Anda di halaman 1dari 13

2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM

& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 3

SMK SERI PERAK TELUK INTAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN &


PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
PBS 2017
GEOGRAFI TINGKATAN 3
Disediakan Oleh :

PN. HJH. NORAINI BT. HASBOLLAH


GURU CEMERLANG GEOGRAFI
SMK SERI PERAK,
TELUK INTAN.
(ainihass@gmail.com)

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 1
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 3

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

MATLAMAT KURIKULUM GEOGRAFI

Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya dengan negara-negara lain supaya dapat
melahirkan murid yang berilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta mencintai negara Malaysia.

OBJEKTIF KURIKULUM GEOGRAFI

Kurikulum Geografi Sekolah Menengah membolehkan murid:


1. Menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala, dan jarak dalam organisasi ruangan.
2.    Mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampaikan data geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif.
3.   Memberi pendapat secara kreatif dan kritis, mengenal pasti dan mengkaji masalah semasa daripada aspek geografi serta membuat keputusan dengan bertanggungjawab.
4.    Menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan manusia berasaskan taburan dan pola-pola yang wujud di negara Malaysia dan negara-negara lain
5.   Mengenal pasti cara hidup dan budaya pelbagai komuniti di negara lain serta menghargai ciri-ciri persamaan dan kelainannya dengan negara Malaysia.
6.   Memerihalkan keadaan saling memerlukan dalam sistem alam, kegiatan ekonomi, sosial dan politik antara satu negara dengan negara lain.
7.   Menerangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar serta penting menguruskan alam dan sumber dengan bertanggungjawab dan bijaksana.
8.   Mengenali, menghargai dan berbangga terhadap ciri-ciri geografi negara Malaysia yang istimewa dan unik.
9. Menggabungjalin pelbagai fakta geografi dan dapat membuat kesimpulan yang rasional.
10. Mensyukuri dan mencintai alam, bersederhana dan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan dan peka terhadap perasaan serta keperluan orang lain.

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 2
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 3

PENDAHULUAN

Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan
pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.

Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap
pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.

Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan
modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

TAFSIRAN
o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu.

o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu.

o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam
perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan
menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil
pembelajaran.

o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai.

o Evidens

Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor.
Instrumen : Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto,
grafik, artifak, laporan dan lain-lain.

o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali.

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 3
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 3

TAFSIRAN BAND GEOGRAFI TINGKATAN 3

BAND PERNYATAAN BAND PERNYATAAN STANDARD / TAFSIRAN

1 TAHU Mengetahui konsep, prinsip geografi dan kemahiran geografi.

2 TAHU DAN FAHAM Mengetahui dan memahami konsep, prinsip geografi dan kemahiran geografi.

TAHU, FAHAM DAN


3 Memahami dan mengapplikasikan konsep, prinsip geografi dan kemahiran geografi.
BOLEH BUAT

TAHU, FAHAM DAN


Mengaplikasikan pengetahuan geografi dan kemahiran geografi untuk menganalisis,
4 BOLEH BUAT
mensintesis dan menilai maklumat geografi.
DENGAN BERADAB

TAHU, FAHAM
Menggabungjalin pengetahuan dan kemahiran geografi untuk membuat penilaian /
DAN BOLEH BUAT
5 kesimpulan yang rasional dan boleh menganalisis impak kegiatan manusia terhadap alam
DENGAN BERADAB
sekitar serta mengamalkan penjagaannya secara bijaksana.
TERPUJI

TAHU, FAHAM
DAN BOLEH BUAT Mengkaji dengan mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampaikan data dan
6
DENGAN BERADAB maklumat geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif.
MITHALI

BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI


Minggu/ Tajuk/ Unsur MBM/PAK21/
Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Band Deskriptor / Evidens KBAT/i-THINK
Tarikh Tema Patriotisme

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 4
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 3

M1 1. Kedudukan Kedudukan Mengenal pasti kedudukan dengan menggunakan Rujukan Peta


