Anda di halaman 1dari 54

Lebih Jimat

a
Lebih Berkesan
a

Petua Asas
Membaca

Nama :
Tahun :
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim

Penyelesaiaan Kepada
aLINUS
a PEMULIHAN
Panduan Guru

Buku Petua Asas Membaca ini merupakan satu inovasi bagi


memudahkan murid-murid membaca dan menulis dengan
lebih cepat.

Kaedah ini telah dipraktikkan lama dan amat berkesan.


Cuma ianya memerlukan sedikit kesabaran.

Caranya, setiap perkataan dibaca 5 kali dengan suara kuat


dan ulang semula sebanyak 5 kali tanpa melihat buku. Sekiranya
murid masih lagi tidak dapat membaca dengan baik, hendaklah
diulang sehingga mereka lancar membaca tanpa dibantu.

Eja dan sebut bola


5 kali. Kemudian tanpa melihat
gambar atau perkataan,
minta murid mengeja dan
bo la meny ebut bol a sebany ak
5 kali.
bola

Diharapkan, dengan usaha kecil ini dapat membantu


murid-murid membaca dengan baik dan menjadi amal
kebajikan kepada kita semua.

Dari meja penulis,

Che Rosli Bin Haji Ibrahim


1 Huruf Kecil
Mengenal huruf kecil a - z

a b c d e
f g h i j k
l m n o p
q r s t u
v w x y z
belum kuasai
sudah kuasai
Konstruk 1: Keupayaan membunyi dan menulis huruf vokal dan konsonan
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
2 Huruf Besar
Mengenal huruf besar A - Z

A B C D E
F G H I J K
L M N O P
Q R S T U
V W X Y Z
belum kuasai
sudah kuasai
Konstruk 1: Keupayaan membunyi dan menulis huruf vokal dan konsonan
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
3 Huruf Vokal
Mengenal huruf vokal

a i
ayam ikan

u e
epal
ular

o belum kuasai
e
sudah kuasai obor emak
Konstruk 1: Keupayaan membunyi dan menulis huruf vokal dan konsonan
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
4 Huruf Vokal
Mengeja dan membunyi huruf vokal

a i u
o e e
i a u
belum kuasai
sudah kuasai
Konstruk 1: Keupayaan membunyi dan menulis huruf vokal dan konsonan
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
5 Huruf Konsonan
Mengenal huruf konsonan

b c d f
g h j k
l m n p
q r s t
v w x y z
belum kuasai
sudah kuasai
Konstruk 1: Keupayaan membunyi dan menulis huruf vokal dan konsonan
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
6 Suku Kata KV

ba ca da fa ga ha
ja ka la ma na pa
ra sa ta wa ya za

bi ci di fi gi hi
ji ki li mi ni pi
ri si ti wi yi zi

bu cu du fu gu hu
ju ku lu mu nu pu
ru su tu wu yu zu
belum kuasai
sudah kuasai
Konstruk 2: Keupayaan membunyi dan menulis suku kata terbuka.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
7 Suku Kata KV

be ce de fe ge he
je ke le me ne pe
re se te we ye ze

bo co do fo go ho
jo ko lo mo no po
ro so to wo yo zo

be ce de fe ge he
je ke le me ne pe
re se te we ye ze
belum kuasai
sudah kuasai
Konstruk 2: Keupayaan membunyi dan menulis suku kata terbuka.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
8 Suku Kata VKV

a li a lu a ni
ali alu ani

a pi i bu u bi
api ibu ubi

a pa i ni i tu
apa ini itu
Konstruk 3 : Keupayaan membunyi dan menulis perkataan suku kata terbuka.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
9 Suku Kata VKV

a bu abu u da uda

a da ada u li uli

a du adu u lu ulu

a ki aki e ja eja

a ku aku e la ela

i si isi e ra era

Konstruk 3 : Keupayaan membunyi dan menulis perkataan suku kata terbuka.

