Anda di halaman 1dari 35

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021

MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Nilai murni : Kasih sayang
1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut Ilmu : Pendidikan moral
menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, jenis ayat dan ragam ayat dengan struktur KP: Interpersonal
suku kata, perkataan , frasa dan ayat binaan ayat yang betul dan tepat. Strategi P&P:
Tema 1 : dengan betul. KB - Mengecam
ISTIMEWANYA
KELUARGAKU 2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang Nilai murni : Tanggungjawab
MINGGU 1,2 frasa dan ayat daripada pelbagai mengandungi perkataan berimbuhan Ilmu : Bimbingan dan Kaunseling
sumber dengan sebutan yang betul. dalam bahan bacaan prosa dan puisi KP: Verbal -linguistik
Unit 1 : dengan sebutan yang betul. Strategi P&P:
Bakat Istimewa KB – Menjana idea

Nilai murni : Kesungguhan


3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, 3.2.6 Menulis teks prosa dan puisi secara
Ilmu : Pendidikan Seni Visual
frasa, dan ayat secara meknis mekanis dengan betul dan kemas.
KP: Visual-ruang
(menyalin) dengan betul dan kemas.
Strategi P&P:
KB – Menjana idea
Menyebut dan memahami unsur seni Menyebut dan memahami seni kata lagu
4.1 dalam lagu melalui nyanyian secara 4.1.1 dengan melahirkan imaginasi melalui
Nilai murni : Kasih sayang
didik hibur penghasilan karya sastera
Ilmu : Pendidikan moral
PENDIDIKAN KP: Interpersonal
Memahami dan menggunakan pelbagai
Strategi P&P:
SIVIK Memahami dan menggunakan kata nama am dan penjodoh bilangan
KB – Mengecam
JANUARI 5.1 golongan kata dengan betul mengikut 5.1.1 mengikut konteks dengan betul.
konteks
Nilai murni :Hormat menghormati
TEMA: Ilmu : Sosiobudaya
KP: Interpersonal
KASIH SAYANG Strategi P&P:
KB – Mengecam
HP PKJR
PKJR 1.1 Kenderaaan persendirian, kenderaan 1.1.6 Membandingkan masa dan jarak berhenti BAM m/s 1
Pengangkutan awam, kenderaan berat dan jentera. kenderaan serta menceritakan faktor yang Aktiviti 1
Darat menghalang pandangan pemandu

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 1


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021

MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1.3 Mengengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan Nilai murni : Hormat-menghormati
memberikan respon terhadap sesuatu respons terhadap sesuatu arahan berdasarkan Ilmu : Sosiobudaya
arahan, soalan, dan pesanan uyang ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan KP: Interpersonal
Tema 1 : didengar dengan betul. betul. Strategi P&P:
ISTIMEWANYA KB - Mengecam
KELUARGAKU 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.1 Membaca sesuatu bahan yang mengandungi
MINGGU 3 dengan lancer, sebutan yang jelas dan pelbagai jenis ayat dan ragam ayat secara Nilai murni : Kasih sayang
Unit 2 : intonasi yang betul. mekanis. Ilmu : Sosiobudaya
Satu Keluarga Dua KP: Interpersonal
Budaya 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, 3.2.7 Menulis teks prosa dan puisi secara mekanis Strategi P&P:
frasa, dan ayat secara meknis (menyalin) dalam bentuk tulisan berangkai KB – Mengecam
(menyalin) dengan betul dan kemas dengan betul dan kemas.
Nilai murni : Kesyukuran
4.1. Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni kata lagu Ilmu :Sosiobudayal
dalam lagu melalui nyanyian secara secara bebas dan mempersembahkannya KP: Interpersonal
didik hibur. melalui nyanyian secara didik hibur. Strategi P&P:

KB – Menghubungkait

Nilai murni : Kasih sayang


Ilmu : Pendidikan muzik
KP: Muzik
Strategi P&P:
KB – Mencipta
PKJR 2.1 Jenis-jenis Jalan Raya HP PKJR BAM m/s 2-3
Persekitaran 2.1.4 Mengenal pasti elemen persekitaran Aktiviti 2
Jalan Raya yang dapat meningkatkan keselamatan
pengguna jalan raya.

MINGGU /
31 TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 2


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021

1.3 Mengengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons Nilai murni : Kasih sayang
memberikan respon terhadap sesuatu terhadap ayat Tanya dengan betul. Ilmu : Pendidikan moral
arahan, soalan, dan pesanan uyang KP: Interpersonal
Tema 1 : didengar dengan betul. Strategi P&P:
ISTIMEWANYA KB – Menjana idea
KELUARGAKU 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat
MINGGU bacaan dengan lancer, sebutan yang tunggal, dan ayat majmuk dengan pelbagai Nilai murni : Kasih sayang
4 Unit 3 : jelas dan intonasi yang betul. keterangan secara mekanis. Ilmu : TMK
Jauh di Mata Dekat BCB :Bacaan luncuran
di Hati 3.4 Menulis imlak dengan te 3.4.1 Menulis perkataan dan frasa dengan menggunakan Strategi P&P:
pat. ejaan yang tepat secara imlak. KB – Mengecam

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.2 Memahami dan menggunakan pelbagai kata Nilai murni : Kasih sayang
golongan kata dengan betul mengikut nama khas mengikut konteks dengan betul. Ilmu : Kepenggunaan
konteks. KMD : Mengumpul maklumat
Strategi P&P:
KB – Menyelesai masalah

Nilai murni : Kesyukuran


Ilmu : Kemasyarakatan
KP: Pembelajaran
Kosnstruktivisme
Strategi P&P:
KB – Mencipta

PKJR 2.1 Jenis-jenis Jalan Raya HP PKJR BAM m/s 4


Persekitaran 2.1.1 Menyatakan bahawa jalan raya merupakan Aktiviti 3
Jalan Raya tempat yang berbahaya
CUTI TAHUN BARU CINA
(KUMPULAN A: 10 - 13 FEBRUARI 2021, KUMPULAN B: 10 - 13 FEBRUARI 2021)

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 3


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021

MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1.3 Mengengar, memahami dan 1.3.3 Mendengar, memahami, memberikan respons Nilai murni : Amanah
memberikan respon terhadap sesuatu terhadap pesanan dan menyampaikan pesanan Ilmu : Pendidikan Kesihatan
arahan, soalan, dan pesanan uyang dengan menggunakan bahasa yang santun dalam KP: Interpersonal
Tema 2 : didengar dengan betul. pelbagai situasi. Strategi P&P: KB - Menganalisis
MINGGU 5 KESIHATAN
MENTAL DAN 2.4 Memabaca dan memahami maklumat 2. 4.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat Nilai murni : Kebersihan Mental
EMOSI yang tersurat dan tersirat daripada dan tersirat untuk membuat ulasan dengan betul. Ilmu : Pendidikan Kesihatan
pelbagai bahan untuk memberikan Pembelajaran Konstruktivisme
Unit 4 : respons dengan betul. Strategi P&P: KB – Mensintesis
Minda, Oh, Minda!
3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis Nilai murni : Kebersihan Fizikal
frasa, dan ayat dengan betul. karangan. dan Mental
Ilmu : Pendidikan Kesihatan
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang Pembelajaran Konstruktivisme
menggunkan bahasa badan secara indah dengan sebutan dan intonasi yang betul dan Strategi P&P:
kreatif semasa bercerita secara didik jelas. KB – Menjana idea
hibur.
Nilai murni : Bertanggungjawab
Memahami dan menggunakan Ilmu : Pendidikan Kesihatan
5.1 golongan kata dengan betul mengikut 5.1.3 Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama KP: Verbal-Linguistik
konteks. ganti nama mengikut konteks dengan betul. Strategi P&P: KB – Mengecam

Nilai murni :Rasional


Ilmu : Pendidikan Kesihatan
KP: Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P :
KB – Menghubungkaitkan
PKJR 2.1 Jenis-jenis Jalan Raya HP PKJR BAM m/s 5
Persekitaran 2.1.4 Mengenal pasti elemen persekitaran yang Aktiviti 4
Jalan Raya dapat meningkatkan keselamatan
pengguna jalan raya.

