencemar mengenai seluruh
dunia.
yang lain.

Ashraf, mengapa
suhu bumi
Suhu bumi semakin panas
semakin panas?
kerana haba yang dibalikkan
oleh bumi terperangkap
dalam atmosfera oleh gas
rumah hijau.
Bab 9

138
Matahari Sebahagian pancaran
matahari terbebas
ke angkasa

Sebahagian haba diserap dan


disebarkan ke semua arah oleh molekul
gas rumah hijau yang meningkatkan lagi
pemanasan bumi

L a p i sa
n at m
Pantulan o sfera

Sebahagian pancaran
matahari akan Penyerapan
dipantulkan semula oleh Sebahagian besar haba
bumi dan atmosfera daripada pancaran matahari
diserap oleh bumi dan
bertindak memanaskan bumi

Rajah 9.1 Kesan rumah hijau

Imbas Saya
GEOGRAFI
Tahun 2016 mencatatkan suhu permukaan
yang terpanas sejak penyimpanan rekod
moden bermula, iaitu pada tahun 1980.
Peningkatan suhu permukaan adalah
Dapatkan maklumat lanjut berkaitan pemanasan
kira-kira 1.1ºC.
(Sumber: NASA, 2017) global melalui video dalam laman web berikut:
http://bukutekskssm.my/Geografi/Video6.html

Uji Diri 9.1


1. Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global?
2. Fenomena pemanasan global lebih dirasai di kawasan perindustrian, perbandaran dan
kutub. Mengapa?
Bab 9

139
9.2 Faktor-faktor Pemanasan Global
Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global?

Faktor-faktor pemanasan global

Faktor aktiviti manusia

Aktiviti pertanian yang menggunakan


racun serangga dan baja kimia secara
berlebihan.

Penyahhutanan secara besar-besaran


bagi menjalankan aktiviti pertanian,
petempatan dan perindustrian.

Pembebasan asap oleh kenderaan


bermotor dan aktiviti perindustrian yang
menggunakan bahan api fosil sebagai
bahan bakar utama.
CO2
Pembakaran terbuka.

Faktor semula jadi


Kebakaran hutan

Letusan gunung berapi yang


mengeluarkan banyak asap dan debu.

Penerimaan pancaran matahari yang


berlebihan.

Kebakaran hutan secara semula jadi.

Imbas Saya

Glosari
CO: Karbon monoksida.
Layari laman web berikut untuk SO2: Sulfur dioksida.
maklumat lanjut tentang NO2: Nitrogen dioksida.
faktor-faktor pemanasan global: Penyahhutanan:
http://bukutekskssm.my/
Bab 9

Pemusnahan hutan
Geografi/Nota32.html secara kekal.
140
Jadual 9.1 Sumber gas rumah hijau

Aktiviti Jenis gas

Pembakaran terbuka Karbon dioksida


Penjanaan tenaga Karbon dioksida
elektrik terma

Pengangkutan Karbon dioksida


Karbon monoksida

Perindustrian Karbon dioksida


Nitrogen dioksida
CFC
Pertanian Metana
Nitrus oksida
Letusan gunung Karbon dioksida
berapi Karbon monoksida
Sulfur dioksida

CO CO2
SO2 N2O NO2

CO CFC
CH4
Letusan gunung berapi

Kegiatan perindustrian

Penjanaan tenaga
elektrik terma

Pertanian dan penternakan


Pengangkutan

Rajah 9.2 Faktor pemanasan global

Uji Diri 9.2


1. Nyatakan tiga aktiviti manusia yang menyebabkan pemanasan global.
2. Apakah perkaitan antara gas rumah hijau dengan peningkatan suhu secara global?
Bab 9

141
9.3 Kesan-kesan Pemanasan Global
Pemanasan global mengakibatkan kesan-kesan seperti peningkatan aras laut, gangguan
cuaca, kemerosotan sumber makanan dan masalah kesihatan.

1 Peningkatan aras laut


Kesan
Punca
Mengakibatkan banjir besar
dan hakisan

Pencairan ais di kutub Menenggelamkan


kawasan daratan
Peningkatan
aras laut
Peningkatan suhu air Memusnahkan harta benda
laut dan mengancam nyawa

Menjejaskan sumber bekalan


makanan dan air bersih

Contoh: Pencairan lapisan ais di


Greenland.