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim


10 Suku Kata KVKV

ba ta ba ju bu ku ci ku
bata baju buku ciku

gu li ka ki ku da ma ta
guli kaki kuda mata

nu ri pa ku pe ta sa wi
nuri paku peta sawi
Konstruk 3 : Keupayaan membunyi dan menulis perkataan suku kata terbuka.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
baca bahu bapa baru batu

biru besi bola cara cili

cu ri cu ti dada dadu dahi

duri feri gigi gula guni

guru ja la ja ri kaca kayu

kuku kutu kopi labu lagu

lidi lima luka lori masa

mati mu ka meja na ga nama

nasi nu ri pasu pipi ra bu

ra ga ra ja ru sa ro da ro ti

sa ya si ni su du su ka su su

ta li ti ti ti ga to pi te bu
Konstruk 3 : Keupayaan membunyi dan menulis perkataan suku kata terbuka.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
11 Vokal e taling e pepet

e e
beca be ku

bela bela

be ta beli

beza besi

ke ju ge li
le ka ke li
le na ke ra
me ja pe ta
re ka te bu
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
12 Membaca Ayat Mudah

Bola.
Ini bola.
Ini bola Ali.
Bapa Ali baru beli bola
Ali suka bola ini.
Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Guli.
Ini guli.
Ini guli Ani.
Ani ada tiga biji guli.
Ani suka guli ini.
Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Kuda.
Ini kuda.
Ini kuda Abu.
Bapa Abu baru beli kuda
Kuda ini kuda padi.
Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
13 Suku Kata KVKVKV

be ru du ke la pa ke ru si
be rudu kelapa kerusi

ke re ta ke pa la pe li ta
kereta kepala pelita

pe ra hu pe ta ni to ma to
perahu petani tomato
Konstruk 3 : Keupayaan membunyi dan menulis perkataan suku kata terbuka.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
bahasa bahaya baharu

baha gi berada berani

be tina cahaya cerita

dahu lu kelabu keladi

keluli kenapa kerana

ketawa kemeja kamera

lelaki melaka menara

menari mereka perigi

petola rebana sahaja

selalu selasa selesa

semalu terima wanita


Konstruk 3 : Keupayaan membunyi dan menulis perkataan suku kata terbuka.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
14 Membaca Ayat Mudah
Buku.
Ini buku.
Ini buku saya.
Ini buku cerita.
Saya suka baca buku cerita.
Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Kelapa.
Ini kelapa.
Ini kelapa mama.
Mama baru beli kelapa.
Kelapa ada isi.
Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Ini kereta.
Ini kereta bapa saya.
Bapa baru beli kereta.
Kereta ini biru.
Bawa kereta bapa rasa selesa.
Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
15 Suku Kata KVK

bas beg bot

gas jam jet

kek jip ros

sos van zip


Konstruk 4 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
16 Suku Kata KVK

bab bin bot cap

dam dan das gam

gol jag jip jus

jut jem kad lap

mac mas pas pun

rak rim sup sen

sos tin te h van

wap zat

Konstruk 4 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.


© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
17 Suku Kata VKVK

a kar a yam a wan


a kar ayam awan

ikan itik ubat

ular ekor epal

otak emas enam


Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
18 Suku Kata VKVK

adik a dil a duh ajak

a jar ajuk akal a kan

a lat a nak a rah asah


asam asap asar atap

atas atur awak awal

ayah ayat i kat i kut

i man ipar ubah ulat


ulas upah urat usah
ejek elok esok ogos
onak opah oren

Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.


© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
19 Suku Kata KVKVK

ba dak cicak hu tan

kotak ketam lanun

lipas masak pagar

pokok rokok tikus


Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
20 Suku Kata KVKVK

ba dan ba kar ba kul ba lak


ba lik ba ris ba sah ba suh
ba tuk ba wah bayar bi lik
bu dak bu kan bu lat belon
be kas be nar be nih be ras
be rat be sar botol ca kap
ca wan comel ce pat da han
da lam dapur da rah da rat
da tuk du duk faham filem
ga duh gagal gajah gatal

gi git gelas ha bis hadir


ha dis hakim hi dup hitam
hu jan huruf hu tan ja hat
Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
ja lan ja rum ja tuh ja wab
jo han ka kak ka lah kamus
kanan ka pak kapal ka pur
ka sut katak katil kawan
kulit ke ris la pan la par
li dah lu kis makan malam
malas masak masam masuk
minat minum mu lut merah
nanas nenek pa nas papan
pukul putih polis rajin
ri but re hat robot rojak
rosak sabit sa bun sa but
sakit sa wah sawit si kat
si lat subur sukan surat
semut tahun taman tanah
Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
21 Suku Kata KVKKV