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 4


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021

MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai Nilai murni : Rasional
permintaan tentang sesuatu perkara sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis Ilmu : Pendidikan Kesihatan
daripada pelbagai sumber dalam dalam situasi formal dan tidak formal secara KP: Verbal -linguistik
Tema 2 : situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Strategi P&P:
KESIHATAN bertatasusila. KB - Menghubungkaitkan
MINGGU 6 MENTAL DAN
EMOSI 2.4 Memabaca dan memahami maklumat 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat Nilai murni : Kebersihan Mental
yang tersurat dan tersirat daripada dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul. Ilmu : Pendidikan Kesihatan
Unit 5 : pelbagai bahan untuk memberikan Pembelajaran Konstruktivisme
Usahlah Stres respons dengan betul. Strategi P&P:
KB – Mengitlak
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.
penulisan dengan betul. Nilai murni : Kebersihan Mental
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.2 Menujarkan cerita menggunakan bahasa yang Ilmu : Pendidikan Kesihatan
menggunakan bahasa badan secara indah dan ayat yang gramatis untuk BCB : Mencatat nota
kreatif semasa bercerita secara didik menyampaiakn idea dengan bahasa badan Strategi P&P:
hibur. yangkreatif. KB – Menganalisi

PENDIDIKAN SIVIK Nilai murni : Rasional


Ilmu : Pendidikan moral
FEBRUARI KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
TEMA: KB – Menghubungkaitkan
HORMAT
MENGHORMATI
PKJR 2.2 Prasarana jalan raya HP PKJR BAM m/s 6-7
Persekitaran 2.2.6 Mencadangkan langkah-langkah Aktiviti 5
Jalan Raya untuk mengurangkan risiko penggunaan
laluan pejalan kaki dan laluan kongsi

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 5


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021

MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan Nilai murni : Bekerjasama
permintaan tentang sesuatu perkara kata gelaran yang sesuai secara bertatasusila. Ilmu : Pendidikan moral
Tema 2 : daripada pelbagai sumber dalam KP: Verbal-linguistik
MINGGU 7 KESIHATAN situasi formal dan tidak formal secara Strategi P&P:
MENTAL DAN bertatasusila. KB - Menganalisis
EMOSI
2.4 Memabaca dan memahami maklumat 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat Nilai murni : Rasional
Unit 6 : yang tersurat dan tersirat daripada dan tersirat untuk membuat keputusan dengan Ilmu : Kokurikulum
Terima Kasih, Cikgu pelbagai bahan untuk memberikan memberikan alas an. Pembelajaran Kontekstual
respons dengan betul. Strategi P&P:
KB – Menilai
3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara kritis dan
frasa, dan ayat dengan betul. kreatif dengan betul. Nilai murni : Bertindak bijak
Ilmu : Pendidikan Kesihatan
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan pelbagai kata kerja BCB : Bacaan luncuran
golongan kata dengan betul mengikut dan kata bantu mengikut konteks dengan betul. Strategi P&P:
konteks. KB – Mensintesis

Nilai murni : Berwaspada


Ilmu : Pendidikan Kesihatan
KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB – Menaakul

PKJR 2.3 Isyarat keselamatan jalan HP PKJR BAM m/s 8


Persekitaran 2.3.5 Menerangkan akibat tidak mematuhi Aktiviti 6
Jalan Raya isyarat keselamatan jalan raya

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 6


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021

MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan Nilai murni : Bekerjasama
permintaan tentang sesuatu perkara kata ganti nama yang sesuai dengan betul secara Ilmu : Kemasyarakatan
daripada pelbagai sumber dalam bertatasusila. KP: Interpersonal
MINGGU 8 Tema 3 : situasi formal dan tidak formal secara Strategi P&P:
KOMUNITI bertatasusila. KB - Menghubungkaitkan
PRIHATIN
2.5 Memabaca, memahami dan 2.5.1 Memabaca dan memahami bahan untuk Nilai murni : Bermuafakat
menaakul untuk memindahkan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik. Ilmu : Kemasyarakatan
Unit 7 : maklumat yangterdapat dalam BCB : Bacaan intensif
Program Sarana pelbagai bahan dengan betul. Strategi P&P:
KB – Membuat gambaran mental
3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis
frasa, dan ayat dengan betul. karangan. Nilai murni : Bekerjasama
Ilmu :Kemasyarakatanl
4.3 Menujarkan bahasa yang indah dan 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi KP: Verbal-linguistik
menggunakan bahasa badan dengan yang betul, dan jelas, bahasa yang indah serta Strategi P&P:
kreatif melalui lakonan secara didik bahasa badan yang kreatif melalui lakonan. KB – Menjana idea
hibur.
Nilai murni : Kasih sayang
Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata Ilmu : Kemasyarakatan
5.1 golongan kata dengan betul mengikut 5.1.5 adjektif, kata adverb, kata penguat, dan kata KP: Kinestetik
konteks. penegas mengikut konteks dengan betul. Strategi P&P:
KB – Menjana idea

PKJR 2.4 Aliran lalu lintas HP PKJR BAM m/s 9


Persekitaran 2.4.3 Menerangkan waktu / masa boleh Aktiviti 7
Jalan Raya mempengaruhi kesesakan trafik dan
keselamatan penggunaan jalan raya.

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 7


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021

MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara Nilai murni : Prihatin
permintaan tentang sesuatu perkara dengan memberikan alas an yang sesuai dalam Ilmu : Reka Bentuk dan Teknologi
daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara KP: Interpersonal
MINGGU 9 Tema 3 : situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Strategi P&P:
KOMUNITI bertatasusila. KB – Menjana idea
PRIHATIN
2.5 Memabaca, memahami dan 2.5.2 Memabaca, memahami dan menaakul bahan Nilai murni : Rasional
Unit 8 : menaakul untuk memindahkan untuk memindahkan maklumat. Ilmu : Kemasyarakatan
Kelab Alumni maklumat yangterdapat dalam Pembelajaran Konstruktivisme
pelbagai bahan dengan betul. Strategi P&P:
KB – Menaakul
3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.2 Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber
tentang sesuatu perkara daripada dalam bentuk grafik. Nilai murni : Kesyukuran
pelbagai sumber. Ilmu : Sejarah
Pembelajaran Konstekstual
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan untuk Strategi P&P:
menggunakan bahasa badan dengan menyampaikan mesej menggunakan bahasa yang KB – Menbandingbezakan
kratif melalui lakonan secara didik indah serta bahasa badan yang kreatif melalui
hibur. lakonan. Nilai murni : Kesyukuran
Ilmu : Kemasyarakatan
KP: Kinestetik
Strategi P&P: Kinestetik
KB – Menilai
PKJR 3.1 HP PKJR BAM m/s 10-11
Peraturan dan Mengetahui tentang 3.1.6 Aktiviti 8
Undang-undang peraturan dan undang- Menceritakan akibat
Jalan Raya undang jalan raya serta apabila peraturan dan undang-
menggunakannya. undang jalan raya tidak dipatuhi.