Grid berasaskan peta topografi. Topografi
3-6 Jan. Mengenal pasti dan menyatakan Garisan Timuran dan Band Menyatakan asas kemahiran geografi yang Nota animasi
2017 Garisan Utaraan berasaskan peta topografi 1 berkaitan Rujukan Grid dengan betul. Benang
Menyata dan menamakan ciri Geografi berdasarkan Rujukan Band Menjelaskan asas kemahiran geografi yang Jaluran kertas
Grid 4 angka dan 6 angka 2 berkaitan dengan rujukan grid dengan betul. Kertas surih
Menunjuk cara penggunaan dan membanding bezakan U/PATRIOTISME Buku teks
penggunaan Rujukan Grid 4 angka dan 6 angka berdasarkan Mencintai negara
ciri Geografi. PAK21
M2 Menentukan Ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan NILAI Round Table
Ketinggian peta topografi. Ketepatan Think-pair-
9-13 Jan. Menyatakan cara mengenal dan menentu ketinggian dalam Share
2017 peta lakar yang berasaskan peta topografi Gallery Walk
Membanding dan membezakan 5ciri5-ciri simbol ketinggian Hot Seat
dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi. 3 Stray 1 Stay
Mengira ketinggian berpandukan selang kontur dalam peta Mine and
lakar yang berasaskan peta topografi. combine
M3 Kontur dan Mengenal pasti bentuk muka bumi berdasarkan garisan Pembentangan
Keratan kontur. Hasil Sendiri
16-20 Jan. Rentas Menamakan bentuk muka bumi berdasarkan ciri-ciri garisan
2017 kontur. Cerun curam; Cerun landai ; Cerun bertangga
Melukis ciri keratan rentas berdasarkan garisan kontur yang i-THINK
diberi - Peta pokok
Menjelaskan ciri-ciri bentuk muka bumi berdasarkan ciri U/PATRIOTISME -Peta buih
keratan rentas yang dilukis. Mencintai negara berganda
M4 Arah Bearing Menentukan bearing dengan menggunakan jangka sudut di Band Menyatakan asas kemahiran geografi yang - Peta pokok
Arah atas peta lakar berasaskan peta topografi. NILAI 1 berkaitan Bearing dengan betul. -Peta Alir
23-27 Mengukur bearing sesuatu tempat dengan menggunakan Ketepatan
Jan 2017 jangka sudut di atas peta lakar berdasarkan peta topografi. Band Menjelaskan asas kemahiran geografi yang KBAT
2 berkaitan bearing dengan betul. -Menilai
-Menilai
Band Mengaplikasi kemahiran geografi untuk -mencipta
3 menentukan bearing dengan tepat. -analisis

M4-M5 CUTI TAHUN BARU CINA (26 – 31.1.2017)

Minggu/ Tajuk/ Unsur MBM/PAK21/


Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Band Deskriptor / Evidens KBAT/i-THINK
Tarikh Tema Patriotisme

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 5
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 3

M5-M6 Skala Jarak Menggunakan skala untuk menentukan jarak dan keluasan di Peta
Keluasan atas peta lakar berasaskan peta topografi. Topografi
1-10 Menyatakan jenis-jenis skala : Nota animasi
Feb 2017 -Skala lurus , Benang
-Skala penyata Jaluran kertas
-Skala pecahan wakilan Kertas surih
-Mengukur jarak dan mengira keluasan dengan U/PATRIOTISME Band Menjelaskan asas kemahiran geografi yang Buku teks
menggunakan skala dalam peta. Mencintai negara 2 berkaitan jarak dengan betul.
PAK21
NILAI Band Mengaplikasi kemahiran geografi untuk Round Table
Bersyukur 3 menentukan mengukur jarak dengan tepat. Think-pair-
Ketepatan. Share
-Menukar dan menghubungkaitkan setiap skala. Gallery Walk
Skala lurus , Skala penyata Hot Seat
Skala pecahan wakilan 3 Stray 1 Stay
-Mengira keluasan berpandukan skala peta. Band Mengaplikasi kemahiran geografi untuk Mine and
3 menentukan mengira keluasan dengan tepat. combine
Pembentangan
6.2.2017 CUTI THAIPUSAM Hasil Sendiri

M7 Peta Pandangan Mengenal pasti pandangan darat fizikal dan budaya dalam Mencintai negara
Darat Fizikal peta lakar yang berasaskan peta topografi. Malaysia, i-THINK
13 – 17 Pandangan -Menyenaraikan pandangan darat fizikal dan budaya berbangga - Peta pokok
Feb 2017 Darat Budaya berdasarkan simbol-simbol dalam peta lakar. terhadap -Peta buih
-Menghubungkaitkan pandangan darat fizikal dan budaya kepelbagaian ciri- berganda
dalam peta lakar. ciri pandang darat - Peta pokok
fizikal dan budaya -Peta Alir
negara Malaysia.
-Mentafsir peta lakar. Band Mentafsir peta lakar yang berasaskan peta KBAT
4 topografi. -Menilai
-Menilai
-mencipta
-analisis

