Anda di halaman 1dari 45

PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP)

LANGKAH KAWALAN DAN PENCEGAHAN


PENULARAN COVID-19
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

BAHAGIAN PENGURUSAN RISIKO


DAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN
(ROSH-UPSI)
PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) LANGKAH KAWALAN DAN PENCEGAHAN
PENULARAN COVID-19 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
adalah merujuk kepada

Garis panduan yang dikeluarkan oleh


MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (MKN)
https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-pkp-pemulihan/

dan
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM)
http://covid-19.moh.gov.my/garis-panduan/garis-panduan-kkm
ISI KANDUNGAN
1. Peranan Dan Tanggungjawab 1 14. Prosedur Pengangkutan 20

2. Tujuh (7) Langkah Asas Pelaksanaan Prosedur 11. Prosedur Premis Makanan 22

Operasi Standard 5 18. Prosedur Sukan dan Rekreasi 23

3. Prosedur Operasi Pejabat 13. Prosedur Bilik Pengasingan (Isolation Room) 25


(Work From Office/WFO) 6
12. Prosedur Pengendalian Kes Positif COVID-19 26
4. Prosedur Operasi Pejabat 8
Lampiran 29
(Work From Home/WFH)
• Carta Jawatankuasa Bertindak Kecemasan
15. Prosedur Pengendalian Mesyuarat 9 • Cadangan Susunan Tempat Duduk
• Infografik Carta Alir Pelajar Pulang Ke
5. Prosedur Pengurusan Penempatan Pelajar dan Kampus
Aktiviti Kolej Kediaman 10 • Infografik ke Arah Tempat Kerja Yang
Selamat
6. Prosedur Pengajaran Dan Pembelajaran • Infografik Amalan Norma Baru Covid-19
Secara Bersemuka (Face To Face/F2F) 11 • Infografik Mengapa Wajib Memakai Pelitup Muka
• Infografik Penggunaan Penutup Mulut dan Hidung
7. Prosedur Latihan Secara Bersemuka 13 • Infografik Melupuskan Penutup Hidung
8. Prosedur Majlis Sosial 15 dan Mulut
• Infografik Amalan Norma Baru di Tempat Kerja
9. Prosedur Penggunaan Masjid 16

16. Prosedur Pengoperasian Projek 17

10. Prosedur Pengurusan Taska 18

17. Prosedur Pengurusan Lawatan 19


PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan Penerangan Ringkas


Merangkumi
Merangkumi
Tanggungjawab  Memastikan keperluan perundangan dan prosedur kerja selamat berkaitan COVID-19
 Pengurusan tertinggi PTj dipatuhi.
UPSI  Memastikan setakat yang praktik tempat kerja dalam keadaan selamat dan tanpa risiko
jangkitan COVID-19 kepada pekerja dan orang awam yang berurusan.
 Staf  Menyediakan alat saringan suhu badan atau thermal scanner di temapt-tempat yang
 Pelajar strategik.
 Memastikan setakat yang praktik kaedah keluar dan masuk dari UPSI adalah selamat dan
tanpa risiko jangkitan COVID-19.
 Memastikan kemudahan dan kebajikan pekerja berkaitan kawalan risiko COVID-19 serta
sumber yang mencukupi disediakan.
Arahan Tetap / Catatan
 Memastikan maklumat, latihan dan pengawasan berkaitan COVID-19 disediakan dan
 Mematuhi Garis Panduan disebarkan.
Pengurusan Operasi IPT /  Membangunkan Program Kawalan Risiko COVID-19 yang dikenal pasti menerusi penilaian
MKN risiko dan memastikan ianya dilaksanakan.
 SOP PKP Pemulihan  Mempamerkan kod QR MySejahtera dan buku log rekod kehadiran.
MKN dan Sektor  Menyelenggara sistem pengudaraan di tempat kerja bagi memastikan ianya beroperasi
secara efektif.
Pengajian Tinggi
 Sekiranya terdapat staf/pelajar yang dijangkiti COVID-19, PTj adalah bertanggungjawab
mengambil tindakan kawalan dan pencegahan.
 Pihak PTj perlu membantu atau memberi kerjasama sepenuhnya kepada PKD dalam
melaksanakan contact tracing staf atau pelajar yang telah dijangkiti COVID-19.

