Anda di halaman 1dari 21

RPT SAINS TAHUN 1 2020

MINGGU 1-3 MINGGU TRANSISISI

MINGGU : 4 TEMA: INKUIRI DALAM SAINS UNIT: 1. KEMAHIRAN SAINTIFIK


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan semua deria yang
1.1 Kemahiran Murid boleh: Guru menjalankan aktiviti
terlibat untuk membuat
Proses Sains yang boleh membawa
pemerhatian tentang fenomena
1.1.1 Memerhati kepada penerapan dan
yang berlaku.
pentaksiran kemahiran
2 Memerihalkan penggunaan semua memerhati.
deria yang terlibat untuk membuat
pemerhatian tentang fenomena
atau perubahan yang berlaku.

3 Menggunakan semua deria yang


terlibat untuk membuat
pemerhatian tentang fenomena
atau perubahan yang berlaku.

4 (i) Menggunakan semua deria yang


terlibat untuk membuat pemerhatian
secara kualitatif bagi menerangkan
fenomena atau perubahan yang
berlaku.

(ii) Menggunakan alat yang sesuai


jika perlu untuk membantu
pemerhatian.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

5 (i) Menggunakan semua deria


yang terlibat untuk
membuat pemerhatian
secara kualitatif dan
kuantitatif bagi
menerangkan fenomena
atau perubahan yang
berlaku.

(ii) Menggunakan alat yang


sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian.

6 (i) Menggunakan semua deria


yang terlibat untuk
membuat pemerhatian
secara kualitatif dan
kuantitatif bagi
menerangkan fenomena
atau perubahan yang
berlaku secara sistematik.

(ii) Menggunakan alat yang


sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid boleh: 1 Guru menjalankan aktiviti


Menyatakan maklumat yang
yang boleh membawa
diperoleh.
1.1.2 Berkomunikasi kepada penerapan
kemahiran
2 Merekod maklumat atau idea berkomunikasi.
dalam sebarang bentuk.

3 Merekodkan maklumat atau idea


dalam bentuk yang sesuai.

4 Merekod maklumat atau idea


dalam bentuk yang sesuai dan
mempersembahkan maklumat atau
idea tersebut secara sistematik.

5 Merekodkan maklumat atau idea


dalam lebih dari satu bentuk yang
sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut
secara sistematik.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

6 Merekodkan maklumat atau idea


dalam lebih dari satu bentuk yang
sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut
secara sistematik, kreatif dan
inovatif serta boleh memberi
maklum balas.

CUTI TAHUN BARU CINA


(KUMPULAN A: 10 - 13 FEBRUARI 2021, KUMPULAN B: 10 - 13 FEBRUARI 2021)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


MINGGU : 5-6 TEMA: INKUIRI DALAM SAINS UNIT: 1. KEMAHIRAN SAINTIFIK
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.2 Kemahiran Murid boleh: 1 Menyenaraikan peralatan, Guru boleh membuat


Manipulatif bahan sains dan spesimen pentaksiran semasa murid
1.2.1 Menggunakan yang diperlukan bagi suatu menjalankan aktivti
aktiviti. pembelajaran.
dan mengendalikan peralatan
dan bahan sains dengan betul.
1.2.2 2 Memerihalkan penggunaan
Mengendalikan spesimen peralatan, bahan sains dan
dengan betul dan cermat. spesimen yang diperlukan bagi
1.2.3 suatu aktiviti dengan kaedah
Melakar spesimen, peralatan yang betul.
dan bahan sains dengan betul.
1.2.4
Membersihkan peralatan sains 3 Mengendalikan peralatan,
dengan cara yang betul. bahan sains dan spesimen
1.2.5 yang diperlukan bagi suatu
Menyimpan peralatan dan aktiviti dengan kaedah yang
bahan sains dengan betul dan betul.
selamat.

4 Mengguna, mengendali,
melakar, membersih dan
menyimpan peralatan, bahan
sains dan spesimen yang
digunakan dalam suatu aktiviti
dengan kaedah yang betul.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
5 Mengguna, mengendali, melakar,
membersih dan menyimpan
peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan dalam
suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul, bersistematik dan berhemah.

