Anda di halaman 1dari 44

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 CATATAN2021


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 1: 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, dan EMK:
KEMASYARAKATAN memberikan respons semasa menyebut sesuatu yang diujarkan semula dalam
berkomunikasi dalam situasi situasi tidak formal.
UNIT 1 formal dan tidak formal  Nilai Murni:
2.1.1 Membaca dan memahami petikan dengan
Tajuk: 2.1 Asas membaca dan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
Jiran Tetangga memahami.
3.1.1 Menulis secara mekanis menggunakan
3.1 Asas menulis. tulisan berangkai dalam bentuk ayat. - Kerjasama
- Kerajinan
4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita dan mengujarkan dialog yang - Prihatin
keindahan dan kesantunan mengandungi peribahasa.
bahasa dalam bahan sastera.
5.1.1 (i) Memahami dan menggunakan kata
5.1 Memahami dan nama am mengikut konteks tidak formal
menggunakan golongan kata
mengikut konteks.  Kreativiti dan Inovasi

PENDIDIKAN SIVIK
JANUARI KBAT:
M1
M2 TEMA:
KASIH SAYANG  Mengaplikasi
 Menganalisis

STRATEGI PDP

 Kecerdasan Pelbagai
 Belajar Cara Belajar
 Pembelajaran
Kontekstual

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M3
Tema 1: 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan EMK:
KEMASYARAKATAN respons semasa berkomunikasi respon terhadap ujaran yang terdapat dalam  Nilai Murni:
dalam situasi formal dan tidak situasi tidak formal.
UNIT 2 formal
2.2.1 Membaca dan memahami bahan grafik
Tajuk: 2.2 Membaca, memahami, dan daripada multimedia untuk membuat
Prihatinnya kita menaakul bahan multimedia gambaran.
- Semangat
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis ayat daripada bermasyarakat
ayat yang bermakna bahan multimedia - Prihatin

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan


kesantunan bahasa dalam bahan menjelaskan maksud sajak
sastera.
5.1.1 (ii) Memahami dan menggunakan kata  TMK
5.1 Memahami dan menggunakan nama khas mengikut konteks tidak formal.  Patriotisme
golongan kata mengikut konteks.  Kelestarian Global

KBAT:
 Menilai
 Menganalisis
 Mengaplikasi

STRATEGI Pdp:

 Pembelajaran
Kontekstual
 Belajar Cara Belajar
 Pembelajaran

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

Kontruktivisme
 Kecerdasan Pelbagai

PKJR 2.1 Jenis-jenis jalan raya HP PKJR: PKJR


TEMA 2: 2.1.3 Menjelaskan had laju kenderaan yang BAM m/s 2
Persekitaran Jalan Raya bergerak di setiap jalan. -Aktiviti 2

TAJUK – Had Laju di


Jalan Raya

STANDARD STANDARD
MINGGU TEMA / UNIT CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 1: KEMASYARAKATAN 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan EMK:
respons semasa berkomunikasi memberikan respons terhadap soalan
UNIT 3 dalam situasi formal dan tidak formal secara kritis
 Nilai Murni
Tajuk: 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan menganalisis
Masyarakat Berilmu karya sastera dan bukan kandungan teks karya sastera
sastera.
3.2.1 Membina dan menulis ayat dan
M 4,5
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan perenggan daripada bahan multimedia.
ayat yang bermakna. - Kerajinan
4.2.2 Menyanyikan lagu mengikut irama
4.2 Menghayati keindahan dan lagu rakyat, dan menjelaskan maksud lirik
kesantunan bahasa dalam bahan lagu.
sastera.
5.1.1 (iii) Memahami dan menggunakan
 Sains dan Teknologi
5.1 Memahami dan menggunakan kata ganti nama mengikut konteks tidak
golongan kata mengikut konteks. formal

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

 Kelestarian Global
 TMK

KBAT:
 Menganalisis
 Mengaplikasi

STRATEGI Pdp:
 Kecerdasan Pelbagai
 Belajar Cara Belajar
 Pembelajaran
Kontekstual

PKJR
HP PKJR:
TEMA 2: PKJR
2.1.4 Mendefinisi dan mengenal pasti
Persekitaran Jalan Raya BAM m/s 3
2.1 Jenis-jenis jalan raya perabot jalan raya iaitu pagar, pasu
-Aktiviti 3
bunga, rel adang, batas kebun, lampu
TAJUK – Persekitaran Jalan -buku latihan
jalan
Raya
CUTI TAHUN BARU CINA
(KUMPULAN A: 10 - 13 FEBRUARI 2021, KUMPULAN B: 10 - 13 FEBRUARI 2021)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M 6-7
Tema 2: 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menilai, dan EMK:
KESIHATAN DAN maklumat dan idea bagi pelbagai memberikan alasan tentang sesuatu
KEBERSIHAN tujuan. perkara secara bertatasusila mengikut
konteks.  Nilai Murni
UNIT 4 2.3 Membaca dan mengapresiasi
karya sastera dan bukan 2.3.1 Membaca dan menganalisis
Tajuk: sastera. kandungan teks karya bukan
Saya Sihat sastera.
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan
ayat yang bermakna. 3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman - Baik Hati
berdasarkan soalan bertumpu secara kritis - Kesyukuran
4.3 Menghasilkan bahan sastera dan kreatif. - Hormat-
dengan menyerapkan keindahan dan menghormati
kesantunan bahasa serta 4.3.1 Mengubah suai puisi secara - Rasional
mempersembahkannya secara berpandu, dan mempersembahkannya
kreatif. secara kreatif.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.1 (iv) Memahami dan menggunakan


PENDIDIKAN SIVIK golongan kata mengikut konteks. penjodoh bilangan mengikut konteks tidak
 Bahasa
FEBRUARI formal.