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 8


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.2 Berbicara dengan menerapkan bahasa yang indah Nilai murni : Prihatin
maklumat tentang sesuatu perkara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat Ilmu : Kemasyarakatan
daripada pelbagai sumber dengan secara bertatasusila. KP: Interpersonal
MINGGU Tema 3 : tepat secara bertatasusila. Strategi P&P:
10 KOMUNITI KB – Menjana Idea
PRIHATIN 2.5 Memabaca, memahami dan 2.5.3 Memabaca, memahami, dan menaakul bahan
menaakul untuk memindahkan untuk memindahkan maklumat kepada bentuk Nilai murni : Kesyukuran
Unit 9 : maklumat yangterdapat dalam grafik, puisi atau prosa. Ilmu : Kemasyarakatan
Perkongsian Pintar pelbagai bahan dengan betul. BCB : Bacaan intensif
Strategi P&P:
3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai 3.9.1 Menulis ulasa tentang bahan sastera dan bukan KB – Menaakul
bahan sastera dan bukan sastera yang sastera degan menggunakan ayat yang gramatis.
didengar, ditonton atau dibaca Nilai murni : Kegigihan
dengan betul. Ilmu :Kemasyarakatanl
Pembelajaran Konstruktivisme
5.1. Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan pelbagai kata Strategi P&P:
golongan kata dengan betul mengikut hubung mengikut konteks dengan betul. KB – Mengitlak
PENDIDIKAN SIVIK konteks.
(MAC) Nilai murni : Prihatin
Ilmu : Kemasyarakatan
TEMA: Pembelajaran Konteksual
BERTANGGUNGJAWAB Strategi P&P:
KB – Menghubungkaitkan
PKJR 3.1 Mengetahui tentang HP PKJR BAM m/s 12
Peraturan dan peraturan dan undang- 3.1.4 Menjelaskan peraturan dan undang-undang jalan raya Aktiviti 9
Undang-undang undang jalan raya serta di persekitaran mereka
Jalan Raya menggunakannya.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


(KUMPULAN A: 26.03.2021 – 03.04.2021, KUMPULAN B: 27.03.2021 – 04.04.2021)

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 9


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang Nilai murni : Mematuhi peraturan
maklumat tentang sesuatu perkara tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan Ilmu : PKJR
daripada pelbagai sumber dengan dengan betul secara bertatasusila. BCB : Mencatat nota
MINGGU 11 Tema 4 : tepat secara bertatasusila. Strategi P&P:
KESELAMATAN KB – Menganalisis
DIUTAMAKAN 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.1 Memabaca bahan sastera untuk menghasilkan
bukan sastera yang sesuai bagi idea baharu. Nilai murni : Mematuhi
memupuk minat membaca. Peraturan
Unit 10 : Ilmu : PKJR
Selamat dalam 3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat Pembelajaran Kontesktual
Perjalanan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan idea utama dan idea Strategi P&P:
dengan menggunakan bahasa yang sampingan secara kohesi dan koheren. KB – Menjanakan idea
santun.
Nilai murni : Menjaga
4.4 Melafazkan dan memahami puisi 4.4.1 Melafazkan puisi dengan sebutan yang jelas dan Keselamatan Diri
dengan intonasi yang betul intonasi yang betul serta memahami puisi Ilmu :Pendidikan Moral
menggunakan bahasa yang indah tersebut. Pembelajaran Kontekstual
secara didik hibur. Strategi P&P:
KB – Menghubungkaitkan
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.7 Memahami dan menggunakan pelbagai kata
golongan kata dengan betul mengikut tugas mengikut konteks dengan betul. Nilai murni : Berwaspada
konteks. Ilmu : Pendidikan Moral
Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P: KB – Menganalisis

PKJR TEMA 3 3.1 Mengetahui tentang peraturan HP PKJR PKJR


Peraturan dan dan undang-undang jalan raya 3.1.6 Menceritakan akibat apabila BAM m/s 13
Undang-undang serta menggunakannya. peraturan dan undang-undang jalan Aktiviti 10 (A)
Jalan Raya raya tidak dipatuhi

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 10


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021

MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

Nilai murni : Mementingkan


1.7 Berbincang dan mengemukakan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat Keselamatan
pendapat secara kritis dan kreatif secara kritis dan kreatif dengan menggunakan Ilmu : Pendidikan
Tema 5 : dengan menggunakan ayat yang ayat yang gramatis secara bertatasusila. Keselamatan
MINGGU 12 KESELAMATAN gramatis secara bertatasusila. Jalan Raya
DIUTAMAKAN Pembelajaran luar bilik darjah
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.2 Memabaca bahan bukan sastera untuk Strategi P&P: KB – Menganalisis
unit 11 : bukan sastera yang sesuai bagi menghasilkan idea baharu.
Pastikan Selamat memupuk minat membaca. Nilai murni : Berhati hati
Ilmu : Pendidikan Moral
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat dalam BCB : Membuat imbasan dan
maklumat tentang sesuatu perkara bentuk karangan berformat dengan luncuran
dengan menggunakan bahasa yang menggunakan bahasa yang santun. Strategi P&P: KB – Mereka cipta
santun.
Nilai murni : Prihatin
4.4 Melafazkan dan memahami puisi 4.4.2 Mencipta puisi menggunakan bahasa yang Ilmu : Pendidikan Moral
dengan intonasi yang betul indah dan melafazkannya dengan sebutan yang BCB : Mencatat nota
menggunakan bahasa yang indah jelas dan intonasi yang betul serta memahami Strategi P&P:
secara didik hibur. puisi tersebut. KB – Menjanakan idea

Nilai murni : Mengutamakan


keselamatan
Ilmu : Pendidikan Moral
KP: Verbal -linguistik
Strategi P&P:
KB – Mereka cipta

PKJR TEMA 3 3.1 Mengetahui tentang peraturan HP PKJR PKJR


Peraturan dan dan undang-undang jalan raya 3.1.6 Menceritakan akibat apabila BAM m/s 14
Undang-undang serta menggunakannya. peraturan dan undang-undang jalan Aktiviti 10 (B)
Jalan Raya raya tidak dipatuhi -Ulasan

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 11


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada Nilai murni : Berhati-hati
permintaan tentang sesuatu perkara pelbagai sumber dengan menggunakan ayat Ilmu : Teknologi Maklumat
daripada pelbagai sumber dalam yang gramatis dalam situasi formal dan tidak dan Komunikasi
Tema 4 : situasi formal dan tidak formal secara formal secara bertatasusila. KP: Interpersonal
MINGGU 13 KESELAMATAN bertatasusila. Strategi P&P:
DIUTAMAKAN KB – Menjanakan idea
2.5 Memabaca, memahami dan 2.5.1 Memabaca dan memahami bahan untuk
Unit 12 : menaakul untuk memindahkan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik. Nilai murni : Berwaspada
Fikir sebelum Klik maklumat yang terdapat dalam Ilmu : TMK
pelbagai bahan degan betul. Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P:
3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara kritis dan KB – Mereka cipta
frasa, dan ayat dengan betul. kreatif dengan betul.
Nilai murni : Bertindak bijak
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan pelbagai kata Ilmu :Kemasyarakatanl
golongan kata dengan betul mengikut kerja dan kata bantu mengikut konteks dengan BCB : Bacaan intensif
konteks. betul. Strategi P&P:
KB – Menilai

Nilai murni : Prihatin


Ilmu : TMK
KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB – Membuat gambaran
Mental

PKJR 4.2 Arah paling selamat untuk 4.2.1 Kepentingan berjalan PKJR
TEMA 4 pejalan kaki menghadap lalu lintas berbanding BAM m/s 15
Tingkah Laku arah yang sama dengan Aktiviti 11
Pejalan Kaki kenderaan.