1
Tanggungjawab  Membantu PTj melaksanakan dan memantau pelaksanaan Program Kawalan Risiko COVID-
Penyelaras (AJK 19.
JKKP)  Menasihati PTj mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah risiko
jangkitan COVID-19.
 Menjalankan apa-apa kaedah pencegahan risiko jangkitan COVID-19 yang disarankan oleh
MKN, KKM, JKKP, WHO dan ILO.
 Menyiasat serta memaklumkan kepada PTj dan Pasukan Tindakan Kecemasan (ERT) jika
terdapat seseorang yang bergejala COVID-19 di tempat kerja.
 Memastikan peralatan pengukuran suhu badan ditentukur dan berfungsi dengan baik, dan
keperluan seperti hand sanitizer tersedia dan mencukupi di tempat kerja.
 Merekod dan menganalisis data pelaksanaan Program Kawalan Risiko COVID-19 serta
melaporkan kepada pihak berkuasa berkaitan.
 Memberi taklimat yang sesuai kepada staf berkenaan penyakit COVID-19 dan langkah-
langkah pencegahan yang perlu diikuti.
Tanggungjawab  Membantu dan memastikan arahan dan peraturan Program Kawalan Risiko COVID-19
Ketua PTj dipatuhi di bawah seliaanya seperti penjarakan fizikal dan pemakaian PPE yang bersesuian.
 Memantau secara berterusan pekerja di bawah seliaanya jika ada yang menunjukkan gejala
jangkitan COVID-19.
 Memaklumkan kepada Pengarah ROSH dan PKU atau menghubungi PKU di talian 05-
4506671 dengan segera jika ada pekerja secara tiba-tiba menunjukkan gejala jangkitan
COVID-19.
 Memantau langkah kawalan dan pencegahan secara berasingan bagi pekerja yang
bergejala COVID-19.
 Membantu dalam menyediakan dokumen dan menyelenggara rekod berkaitan kehadiran
pekerja serta keadaan kesihatan mereka.
Tanggungjawab  Mengambil tindakan segera terhadap aduan jika seseorang di tempat kerja dikesan
Pasukan Tindakan mempunyai gejala COVID-19.
Kecemasan (ERT)  Menghubungi Pengarah ROSH dan PKU atau menghubungi PKU di talian 05-4506671
dengan segera untuk dimaklumkan kepada Naib Canselor.
 Mengasingkan orang yang bergejala COVID-19 ke tempat khas yang disediakan dan
seterusnya rujuk ke PKU di talian 05-4506671 untuk tindakan seterusnya.

2
 Memantau majikan melaksanakan kerja disinfeksi di tempat yang dikenal pasti ada jangkitan
COVID-19 bersama agensi berkaitan (jika perlu).
Tanggungjawab  Bertangungjawab bagi keselamatan dan kesihatan diri sendiri, rakan sekerja dan orang lain
Staf/Pelajar yang mungkin terjejas semasa menjalankan kerja termasuk membuat pengakuan kendiri
(self declaration) berkaitan status kesihatan.
 Mematuhi prosedur kerja selamat dan memakai PPE yang ditetapkan semasa bekerja.
 Pemakaian pelindung muka (faceshield) digalakkan apabila menjalankan kerja yang
melibatkan orang awam.
 Pekerja yang mengendalikan saringan kesihatan dan mengendalikan orang yang disyaki
COVID-19 diwajibkan memakai PPE yang bersesuaian.
 Pekerja yang mempunyai gejala COVID-19, hendaklah dengan segera memaklumkan
kepada Ketua PTj atau Pengarah ROSH dan PKU atau menghubungi PKU di talian 05-
4506671 dengan segera bagi tindakan lanjut.
 Mematuhi apa-apa peraturan dan arahan yang ditetapkan oleh majikan berkaitan COVID-19
dan mana-mana panduan yang ditetapkan oleh KKM, WHO, ILO dan agensi yang berkaitan.

Tanggungjawab  Semua pekerja hendaklah mematuhi prosedur pencegahan COVID-19 yang telah
Kontraktor/Pekerja ditetapkan oleh universiti yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.
Kontraktor  Sekiranya terdapat pekerja-pekerja yang berada di bawah pemerhatian KKM (person under
investigation) atau di bawah perintah pemerhatian di rumah, pekerja terbabit tidak
dibenarkan datang bekerja dan perlu menjalani tempoh pengasingan yang ditetapkan oleh
KKM.

