Anda di halaman 1dari 40

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

TINGKATAN EMPAT DAN LIMA

KESUSASTERAAN MELAYU
2003

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM


RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk


mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;
memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil
bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil
dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi
moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga


dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-
prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah


memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.

vii
FALSAFAH PENDIDIKAN KESUSASTERAAN MELAYU

Pendidikan Kesusasteraan Melayu di Malaysia bertujuan untuk


menjana minda, rohani dan emosi, mengukuhkan jati diri,
menyuburkan budaya bangsa dan memupuk sikap berdaya saing ke
arah pembinaan insan bestari.

ix
KATA PENGANTAR

Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu
Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita digubal berdasarkan aspek sastera melalui kajian teks yang
murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan dikaji, hasil pembelajaran, huraian hasil pembelajaran, pengisian
menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi kurikulum, dan strategi pengajaran dan pembelajaran .
berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Pernyataan dalam huraian hasil pembelajaran memberikan
cabaran yang sesuai dengan murid pada tahap tertinggi dalam
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pendidikan sekolah menengah. Di samping itu, aspek strategi
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan pengajaran sastera yang mengambil kira strategi dan
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti kepelbagaian teknik yang sesuai dengan kebolehan murid serta
untuk memilih, menyusun, dan mengolah aktiviti mengikut penyerapan ilmu turut diberikan penekanan dalam pengajaran
kesesuaian murid. Huraian ini diharapkan dapat membantu guru dan pembelajaran. Huraian ini seharusnya dapat membantu
merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran guru merencanakan suatu pengajaran dan pembelajaran yang
secara berkesan. lebih kreatif, berkesan dan bermakna.

Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang disemak
diharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilai semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru, pensyarah
tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat maktab dan universiti, pegaw ai Kementerian Pendidikan, dan
dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa individu yang mew akili badan-badan tertentu.
depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran secara
konstruktivisme, dan pembelajaran secara kontekstual. Di Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan
samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian
kew arganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan
diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.
boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan.

Huraian Sukatan Pelajaran ini menjelaskan hasil pembelajaran


yang perlu dikuasai oleh murid berasaskan pendekatan masteri.
Hasil pembelajaran tersebut dinyatakan secara eksplisit mengikut
(Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)
tahap kesukaran isi kandungan dan tahap keupayaan murid. Pengarah
Hasil pembelajaran diperingkatkan kepada tiga aras, iaitu Aras 1 Pusat Perkembangan Kurikulum
(aras asas), Aras 2 (aras sederhana), dan Aras 3 (aras Kementerian Pendidikan Malaysia.
cemerlang).

xi
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu
Tingkatan Empat dan Lima

PENDAHULUAN

Kesusasteraan Melayu merupakan mata pelajaran yang diajar setempat. Guru juga disarankan menggunakan pelbagai teknik dan
pada peringkat Tingkatan 4 dan 5 sekolah-sekolah menengah aktiviti bersesuaian dengan tahap kemampuan murid.
seluruh negara. Mata pelajaran ini telah diperkenalkan sejak tahun
1957. Sukatan pelajaran Kesusasteraan Melayu disemak semula Huraian Sukatan Pelajaran ini mengandungi Matlamat, Objektif,
pada tahun 1984, 1991, dan 2002. Penyemakan sukatan pelajaran Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran, Pengisian Kurikulum, dan
ini dilakukan bagi memenuhi perubahan dalam dunia pendidikan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. Huraian Sukatan Pelajaran
selaras dengan era globalisasi. ini menjadi panduan dan sumber rujukan kepada guru
Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.
Kurikulum Kesusasteraan Melayu bertujuan untuk memenuhi hasrat
Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan seimbang MATLAMAT
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Selain
itu, kurikulum Kesusasteraan Melayu yang disemak semula selaras Matlamat kurikulum Kesusasteraan Melayu sekolah menengah
dengan Falsafah Pendidikan Kesusasteraan Melayu. adalah untuk melengkapkan murid dengan ilmu sastera agar dapat
menghayati, menghargai, mencintai, dan membanggakan bahasa
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu buat pertama dan sastera Melayu dalam bidang pendidikan dan kerjaya, ke arah
kalinya digubal apabila Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu pemantapan cita rasa sastera di kalangan masyarakat.
disemak semula pada tahun 2002. Huraian Sukatan Pelajaran ini
mengandungi 3 lajur, iaitu lajur hasil pembelajaran, lajur huraian
hasil pembelajaran dan lajur cadangan aktiviti/teknik/sumber/nota. OBJEKTIF
Lajur hasil pembelajaran menggariskan pernyataan hasil
pembelajaran dan kemahiran yang perlu dicapai oleh murid dalam Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Melayu
pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini. Lajur huraian hasil membolehkan murid:
pembelajaran memperincikan penguasaan aspek sastera kepada
tiga aras pembelajaran, iaitu Aras 1, Aras 2, dan Aras 3 yang perlu
dikuasai oleh murid. Setelah murid menguasai Aras 1, murid akan i. memahami isi dan menganalisis aspek sastera.
mempelajari penguasaan aspek sastera bagi Aras 2 dan Aras 3
yang lebih mencabar. Lajur cadangan aktiviti/sumber/nota ii. mengapresiasi karya sastera melalui aktiviti sastera.
menyediakan contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran sebagai
panduan kepada guru. Aktiviti yang disenaraikan hanyalah iii. menghayati dan menghargai nilai estetik bahasa.
cadangan bagi aras-aras tertentu yang terdapat dalam huraian
sukatan pelajaran ini. Guru perlu lebih kreatif memilih dan iv. menghargai penulis dan karya yang telah
menyesuaikan cadangan aktiviti dengan profil murid dan keadaan dihasilkannya.