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 12


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul Nilai murni : Keberanian
sesuatu perkara semula dengan dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi Ilmu : Kemasyarakatan
tepat menggunakan sebutan bahasa yang indah. KP: Verbal-linguistik
yang jelas dan intonasi yang Strategi P&P: KB - Menaakul
MINGGU 14 Tema 5 : betul.
PUPUK Nilai murni : Perpaduan
PERPADUAN 2.2 Memabaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi Ilmu : Sosiobudaya
perkataan, frasa dan ayat perkataan berimbuhan dalam bahan bacaan prosa dan BCB : Bacaan intensif
Unit 13 : daripada pelbagai sumber puisi dengan sebutan yang betul. Strategi P&P: KB – Menganalisis
Formula Perpaduan dengan sebutan yang betull.
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3..7.1 Menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheran Nilai murni : Toleransi
dalam pelbagai genre dengan dengan betul. Ilmu :Kemasyarakatanl
betul. Pembelajaran Kontestual
Strategi P&P: KB – Menjana idea
4.1 Menyebut dan memahami 4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata lagu dengan
unsur seni dalam lagu melalui melahirkan imaginasi melalui penghasilan karja sastera. Nilai murni : Hormat-menghormati
nyanyian secara didik hibur. Ilmu : Pendidikan Muzik
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.2 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata ganda Pembelajaran Konstruktivisme
pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi denga betul. Strategi P&P: KB – Merekacipta
dalam pelbagai situasi dengan
PENDIDIKAN SIVIK betul. Nilai murni : Hormat menghormati
Ilmu : Sosiobudaya
(APRIL) Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P: KB – Menjana idea
TEMA:
KEGEMBIRAAN
HP PKJR
PKJR 4.4 Melintas dengan selamat 4.4.2 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas PKJR
TEMA 4 jalan contohnya:- BAM m/s 16
Tingkah Laku a) Tempat melintas yang ditentukan seperti jejantas, lintasan Aktiviti 12 (A)
Pejalan Kaki pejalan kaki dan lintasan pejalan kaki berisyarat.
b) Tempat melintas atau persimpangan yang diselia oleh
peronda lintasan sekolah.
c) Melintas jauh dari simpang jalan.

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 13


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021

MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara dengan sebutan Nilai murni : Semangat
perkara semula dengan tepat dan intonasi yang betul menggunakan pelbagai bermasyarakat
menggunakan sebutan yang jelas dan ayat yang mengandungi bahasa yang indah. Ilmu : Pendidikan moral
intonasi yang betul. KP: Verbal-linguistik
Tema 5 : Strategi P&P:
MINGGU 15 PUPUK 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca sesuatu bahan yang mengandungi KB - Menghubungkaitkan
PERPADUAN bacaan dengan lancer, sebutan yang pelbagai jenis ayat dan ragam ayat secara
jelas dan intonasi yang betul. mekanis. Nilai murni : Berkerjasama
Ilmu : Pendidikan Muzik
Unit 14 : KP : Interpersenal
Berkat Hidup Sepakat 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan penulisan imaginatif dan Strategi P&P:
dalam pelbagai genre dengan betul. deskriptif dengan bahasa yang menarik. KB – Mengecam

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni kata lagu Nilai murni : Toleransi
dalam lagu melalui nyanyian secara secara bebas dan mempersembahkannya melalui Ilmu : Sejarah
didik hibur. nyanyian secara didik hibur. Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB – Menganalisis

Nilai murni : Patriotisme


Ilmu : Pendidikan Muzik
Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB – Mereka cipta
HP PKJR
PKJR 4.4 Melintas dengan selamat 4.4.2 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk PKJR
TEMA 4 melintas jalan contohnya:- BAM m/s 17
Tingkah Laku a) Tempat melintas yang ditentukan seperti jejantas, Aktiviti 12 (B)
Pejalan Kaki lintasan pejalan kaki dan lintasan pejalan kaki berisyarat.
b) Tempat melintas atau persimpangan yang diselia oleh
peronda lintasan sekolah.
c) Melintas jauh dari simpang jalan.

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 14


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
1.3 Mendengar, memahami dan memberikan 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons Nilai murni : Hormat-
respons terhadap sesuatu arahan, soalan, terhadap ayat tanya dengan betul. menghormati
dan pesanan yang didengar dengan betul. Ilmu : Pendidikan moral
KP: verbal linguistik
2.4 Memabaca dan memahami maklumat 2.4.3 Memabaca dan memahami maklumat yang tersurat Strategi P&P:
MINGGU 16- Tema 5 : yang tersurat dan tersirat daripada dan tersirat untuk membuat keputusan dengan KB – Menjanakan idea
17 PUPUK PERPADUAN pelbagai bahan untuk memberikan memberikan alas an.
respons dengan betul. Nilai murni : Kesyukuran
Ilmu : Ekonomi
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. BCB : Bacaan intensif
Tajuk 15 : penulisan dengan betul. Strategi P&P:
Perpaduan Memajukan 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami dan menggunakan pelbagai kata majmuk KB – Menganalisis
Negara pembentukan kata yang sesuai dalam dalam pelbagai situasi dengan betul.
pelbagai situasi dengan betul. Nilai murni : Kesyukuran
Ilmu : Ekonomi
5.3. Memahami dan membina ayat yang betul 5.3.2 Memahami dan membina ayat dalam teks KP: TMK
dalam pelbagai situasi. menggunakan penanda wacana dengan betul Strategi P&P:
KB – Megecam

Nilai murni : Harmoni


Ilmu : Ekonomii
KP: Verbal linguistik
Strategi P&P:
KB– Menghubungkaitkan
HP PKJR
PKJR 4.4 Melintas dengan selamat 4.4.2 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas PKJR
TEMA 4 jalan contohnya:- BAM m/s 18
Tingkah Laku a) Tempat melintas yang ditentukan seperti jejantas, lintasan Aktiviti 13
Pejalan Kaki pejalan kaki dan lintasan pejalan kaki berisyarat.
b) Tempat melintas atau persimpangan yang diselia oleh peronda
lintasan sekolah.
c) Melintas jauh dari simpang jalan.
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
(KUMPULAN A: 11 - 14 MEI 2021, KUMPULAN B: 11 - 14 MEI 2021)
MINGGU 18 MINGGU PENTAKSIRAN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


(KUMPULAN A: 28.05.2021 – 12.06.2021, KUMPULAN B: 29.05.2021 – 13.06.2021)

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 15


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan Nilai murni : Patriotisme
memberikan respons terhadap respons terhadap sesuatu arahan berdasarkan Ilmu : Pendidikan moral
sesuatu arahan, soalan, dan pesanan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan KP: Verbal-linguistik
yang didengar dengan betul. betul. Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi
MINGGU 19 Tema 6 : bacaan dengan lancar, sebutan yang ayat tunggal, dan ayat majmuk dengan pelbagai Nilai murni : Patriotisme
SEMANGAT CINTA jelas dan intonasi yang betul. keterangan secara mekanis. Ilmu : Pendidikan moral
AKAN NEGARA BCB : Mencatat nota
3.4 Menulis imlak degan tepat. 3.4.1 Menulis perkataan dan frasa dengan Strategi P&P:
menggunakan ejaan yang tepat secara imlak. KB – Menjanakan idea
Unit 16 :
Perkasakan Bahasa 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang Nilai murni : Patriotisme
Kita menggunakan bahasa badan dengan indah dengan sebutan dan intonasi yang betul Ilmu : Pendidikan moral
kreatif melalui lakonan secara didik dan jelas. BCB : Menulis secara mekanis
hibur. Strategi P&P: KB – Mengecam