3
 Hanya pekerja-pekerja yang tinggal di Daerah/Zon yang sama dengan premis syarikat
dibenarkan untuk bekerja berdasarkan SOP dan peraturan yang tetapkan. Pekerja-pekerja
yang tinggal di luar daerah/zon premis syarikat perlu disahkan bebas dari COVID-19 serta
telah melalui proses kuarantin selama 14 hari, sebelum dibenarkan masuk bekerja di
premis syarikat.
 Pekerja-pekerja asing yang terlibat dengan sektor pembinaan hendaklah melaksanakan
saringan COVID-19 di PERKESO atau hospital dan perlu mengemukakan sijil kesihatan
yang diperakui serta mendapat kebenaran beroperasi oleh PBT sebelum boleh dibenarkan
menjalankan kerja di universiti. Segala kos saringan hendaklah dibiayai oleh syarikat
terbabit. Syarikat juga perlu mematuhi Garis Panduan Amalan Langkah Pencegahan
COVID-19 Di Tapak Bina dan mana-mana arahan atau SOP kerja yang dikeluarkan oleh
MITI, JKR dan CIDB.
 Pekerja-pekerja hendaklah melalui prosedur saringan dan bacaan suhu badan bagi
mengesan gejala berkaitan COVID-19 seperti demam, batuk, sakit tekak atau sesak nafas
di JPPHB atau PTj setiap hari sebelum memulakan kerja atau memasuki tapak projek
tertakluk kepada lokasi tempat kerja. Saringan tersebut perlu direkodkan dan dipantau oleh
PTj yang berkenaan.
 Kontraktor hendaklah memastikan kenderaan telah menjalani proses nyah kuman setiap
kali sebelum digunakan untuk mengangkut pekerja. Proses nyah kuman perlu dilaksanakan
secara berkala dan direkod untuk tujuan pemeriksaan.
 Setiap pekerja adalah diwajibkan mengamalkan etika mencegah jangkitan COVID-19
sebilang masa ketika bekerja seperti memakai face mask, melaksanakan physical
distancing, kerap cuci tangan dengan sabun dan menggunakan hand sanitizer serta
mengamalkan etika batuk dan bersin di kawasan umum.

4
SENTIASA PATUHI TUJUH (7) LANGKAH ASAS DALAM SETIAP PELAKSANAAN PROSEDUR OPERASI STANDARD
MENANGANI PENULARAN JANGKITAN COVID-19 DI TEMPAT KERJA

Sebelum masuk ke kampus, isi borang deklarasi kesihatan (Health Declaration Form/HDF). HDF boleh didapati di aplikasi MyQris
(staf/pelajar) atau secara manual (pelawat/kontraktor) di pondok pengawal

Mengimbas kod QR MySejahtera atau mengisi maklumat di dalam buku Log di setiap destinasi/lokasi/PTj masing-masing

Saringan suhu badan di pintu masuk kampus atau destinasi/lokasi/PTj masing-masing. Jika bacaan saringan suhu badan
ialah 37.50C dan keatas, individu boleh menghubungi PKU di talian 05-4506671 (staf/pelajar) atau ke Klinik KKM yang
berhampiran (pelawat/kontraktor) untuk tindakan selanjutnya

Wajib memakai face mask sepanjang berada di dalam kampus

Kerap mencuci tangan dengan air sabun/menggunakan hand sanitizer. Digalakkan membawa hand sanitizer masing-
masing

Pastikan penjarakan fizikal satu (1) meter atau lebih dalam semua aktiviti

Individu yang datang daripada kawasan Zon Merah adalah tidak dibenarkan melakukan perjalanan ke tempat kerja atau
memasuki kawasan kampus. Walau bagaimanapun staf/pelajar boleh mendapatkan penasihatan pergerakan dengan
menghubungi PKU di talian 05-4506671 atau Klinik KKM atau mendapat kebenaran daripada Balai Polis yang berhampiran
(pelawat/kontraktor).