1
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu
Tingkatan Empat dan Lima

v. memberikan pandangan, menilai karya sastera secara b. Hasil Pem belajaran


kritis dan menyuburkan nilai kemanusiaan di samping
memupuk semangat cinta akan negara. Hasil pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada
objektif kurikulum Kesusasteraan Melayu. Pernyataan hasil
vi. menghasilkan karya sastera yang pelbagai, sesuai pembelajaran merupakan petunjuk jelas tentang apa yang boleh
dengan kebolehan murid. dicapai olen murid. Oleh itu, hasil pembelajaran memerlukan
pendekatan yang berfokus kepada gaya pembelajaran murid.
vii. memupuk budaya membaca untuk memperkembang Justeru, hasil pembelajaran dapat membantu guru memilih
dan mengekalkan minat murid terhadap sastera kandungan, kaedah, sumber, dan prosedur pengajaran yang
Melayu. relevan dan berkesan. Hasil pembelajaran juga membantu dalam
membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. Hasil
pembelajaran meliputi Pengenalan Kesusasteraan Melayu dan
ORGANISASI KURIKULUM aspek-aspek sastera yang terdiri daripada tema dan persoalan,
w atak dan perw atakan, plot, latar, gaya bahasa, bentuk, nada, sudut
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Sekolah pandangan, nilai kemanusiaan, dan pengajaran. Terdapat dua hasil
Menengah ialah kajian aspek sastera melalui teks yang ditentukan, pembelajaran iaitu Hasil Pembelajaran Utama (HPU) dan Hasil
hasil pembelajaran, huraian hasil pembelajaran, cadangan Pembelajaran Khusus (HPK). Hasil Pembelajaran Utama (HPU)
aktiviti/teknik/sumber/nota, pengisian kurikulum, dan strategi merupakan pernyataan aspek sastera yang terkandung dalam
pengajaran dan pembelajaran. Semua perkara itu dijelaskan seperti kurikulum Kesusasteraan Melayu dan dapat dicapai melalui
di baw ah. penguasaan Hasil Pembelajaran Khusus (HPK). Hasil Pembelajaran
Khusus merupakan perincian aspek sastera berdasarkan Hasil
a. Aspek Sastera Pembelajaran Utama. Hasil Pembelajaran Khusus disusun daripada
peringkat yang mudah ke peringkat yang sukar.
Apresiasi terhadap karya sastera dilaksanakan melalui kajian teks.
Kajian ini berdasarkan aspek sastera, iaitu tema dan persoalan,
w atak dan perw atakan, plot, latar, gaya bahasa, bentuk, nada, sudut
pandangan, nilai kemanusiaan, dan pengajaran. Kajian teks ini
meliputi bidang prosa dan puisi. Prosa terbahagi pada prosa moden
dan prosa tradisional. Prosa moden terdiri daripada genre novel,
cerpen, dan drama. Prosa tradisional pula terdiri daripada genre
sastera sejarah, sastera epik, sastera hikayat, dan sastera rakyat.
Puisi pula meliputi puisi tradisional iaitu pantun, gurindam, dan
seloka serta puisi moden iaitu sajak.
2
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran

Huraian Hasil Pembelajarandalam lajur 2 menyatakan secara jelas cadangan ini hanyalah sebagai bantuan untuk guru. Guru boleh
aras kemahiran yang perlu dicapai oleh murid mengikut tahap mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti yang lain sesuai
keupayaan dan kemajuan mereka sama ada pada Aras 1, Aras 2, dengan kebolehan murid.
atau Aras 3. Penyataan Aras 1 hingga 3 dalam HHP ialah perician
bagi Hasil Pembelajaran Khusus. Pemingkatan berdasarkan aras ini
sejajar dengan perkeliling mesteri dan membolehkan murid yang
cemerlang terus maju tanpa mengabaikan murid yang
berpencapaian rendah. Aras 1 ialah aras paling asas yang harus
dicapai oleh semua murid. Kandungan kurikulum bagi aras ini
adalah yang paling minimum yang harus dikuasai oleh semua
murid. Aras 2 ialah aras bagi murid yang berpencapaian sederhana
manakala Aras 3 ialah aras bagi murid yang berpencapaian
cemerlang.

Apabila seseorang murid berupaya mencapai Aras 1, maka mereka


boleh meneruskan pembelajaran ke Aras 2, dan seterusnya ke
Aras 3. Sekiranya seseorang murid masih tidak berupaya mencapai
Aras 1, maka guru hendaklah melatih dan membimbing murid
tersebut sehingga mereka menguasai aras tersebut sepenuhnya.
Dalam hal ini, peniliaan terhadap pencapaian murid bagi setiap aras
perlu dilaksanakan untuk mengenal pasti sama ada murid perlu
dibimbing lagi atau boleh beralih ke pelajaran seterusnya.

