Anda di halaman 1dari 12

JPN Pahang S3 2019

SKEMA CADANGAN

SOALAN 1 :
Hasilkan lima rangkap pantun empat kerat yang bertemakan Kecintaan Terhadap Alam Sekitar.
[25]

Aspek Markah Keterangan Pecahan Markah


Memenuhi tiga aspek pantun empat kerat : A. 1 isi = 3 markah
A 9 3 isi = 9 markah
Ciri-ciri F1 4 baris dalam satu rangkap/bait (wajib) B. Terdiri 2 isi wajib + 1 isi
F2 4 hingga 5 patah perkataan sebaris pilihan (mana-mana)
(wajib) C. Setiap isi yang memenuhi
F3 8 hingga 12 suku kata (pilihan) ketiga-tiga ciri pada setiap
F4 Rima akhir sama a/b/a/b (wajib) rangkap :
F5 Pembayang dan maksud (wajib)
i. Semua rangkap = 3 markah
ii. ii. Sebahagian rangkap =2
iii. markah
iv. iii. Sedikit rangkap = 1 markah
v.
Definisi cintakan alam sekitar : Menepati tema :
B 2 Perasaan sangat sayang atau cinta akan 5 rangkap = 2 markah
Tema kepada segala yang ada di langit dan di 1-4 rangkap = 1 markah
bumi yang berada di sekeliling kita.
Terdiri daripada : Kemukakan 5 isi
C 5 F1. Kelestarian alam (menjaga/membela 1 isi = 1 markah
Pemikiran alam 5 isi = 5 markah
F2. Kecintaan
F3. Kesyukuran Pecahan berdasarkan pemikiran
F4. Kekaguman 5PM = 5 markah
F5. Kemusnahan 4PM = 4 markah
F6. Penghargaan 3PM = 3 Markah
F7. Keindahan 2PM = 2 markah
F8. Pencemaran
F9. Penghayatan (Apresiasi)

D 4 Gaya bahasa yang berlainan dan bukan Kemukakan 5 isi :


Gaya diulang : 1 isi =1 markah
bahasa F1. Asonansi 5 isi = 4 markah
F2. Aliterasi
F3. Simile
F4. Metafora
F5. Personifikasi
1
F6. Hiperbola
F7. Anafora
F8. Epifora

Terdiri daripada :
E 6 E 1 Tajuk Ada tajuk = 1 markah
Kreativiti E2 Kesinambungan Penuh = 2 markah
E3 Pemikiran Separuh = 1 markah
3 persoalan = 3 markah
2 persoalan = 2 markah
1 persoalan = 1 markah

Jumlah 25

SOALAN 2:
Hasilkan sebuah sajak yang bertemakan “Perpaduan Asas Penyatuan”. Panjang sajak itu
hendaklah 30 hingga 40 baris.
[25]

Aspek Markah Keterangan Pecahan Markah Catatan


2
A 3 A1: Tajuk Ada = 1 markah Sesuai dengan
Kreativiti A2: Kesinambungan idea Tiada = 0 markah tema.

B 8 Mengandungi empat persoalan: 1 isi = 2 markah Persoalan yang


Persoalan/ 4 isi = 8 markah berbeza dalam
pemikiran B1 Bersatu hati/seia sekata sajak yang
B2 Semangat ukhuwah Jelas = 2 markah dihasilkan.
B3 Hidup harmoni/muhibbah Kurang jelas = 1 markah
B4 Bekerjasama Lemah = 0 Setiap isi
B5 Hormati budaya/agama/kaum markah persoalan mesti
B6 Menyayangi sesame kaum dihubungkan
B7 Saling membantu / dengan konsep.
Memerlukan
Sekiranya
dipisahkan
persoalan dengan
konsep tersebut
= 1 markah.
C 6 Mengandungi tiga teknik: Kemukakan 3 isi: Gariskan kata
Teknik 1 isi = 2 markah yang digunakan.
penulisan C1 Diksi (pemilihan kata yang 3 isi = 6 markah
sesuai dengan tema) Minimun 28
5 kata ke atas = 2 baris.
C2 Baris markah Maksimum 42
1 – 4 kata =1 baris.
C3 Rangkap markah
Rangkap
30-40 baris =2 berdasarkan
markah persoalan yang
1 – 29 baris =1 diketengahkan.
markah
Kreativiti
4 rangkap ke atas =2m rangkap yang
1 – 3 rangkap = 1 dihasilkan dalam
markah satu rangkap.