6 Mengguna, mengendali, melakar,


membersih dan menyimpan
peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan dalam
suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul, bersistematik, berhemah dan
menjadi contoh kepada rakan lain.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


MINGGU : 7-9 TEMA: INKUIRI DALAM SAINS UNIT : 2. PERATURAN BILIK SAINS
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHA CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
P
PENGUAS
AAN

2.1 Peraturan Murid boleh: Menyatakan salah satu peraturan bilik Guru boleh membuat
Bilik Sains sains. pentaksiran melalui
1
2.1.1 Mematuhi peraturan pemerhatian semasa
bilik sains murid menjalankan aktivti
Menyatakan lebih daripada satu pembelajaran.
peraturan bilik sains.
2

Mengaplikasi salah satu peraturan bilik


3 sains.

Mengaplikasi lebih daripada satu


peraturan bilik sains
4

Memberi sebab peraturan bilik


5
sains perlu dipatuhi.

Menjadi dalam sains. contoh mematuhi


6 kepada peraturan rakan bilik

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


MINGGU : 10 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 3. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.1 Benda hidup dan Murid boleh: 1 Menyatakan contoh benda Guru membawa murid ke luar
benda bukan hidup dan benda bukan hidup. kelas untuk melihat kawasan
hidup sekitar sekolah dan
3.1.1 Membanding dan
mengecam benda- benda
membezakan benda hidup dan yang di temui mereka.
benda bukan hidup 2 Membanding beza benda hidup
berdasarkan ciri-ciri berikut: dan benda bukan hidup. Murid berbincang sehingga
(i) bernafas; membuat kesimpulan
(ii) memerlukan air bahawa manusia, haiwan dan
dan makanan; 3 Memerihalkan keperluan asas tumbuhan adalah benda
(iii) bergerak; benda hidup bagi manusia, hidup.
(iv) membesar; dan haiwan dan tumbuhan.
(v) membiak. Nota :
Terdapat benda bukan hidup
yang mempunyai ciri benda
3.1.2 Membuat urutan contoh- 4 Membuat urutan contoh-contoh
hidup.
contoh benda hidup mengikut benda hidup yang diberikan
Contoh:
saiz. berdasarkan saiz. (i) objek yang
bergerak seperti kipas
dan kereta; dan
5 Menaakul mengapa makanan, (ii) objek yang
air, udara dan tempat membesar seperti
perlindungan adalah penting belon yang ditiup.
kepada manusia dan haiwan.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 26.03.2021 – 03.04.2021, KUMPULAN B: 27.03.2021 – 04.04.2021)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


MINGGU : 11 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 3. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.1 Benda hidup Murid boleh: 1 Menyatakan contoh benda Guru membawa murid ke luar
dan benda hidup dan benda bukan hidup. kelas untuk melihat kawasan
bukan hidup sekitar sekolah dan
3.1.1 Membanding dan
mengecam benda- benda
membezakan benda hidup dan yang di temui mereka.
benda bukan hidup 2 Membanding beza benda hidup
berdasarkan ciri-ciri berikut: dan benda bukan hidup. Murid berbincang sehingga
(vi) bernafas; membuat kesimpulan
(vii) memerlukan air bahawa manusia, haiwan dan
dan makanan; 3 Memerihalkan keperluan asas tumbuhan adalah benda
(viii) bergerak; benda hidup bagi manusia, hidup.
(ix) membesar; dan haiwan dan tumbuhan.
(x) membiak. Nota :
Terdapat benda bukan hidup
yang mempunyai ciri benda
3.1.2 Membuat urutan contoh- 4 Membuat urutan contoh-contoh
hidup.
contoh benda hidup mengikut benda hidup yang diberikan
Contoh:
saiz. berdasarkan saiz. (iii) objek yang
bergerak seperti kipas
dan kereta; dan
5 Menaakul mengapa makanan, (iv) objek yang
air, udara dan tempat membesar seperti
perlindungan adalah penting belon yang ditiup.
kepada manusia dan haiwan.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


MINGGU : 12 - 13 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 3. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN
HIDUP
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP
TAFSIRAN