Cadangan Aktiviti/Teknik/Sum ber/Nota

Lajur cadangan aktiviti/teknik/sumber/nota yang terdapat dalam lajur


tiga menjadi panduan untuk guru melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran dalam bilik darjah. Cadangan tersebut disesuaikan
dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira elemen
yang terkandung dalam pengisian kurikulum, contohnya kemahiran
membuat pilihan mengunakan kajian masa depan dan jenis
kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid. Semua
3
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu
Tingkatan Empat dan Lima

Contoh Pem aparan Hasil Pem belajaran Utam a dan Hasil Pem belajaran Khusus

B. PROSA

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti/Teknik/Sum ber/Nota

1.0 Menghuraikan definisi, jenis,


ciri, dan peranan prosa.

1.1 Menjelaskan definisi Aras 1 x Merujuk sumber yang pelbagai.


prosa.
i. Menyatakan definisi prosa. x Menjelaskan maksud novel, cerpen, prosa
1.2 Menerangkan jenis tradisional dengan menggunakan OHP/
prosa. ii. Menyatakan jenis prosa. LCD.

1.3 Membandingkan ciri iii. Menyatakan ciri prosa. Contoh: peta minda `Ciri Novel’
prosa.
iv. Menyatakan peranan prosa x Cadangan aktiviti pengajaran dan
1.4 Menghuraikan peranan dalam masyarakat. pembelajaran
prosa dalam
masyarakat. x Main peranan sebagai tokoh sastera oleh
murid untuk mendapatkan maklumat.

x Contoh: Waw ancara bertajuk ` Definisi,


Hasil Pembelajaran Khusus Jenis, dan Ciri Prosa Tradisional’

Pernyataan aras pembelajaran


aspek sastera yang dicapai
melalui kemahiran berbahasa
Hasil Pembelajaran Utama

4
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu
Tingkatan Empat dan Lima

Rum usan Hasil Pem belajaran

Setiap bahagian A, B, C, dan D mempunyai sejumlah Hasil Pembelajaran Utama. Setiap Hasil Pembelajaran Utama terdapat sejumlah Hasil
Pembelajaran Khusus yang perlu dikuasai oleh murid. Penomboran hasil pembelajaran mengikut bahagian adalah seperti yang berikut:

Hasil Pem belajaran Hasil Pem belajaran


Bahagian Utam a Khusus
A. Pengenalan
Kesusasteraan 1.0 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
Melayu
1.0 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
2.0 2.1, 2.2
3.0 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
4.0 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
B. Prosa Tradisional dan 5.0 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
Moden (Novel, Cerpen) 6.0 6.1, 6.2, 6.3
7.0 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5
8.0 8.1, 8.2, 8.3
9.0 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
10.0 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6

5
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Hasil Pem belajaran


Bahagian Utam a Khusus
1.0 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
2.0 2.1, 2.2
3.0 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
4.0 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
C. Drama 5.0 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7
6.0 6.1, 6.2, 6.3
7.0 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5
8.0 8.1, 8.2, 8.3, 8.4
9.0 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7
1.0 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
2.0 2.1, 2.2
3.0 3.1, 3.2
D. Puisi Tradisional dan 4.0 4.1, 4.2 , 4.3
Moden (Sajak) 5.0 5.1, 5.2
6.0 6.1, 6.2 , 6.3 , 6.4
7.0 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
8.0 8.1, 8.2, 8.3
9.0 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6

6
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu
Tingkatan Empat dan Lima

Pengisian Kurikulum 3.0 Kew arganegaraan

Elemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu, nilai kemanusiaan, Penyerapan patriotisme dan kew arganegaraan dalam
kew arganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai pendidikan Kesusasteraan Melayu mengutamakan
tambah. Penerangan ringkas bagi setiap elemen diberikan di pemupukan semangat dan taat akan tanah air. Di samping
baw ah. itu, pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan
w arganegara yang baik dan meningkatkan komitmen
individu terhadap bangsa dan negara.
1.0 Ilm u
Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, 4.0 Peraturan Sosiobudaya
contohnya ilmu dalam bidang sains, dan geografi yang
dapat digunakan untuk memperkembang ilmu sastera dan Peraturan sosiobudaya dalam pembelajaran Kesusasteraan
kemahiran berbahasa. Ilmu juga termasuk perkara semasa Melayu menjelaskan hubungan antara masyarakat dengan
yang boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran budaya yang terdapat dalam karya sastera dan kehidupan
dan pembelajaran. seharian. Peraturan sosialbudaya ini mencerminkan falsafah
dan keperibadian masyarakat Malaysia.

