Anda di halaman 1dari 30

MINGGU: 1-4 TEMA : INKUIRI DALAM SAINS 1.

0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.1 Kemahiran Murid boleh: Menyatakan semua deria yang Cadangan aktiviti:
Proses Sains terlibat untuk membuat
1
1.1.1 Memerhati pemerhatian tentang fenomena Menjalankan aktiviti yang
atau perubahan yang berlaku. boleh membawa kepada
penerapan kemahiran
Memerihalkan penggunaan memerhati seperti:
semua deria yang terlibat untuk
2 membuat pemerhatian tentang (i) Memerhati nyalaan
fenomena atau perubahan yang mentol dalam litar yang
berlaku. dibina.
(ii) Memerhati perubahan
Menggunakan semua deria yang bahan yang
terlibat untuk membuat dimasukkan ke dalam
3
pemerhatian tentang fenomena air.
atau perubahan yang berlaku.

Menggunakan semua deria yang


terlibat dan alat jika perlu untuk
membuat pemerhatian secara
4
kualitatif bagi menerangkan
fenomena atau perubahan yang
berlaku.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Menggunakan semua deria yang


terlibat dan alat jika perlu untuk
membuat pemerhatian secara
5
kualitatif dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena atau
perubahan yang berlaku.

Menggunakan semua deria yang


terlibat dan alat jika perlu untuk
membuat pemerhatian secara
6 kualitatif dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena atau
perubahan yang berlaku secara
sistematik.
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid boleh: Menyatakan ciri yang terdapat Cadangan aktiviti:


1
pada objek atau fenomena.
1.1.2 Mengelas Menjalankan aktiviti yang
Memerihalkan ciri objek atau boleh membawa kepada
2 fenomena dengan menyatakan penerapan kemahiran
persamaan dan perbezaan. mengelas seperti:

Mengasing dan mengumpul objek (i) Mengelas haiwan


3 atau fenomena berdasarkan ciri berdasarkan cara
sepunya dan berbeza. pembiakan.
(ii) Mengelas objek
Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan kebolehan
atau fenomena berdasarkan ciri menyalakan mentol
4 sepunya dan berbeza serta dalam satu litar.
menyatakan ciri sepunya yang
digunakan.
Mengasing dan mengumpul objek
atau fenomena berdasarkan ciri
sepunya dan berbeza serta
5 menyatakan ciri sepunya yang
digunakan kemudian boleh
menggunakan ciri lain untuk
mengasing dan mengumpul.

Mengasing dan mengumpul objek


atau fenomena berdasarkan ciri
6 sepunya dan berbeza sehingga
peringkat terakhir dengan
menyatakan ciri yang digunakan.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid boleh: Memilih peralatan yang sesuai Cadangan aktiviti:


1
bagi mengukur suatu kuantiti.
1.1.3 Mengukur dan Menjalankan aktiviti yang
menggunakan nombor boleh membawa kepada
penerapan kemahiran
Memerihalkan penggunaan mengukur dan menggunakan
2 peralatan dan cara mengukur nombor seperti berikut:
yang sesuai bagi suatu kuantiti.
(i) Merekod perubahan
Mengukur menggunakan alat dan ketinggian pokok
3 unit piawai yang sesuai dengan semasa tumbesaran.
teknik yang betul. (ii) Mengukur jisim badan
sendiri dan rakan.

Mengukur menggunakan alat dan


unit piawai yang sesuai dengan
4
teknik yang betul serta merekod
dalam jadual.

Membuat justifikasi kesesuaian


alat dan unit piawai yang
5
digunakan bagi aktiviti yang
dijalankan.

Menunjuk cara untuk mengukur


menggunakan alat, unit piawai
6 dengan teknik yang betul serta
merekod dalam jadual secara
kreatif, inovatif dan sistematik.
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid boleh: Menyatakan maklumat yang Cadangan aktiviti:


1
diperoleh.
1.1.4 Berkomunikasi Merekod maklumat atau idea Menjalankan aktiviti yang
2 boleh membawa kepada
dalam sebarang bentuk.
penerapan kemahiran
Merekod maklumat atau idea berkomunikasi seperti:
3
dalam bentuk yang sesuai.
(i) Membuat poster
Merekod maklumat atau idea menunjukkan tentang
dalam bentuk yang sesuai dan cara menjaga
4 mempersembahkan maklumat kebersihan sungai.
atau idea tersebut secara (ii) Mencatat bilangan daun
sistematik. tumbuhan semasa
tumbesaran dalam
Merekodkan maklumat atau idea bentuk yang sesuai.
dalam lebih dari satu bentuk yang
5 sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut
secara sistematik.
Menghasilkan persembahan yang
kreatif dan inovatif berdasarkan
maklumat atau idea yang
6
direkodkan secara sistematik
serta boleh memberi maklum
balas.
CUTI TAHUN BARU CINA
(KUMPULAN A: 10 - 13 FEBRUARI 2021, KUMPULAN B: 10 - 13 FEBRUARI 2021)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


MINGGU: 5-6 TEMA : INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.2 Kemahiran Murid boleh: Menyenaraikan peralatan, bahan Cadangan aktiviti:


Manipulatif 1 sains dan spesimen yang
1.2.1 Menggunakan dan diperlukan bagi suatu aktiviti. Pentaksiran dilaksanakan
mengendalikan peralatan semasa murid menjalankan
dan bahan sains dengan aktivti PdP seperti:
betul. Memerihalkan penggunaan
peralatan, bahan sains dan (i) Mencambahkan biji
2 benih.
1.2.2 Mengendalikan spesimen yang diperlukan bagi
spesimen dengan betul suatu aktiviti. (ii) Mencampurkan gula
dan cermat. dengan air.

1.2.3 Melakar spesimen, Menggunakan dan


peralatan dan bahan mengendalikan peralatan, bahan
sains dengan betul. 3 sains dan spesimen yang
diperlukan bagi suatu aktiviti
1.2.4 Membersihkan peralatan dengan kaedah yang betul.
sains dengan cara yang
betul.
Mengguna, mengendali, melakar,
1.2.5 Menyimpan peralatan membersih dan menyimpan
dan bahan sains dengan peralatan, bahan sains dan
4
betul dan selamat. spesimen yang digunakan dalam
suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul.
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Mengguna, mengendali, melakar,


membersih dan menyimpan
peralatan, bahan sains dan
5 spesimen yang digunakan dalam
suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul, bersistematik dan
berhemah.

Mengguna, mengendali, melakar,


membersih dan menyimpan
peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan dalam
6
suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul, bersistematik, berhemah
dan menjadi contoh kepada rakan
lain.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


MINGGU: 7 TEMA : INKUIRI DALAM SAINS 2.0 PERATURAN BILIK SAINS
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.1 Peraturan Murid boleh: Cadangan aktiviti:


Bilik Sains 1 Menyatakan peraturan bilik sains.
2.1.1 Mematuhi Pentaksiran dilaksanakan
peraturan bilik melalui pemerhatian
sains sebelum, semasa dan
selepas menggunakan bilik
Menerangkan peraturan bilik sains.
2
sains.

Mengaplikasi peraturan bilik


3
sains.

Menaakul kepentingan peraturan


4
bilik sains perlu dipatuhi.

Menjana idea tindakan yang perlu


5 diambil sekiranya terdapat situasi
menyalahi peraturan bilik sains.
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Mengamalkan konsep pematuhan


6 peraturan bilik sains sebagai
budaya dalam kehidupan
seharian.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


MINGGU : 8-10 TEMA : SAINS HAYAT UNIT : 3.0 MANUSIA
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.1 Pembiakan Murid boleh: Cadangan aktiviti:


dan Menyatakan manusia membiak
1
tumbesaran 3.1.1 Menyatakan cara dengan cara melahirkan anak. Perbincangan berdasarkan
manusia manusia membiak. gambar individu tentang
perubahan dari bayi hingga
3.1.2 Memerihalkan dewasa dari segi
perubahan yang berlaku Memerihalkan perubahan yang pertambahan:
pada diri sejak dilahirkan 2 (i) saiz;
berlaku pada diri sejak dilahirkan.
dari aspek saiz, tinggi (ii) tinggi; dan
dan berat. (iii) berat.
Menjelas melalui contoh ciri yang
3.1.3 Mengitlak tumbesaran Permainan yang
terdapat pada anak diwarisi
adalah berbeza antara 3 menggunakan gambar untuk
daripada ibu, bapa atau
individu dengan memadankan gambar anak
keturunan.
menjalankan aktiviti. dengan ibu/bapa/ keluarga.