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.5 Memahami dan menggunkan pelbagai jenis kata Nilai murni : Patriotisme
pembentukan kata yang sesuai dalam ganda dalam pelbagai situasi dengan betul. Ilmu : Pendidikan moral
pelbagai situasi dengan betul. KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P: KB – Mensintesis

Nilai murni : Patriotisme


Ilmu : Pendidikan moral
BCB : Mencatat nota
Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea
HP PKJR
PKJR TEMA 4 4.4 Melintas dengan selamat 4.4.3 Menyatakan langkah-langkah untuk menangani PKJR
Tingkah Laku situasi rumit ketika melintas. BAM m/s 19
Pejalan Kaki Aktiviti 14

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 16


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan Nilai murni : Patriotisme
MINGGU 20 Tema 6 : memberikan respons terhadap respons terhadap ayat tanya dengan betul. Ilmu : Sejarah
SEMANGAT CINTA sesuatu arahan, soalan, dan pesanan Pembelajaran Kontekstual
AKAN NEGARA yang didengar dengan betul. Strategi P&P:
KB - Menghubungkaitkan
2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang
yang tersurat dan tersirat daripada tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan Nilai murni : Patriotisme
UNIT 17 : pelbagai bahan untuk memberikan dengan betul. Ilmu : Pendidikan moral
Budi yang Baik respons dengan betul. Pembelajaran Kontekstual
Dikenang Jua Strategi P&P: KB – Mengitlak
3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 Menulis pelbagai teks prosa dengan ejaan dan
tanda baca yang tepat secara imlak. Nilai murni :
Bertanggungjawab
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.7 Memahami dan menggunakan pelbagai kata Ilmu : Sejarah
pembentukan kata yang sesuai dalam tugas mengikut konteks dengan betul. Pembelajaran Kontekstual
PENDIDIKAN SIVIK pelbagai situasi dengan betul. Strategi P&P: KB – Mengecam
(JUN) Nilai murni : Berani
Ilmu : Pendidikan moral
TEMA: KP: Verbal-linguistik
HORMAT Strategi P&P:
KB – Menaakul
MENGHORMATI
PKJR TEMA 5 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.4 Menyatakan peraturan dan PKJR
Tingkah laku undang-undang ketika berbasikal. BAM m/s 20
penunggang Aktiviti 15
basikal

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 17


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan Nilai murni : Prihatin
permintaan tentang sesuatu perkara kata ganti nama yang sesuai dengan betul Ilmu : Kemasyarakatan
daripada pelbagai sumber dalam secara bertatasusila. KP: Interpersonal
situasi formal dan tidak formal secara Strategi P&P:
MINGGU 21 Tema 6 : bertatasusila. KB – Menjanakan idea
SEMANGAT CINTA
AKAN NEGARA 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2. 4.2 Membaca dan memahami maklumat yang Nilai murni : Cinta akan
yang tersurat dan tersirat daripada tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan negara
pelbagai bahan untuk memberikan dengan betul. Ilmu : Ekonomi
respons dengan betul. KP : Verbal-linguistik
UNIT 18 : Strategi P&P:
Bersyukurlah 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.1 Menghasilkan peranggan yang kohesi dan KB – Membuat kesimpulan
dalam pelbagai genre dengan betul. koheran dengan betul.
Nilai murni : Prihatin
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan pelbagai kata Ilmu : Sejarah
pembentukan kata yang sesuai dalam hubung mengikut konteks dengan betul. BCB : Membuat nota
pelbagai situasi dengan betul. Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea

Nilai murni: Semangat


bermasyarakat
Ilmu : TMK
Pembelajaran
Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea
PKJR TEMA 5 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.6 Meramal kebarangkalian PKJR
Tingkah laku risiko semasa berbasikal di BAM m/s 21
penunggang jalan raya. Aktiviti 16
basikal

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 18


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada Nilai murni : Menghargai
MINGGU 22 Tema 7 : permintaan tentang sesuatu perkara pelbagai sumber dengan menggunakan ayat warisan
INDAHNYA daripada pelbagai sumber dalam yang gramatis dalam situasi formal dan tidak Ilmu : Kebudayaan
WARISAN KITA situasi formal dan tidak formal secara formal secara bertatasusila. KP: Verbal-linguistik
bertatasusila. Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea
UNIT 19 : 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang
Khazanah Kesenian yang tersurat dan tersirat daripada tersurat dan tersirat untuk membuat keputusan Nilai murni : Rasional
Bangsa pelbagai bahan untuk memberikan dengan memberikan alas an. Ilmu : Pendidikan Muzik
respons dengan betul. Pembelajaran Koperatif
Strategi P&P:
3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara kritis dan KB – Menyelsaikan masalah
frasa, dan ayat dengan betul. kreatif dengan betul.
Nilai murni : Kegigihan
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.2 Mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang Ilmu :Pen.Seni Visual
menggunakan bahasa badan secara indah dan ayat yang gramatis untuk KMD : Meramal
kreatif semasa bercerita secara didik menyampaiakn idea dengan bahasa badan yang Strategi P&P:
hibur. kreatif. KB – Menjanakan idea

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami dan menggunkan pelbagai kata Nilai murni : Kesyukuran
pembentukan kata yang sesuai dalam majmuk dalam pelbagai situasi dengan betul. Ilmu : Kesenian
pelbagai situasi dengan betul. KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea
PKJR TEMA 5 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.6 Meramal kebarangkalian PKJR
Tingkah laku risiko semasa berbasikal di BAM m/s 22
penunggang jalan raya. Aktiviti 17 (A)
basikal

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 19


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Nilai murni : Menghargai
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan warisan
MINGGU 23 Tema 7 : permintaan tentang sesuatu perkara kata gelaran yang sesuai secara bertatasusila. Ilmu : Kebudayaan
INDAHNYA daripada pelbagai sumber dalam KP: Verbal-linguistik
WARISAN KITA situasi formal dan tidak formal secara Strategi P&P:
bertatasusila. KB – Menjanakan idea

2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.1 Memabaca dan memahami maklumat yang Nilai murni : Rasional
yang tersurat dan tersirat daripada tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan Ilmu : Pendidikan Muzik
Unit 20 : pelbagai bahan untuk memberikan dengan betul. Pembelajaran Koperatif
Warisan Berharga respons dengan betul. Strategi P&P:
KB – Menyelsaikan masalah
3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis
frasa, dan ayat dengan betul. karangan. Nilai murni : Kegigihan
Ilmu :Pen.Seni Visual
KMD : Meramal
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan Strategi P&P:
menggunakan bahasa badan dengan intonasi yang betul, dan jelas, bahasa yang KB – Menjanakan idea
kreatif melalui lakonan secara didik indah serta bahasa badan yang kreatif melalui
hibur. lakonan. Nilai murni : Kesyukuran
Ilmu : Kesenian
KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea
PKJR TEMA 5 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.6 Meramal kebarangkalian PKJR
Tingkah laku risiko semasa berbasikal di BAM m/s 23
penunggang jalan raya. Aktiviti 17 (B)
basikal