Minggu/ Tajuk/ Unsur MBM/PAK21/


Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Band Deskriptor / Evidens KBAT/i-THINK
Tarikh Tema Patriotisme

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 6
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 3

M8 Graf, Carta Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual, melukis
dan Rajah dan mentafsir graf, carta, & rajah.
20-24
Feb 2017 Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. Carta
Melukis dan melengkapkan dan membaca graf majmuk. Band Mengaplikasi kemahiran geografi untuk Jadual data
Melukis dan melengkapkan dan membaca graf gabungan. 3 membina graf serta carta dengan tepat. Kertas graf
Melukis dan melengkapkan dan membaca carta pai. Jangka sudut
Melukis dan melengkapkan dan membaca rajah aliran. Band Mentafsir bahan grafik dengan tepat Jangka lukis
4 berdasarkan maklumat dari data. Excell
23.2.2017 : CUTI PERISTIWA 1 : KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG KALI KE 50 Buku teks

M9 Graf, Carta Mentafsir dan merumus graf, carta dan rajah. Band Mentafsir bahan grafik dengan tepat PAK21
dan Rajah NILAI 4 berdasarkan maklumat dari graf . Round Table
27 Feb- Bersyukur Band Mentafsir bahan grafik dengan tepat Think-pair-
3 Mac Ketepatan 4 berdasarkan maklumat dari carta pai. Share
2017 Band Mentafsir bahan grafik dengan tepat Gallery Walk
4 berdasarkan maklumat dari rajah. Hot Seat
Band Mempersembahkan maklumat geografi 3 Stray 1 Stay
5 daripada pelbagai sumber yang releven dan Mine and
dapat membuat interpretasi berdasarkan combine
Pembentangan
maklumat tersebut melalui kajian geografi
Hasil Sendiri
tempatan.
Band Mengemukakan dan mempersembahkan idea /
6 pendapat / cadangan yang bernas untuk
i-THINK
kesejahteraan persekitaran dengan
- Peta pokok
menggunakan kemahiran geogarafi yang
-Peta Alir
sesuai.

KBAT
M10 Tema 7: Sumber Memahami jenis-jenis sumber utama. Band Menyenaraikan jenis-jenis sumber utama -Menilai
Sumber -Mentakrif sumber boleh diperbaharui dan tidak boleh 1 dengan betul: -Menilai
6-8 Mac Utama diperbaharui.  Boleh diperbaharui -mencipta
2017 -Menyenarai jenis sumber-sumber utama:  Tidak boleh diperbaharui -analisis
Mineral, hutan, air , tanih, dan cahaya matahari/solar.
-Mengelaskan jenis-jenis sumber utama:
Boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui.
BAHAGIAN B: GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA

Minggu/ Tajuk/ Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Unsur Band Deskriptor / Evidens MBM/PAK21/

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 7
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 3