3.2 Keperluan asas Murid boleh: 6 Berkomunikasi untuk Murid menyusun contoh
benda hidup menunjukkan manusia, haiwan benda hidup dari yang
3.2.1 Menyatakan keperluan asas benda dan tumbuhan mempunyai cara bersaiz kecil hingga ke saiz
hidup iaitu makanan, air dan udara. yang berlainan untuk besar seperti gajah dan
mendapatkan makanan, air dan kuman, dan berkomunikasi
Memerihalkan manusia, haiwan udara. tentang susunan yang
3.2.2 dan tumbuhan memerlukan makanan, dibuat.
air dan udara dalam cara yang
berlainan.
3.2.3 Memerihalkan manusia dan haiwan, juga
memerlukan tempat perlindungan.

3.2.4 Menaakul kepentingan


makanan, air, udara dan tempat
perlindungan kepada manusia dan
haiwan.

3.2.5 Menjelaskan pemerhatian tentang ciri


dan keperluan asas benda hidup
melalui lakaran, TMK, penulisan atau
lisan.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


MINGGU : 14-16 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 4. MANUSIA

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

4.1 Deria manusia Murid boleh: 1 Menyatakan bahagian tubuh Berbincang dengan murid
manusia. tentang fungsi setiap
4.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh bahagian tubuh.
manusia yang berkaitan dengan
deria yang berkenaan. 2 Menghubungkait bahagian tubuh Menyentuh untuk
manusia dengan deria yang membezakan keadaan
Mengelaskan objek mengikut ciri berkenaan. permukaan, melihat untuk
4.1.2 yang dikenalpasti. membezakan warna,
menghidu untuk mengesan
Menggunakan deria untuk 3 Memerihalkan ciri objek bau yang mungkin
4.1.3 mengenal pasti objek melalui menggunakan pelbagai deria mendatangkan bahaya seperti
penyiasatan. bau asap kebakaran.
Menjelas dengan contoh, Murid menjalankan aktiviti
4.1.4 penggunaan deria lain sebagai 4 Mengelaskan objek yang
diberikan mengikut ciri yang untuk mengenal pasti objek
ganti sekiranya satu deria tidak contoh, objek yang terdapat
dapat berfungsi. dipilih
dalam kotak hitam.
Menjelaskan pemerhatian 5 Mengenalpasti objek yang Alat yang boleh membantu
4.1.5
tentang deria manusia diberikan sekiranya salah satu organ deria yang tidak boleh
melalui lakaran, TMK, penulisan deria tidak dapat berfungsi berfungsi dengan baik seperti
atau lisan. cermin mata dan alat bantuan
pendengaran.
6 Berkomunikasi tentang alat yang
boleh membantu organ deria
yang tidak boleh berfungsi
dengan baik
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
(KUMPULAN A: 11 - 14 MEI 2021, KUMPULAN B: 11 - 14 MEI 2021)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


MINGGU : 17-18 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 5. HAIWAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUSAAN

5.1 Bahagian tubuh Murid boleh: 1 Memberi contoh haiwan. Murid mengenal pasti bahagian
haiwan. tubuh haiwan seperti:
5.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh (i) arnab;
haiwan seperti paruh, sisik, sirip, Memerihalkan bahagian tubuh (ii) buaya;
berbulu halus, berbulu pelepah, 2
bagi haiwan. (iii) katak ;
tanduk, sumbu, sesungut, kulit (iv) ikan;
keras, cangkerang, sayap, 3 Menghubungkaitkan
(v) siput;
kepak, kepala, badan, ekor dan kepentingan bahagian tubuh
(vi) itik;
kaki selaput renang. haiwan kepada haiwan
(vii)lalat;
berkenaan.
5.1.2 Menghubungkaitkan bahagian (viii) badak sumbu; dan
tubuh haiwan dan 4 Menjelaskan melalui contoh (ix) cacing.
kepentingannya kepada bahagian yang terdapat pada
haiwan. tubuh haiwan yang dinyatakan. Murid menggunakan satu
5.1.3 contoh haiwan dan
Menjelaskan melalui contoh mengenalpasti bahagian tubuh
5 Mengitlak bahawa terdapat
bahagian yang terdapat pada haiwan tersebut.
haiwan yang berbeza tetapi
tubuh haiwan.
mempunyai bahagian tubuh yang
5.1.4 serupa.
Mengitlak bahawa terdapat Guru menjalankan
haiwan yang berlainan perbincangan untuk
mempunyai bahagian tubuh 6 Berkomunikasi tentang mencungkil idea murid langkah
yang serupa. peranan manusia dalam yang diambil oleh manusia bagi
5.1.5 mencegah haiwan dizalimi memastikan haiwan tidak
Menjelaskan pemerhatian hingga mengakibatkan dizalimi dan kesan kecederaan
tentang bahagian tubuh haiwan kecederaan pada bahagian pada haiwan tersebut.
melalui lakaran, TMK, penulisan tubuh haiwan.
atau lisan.
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
(KUMPULAN A: 28.05.2021 – 12.06.2021, KUMPULAN B: 29.05.2021 – 13.06.2021)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