3.1.4 Memerihalkan bahawa Mengitlak bahawa ciri yang Banding beza saiz tapak
anak mewarisi ciri diwarisi pada diri seseorang tangan,saiz tapak kaki, tinggi
daripada ibu, bapa atau 4 dan berat dengan rakan
adalah daripada keturunan
keturunan. berdasarkan salasilah keluarga. sekelas.

3.1.5 Memberi contoh ciri yang


diwarisi oleh anak Membuat rumusan tumbesaran
daripada ibu bapa atau 5 setiap individu adalah berbeza
keturunan seperti warna walaupun pada usia yang sama.
kulit, warna mata dan
jenis rambut.
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.1.6 Menjelaskan Berkomunikasi secara kreatif dan Cadangan aktiviti:


pemerhatian tentang inovatif untuk meramal ciri yang
tumbesaran dan 6 diwarisi oleh anak berdasarkan Paparan gambar seorang
pewarisan melalui ciri yang dapat dilihat pada ibu lelaki dan perempuan yang
lakaran, TMK, dan bapanya. mempunyai ciri yang jelas
penulisan atau lisan. dilihat seperti rambut
kerinting, warna anak mata,
warna kulit, warna rambut,
dan ketinggian. Murid
membuat ramalan tentang
ciri yang mungkin diwarisi
oleh anak pasangan tersebut
dan memberi penerangan.

Nota:
Bagi perbincangan tentang
pewarisan, salasilah keluarga
tidak semestinya
berdasarkan keluarga murid
sendiri.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


(KUMPULAN A: 26.03.2021 – 03.04.2021, KUMPULAN B: 27.03.2021 – 04.04.2021)
MINGGU : 11 ULANGKAJI / PENTAKSIRAN UNIT 1-3

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


MINGGU: 12-15 TEMA : SAINS HAYAT 4.0 HAIWAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

4.1 Pembiakan Murid boleh: Menyatakan haiwan yang Cadangan aktiviti:


dan 4.1.1 Menyatakan cara haiwan 1 bertelur dan haiwan yang
tumbesaran membiak. melahirkan anak. Tayangan video untuk
haiwan membuat pemerhatian
4.1.2 Mengelaskan haiwan tentang pembiakan haiwan.
berdasarkan cara
pembiakan Pemerhatian terhadap kitar
Mengelaskan haiwan
2 hidup haiwan seperti katak,
berdasarkan cara pembiakan.
4.1.3 Menjelaskan dengan rama-rama, nyamuk dan
contoh haiwan bertelur lembu.
banyak dan bertelur
sedikit. Gambar anak haiwan yang
Mengitlak tentang cara
baru lahir dipadankan
pembiakan haiwan dari aspek
4.1.4 Menjelaskan dengan 3 dengan gambar induknya.
bilangan telur dan bilangan
contoh haiwan anak.
melahirkan anak yang
banyak dan anak yang
sedikit.

4.1.5 Merekod perubahan Mentafsir data yang diperolehi


tumbesaran haiwan tentang perubahan yang
dengan memerhati kitar 4
berlaku dalam kitar hidup
hidup haiwan. haiwan.
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

4.1.6 Menjelas dengan Merumuskan pemerhatian


contoh anak haiwan terdapat haiwan yang
yang menyerupai 5 menyerupai induknya dan yang
induknya dan yang tidak menyerupai induknya.
tidak menyerupai
induknya.
Berkomunikasi secara kreatif
4.1.7 Menjelaskan dan inovatif untuk menerangkan
pemerhatian tentang pelbagai cara haiwan
pembiakan dan 6 melindungi telurnya atau
tumbesaran melalui menjaga anaknya dan membuat
lakaran, TMK, penaakulan.
penulisan atau lisan.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


MINGGU: 16-18 TEMA : SAINS HAYAT 5.0 TUMBUHAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