5
PROSEDUR OPERASI PEJABAT (Work From Office/WFO)

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan Penerangan Ringkas


Merangkumi
Merangkumi Kemudahan  Pegawai yang mempunyai tanggungan anak yang berusia 12 tahun ke bawah atau anak
Penggiliran Kerja berstatus Orang Kurang Upaya (OKU) yang bersekolah dan memerlukan penjagaan
 Semua Pusat Secara Berjadual berterusan/memerlukan pengawasan ibu bapa atas sebab pusat jagaan dan sekolah yang
Tanggungjawab di Pejabat
masih tidak beroperasi/akan beroperasi secara berperingkat adalah dibenarkan hadir
bekerja ke pejabat secara bergilir dan mengikut jadual. Begitu juga Pegawai yang hamil dan
mempunyai masalah kesihatan atau Pegawai yang mempunyai penyakit kronik.
 Penetapan hari untuk kerja secara bergilir/berjadual adalah merujuk kepada persetujuan
antara Penyelia/Ketua Bahagian/Ketua Jabatan masing-masing dengan kelulusan
Pendaftar. Staf hendaklah dimaklumkan berkenaan giliran/ jadual kerja sebelum hadir ke
pejabat.
Sebelum  Pastikan Imbasan kod QR MySejahtera, buku log pelawat, pengimbas suhu dan hand
Arahan
Arahan Tetap
Tetap // Catatan
Catatan memulakan kerja sanitizer di sediakan di pintu-pintu masuk atau kaunter pejabat.
 Pastikan ruang bekerja/stesen kerja (work station) masing-masing kemas dan bersih.
 Mematuhi Garis Panduan  Lap meja, kerusi, tombol pintu dan permukaan yang kerap di sentuh dengan menggunakan
Pengurusan Operasi IPT / cecair nyah kuman.
MKN Semasa Bekerja  Pastikan kerap mencuci tangan dengan air sabun/menggunakan hand sanitizer.
 SOP PKP Pemulihan  Tidak bersalaman dan bersentuhan sesama rakan sekerja.
MKN dan Sektor  Ada penjarakan fizikal dan garisan penanda jarak di antara work station
Pengajian Tinggi  Sentiasa berhati-hati dengan penyerahan/penerimaan dokumen/alat daripada pihak lain
ketika berurusan di kaunter.
 Elakkan sembang dekat.
 Elakkan berkongsi peralatan kerja.

6
 Digalakkan memakai pelitup muka terutama jika bergejala.
 Mengamalkan etika batuk dan bersin.
Semasa Rehat  Tidak berkongsi makanan
 Tidak berhimpun ramai-ramai dalam ruang yang sempit seperti pantri dan surau.
 Tidak berkongsi peralatan solat.
Selepas Waktu  Pastikan ruang work station dikemas, dibersihkan dan dilap sebelum meninggalkan pejabat.
Pejabat  Simpan semua barang milik peribadi dengan kemas di tempat yang selamat dan tidak
terdedah/mudah dicapai.

7
PROSEDUR OPERASI PEJABAT (Work From Home/WFH)

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan Penerangan Ringkas


Merangkumi
Merangkumi Tatacara Staf  Pegawai yang bekerja dari rumah perlu mengesahkan kehadiran secara Web Attendance
Bekerja Dari mengikut waktu pejabat iaitu 8.00 pagi hingga 5.00 petang. Pegawai dalam kalangan ahli
 Semua Pusat Rumah akademik masih tertakluk dengan waktu fleksi.
Tanggungjawab  Staf yang dibenarkan Bekerja dari Rumah perlu sentiasa berada di rumah semasa dalam
waktu pejabat dan boleh dihubungi dari masa ke semasa.
Pinjaman  Pegawai yang bekerja dari rumah dibenarkan membawa pulang peralatan pejabat seperti
Peralatan Pejabat computer riba/ tablet/ ipad/ pemacu keras dan lain-lain peralatan yang diperlukan untuk
menyiapkan tugasan pejabat.
 Pegawai juga dibenarkan membawa pulang dokumen-dokumen yang bukan dikategorikan
sebagai sulit dan rahsia dengan kebenaran Ketua PTj.
 Pegawai perlu menjaga keselamatan peralatan atau dokumen pejabat sepanjang berada di
Arahan
Arahan Tetap
Tetap // Catatan
Catatan bawah jagaannya. Tindakan sewajarnya boleh diambil oleh pihak Universiti sekiranya berlaku
kehilangan peralatan semasa di bawah jagaannya
 Mematuhi Garis Panduan
Pengurusan Operasi IPT / Operasi  Urusan penerimaan pos dan kurier akan dilaksanakan di Pejabat Sumber Manusia/ Pejabat
MKN Pengurusan Surat Am Jabatan.
 SOP PKP Pemulihan  Posmen/Penghantar surat diwajibkan menjalani pemeriksaan suhu di pintu masuk kampus.
MKN dan Sektor Sekiranya posmen/penghantar surat tersebut gagal dalam pemeriksaan suhu, mereka
Pengajian Tinggi dilarang masuk ke kampus. Pihak Bahagian Keselamatan akan mengambil surat-surat
tersebut dan Bahagian Sumber Manusia (BSM) bertanggungjawab mengambil daripada Pos
Pengawal.
 PTj perlu mengambil surat-surat berkenaan berdasarkan makluman daripada pihak BSM di
samping mengurus surat/memo yang lain berdasarkan garis panduan sedia ada.