2.0 Nilai Kem anusiaan 5.0 Kem ahiran Bernilai Tam bah

Nilai kemanusiaan yang dikenali juga sebagai nilai murni Kemahiran benilai tambah ialah kemahiran yang diajarkan
atau nilai moral bermaksud sesuatu perbuatan atau tingkah dalam bilik darjah serta dapat diaplikasikan dalam dunia
laku positif yang diamalkan dalam kehidupan seharian. sebenar murid dan dalam senario dunia yang global.
Penyerapan nilai kemanusiaan dalam pendidikan Sehubungan dengan itu, kurikulum Kesusasteraan Melayu
Kesusasteraan Melayu adalah untuk melahirkan insan yang menyepadukan kemahiran bernilai tambah agar memenuhi
baik serta memiliki akhlak mulia. Selain itu, penghayatan keperluan semasa. Kemahiran Bernilai Tambah yang
dan amalan nilai kemanusiaan bertujuan membentuk dimaksudkan ialah kemahiran berfikir, kemahiran teknologi
generasi muda yang berhemah tinggi dan berperibadi mulia. maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar,
Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni masyarakat kajian masa depan, kecedersan pelbagai, pembelajaran
Malaysia harus dipupuk secara langsung dan tidak konstruktivisme, dan pembelajaran kontekstual. Penjelasan
langsung, serta dilanjutkan di peringkat antarabangsa tentang kemahiran bernilai tambah dinyatakan di baw ah.
selaras dengan keperluan globalisasi.

7
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu
Tingkatan Empat dan Lima

5.1. Kemahiran berfikir 5.4 Kajian Masa Depan

Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui Kajian masa depan ialah satu pendekatan
soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin
dan kreatif dalam pelbagai aktiviti. Kemahiran terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku
berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea, pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ini
menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan bermakna murid dapat membuat ramalan,
adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya menjangka akibat, serta mengendalikan perubahan
murid pada masa depan. supaya murid dapat manfaat yang maksimum.

5.5 Kecerdasan Pelbagai


5.2 Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Kecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik,
Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu logik-matematik, muzik, kinestetik, visual-ruang,
diajarkan kepada murid supaya mereka dapat interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Oleh itu,
menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan
seperti menghantar dan menerima e-mel, murid dengan menyediakan gaya pembelajaran
menggunakan aplikasi perisian dalam yang sesuai dengan minat dan kecenderungan
menyempurnakan tugasan harian, dan mengakses mereka kerana setiap individu mempunyai
maklumat yang terdapat dalam internet. kecerdasan dan kebolehan yang berbeza.

5.6 Pembelajaran Konstruktivisme

5.3 Kemahiran Belajar Cara Belajar Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan


dapat melahirkan murid yang berupaya membina
Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri
kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia
pembelajaran yang berkesan. Penguasaan ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih
kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan faham, lebih yakin, dan lebih seronok untuk belajar
pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi sepanjang hayat.
dunia yang sering berubah, dan mengamalkan
pembelajaran seumur hidup.

8
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu
Tingkatan Empat dan Lima

5.7 Pembelajaran Kontekstual 2. Kepelbagaian Pendekatan, Kaedah, dan Teknik

Pembelajaran kontekstual ialah kaedah Guru boleh menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah
pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran
pengalaman harian individu, masyarakat, dan alam Kesusasteraan Melayu. Keberkesanan pengajaran dan
pekerjaan. Pembelajaran kontekstual disampaikan pembelajaran bergantung pada kebijaksanaan guru
dalam persekitaran yang pelbagai secara konkrit, menyesuaikan pendekatan , kaedah dan teknik dengan
serta melibatkan latih amal dan berfikir. kebolehan murid. Antara pendekatan yang boleh digunakan
Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya ialah pendekatan struktural, pendekatan berfokus,
menghubungkaitkan pengetahuan baru secara pendekatan mengalami menghayati, pendekatan global dan
bermakna dan menghayati kerelevanan pendekatan analitik. Kaedah yang dicadangkan ialah
pembelajaran dengan kehidupan mereka. kaedah kelas, kaedah berkumpulan, kaedah individu,
kaedah perbincangan dan kaedah penerangan. Teknik yang
disarankan ialah teknik main peranan, teknik simulasi, teknik
teater pembaca, teknik bercerita, teknik lakonan, teknik
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN pentomin, teknik kerusi panas, teknik mestamu (melagukan
puisi tanpa muzik) dan teknik dekon (deklamasi lakon).
Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran Teknik-teknik ini boleh merangsang dan menggalakkan
Kesusasteraan Melayu bergantung pada strategi yang digunakan murid meminati sastera Melayu, memahami dan
oleh guru. Strategi pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan menghayati hasil sastera Melayu, dan dapat
Melayu adalah seperti yang berikut : mengaplikasikan penguasaan aspek sastera. Selain itu,
penggunaan bahan alat bantu dan teknologi terkini dapat
1. Pendekatan Berpusatkan Murid memantapkan pelbagai teknik yang dicadangkan.

Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam 3. Kepelbagaian Sum ber


Kesusasteraan Melayu mesti berpusatkan murid bagi
membolehkan mereka menguasai aspek sastera melalui Kepelbagaian sumber dalam proses pengajaran dan
pembacaan dan pelaksanaan pelbagai aktiviti. Pengajaran pembelajaran Kesusasteraan Melayu boleh membantu
ini menggalakkan interaksi dua hala, mendorong murid menguasai aspek sastera. Antara sumber tersebut
penglibatan murid secara aktif dan menyeluruh serta ialah pusat sumber, internet, kamus, akhbar, majalah, filem,
mementingkan pembelajaran akses kendiri. Guru glosari, organisasi, dan sumber hidup.
berperanan sebagai pembimbing untuk melahirkan murid
yang bermotivasi tinggi dan berdaya asing.