Pencairan ais di kutub (Sumber: NASA, 2013)

2 Kemerosotan sumber makanan

Punca
Air laut menjadi lebih
panas dan mengganggu
ekosistem marin
Tanah menjadi tandus
Kesan
Banjir memusnahkan Kemerosotan
kawasan pertanian Mengancam sumber
sumber
makanan dunia
makanan

Tanah menjadi tandus


dan tidak sesuai Contoh: Gelombang panas di Rusia pada tahun
untuk pertanian 2010 – 2011 memusnahkan penuaian
bijirin dan memberi kesan kepada
negara-negara di Afrika Utara.
Bab 9

(Sumber: BBC News, 2015)


142
3 Gangguan cuaca

Mengakibatkan banjir,
ribut, ombak besar dan
taufan

Kemusnahan Taburan hujan


flora dan tidak menentu
fauna Peningkatan
suhu
menyebabkan
gangguan
cuaca
Banjir besar

Terdapat kawasan Udara menjadi


yang mengalami kering dan Contoh: Kejadian banjir besar dan
kemarau yang jerebu mudah terburuk di Pakistan yang
teruk terbentuk menjejaskan kira-kira 20 juta
penduduk pada tahun 2010.

(Sumber: Encylopedia Brittanica, 2010)

4 Masalah kesihatan

Kehilangan nyawa

Gelombang Meningkatkan risiko


haba berisiko pelbagai penyakit
menyebabkan Masalah berkaitan haba
strok haba dan kesihatan seperti katarak dan
dehidrasi kanser kulit
Katarak

Imbas Saya
Contoh: Kematian seramai 135 orang di India pada
April 2016 akibat strok haba yang dikaitkan
dengan cuaca panas yang melampau.

(Sumber: Kosmo, 2016)


Layari laman web berikut
untuk jurnal analisis pola
pemanasan global dan Uji Diri 9.3
kesannya terhadap aspek
daya huni bandar di Malaysia: 1. Nyatakan tiga kesan pemanasan global.
http://bukutekskssm.my/ 2. Bagaimanakah pemanasan global boleh
Bab 9

Geografi/Nota27.html mempengaruhi kemerosotan sumber makanan?


143
9.4 Langkah-langkah Mengurangkan Kesan
Pemanasan Global

Langkah-langkah mengurangkan kesan pemanasan global

Amalan 5R Penggunaan tenaga


mesra alam

Contoh:
Bahan api fosil seperti petroleum,
Menanam pokok gas asli dan arang batu perlu
Berkongsi kenderaan diganti dengan tenaga yang
Menggunakan pengangkutan awam mesra alam seperti tenaga suria,
angin dan ombak agar alam
Amalan kitar semula
sekitar kekal terpelihara
Kempen bebas plastik

Pendidikan
alam sekitar
Kerjasama antarabangsa
Pendidikan alam sekitar boleh
diserap di peringkat sekolah
Protokol Kyoto 1997 dan komuniti
Panel Antara Kerajaan tentang
Perubahan Cuaca (IPCC)
Persidangan Bangsa-Bangsa
Bersatu tentang Alam Sekitar Penguatkuasaan
dan Pembangunan (UNCED) atau undang-undang
Sidang Kemuncak Bumi di Rio de
Janeiro, Brazil pada tahun 1992 Akta Perlombongan Petroleum
Kerangka Konvensyen tentang 1966
Perubahan Cuaca (UNFCCC) Akta Kerajaan Tempatan 1976
Persidangan Perubahan Iklim di Akta Perhutanan 1984
Paris, Perancis dari 30 November Akta Pengangkutan Jalan
hingga 11 Disember 2015 untuk (Pindaan) 2012
bersama komuniti antarabangsa
Akta Kualiti Alam Sekeliling
bagi menangani isu perubahan iklim
(Pindaan) 2012