Tarikh Tema Patriotisme KBAT/i-THINK


UJIAN 1: 7 – 14 MAC 2017
M10-M11
Pembetulan Ujian Awal Tahun 2017 (15 – 17.3.2017) Buku teks
CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 1 : 18 MAC – 26 MAC 2017 Internet
24.3.2017 KEY IN MARKAH DALAM SAPS Power point
Frog VLE
M12 Taburan Memahami taburan sumber mineral negara Malaysia. DST
Pelbagai -Menyenarai jenis mineral logam dan bukan logam GEOTV
27-31 Sumber: Menanda dan menamakan taburan mineral di atas peta Band Menanda dan menamakan lokasi taburan mineral Peta Malaysia
Mac Sumber negara Malaysia. 2 diatas peta Malaysia. Lmbr. Kerja
2017 mineral Menamakan jenis dan kawasan mineral di negara Malaysia:
Petroleum dan gas asli, kaolin, bauksit, emas, batu kapur, PAK21
bijih timah, arang batu, dan kuprum. Round Table
M13-M16 UJIAN BERTUTUR (BM, BI, BA (KBD)) : 2-30 April 2017 Think-pair-
M13 Sumber Memahami taburan hutan di negara Malaysia. Share
Hutan -Menamakan jenis dan kawasan hutan negara Malaysia. Gallery Walk
3-7 -Menyenarai sumber hutan negara Malaysia : Hutan hujan Hot Seat
Apr. 2017 tropika, hutan paya, hutan pantai, dan hutan gunung. 3 Stray 1 Stay
Mine and
-Menandakan dan menamakan taburan hutan di atas peta Band Menanda dan menamakan lokasi taburan hutan combine
negara Malaysia. 2 di atas peta Malaysia. Pembentangan
7.4.2017 CUTI PERISTIWA 2 – HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN KURIKULUM KALI KE-47 Hasil Sendiri
M14-M15 Sumber Memahami pelbagai penggunaan sumber tenaga negara
Tenaga Malaysia. i-THINK
10 –21 -Menyenarai, menamakan, dan menunjukkan taburan - peta pokok
Apr. 2017 sumber tenaga di Malaysia: Petroleum , gas asli, kuasa hidro -peta bulatan
elektrik, suria, arang batu, nuklear, dan boimass/ biojisim. -peta buih
-Menanda, menamakan taburan sumber tenaga dan -p.berganda
menghuraikan penggunaan sumber tenaga di negara -P.titi
Malaysia: Petroleum, gas asli , kuasa hidro elektrik, suria, -P.alir
arang batu, nuklear dan biomass/biojisim.
-Membuat kesimpulan tentang penggunaan sumber tenaga Band Menghuraikan jenis-jenis tenaga gantian dengan KBAT
negara Malaysia pada masa depan seperti: Kemajuan 3 memberi contoh yang tepat. -Menilai
teknologi dan kitar semula. -Menilai
-mencipta
-analisis

Minggu/ Tajuk/ Unsur MBM/PAK21/


Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Band Deskriptor / Evidens
Tarikh Tema Patriotisme KBAT/i-THINK

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 8
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 3

M16-M17 Sumber Memahami jenis sumber tenaga negara lain. Mencintai negara Buku teks
Tenaga di  Menyenarai jenis sumber tenaga dan menghuraikan Malaysia Internet
24 Apr. - Negara Lain penggunaan sumber tenaga suria di Jepun.  berbangga Power point
5 Mei  3.. dengan Frog VLE
2017  Menyenaraikan jenis sumber tenaga dan menghuraikan kepelbagaian DST
penggunaan sumber tenaga ombak di Perancis. sumber GEOTV
 Menyenaraikan jenis sumber tenaga dan menghuraikan Malaysia. Peta Malaysia
penggunaan sumber tenaga pasang surut di China.  berusaha Lmbr. Kerja
 Menyenaraikan jenis sumber tenaga dan menghuraikan membangun
penggunaan sumber tenaga angin di Belanda. kan PAK21
 Menyenaraikan jenis sumber tenaga dan menghuraikan Malaysia. Round Table
penggunaan sumber tenaga biomas/biojisim di India  menghargai Think-pair-
usaha-usaha Share
 Menyenaraikan jenis sumber tenaga dan menghuraikan
yang diambil Gallery Walk
penggunaan sumber tenaga geoterma di Iceland
memajukan Hot Seat
1.5.2017 CUTI HARI PEKERJA
sumber 3 Stray 1 Stay
M17-M20 UJIAN INSTRUMEN PELBAGAI – SEJARAH : 2 – 26 MEI 2017
tenaga Mine and
negara combine
M18 Kepentingan Memahami kepentingan penerokaan pelbagai sumber Pembentangan
Pelbagai Negara Malaysia Malaysia.
Hasil Sendiri
8-12 Mei sumber -Menerangkan kepentingan penerokaan pelbagai sumber Band Menghubungkaitkan kepentingan penerokaan
2017 negara Malaysia seperti bahan Mencintai negara 4 pelbagai sumber dengan memberi contoh yang
Malaysia i-THINK
mentah,pekerjaan,pendapatan negara,pembukaan kawasan sesuai terhadap pembangunan negara Malaysia. - peta pokok
baru dan infrasturuktur.  menghargai
sumbangan -peta bulatan
sumber -peta buih
Menjelaskan dengan contoh kepentingan penerokaan -p.berganda
pelbagai sumber negara Malsysia seperti bahan kepada
pembanguna -P.titi
mentah,pekerjaan,pendapatan negara,pembukaan kawasan -P.alir
baru dan infrasturuktur n negara
Malaysia.
KBAT
Menghubungkaitkan kepentingan penerokaan pelbagai -Menilai
sumber kepada pembangunan negara Malaysia seperti -Menilai
pembandaran,perindustrian dan infrastruktur -mencipta
10.5.2017 CUTI HARI WESAK -analisis
UJIAN SUMATIF PERTENGAHAN TAHUN : 15 -23 MEI 2017
M19-M20 SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH (16.5.2017)
Pembetulan Ujian Sumatif Pertengahan Tahun 2017 (24-26.5.2017)

