Anda di halaman 1dari 28

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 1 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, memahami, Sistem Bahasa
KEKELUARGAAN memberikan respons dan menyebut dengan betul dan tepat; :-kata nama
(i) ayat tunggal - frasa dan ayat
Unit 1 2.1 Asas membaca dan -imbuhan awalan dan
Keluarga Cergas Memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan akhiran
intonasi yang sesuai; -ayat tunggal
3.1 Asas menulis. (i) ayat tunggal dan ayat majmuk
EMK:
4.1 Mengaplikasikan unsur 3.1.1 Menulis secara mekanis menggunakan tulisan -kreativiti dan inovasi-
keindahan dan kesantunan berangkai dalam bentuk; TMK –belajar melalui
bahasa dalam bahan sastera (i) huruf TMK

5.1 Memahami fungsi dan 4.1.1 Bercerita dengan menggunakan gaya bahasa
M1 menggunakan golongan kata yang indah dan santun;
M2 mengikut konteks. (i) simpulan Bahasa

5.1.1 Memahami dan menggunakan golongan


PENDIDIKAN SIVIK kata nama mengikut konteks;
JANUARI (i) kata nama am
(ii) kata nama khas
TEMA:
KASIH SAYANG

PKJR 1.1 Kenderaan persendirian, HP PKJR: PKJR


TEMA 1: kenderaan awam, kenderaan 1.1.1 Menamakan kenderaan persendirian, BAM m/s 1
Pengangkutan darat berat dan jentera kenderaan awam, kenderaan berat dan jentera -Aktiviti 1
yang diketahui

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, KB-Mengecam,
KEKELUARGAAN respons memahami, dan menyebut dengan betul dan Mengenal Pasti,
tepat; (ii) ayat majmuk Membandingbezakan,
UNIT 2 : 2.1 Asas membaca dan Menghubungkaitkan,
Kejayaan keluarga Memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan Menjanakan Idea
intonasi yang sesuai
3.1 Asas menulis. (ii) perenggan KP – Muzik
Pembelajaran Masteri/
4.1 Mengaplikasikan unsur 3.2.1 Membina dan menulis: Pembelajaran
keindahan dan kesantunan bahasa (i) Ayat
dalam bahan sastera Konstruktivisme –
4.1.1 Bercerita dengan menggunakan gaya Bercerita
5.1 Memahami fungsi dan bahasa yang indah dan santun;
M3 menggunakan golongan kata (i) simpulan Bahasa EMK-Nilai Murni –
M4 mengikut konteks. Hormat-Menghormati,
5.1.1 Memahami dan menggunakan golongan Bersyukur, Kerjasama,
kata nama mengikut konteks; Kebersihan Fizikal Dan
(iii) kata ganti nama Mental, Kasih Sayang,
Hemah Tinggi
5.1.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata nama mengikut konteks:
(iv) Penjodoh bilangan

PKJR 1.1 Kenderaan persendirian, HP PKJR: PKJR


TEMA 1: kenderaan awam, kenderaan berat 1.1.3 Menyatakan tindakan yang perlu BAM m/s 2-3
Pengangkutan darat dan jentera dilakukan sekiranya kenderaan : -Aktiviti 2
• laju • mengundur
• menghampiri • membelok BAM m/s 4-5
-Aktiviti 3
CUTI TAHUN BARU CINA
(KUMPULAN A: 10 - 13 FEBRUARI 2021, KUMPULAN B: 10 - 13 FEBRUARI 2021)
3

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

STANDARD STANDARD
MINGGU TEMA / UNIT CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, Sistem Bahasa
KELUARGA PENYAYANG respons memahami, dan menyebut dengan betul :- ayat perintah
dan tepat; -Diftong, vokal
UNIT 3: 2.1 Asas membaca dan memahami (i) ayat tunggal berganding
Kenangan manis (ii) ayat majmuk - Penjodoh bilangan
3.1 Asas menulis - Frasa nama
2.1.1 Membaca dengan sebutan yang - Frasa kerja
5.1 Memahami fungsi dan betul dan intonasi yang sesuai; - Frasa adjektif
menggunakan golongan kata (iii) petikan - kata nama am hidup
mengikut konteks bukan manusia
3.2.1 Membina dan menulis:
(ii) Perenggan Kosa kata
M5
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata EMK:
kerja mengikut konteks: -kreativiti dan inovasi-
(i) Kata kerja aktif transitif dan tak TMK –belajar melalui
transitif, TMK
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata
kerja mengikut konteks:
(ii) Kata kerja pasif

PKJR 2.1 Jenis-jenis jalan raya HP PKJR: PKJR


TEMA 2: 2.1.3 Menjelaskan had laju kenderaan BAM m/s 6
Persekitaran Jalan Raya yang bergerak di setiap jenis jalan. -Aktiviti 4

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 2 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan EMK:
KESIHATAN DAN KEBERSIHAN respons memberikan respons terhadap Nilai Murni : Hemah
(i) suruhan dan permintaan, dan Tinggi, Rasional,
Unit 4 (ii) silaan dan larangan Berdikari, Kasih Sayang,
Saya sihat dan bertenaga Menjaga Kebersihan
Diri
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang
betul, intonasi yang sesuai, dan Kontekstual -
memahami: Menghubung kait
(i) pelbagai jenis ayat,
(ii) perenggan
(iii) petikan BCB - Mencatat Nota

Konstruktivisme -
3.1 Asas menulis 3.2.1 Membina dan menulis: Menghubung kait,
M6 (i) ayat, Menerangkan