9
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu
Tingkatan Empat dan Lima

4. Pem bacaan Luas

Pembacaan luas ialah aktiviti membaca hasil karya sastera


yang pelbagai selain teks w ajib. Pembacaan luas juga
melibatkan pembacaan bahan bukan sastera yang meliputi
pelbagai disiplin ilmu. Pembacaan luas dapat
mempertingkatkan penguasaan ilmu sastera, membentuk
sahsiah murid di samping memupuk budaya membaca dan
dapat dimanfaatkan dalam penulisan karya.

10
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

A. PENGENALAN KESUSASTERAAN MELAYU

Pengenalan Kesusasteraan Melayu penting untuk menjadi asas pengetahuan murid dan memberi gambaran tentang keseluruhan
kesusasteraan Melayu yang mencakup definisi kesusasteraan, ciri, bentuk, sejarah perkembangan, dan peranan kesusasteraan Melayu.

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

1.0 Menghuraikan definisi


kesusasteraan, ciri,
bentuk, sejarah
perkem bangan, dan
peranan kesusasteraan
Melayu Aras 1

1.1 Menerangkan definisi i. Menyatakan definisi kesusasteraan. x Merujuk sumber yang pelbagai:
kesusasteraan.  glosari
ii. Menyatakan definisi kesusasteraan  kamus
1.2 Menerangkan definisi Melayu.  tesaurus
kesusasteraan Melayu.  internet
iii. Menyatakan ciri kesusasteraan Melayu.  sumber hidup
1.3 Menyenaraikan ciri  filem Melayu lama
kesusasteraan. iv. Menyatakan bentuk kesusasteraan  persatuan penulis
Melayu.
 Dew an Bahasa dan Pustaka (DBP)
1.4 Menerangkan bentuk
kesusasteraan. v. Menyenaraikan nama pengarang dan
x Mengakses maklumat dengan melayari laman
karya mengikut zamannya.
w eb.
1.5 Menggalurkan sejarah
perkembangan vi. Menyenaraikan peranan kesusasteraan
x Mew aw ancara tokoh sastera.
kesusasteraan Melayu Melayu.
secara ringkas.
x Berdiskusi.
1.6 Menjelaskan peranan
kesusasteraan Melayu.

11
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2

i. Menerangkan ciri kesusasteraan x Mencari maklumat di pusat sumber.


Melayu. x Melengkapkan maklumat dengan menggunakan
lembaran pengurusan grafik (LPG).
ii. Membandingkan bentuk kesusasteraan
LPG MEMBANDING DAN MEMBEZA
Melayu. BENTUK SASTERA

iii. Mengenal pasti pengarang dan karya Sastera Lisan dan Sastera Bertulis
mengikut zamannya.
Persamaan
iv. Menerangkan peranan kesusasteraan
Melayu.
Perbezaan Sastera Sastera
dari aspek Lisan Bertulis

Corak Persamaan Dan Perbezaan Yang Penting

Kesimpulan

12
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 3

i. Menjelaskan perkembangan x Memadankan gambar tokoh dengan karya,


kesusasteraan Melayu mengikut zaman zaman, dan genre dengan menggunakan LPG
secara ringkas dari segi pengarang, Jadual Tokoh.
karya, dan ciri.

ii. Menghuraikan peranan kesusasteraan Tokoh Karya Zaman Genre


Melayu. A. Samad Salina 1960-an Prosa moden
Said (novel)

x Main peranan untuk menggambarkan peranan


sastera Melayu seperti dalam majlis adat
peminangan dan persembahan Tok Selampit
(tukang cerita).

x Law atan ke muzium sastera dan galeri tokoh


sastera.

13
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

B. PROSA

Prosa terdiri daripada prosa tradisional dan prosa moden. Prosa tradisional merangkumi genre sastera sejarah, sastera epik, sastera
hikayat, dan sastera rakyat. Prosa moden pula terdiri daripada genre novel, cerpen, dan drama. Hasil pembelajaran bagi prosa ini perlu
dicapai oleh murid dengan menguasai aspek sastera, iaitu tema dan persoalan, w atak dan perw atakan, plot, latar, gaya bahasa, sudut
pandangan, nilai kemanusiaan, dan pengajaran. Murid juga menghasilkan dan mempersembahkan karya kreatif.

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

1.0 Menghuraikan definisi,


jenis, ciri, dan peranan
prosa

1.1 Menjelaskan definisi Aras 1


prosa.
i. Menyatakan definisi prosa. x Merujuk pelbagai sumber.
1.2 Menerangkan jenis
prosa. ii. Menyatakan jenis prosa. x Menjelaskan definisi novel, cerpen, prosa
tradisional dengan menggunakan OHP/ LCD.
1.3 Membandingkan ciri iii. Menyatakan ciri prosa.
prosa.
Contoh: peta minda `Ciri Novel’
1.4 Menghuraikan peranan iv. Menyatakan peranan prosa dalam
prosa dalam masyarakat. x Main peranan sebagai tokoh sastera oleh murid
masyarakat. untuk mendapatkan maklumat.

Contoh: Waw ancara bertajuk "Definisi, Jenis,


dan Ciri Prosa Tradisional."

14
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2

i. Menerangkan membina rajah jenis dan x Menjelaskan maklumat berdasarkan grafik.


ciri prosa.

ii. Membandingkan dan membezakan ciri x Melaporkan dapatan daripada w aw ancara yang
prosa. diperdengarkan.

iii. Menerangkan peranan prosa dalam


masyarakat.