*Pemeriksa tidak perlu


memeriksa pada baris 42
ke atas.
*Tiada markah
diberikan pada baris 42
ke atas.
D 8 Mengandungi empat gaya I isi = 2 markah Gaya bahasa
Gaya bahasa: 4 isi = 8 markah yang berlainan
bahasa dan bukan
D1 Aliterasi Jenis = 1 markah diulang.
D2 Asonansi Kesesuaian = 1 markah
D3 Simile Gariskan dan
3
D4 Metafora catatkan gaya
D5 Pesonifikasi bahasa yang
D6 Hiperbola digunakan.
D7 Paradoks
D8 Anafora
D9 Epifora
*Lain-lain gaya bahasa yang
sesuai boleh diterima
25

SOALAN 3:
Kepimpinan merupakan tonggak kejayaan dalam sesebuah organisasi. Berdasarkan Cerpen Di
Sebalik Sirat Makna karya Awang Median Said, nilaikan sifat-sifat kepimpinan Cikgu Michael
Teo dalam pengurusan organisasi sekolahnya.
[25]
A Pengenalan [3]
Latar belakang Cikgu Michael Teo
F1 - Seorang pengetua di sebuah sekolah kawasan pedalaman
- Seorang pengetua prihatin kepada orang bawahan
- Berbadan gempal
- Lain-lain yang sesuai dari segi perwatakan luaran dan dalaman

Definisi kepimpinan
F2 Proses seseorang dalam mempengaruhi kegiatan manusia atau orang bawahan, mengikut cara
tertentu ke arah pencapaian matlamat atau objektif organisasi.

Over view/gambaran awal jawapan


F3 Antara sifat-sifat kepimpinan yang ada pada watak ialah seorang pemimpin yang mempunyai
perancangan, menetapkan pengorganisasian, mewujudkan tenaga kerja, bijak berkomunikasi,
komited terhadap tugas dan lain-lain.

B
Isi-isi [20]

B1 KEBAIKAN

F1 Melaksanakan/ mempunyai perancangan dalam pengurusan

Perancangan merupakan kaedah yang terperinci yang diatur terlebih dahulu sebelum membuat
H1 sesuatu projek. Sekiranya perancangan tidak dilakukan terlebih dahulu, maka sesuatu projek
tidak dapat dilakukan dengan sempurna

C1 Cikgu Michael Teo merancang untuk meningkatkan disiplin sekolah sebagaimana yang telah
dimaklumkan kepada Cikgu Naszkir dan Cikgu Ibau ketika mereka berdua dipanggil ke biliknya
bermesyuarat tentang masalah yang dihadapi oleh para pelajar asrama terutamanya.
KK Jelaslah, perancangan yang sistematik dapat menjayakan sesuatu matlamat dengan sempurna

4
F2 Menetapkan pengorganisasian yang lengkap

Pengorganisasian merupakan penyusunan sumber-sumber sesebuah projek dalam bentuk


H2 kesatuan dengan cara yang berkesan agar matlamat dapat dicapai. Sekiranya tiada penyusunan
sumber dalam sesebuah projek, sudah pasti orang yang dipimpin tidak akan mengetahui tugas
yang akan dilaksanakan oleh mereka.