PM - Amali
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
menggunakan golongan kata adjektif mengikut konteks: KP - Interpersonal
PENDIDIKAN SIVIK mengikut konteks (i) jarak
FEBRUARI (ii) perasaan KB : Menganalisis,
Membanding Beza,
TEMA: Menjana Idea,
HORMAT MENGHORMATI Membuat Gambaran
Mental, Menaakul
PKJR 2.2 Prasarana jalan raya HP PKJR: PKJR
TEMA 2: 2.2.3 Mendefinisi dan mengenal pasti BAM m/s 7
Persekitaran Jalan Raya perabot jalan raya: -Aktiviti 5
• Pagar • Lampu jalan
• Rel hadang • Pasu bunga •
3 Batas kebun

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 2 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan EMK:
KESIHATAN DAN respons memberikan respons terhadap: Nilai murni : Kebersihan
KEBERSIHAN (ii) silaan dan larangan. Diri, Kebersihan,
Kebersihan Persekitaran,
Unit 5 Rasional
Kebersihan tanggungjawab 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang
bersama betul, intonasi yang sesuai, dan Kontekstual –
memahami: Mengalami
(i) pelbagai jenis ayat,
(ii) perenggan BCB – Membuat Rujukan

Konstruktivisme –
3.2 Asas menulis 3.2.1 Membina dan menulis: Menerangkan, Verbal-
(ii) perenggan. Linguistik, Meneroka

KP - Interpersonal
M7 4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita dengan menggunakan gaya
M8 keindahan dan kesantunan bahasa bahasa yang indah dan santun: KB : Menghubung Kait,
dalam bahan sastera. (ii) bandingan semacam, Menganalisis, Menjana
Idea, Mengecam

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata


menggunakan golongan kata adjektif mengikut konteks
mengikut konteks (iii) pancaindera.

PKJR 2.2 Prasarana jalan raya HP PKJR: PKJR


TEMA 2: 2.2.4 Menerangkan kegunaann perabot BAM m/s 8
Persekitaran Jalan Raya jalan raya dan impaknya terhadap -Aktiviti 6
keselamatan pengguna jalan raya

PKJR 2.3 Isyarat keselamatan jalan HP PKJR: PKJR


TEMA 2: 2.3.2 Menerangkan urutan dan fungsi BAM m/s 9
Persekitaran Jalan Raya lampu isyarat -Aktiviti 7
3

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 2 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan
KESIHATAN DAN respons memberikan respons terhadap: EMK:
KEBERSIHAN (i) soalan bertumpu, Nilai murni : Rasional,
Yakin Diri, Kebersihan
Unit 6 Fizikal, Keberanian,
Minda positif badan aktif 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang Berdikari
betul, intonasi yang sesuai, dan
memahami Kontekstual –
(iii) petikan. Mengaplikasi,
Menghubung Kait

KP - Interpersonal
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.2 Menghasilkan jawapan
yang bermakna. pemahaman berdasarkan soalan: KB : Mengesan
M9
(i) bertumpu, Kecenderungan,
M10
Menyesuaikan,
Menghubung Kait,
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan Mensintesis, Membuat
menggunakan golongan kata mengikut kata tugas mengikut konteks: (ii) kata Urutan
PENDIDIKAN SIVIK (MAC) konteks. sendi nama,
(iii) kata arah,
TEMA:
BERTANGGUNGJAWAB
PKJR 2.3 Isyarat keselamatan jalan HP PKJR: PKJR
TEMA 2: 2.3.3 Mengenal pasti tanda isyarat BAM m/s 10
Persekitaran Jalan Raya dan fungsinya untuk meningkatkan -Aktiviti 8
keselamatan pejalan kaki.
PKJR 2.4 Aliran lalu lintas HP PKJR: PKJR
TEMA 2: 2.4.1 Mengenalpasti arah lalu lintas BAM m/s 11
Persekitaran Jalan Raya -Aktiviti 9
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
3 (KUMPULAN A: 26.03.2021 – 03.04.2021, KUMPULAN B: 27.03.2021 – 04.04.2021)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan memberikan EMK :
TEMA 3: respons respons terhadap: Nilai Murni –
KESELAMATAN (i) soalan bertumpu, dan Bertanggungjawab,
(ii) soalan bercapah. kreativiti,
Unit 7 kasih sayang,
Keselamatan di Rumah 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul keselamatan,
2.1 Asas membaca dan dan intonasi yang sesuai:
memahami (i) ayat tunggal dan ayat majmuk, KB :
(ii) perenggan, dan (iii) petikan. Menaakul,
Mengenal pasti,
3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman Mensintesis,
berdasarkan soalan: Menghubung kait,
3.2 Menulis perkataan, frasa, (i) bertumpu, dan (ii) bercapah. Mengenal pasti
dan ayat yang bermakna
M 11 4.1.1 Bercerita dengan menggunakan gaya Strategi pdp:
bahasa yang indah dan santun: (i) simpulan Konstruktivisme
4.1 Mengaplikasikan unsur bahasa, (ii) bandingan semacam, dan (iii) Konstekstual
keindahan dan kesantunan perumpamaan.
bahasa dalam bahan sastera KP :
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata Verbal Linguistik
tugas mengikut konteks: (i) kata hubung, (ii)
kata sendi nama, (iii) kata arah, (iv) kata BCB :
5.1 Memahami fungsi dan tanya, (v) kata perintah, (vi) kata seru, (vii) Membuat rujukan
menggunakan golongan kata kata pemeri, (viii) kata penguat, (ix) kata nafi, dengan bacaan intensif
mengikut konteks. (x) kata bantu, dan (xi) kata bilangan.