Aras 3

i. Menghuraikan peranan prosa dalam x Perbincangan dalam kelas dengan


masyarakat. melengkapkan LPG Jadual Peranan Prosa.

ii. Menganalisis peranan prosa dalam Jenis Peranan


masyarakat kini. Zaman
Zaman Sastera Panduan
keagungan undang- pentadbiran
Melay u Melaka undang Kerajaan
x Hukum Melay u Melaka
kanun
Melaka

15
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

2.0 Menerangkan biodata


pengarang prosa yang
dikaji

2.1 Menerangkan butir- Aras 1


butir peribadi
pengarang. i. Menyatakan nama, tarikh lahir, dan x Mendengar rakaman audio tentang latar
tempat kelahiran pengarang. belakang pengarang.
2.2 Menerangkan latar
belakang ii. Menyatakan pendidikan dan kerjaya x Memadankan gambar pengarang dengan butir-
kepengarangan, pengarang. butir peribadi pengarang.
sumbangan, dan
kejayaan pengarang. iii. Menyenaraikan hasil karya pengarang. x Sesi bersama-sama dengan pengarang.

Aras 2

i. Menyatakan nama pena pengarang. x Projek membuat buku skrap yang bertajuk
"Pengarang-pengarang Malaysia".
ii. Menyenaraikan bidang penulisan
pengarang.

iii. Menyatakan sumbangan lain


pengarang.

16
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 3

i. Menjelaskan anugerah yang diterima


oleh pengarang.
ii. Menyatakan perkembangan terkini
pengarang.

iii. Menjelaskan keistimew aan pengarang.

17
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

3.0 Menghuraikan tem a dan


persoalan dalam karya
prosa

3.1 Menerangkan definisi Aras 1


tema dan persoalan.
i. Menyatakan definisi tema. x Merujuk sumber yang pelbagai.
3.2 Menghuraikan tema
karya. ii. Menyatakan definisi persoalan. x Bersoal jaw ab tentang maksud tema, jenis tema
iii. Mengenal pasti tema dalam karya. dan persoalan.
3.3 Menghuraikan
persoalan dalam karya. iv. Menyenaraikan persoalan dalam karya. x Membincangkan tema dan persoalan dalam
kumpulan dengan menggunakan Rajah Piramid
3.4 Menghubungkaitkan Persoalan.
antara persoalan Tema
dengan tema karya.
Persoalan

Persoalan

Persoalan

Senaraikan seberapa banyak persoalan yang anda


dapat temukan dalam cerita.
Pilih persoalan yang paling utama untuk dijadikan
tema.
Susun dalam rajah piramid di atas.

18
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2

i. Menyenaraikan jenis tema. x Diskusi karya tentang "Kesesuaian tema dengan


cerita".
ii. Menjelaskan tema dalam karya.
Contoh tajuk diskusi : Kesesuaian tema dengan
iii. Menerangkan persoalan dalam karya.
cerita cerpen `Paku Payung dan Limau
Mandarin’
Aras 3 karya Azizi Hj. Abdullah.

i. Menjelaskan perkaitan antara persoalan


dengan tema dalam karya. x Sesi forum yang membincangkan tentang
perkaitan persoalan, tema dan cerita.
ii. Mengulas kesesuaian tema dan
persoalan dengan cerita.

19
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

4.0 Menganalisis w atak dan


perw atakan dalam karya
prosa

4.1 Menerangkan definisi Aras 1


w atak dan perw atakan.
i. Menyatakan definisi w atak dan x Merujuk sumber yang pelbagai.
4.2 Menerangkan jenis perw atakan.
w atak dalam karya. x Berbincang tentang definisi dan jenis w atak dan
ii. Menyatakan jenis w atak dalam karya. perw atakan.
4.3 Menganalisis
iii. Mengenal pasti w atak dalam karya.
perw atakan luaran x Bersoal jaw ab tentang w atak dan perw atakan.
dan dalaman w atak Nota : Teknik Kerusi Panas
iv. Menyenaraikan sifat luaran w atak
dalam karya.
dalam karya .
x Membuat peta minda tentang ciri luaran dan ciri
4.4 Membandingkan dalaman w atak.
v. Menyenaraikan sifat dalaman w atak
w atak-w atak dalam
karya. dalam karya.
x Melakonkan w atak secara berpasangan.
vi. Menyatakan peranan w atak dalam
4.5 Menghuraikan peranan x Menggambarkan w atak utama dalam bentuk
w atak dalam karya. karya.
lukisan, pantun, sajak, atau syair.

x Menulis dan lengkapkan biodata w atak untuk


ditampal di dalam kelas.

20
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

x Melengkapkan LPG ciri w atak.