C2 Cikgu Michael Teo telah menetapkan struktur organisasi dalam pengurusannya bagi mencapai
objektifnya untuk meningkatkan disiplin pelajar seperti berikut :

PENGETUA
(Cikgu Michael Teo)

PENOLONG KANAN
HAL EHWAL MURID
(Cikgu Naszkir bin Zakir)

KETUA WARDEN
(Cikgu Ibau Paul Nyibang)

WARDEN ASRAMA
(Cikgu Naszkir bin Zakir)

KK Jelaslah pengorganisasian dengan agihan tugas dapat melancarkan lagi pengurusan sesebuah
institusi.

F3 Berjaya menjalankan fungsi pengurusan dalam prinsip tenaga kerja (staffing)

H1 Tenaga kerja adalah melantik atau menempatkan seseorang pekerja di tempat kerja yang sesuai
dengan kelulusan, kepakaran, pengalaman, atau minat pekerja tersebut. Sekiranya pemimpin
tidak menentukan keupayaan tenaga kerja, sudah pasti sesuatu projek tidak dapat dilaksanakan
dengan sempurna.

C1 Cikgu Michael Teo selaku pemimpin telah memilih tenaga kerja yang sememangnya layak dan
berkebolehan iaitu Cikgu Naszkir kerana beliau merupakan guru yang memiliki ijazah dan
beliau juga berpengalaman kerana pernah belajar di sekolah tersebut.
KK Jelaslah, tenaga kerja yang berkeupayaan dapat menjayakan sesuatu objektif kerana kejayaan
tersebut bergantung kepada keupayaan tenaga kerja

F4 Bijak berkomunikasi

5
H1 Komunikasi ialah proses pemindahan maklumat dan makna dari satu pihak kepada pihak yang
lain. Kejayaan seseorang pemimpin dalam pengurusan turut dipengaruhi oleh kebolehan
berkomunikasi/ berhubung dengan orang bawahannya. Keupayaan mempengaruhi dan menarik
minat orang bawahan untuk mendengar apa yang ditugaskan.

C1 Cikgu Michael Teo menunjukkan kebolehannya berkomunikasi dengan baik apabila dia berjaya
mempertemukan cikgu Ibau dan cikgu Naszkir di biliknya bagi memaklumkan tentang
perancangannya untuk meningkatkan tahap disiplin pelajar di sekolah.
KK Jelaslah, komunikasi yang berkesan penting untuk menyampaikan sesuatu maklumat atau
tugasan kepada pihak tertentu agar ia jelas dan mudah untuk diterima.

B2 KELEMAHAN / KEGAGALAN

F5 Gagal mewujudkan kerjasama

H1 Kerjasama ialah sikap saling bantu membantu antara satu sama lain. Kegagalan seseorang
pemimpin dalam mewujudkan kerjasama dalam kalangan orang bawahan akan menimbulkan
konflik dalam kalangan orang bawahannya.

C1 Cikgu Michael Teo selaku pemimpin gagal mewujudkan kerjasama dalam kalangan orang
bawahannya ini terbukti apabila cikgu Naszkir dan cikgu Ibau berkonflik berhubung dengan
masalah disiplin yang melibatkan seorang pelajar asrama yang dibuang asrama.
KK Jelaslah, kerjasama dalam sesebuah organisasi sangat penting bagi menjayakan objektif yang
telah ditetapkan

F6 Tiada kawalan

Kawalan bermaksud pengukuran atau pembetulan prestasi dalam usaha untuk memastikan
H1 bahawa objektif dan rancangan organisasi yang dirangka ke arah pencapaian.

C1 Sebagai pemimpin Cikgu Michael Teo tidak melaksanakan prinsip kawalan dalam
pengurusannya, beliau tidak mengukur prestasi disiplin sekolahnya, beliau juga tidak
menetapkan piawai bagi mencapai matlamatya untuk meningkatkan tahap disiplin pelajar,
beliau juga tidak melakukan pembetulan dalam usahanya mencapai objektif dalam pengurusan
KK Jelaslah, kawalan merupakan aspek penting bagi seseorang pemimpin agar prestasi kerja dan
tahap pencapaian dapat dinilai.