PKJR 2.4 Aliran lalu lintas HP PKJR: PKJR


TEMA 2: 2.4.2 Memberi penerangan tentang isyarat BAM m/s 12
Persekitaran Jalan Raya keselamatan jalan yang mengawal aliran lalu -Aktiviti 10
lintas.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 EMK :
TEMA 3: respons Mendengar, mentafsir dan Nilai Murni –
KESELAMATAN memberikan respons terhadap: Bertanggungjawab,
(i) soalan bertumpu, dan kreativiti,
Unit 7 (ii) soalan bercapah. kasih sayang,
Keselamatan di Rumah keselamatan,
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan
yang betul dan intonasi yang sesuai: KB :
(i) ayat tunggal dan ayat majmuk, Menaakul,
(ii) perenggan, dan (iii) petikan. Mengenal pasti,
Mensintesis,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.2 Menghasilkan jawapan Menghubung kait,
yang bermakna pemahaman berdasarkan soalan: Mengenal pasti
(i) bertumpu, dan (ii) bercapah.
Strategi pdp:
M 12 4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan 4.1.1 Bercerita dengan Konstruktivisme
dan kesantunan bahasa dalam bahan menggunakan gaya bahasa yang indah (Menerangkan)
sastera dan santun: (i) simpulan bahasa, (ii) Konstekstual
bandingan semacam, dan (Menghubung kait)
(iii) perumpamaan.
KP :
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan Verbal Linguistik
menggunakan golongan kata mengikut kata tugas mengikut konteks: (i) kata
konteks. hubung, (ii) kata sendi nama, (iii) kata BCB :
arah, (iv) kata tanya, (v) kata perintah, Membuat rujukan
(vi) kata seru, (vii) kata pemeri, (viii) dengan bacaan intensif
kata penguat, (ix) kata nafi, (x) kata
bantu, dan (xi) kata bilangan.
PKJR 2.4 Aliran lalu lintas HP PKJR: PKJR
TEMA 2: 2.4.2 Memberi penerangan tentang BAM m/s 12
Persekitaran Jalan Raya isyarat keselamatan jalan yang -Aktiviti 10 (2x)
mengawal aliran lalu lintas.
3

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan EMK:
TEMA 3: maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan dan menilai sesuatu perkara secara Nilai murni : Rasional,
KESELAMATAN bertatasusila mengikut konteks. Keberanian,
2.2 Membaca, memahami dan Prihatin,
Unit 8 menaakul bahan grafik dan bukan grafik 2.2.1 Membaca, memahami dan Berdisiplin
Rekreasi selamat mengecam: (i) maksud kosa kata, (ii)
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan idea utama dan idea sampingan, dan KP:
ayat yang bermakna (iii) idea keseluruhan. Interpersonal

5.1 Memahami fungsi dan 3.2.3 Membanding bezakan dan BCB :


menggunakan golongan kata mengikut mencatat maklumat tentang sesuatu Bacaan intensif,
konteks perkara. Mencatat nota

M 13 5.1.4 Memahami dan menggunakan Strategi pdp:


kata tugas mengikut konteks: (i) kata Konstruktivisme (Menilai
hubung, (ii) kata sendi nama, (iii) kata dan menafsir)
arah, (iv) kata tanya, (v) kata perintah,
(vi) kata seru, (vii) kata pemeri, (viii) KB : Menjana idea,
kata penguat, Menganalisis,
(ix) kata nafi, (x) kata bantu, dan (xi) Membanding beza,
kata bilangan. Mengecam ,
Mengenal pasti,
PKJR 3.1 Mengetahui tentang HP PKJR PKJR
TEMA 3 peraturan dan 3.1.3 Menyatakan perbezaan antara BAM m/s 13
Peraturan dan undang-undang peraturan dengan undang-undang -Aktiviti 11
undang-undang jalan raya serta jalan raya
jalan raya menggunakannya

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza Strategi P&P :
TEMA 3: maklumat dan idea bagi pelbagai maklumat tersurat dengan menggunakan idea KB : membanding beza
KESELAMATAN tujuan yang kritis dan kreatif. KP : interpersonall
EMK:Nilai Murni :
Unit 9 2.2 Membaca, memahami dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengecam: (i) Rasional
Alatan keselamatan menaakul bahan grafik dan bukan maksud kosa kata, (ii) idea utama dan idea
grafik. sampingan, dan (iii) idea keseluruhan
KB : Mengitlak
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan: BCB : Bacaan imbasan
ayat yang bermakna (i) ayat. dan luncuran
EMK:Nilai Murni :
M 14 4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan pantun yang mengandungi Rasional
M 15 kesantunan bahasa dalam bahan bahasa yang indah dan menjelaskan maksud.
sastera KB : Mengecam
BCB : Mendengar dengan
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas cekapnya
menggunakan golongan kata mengikut konteks; EMK:Nilai Murni :
mengikut konteks (i) kata hubung (ii) kata sendi nama Menghargai
(iii) kata arah (iv) kata tanya
PENDIDIKAN SIVIK (v) kata perintah (vi) kata seru
(APRIL) (vii) kata pemeri (viii) kata penguat
(ix) kata nafi (x) kata bantu
TEMA: KEGEMBIRAAN (xi) kata bilangan