MINGGU : 19-21 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 6. TUMBUHAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid boleh:
6.1 Bahagian Murid diberi/ditunjukkan
tumbuhan 1 Menyatakan bahagian pada tumbuhan. tumbuhan sebenar untuk
6.1.1 Membanding dan
membezakan bahagian pada menjalankan aktiviti.
tumbuhan iaitu:
2 Mengenal pasti bahagian yang Murid memberi contoh
(i) daun: jenis urat daun;
terdapat pada satu tumbuhan tumbuhan berbunga dan
(ii) bunga: berbunga, tidak
sebenar yang dipilih. tumbuhan tidak berbunga seperti
berbunga;
(iii) batang: berkayu, tidak pokok bunga raya, cendawan,
berkayu; dan Menyatakan kepentingan bahagian paku pakis dan pokok orkid.
(iv) akar: akar tunjang, akar 3 tumbuhan kepada tumbuhan
serabut. Murid boleh menjalankan aktiviti
6.1.2 pengelasan
Menghubungkaitkan bahagian berdasarkan ciri yang dipelajari
Mengelaskan tumbuhan berdasarkan
tumbuhan iaitu daun, bunga, batang iaitu jenis urat daun, mempunyai
4 ciri yang dipilih.
dan akar serta kepentingannya bunga, jenis batang atau jenis
kepada Mengitlak bahawa terdapat akar.
5
tumbuhan. tumbuhan yang berlainan
6.1.3 Murid boleh menggunakan
mempunyai ciri yang sama
Mengitlak bahawa ada tumbuhan contoh seperti lalang dan pokok
yang berlainan mempunyai bahagian keembong untuk menunjukkan
yang serupa. Berkomunikasi untuk menunjukkan perbezaan.
6 perbezaan antara dua tumbuhan yang
6.1.4
Menjelaskan pemerhatian tentang berlainan jenis dari aspek jenis urat
bahagian tumbuhan melalui lakaran, daun, berbunga atau tidak berbunga,
TMK, penulisan atau lisan. jenis batang dan jenis akar.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


MINGGU : 22-23 TEMA: SAINS FIZIKAL UNIT: 7. MAGNET

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP
TAFSIRAN
Murid boleh:
7.1 Magnet Memberi contoh objek atau alat yang menggunakan Murid digalakkan membawa
7.1.1 Memberi contoh kegunaan magnet 1 magnet. pelbagai alat yang menggunakan
dalam kehidupan. magnet
seperti kotak pensel bermagnet,
7.1.2 Mengenal pasti bentuk magnet 2 Mengenal pasti pelbagai bentuk magnet. magnet hiasan di peti sejuk dan
seperti magnet bar, silinder, ladam, permainan.
bentuk U, butang dan cincin.
Murid menjalankan
Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai objek.
7.1.3 Mengitlak tindakan magnet ke atas 3 penyiasatan dengan
pelbagai objek dengan menjalankan mendekatkan magnet
aktiviti. dengan objek dan memerhati
Membuat pengitlakan tentang daya tarikan dan
7.1.4 sama ada menarik objek atau tidak
Membuat kesimpulan tentang daya 4
tolakan antara kutub-kutub magnet.
menarik objek.
tarikan dan tolakan antara kutub-
kutub magnet dengan menjalankan Murid menjalankan
penyiasatan. Membuat kesimpulan kekuatan suatu penyiasatan yang adil
7.1.5 5 magnet berdasarkan penyiasatan yang dibuat. menggunakan magnet untuk
Menentukan kekuatan magnet ke menguji kekuatan magnet dari
atas objek dengan menjalankan aspek jarak dan bilangan klip
penyiasatan. kertas yang boleh ditarik dengan
memalarkan bentuk dan saiz
7.1.6 Menjelaskan pemerhatian tentang Mereka bentuk permainan atau alat berdasarkan magnet.
magnet melalui 6
penggunaan magnet.
lakaran, TMK, penulisan atau
lisan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