TEMA: 5.1.2 (i) Memahami dan menggunakan kata


HORMAT MENGHORMATI kerja aktif transitif mengikut konteks.
KBAT:

 Menilai
 Menganalisis
 Mengaplikasi

STRATEGI Pdp:

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

 Pembelajaran
Kontekstual
 Belajar Cara Belajar
 Kecerdasan Pelbagai
 Pembelajaran Masteri

PKJR 2.2 Prasarana jalan raya HP PKJR: PKJR


TEMA 2: 2.2.3 Mendefinisi dan mengenal pasti BAM m/s 4
Persekitaran Jalan Raya perabot jalan raya: -Aktiviti 4 A
PKJR – Perabot Jalan Raya • Pagar • Lampu jalan
• Rel hadang • Pasu bunga
• Batas kebun

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 2: 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza EMK:
KESIHATAN DAN maklumat dan idea bagi pelbagai maklumat tersurat dengan menggunakan  Nilai Murni:
KEBERSIHAN tujuan. idea yang kritis dan kreatif.

UNIT 5 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca karya sastera dengan gaya
karya sastera dan bukan penyampaian yang sesuai.
Tajuk: sastera.
Persekitaran Bersih Hidup 3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman - Bertanggungjawab
Ceria 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan berdasarkan soalan bercapah secara kritis
ayat yang bermakna. dan kreatif.

4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.2 Mengubah suai cerita secara


dengan menyerapkan keindahan dan berpandu, dan mempersembahkannya  Kelestarian Gobal
kesantunan bahasa serta secara kreatif.  Kreativiti & Inovasi
mempersembahkannya secara
kreatif. 5.1.2 (i) Memahami dan menggunakan KBAT:
M 7-8 kata kerja aktif tak transitif mengikut  Menilai
5.1 Memahami dan menggunakan konteks.  Menganalisis
golongan kata mengikut konteks.  Mengaplikasi

STRATEGI Pdp:
 Pembelajaran
Kontekstual
 Belajar Cara Belajar
 Kecerdasan Pelbagai
 Pembelajaran
Konstruktivisme

PKJR 2.2 Prasarana jalan raya HP PKJR: PKJR


TEMA 2: 2.2.3 Mendefinisi dan mengenal pasti BAM m/s 5
Persekitaran Jalan Raya perabot jalan raya: -Aktiviti 4 B
PKJR – Perabot Jalan Raya • Pagar • Lampu jalan
• Rel hadang • Pasu bunga
• Batas kebun

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M 8,9
Tema 2: 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menjelaskan dan membanding EMK:
KESIHATAN DAN maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. beza maklumat tersirat dengan  Nilai Murni:
KEBERSIHAN menggunakan idea yang kritis dan
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya kreatif.
UNIT 6 sastera dan bukan sastera.
2.3.2 Membaca karya bukan sastera
Tajuk: 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan gaya penyampaian yang
Pilih Gaya Hidup Sihat yang bermakna. sesuai. - Rasional,
- Kasih Sayang
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 3.2.3 Menganalisis dan mencatat
menyerapkan keindahan dan kesantunan maklumat tentang sesuatu perkara
bahasa serta mempersembahkannya yang dirujuk.
secara kreatif.
4.3.3 Mengubah suai seni kata lagu  Kelestarian Global
5.1 Memahami dan menggunakan dan mempersembahkannya secara  Kreativiti & Inovasi
golongan kata mengikut konteks. kreatif.
KBAT: -
5.1.2 (ii) Memahami dan
menggunakan kata kerja pasif
mengikut konteks.
 Menganalisis
 Mengaplikasi

STRATEGI Pdp:

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

 Pembelajaran
Kontekstual
 Kecerdasan Pelbagai
 Pembelajaran
Konstruktivisme

PKJR PKJR
TEMA 2: HP PKJR: BAM m/s 6
Persekitaran Jalan Raya 2.3.3 Mengenal pasti tanda isyarat -Aktiviti 5 A (M8)
2.3 Isyarat keselamatan jalan raya.
dan fungsinya untuk meningkatkan
TAJUK – Isyarat keselamatan pejalan kaki BAM m/s 7
Keselamatan Jalan Raya -Aktiviti 5 A (M9)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M 10-11
Tema 3: 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan EMK:
KESELAMATAN maklumat dan idea bagi pelbagai penjelasan.
tujuan.
UNIT 7 2.1.1 Membaca dan memahami petikan  Nilai Murni
2.1 Asas membaca dan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang
Tajuk: Waspada Selalu memahami. sesuai. .

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.4 Menulis ayat dalam perenggan yang
ayat yang bermakna. diimlakkan.
- Rasional
4.4 Mengaplikasikan, menghayati 4.4.1 Mengenal, mengecam, dan menyebut - Kasih Sayang
dan menghasilkan unsur huruf tunggal yang ditulis mengikut tulisan
keindahan dalam seni tulisan jawi. jawi dalam simpulan bahasa dan
mempersembahkannya.
5.1 Memahami dan
PENDIDIKAN SIVIK (MAC) menggunakan golongan kata 5.1.3 (i) Memahami dan menggunakan kata
 Bahasa
mengikut konteks. adjektif cara mengikut konteks.
TEMA:
BERTANGGUNGJAWAB 5.1.3 (ii) Memahami dan menggunakan kata
adjektif perasaan mengikut konteks.
KBAT:

 Mengaplikasi
 Menganalisis

STRATEGI Pdp:

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

 Kecerdasan Pelbagai
 Belajar Cara Belajar

PKJR
TEMA 2:
Persekitaran Jalan Raya HP PKJR:
PKJR
2.3 Isyarat keselamatan jalan 2.3.4 Mengenal pasti tanda isyarat dan
BAM m/s 8
TAJUK – Isyarat raya. fungsinya untuk meningkatkan keselamatan
-Aktiviti 6
Keselamatan untuk penunggang basikal.
Penunggang Basikal

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


(KUMPULAN A: 26.03.2021 – 03.04.2021, KUMPULAN B: 27.03.2021 – 04.04.2021)

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M 11-12
Tema 3: 1.3 Bercerita, dan menceritakan perkara 1.3.1 Bercerita dengan sebutan dan EMK:
KESELAMATAN yang didengar, ditonton dan dibaca intonasi yang sesuai.
dengan sebutan dan intonasi yang betul.
UNIT 8 2.2.1 Membaca dan memahami  Nilai Murni:
2.2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik daripada multimedia
Tajuk: bahan multimedia. untuk membuat gambaran.
Hargai Diri
3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan
penulisan imaginatif.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

4.4 Mengaplikasikan, menghayati dan 4.4.2 Mempersembahkan keindahan


menghasilkan unsur keindahan dalam seni tulisan jawi melalui simpulan
seni tulisan jawi. bahasa. - Kasih Sayang
- Rasional
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.3 (iii) Memahami dan - Semangat
golongan kata mengikut konteks. menggunakan kata adjektif Bermasyarakat
pancaindera mengikut konteks.