PKJR 3.1 Mengetahui tentang HP PKJR


TEMA 3 peraturan dan 3.1.3 Menyatakan perbezaan antara peraturan BAM m/s 14
Peraturan dan undang-undang dengan undang-undang jalan raya -Aktiviti 12
undang-undang jalan raya serta
jalan raya menggunakannya
PKJR 4.1 Sokongan daripada orang HP PKJR PKJR
TEMA 4 dewasa 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di jalan BAM m/s 15
Tingkah laku pejalan raya atau berdekatan jalan raya adalah lebih -Aktiviti 13
3 kaki selamat apabila bersama-sama orang dewasa

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 4 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan EMK:
Perpaduan maklumat dan idea bagi pelbagai dan menyampaikan maklumat nilai murni : Hormat-
tujuan. menghormati, kerjasama
Unit 10 2.3.1 Membaca, mengenal pasti, dan
Tajuk : Toleransi Kukuhkan menerangkan kandungan teks daripada KP: Verbal linguistik,
Perpaduan 2.3 Membaca dan mengapresiasi bahan bukan satera dan bahan sastera; kembangkan idea dengan
karya sastera dan bukan sastera. (i) label persekitaran

3.3.1 Menghasilkan kerangka dan BCB : Kemahiran


penulisan karangan naratif dan bukan membaca , kemahiran
naratif secara; menulis, mendengar
3.3 Menghasilkan penulisan (i) berpandu dengan berkesan

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata Strategi pdp:
M 16 menggunakan golongan kata tugas mengikut konteks; Pembelajaran masteri
M 17 mengikut konteks. (iv) kata tanya
(x) kata bantu KB : Menghubung kait,
(xi) kata bilangan mengecam, menjana
idea.
PKJR 4.3 Tahap kebolehlihatan pejalan HP PKJR PKJR
TEMA 4 kaki 4.3.1 Pelajar menerangkan keadaan BAM m/s 16
Tingkah laku pejalan kaki cuaca tertentu dan pencahayaan dapat -Aktiviti 14
memberikan kesan kepada pejalan kaki.
4.4 Melintas dengan 4.4.1 Mengenal pasti dan menerangkan BAM m/s 17
selamat bahagian-bahagian persekitaran jalan -Aktiviti 15
raya yang dapat meningkatkan
keselamatan sewaktu melintas
• Lintasan pejalan kaki
• Lintasan pejalan kaki berisyarat
• Jejantas
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
(KUMPULAN A: 11 - 14 MEI 2021, KUMPULAN B: 11 - 14 MEI 2021)
3

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 4 : 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami dan EMK:
PERPADUAN memberikan respons terhadap; nilai murni : baik hati,
(i) suruhan dan permintaan semangat bermasyarakat,
UNIT 11 hormat-menghormati,
Tajuk : Hormat- 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca, mengenal pasti, dan hemah tinggi,
menghormati sastera dan bukan sastera menerangkan kandungan teks tanggungjawab.
Budaya Kita daripada bahan bukan satera dan
bahan sastera; KP: Intrapersonal, logik
(ii) manual muzik

3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan kerangka dan BCB : Mendengar dengan
penulisan karangan naratif dan bukan berkesan, bacaan
naratif secara; intensif, kemahiran
(ii) separa berpandu menulis, visual, auditori

M 18 4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan lagu mengikut Strategi pdp:
kesantunan bahasa dalam bahan sastera. irama lagu kanak-kanak dan lagu kembangkan idea dengan
rakyat serta menjelaskan maksud persekitaran.
bahasa yang indah dalam lirik lagu.
PENDIDIKAN SIVIK (MEI) KB : Mengecam, menilai,
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan menjana idea, mengelas.
TEMA: KASIH SAYANG pembentukan kata mengikut konteks. kata mengikut konteks;
(ii) kata berimbuhan awalan.
PKJR HP PKJR PKJR
TEMA 4 4.4 Melintas dengan 4.4.1 Mengenal pasti dan BAM m/s 17
Tingkah laku pejalan kaki selamat menerangkan bahagian-bahagian -Aktiviti 15
persekitaran jalan raya yang dapat
meningkatkan keselamatan sewaktu
melintas
•Lintasan pejalan kaki
•Lintasan pejalan kaki berisyarat
•Jejantas
3 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
(KUMPULAN A: 28.05.2021 – 12.06.2021, KUMPULAN B: 29.05.2021 – 13.06.2021)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 4 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan EMK:
PERPADUAN respons respons terhadap; nilai murni : bersyukur,
(ii) silaan dan larangan semangat bermasyarakat,
UNIT 12 menghargai, kerjasama.
Tajuk : Kerjasama Asas 2.3 Membaca dan menapresiasi 2.3.1 Membaca, mengenal pasti, dan
Kesejahteraan karya sastera dan bukan sastera. menerangkan kandungan teks daripada bahan KP: kembangkan idea
bukan sastera dan bahan sastera; (iii) cerita dengan persekitaran

3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis menggunakan BCB : Bacaan intensif,
tulisan berangkai dalam bentuk; (ii) perkataan bacaan luncuran,
kemahiran menulis,
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan kerangka dan penulisan mendengar dengan
karangan naratif dan bukan naratif secara; (i) berkesan.
berpandu
M 19 KB : menghubung kait,
M 20 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan kata menjana idea, mengecam
PENDIDIKAN SIVIK (JUN) pembentukan kata mengikut mengikut konteks;
konteks. (iii) kata berimbuhan akhiran
TEMA:
HORMAT MENGHORMATI 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata
majmuk mengikut konteks.
PKJR 4.4 Melintas dengan selamat HP PKJR PKJR
TEMA 4 4.4.2Mengenal pasti tempat yang paling BAM m/s 19
Tingkah Laku Pejalan Kaki selamat untuk melintas jalan, contohnya; -Aktiviti 17
 tempat melintas yang ditentukan seperti
jejantas, lintasan pejalan kaki dan lintasan BAM m/s 20
pejalan kaki berisyarat. -Aktiviti 18
 tempat melintas atau persimpangan yang
diselia oleh peronda lintasan sekolah.
 Menjelaskan had laju kenderaan yang
3 bergerak