(KUMPULAN A: 16.07.2021 – 24.07.2021, KUMPULAN B: 17.07.2021 – 25.07.2021)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


MINGGU : 24-25 TEMA: SAINS FIZIKAL UNIT: 7. MAGNET

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP
TAFSIRAN
Murid boleh:
7.1 Magnet Memberi contoh objek atau alat yang menggunakan Murid digalakkan membawa
7.1.1 Memberi contoh kegunaan magnet 1 magnet. pelbagai alat yang menggunakan
dalam kehidupan. magnet
seperti kotak pensel bermagnet,
7.1.2 Mengenal pasti bentuk magnet 2 Mengenal pasti pelbagai bentuk magnet. magnet hiasan di peti sejuk dan
seperti magnet bar, silinder, ladam, permainan.
bentuk U, butang dan cincin.
Murid menjalankan
Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai objek.
7.1.3 Mengitlak tindakan magnet ke atas 3 penyiasatan dengan
pelbagai objek dengan menjalankan mendekatkan magnet
aktiviti. dengan objek dan memerhati
Membuat pengitlakan tentang daya tarikan dan
7.1.4 sama ada menarik objek atau tidak
Membuat kesimpulan tentang daya 4
tolakan antara kutub-kutub magnet.
menarik objek.
tarikan dan tolakan antara kutub-
kutub magnet dengan menjalankan Murid menjalankan
penyiasatan. Membuat kesimpulan kekuatan suatu penyiasatan yang adil
7.1.5 5 magnet berdasarkan penyiasatan yang dibuat. menggunakan magnet untuk
Menentukan kekuatan magnet ke menguji kekuatan magnet dari
atas objek dengan menjalankan aspek jarak dan bilangan klip
penyiasatan. kertas yang boleh ditarik dengan
memalarkan bentuk dan saiz
7.1.6 Menjelaskan pemerhatian tentang Mereka bentuk permainan atau alat berdasarkan magnet.
magnet melalui 6
penggunaan magnet.
lakaran, TMK, penulisan atau
lisan.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


MINGGU : 26-30 TEMA: SAINS BAHAN UNIT : 8. PENYERAPAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

8.1 Keupayaan bahan Murid boleh: 1 Menyatakan objek yang Murid menjalankan aktiviti
menyerap air boleh menyerap dan tidak mengelaskan objek yang
8.1.1 Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air. menyerap air dan tidak
boleh menyerap air dan tidak menyerap air.
boleh menyerap air dengan 2 Menyenaraikan Contoh objek;
menjalankan penyiasatan. kepentingan kebolehan (i) sapu tangan;
bahan yang boleh menyerap (ii) kertas tisu;
8.1.2 Mengelas objek yang boleh air dan tidak menyerap air (iii) klip kertas;
menyerap air dan tidak boleh dalam kehidupan. (iv) guli;
menyerap air. (v) penutup botol;
(vi) kertas; dan
8.1.3 Memerihalkan keupayaan 3 Mengelas objek yang boleh (vii)mop.
objek menyerap air menyerap air dan tidak
berdasarkan jenis bahan boleh menyerap air. Murid boleh menentukan
dengan menjalankan keupayaan objek menyerap air
penyiasatan. berdasarkan jenis bahan
4 Menaakul kepentingan dengan mengumpulkan isipadu
8.1.4 Menyatakan kepentingan bahan yang tidak menyerap air yang telah diserap oleh
objek yang boleh menyerap air dalam kehidupan. objek. Saiz objek yang
air dan tidak boleh menyerap digunakan hendaklah di
air dalam kehidupan. malarkan.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