5.1.3 (iv) Memahami dan


menggunakan kata adjektif cara
mengikut konteks.
 Bahasa

KBAT:

 Mengaplikasi
 Menganalisis

STRATEGI Pdp:

 Kecerdasan Pelbagai
 Kajian Masa Depan
 Pembelajaran
Kontekstual
 Belajar Cara Belajar
 Pembelajaran
Konstruktivisme

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

PKJR
TEMA 2: HP PKJR:
PKJR
Persekitaran Jalan Raya 2.3.5 Menerangkan akibat tidak
2.3 Isyarat Keselamatan Jalan Raya BAM m/s 9
TAJUK – Akibat Tidak mematuhi isyarat keselamatan jalan
-Aktiviti 7
Mematuhi Isyarat raya.
Keselamatan Jalan Raya

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 3: 1.3 Bercerita, dan menceritakan 1.3.2 Menceritakan sesuatu bahan yang EMK:
KESELAMATAN perkara yang didengar, ditonton dan ditonton dengan sebutan dan intonasi yang
dibaca dengan sebutan dan intonasi sesuai.
UNIT 9 yang betul.  Nilai Murni: Rasional,
2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan
Tajuk: 2.3 Membaca dan mengapresiasi teks karya sastera.
Patuh dan Selamat karya sastera dan bukan
sastera. 3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan
penulisan deskriptif.
3.3 Menghasilkan penulisan. - Kasih Sayang
5.1.4 (i) Memahami dan menggunakan kata - Semangat
5.1 Memahami dan hubung mengikut konteks. Bermasyarakat
M 12-13
menggunakan golongan kata
mengikut konteks. 5.1.4 (ii) Memahami dan menggunakan kata
sendi nama mengikut konteks.
KBAT:

 Menganalisis
 Menilai
 Mengaplikasi

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

STRATEGI Pdp:

 Kecerdasan Pelbagai
 Belajar Cara Belajar

PKJR
TEMA 2: PKJR
Persekitaran Jalan Raya HP PKJR: BAM m/s 10
2.3 Isyarat Keselamatan Jalan Raya 2.3.5 Menerangkan akibat tidak mematuhi -Aktiviti 8A (M12)
(Salin semula)
TAJUK – Patuhi Lampu isyarat keselamatan jalan raya.
Isyarat
BAM m/s 11
-Aktiviti 8B (M13)

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M 14-15
Tema 4: 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, EMK:
KEBUDAYAAN, KESENIAN respons semasa berkomunikasi dan menyebut sesuatu yang diujarkan
DAN ESTETIKA dalam situasi formal dan tidak semula dalam situasi tidak formal.
formal.  Nilai murni:
UNIT 10 2.3.1 Membaca dan menganalisis
2.3 Membaca dan mengapresiasi kandungan teks karya bukan sastera.
Tajuk: Semarakkan Budaya karya sastera dan bukan sastera.
Kita 3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

3.3 Menghasilkan penulisan. daripada aspek ejaan, tanda baca dan


penggunaan imbuhan.
4.1 Megaplikasikan unsur keindahan - Hormat-menghormati
dan kesantunan bahasa dalam bahan 4.1.1 Bercerita dan mengujarkan dialog - Patriotisme,
sastera. yang mengandungi peribahasa. - Hemah tinggi
- Kerajinan
PENDIDIKAN SIVIK (APRIL) 5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 (iii) Memahami dan menggunakan
golongan kata mengikut konteks. kata nafi mengikut konteks.
TEMA: KEGEMBIRAAN
KBAT:

 Menganalisis
 Mengaplikasi

STRATEGI Pdp:

 Kecerdasan Pelbagai
 Belajar Cara Belajar

PKJR PKJR
TEMA 2: HP PKJR: BAM m/s 12
Persekitaran Jalan Raya 2.4.2 Memberi penerangan tentang -Aktiviti 9
2.4 Aliran lalu lintas
isyarat keselamatan yang mengawal
TAJUK-Isyarat Peronda aliran lalu lintas
Lintasan Sekolah

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M 15-16
Tema 4: 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami dan EMK:
KEBUDAYAAN, KESENIAN semasa berkomunikasi dalam situasi memberikan respons terhadap ujaran
DAN ESTETIKA formal dan tidak formal. yang terdapat dalam situasi tidak
formal.  Nilai murni:
UNIT 11 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya
sastera dan bukan sastera. 2.3.2 Membaca karya sastera dengan
Tajuk: gaya penyampaian yang sesuai.
Indah Seni Sepanjang Zaman 3.3 Menghasilkan penulisan.
3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat
5.2 Memahami dan menggunakan daripada aspek penggunaan imbuhan. - Kasih Sayang
bentuk kata mengikut konteks. - Semangat Patriotisme
5.2.1(i) Memahami dan menggunakan - Semangat
kata berimbuhan awalan mengikut Bermasyarakat
konteks. - Kerajinan

5.2.1(ii) Memahami dan menggunakan


kata berimbuhan akhiran mengikut
konteks. KBAT

 Menilai
 Menganalisis
 Mencipta
 Mengaplikasi

STRATEGI Pdp:

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

 Kecerdasan Pelbagai
 Belajar Cara Belajar

PKJR
TEMA 2: HP PKJR:
Persekitaran Jalan Raya 2.4.3 Menerangkan waktu/masa PKJR
2.4 Aliran lalu lintas boleh mempengaruhi kesesakan BAM m/s 13
TAJUK- Pengaruh Waktu trafikdan keselematan pengguna -Aktiviti 10
Terhadap Kesesakan Lalu jalan raya.
Lintas

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI


(KUMPULAN A: 11 - 14 MEI 2021, KUMPULAN B: 11 - 14 MEI 2021)

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

M 17-18 Tema 4: 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan memberikan EMK:
KEBUDAYAAN, KESENIAN respons semasa berkomunikasi respons terhadap soalan secara kritis.
DAN ESTETIKA dalam situasi formal dan tidak
formal. 2.3.2 Membaca karya bukan sastera dengan  Nilai murni:
UNIT 12 gaya penyampaian yang sesuai.
2.3 Membaca dan mengapresiasi
Tajuk: karya sastera dan bukan sastera. 3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat daripada
Adat Dijunjung Budaya aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan
Disanjung 3.3 Menghasilkan penulisan. imbuhan.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

4.2 Menghayati keindahan dan . 4.2.1 Melafazkan dan menjelaskan maksud


kesantunan bahasa dalam bahan sajak.
PENDIDIKAN SIVIK (MEI) sastera. - Semangat Patriotisme
5.2.1 (iii) Memahami dan menggunakan kata - Semangat
TEMA: KASIH SAYANG 5.2 Memahami dan menggunakan berimbuhan apitan mengikut konteks. Bermasyarakat
bentuk kata mengikut konteks.