5.1 Tumbesaran Murid boleh: Menyatakan contoh kepentingan Nota:


Tumbuhan tumbuhan kepada manusia dan
5.1.1 Menyatakan 1 haiwan. (i) Peringkat tumbesaran
kepentingan tumbuhan tumbuhan mempunyai
kepada manusia dan beberapa peringkat
Memerihalkan air, udara dan
haiwan. contohnya bagi pokok
suhu yang sesuai diperlukan
kelapa: buah,
2 untuk percambahan biji benih.
5.1.2 Menyatakan keperluan percambahan biji benih,
asas untuk biji benih anak pokok, pokok
bercambah. Merekod perubahan tumbesaran berbunga, pokok
yang berlaku pada tumbuhan berbuah.
5.1.3 Merekod perubahan dengan memerhati tumbuhan (ii) Tanah atau baja
tumbesaran tumbuhan sebenar seperti bilangan daun, membekalkan nutrien
bermula daripada 3 lilitan batang, saiz daun atau bagi membantu
percambahan biji ketinggian pokok. tumbesaran tumbuhan.
benih dengan (iii) Kesan peringkat
memerhati biji benih tumbesaran tumbuhan
Menyusun mengikut urutan terganggu akan berlaku
sebenar.
peringkat tumbesaran bagi satu kekurangan sumber
4 tumbuhan dan memberi
5.1.4 Menyusun mengikut makanan (tumbuhan
penerangan. dan haiwan)
urutan peringkat
tumbesaran tumbuhan.

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI (Minggu 16)


(KUMPULAN A: 11 - 14 MEI 2021, KUMPULAN B: 11 - 14 MEI 2021)
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
(KUMPULAN A: 28.05.2021 – 12.06.2021, KUMPULAN B: 29.05.2021 – 13.06.2021)
MINGGU: 18-19 TEMA : SAINS HAYAT 5.0 TUMBUHAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
5.1.5 Membuat kesimpulan
keperluan asas untuk Merumuskan air, nutrien, udara
tumbesaran tumbuhan dan cahaya matahari diperlukan
dengan menjalankan
5
untuk tumbesaran tumbuhan.
penyiasatan.

5.1.6 Menjelaskan
pemerhatian tentang
proses hidup tumbuhan
melalui lakaran,
TMK,penulisan atau lisan.
Berkomunikasi untuk
meramalkan apa yang akan
berlaku kepada manusia atau
6 haiwan sekiranya peringkat
tumbesaran tumbuhan diganggu.

MINGGU: 20 Ulangkaji / Pentaksiran Bab 4-5

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


MINGGU: 21-23 TEMA: SAINS FIZIKAL UNIT : 6.0 TERANG DAN GELAP
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGA TAFSIRAN
N PENGUASAAN

6.1 Terang Murid boleh: Cadangan aktiviti:


dan gelap 1 Mengenal pasti sumber cahaya.
6.1.1 Menyatakan sumber Penggunaan kotak hitam
cahaya. yang mengandungi beberapa
objek. Murid diminta mencari
6.1.2 Membanding beza Menjelaskan bagaimana bayang- satu objek yang ditetapkan
2
aktiviti yang dijalankan bayang dihasilkan. dalam dua keadaan iaitu
dalam keadaan terang gelap dan terang.
dan gelap.
Membanding dan
6.1.3 Menerangkan Membuat perbandingan aktiviti membezakan kejelasan
bagaimana bayang- 3 yang dijalankan dalam keadaan bayang-bayang (jelas, kurang
bayang dihasilkan terang dan gelap. jelas, tiada bayang-bayang)
melalui aktiviti. dengan menggunakan objek
yang berlainan seperti kertas
6.1.4 Membanding dan A4, kertas surih, plastik dan
Membuat kesimpulan tentang
membezakan transperensi.
4 kejelasan bayang-bayang yang
kejelasan bayang-
terhasil.
bayang apabila cahaya
dihalang oleh objek
yang berlainan dengan
menjalankan
penyiasatan.
Menaakul kepentingan cahaya
6.1.5 5
kepada manusia.
Mencipta
permainan bayang-
bayang
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 16.07.2021 - 24.07.2021, KUMPULAN B: 16.07.2021 - 24.07.2021)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


MINGGU: 24 TEMA: SAINS FIZIKAL UNIT : 6.0 TERANG DAN GELAP
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

6.1.5 Mencipta permainan Mereka cipta permainan bayang-


bayang-bayang 6 bayang dan menjelaskan cara
pembentukan bayang-bayang
dalam permainan tersebut.
6.1.6
Menjelaskan pemerhatian
tentang terang dan gelap
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
MINGGU: 25-27 TEMA : SAINS FIZIKAL UNIT: 7.0 ELEKTRIK
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