Sebak

Sedih Emosi

Bukti
peristiwa CIRI
Dalaman Luaran
WATAK
Gembira

Gembira
Sikap
Peranan

Penyayang

21
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2

i. Menjelaskan jenis w atak dalam karya. x Berbincang tentang w atak A dan w atak B untuk
melengkapkan LPG Rajah Venn.
ii. Mengelaskan w atak dalam karya.
Watak A Watak B
iii. Menjelaskan sifat luaran dan sifat
dalaman w atak dalam karya.

iv. Menerangkan peranan w atak dalam


karya.
Beza Beza
sama

22
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 3
x Berbincang tentang w atak A dan w atak B untuk
i. Menjelaskan sikap dan perasaan w atak melengkapkan LPG Banding Beza
dalam karya.
BANDING BEZA

ii. Menyatakan persamaan dan perbezaan


W atak A W atak B
w atak dalam karya.
PERSAMAAN
iii. Menghuraikan peranan w atak dalam
karya.

iv. Menerangkan cara pengarang


menggambarkan w atak dan perw atakan
dalam karya.
PERBEZAAN

Fizikal

Status sosial

Sifat

Sikap

Kesimpulan

23
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

5.0 Menghuraikan plot dalam


karya prosa Aras 1

5.1 Menerangkan definisi i. Menyatakan definisi plot. x Merujuk sumber yang pelbagai.
plot.
ii. Menerangkan jenis plot dalam prosa. x Bersoal jaw ab tentang definisi, jenis, dan binaan
5.2 Menerangkan jenis plot plot.
dalam karya. iii. Melakarkan binaan plot karya.
x Berbincang untuk melengkapkan rajah binaan
5.3 Menjelaskan binaan iv. Menyenaraikan dan memberikan definisi plot dengan peristiw a penting dalam cerita.
plot dalam karya. teknik plot, iaitu dialog, monolog,
monolog dalaman, suspens, kejutan, Klimaks
5.4 Menghuraikan teknik imbas kembali, dan imbas muka.
plot dalam karya.
v. Mengenal pasti jenis plot dalam karya. Peleraian
5.5 Menghuraikan peranan
teknik plot dalam K3
karya.
K2

K1

K = Konflik
Eksposisi

x Melakonkan aksi untuk menggambarkan teknik


plot:
 Orang berbual (dialog)
 Orang bercakap seorang diri (monolog)
 Orang sedang berfikir (monolog dalaman)

24
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2 x Mencipta dialog berdasarkan gambar:

i. Melengkapkan rajah binaan plot


berdasarkan peristiw a dalam karya.

ii. Mengenal pasti teknik dalam plot iaitu


dialog, monolog, dan monolog dalaman
dalam karya.

iii. Menyenaraikan peristiw a dalam karya


yang mempunyai teknik dialog,
monolog, dan monolog dalaman.

25
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

x Mencipta monolog berdasarkan gambar.

x Mencipta monolog dalaman berdasarkan


gambar.

26
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 3
x Berbincang untuk menyenaraikan contoh
i. Mengenal pasti teknik dalam plot iaitu pelbagai teknik plot berdasarkan karya yang
imbas kembali, imbas muka, saspens, dikaji.
dan kejutan. Teknik Plot Contoh
Dialog
ii. Menyenaraikan peristiw a dalam karya
yang mempunyai teknik imbas kembali, Monolog
imbas muka, saspens, dan kejutan. Monolog dalaman
Imbas muka
iimbas kembali
iii. Menghuraikan peranan teknik plot
dalam karya. x Berbincang tentang konflik, saspens, kejutan,
dan klimaks dalam cerita.

x Memadankan peristiw a dengan saspens,


kejutan, monolog, dan monolog dalaman.

Teknik plot Peristiwa

saspens
kejutan
monolog
monolog dalaman

27
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

x Berbincang untuk menyusun semula peristiw a


dalam karya mengikut urutan cerita dengan
menggunakan LPG Tangga Cerita.

Peristiwa 5

Peristiwa 4

Peristiwa 3

Peristiwa 2

Peristiwa 1

x Mengadakan main peranan memberi ceramah


bertajuk
`Peranan Teknik Plot dalam Karya‘.

28
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

6.0 Menghuraikan latar dalam


karya prosa Aras 1

6.1 Menerangkan definisi i. Menyatakan definisi latar. x Merujuk sumber yang pelbagai.
latar tempat, latar
masa, dan latar ii. Menyatakan jenis latar. x Berbincang tentang maksud latar dan jenis latar.
masyarakat.
iii. Menyenaraikan latar masa, latar x Menentukan latar berdasarkan gambar.
6.2 Menerangkan latar tempat, dan latar masyarakat.
tempat, latar masa dan x Melakar gambar berdasarkan latar dalam cerita.
latar masyarakat dalam iv. Menyatakan perkaitan latar dengan
karya. peristiw a dalam karya. x Melengkapkan LPG Garisan Masa.
6.3 Menghubungkaitkan Contoh: Kaitan latar masa dengan peristiw a
latar tempat, latar dalam
masa dan latar
masyarakat dengan cerpen `Wisata’ karya Arena Wati.
Aras 2
peristiw a dalam karya.
Pagi ,
Mula ke dusun
i. Menjelaskan latar yang paling ketara Penghulu
Deraman
dalam karya.

ii. Menghuraikan latar dalam karya.

Akhir Tengah hari,


semua tetamu
meninggalkan
dusun

29
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 3

i. Menyatakan cara pengarang x Menggunakan bahan rangsangan untuk


menggambarkan latar dalam karya. mengecam latar dalam cerita.

ii. Menjelaskan kesesuaian latar dengan Contoh: Menyenaraikan kata dan rangkai kata
cerita dalam karya. yang menunjukkan latar berdasarkan bahan
rangsangan.
iii. Menghuraikan perkaitan latar dengan
tema dalam karya. x Melengkapkan LPG Jadual Latar.
Contoh: Cerpen `Wisata’ karya Arena Wati.