8
PROSEDUR PENGENDALIAN MESYUARAT

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan Penerangan Ringkas


Merangkumi
Sebelum  Urus setia menentukan perkara berikut sebelum menjalankan mesyuarat;
 Semua Pusat Mesyuarat a) Kepentingan/ keperluan bagi mengadakan mesyuarat tersebut (boleh ditangguhkan).
Tanggungjawab b) Hadkan jumlah ahli mesyuarat dan elakkan perhimpunan besar.
c) Merancang lokasi mesyuarat akan diadakan dengan mengambil kira jumlah peserta dan
penjarakan fizikal.
 Pemilik bangunan/urusetia perlu memastikan susunan kerusi mematuhi penjarakan fizikal
Arahan Tetap / Catatan minimum satu (1) meter
Semasa  Pertimbangkan untuk membuka tingkap untuk pencahayaan semula jadi dan pengudaraan yang
 Mematuhi Garis Mesyuarat lebih baik.
Panduan Pengurusan (bersemuka)
Operasi IPT / MKN Selepas  Simpan maklumat hubungan semua peserta dan penganjur sekiranya ada keperluan untuk
 SOP PKP Pemulihan Mesyuarat menghubungi mereka. Rekod harus disimpan untuk sekurang-kurangnya satu bulan untuk tarikh
MKN dan Sektor selesai acara.
Pengajian Tinggi  Urus setia hendaklah secepat mungkin memaklumkan kepada semua ahli mesyuarat dan
pemilik bangunan jika terdapat ahli mesyuarat yang hadir bersama disyaki mengalami
jangkitan COVID-19 supaya mereka dapat mengambil langkah pencegahan.

9
PROSEDUR PENGURUSAN PENEMPATAN PELAJAR DAN AKTIVITI
KOLEJ KEDIAMAN
AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan Penerangan Ringkas


Merangkumi
Pengurusan Memastikan tindakan berikut diambil sekiranya terdapat kes positif COVID-19 dalam kalangan
 Kolej Kediaman Pentadbiran warga kolej yang disahkan oleh PKU;
 Mengenal pasti dan menyediakan senarai kontak rapat bagi membantu PKU dan PKD.
 Memberi kerjasama kepada anggota PKU dan PKD.
 Menghubungi PKU di talian 05-4506671 untuk mendapatkan penasihatan dan tindakan yang
selanjutnya.
 Menyediakan tanda penjarakan fizikal dengan menggunakan pita pelekat berwarna di lokasi
yang bersesuaian seperti yang berikut:
a) Student lounge - tanda penjarakan diletakkan pada kaki meja
b) Premis Makanan - tanda penjarakan diletakkan pada ruang berbaris untuk pembelian
Arahan Tetap / Catatan dan pengambilan makanan serta laluan ke sinki;
c) Bilik pejabat - tanda penjarakan diletakkan pada kaunter dan tempatmengimbas suhu
 Mematuhi Garis Panduan badan.
Pengurusan Operasi IPT /  Memastikan penyediaan pelan laluan pergerakan terarah atau sehala. Tanda penjarakan
MKN diletakkan untuk memandu arah pergerakan pelajar dalam kawasan kolej,
 SOP PKP Pemulihan  Memastikan penyediaan sabun di lokasi yang bersesuaian seperti premis makanan, tandas
dan surau, manakala pensanitasi tangan (hand sanitizer) boleh disediakan di lokasi seperti
MKN dan Sektor
bilik kuarantin, pejabat dan student lounge.
Pengajian Tinggi

