Anda di halaman 1dari 6

Kertas 1: (60 markah)

A: Kira dan warnakan objek mengikut angka yang diberi. (2 markah )

6 4

B: Tuliskan nombor yang berikut dalam angka atau perkataan. (4 markah)

tiga puluh tujuh 43

Lapan puluh enam 18

C : Warnakan nombor yang diwakili oleh abakus yang berikut. (3 markah)

7 2 3 7 8 7

D: Isikan nombor yang tertinggal. ( 8 markah )

1
Bilang Bilang
lima- satu-
lima satu
secara secara
menai menai
k k

2
30 Bilang 40 45 21 22 Bilang 23
dua- sepulu
dua h-
secara sepulu
menur h
un secara
menur
un

22 20 16 70 60 40

E: Bulatkan jawapan yang betul.


(4 markah)
7 terletak di antara 6 dan 7 adalah lebih daripada

9 8 5 8 5 9

5 adalah kurang daripada 7 berada selepas

7 4 1 6 4 5

F: Padankan supaya menjadi 6(4markah)

3
4
G: Tuliskan angka-angka yang berikut dalam sebutan ‘puluh’ dan ‘sa’
(4 markah)

(a) . 92 = puluh sa sa (c). 76 = puluh sa

(b). 83 = puluh sa (d). 64 = puluh sa

H : Tuliskan ayat matematik berdasarkan rajah yang diberikan. (8 markah)

+ +

₊ ₊

5
I: Bilang dan tuliskan bilangan objek yang betul. (2 markah)

J: Cari hasil tambah berikut dalam bentuk lazim. (12 markah)

42 + 6 = 56 + 23 = 55 + 39 =
=

pu sa pu sa pu sa
= 4 3 6 3 6 4
+ + 2 6 +
4 7

K: Selesaikan menggunakan bentuk lazim. (9 markah)

58 - 5 = 67 - 23 = 75 - 9 =
=

BAHAGIAN B : (40 markah)