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA : 5 1.1Mendengar dan memberikan respons 1.1.3 Mendengar, memahami, EMK:
KEBUDAYAAN, KESENIAN mentafsir, dan memberikan respons Nilai Murni :Hemah
DAN ESTETIKA terhadap; tinggi, Patriotisme,
i) Soalan bertumpu Kerjasama, Menghargai
UNIT 13 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya
Tajuk : sastera dan bukan sastera 2.3.1 Membaca, mengenal pasti, dan KP:
Kekalkan Warisan Kita menerangkan kandungan teks Interpersonal, Verbal
daripada bahan bukan sastera dan Linguistik,
3.1 Asas menulis sastera Konstruktivisme,
Menghubungkait,
3.1.1 Menulis secara mekanis Kontekstual,
menggunakan tulisan berangkai dalam Mengaplikasi
5.2 Memahami dan menggunakan bentuk;
M 21
pembentukan kata mengikut konteks iii) frasa BCB :
Kemahiran membaca ,
5.2.3 Memahami dan menggunakan kemahiran mendengar
kata majmuk mengikut konteks; berkesan , kemahiran
i) kata ganda penuh menulis

PKJR PKJR: HP PKJR: PKJR


TEMA 5 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.3 Menyatakan fungsi topi keledar BAM m/s 21
Tingkah laku penunggang dan cara pemakaian yang betul. - Aktiviti 19
basikal

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA : 5 KEBUDAYAAN, 1.1Mendengar dan memberikan respons 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan
KESENIAN DAN ESTETIKA memberikan respons terhadap : Strategi P&P :
(ii) soalan bercapah
UNIT 14 KB :
Tajuk : 2. 3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca dan Menaakul, Mensintesis
Kenali Kesenian Kita sastera dan bukan sastera mempersembahkan karya bukan Mengecam, Mengitlak
sastera dan karya sastera dengan Mencirikan
sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuai : (i) label
Kontekstual :
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil Menghubung kait
penulisan daripada aspek :
(i) ejaan, tanda baca, dan penggunaan Belajar Cara Belajar (BCB)
imbuhan :
Bacaan mekanis
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.3 Melagukan syair dan Bacaan mentalis
M 22
kesantunan bahasa dalam bahan sastera. mendeklamasikan sajak serta
memahami maksud : (i) syair Kemahiran Pelbagai (KP) :
Verbal linguistik
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata mengikut konteks kata ganda mengikut konteks:
(ii) kata ganda separa

5.2.3 Memahami dan menggunakan


kata ganda mengikut konteks:
(iii) kata ganda berentak
PKJR PKJR: HP PKJR: PKJR
TEMA 5 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.3 Menyatakan fungsi topi keledar BAM m/s 22
Tingkah laku penunggang dan cara pemakaian yang betul. - Aktiviti 20
basikal

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 5 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan dan Strategi P&P :KB
KEBUDAYAAN , KESENIAN maklumat dan idea bagi pelbagi tujuan. menilai sesuatu perkara secara Membuat sintesis,
DAN ESTETIKA bertatasusila mengikut konteks. Membuat gambaran
mental, Menganalisis ,
Unit 15 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca, memahami, dan Menjana idea, Membuat
Tajuk : sastera dan bukan sastera mempersembahkan karya bukan dan inferens, Menghubung
Indahnya Seni dan Budaya karya sastera dengan sebutan yang kait
Kita betul dan intonasi yang sesuai.
(ii) manual EMK:Nilai Murni :
Menghargai
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan kerangka dan Kasih sayang
penulisan karangan naratif dan bukan Hemah tinggi
naratif secara
(ii) berpandu KP:
M 23
Konstruktivisme
M 24
3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil - Menilai dan
penulisan dari aspek menjelaskan idea baharu
(ii) penggunaan kata - Menghubung kait
PENDIDIKAN SIVIK (JULAI) - Meneroka
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan membina ayat - Verbal linguistik
TEMA: mengikut konteks mengikut konteks
BERTANGGUNGJAWAB (i) ayat seruan
(ii) ayat perintah
(iii)ayat tanya dengan kata tanya
PKJR PKJR HP PKJR PKJR
TEMA 6 6.1 Tingkah laku yang selamat dan 6.1.3 Mengenal pasti tempat yang BAM m/s 23
Tingkah laku penumpang tanggungjawab seseorang paling selamat dalam kenderaan untuk -Aktiviti 21 (2X)
Penumpang kanak-kanak di bawah umur 10 tahun
melakukan perjalanan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


(KUMPULAN A: 16.07.2021 – 24.07.2021, KUMPULAN B: 17.07.2021 – 25.07.2021)
3

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 6: 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menjelaskan dan membanding EMK:
KELESTARIAN ALAM maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan beza maklumat tersurat dengan nilai murni : rasional ,
menggunakan idea yang kritis dan berdisiplin prihatin
UNIT 16 kreatif. kerajinan
Pengurusan sisa pepejal
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca dan KP: Iinterpersonal verbal
sastera dan bukan sastera. mempersembahkan karya bukan linguistikl
sastera dan karya sastera dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang BCB : kemahiran
sesuai: membaca kemahiran
(iii) cerita menulis , mendengar dgn
berkesan
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan dari aspek: Strategi pdp:
(iii) struktur ayat. Pembelajaran masteri
M 25
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.3 Melagukan syair dan KB : Mensintesis
kesantunan bahasa dalam bahan sastera mendeklamasikan sajak serta menghubungkait
memahami maksud: Menganalisis
(ii) sajak. Konsepsi

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan membina ayat
mengikut konteks mengikut konteks:
(iv) ayat tanya tanpa kata tanya.