F7 Tidak bijak dalam perlantikan sesebuah jawatan

H1 Pemimpin yang berkesan dan berjaya dalam pengurusan ialah seorang pemimpin yang bijak
dalam perlantikan seseorang bagi memegang sesuatu jawatan. Tetapi hal ini tidak berlaku dalam
diri cikgu Michael Teo.

6
C1 Cikgu Michael Teo tidak menggunakan kebijaksaan dalam perlantikan cikgu Naszkir sebagai
warden asrama di bawah cikgu Ibau, selaku Ketua Warden, sedangkan cikgu Naszkir pada
waktu yang sama memegang jawatan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid .
KK Jelaslah, kebijaksanaan perlu ada dalam diri setiap pemimpin lebih-lebih lagi dalam melantik
sesuatu jawatan agar tidak berlaku konflik dan pertindihan tugas dalam sesebuah organisasi.
C Penutup [2]
Rumusan/penilaian/pandangan/cadangan/harapan.
Pilih 5 isi sahaja
3 kebaikan 2 kelemahan atau sebaliknya
1 isi = 4 markah
5 isi =5 x 4 markah = 20 markah

SOALAN 4 :
Anda telah ditugaskan sebagai pengerusi untuk mengelola pertandingan mendeklamasi
sajak sempena Bulan Kemerdekaan di peringkat sekolah. Huraikan kesesuaian
pengagihan tenaga kerja (staffing) dalam menjayakan pertandingan tersebut.
[25]

A Pendahuluan [3]
F1 Latar belakang pertandingan- tempat/tarikh/golongan sasaran.
F2 Konsep pengurusan – Merujuk kepada satu proses merancang,
mengorganisasikan, memimpin dan mengawal semua ahli organisasi dengan
menggunakan sumber organisasi untuk mencapai objektif organisasi yang telah
ditetapkan secara cekap dan berkesan.
F3 Konsep tenaga kerja – Proses merancang, membuat inventori, mengambil dan
meningkatkan kemahiran tenaga kerja. Umumnya aktiviti dalam sesebuah
organisasi dijalankan oleh tenaga kerja yang berkebolehan dan berkeupayaan
dalam mencapai matlamat/objektif.
F4 Kemukakan isi-isi penting

B Isi-isi [20]