10
PROSEDUR PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SECARA
BERSEMUKA (FACE TO FACE/F2F)
AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan Penerangan Ringkas


Merangkumi
Merangkumi Persediaan  Memastikan proses disinfeksi dilaksanakan dua (2) kali sehari.
Sebelum Kuliah  Membuat proses pembersihan pada meja, kerusi, tombol pintu dan lain-lain kawasan yang
 Pengajaran dan kerap disentuh.
Pembelajaran secara  Memastikan pengaliran udara yang baik di semua dewan dan bilik kuliah yang digunakan.
bersemuka
 Mengira kapasiti pelajar pada satu-satu masa mengikut saiz ruang dan penjarakan fizikal
 Dewan & Bilik Kuliah yang selamat.
 Makmal/Bengkel/Studio  Menyediakan jadual penggiliran penggunaan dewan dan bilik kuliah.
 Makmal Penyelidikan
 Makmal Komputer Semasa Kuliah  Memastikan kapasiti dewan dan bilik kuliah pada satu-satu masa adalah mengikut
sepertimana yang telah ditetapkan oleh PTj.
 Pensyarah yang melaksanakan kuliah secara bersemuka (face to face / F2F) hendaklah
Arahan
Arahan Tetap
Tetap // Catatan
Catatan memastikan amalan penjarakan fizikal iaitu dari aspek kedudukan pelajar dalam bilik kuliah.
 Pensyarah hendaklah menamatkan kuliah dalam tempoh 50 minit pertama atau berehat
 Mematuhi Garis Panduan selama 10 minit selepas 50 minit kuliah berjalan. Ini adalah bagi memastikan pelajar tidak
Pengurusan Operasi IPT / berada dalam bilik tertutup dalam tempoh yang panjang.
MKN  Menggunakan laluan keluar masuk yang ditetapkan.
 SOP PKP Pemulihan
MKN dan Sektor Makmal/Bengkel/Studio :
Pengajian Tinggi  Pelajar perlu disinfeksi peralatan dan ruang kerja sebelum dan selepas penggunaan.
 Pelajar digalakkan membawa peralatan sendiri.
 Bagi makmal komputer, pelajar perlu sanitize tangan sebelum dan selepas penggunaan.

11
Selepas Kuliah  Memastikan semua pengguna keluar setelah masa penggunaan tamat.
 Menggalakkan pelajar untuk mengelap permukaan meja masing-masing dengan
menggunakan tisu basah sebelum meninggalkan bilik kuliah.
 Memastikan dewan dan bilik kuliah berada dalam keadaan bersih dan baik untuk
penggunaan seterusnya.

12
PROSEDUR LATIHAN SECARA BERSEMUKA

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan Penerangan Ringkas


Merangkumi
Merangkumi Pengurusan  Pembersihan dan disinfeksi ruang latihan, peralatan dan kelengkapan latihan:
 Pembersihan dan disinfeksi dilakukan setiap hari dan lebih kerap di kawasan guna sama
 Latihan terutamanya di kawasan kerap disentuh seperti tombol pintu, pemegang pintu dan lain-lain.
 Seminar  Sanitasi peralatan/mesin/bahan sebelum dan selepas digunakan.
 Bengkel Susun Atur dan  Latihan boleh dianjurkan di beberapa lokasi berikut:
 Persidangan Pengendalian a) Premis juru runding latihan.
 Ceramah Kemudahan b) Premis majikan.
 Forum Latihan c) Hotel/pusat konvensyen/bilik latihan yang disewa.
 Bilangan maksimum peserta dan hadirin yang hadir ialah 250 orang atau bergantung kepada saiz
bilik/ tapak dengan mana yang lebih rendah.
 Terdapat laluan khas untuk masuk dan keluar bilik/tapak latihan yang berasingan.
Arahan Tetap
Arahan Tetap // Catatan
 Susun atur meja dan kerusi perlu mempunyai ruang yang mencukupi untuk peserta duduk serta
Catatan bergerak. Jarak tambahan perlu diambil kira selain penjarakan fizikal satu (1) meter yang
 Mematuhi Garis minimum. (Rujuk Lampiran: Cadangan Susunan Tempat Duduk)
Panduan Pengurusan  Disinfeksi perlu disembur atau dilapkan selepas latihan pada setiap hari dan tingkap serta
Operasi IPT / MKN pintu hendaklah dibuka bagi tujuan pengudaraan.
 SOP PKP Pemulihan
MKN dan Sektor
Pengajian Tinggi