4.4 Melintas dengan Selamat

 Keusahawanan

KBAT

 Menilai
 Menganalisis
Mengaplikasi

STRATEGI Pdp:

 Belajar Cara Belajar


 Kecerdasan Pelbagai
 Pembelajaran
Kontruktivisme

PKJR 3.1 Mengetahui tentang HP PKJR PKJR


TEMA 3 peraturan dan undang-undang 3.1.4 Menjelaskan peraturan dan undang- BAM m/s 14

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

Peraturan dan
undang-undang
jalan raya -Aktiviti 11 (A)
jalan raya serta menggunakannya undang jalan raya di persekitaran mereka
TAJUK- Akibat Tidak BAM m/s 15
Mematuhi Peraturan dan -Aktiviti 11(B)
Undang-undang Jalan
Raya
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
(KUMPULAN A: 28.05.2021 – 12.06.2021, KUMPULAN B: 29.05.2021 – 13.06.2021)

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M 19
Tema 5: 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menilai dan EMK:
JATI DIRI, PATRIOTISEME & maklumat dan idea bagi pelbagai memberikan alasan tentang sesuatu
KEWARGANEGARAAN tujuan. perkara secara bertatasusila mengikut
konteks.  Nilai Murni:
UNIT 13 2.1 Asas membaca dan memahami.
2.1.1 Membaca dan memahami
Tajuk: 3.1 Asas menulis petikan dengan sebutan yang betul
Jadikan Inspirasi dan intonasi yang sesuai.
4.2 Menghayati keindahan dan
kesantunan bahasa dalam bahan 3.1.1 Menulis secara mekanis - Hemah tinggi
sastera. menggunakan tulisan berangkai dalam - Kerajinan
bentuk ayat. - Kesyukuran
5.2 Memahami dan menggunakan Baik hati
bentuk 4.2.2 Menyanyikan lagu mengikut
kata mengikut konteks. irama lagu rakyat, dan menjelaskan
maksud lirik lagu.

5.2.2 (i)(ii) Memahami dan


 Kreativiti dan Inovasi
menggunakan kata majmuk bebas
dan kata majmuk mantap mengikut
konteks;

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

KBAT:

 Mengaplikasi
 Menganalisis

STRATEGI Pdp:

 Kecerdasan Pelbagai
 Belajar Cara Belajar,
Pembelajaran
Kontekstual

PKJR HP PKJR
TEMA 4 4.4.1 Mengenal pasti dan
PKJR
Tingkah Laku Pejalan Kaki menerangkan bahagian-bahagian
4.4 Melintas dengan selamat BAM m/s 16
persekitaran jalan raya yang dapat
- Aktiviti 12
TAJUK- Melintas secara meningkatkan keselamatan sewaktu
selamat melintas.

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD CATATAN


PEMBELAJARAN
M 20-21
Tema 5: 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menjelaskan dan membanding EMK:
JATI DIRI, PATRIOTISEME & maklumat dan idea bagi pelbagai beza maklumat tersurat dan tersirat
KEWARGANEGARAAN tujuan. dengan

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

menggunakan idea yang kritis dan


UNIT 14 2.2 Membaca, memahami, dan menaakul kreatif.
bahan multimedia.  Nilai Murni:
Tajuk: 2.2.1 Membaca dan memahami bahan
Demi Tanah Airku 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat grafik daripada multimedia untuk
yang membuat gambaran.
bermakna.
3.2.2 Menghasilkan jawapan
5.2 Memahami dan menggunakan pemahaman berdasarkan soalan - Patriotisme
bentuk kata mengikut konteks. bertumpu dan bercapah secara kritis - Kerjasama
dan kreatif

PENDIDIKAN SIVIK (JUN) 5.2.3 (i) Memahami dan menggunakan


kata ganda penuh mengikut konteks. KBAT:
TEMA:
HORMAT MENGHORMATI 5.2.3 (ii) Memahami dan
menggunakan kata ganda separa
mengikut konteks.  Menganalisis
 Menilai Mengaplikasi

STRATEGI Pdp:

 Kecerdasan Pelbagai
 Belajar Cara Celajar
 Pembelajaran
Kontekstual

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

PKJR HP PKJR
TEMA 4 PKJR
Tingkah Laku Pejalan Kaki 4.4 Melintas dengan selamat 4.4.3 Menyatakan langkah-langkah BAM m/s 17
untuk menangani situasi rumit ketika - Aktiviti 13
Berfikir Sebelum Melintas melintas.