F1 Tenaga kerja dipilih berdasarkan kelayakan


H Dalam memilih tenaga kerja aspek kelayakan perlu diberi penekanan kerana
tenaga kerja yang berkelayakan mempunyai autoriti yang tinggi. Hal ini dapat
menentukan kedudukan dan kuasa tenaga kerja tersebut agar lebih dihormati dan
dipandang tinggi.
C Contohnya, saya memilih Pengetua sebagai Penaung dan GPK Pentadbiran
sebagai Penasihat dalam mengelola Pertandingan Mendeklamasi Sajak Sempena
Bulan Kemerdekaan ini kerana mereka mempunyai kedudukan yang tinggi dan
dihormati.
F2 Keupayaan/kebolehan tenaga kerja dalam menjalankan tugas
H Keupayaan dalam menguruskan tugasan yang diberikan menunjukkan bahawa
tenaga kerja yang dipilih mempunyai kecekapan dan kebolehan dalam
menguruskan tugasan. Ini membantu untuk melancarkan perjalanan kerja.
C Contohnya saya akan melantik tenaga kerja daripada kalangan pelajar lelaki
Tingkatan 6 sebagai ahli jawatankuasa kerana mempunyai kecergasan fizikal dan
7
mental serta cekap dalam membantu dan melaksanakan arahan yang diterima.
F3 Berketrampilan
H Mempunyai ketrampilan yang baik mampu mempengaruhi persepsi orang lain
terhadap kita. Tenaga kerja yang berketrampilan mampu mewujudkan daya saing
dalam persekitaran organisasi. Ini akan melahirkan tenaga kerja yang komited
terhadap tugas serta boleh membuat hubungan baik dengan semua orang.
C Contohnya saya melantik ahli jawatankuasa daripada kalangan pelajar Tingkatan 6
kerana mempunyai ketrampilan dan sentiasa berpenampilan kemas serta
mempunyai disiplin yang tinggi dalam menjalankan tugas.
F4 Minat terhadap tugas yang diberikan
H Tenaga kerja yang dipilih berdasarkan minat akan memberikan komitmen dan
tumpuan yang tinggi terhadap tugasan. Hal ini akan melancarkan bidang tugas dan
dapat mengelakkan tenaga kerja yang tidak produktif/banyak mencipta alasan.
C Contohnya, ajk yang dipilih dalam menjayakan pertandingan ini menunjukkan
minat yang tinggi dan memberikan kerjasama yang baik dalam menjalankan tugas.
F5 Berpengalaman/berkemahiran dalam melaksanakan tugas
H Tenaga kerja yang berpengalaman dan mempunyai kemahiran yang tinggi mampu
melancarkan perjalanan sesebuah organisasi dan boleh menjalankan kerja dengan
baik. Tenaga kerja yang berpengalaman mempunyai pengetahuan sedia ada dan
tidak kekok dalam menguruskan tugasan yang diberi.
C Contohnya saya memilih Ali sebagai setiausaha kerana beliau mempunyai
pengalaman yang banyak dalam mengendalikan tugas kesetiausahaan.
F6 Kecekapan
H Kecekapan penting dalam menguruskan sesebuah organisasi kerana membantu
sebarang urusan selesai mengikut masa yang ditetapkan. Tenaga kerja yang cekap
mampu menyelesaikan tugas tanpa bertangguh. Hal ini kerana rantaian arahan
yang diterima mampu dilaksanakan dengan baik.
C Contohnya, ahli jawatankuasa yang dipilih untuk menjayakan pertandingan ini
adalah daripada kalangan pelajar yang sentiasa menunjukkan kecekapan dalam
menguruskan tugasan.
F7 Berpengetahuan/berilmu pengetahuan
H Tenaga kerja yang berilmu pengetahuan amat dititikberatkan untuk
mengendalikan tugas dengan baik tanpa sebarang kesilapan.
C Contohnya, saya memilih Abu sebagai Bendahari kerana beliau mempunyai ilmu
pengetahuan dalam bidang pengajian perniagaan. Hal ini dapat membantunya
menguruskan kewangan dengan baik.
C Penutup [2]
Rumusan/penilaian/pandangan/cadangan/harapan.

Pilih 5 isi sahaja


1 isi = 4 markah (1 markah fakta, 1 markah huraian, 1 markah perbincangan, 1
markah contoh)
5 isi x 4 markah = 20 markah
SOALAN 5:
(a) Jelaskan konsep multimedia dalam sastera. [9]

F1 Multimedia sebagai medium atau perantara yang digunakan untuk menyebarkan karya

8
sastera kepada masyarakat.
F2 Sastera dalam konteks ini dirujuk sebagai bahan yang akan digunakan untuk disebarkan
melalui medium multimedia
F3 Pengaplikasian teknologi komputer dalam disiplin sastera sebagai media pilihan
mengembangkan sastera / mempelbagaikan alat / media dalam menyampaikan bahan sastera
F4 Penggunaan teknologi komputer dalam bidang sastera melibatkan penggunaan elemen-elemen
multimedia yang terdiri daripada teks, grafik, animasi dan audio visual.
F5 Multimedia menjadi media / medium yang akan menghubungkan bahan-bahan sastera dengan
khalayak
F6 Penggunaan multimedia dalam sastera mengekalkan ciri-ciri estetika, pemikiran dan ilmu
yang terkandung dalam genre sastera
F7 Penggunaan multimedia dalam sastera akan membantu memudahkan khalayak memahami isi
kandungan bahan sastera yang hendak disampaikan.