Minggu/ Tajuk/ Unsur MBM/PAK21/


Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Band Deskriptor / Evidens
Tarikh Tema Patriotisme KBAT/i-THINK
CUTI PENGGAL PERTENGAHAN : 27 MEI – 12 JUN 2017

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 9
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 3

2.6.2017 KEY IN MARKAH DALAM SAPS

M21 Kesan Pandang Memahami kesan penerokaan sumber terhadap alam Buku teks
Penerokaan darat sekitar negara Malaysia. Internet
13-16 Sumber  Menyenaraikan kesan penerokaan sumber terhadap Mempertahankan Band Mengkaji dan menilai dengan jelas kesan Power point
Mei 2017 Terhadap alam sekitar negara Malaysia : Perubahan pandang negara Malaysia 5 penerokaan sumber terhadap alam sekitar di Frog VLE
alam sekitar darat, kepupusan,peningkatan suhu, hakisan, banjir Malaysia. Peta Malaysia
dan pencemaran udara serta air.  prihatin Lmbr. Kerja
 Menghuraikan dengan contoh kesan penerokaan terhadap
sumber terhadap alam sekitar negara Malaysia: kesan PAK21
Perubahan pandang darat kepupusan,peningkatan penerokaan Round Table
suhu, hakisan. sumber. Think-pair-
 Menghuraikan dengan contoh kesan penerokaan Share
sumber terhadap alam sekitar negara Gallery Walk
Malaysia:hakisan,banjir dan pencemaran udara serta Hot Seat
air. 3 Stray 1 Stay
12.6.2017 CUTI NUZUL AL-QURAN Mine and
combine
M22 Pengurusan Kepupusan Memahami kepentingan dan langkah-langkah pengurusan Mempertahankan Pembentangan
Sumber Ekosistem sumber: negara Malaysia Hasil Sendiri
19 – 23 Pemeliharaan Menyatakan kepentingan pengurusan sumber seperti -bertanggung
Jun Pemuliharaan mengelakkan kepupusan, menjamin bekalan sumber jawab memelihara i-THINK
2017 Pembangunan berterusan dan keseimbangan ekosistem alam sekitar - peta pokok
Lestari Menyenaraikan langkah-langkah pengurusan sumber yang negara Malaysia. -peta bulatan
dapat mengurangkan kesan negatif penerokan sumber. -peta buih
Menghuraikan kepentingan pengurusan sumber: -p.berganda
Mengelakkan kepupusan ,menjamin bekalan sumber -P.titi
berterusan dan keseimbangan ekosistem. -P.alir
Menghuraikan langkah-langkah pengurusan sumber:
pemeliharaan dan pemuliharaan KBAT
Menghuraikan langkah-langkah pengurusan sumber air di -Menilai
Jepun. -Menilai
-mencipta
Mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil dalam Band Mencadangkan langkah-langkah pengurusan
-analisis
pengurusan sumber untuk kegunaan masa depan 6 sumber yang berkesan untuk mengekalkan
penggunaanya pada masa hadapan.
23.6.2017 HARI PELAPORAN: PROGRAM MESRA IBU BAPA TAHUN 2017
M23 CUTI HARI RAYA PUASA : 24 JUN 2 JULAI 2017
Minggu/ Tajuk/ Unsur MBM/PAK21/
Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Band Deskriptor / Evidens
Tarikh Tema Patriotisme KBAT/i-THINK
Mencintai negara

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 10
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 3

M24 Tema 8: Memahami jenis dan taburan kegiatan ekonomi utama Band Menyatakan jenis-jenis kegiatan ekonomi utama Buku teks
negara Malaysia. 1 di Malaysia dengan betul. Internet
3-7 Julai Kegiatan Taburan -Menyenaraikan jenis-jenis kgiatan ekonomi utama negara Power point
2017 ekonomi Malaysia: Frog VLE
Utama Perkhidmatan ( pelancongan, perdagangan, DST
pengangkutan , kewangan dan pendidikan), GEOTV
perindustrian, perlombongan, pertanian, Peta Malaysia
pembalakan dan perikanan. Lmbr. Kerja