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 5: 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.3 Bersoal jawab untuk EMK:
JATI DIRI, PATRIOTISEME & maklumat dan idea bagi pelbagai mendapatkan penjelasan.
KEWARGANEGARAAN tujuan.
2.3.1 Membaca dan menganalisis  Nilai murni:
UNIT 15 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya kandungan teks karya sastera.
sastera dan bukan sastera.
Tajuk: 3.2.4 Menulis ayat dalam perenggan
Aku Anak Watan 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang diimlakkan.
yang
bermakna. 4.3.1 Mengubah suai puisi secara - Bertanggungjawab
M 21-22
berpandu, dan mempersembahkannya - Patriotisme
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan secara kreatif. - Prihatin
menyerapkan keindahan dan kesantunan
bahasa serta mempersembahkannya 5.2.2 (i)(ii) Memahami dan
secara kreatif. menggunakan kata majmuk bebas dan
kata majmuk mantap mengikut KBAT:
5.2 Memahami dan menggunakan konteks;
bentuk kata mengikut konteks.
5.3.1 Memahami dan membina
 Menganalisis
5.3 Memahami dan membina ayat pelbagai ayat tunggal mengikut
mengikut konteks. konteks.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

 Mengaplikasi
peta iThink

STRATEGI Pdp:

 Kecerdasan Pelbagai
 Belajar Cara Celajar
 Pembelajaran
Konstruktivisme

PKJR
PKJR
TEMA 4 HP PKJR
BAM m/s 18
Tingkah Laku Pejalan Kaki 4.4 Melintas dengan selamat 4.4.4 Mengetahui lima langlah untuk
-Aktiviti 14 (M20)
melintas jalan dengan selamat.
Berfikir Sebelum Melintas

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

EMK:
Tema 6: 1.3 Bercerita, dan menceritakan perkara 1.3.1 Bercerita dengan sebutan dan
SAINS ,TEKNOLOGI DAN yang didengar, ditonton dan dibaca intonasi yang sesuai.
INOVASI dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2.3.1 Membaca dan menganalisis  Sains dan Teknologi
UNIT 16 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya kandungan teks karya bukan sastera.  Sains Teknologi dan
Tajuk: sastera dan bukan sastera Inovasi
Kehebatan Sains 3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan  TMK
3.3 Menghasilkan penulisan penulisan imaginatif .  Kreativiti dan Inovasi
 Nilai Murni
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan membina
mengikut konteks. pelbagai ayat majmuk mengikut
konteks.

Tajuk : Fikirkan Boleh 5.3.2 (i) Memahami dan membina ayat


penyata mengikut konteks. - Bersyukur

Konteks :Diri, Sekolah, Masyarakat


KBAT:
M 23

 Mengaplikasi
 Mencipta
 Mempelbagaikan

STRATEGI Pdp:

 Kecerdasan Pelbagai
 Pembelajaran Masteri
 Pembelajaran
Konstruktivisme
 Pembelajaran
Konstekstual

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

PKJR
TEMA 5
Tingkah laku penunggang
HP PKJR PKJR
basikal
5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.4 Menyatakan peraturan dan BAM m/s 19
undang-undang ketika berbasikal. -Aktiviti 15 (M21)
Isyarat Tangan Penunggang
Basikal

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (SELEPAS MINGGU KE 23)


(KUMPULAN A: 16.07.2021 – 24.07.2021, KUMPULAN B: 17.07.2021 – 25.07.2021)

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M 24-25
Tema 6: 1.3 Bercerita, dan menceritakan perkara 1.3.2 Menceritakan sesuatu bahan EMK:
SAINS ,TEKNOLOGI DAN yang didengar, ditonton dan dibaca yang ditonton dengan sebutan dan
INOVASI dengan sebutan dan intonasi yang betul intonasi yang sesuai
 STEM
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya2.3.2 Membaca karya sastera dengan  TMK
UNIT 17 sastera dan bukan sastera gaya penyampaian yang sesuai  Sains dan Teknologi
 Kreativiti dan Inovasi
Tajuk: 3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat
 Pendidikan
Teknologi dalam Kehidupan daripada aspek ejaan, tanda baca dan
Keselamatan Jalan Raya
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan penggunaan imbuhan.
menyerapkan keindahan dan kesantunan
bahasa serta mempersembahkannya 4.3.2 Mengubah suai cerita secara
secara kreatif. berpandu, dan mempersembahkannya
secara kreatif KBAT: -
5.3 Memahami dan membina ayat
mengikut konteks 5.3.2 Memahami dan membina ayat
PENDIDIKAN SIVIK (JULAI) tanya mengikut konteks.
6.1 Tingkah laku yang selamat dan

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

TEMA: tanggungjawan seseorang penumpang 5.3.3 Memahami dan membina ayat.


BERTANGGUNGJAWAB
 Mengaplikasi
 Menganalisis

STRATEGI Pdp :

 Kecerdasan Pelbagai
 Pembelajaran Masteri,
 Pembelajaran
Konstruktivisme
 Belajar Cara Belajar
 Kajian Masa Depan

PKJR
TEMA 5
Tingkah laku penunggang HP PKJR PKJR
basikal 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.5 Menunjukkan cara menunggang BAM m/s 20
basikal yang selamat -Aktiviti 16 (M22)
Berbasikal Secara Selamat

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M 25-26
Tema 6: 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, dan EMK:
SAINS ,TEKNOLOGI DAN respons semasa berkomunikasi menyebut sesuatu yang diujarkan semula dalam
INOVASI dalam situasi formal dan tidak situasi tidak formal.
formal  Kreativiti dan Inovasi,

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

UNIT 18 2.3.2 Membaca karya bukan sastera dengan gaya


2.3 Membaca dan mengapresiasi penyampaian yang sesuai.
Tajuk: karya sastera dan bukan sastera  Sains dan Teknologi
Inovasi Untuk Kita 3.2.1 Membina dan menulis ayat, dan perenggan  TMK
3.2 Menulis perkataan, frasa, daripada bahan multimedia  Kewangan
dan ayat yang bermakna
5.3.4 Memahami dan membina ayat susunan biasa
dan susunan songsang.
5.3 Memahami dan membina
ayat mengikut konteks 5.1.1 (i,ii,iii,iv) Memahami dan menggunakan kata KBAT:
nama am, kata nama khas, kata ganti nama dan
5.1 Memahami dan penjodoh bilangan mengikut konteks tidak formal.
menggunakan golongan kata  Menilai
mengikut konteks 6.1.2 Menjelaskan cara penumpang boleh  Mengaplikasi
menyumbang kepada keselamatan orang lain.  Menganalisis

STRATEGI Pdp:

 Kecerdasan Pelbagai
 Belajar Cara Belajar
 Pembelajaran
Konstekstual
 Pembelajaran Masteri

PKJR
TEMA 6 PKJR
TINGKAH LAKU BAM m/s 21
HP PKJR
PENUMPANG 6.1 Tingkah laku yang selamat - Aktiviti 17 (M23)
6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi
dan tanggungjawab seseorang
penumpang yang selamat dan bertanggungjawab.
Tingkah Laku Penumpang penumpang BAM m/s 22
yang Bertanggungjawab - Aktiviti 18 (M24)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M 27-28 Tema 7:
PERTANIAN DAN 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan EMK:
PENTERNAKAN respons semasa berkomunikasi respons terhadap ujaran yang terdapat dalam
dalam situasi formal dan tidak situasi tidak formal.
UNIT 19 formal.  Sains dan Teknologi
2.3.2 Membaca karya sastera dan karya bukan  Bahasa
Tajuk:Kreatifnya Petani 2.3 Membaca dan mengapresiasi sastera dengan gaya penyampaian yang sesuai.  Kreativiti dan Inovasi
Kita karya sastera dan bukan sastera.  Keusahawanan
3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman
 Nilai murni:
3.2 Menulis perkataan, frasa, berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah
dan ayat yang bermakna secara kritis dan kreatif.