7.1 Litar Murid boleh: Cadangan aktiviti:


elektrik Menyatakan komponen yang
1
7.1.1 Mengenal pasti terdapat dalam litar elektrik. Kebolehan mentol menyala
komponen dalam litar diuji dengan menggunakan
elektrik iaitu sel kering, pelbagai objek atau bahan
mentol dan suis. seperti pensil, paku,
pemadam, duit syiling, klip
Menerangkan fungsi komponen
7.1.2 Menerangkan fungsi 2 kertas dan jus limau.
dalam litar elektrik.
komponen dalam litar Daripada aktiviti ini, murid
elektrik lengkap. mengitlak konduktor dan
penebat.
7.1.3 Membina litar elektrik
Membina litar elektrik lengkap
lengkap dengan Nota:
3 dengan menggunakan komponen
menggunakan sel kering, Beri peluang kepada murid
yang diberikan.
mentol, suis dan wayar menggunakan motor, buzzer
penyambung. dan lain-lain selain dari
mentol sekiranya ada.
7.1.4 Meramal sebab mentol
tidak menyala dalam litar Menaakul tentang mentol yang
4
yang dibina. tidak menyala dalam satu litar.

7.1.5 Merekod nyalaan mentol


dengan mengantikan
suis dengan objek atau Merumus objek yang boleh
bahan dengan menyalakan mentol adalah
menjalankan 5 konduktor dan yang tidak
penyiasatan. menyalakan mentol adalah
penebat.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

7.1.6 Mengitlak objek yang Menghasilkan satu litar berfungsi


boleh menyalakan 6 dengan menggunakan
mentol dalam litar perkakasan lain selain daripada
adalah konduktor dan mentol dan mempersembahkan.
yang tidak menyalakan
mentol adalah penebat.

7.1.7 Menjelaskan
pemerhatian tentang litar
elektrik melalui lakaran,
TMK, penulisan atau
lisan.
MINGGU : 28-29 TEMA : SAINS BAHAN UNIT: 8.0 CAMPURAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

8.1 Campuran Murid boleh: Menyatakan contoh bahan yang Nota:


1 boleh larut dan tidak boleh larut Contoh campuran seperti
8.1.1 Memerihalkan kaedah dalam air. kacang tanah, daun kering
untuk mengasingkan dan tepung.
campuran pelbagai
bahan atau objek. Memerihalkan kaedah Contoh kaedah
2 mengasingkan campuran mengasingkan campuran
8.1.2 Menaakul cara yang pelbagai bahan. seperti menggunakan
digunakan untuk penapis atau magnet.
mengasingkan campuran
pelbagai bahan atau Contoh campuran seperti
Mengasingkan campuran pelbagai saiz pasir atau batu,
objek. 3
pelbagai bahan atau objek. campuran pasir dengan
8.1.3 Mengenal pasti bahan garam, dan campuran kapur
yang boleh larut dan dengan air diberikan sebagai
tidak boleh larut di dalam Menjelas melalui contoh untuk satu masalah untuk
air dengan menjalankan menerangkan mengapa sesuatu diselesaikan.
penyiasatan. 4 cara digunakan untuk
mengasingkan campuran
8.1.4 Merumuskan cara bahan pelbagai bahan.
boleh dilarutkan dengan
lebih cepat dengan
menjalankan
penyiasatan. Merumuskan cara bahan boleh
5
dilarutkan dengan lebih cepat.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

8.1.5 Menjelaskan Menyelesaikan masalah dengan Kaedah mempercepatkan


pemerhatian tentang melaksanakan projek untuk proses melarutkan bahan
campuran melalui 6 mengasing campuran hingga dalam air seperti mengacau
lakaran, TMK, penulisan mendapatkan semula bahan asal dan saiz bahan yang kecil.
atau lisan. dengan cara yang paling cepat
dan berkesan.
MINGGU: 30-31 TEMA: BUMI DAN ANGKASA 9.0 BUMI
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