Peristiwa Latar Masa Latar Tempat Latar


Masyarakat
Lawatan Pagi Dusun buah- Masyarakat
kawan-kawan buahan kampung
Penghulu Penghulu
Deraman ke Deraman
dusunnya
.

x Menggunakan gambar atau slaid atau audio


visual untuk menghubungkaitkan latar dengan
tema.

Contoh: Laungan merdeka menggambarkan


tema semangat kebangsaan.

30
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

7.0 Menganalisis gaya bahasa


dalam karya prosa Aras 1

7.1 Menerangkan definisi i. Menyatakan definisi gaya bahasa. x Merujuk sumber yang pelbagai.
gaya bahasa.
ii. Memberikan maksud dan x Bersoal jaw ab tentang maksud gaya bahasa.
7.2 Menghuraikan aspek menyenaraikan aspek gaya bahasa.
gaya bahasa. x Mengenal pasti dan menulis kata, dan ungkapan
iii. Mengecamkan diksi, dialek, bahasa indah daripada karya yang dibaca.
7.3 Menerangkan diksi, asing, bahasa arkaik, bahasa istana,
dialek, bahasa asing, dan peribahasa dalam karya. x Mencatatkan dialek, bahasa asing, bahasa
bahasa arkaik, bahasa arkaik, bahasa istana dan peribahasa dalam
istana, dan peribahasa iv. Mengesan ayat pendek dan ayat sebuah buku daftar kata.
dalam karya. panjang dalam karya.
x Berbincang tentang unsur bahasa untuk
7.4 Mengenal pasti ayat v. Menyenaraikan contoh kata ganda, melengkapkan LPG Jadual Unsur Bahasa .
pendek dan ayat sinkof, pengulangan, simile dan
panjang dalam karya. personifikasi.
Unsur Bahasa Contoh berdasarkan karya
Personif ikasi Air sungai terus mengalir
7.5 Menganalisis unsur walaupun malas (Restu, hal.2)
bahasa dalam karya.

31
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 2

i. Menyenaraikan contoh personifikasi, x Menghasilkan ungkapan atau kalimat yang


hiperbola, inversi, paradoks dan indah berdasarkan bahan rangsangan.
perlambangan dalam karya.
Contoh: Membentuk lingkaran kata, berdasarkan
ii. Mencipta unsur bahasa berdasarkan gambar sekuntum bunga.
situasi.
debung madu
iii. Membina ayat pendek dan ayat a
panjang. kudup gugur

kembang
idaman

kelopak
lay u

wangi
stigma

Contoh kalimat:
bunga gugur dalam kemarau kasih
lemas dalam lautan madu
bagai bunga kembang di pagi hari
bunga mew angi di taman idaman

32
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 3

i. Menganalisis keistimew aan karya x Mengadakan sesi forum bertajuk `Penggunaan


berdasarkan aspek gaya bahasa. Bahasa dalam Karya’.

ii. Membina ayat yang mengandungi x Melaksanakan aktiviti permainan bahasa.


aspek gaya bahasa secara lisan dan
bertulis. Contoh: teka silang kata mencari perkataan
tersembunyi

33
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

8.0 Menghuraikan sudut


pandangan dalam prosa Aras 1

8.1 Menerangkan definisi i. Menyatakan definisi sudut pandangan. x Merujuk sumber yang pelbagai.
sudut pandangan.
ii. Mengemukakan jenis sudut x Bersoal jaw ab tentang definisi dan jenis sudut
8.2 Menyenaraikan jenis pandangan. pandangan.
sudut pandangan.
iii. Menyatakan definisi sudut pandangan
orang pertama, sudut pandangan orang x Berbincang tentang ciri-ciri sudut pandangan
8.3 Menghuraikan jenis untuk melengkapkan LPG Jadual Sudut
ketiga serba tahu dan sudut pandangan
sudut pandangan Pandangan.
orang ketiga terbatas.
dalam karya.
iv. Mengenal pasti sudut pandangan dalam Sudut Pandangan Ciri-Ciri
karya. Sudut Pandangan x Menggunakan kata
Orang Pertama ganti
nama orang pertama
Sudut Pandangan x
Aras 2 Orang Ketiga Serba
x
Tahu
i. Menjelaskan ciri sudut pandangan Sudut Pandangan x
orang pertama, sudut pandangan orang Orang Ketiga Terbatas x
ketiga serba tahu dan sudut pandangan
orang ketiga terbatas.

ii. Mengenal pasti jenis sudut pandangan


dalam karya.

34
Huraian Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melay u
Tingkatan Empat dan Lima

Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Nota

Aras 3

i. Menjelaskan dengan bukti jenis sudut x Berbincang tentang sudut pandangan orang
pandangan dalam karya. pertama dan melabelkan gambar rajah sudut
pandangan dalam karya yang dikaji, berserta
ii. Mengulas kesesuaian sudut pandangan bukti.
dengan w atak-w atak dalam karya.
Contoh: Cerpen `Paku Payung dan Limau
Mandarin’ karya Azizi Haji Abdullah

BB Midun

Cikgu A
P

Azizi Hj. Rahmat


Abdullah C C
(Pengarang)

A, B, C = Watak
P = Pengarang

35