bal di bom ba bendi

cikgu garpu jambu

kan ta kun ci lampu

lembu panda warna


Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
22 Suku Kata KVKKVK

bantal cincin dak wat

dis ket dok tor masjid

pistol pensel sampan

lompat cermin dompet


Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
23 Suku Kata KVKKVK

kunci panda pintu

cikgu bantu kuncu

lampu sakti pinta

pandu mampu cinta

cincin masjid tampal

cermin tandan sardin

simpan tonjol lanjut

cerdik tindan bandar

pintar tumpul hentam


Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
24 Membaca Ayat Mudah

Rumah.
Ini rumah.
Ini rumah Salmi.
Bapa Salmi baru buat rumah.
Rumah ini warna biru.
Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Pensel.
Ini pensel.
Ini pensel saya.
Saya ada tiga batang pensel.
Saya beli pensel ini di koperasi.
Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Ayam.
Ini ayam.
Ini ayam jantan.
Ayam jantan boleh berkokok.
Ayam berkokok di waktu pagi.
Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
25 Suku Kata Tertutup ‘ng’

ang ing ung eng ong eng

angsa anjing ba wang

burung daging gunung

ja gung kacang kucing

pisang te rung udang


Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
26 Suku Kata Tertutup ‘ng’

kangkung tongkang panggang

tendang gen dang petang

tunggang langgar hilang

tanggang tunggu sungguh

tinggal tengkok sengkang

Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim


27 Suku Kata Tertutup ‘ng’

bela lang belim bing gunting

kala jengking kambing kum bang

mangga manggis nangka

sena pang tang ga teng korak


Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ‘ng’.

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim


28 Kisah Musang

Eja dan
sebut

> musang
> belang
> perang
Ada seekor musang. Bulunya
> dayang
> datang belang dan perang. Musang
> burung suka makan ayam Mak
> helang Dayang.
> lintang
> pukang
Datang pula burung helang
> malang
> lubang hitam. Lalu patuk mata
musang. Musang lari lintang-
pukang. Nasib musang
malang. Musang terjatuh
dalam lubang dalam.

Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim


29 Diftong

belalai cabai misai

ker bau limau pantai

rantai pulau sungai

tupai tembikai teratai


Konstruk 7 : Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi diftong.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
30 Vokal Berganding

air biola buah

buaya beruang daun

dua gua hadiah

kail kuali me riam


Konstruk 8 : Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
31 Vokal Berganding

radio duit kuih

sauh tuala fius

baik buas buih


kaut kuat fius
lauk liat liar
maaf neon paut

siap tiup tiong


Konstruk 8: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
32 Buaya Tua

Eja dan
sebut

abuaya
kuala
a
buas
a
suara
a
Ada seekor buaya tua.
garau
a
Dia tinggal di kuala.
suatu
a Buaya ini kuat dan buas.
tuala
a Suara buaya pula garau.
kail
a
laut
a Suatu hari buaya jumpa
luas
a tuala warna merah.
Buaya takut kail pawang tua
lalu lari ke laut luas.

Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim


33 Perkataan Digraf

nga ngi ngu nge ngo nge

bunga belanga kenanga

nganga pelangi singa

tangan telinga ungu


bangun berenga mengapa
mengajar menangis mengira
mengucap mengeja mengemas
ngilu ngeri wangi
Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
34 Perkataan Digraf

Eja dan
sebut

> bunga
> wangi
> ungu
> telinga

Ini bunga.
Ini bunga mawar.
Bunga mawar ini bau wangi.
Bunga ini berwarna ungu.
Kakak ambil bunga letak di
telinga.

Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim


35 Kisah Singa Tua

Eja dan
sebut
> singa
> tangan
> ternganga
> berenga
> bernyawa
Ada seekor singa tua.
Dia hidup di dalam gua.
Kaki tangan singa luka.
Dia sudah tidak bermaya.

Kini mulutnya sudah ternganga.


Hidung dan mulutnya penuh
berenga.
Dia sudah tak bernyawa.

Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim


36 Perkataan Digraf

nya nyi nyu nye nyo nye

monyet menyelam nyamuk

nyanyi penyapu penyu

banyak bunyi kenyang


minyak menyiram menyala
nyaman nyata nyawa
nyiru nyonya punya
penyata sunyi tanya
Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim


37 Kisah Nyonya

Eja dan
sebut
> nyonya
> nyanyi
> sunyi
Ini nyonya.
> nyaring
> nyenyak
Nyonya suka nyanyi.
> nyiru Nyonya nyanyi
di malam sunyi.
Suara nyonya
merdu dan nyaring.