4.4 Mengaplikasikan, 4.4.1 Mengenal, mengecam, dan menyebut huruf


menghayati dan menghasilkan tunggal yang ditulis mengikut tulisan jawi dalam
unsur keindahan dalam seni simpulan bahasa dan mempersembahkannya. - Berhemah Tinggi
tulisan jawi
4.4.2 Mempersembahkan keindahan seni tulisan
5.1 Memahami dan jawi melalui simpulan bahasa.
menggunakan golongan kata KBAT:
mengikut konteks 5.1.2 (i) Memahami dan menggunakan kata kerja
aktif transitif dan tak transitif mengikut konteks.

 Mengaplikasi
 Menganalisis

STRATEGI Pdp:

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

 Kecerdasan Pelbagai
 Pembelajaran
Konstuktivisme
 Belajar Cara Belajar
 Kajian Masa Depan

PKJR TEMA 6
TINGKAH LAKU
PENUMPANG HP PKJR
6.2.2 Menyenaraikan dan membincangkan PKJR
PKJR – Jenis-jenis Alat pelbagai jenis alat penahan untuk penumpang BAM m/s 23
6.2 Penggunaan alat penahan
Penahan berlainan usia dan menerangkan kesesuaian setiap Aktiviti 19
satunya.

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M 28-29
Tema 7: 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan memberikan EMK :
PERTANIAN DAN respons semasa berkomunikasi dalam respons terhadap soalan secara kritis.
PENTERNAKAN situasi formal dan tidak formal.
2.1.1 Membaca dan memahami petikan  Keusahawanan
UNIT 20 : 2.1 Asas membaca dan memahami. dengan sebutan yang betul dan intonasi yang  Kreativiti dan Inovasi
Tajuk : Mari Bertani sesuai.  Nilai murni:
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat
yang bermakna. 3.2.3 Menganalisis dan mencatat maklumat
tentang sesuatu perkara yang dirujuk.
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata mengikut konteks. 5.1.3 (i)(ii) Memahami dan menggunakan kata
adjektif cara dan perasaan mengikut konteks.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

PENDIDIKAN SIVIK 5.1.3 (iii)(iv) Memahami dan menggunakan kata


(OGOS) adjektif waktu dan pancaindera mengikut - Baik Hati
konteks. - Rasional
TEMA: - Bersyukur
KEGEMBIRAAN
KBAT :
 Menilai
 Mengaplikasi
 Menganalisis

STRATEGI Pdp:
 Pembelajaran
Konstruktivisme
 Pembelajaran
Konstektual

PKJR TEMA 6
HP PKJR
TINGKAH LAKU
6.2.4 Membincangkan tanggungjawab PKJR
PENUMPANG
penumpang supaya memakai tali pinggang BAM m/s 24
6.2 Penggunaan alat penahan
keledar dengan betulnya. Aktiviti 20
Penggunaan tali
pinggang keledar.

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M 29

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat 1.2.1 Bertutur untuk menilai, dan EMK :
dan idea bagi pelbagai tujuan. memberikan alasan tentang sesuatu perkara
Tema 7: secara bertatasusila mengikut konteks.
PERTANIAN DAN 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya
PENTERNAKAN sastera dan bukan sastera. 2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan  Kreativiti dan Inovasi
teks karya sastera dan karya bukan sastera.  Kelasterian Global
Unit 21 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang  Teknologi Maklumat
bermakna 3.2.4 Menulis ayat dalam perenggan yang dan Komunikasi
Tajuk : diimlakkan.  Nilai Murni :
Ternakan Jana Pendapatan 4.4 Mengaplikasikan, menghayati dan
menghasilkan unsur keindahan dalam seni 4.4.1 Mengenal, mengecam, dan menyebut
tulisan jawi. huruf tunggal yang ditulis mengikut tulisan
jawi dalam simpulan bahasa dan
5.1 Memahami dan menggunakan golongan mempersembahkannya.
kata mengikut konteks. - Rasional
5.1.4 (i)(ii) Memahami dan menggunakan - Keberanian
kata hubung dan kata sendi nama mengikut
konteks;

6.2.4 Membincangkan tanggungjawab


penumpang supaya memakai tali pinggang KBAT :
keledar dengan betulnya.

 Menilai
 Menganalisis
 Mengaplikasi

STRATEGI Pdp:

 Pembelajaran
Konstektual
 Belajar Cara Belajar
 Kecerdasan Pelbagai
 Pembelajaran
Konstruktivisme

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

PKJR TEMA 6 HP PKJR


PKJR
TINGKAH LAKU PENUMPANG 6.2.4 Membincangkan tanggungjawab
6.2 Penggunaan alat penahan BAM m/s 25
penumpang supaya memakai tali pinggang
Aktiviti 21
Penggunaan alat penahan keledar dengan betulnya.