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


(KUMPULAN A: 16.07.2021 – 24.07.2021, KUMPULAN B: 17.07.2021 – 25.07.2021)

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 20


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Nilai murni : Menghargai
Tema 7 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan warisan
MINGGU 24 INDAHNYA permintaan tentang sesuatu perkara kata ganti nama yang sesuai dengan betul Ilmu : Kebudayaan
WARISAN KITA daripada pelbagai sumber dalam secara bertatasusila. KP: Verbal-linguistik
situasi formal dan tidak formal Strategi P&P:
secara bertatasusila. KB – Menjanakan idea

Unit 21 : Nilai murni : Rasional


Indahnya Budaya 2.5 Membaca, memahami dan menaakul 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan Ilmu : Pendidikan Muzik
Kita untuk memindahkan maklumat yang untuk memindahkan maklumat mengikut Pembelajaran Koperatif
terdapat dalam pelbagai bahan keutamaan ke dalm bentuk prosa. Strategi P&P:
dengan betul. KB – Menyelsaikan masalah

3.5 Mencatat meklumat yang betul 3.5.2 Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber Nilai murni : Kegigihan
tentang sesuatu perkara daripada dalam bentuk grafik. Ilmu :Pen.Seni Visual
pelbagai sumber. KMD : Meramal
Strategi P&P:
5.3 Memahami dan mebina ayat yang 5.3.1 Memahami dan membina ayat songsang yan g KB – Menjanakan idea
PENDIDIKAN SIVIK betul dalam pelbagai situasi. betul dalam pelbagai situasi.
Nilai murni : Kesyukuran
(JULAI) Ilmu : Kesenian
KP: Verbal-linguistik
TEMA: Strategi P&P:
BERTANGGUNGJAWAB KB – Menjanakan idea
PKJR TEMA 5 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.6 Meramal kebarangkalian PKJR
Tingkah laku risiko semasa berbasikal di BAM m/s 24
penunggang jalan raya. Aktiviti 17 (C)
basikal

31 MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 21


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021

Nilai murni : Menghargai alam


MINGGU 25 Tema 8 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu Ilmu :RBT
DAMAINYA permintaan tentang sesuatu perkara perkara dengan memberikan alasan yang KP: Verbal-linguistik
BUMIKU daripada pelbagai sumber dalam sesuai dalam situasi formal dan tidak formal Strategi P&P:
situasi formal dan tidak formal secara secara bertatasusila. KB - Menghubungkaitkan
bertatasusila.
Unit 22 : Nilai murni : Menghargai alam
Bumiku Sejahtera 2.5 Membaca, memahami dan menaakul 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan Ilmu : Sains
untuk memindahkan maklumat yang untuk memindahkan maklumat kepada Pembelajaran Konstruktivisme
terdapat dalam pelbagai bahan bentuk grafik, puisi atau prosa. Strategi P&P:
dengan betul. KB – Mereka cipta

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera dan Nilai murni : Bekerjasama
bahan sastera dan bukan sastera yang bukan sastera dengan menggunakan ayat Ilmu : Sains Pertanian
didengar, ditonton atau dibaca yang gramatis. BCB : Bacaan imbasan dan
dengan betul. luncuran
4.4 Melafazkan dan memahami puisi 4.4.1 Melafazkan puisi dengan sebutan yang jelas Strategi P&P:
dengan intonasi yang betul dan intonasi yang betul serta memahami puisi KB – Menyelesaikan masalah
menggunakan bahasa yang indah tersebut.
secara didik hibur. Nilai murni : Bertanggungjawab
Ilmu : Pen.Alam Sekitar
KP: Menyelesaikan masalah
Strategi P&P:
KB – Verbal-linguistik
PKJR 6.1 Tingkah laku yang HP PKJR PKJR
TEMA 6 selamat dan tanggungjawab 6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk BAM m/s 25
TINGKAH LAKU seseorang penumpang menjadi penumpang yang selamat dan Aktiviti 18
PENUMPANG bertanggungjawab

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 22


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Nilai murni : Menghargai alam
1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuik mendapatkan Ilmu :RBT
MINGGU 26 Tema 8 : maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersurat dan tersirat KP: Verbal-linguistik
DAMAINYA daripada pelbagai sumber dengan untuk membuat rumusan dengan betul Strategi P&P:
BUMIKU tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila. KB - Menghubungkaitkan

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.1 Membaca bahan sastera untuk Nilai murni : Menghargai alam
bukan sastera yang sesuai bagi menghasilkan idea baharu. Ilmu : Sains
Unit 23 : memupuk minat membaca. Pembelajaran Konstruktivisme
Pencinta Alam Strategi P&P:
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan KB – Mereka cipta
maklumat tentang sesuatu perkara maklumat dengan menggunakan idea
dengan menggunakan bahasa yang utama dan idea sampingan secara kohesi Nilai murni : Bekerjasama
santun. dan koheren. Ilmu : Sains Pertanian
BCB : Bacaan imbasan dan luncuran
Memahami dan menggunakan Strategi P&P:
5.1 golongan kata dengan betul mengikut 5.1.1 Memahami dan menggunakan KB – Menyelesaikan masalah
konteks. pelbagai kata nama dan penjodoh
bilangan mengikut konteks dengan betul Nilai murni : Bertanggungjawab
Ilmu : Pen.Alam Sekitar
KP: Menyelesaikan masalah
Strategi P&P:
KB – Verbal-linguistik
PKJR TEMA 6 6.1 Tingkah laku yang HP PKJR PKJR
TINGKAH LAKU selamat dan tanggungjawab 6.1.2 Menjelaskan cara penumpang BAM m/s 26
PENUMPANG seseorang penumpang boleh menyumbang kepada Aktiviti 19
keselamatan orang lain.

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 23


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Nilai murni : Kerjasama
1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.2 Berbicara dengan menerapkan bahasa yang Ilmu : Pendidikan alam
MINGGU 28 Tema 8 : maklumat tentang sesuatu perkara indah untuk menyampaikan maklumat dengan sekitar
DAMAINYA daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. KP: Interpersonal
BUMIKU tepat secara bertatasusila. Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea

Nilai murni : Prihatin


Unit 24 : 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.2 Membaca bahan bukan sastera untuk Ilmu : Sains
Lestrarikan bukan sastera yang sesuai bagi menghasilkan idea baharu. BCB : Bacaan intensif
Keindahan Alam memupuk minat membaca. Strategi P&P:
KB – Mereka cipta
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat dalam
maklumat tentang sesuatu perkara bentuk karangan berformat dengan Nilai murni : Prihatin
dengan menggunakan bahasa yang menggunakan bahasa yang santun. Ilmu : RBT
santun. KP: Pembelajaran
Konstektual
PENDIDIKAN SIVIK 5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis Strategi P&P:
golongan kata dengan betul mengikut kata adjektif, kata adverb, kata penguat, dan KB – Mereka cipta
(OGOS) konteks. kata penegas mengikut konteks dengan betul.
Nilai murni : Menghargai
TEMA: alam sekitar
KEGEMBIRAAN Ilmu : Pendidikan moral
BCB : Mencatat nota
Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea
PKJR TEMA 6 6.2 Penggunaan alat penahan HP PKJR PKJR
TINGKAH LAKU 6.2.2 Menyenaraikan dan membincangkan BAM m/s 27
PENUMPANG pelbagai jenis alat penahan untuk penumpang Aktiviti 20
berlainan usia dan menerangkan kesesuaian
setiap satunya.

MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1.7 Berbincang dan mengemukan 1.7.2 Berbincang dan mengemukan pendapat secara Nilai murni : Rasional
31 MINGGU 29 Tema 9 : pendapat tentang sesuatu perkara kritis dan kreatif dengan menggunakan ayat Ilmu : Sains

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 24


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021
TEROKAI SAINS daripada pelbagai sumber secara yang gramatis secara bertatasusila. Pembelajaran Koperatif
TERAJUI bertatasusila. Strategi P&P:
TEKNOLOGI DAN KB - Menaakul
INOVASI 2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang
frasa dan ayat daripada pelbagai mengandungi perkataan berimbuhan dalam Nilai murni : Kerajinan
Unit 25 : sumber dengan sebutan yang betul. bahan bacaan prosa dan puisi dengan sebutan Ilmu : Kemasyarakatan
Keajaiban Sains yang betul. BCB : Bacaan intensif
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.1 Menghasilkan peranggan yang kohesi dan Strategi P&P:
dalam pelbagai genre dengan betul. koheran degan betul. KB – Mengecam

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan untuk Nilai murni : Kerajinan
menggunakan bahasa badan dengan menyampaikan mesej menggunakan bahasa Ilmu : Sejarah
kreatif melalui lakonan secara didik yang indah serta bahasa badan yang kreatif Pembelajaran Konstruktivisme
hibur. melalui lakonan, Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis
golongan kata dengan betul mengikut kata adjektif, kata adverb, kata penguat, dan Nilai murni : Bertanggungjawab
konteks. kata penegas mengikut konteks dengan betul. Ilmu : Sains
KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB – Mereka cipta
PKJR TEMA 6 6.2 Penggunaan alat penahan HP PKJR PKJR
TINGKAH LAKU 6.2.3 Menunjukkan cara alat perlindungan BAM m/s 28
PENUMPANG yang bersesuaian di kancingkan dan dilaraskan Aktiviti 21 (A)
supaya muat kepada pemakainya.

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 25


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Nilai murni : Rasional
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi yang Ilmu : Sains
MINGGU 30 Tema 9 : perkara semula dengan tepat betul dengan menggunakan pelbagai ayat yang Pembelajaran Koperatif
TEROKAI SAINS menggunakan sebutan yang jelas dan mengandungi bahasa yang indah. Strategi P&P:
TERAJUI intonasi yang betul. KB - Menaakul
TEKNOLOGI DAN
INOVASI 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat yang Nilai murni : Kerajinan
yang tersurat dan tersirat daripada tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan Ilmu : Kemasyarakatan
pelbagai bahan untuk memberikan dengan betul. BCB : Bacaan intensif
Unit 26 : respons dengan betul. Strategi P&P:
Masyarakat Kreatif KB – Mengecam
dan Inovatif 3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat
maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan idea utama dan idea Nilai murni : Kerajinan
dengan menggunakan bahasa yang sampingan secara kohesi dan koheren. Ilmu : Sejarah
santun. Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
4.4 Malafazkan dan memahami puisi 4.4.2 Mencipta puisi menggunakan bahasa yang KB – Menjanakan idea
dengan intonasi yang betul indah dan melafazkannya dengan sebutan yang
menggunakan bahasa yang indah jelas dan intonasi yang betul serta memahami Nilai murni : Bertanggungjawab
secara didik hibur. puisi tersebut. Ilmu : Sains
KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB – Mereka cipta
PKJR TEMA 6 6.2 Penggunaan alat penahan HP PKJR PKJR
TINGKAH LAKU 6.2.3 Menunjukkan cara alat perlindungan BAM m/s 29
PENUMPANG yang bersesuaian di kancingkan dan dilaraskan Aktiviti 21 (B)
supaya muat kepada pemakainya.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 10.09.2021 - 18.09.2021, KUMPULAN B: 10.09.2021 - 18.09.2021)

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 26


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Nilai murni : Rasional
1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan m,enyebut jenis Ilmu : Sains
MINGGU 31 menyebut bunyi bahasa , iaitu abjad, ayat dan ragam ayat dengan struktur binaan Pembelajaran Koperatif
Tema 9 : suku kata, perkataan, frasa dan ayat nayat yang betul dan tepat. Strategi P&P:
TEROKAI SAINS dengan betul. KB - Menaakul
TERAJUI
TEKNOLOGI DAN 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang Nilai murni : Kerajinan
INOVASI yang tersurat dan tersirat daripada tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan Ilmu : Kemasyarakatan
pelbagai bahan untuk memberikan dengan betul. BCB : Bacaan intensif
respons dengan betul. Strategi P&P:
Unit 27 : KB – Mengecam
Manfaatkan 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan penulisan imaginatif dan
Kemajuan Teknologi dalam pelbagai genre dengan betul. deskriptif dengan bahasa yang menarik. Nilai murni : Kerajinan
Ilmu : Sejarah
Pembelajaran Konstruktivisme
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan pelbagai kata Strategi P&P:
golongan kata dengan betul mengikut hubung mengikut konteks dengan betul. KB – Menjanakan idea
konteks.
Nilai murni : Bertanggungjawab
Ilmu : Sains
KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB – Mereka cipta

PKJR TEMA 6 6.2 Penggunaan alat penahan HP PKJR PKJR


TINGKAH LAKU 6.2.4 Membincangkan tanggungjawab BAM m/s 30-31
PENUMPANG penumpang supaya memakai tali pinggang Aktiviti 22
keledar dengan betulnya.

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 27


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

Nilai murni : Rasional


MINGGU 32 Tema 10 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.3 Mendengar, memahami, memberikan respons Ilmu : Sains Pertanian
SEMARAKKAN memberikan respons terhadap terhadap pesanan dan menyampaikan pesanan BCB : Bacaan imbasan
PERTANIAN DAN sesuatu arahan, soalan, dan dengan menggunakan bahasa yang santun Strategi P&P:
PENTERNAKAN pesanan yang didengar dengan dalam pelbagai situasi. KB – Menjanakan idea
KITA betul.
Nilai murni : Rasional
2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang Ilmu : Sains Pertanian
Unit 28 : maklumat yang tersurat dan tersirat tersurat dan tersirat untuk membuat keputusan KP : verbal-linguistik
Hargailah Pokok daripada pelbagai bahan untuk dengan memberikan alasan. Strategi P&P:
memberiikan respons dengan KB – Membandingbezakan
betul.
Nilai murni : Menghargai
3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara kritis alam
frasa, dan ayat dengan betul. dan kreatif dengan betul. sekitar
Ilmu : RBT
4.1 Menyebut dan memahami unsur 4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata lagu dengan BCB: Bacaan intensif
PENDIDIKAN SIVIK seni dalam lagu melalui nyanyian melahirkan imaginasi melalui penghasilan karya Strategi P&P:
secara didik hibur. sastera. KB – Mensintesis
(SEPT)
Memahami dan menggunakan Nilai murni : Kerajinan
TEMA: KASIH 5.1 golongan kata dengan betul 5.1.4 Memahami dan menggunakan pelbagai kata Ilmu : RBT
SAYANG mengikut konteks. kerja dan kata bantu mengikut konteks dengan Pembelajaran
betul. Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea

PKJR TEMA 6 6.2 Penggunaan alat penahan HP PKJR PKJR


TINGKAH LAKU 6.2.5 Membandingkan situasi sama ada alat BAM m/s 32
PENUMPANG penahan digunakan atau tidak serta membuat Aktiviti 23
kesimpulan tentang alat penahan dan
keselamatan