13
Penyediaan  Makanan digalakkan siap dibungkus untuk setiap orang dan sajian buffet perlu dielakkan.
Makanan dan  Dalam keadaan buffet terpaksa disediakan, senduk makanan hanya boleh dipegang oleh pelayan
Minuman yang ditetapkan.
 Air minuman/ sup/ kuah digalakkan diberi dalam bentuk botol/ bekas tertutup atau pelayan
minuman/ sup/ kuah harus memakai sarung tangan ketika menuangkan minuman/ sup/ kuah
kepada peserta dan hadirin
 Penjarakan fizikal satu (1) meter juga perlu diamalkan ketika makan dan minum.

14
PROSEDUR MAJLIS SOSIAL

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan Penerangan Ringkas


Merangkumi
Proses Menyambut  Jemputan dan kehadiran tetamu hendaklah tertakluk kepada saiz keluasan ruang dan
 Majlis Rasmi dan Tidak Tetamu penjarakan fizikal.
Rasmi  Menetapkan dan menandakan secara jelas laluan keluar dan masuk tetamu
 Majlis Suai Kenal terutamanya bagi penganjuran majlis di tempat terbuka
 Majlis Makan Malam  Penganjur/ petugas/ pramusaji (waiter), jurufoto juga perlu menjalani saringan kesihatan
 Majlis Penyampaian dan tidak bergejala.
Anugerah
Ruang majlis  Melakukan pembersihan dan disinfeksi mengikut garis panduan KKM sebelum dan
selepas majlis di seluruh kawasan luar dan dalam dewan, kerusi dan meja tetamu, meja
Arahan Tetap / Catatan
hadiah (doorgift table), alatan katering, tandas dan mana-mana kawasan permukaan
 Mematuhi Garis Panduan atau alatan /barangan yang kerap disentuh.
Pengurusan Operasi IPT /  Memastikan tempat penganjuran majlis mempunyai pengudaraan yang baik.
MKN  Susunan antara meja makan dengan jarak dua (2) meter.
 SOP PKP Pemulihan  Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu (1) meter bagi kerusi di meja.
MKN dan Sektor  Sebarang penyediaan makanan adalah sama ada secara bungkus (packed-food),
Pengajian Tinggi hidang (served), dome setting atau buffet yang diseliakan oleh pramusaji untuk
 Keperluan merekod mencedok makanan ke pinggan tetamu / pelanggan.
kehadiran (nama penuh,
jabatn, telefon, masa, dan
suhu badan staf/pelajar
setiap hari atau secara
atas talian)

15
PROSEDUR PENGGUNAAN MASJID

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan Penerangan Ringkas


Merangkumi
Kawalan Penularan dan  Mengadakan kaunter di pintu masuk yang dihadkan bilangannya bagi memeriksa suhu
 Masjid / Surau dalam Jangkitan badan, sanitasi tangan serta rekod kehadiran Jemaah.
kampus  Kerap melakukan disinfeksi ruang solat dan kawasan sekitarnya termasuk tandas dan
ruang wudhu’.
 Penggunaan tandas perlu dihadkan mengikut jumlah bilik tandas yang ada pada satu-
satu masa.
 Masjid dikehendaki melaksanakan aktiviti disinfeksi sekurang-kurangnya sekali dalam
tempoh sebulan.
 Individu digalakkan membawa sejadah / pakaian solat sendiri.
 Individu digalakkan mengambil wudhu terlebih dahulu sebelum melaksanakan solat di
Arahan Tetap / Catatan masjid.

 Mematuhi Garis Panduan  Memastikan tiada jemaah yang berumur 70 tahun ke atas melaksanakan solat Jumaat
Pengurusan Operasi IPT / Pelaksanaan Solat kecuali beliau dalam keadaan sihat.
MKN  Kanak-kanak berumur 15 tahun ke bawah juga tidak dibenarkan menunaikan solat di
 SOP PKP Pemulihan masjid.
 Saf solat Jumaat disusun berdasarkan penjarakan fizikal iaitu sekurangnya satu (1)
MKN dan Sektor
meter yang telah dibuat penandaan terlebih dahulu.
Pengajian Tinggi  Tiada amalan bersalaman dan berpelukan sebelum atau selepas solat.
 SOP JAIP  Hendaklah terus keluar dari perkarangan masjid setelah selesai solat mengikut pintu
keluar yang ditetapkan.
 Tiada sebarang perkumpulan dibenarkan.