M25-M27 UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN GEOGRAFI : 9 – 31 JULAI 2017 PAK21


Malaysia Round Table
M28 Tema 8: -Menentukan taburan kegiatan ekonomi utama berdasarkan  bersyukur Think-pair-
peta negara Malaysia. kerana Share
31 Julai – Kegiatan Menanda dan menamakan taburan kegiatan ekonomi utama negara Band Menanda dan menamakan lokasi kegiatan Gallery Walk
4 Ogos ekonomi Taburan di atas peta negara Malaysia Malaysia 3 ekonomi utama di Malaysia dengan tepat. Hot Seat
2017 Utama boleh 3 Stray 1 Stay
menjalankan Mine and
pelbagai combine
M29-M30 Faktor-faktor Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan kegiatan Pembentangan
yang ekonomi negara Malaysia. ekonomi. Band Menerangkan faktor yang mempengaruhi Hasil Sendiri
7 - 18 mempengaruhi -Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan  Berbangga 2 kegiatan ekonomi dengan tepat.
Ogos Kegiatan ekonomi utama negara Malaysia: dengan i-THINK
2017 Ekonomi. Faktor fizikal: pelbagai - peta pokok
Bentuk muka bumi, tanih, iklim dan bahan mentah. kegiatan -peta bulatan
-Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi Band Menghuraikan faktor kegiatan ekonomi yang -peta buih
ekonomi utama negara Malaysia: 4 tepat terhadap pembangunan Malaysia. -p.berganda
Faktor kemanusiaan : -P.titi
Teknologi, dasar kerajaan, pasaran, modal, -P.alir
infrastruktur dan buruh.
KBAT
-Menilai
-Menilai
-mencipta
-analisis

Minggu/ Tajuk/ Unsur MBM/PAK21/


Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Band Deskriptor / Evidens KBAT/i-THINK
Tarikh Tema Patriotisme
M31 UJIAN LISAN MENDENGAR : BM - 22 /8 , BI - 23/8, BA (KBD) – 24/8

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 11
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 3

PERCUBAAN PT3 : 21 - 24 OGOS 2017


CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 26 OGOS - 3 SEPTEMBER 2017 Buku teks
M32-M33 Sumbangan Saling Memahami kepentingan kegiatan ekonomi terhadap Berusaha Internet
Kegiatan kaitan. pembangunan ekonomi negara Malaysia. membangunkan Power point
4 – 15 Ekonomi -Menyenaraikan kepentingan kegiatan ekonomi terhadap negara Malaysia. Band Menghuraikan kepentingan kegiatan ekonomi Frog VLE
Sept. Terhadap pembangunan negara Malaysia: 4 yang tepat terhadap pembangunan Malaysia DST
2017 Pembangunan Peluang pekerjaan, peningkatan taraf hidup, pendapatan -Berbangga GEOTV
Negara. negara, peningkatan infrastrukur, pengurangan import, dengan Peta Malaysia
pemindahan teknologi dan proses pembandaran. pembangunan Lmbr. Kerja
-Menghuraikan dengan contoh kepentingan kegiatan negara Malaysia.
ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia: PAK21
a. peluang pekerjaan Round Table
b. peningkatan taraf hidup Think-pair-
c. pendapatan negara Share
d. peningkatan infrastruktur Gallery Walk
-Menghuraikan dengan contoh kepentingan kegiatan Hot Seat
ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia: 3 Stray 1 Stay
a. pengurangan import Mine and
b. pemindahan teknologi combine
c. proses pembandaran Pembentangan
M33-M34 MAHARAT AL-QURAN & HIFZ AL-QURAN (KBT) – UJIAN TILAWAH & UJIAN HAFAZAN : 10 – 22 SEPTEMBER 2017 Hasil Sendiri
15.9.2017 CUTI PERISTIWA 3 – RIMUP MERDEKA 2017
M34-M35 Kesan Kesan Memahami kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar Mempertahankan i-THINK
Kegiatan Rumah negara Malaysia. negara Malaysia Band Menjalankan dan menyediakan kajian / laporan - peta pokok
18-29 Hijau, -Menyenaraikan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam  bertanggung 5 yang lengkap mengenai kesan kegiatan ekonomi -peta bulatan
Sept. Ekonomi Penipisan sekitar negara Malaysia: jawab terhadap alam sekitar di kawasan sekitar pelajar -peta buih
2017 Terhadap Lapisan -Kepupusan sumber, pencemaran, perubahan pandang memelihara -p.berganda
Alam Sekitar Ozon, darat (landskap, kesan rumah hijau, penipisan lapisan alam sekitar -P.titi
Pulau ozon, pulau haba dan hujan asid) negara -P.alir
Haba, -Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan ekonomi Malaysia.
Hujan Asid. terhadap alam sekitar negara Malaysia: KBAT
-Kepupusan sumber , pencemaram, perubahan -Menilai
pandang darat ( landskap, kesan rumah hijau, penipisan -Menilai
lapisan ozon, pulau haba dan hujan asid) -mencipta
-Merumus tentang kesan kegiatan ekonomi terhadap alam -analisis
sekitar negara Malaysia.
21.9.2017 CUTI AWAL MUHARAM / MAAL HIJRAH