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M 30
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menilai, dan EMK :
maklumat dan idea bagi pelbagai memberikan alasan tentang sesuatu
Tema 7: tujuan. perkara secara bertatasusila mengikut
PERTANIAN DAN konteks.  Kreativiti dan Inovasi
PENTERNAKAN 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya  Kelasterian Global
sastera dan bukan sastera. 2.3.1 Membaca dan menganalisis  Teknologi Maklumat
Unit 21 kandungan teks karya sastera dan karya dan Komunikasi
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat bukan sastera.  Nilai Murni :
Tajuk : yang bermakna
Ternakan Jana Pendapatan 3.2.3 Menganalisis dan mencatat
4.4 Mengaplikasikan, menghayati dan maklumat tentang sesuatu perkara yang
menghasilkan unsur keindahan dalam dirujuk.
seni tulisan jawi.
3.2.4 Menulis ayat dalam perenggan - Rasional
5.1 Memahami dan menggunakan yang diimlakkan. - Keberanian
golongan kata mengikut konteks.
4.4.1 Mengenal, mengecam, dan
menyebut huruf tunggal yang ditulis
mengikut tulisan jawi dalam simpulan KBAT :
bahasa dan mempersembahkannya.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

5.1.4 (i)(ii) Memahami dan menggunakan


kata hubung dan kata sendi nama
mengikut konteks;.  Menilai
 Menganalisis
 Mengaplikasi

STRATEGI Pdp:

 Pembelajaran
Konstektual
 Belajar Cara Belajar
 Kecerdasan Pelbagai
 Pembelajaran
Konstruktivisme

PKJR TEMA 6 HP PKJR


TINGKAH LAKU
PKJR
PENUMPANG 6.2.6 Menerangkan akibat kepada
BAM m/s 26
6.2 Penggunaan alat penahan penumpang di dalam kenderaan apabila
Aktiviti 22
Akibat Tidak Menggunakan kenderaan tersebut membelok dengan
Alat Penahan tajam atau melanggar objek.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 10.09.2021 - 18.09.2021, KUMPULAN B: 10.09.2021 - 18.09.2021)

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M 31
Tema 8: 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza EMK:
EKONOMI, menyampaikan maklumat tersurat dengan menggunakan idea

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

KEUSAHAWANAN DAN maklumat dan idea bagi yang kritis dan kreatif.
PENGURUSAN KEWANGAN pelbagai tujuan.
2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan  TMK
UNIT 22 2.3 Membaca dan teks karya sastera dan karya bukan sastera.  Kreativiti dan Inovasi
mengapresiasi karya sastera  Keusahawanan
Tajuk: dan bukan sastera. 3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan penulisan  Kelestarian Global
Menjanakan Ekonomi imaginatif.
 Nilai Murni :
3.3 Menghasilkan penulisan.
4.4.2 Mempersembahkan keindahan seni
4.4 Mengaplikasikan, tulisan jawi melalui simpulan bahasa.
menghayati dan menghasilkan
unsur keindahan dalam seni 5.1.4 (iii)(iv) Memahami dan menggunakan kata
khat. nafi dan kata bilangan tugas mengikut konteks. - Baik Hati

5.1 Memahami dan 5.2.1 (i)(ii)(iii) Memahami dan menggunakan


menggunakan golongan kata kata berimbuhan awalan,akhiran dan apitan
mengikut konteks. mengikut konteks. KBAT: -

5.2 Memahami dan


menggunakan bentuk kata
mengikut konteks.  Menilai
 Menganalisis
 Mencipta
 Mengaplikasi

STRATEGI Pdp:

 Kecerdasan Pelbagai
 Belajar Cara Belajar
 Pembelajaran
Konstruktivisme
 Pembelajaran

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

Konstektual

PKJR TEMA 6
TINGKAH LAKU
PKJR
PENUMPANG 6.3.1 Membincangkan kepentingan pemakaian
BAM m/s 27
6.3 Penggunaan Topi Keledar topi keledar dengan betulnya untuk melindungi
Aktiviti 23 (A)
Kepentingan pemakaian pembonceng.
topi keledar

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M 32
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza EMK:
Tema 8: maklumat dan idea bagi pelbagai maklumat tersirat dengan menggunakan
EKONOMI, tujuan. idea yang kritis dan kreatif.
KEUSAHAWANAN DAN  Keusahawanan
PENGURUSAN KEWANGAN 2.3.2 Membaca karya sastera dan karya  Kreativiti dan Inovasi
2.3 Membaca dan mengapresiasi bukan sastera dengan gaya penyampaian  Kelestraian Global
UNIT 23 karya sastera dan bukan sastera. yang sesuai.

Tajuk:
Usahawan Kita 3.3 Menghasilkan penulisan.
3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan KBAT:
penulisan deskriptif.
5.2 Memahami dan menggunakan
bentuk kata mengikut konteks. 5.2.2 (i) Memahami dan menggunakan kata  Menilai
majmuk bebas mengikut konteks

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

PENDIDIKAN SIVIK (SEPT) 5.2.2 (ii) Memahami dan menggunakan kata


majmuk mantap mengikut konteks.
TEMA: KASIH SAYANG  Mengaplikasi
 Menganalisis

STRATEGI Pdp:

 Kecerdasan Pelbagai
 Pembelajaran
Konstruktivisme
 Pembelajaran Masteri

PKJR TEMA 6
TINGKAH LAKU PENUMPANG PKJR
6.3.1 Membincangkan kepentingan
BAM m/s 27
6.3 Penggunaan Topi Keledar pemakaian topi keledar dengan betulnya
Kepentingan pemakaian topi Aktiviti 23 (B)
untuk melindungi pembonceng.
keledar

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M 33-34
Tema 8: 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan EMK:

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

EKONOMI, menyampaikan maklumat dan penjelasan.


KEUSAHAWANAN DAN idea bagi pelbagai tujuan.
PENGURUSAN KEWANGAN  Kewangan
2.3 Membaca dan  Pendidikan Kewangan
UNIT 24 mengapresiasi karya sastera 2.3.2 Membaca karya sastera dan karya bukan  Nilai Murni :
dan bukan sastera. sastera dengan gaya penyampaian yang sesuai.
Tajuk:
Pengurusan Perbelanjaan
3.3 Menghasilkan penulisan.
3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat daripada
aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan - Bertanggungjawab
5.2 Memahami dan imbuhan.
menggunakan bentuk kata
mengikut konteks. 5.2.3 (i) Memahami dan menggunakan kata
ganda separa mengikut konteks; KBAT: -
5.3 Memahami dan membina
ayat mengikut konteks.
5.3.1 Memahami dan membina pelbagai ayat
tunggal dan ayat majmuk mengikut konteks.  Menganalisis
 Mengaplikasi

STRATEGI Pdp:

 Kecerdasan
 Pelbagai
 Belajar Cara Belajar
 Pembelajaran Masteri

PKJR HP PKJR PKJR

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

TEMA 6 6.3 Penggunaan topi keledar 6.3.2 Menerangkan cara pemakaian topi keledar BAM m/s 28
TINGKAH LAKU PENUMPANG yang betul. - Aktiviti 24 (31)

Cara Memakai Topi Keledar 6.3.3 Kepentingan memakai topi keledar yang BAM m/s 29
sesuai - Aktiviti 25 (32)

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M 35 Tema 9:
INTEGRITI 1.3 Bercerita, dan menceritakan 1.3.1 Bercerita dengan sebutan dan EMK:
perkara yang didengar, ditonton dan intonasi yang sesuai.
UNIT 25 dibaca dengan sebutan dan intonasi
yang betul. 2.1.1 Membaca dan memahami petikan  Nilai murni:
Tajuk: dengan sebutan yang betul dan intonasi
Tanggungjawab Digalas 2.1 Asas membaca dan memahami. yang sesuai.

3.1.1 Menulis secara mekanis


menggunakan tulisan berangkai dalam
bentuk ayat. - Prihati
3.1 Asas Menulis - Baik Hati
4.1.1 Bercerita dan mengujarkan dialog - Bertanggungjawab
yang mengandungi peribahasa. - Kejujuran
- Patriotisme
4.1 Mengaplikasikan unsur 5.3.2 (i)(ii) Memahami dan membina ayat
keindahan dan kesantunan bahasa penyata dan ayat tanya mengikut konteks.
dalam bahan sastera.
5.3.3 Memahami dan membina ayat. KBAT:
5.3 Memahami dan membina ayat
mengikut konteks.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

 Mengaplikasi
 Menilai

STRATEGI Pdp:

 Pembelajaran
Konstekstual
 Belajar Cara Belajar
 Kecerdasan Pelbagai

PKJR
HP PKJR PKJR
TEMA 6
6.3.4 Menunjukkan kepekaan tentang BAM m/s 30
TINGKAH LAKU PENUMPANG
6.3 Penggunaan Topi Keledar kepentingan dan strategi untuk membuat - Aktiviti 26 (A)
orang lain peka tentang penggunaan topi
Kesedaran Pemakaian Topi
keledar dengan betulnya.
Keledar yang Selamat

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M 36-37 Tema 9:
INTEGRITI 1.3 Bercerita, dan menceritakan 1.3.2 Menceritakan sesuatu bahan yang EMK:
perkara yang didengar, ditonton dan ditonton dengan sebutan dan intonasi yang
UNIT 26 dibaca dengan sebutan dan intonasi sesuai.
yang betul.
Tajuk:

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

Ibarat Pedang 2.2 Membaca, memahami, dan


menaakul bahan multimedia.
Tajuk Kecil: 2.2.1 Membaca dan memahami bahan  Kreativiti dan Inovasi
Hari Minggu Saya 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan grafik daripada multimedia untuk membuat  TMK
ayat yang bermakna. gambaran.  Kelestarian Global
Rancang Masa Cuti  Nilai Murni:
5.3 Memahami dan membina ayat
Kejayaanku mengikut konteks. 3.2.1 Membina dan menulis ayat dan
perenggan daripada bahan multimedia.
Kuiz Pintar Ayat 5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata mengikut konteks.
Dedikasi Penjaga Jam 5.3.4 Memahami dan membina ayat - Bekerjasama
susunan biasa dan ayat susunan songsang. - Bertanggungjawab

5.1.2 (i)(ii) Memahami dan menggunakan


PENDIDIKAN SIVIK kata kerja aktif dan kata kerja pasif
OKTOBER mengikut konteks; KBAT:

TEMA:
HORMAT MENGHORMATI
 Mengaplikasi
 Menganalisis

STRATEGI Pdp:

 Kecerdasan Pelbagai
 Belajar Cara Belajar
 Pembelajaran
Konstruktivisme
 Pembelajaran Masteri

PKJR 6.3 Penggunaan Topi Keledar HP PKJR PKJR


TEMA 6 6.3.4 Menunjukkan kepekaan tentang BAM m/s 30

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

TINGKAH LAKU PENUMPANG


kepentingan dan strategi untuk membuat - Aktiviti 26 (A)
orang lain peka tentang penggunaan topi
Kesedaran Pemakaian Topi
keledar dengan betulnya.
Keledar yang Selamat

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Tema 9: 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, dan EMK:
INTEGRITI respons semasa berkomunikasi menyebut sesuatu yang diujarkan semula
dalam situasi formal dan tidak dalam situasi tidak formal.
UNIT 27 formal.  Nilai murni:
2.3.1 Membaca dan menganalisis
Tajuk: 2.3 Membaca dan mengapresiasi kandungan teks karya sastera dan karya
Seribu Impian karya sastera dan bukan sastera. bukan sastera.

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman


ayat yang bermakna. berdasarkan soalan bertumpu dan - Keusahawanan
bercapah secara kritis dan kreatif. - Bahasa
4.2 Menghayati keindahan dan - Patriotisme
M 37-38
kesantunan bahasa dalam bahan 4.2.1 Melafazkan dan menjelaskan maksud - Berdedikasi
sastera. sajak.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 (iii) Memahami dan menggunakan


golongan kata mengikut konteks. kata nafi mengikut konteks. KBAT:

 Mengaplikasi
 Menganalisis

STRATEGI Pdp:

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

 Kecerdasan Pelbagai
 Pembelajaran
Konstruktivisme
 Pembelajaran
Kontekstual

PKJR HP PKJR PKJR


TEMA 6 6.4 Menaiki dan menuruni 6.4.1 Membincangkan tingkah laku yang BAM m/s 32
TINGKAH LAKU PENUMPANG kenderaan dengan selamat. selamat untuk menaiki dan menuruni - Aktiviti 27
kenderaan.
Tingkah Laku Penumpang Glosari
yang Selamat -ulangkaji

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)

39 ULANGKAJI

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 4 2021

40 PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN

41-42 PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN


(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN?


Sila order melalui website:- https://rphsekolahrendah.com ATAU WHATSAPP : 0174991336

FREE RPT & DSKP :


https://telegram.me/RPTDSKPSekolahRendah

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com