Anda di halaman 1dari 1

k

ons e
li
ng= man
e g
ya?
i

ya
i
ro
b p
!
! e
rtol
ong
an?
Konseli
ngi tume r
u p
akanp ro
ses
pemberianb antuanyangdilakuk
an
melaluiwa wancarao l
ehs e
oranga hli
(K
o nsel
or )Kepadaindivi
duyangsed ang
mengalamis uatuma s
alah.
ajash
i
J
adi k
onselingit
ubukanpemberi
annasehat,
pa
a adape
Si t
anj
u r
anapa lagi
rekomendas
i.T
etapi
Ko n
s e
lin
g
yangns
i
b g?
berart
imemb erip
ertolon
ganolehyangsudahah
liy
a…
kos l
en
i

Se
mu ao
rangb i
samendap
atkanko nse
ling
a
palag
iketi
kame mi
li
kimasala
hy angtidak
b
isadip
ecahkanseo
ra ngdiri
.

YUKKETI
KA KI
TA MEMBUTUHKAN PERTOLONGAN ATASPERMASALAHAN
YANGTI
DAKBI
SA KI
TA PECAHKAN SEORANGDI
RI,CARI
LAH SESEORANG
YANGAHLIAGARKI
TA BI
SA MENDAPATKAN
PERTOLONGAN SECEPATMUNGKI
N.