9.1 Air Murid boleh: Menyenaraikan sumber air Cadangan aktiviti:


1
semulajadi.
9.1.1 Menyatakan sumber air Perbincangan berdasarkan
semulajadi seperti hujan, pengalaman dan
sungai, tasik, laut dan Memerihalkan arah aliran air dari pemerhatian persekitaran
2
mata air. tempat tinggi ke tempat rendah. tentang aliran air seperti
takungan air selepas hujan,
9.1.2 Menyatakan arah aliran air mandian dan banjir.
air dengan Mengitlak arah aliran air di muka
menjalankan aktiviti. 3
bumi secara semulajadi. Pemerhatian terhadap
pergerakan air di dalam
9.1.3 Mengitlak arah aliran air dulang apabila satu hujung
secara semulajadi dulang ditinggikan.
Membuat urutan dan melabelkan
seperti aliran air sungai, 4
kitar air semulajadi.
air terjun melalui
pemerhatian menerusi Nota:
pelbagai media. Menjana idea tentang kesan Kitar air dinyatakan sebagai
5 persekitaran jika aliran air air dari sungai atau laut akan
9.1.4 Membuat urutan kitar terganggu. menjadi wap air. Wap air
air semulajadi. akan membentuk awan.
Berkomunikasi tentang peranan
Awan akan menghasilkan
manusia untuk mengekalkan
9.1.5 Menjelaskan 6 hujan yang mengalir semula
sumber air yang bersih dan aliran
pemerhatian tentang ke sungail atau laut.
air.
kitaran air melalui
lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (Selepas Minggu 30)
Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com
(KUMPULAN A: 10.09.2021 - 18.09.2021, KUMPULAN B: 10.09.2021 - 18.09.2021)
MINGGU: 32-34 TEMA: BUMI DAN ANGKASA 9.0 BUMI
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

9.2 Udara Murid boleh: Menyatakan benda hidup Cadangan aktiviti:


1 memerlukan udara untuk
9.2.1 Menyatakan udara bernafas. Tayangan video tentang
berada di sekeliling kita. benda hidup dalam air, dalam
tanah dan di persekitaran.
9.2.2 Menyatakan udara terdiri Memberi contoh jenis gas yang
2
daripada beberapa jenis terdapat dalam udara.
gas seperti oksigen dan Nota:
karbon dioksida.
Memerihalkan udara tidak boleh Contoh model seperti kincir
9.2.3 Memerihalkan udara 3 dilihat tetapi boleh dirasai apabila angin dan kapal layar
yang bergerak adalah ia bergerak.
angin.

9.2.4 Menjana idea kesan Menjelaskan melalui contoh


udara yang bergerak bahawa udara berada di mana-
4
dalam kehidupan mana termasuk dalam air dan
manusia. tanah.

9.2.5 Mencipta alat atau model


dengan mengaplikasikan Menjana idea kebaikan dan
pengetahuan yang 5
keburukan udara yang bergerak.
menunjukkan kegunaan
udara yang bergerak.

9.2.6 Menjelaskan Mereka cipta model yang


pemerhatian tentang 6 menggunakan pengetahuan
udara melalui lakaran, tentang udara yang bergerak.
TMK, penulisan atau
Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com
lisan.
MINGGU : 35-37 TEMA: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 10.0 TEKNOLOGI
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

10.1 Set binaan Murid boleh: Nota:


Memilih komponen set binaan
1
10.1.1 Memilih binaan yang bagi model yang hendak dibina. Set binaan adalah set
hendak dibina daripada komponen yang boleh
set binaan. membina beberapa model
dan mempunyai manual
10.1.2 Mengenal pasti Membina binaan mengikut bergambar.
2
komponen binaan manual bergambar.
berpandukan manual Binaan baru yang dicipta
bergambar. mesti boleh dijelaskan
Membuka komponen mengikut fungsinya.
10.1.3 Memasang komponen urutan dan menyimpan dalam
binaan berpandukan 3 bekas penyimpanan dengan
manual bergambar. betul.

10.1.4 Mencipta satu binaan


baru yang tidak
Berkomunikasi tentang hasil
terdapat dalam manual 4
binaan yang telah dibina.
bergambar.

CUTI DEEPAVALI

(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com


MINGGU : 38 TEMA: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 10.0 TEKNOLOGI

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
10.1.5 Membuka hasil binaan Menilai binaan yang dibina oleh
10.1 mengikut urutan dan menyimpan rakan yang mematuhi manual
Set binaan 5
komponen yang telah dibuka ke bergambar.
dalam bekas penyimpanan.
10.1.6 Menjelaskan pemerhatian
tentang campuran melalui lakaran, Mereka cipta binaan baru dan
6
TMK, penulisan atau lisan. menerangkan hasil ciptaan.

39- 40 ULANGKAJI & PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


41-42 PENGURUSAN AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN
(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN?


Sila order melalui website:- https://rphsekolahrendah.com ATAU WHATSAPP : 0174991336

FREE RPT & DSKP :


https://telegram.me/RPTDSKPSekolahRendah
Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com