PKJR HP PKJR PKJR


TEMA 6 6.2 Penggunaan alat penahan 6.2.1 Mengenal alat penahan BAM m/s 24-25
TINGKAH LAKU PENUMPANG  Tali pinggang keledar -Aktiviti 22
 Tempat duduk kana-kanak
 Tempat duduk bayi
 Pelaras tempat duduk
3

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 6: 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.3 Bersoal jawab untuk EMK:
KELESTARIAN ALAM maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan mendapatkan dan menyampaikan Kelestarian Alam Sekitar
maklumat. Nilai murni - Prihatin,
UNIT 17 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya bertanggungjawab,
TAJUK : sastera dan bukan sastera. 2.3.2 Membaca dan kelestarian alam,
SUMBANGAN KITA mempersembahkan karya bukan semagat bermasyarakat.
sastera dan karya sastera dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang KP: INaturalis , kinestik
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat sesuai:
yang bermakna (iv) pantun. BCB : Bacaan intensif

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 3.2.2 Menghasilkan jawapan Strategi pdp:
golongan kata mengikut konteks pemahaman berdasarkan soalan:
(i) bertumpu KB : menghubung kait ,
5.3 Memahami dan membina ayat menaakul , mengecam ,
M 26 mengikut konteks 5.1.1 Memahami dan menggunakan mencirikan
golongan kata nama mengikut
konteks:
(iii) kata ganti nama

5.3.2 Memahami dan menggunakan


ayat mengikut konteks:
(i) ayat tunggal
(ii) ayat majmuk.

PKJR HP PKJR PKJR


TEMA 6 6.2 Penggunaan alat penahan 6.2.1 Mengenal alat penahan BAM m/s 26
TINGKAH LAKU PENUMPANG  Tali pinggang keledar -Aktiviti 23
 Tempat duduk kana-kanak
 Tempat duduk bayi
 Pelaras tempat duduk
3

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 6: 1.1 Mendengar dan memberikan .1.2 Mendengar, memahami dan memberikan KP: Verbal linguistik
KELESTARIAN ALAM respons respons terhadap:(i) suruhan dan permintaan
BCB : Mendengar dengan
1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan dan berkesan, bacaan
UNIT 18 menyampaikan maklumat dan menyampaikan maklumat. intensif, kemahiran
TAJUK : idea bagi pelbagai tujuan. menulis, visual, auditori
TAHUKAH KAMU 2.2.1 Membaca, memahami dan mengecam :
2.2 Membaca, memahami dan (i) maksud kosa kata Strategi pdp:
menaakul bahan grafik dan Pembelajaran masteri,
bukan grafik. 3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman Didik Hibur
berdasarkan soalan : (ii) bercapah
3.2 Menulis perkataan, frasa, KB : Menghubung kait,
dan ayat yang bermakna 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan mengenal pasti,
dari aspek : (i) ejaan, tanda baca dan penggunaan menganalisis, mereka
3.3 Menghasilkan penulisan. imbuhan, (ii) penggunaan kata, dan (iii) struktur cipta, mengecam
M 27 ayat

4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.1 Mencipta bahan sastera secara berpandu
dengan menyerapkan keindahan dan mempersembahkan secara kreatif :
dan kesantunan bahasa serta (i) pantun empat kerat
mempersembahkannya secara
kreatif. 5.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata
nama mengikut konteks (iv) penjodoh bilangan
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata kerja
mengikut konteks. mengikut konteks :
(i) kata kerja aktif transitif dan tak transitif
(ii) kata kerja pasif
PKJR 6.3 Penggunaan Topi Keledar HP PKJR PKJR
TEMA 6 6.3.3 Kepentingan memakai topi keledar yang BAM m/s 27
TINGKAH LAKU sesuai - Aktiviti 24
PENUMPANG
3

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 6: 1.1 Mendengar dan memberikan .1.2 Mendengar, memahami dan memberikan KP: Verbal linguistik
KELESTARIAN ALAM respons respons terhadap:(i) suruhan dan permintaan
BCB : Mendengar dengan
1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan dan berkesan, bacaan
UNIT 18 menyampaikan maklumat dan menyampaikan maklumat. intensif, kemahiran
TAJUK : idea bagi pelbagai tujuan. menulis, visual, auditori
TAHUKAH KAMU 2.2.1 Membaca, memahami dan mengecam :
2.2 Membaca, memahami dan (i) maksud kosa kata Strategi pdp:
menaakul bahan grafik dan Pembelajaran masteri,
bukan grafik. 3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman Didik Hibur
berdasarkan soalan : (ii) bercapah
3.2 Menulis perkataan, frasa, KB : Menghubung kait,
dan ayat yang bermakna 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan mengenal pasti,
dari aspek : (i) ejaan, tanda baca dan penggunaan menganalisis, mereka
3.3 Menghasilkan penulisan. imbuhan, (ii) penggunaan kata, dan (iii) struktur cipta, mengecam
M 28 ayat