Minggu/ Tajuk/ Unsur MBM/PAK21/


Konsep Hasil Pembelajaran/Objektif Band Deskriptor / Evidens KBAT/i-THINK
Tarikh Tema Patriotisme

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 12
2017 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM
& PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN 3

M36 Langkah- Pemelihara Memahami langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan Mencintai negara Band Mencadangkan langkah-langkah penjagaan alam
langkah -an ekonomi terhadap alam sekitar. Malaysia 6 sekitar yang kreatif dan inovatif serta boleh Buku teks
2-6 Okt. Mengurang- Pemulihara -Menyenaraikan langkah-langkah mengurangkan kesan  prihatin dilaksanakan untuk mengurangkan kesan Internet
2017 kan Kesan -an kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia: terhadap kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di Power point
Kegiatan -Penghutanan semula, kitar semula, pendidikan alam sekitar, penjagaan kawasan kajian. Frog VLE
Ekonomi kempen , penguatkuasa undang-undang, penyelidikan dan alam sekitar. DST
terhadap pembangunan dan penggunaan bahan sumber tenaga GEOTV
Alam Sekitar. mesara alam. Peta Malaysia
-Menghurai langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan Lmbr. Kerja
ekonom terhadap alam sekitar negara Malaysia:
-Penghutanan semula, kitar semula, pendidikan alam sekitar, PAK21
kempen, penguatkuasa undang-undang, penyuelidikan dan Round Table
pembangunan dan penggunaan sumber tenaga mesra alam. Think-pair-
-Kitar semula ( Jerman, Denmark, Taiwan) Share
-Membanding dan membezakan langkah-langkah Gallery Walk
mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam Hot Seat
sekitar negara Malaysia dengan negara lain: 3 Stray 1 Stay
-rawat semula air ( Jepun, Singapura, China) Mine and
Mencadangkan langkah-langkah lain bagi mengurangkan combine
kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Pembentangan
M37 UJIAN BERTULIS PT3 : 9 - 12 OKTOBER 2017 Hasil Sendiri
M38 CUTI HARI DEEPAVALI ( 16 - 20 OKTOBER 2017)
M39 Kepentingan Saling Memahami kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. Berusaha i-THINK
Kerjasama Bertantung -Menyatakan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa: membangunkan - peta pokok
23-27 Ekonomi Saling Pemindahan teknologi, hubungan dagangan, pelaburan/ negara Malaysia -peta bulatan
Nov. Antarabangsa Kaitan modal, pasaran, buruh dan bahan mentah. menghargai -peta buih
2017 . -Menjelaskan dengan contoah kepentingan kerjasama usaha kerajaan -p.berganda
ekonomi antarabangsa. dalam -P.titi
-Merumus tentang kesan kerjasama ekonomi antarabangsa membangunkan -P.alir
pada masa depan. ekonomi negara.
M40–M41 30 Oktober – 10 November 2017 : SEMAKAN SEMUA MURID MENGUASAI DARIPADA BAND 1 – 6 (MENGIKUT KEMAMPUAN MURID) KBAT
3.11.2017 CUTI HARI KEPUTERAAN SULTAN PERAK -Menilai
-Menilai
-mencipta
M 42-43 13 – 24 NOVEMBER 2017 : AKTIVITI SELEPAS PT3 -analisis

CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 24 NOVEMBER 2017 – 2 JANUARI 2018


*** Tarikh Pelaksanaan Tertakluk perubahan.

Disediakan Oleh Noraini bt. Hasbollah, GC Geografi, SMK Seri Perak, Tk. Intan 13