Malam hari nyonya


tidak nyenyak tidur.
Di rumah nyonya banyak
nyamuk.
Nyamuk ganggu nyonya.
Nyonya kipas dengan nyiru
Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim


38 Perkataan Digraf

kha khi khu khe kho khe

khemah

khas khabar khamis


khayal khatib khatam
khatan khabar khidmat
khairat khianat khalid
khusus khutbah khusyuk
khalifah khalayak khazanah

Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim


39 Kisah Pak Khalid

Eja dan
sebut

> Khamis
> Khalid
> khusyuk Hari ini hari Khamis. Pak Khalid
> khidmat baca kitab di masjid lepas Maghrib.
> khatib Khalid khusyuk baca kitab.
> khutbah
> akhirat Hari Jumaat pula Pak Khalid
> khabar khidmat sebagai khatib. Khatib
baca khutbah di atas mimbar. Pak
Khatib baca penuh semangat.
Khatib pesan tentang taqwa,
beramal untuk dunia dan akhirat.

Lepas jumaat, Pak Khalid balik


rumah makan nasi. Hobi Khalid
membaca surat khabar.
Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim


40 Perkataan Digraf

sya syi syu sye syo sye

syampu syiling

syabas syahid syarak


syair syaitan syak
syarat syarikat syawal
syiah syiar syirik
syuib syuhada syukur
syura syurga syer
syok syor nasyid
Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim


41 Syarikat Syukur

Eja dan
sebut
> syukur
> syarikat
> temasya
> wusyu
> syura
> syikin Syukur ada syarikat.
> syiling Syarikat Syukur ada temasya.
Dalam temasya ada wusyu.
Syura pandai wusyu.
Syikin suka lihat wusyu.

Syikin jumpa syiling di temasya.


Syikin beri syiling kepada Syukur.
Syukur ucap syabas kepada
Syikin.

Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim


42 Perkataan Berimbuhan

menyanyi menyelam membaca

menyapu menangis menyala

bermain terkejut memasak


Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim


43 Perkataan Berimbuhan

berjalan melihat lukisan

berkelah melukis tulisan

bersenam menanam rebusan

berkawan menyiram cantuman

terbakar memanah laluan

ternampak mengemas makanan

terpijak menolong pakaian

tersepak membeli senyuman

Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim


44 Perkataan Berimbuhan

berlari membaca senaman


bermain minuman hartawan

bersilat menanam awalan

berwarna menjemur perjalanan


terjatuh membantu menjahit
terjumpa menjual melompat

tertawa menari memahami

terjerat terbakar memanah

terbuka menanam menyiram

Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

© Che Rosli Bin Haji Ibrahim


45 Membaca Ayat Mudah

Buku tulis.
Buku tulis kakak saya.
Tulisan kakak saya cantik.
Tulisan kakak saya cantik dan kemas.
Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Ini bunga.
Ini bunga melur.
Bunga melur ini bau wangi.
Ibu suka menanam pokok bunga.
Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Rumah.
Ini rumah Nizam.
Rumah Nizam besar.
Rumah Nizam cantik.
Rumah Nizam besar dan cantik.
Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
46 Membaca Ayat Mudah

Kami berkelah di tepi pantai.


Pantai ini sangat cantik.
Di tepi pantai ada berbagai jenis gerai.
Di tepi pantai ada ramai orang.
Ada orang bermain di tepi pantai.
Ada juga yang mandi dan berenang.
Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Itik.
Ini itik.
Ini itik angsa.
Itik angsa lehernya panjang.
Itik angsa pandai berenang.
Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Beg.
Ini beg sekolah.
Ini beg sekolah saya berwarna
merah.
Beg sekolah saya cantik dan kukuh.
Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah
© Che Rosli Bin Haji Ibrahim
47 Mari Menyanyi

Bapaku Pulang
Dari Kota

Bapaku pulang dari kota


Bapaku belikan kereta
Kereta kecil warna merah
Boleh ku bawa ke sekolah

Pon pon pon pon pon


pon pon pon pon
Kereta kecil ku berbunyi
Marilah adik mari naik
Boleh ku bawa jumpa nenek
48 Mari Menyanyi

Pok Amai-Amai

Pok amai-amai
Belalang kupu-kupu
Tepuk biar pandai
Emak upah susu

Susu lemak manis


Santan kelapa muda
Adik jangan menangis
Emak buat kerja
49 Mari Menyanyi

Tanya Sama Pokok

Tanya sama pokok


Apa sebab goyang
Nanti jawab pokok
Angin yang goncang

Tanya sama angin


Apa sebab hujan
Nanti jawab angin
Tanyalah awan

Awan nanti kata


Aku kandung air
Sampai tempat sejuk
Aku pun cair
Lihat dalam air
Nampak bayang-bayang
Campak satu batu
Bayang pun hilang