Anda di halaman 1dari 3

Judul: Pengar

uhpember
ianekst
rakkul
i Ananascomosus
tbuahnanas(

l
.mer
r)per
oralt
erhadapper
bai
kanpr
ofi
lli
pidpadat
ikusput
ih

r
(at
tusnor
vegi
cus)j
ant
anst
ari
nwi
nst
ardi
sli
pidemi
a.

Jeni
spenel
i
tian: Eksper
iment
al

BABI

PENDAHULUAN

1.Lat
arbel
akang

Bagipender
it
adi
sli
pidemi
aper
ubahanpol
ahi
dupy
angsangatdi
per
lukan

unt
ukmengont
rolkadarkol
est
eroldal
am dar
ahmel
aluipengat
uran pol
amakan,

ol
ahr
agat
erat
ur,t
idakmer
okokdanmengur
angist
ress.Sel
aini
tu,t
erapiy
ang

dapatdi
ber
ikanunt
ukmembant
ukmenur
unkankadarkol
est
eroldal
am dar
ah

adal
ah dengan menggunakan obatsi
ntet
ik maupun obatt
radi
sionalsal
ah

sat
uny
a dengan menggunakan buah nanas (
Ananas commosus l
.mer
r).

Kol
est
eroly
ang t
idakt
erkont
roldapatmeny
ebabkan peni
mbunan pl
akpada

di
ndi
ng pembul
uh dar
ah dan ber
esi
ko meny
ebabkan t
erbent
ukny
a sumbat
an

pembul
uhdar
ahsecar
atot
al.

Buahnanasmemi
l
ikienzy
mey
angdapatmemper
bai
kikadarkol
est
eroldal
am

dar
ah,y
angdi meBr
sebutdenganenzy omel
i
ne.Br
omel
i
nmer
upakancampur
an

suat
uthi
olpr
oteasey
angdi
i
sol
asidal
am nanasdanber
isisat
uol
i
gosakar
ida

aspar
agi
ne y
ang ber
ikat
an dengan r
ant
ai ol
i
gosakar
ida. Ti
ap mol
ekul

ol
i
goskar
idat
erdi
ridar
imannose,
fucose,
xyl
ose,
danN-
acet
ylgl
ucosami
ne.

Namun,padapenel
i
tiani
nibagi
anbuahnanasy
angdi
gunakanadal
ahbagi
an

kul
i
t.Mengi
ngatmasi
hkur
angny
apengol
ahanl
i
mbahkul
i
tnanasy
angdi
gunakan
unt
ukpemanf
aat
an y
ang l
ebi
hlanj
ut.Ber
dasar
kan l
i
ter
atur
eyang t
elah ada,

t
erny
atakul
i
tnanasmemi
l
ikikandunganbr
omel
i
nsel
aindi
temukanpadabagi
an

bat
angdanbuahnanasi
tusendi
ri
.

Per
cobaan per
bai
kan l
i
pid di
l
akukan pada bi
akan t
ikus put
ih (
rat
tus

nor
vegi
cus)y
angdi
i
nduksihi
per
li
pidemi
ater
lebi
hdahul
u,kemudi
andi
ber
ikan

t
erapiper
oralmenggunakan sedi
aan ekst
rat kul
i
t nanas. Hali
niunt
uk

menget
ahuiseber
apabesarpot
ensiekst
rakkul
i
tbuahnanast
erhadapper
bai
kan

kadarl
i
piddal
am dar
ahy
angber
sat
ushi
per
li
pidemi
a.

2.Rumusanmasal
ah

1.Apakah kandungan br
omel
i
n ekst
rak kul
i
t buah nanas memi
l
ikipot
ensi

memper
bai
kikadarl
i
piddal
am dar
ah?

2.Bagai
manacar
amengekst
rakkul
i
tbuahnanasunt
ukmenj
agakadarbr
omel
i
n

al
ami
nya?

3.Bagai
manacar
amengi
nduksit
ikusnor
malmenj
adidi
sli
pidemi
adant
erapior
al

ekst
rakkul
i
tnanasy
angt
epatunt
ukmenj
adi
par
amet
erut
amapenel
i
tiani
ni?

4.Tuj
uan

Tuj
uanpenel
i
tiani
niadal
ahunt
ukmenget
ahuipot
ensidar
iekst
rakkul
i
tnanas

(
annanascomusl
.mer
r)unt
ukmemper
bai
kikadarl
i
piddal
am dar
ahdi
sli
pidemi
a.

5.Manf
aatpenel
i
tian

Memaksi
mal
kanpenggunaanbagi
andar
ibuahnanasunt
ukmenghasi
l
kan
ekst
rakbr
omel
i
nyangdapatdi
gunakansebagait
erapiobatt
radi
sionalpeny
aki
t.

Di
sli
pidemi
a,sehi
ngga t
idakada bagi
an buah nanasy
ang t
erbuang menj
adi

l
i
mbah.At
aumemanf
aat
kanl
i
mbahbuahnanassebagaipel
uangpengobat
an

t
radi
ti
onal
.