Pilih 3 isi
1 isi = 3 markah
3 isi x 3 markah = 9 markah

5. (b) Huraikan pengaplikasian medium multimedia dalam penyebaran karya sastera. [16]

F1 Teks
H Teks ialah bahan bertulis atau tulisan atau huruf, simbol, abjad, nombor, statistik. Teks
mempunyai pelbagai jenis dan bentuk tulisan yang berupaya memberi daya tarikan dalam
mengaplikasikan bahan sastera. Boleh juga digunakan untuk memberikan penekanan bagi
sesuatu isi kandungan yang ingin disampaikan.
C Sajak Di Titian Kemerdekaan, tajuknya boleh dipelbagaikan teksnya dengan jenis font yang
menarik seperti Caligrafi, warna yang menarik seta saiz yang lebih besar. Berbeza secara
tradisional rupa bentuk tulisan tidak dipelbagaikan
F2 Grafik
H Grafik ialah sebarang paparan visual yang berbentuk tulisan, lukisan, ilustrasi, foto atau
gambar dalam bentuk 2D dan 3D. Grafik digunakan bagi memberi penekanan secara visual
terhadap sesuatu persembahan grafik membantu dalam menerangkan sesuatu informasi secara
lebih berkesan.
C Cerpen Anak-anak Bergelimpangan pelbagai spesis ikan boleh ditunjukkan dalam bentuk
grafik yang lebih menarik dan lebih mampu menarik perhatian khalayak berbanding bahan
asalnya yang hanya dalam bentuk teks.

F3 Animasi
H Paparan visual yang bersifat dinamik. Ia juga ialah pergerakan bagi sesuatu objek. Proses
penerangan atau penyampaian sesuatu matlumat yang kompleks dapat digambarkan dengan
lebih mudah dan pantas. Animasi membolehkan sesuatu persembahan yang disampaikan itu
kelihatan lebih hidup atau realistik
9
C Hikayat Pelanduk Jenaka dapat memaparkan pergerakan binatang-binatang di dalam cerita
tersebut bergerak dari satu tempat ke satu tempat, berbeza dengan bahan asalnya hanya dalam
bentuk teks yang gagal menarik imaginasi pembaca
F4 Audio Visual
H Bunyi atau muzik yang dapat menimbulkan rangsangan. Audio digunakan untuk membantu
penyampaian sesuatu maklumat dengan lebih berkesan. Menimbulkan suasana yang lebih
menarik dan akan menghasilkan tumpuan terhadap isi yang dipersembahkan.
C Suara latar, muzik lagu dan kesan bunyi dapat memberi kesan nyata dan jelas kepada
khalayak
Pilih 4 isi sahaja
1 isi = 4 markah (1 markah fakta, 2 markah huraian dan 1 markah contoh)
4 isi x 4 markah = 16 markah

SOALAN 6

10
Teks merupakan prinsip asas multimedia. Berdasarkan pernyataan tersebut, bincangkan
pertimbangan untuk mengaplikasikan teks dalam menghasilkan persembahan multimedia yang
bersumberkan bahan sastera. [25]

A Pengenalan [3]

F1 Konsep multimedia – merupakan proses komunikasi berasaskan teknlogi


komputer yang mnggabungkan penggunaan unsur digital. Menjadi medium yang
akan menghubungkan bahan-bahan sastera kepada khalayak.
F2 Definisi teks – huruf, simbol, abjad, nombor, statistik. Pelbagai jenis tulisan dan
font bagi membentuk satu makna yang boleh difahami.
F3 Kemukakan isi-isi penting - teks mempunyai tujuan, kenalpasti teks yang
digunakan, teks yang sesuai dengan khalayak, teks yang dipilih perlu konsisten,
memberi kesan kepada persembahan, ringkas dan padat.