8.1.5 Mereka cipta objek 5 Membuat urutan Nota: Span diperbuat daripada
berdasarkan kebolehan keupayaan objek menyerap plastik dimana plastik tidak
menyerap air. air berdasarkan jenis menyerap air.
bahan.
8.1.6 Menjelaskan pemerhatian
tentang keupayaan bahan
menyerap air melalui lakaran, 6 Menyelesaikan masalah
penulisan, TMK atau lisan. dengan mengaplikasikan
pengetahuan tentang
keupayaan objek menyerap
air.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


(KUMPULAN A: 10.09.2021 - 18.09.2021, KUMPULAN B: 10.09.2021 - 18.09.2021)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


MINGGU : 31-33 TEMA : BUMI DAN ANGKASA UNIT : 9. BUMI
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
9.1 Bentuk muka Murid boleh:
Menyatakan bentuk muka
Bumi 1 Murid berbincang tentang
9.1.1 bumi.
Menyatakan bentuk muka bentuk muka bumi dengan
Bumi seperti gunung, pantai, memerhati model muka bumi
bukit, lembah, sungai, kolam, 2 Memberi contoh jenis
tasik dan laut. tanah. Murid mencampurkan air pada
contoh tanah, menggoncang
dan membiarkan seketika
9.2 Tanah Murid boleh: Mengenalpasti kandungan untuk melihat kandungan tanah
3
bagi satu jenis tanah seperti ranting kayu, daun,
9.2.1 Menyatakan jenis tanah berdasarkan pemerhatian. batu, pasir dan haiwan kecil.
seperti tanah kebun, tanah
liat dan pasir. Murid membuat banding beza
Membanding beza
4 kandungan tanah bagi tentang kandungan tanah yang
9.2.2 Membanding beza diambil dari sekurang-kurang
contoh tanah yang
kandungan tanah bagi jenis nya dua tempat yang berbeza
diberikan.
tanah yang berbeza dengan seperti tanah kebun dan pasir
menjalankan penyiasatan Merekodkan perbezaan pantai.
5
kandungan bagi contoh
9.2.3 Menjelaskan pemerhatian tanah yang berbeza.
tentang bentuk muka bumi
dan tanah melalui lakaran, Berkomunikasi dengan
penulisan, TMK atau lisan. 6
meramalkan kegunaan
tanah dan menjelaskan
berdasarkan pengetahuan
tentang kandungan tanah.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


MINGGU : 34-38 TEMA: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI UNIT : 10. ASAS BINAAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Menyatakan bentuk asas
10.1 Murid boleh: 1 Nota: Bongkah bentuk asas
iaitu segitiga, segi empat
boleh dibina dengan
sama, segi empat tepat dan
Binaan daripada 10.1.1 Mengenal pasti bentuk asas menggunakan kad manila atau
bulatan.
bongkah bentuk asas iaitu segitiga, segi empat kotak.
sama, segi empat tepat dan
bulatan. 2 Mengenal pasti bongkah
iaitu kubus, kuboid, piramid,
10.1.2 Mengenal pasti bongkah prisma, kon, silinder dan
bentuk asas iaitu kubus, sfera.
kuboid, piramid, prisma, kon,
silinder dan sfera. 3 Melakar bongkah bentuk
asas.
10.1.3 Mereka bentuk objek atau
struktur menggunakan
4 Membina objek atau struktur
bongkah bentuk asas.
menggunakan bentuk asas
dan bongkah.
10.1.4 Menaakul kepentingan
pelbagai bentuk bongkah.
5 Berkomunikasi untuk
10.1.5 Menjelaskan pemerhatian menerangkan objek atau
tentang hasil binaan melalui struktur yang dibina.
lakaran, TMK, penulisan atau
lisan. Menaakul kepentingan
6
pelbagai bentuk bongkah
dalam kehidupan.
CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)
39 ULANGKAJI
40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

41-42 PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN


(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN?


Sila order melalui website:- https://rphsekolahrendah.com ATAU WHATSAPP : 0174991336

FREE RPT & DSKP :


https://telegram.me/RPTDSKPSekolahRendah