4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.1 Mencipta bahan sastera secara berpandu
dengan menyerapkan keindahan dan mempersembahkan secara kreatif :
dan kesantunan bahasa serta (i) pantun empat kerat
mempersembahkannya secara
kreatif. 5.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata
PENDIDIKAN SIVIK nama mengikut kontek (iv) penjodoh bilangan
(OGOS) 5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata kerja
TEMA: KEGEMBIRAAN mengikut konteks. mengikut konteks :
(i) kata kerja aktif transitif dan tak transitif
(ii) kata kerja pasif
PKJR TEMA 6 6.3 Penggunaan Topi Keledar HP PKJR PKJR
TINGKAH LAKU 6.3.3 Kepentingan memakai topi keledar yang BAM m/s 28
PENUMPANG sesuai - Aktiviti 25

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 7 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan KB-Menjana Idea,
LINDUNGI ALAM respons respons terhadap: Menghubungkaitkan,
(i) suruhan dan permintaan, dan Mengecam
UNIT 19 : (ii) silaan dan larangan. Pembelajaran
Sayangi Alam Kontekstual

2.2 Membaca, memahami dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengecam: KP-Interpersonal,
menaakul bahan grafik dan bukan (i) maksud kosa kata, Kinestetik
grafik. (ii) idea utama dan idea sampingan, dan
(iii) idea keseluruhan BCB- Bacaan Intensif

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.3 Membanding bezakan dan mencatat EMK-Nilai Murni –
yang bermakna maklumat tentang sesuatu perkara. Kelestarian Alam Sekitar,
Kerjasama, Prihatin
M 29
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1Mencipta bahan sastera secara berpandu
menyerapkan keindahan dan dan mempersembahkan secara kreatif:
kesantunan bahasa serta (i) pantun empat kerat, dan
mempersembahkannya secara kreatif. (ii) sajak.

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata


menggunakan golongan kata mengikut adjektif mengikut konteks:
konteks (i) jarak,
(ii) perasaan,
(iii) pancaindera
PKJR 1.1 Kenderaan persendirian, HP PKJR: PKJR
TEMA 1: kenderaan awam, kenderaan berat 1.1.3 Menyatakan tindakan yang perlu BAM m/s 2-3
Pengangkutan darat dan jentera dilakukan sekiranya kenderaan : -Aktiviti 2
• laju • mengundur
• menghampiri • membelok

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 7 : 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan KB-Menjana Idea,
LINDUNGI ALAM memberikan respons terhadap: Menghubungkait,
(i) soalan bertumpu, dan Penilaian, Mengenal
UNIT 20 : (ii) soalan bercapah. Pasti
Flora dan Fauna Pembelajaran
Kontekstual,
2.2 Membaca, memahami dan menaakul 2.2.1Membaca, memahami dan Konstruktivisme
bahan grafik dan bukan grafik. mengecam: (i) maksud kosa kata, (ii) idea
utama dan idea sampingan, dan (iii) idea KP- Interpersonal
keseluruhan.
BCB-Bacaan Intensif

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat


3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan: EMK-Nilai Murni –
yang bermakna (i) ayat. Hemah Tinggi, Berjimat
M 30
Cermat, Menghargai
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata Alam, Kerajinan
golongan kata mengikut konteks tugas mengikut konteks:
(i) kata hubung, (ii) kata sendi nama,
(iii) kata arah, (iv) kata tanya,
(v) kata perintah, (vi) kata seru,
(vii) kata pemeri, (viii) kata penguat,
(ix) kata nafi, (x) kata bantu, dan
(xi) kata bilangan.
PKJR 2.2 Prasarana jalan raya HP PKJR: PKJR
TEMA 2: 2.2.3 Mendefinisi dan mengenal pasti BAM m/s 7
Persekitaran Jalan Raya perabot jalan raya: -Aktiviti 5
• Pagar • Lampu jalan
• Rel hadang • Pasu bunga •
Batas kebun
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 10.09.2021 - 18.09.2021, KUMPULAN B: 10.09.2021 - 18.09.2021)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 7 : 1.1 Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan memberikan KB-Menjana Idea,
LINDUNGI ALAM memberikan respons respons terhadap: Memadankan, Mengenal
(i) soalan bertumpu, dan (ii) soalan bercapah. Pasti, Menganalisis
UNIT 21 : Pembelajaran
Bersihkan Alam 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan Kontekstual
mengapresiasi karya sastera menerangkan kandungan teks daripada bahan
dan bukan sastera bukan sastera dan bahan sastera: (i) label, (ii) KP-Interpersonal,
manual, (iii) cerita, dan (iv) pantun.
EMK-Nilai Murni –
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan kerangka dan penulisan Prihatin, Berdikari,
karangan naratif dan bukan naratif secara: (i) Kerjasama
berpandu, dan (ii) separa berpandu.