GEOGRAFI
Glosari Protokol Kyoto 1997 adalah perjanjian
Amalan 5R: Rethink, repair, reuse, antarabangsa untuk mengambil
reduce dan recycle (memikir semula, langkah yang perlu bagi mengurangkan
memperbaiki, menggunakan semula, pencemaran udara dan kesan rumah hijau.
Bab 9

mengurangkan dan mengitar semula). (Sumber: United Nations Framework


Convention on Climate Change, 2014)

144
Meminimumkan
Amalan 5R penggunaan
penyaman
udara

Menggunakan
Menanam pokok
pengangkutan
di sekitar rumah
awam
Tip
mengurangkan
pemanasan global
Menanggalkan
Menggunakan
plag daripada
barangan elektrik
soket apabila tidak
jimat tenaga
digunakan

Aktiviti 9.1
Tajuk: Menyederhanakan suhu di persekitaran sekolah
Objektif: Mencadangkan idea yang kreatif dan inovatif tentang cara mengurangkan
pemanasan global.
Alatan: Pen, buku catatan
Langkah-langkah:
1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan terdiri daripada
empat hingga lima orang murid.
2. Murid beraktiviti di luar kelas secara berkumpulan dan memerhati kawasan
persekitaran sekolah.
3. Murid perlu memilih lokasi dan menyenaraikan cadangan yang akan dilakukan untuk
menyederhanakan suhu di lokasi tersebut.
4. Murid menyediakan laporan bertulis dan membentangkannya dalam pelbagai
bentuk persembahan.

Uji Diri 9.4


1. Apakah tindakan yang boleh anda lakukan untuk mengurangkan kesan pemanasan
global?
2. Bagaimanakah kesan pemanasan global dapat dikurangkan pada peringkat dunia?
3. Pendidikan alam sekitar membantu mengurangkan kesan pemanasan global.
Huraikan.
Bab 9

145
IMBAS KEMBALI
Peningkatan suhu atmosfera bumi secara
berterusan akibat daripada kesan rumah hijau yang
Maksud melibatkan pertambahan gas karbon dioksida (CO2),
klorofluorokarbon (CFC) dan bahan-bahan pencemar
yang lain.

Manusia
• Pertanian
• Penyahhutanan
• Pembakaran terbuka
• Pembebasan asap oleh
kenderaan bermotor dan
Faktor-faktor aktiviti perindustrian
pemanasan global
Semula jadi
• Letusan gunung berapi
• Penerimaan pancaran
matahari yang berlebihan
• Kebakaran hutan
Pemanasan
Global Peningkatan aras laut

Gangguan cuaca
Kesan-kesan
pemanasan global Masalah kesihatan

Kemerosotan sumber
makanan

Amalan 5R

Penggunaan tenaga
mesra alam
Langkah-langkah
mengurangkan kesan Kerjasama antarabangsa
pemanasan global
Pendidikan alam sekitar

Penguatkuasaan
undang-undang
Bab 9

146
Cabaran Minda
1. Tandakan (✓) pada pernyataan yang betul dan (✗) pada pernyataan yang salah.
(a) Karbon dioksida ialah gas rumah hijau yang menyebabkan pemanasan
global.
(b) Pemanasan global menyebabkan hakisan tanih di kawasan petempatan.

(c) Tsunami adalah sejenis ribut yang terjadi akibat pemanasan global.

(d) Peningkatan aras laut disebabkan oleh pencairan salji di Kutub Utara.

(e) Penggunaan tenaga solar menyebabkan kenaikan suhu bumi.


(f) Letusan gunung berapi merupakan punca pemanasan global secara
semula jadi.

2. Berdasarkan Kajian Panel antara Kerajaan tentang Perubahan Cuaca (IPCC),


purata suhu global akan meningkat 1.5 ºC hingga 4.0 ºC dalam abad ini.
Pemanasan global ini membawa bencana kepada manusia.

Bincangkan punca dan kesan bagi pernyataan di atas.

Punca Kesan

(a) (a)

(b) (b)

Pemanasan
global
(c) (c)

(d) (d)

3. Adakah kesan pemanasan global dialami di Malaysia? Buktikan. Imbas Saya


Bab 9

Kuiz Interaktif 9

147