31 MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 28


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021
TARIKH

Nilai murni : Rasional


1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.2 Berbicara dengan menerapkan bahasa yang Ilmu : Sains Pertanian
maklumat tentang sesuatu perkara indah untuk menyampaikan maklumat dengan BCB : Bacaan imbasan
MINGGU 33 Tema 10 : daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Strategi P&P:
SEMARAKKAN tepat secara bertatasusila. KB – Menjanakan idea
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN 2.5 Membaca, memahami dan menaakul 2.5.1 Membaca dan memahami bahan untuk Nilai murni : Rasional
KITA untuk memindahkan maklumat yang memindahkan maklumat dalam bentuk grafik. Ilmu : Sains Pertanian
terdapat dalam pelbagai bahan KP : verbal-linguistik
dengan betul. Strategi P&P:
KB – Membandingbezakan
Unit 29 : 3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4
Penternakan Moden frasa, dan ayat dengan betul. Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis Nilai murni : Menghargai alam
karangan. sekitar
Ilmu : RBT
BCB: Bacaan intensif
Strategi P&P:
KB – Mensintesis

Nilai murni : Kerajinan


Ilmu : RBT
Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea

PKJR TEMA 6 6.4 Menaiki dan menuruni HP PKJR PKJR


TINGKAH LAKU kenderaan dengan selamat 6.4.1 Membincangkan tingkah laku yang BAM m/s 33
PENUMPANG selamat untuk menaiki dan menuruni Aktiviti 24
kenderaan.

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 29


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Nilai murni : Rasional
1.7 Berbincang dan mengemukakan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat Ilmu : Sains Pertanian
MINGGU 34 Tema 10 : pendapat tentang sesuatu perkara secara kritis dan kreatif dengan menggunakan BCB : Bacaan imbasan
SEMARAKKAN daripada pelbagai sumber secara ayat yang gramatis secara bertatasusila. Strategi P&P:
PERTANIAN DAN bertatasusila. KB – Menjanakan idea
PENTERNAKAN
KITA 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi Nilai murni : Rasional
bacaan dengan lancar, sebutan yang ayat tunggal, dan ayat majmuk dengan pelbagai Ilmu : Sains Pertanian
jelas dan intonasi yang betul. keterangan secara mekanis. KP : verbal-linguistik
Strategi P&P:
Unit 30 : 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera dan bukan KB – Membandingbezakan
Pertanian Sumber bahan sastera dan bukan sastera yang sastera dengan menggunakan ayat yang
Rezeki didengar, ditonton atau dibaca gramatis. Nilai murni : Menghargai alam
dengan betul. sekitar
5.3.1 Memahami dan menggunakan pelbagai kata Ilmu : RBT
Memahami dan membina ayat yang majmuk dalam pelbagai situasi dengan betul. BCB: Bacaan intensif
5.3 betul dalam pelbagai situasi. Strategi P&P:
KB – Mensintesis

Nilai murni : Kerajinan


Ilmu : RBT
Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea

PKJR TEMA 6 6.4 Menaiki dan menuruni HP PKJR PKJR


TINGKAH LAKU kenderaan dengan selamat 6.4.1 Membincangkan tingkah laku yang BAM m/s 33
PENUMPANG selamat untuk menaiki dan menuruni Aktiviti 24-karangan.
kenderaan.

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 30


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan Nilai murni : Berbudi bahasa
MINGGU 35 Tema 11 : permintaan tentang sesuatu perkara kata ganti nama yang sesuai dengan betul Ilmu : Ekonomi
RANCAKKAN daripada pelbagai sumber dalam secara bertatasusila. KP : Verbal-linguistik
EKONOMI KITA situasi formal dan tidak formal secara Strategi P&P:
bertatasusila. KB – Menjanakan idea

Unit 31 : 2.5 Membaca, memahami dan menaakul 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan Nilai murni : Berbudi bahasa
Bersama-sama untuk memindahkan maklumat yang untuk memindahkan maklumat kepada bentuk Ilmu : Ekonomi
Menjanakan terdapat dalam pelbagai bahan grafik, puisi atau prosa. Pembelajaran Kontekstual
Ekonomi dengan betul Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat
maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan idea utama dan idea Nilai murni : Kerajinan
dengan menggunakan bahasa yang sampingan secara kohesi dan koheren. Ilmu : Ekonomi
santun. KP: Muzik
Strategi P&P:
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni kata lagu KB – Mereka cipta
dalam lagu melalui nyanyian secara secara bebas dan mempersembahkannya
didik hibur. melalui nyanyian secara didik hibur. Nilai murni : Berusaha
Ilmu : Ekonomi
KP : Interpersonal
Strategi P&P:
KB – Menghubungkaitkan

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 31


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

MINGGU 36 Tema 11 : 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi yang Nilai murni : Berbudi bahasa
RANCAKKAN perkara semula dengan tepat betul dengan menggunakan pelbagai ayat yang Ilmu : Ekonomi
EKONOMI KITA menggunakan sebutan yang jelas dan mengandungi bahasa yang indah. KP : Verbal-linguistik
intonasi yang betul. Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea
Unit 32 : 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2. 6.1 Membaca bahan sastera untuk menghasilkan
Berjiwa Usahawan bukan sastera yang sesuai bagi idea baharu. Nilai murni : Berbudi bahasa
memupuk minat membaca. Ilmu : Ekonomi
Pembelajaran Kontekstual
3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 Menulis perkataan dan frasa dengan Strategi P&P:
menggunakan ejaan yang tepat secara imlak. KB – Menjanakan idea

Nilai murni : Kerajinan


Ilmu : Ekonomi
PENDIDIKAN SIVIK KP: Muzik
OKTOBER Strategi P&P:
KB – Mereka cipta

TEMA: Nilai murni : Berusaha


HORMAT Ilmu : Ekonomi
MENGHORMATI KP : Interpersonal
Strategi P&P:
KB – Menghubungkaitkan

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 32


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara dengan sebutan
MINGGU 37- Tema 11 : perkara semula dengan tepat dan intonasi yang betul menggunakan pelbagai Nilai murni : Berbudi bahasa
38 RANCAKKAN menggunakan sebutan yang jelas dan ayat yang mengandungi bahasa yang indah. Ilmu : Ekonomi
EKONOMI KITA intonasi yang betul. KP : Verbal-linguistik
Strategi P&P:
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2. 6.2 Membaca bahan bukan sastera untuk KB – Menjanakan idea
bukan sastera yang sesuai bagi menghasilkan idea baharu.
Unit 33 : memupuk minat membaca. Nilai murni : Berbudi bahasa
Kad dan Diriku Ilmu : Ekonomi
3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara kritis dan Pembelajaran Kontekstual
frasa, dan ayat dengan betul. kreatif dengan betul. Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea
5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.2 Memahami dan membina pelbagai ayat dalam
betul dalam pelbagai situasi. teks menggunakan penanda wacana dengan Nilai murni : Kerajinan
betul. Ilmu : Ekonomi
KP: Muzik
Strategi P&P:
KB – Mereka cipta

Nilai murni : Berusaha


Ilmu : Ekonomi
KP : Interpersonal
Strategi P&P:
KB – Menghubungkaitkan

CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 33


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2021
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

M 39 MINGGU ULANGKAJI

MINGGU 40 – PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN

MINGGU 41,42 - PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN


(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN?


Sila order melalui website:- https://rphsekolahrendah.com ATAU WHATSAPP : 0174991336

FREE RPT & DSKP :


https://telegram.me/RPTDSKPSekolahRendah

31

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 34