4.3 Seni Bahasa 4.3.2 Mengubah suai cerita yang mempunyai


unsur pengajaran secara berpandu dan
M 31 mempersembahkan cerita secara kreatif.
M32
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas
5.1 Memahami fungsi dan mengikut konteks:
menggunakan golongan kata (i) kata hubung, (ii) kata sendi nama,
mengikut konteks (iii) kata arah, (iv) kata tanya,
PENDIDIKAN SIVIK (SEPT) (v) kata perintah, (vi) kata seru,
(vii) kata pemeri, (viii) kata penguat,
TEMA: KASIH SAYANG (ix) kata nafi, (x) kata bantu, dan
(xi) kata bilangan.
PKJR TEMA 3 3.1 Mengetahui tentang HP PKJR PKJR
Peraturan dan undang- peraturan dan undang-undang 3.1.3 Menyatakan perbezaan antara peraturan BAM m/s 13
undang jalan raya jalan raya serta dengan undang-undang jalan raya -Aktiviti 11
menggunakannya
PKJR 4.3 Tahap kebolehlihatan HP PKJR PKJR
3 TEMA 4 pejalan kaki 4.3.1 Pelajar menerangkan keadaan cuaca BAM m/s 16
Tingkah laku pejalan kaki tertentu dan pencahayaan dapat memberikan -Aktiviti 14
kesan kepada pejalan kaki.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 8: 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan dan EMK:
EKONOMI, KEUSAHAWANAN maklumat dan idea bagi pelbagai menilai sesuatu perkara secara bertatasusila Nilai murni : Rasional,
DAN KEWANGAN tujuan mengikut konteks. berani, gigih,
kesederhanaan, berjimat
UNIT 22 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan cermat,
karya sastera dan bukan sastera. menerangkan kandungan teks daripada
TAJUK : BIJAK EKONOMI bahan bukan sastera dan bahan sastera:
(ii) manual
KP: Interpersonal , logik
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan kerangka dan penulisan matematik,
karangan naratif dan bukan naratif secara:
(ii) separa berpandu.
Strategi pdpc:
M 33 Kontruktivisme –
5.2 Tatabahasa 5.2.1 Memahami dan menggunakan kata mengembangkan idea
mengikut konteks:
(i) kata dasar
(ii) kata berimbuhan awalan KB : Menilai,
(iii) kata berimbuhan akhiran. menghubung

5.2.2 Memahami dan menggunakan kata


majmuk mengikut konteks.

PKJR PKJR: HP PKJR: PKJR


TEMA 5 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.3 Menyatakan fungsi topi keledar dan BAM m/s 22
Tingkah laku penunggang cara pemakaian yang betul. - Aktiviti 20
basikal

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 8: 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza EMK:
EKONOMI, KEUSAHAWANAN menyampaikan maklumat dan maklumat tersurat dengan menggunakan idea Nilai murni : Rasional,
DAN KEWANGAN idea bagi pelbagai tujuan yang kritis dan kreatif. keberanian, semangat
bermasyarakat, budi
UNIT 23 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan bahasa
mengapresiasi karya sastera menerangkan kandungan teks daripada bahan
TAJUK : BUDAYA USAHAWAN dan bukan sastera. bukan sastera dan bahan sastera: (iii) cerita Keusahawanan
Krativiti dan inovasi
3.3 Menghasilkan penulisan
3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
dari aspek: (i) ejaan KP:
Verbal-linguistk,
4.3 Seni Bahasa 4.3.3 Mengubah suai seni kata lagu secara Interpersonal, muzikal
berpandu dan mempersembahkan lagu secara
kreatif. BCB :
M 34
Bacaan intensif
5.2 Tatabahasa 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata ganda
mengikut konteks: (i) kata ganda penuh, Strategi pdp:
(ii) kata ganda separa, dan Konstruktivisme
(iii) kata ganda berentak (mengembangkan idea),
Kontekstual
5.3 Memahami dan membina 5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut (menghubung kait)
ayat mengikut konteks. konteks: (i) ayat seruan, (ii) ayat perintah

PKJR HP PKJR PKJR


TEMA 6 6.2 Penggunaan alat penahan 6.2.1 Mengenal alat penahan BAM m/s 24
TINGKAH LAKU PENUMPANG  Tali pinggang keledar - Aktiviti 22
 Tempat duduk kana-kanak
 Tempat duduk bayi
 Pelaras tempat duduk

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 8: 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan KB-Membuat Keputusan,
EKONOMI, KEUSAHAWANAN maklumat dan idea bagi pelbagai dan menyampaikan maklumat. Mensintesis,
DAN KEWANGAN tujuan Mengenalpasti,
2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan Membandingbezakan
2.3 Membaca dan mengapresiasi menerangkan kandungan teks daripada Pembelajaran
UNIT 24 karya sastera dan bukan sastera. bahan bukan sastera dan bahan sastera Kontekstual
TAJUK : (iv) pantun.
BIJAK MENGURUS KP-Logik Matematik,
KEWANGAN 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil Bacaan Intensif,
penulisan dari aspek: (iii) struktur ayat Interpersonal

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan membina ayat EMK-Nilai Murni –
mengikut konteks. mengikut konteks: Keusahawanan, Prihatin,
(iii) ayat tanya dengan kata tanya, dan Rasional,
M 35,36 (iv) ayat tanya tanpa kata tanya. Bertanggungjawab

5.3.2 Memahami dan menggunakan ayat


mengikut konteks:
PENDIDIKAN SIVIK (i) ayat tunggal, dan
OKTOBER (ii) ayat majmuk.

TEMA:
HORMAT MENGHORMATI
PKJR 6.3 Penggunaan Topi Keledar HP PKJR PKJR
TEMA 6 6.3.3 Kepentingan memakai topi keledar BAM m/s 27
TINGKAH LAKU PENUMPANG yang sesuai - Aktiviti 24

BAM m/s 28
- Aktiviti 25

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 3 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

37 MINGGU ULANGKAJI

CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)

38 MINGGU ULANGKAJI

39-40 PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN

41-42 PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN


(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN?


Sila order melalui website:- https://rphsekolahrendah.com ATAU WHATSAPP : 0174991336

FREE RPT & DSKP :


https://telegram.me/RPTDSKPSekolahRendah

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com