B Isi-isi [20]

F1 Teks mempunyai tujuan


H Teks yang digunakan perlu mempunyai objektif yang jelas dari segi membantu
kefahaman khalayak agar penggunaannya mampu meninggalkan kesan dan
memberi makna kepada khalayak.
C Contohnya bagi memberi keterangan yang lebih jelas tentang grafik terutama yang
melibat sesuatu yang abstrak atau kabur seperti penggunaan teks “Sungai Tengas”
bagi menjelaskan tajuk cerpen.
B Sekiranya teks tidak mempunyai tujuan maka teks yang digunakan akan sia-sia
dan hadir sebagai pengganggu serta tidak mempunyai fungsi.
F2 Kenal pasti teks yang digunakan
H Teks yang digunakan dalam persembahan multimedia perlu disaring/dipilih agar
ianya bersesuaian dengan bahan sastera yang hendak diketengahkan. Penggunaan
teks yang sesuai dengan bahan sastera mampu menyalurkan informasi kepada
penonton dengan berkesan.
C Contohnya, sekiranya bahan sastera yang akan dimultimediakan adalah sajak,
maka teks yang dipilih dalam baris-baris sajak perlu sesuai dari segi diksinya.
B Sekiranya teks yang digunakan tidak disaring/dipilih dengan baik maka
persembahan tidak memberi informasi yang tepat kepada khalayak.
F3 Teks yang sesuai dengan khalayak
H Penggunaan teks dalam persembahan multimedia juga mengambil kira golongan /
pihak yang akan dijadikan sasaran. Teks perlu dipilih dan diselaraskan dengan
kelompok yang menjadi sasaran.
C Contohnya, sekiranya golongan yang disasarkan adalah kanak-kanak, maka teks
yang perlu dipetimbangkan perlulah ringkas, padat, tepat, pemilihan warna yang
menarik dan stail tulisan yang mudah untuk dibaca.
B Sekiranya teks yang digunakan tidak sesuai, maka informasi/maklumat yang
hendak disampaikan tidak dapat membantu memberi kefahaman kepada khalayak.
F4 Teks yang dipilih perlu konsisten
H Teks yang dipilih perlu konsisten dari segi jenis/stail font agar lebih bersifat mesra
pengguna. Terdapat 3 jenis stail tulisan iaitu bold, italic dan bergaris.
11
C Contohnya, teks yang digunakan perlu konsisten dari segi saiz iaitu 12, berwarna
black dan jenis font Times New Roman.
B Sekiranya teks yang dipilih tidak konsisten maka khalayak sukar untuk
membezakan sesuatu isi kandungan.
F5 Memberi kesan kepada persembahan
H Penggunaan teks yang sesuai mampu memberi kesan dan impak kepada
persembahan. Ini kerana teks mampu menjelaskan maksud yang hendak
disampaikan oleh pihak yang menyediakan persembahan. Selain itu teks adalah
sebagai bahan bantu untuk menterjemahkan keseluruhan persembahan kepada
khalayak.
C Contohnya penggunaan teks “Hikayat Pelanduk Jenaka” yang merupakan tajuk
dimasukkan pada awal persembahan. Ini menandakan bahawa persembahan
tersebut berada dipermulaan cerita.
B Sekiranya teks yang digunakan tidak memberi kesan kepada persembahan maka
persembahan tersebut tidak dapat menarik perhatian khalayak.
F6 Ringkas dan padat
H Penggunaan teks seharusnya tidak terlalu banyak iaitu tidak melebihi satu per tiga
daripada skrin. Teks yang ringkas adalah lebih efektif dan seharusnya tidak
mengganggu/menutup grafik. Ini menjadikan persembahan kelihatan lebih
menarik.
C Contohnya, teks “Usia Emas” yang digunakan untuk menulis tajuk adalah ringkas
dan padat.
B Sekiranya teks yang digunakan terlalu panjang maka ianya akan mengganggu
konsentrasi khalayak.
C Penutup [2]

Rumusan/penilaian/pandangan/cadangan/harapan.

Pilih 5 isi sahaja


1 isi = 4 markah (1 markah fakta, 1 markah huraian, 1 markah contoh 1 markah
perbincangan)
5 isi x 4 markah = 20 markah

12