16
PROSEDUR PENGOPERASIAN PROJEK

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan Penerangan Ringkas


Merangkumi
Pelaksanaan di  Kontraktor/syarikat hendaklah mematuhi Garis Panduan Amalan Langkah Pencegahan COVID-19 di
 Pekerja JPPHB tapak bina Tapak Bina yang dikeluarkan oleh CIDB serta Garis Panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian atau
 Kontraktor Agensi berkaitan.
 Kontraktor/Syarikat hendaklah menyediakan alat saringan suhu badan atau thermal scanner serta
saringan gejala demam, batuk, selesema, cirit birit, sakit tekak, sesak nafas, badan lesu, dan hilang deria
bau serta rasa.
Arahan Tetap /
 Waktu tapak bina beroperasi adalah bermula dari jam 8:00 pagi sehingga 5:30 petang, 5 hari seminggu
Catatan
dan tiada kerja lebih masa dibenarkan.
 Mematuhi Garis  Kontraktor/Syarikat mestilah memastikan pergerakan pekerja terbabit hanya terhad dari rumah ke tapak
Panduan bina sahaja.
Pengurusan  Kontraktor/Syarikat perlu menghadkan jumlah pelawat ke tapak bina.
Operasi IPT /  Kontraktor/Syarikat hendaklah memastikan pekerja asing yang bekerja di tapak bina mempunyai permit
MKN kerja yang sah.
 SOP PKP  Kontraktor/Syarikat WAJIB memastikan semua pekerja dan majikan warga asing menjalani ujian makmal
Pemulihan MKN COVID-19 sebelum dibenarkan untuk memulakan pekerjaan.
dan Sektor  Pekerja yang baru pulang dari luar negara tidak dibenarkan bekerja selama tempoh 14 hari dari tarikh
Pengajian Tinggi sampai ke Malaysia dan perlu menjalani proses kuarantin sepanjang tempoh tersebut.
 Sekiranya terdapat pekerja yang dijangkiti COVID-19, Kontraktor/Syarikat bertanggungjawab
menanggung sepenuhnya semua kos perubatan, proses disinfeksi di tapak bina/ premis dan lain-lain kos
yang berkaitan. Kontraktor/Syarikat juga perlu memberi kerjasama sepenuhnya kepada KKM dalam
melaksanakan pengesanan kontak rapat pekerja yang telah dijangkiti COVID-19 dan pengurusan contact.

17
PROSEDUR PENGURUSAN TASKA

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan Penerangan Ringkas


Merangkumi
Sebelum Memulakan  Premis Taska mesti dibersihkan dan disinfeksi sebelum membuka Taska.
 Operasi sebelum, semasa Operasi  Guru dan kakitangan Taska perlu diberikan latihan kebersihan, keselamatan dan
dan selepas pelaksanaan aktiviti dengan mematuhi langkah-langkah prosedur pencegahan Covid-
 Melibatkan taska dan 19.
tadika  Mengisi Borang Deklarasi Kesihatan oleh kanak-kanak, ibu bapa/penjaga dan
kakitangan sebelum Taska beroperasi.
 Mematuhi peruntukan ruang bagi setiap kanak-kanak seperti ditetapkan dalam Akta 308,
peraturan Pusat Asuhan Kanak-kanak 2011 (2.5 meter persegi bagi Taska rumah dan
komuniti dan 3.5 meter persegi bagi TASKA institusi dan tempat kerja).
Arahan Tetap / Catatan  Mempamerkan poster atau bahan visual di sekitar kawasan Tadika dan Taska.

 Melaksanakan saringan suhu sebelum masuk/ semasa berada/ sebelum balik setiap
Semasa Operasi hari.
 Kanak-kanak yang menunjukkan gejala semasa berada dalam Taska perlu diasingkan
 Mematuhi Garis Panduan dan ibubapa perlu mengambil anak segera untuk rawatan.
 Menjalankan proses pembersihan dan disinfeksi di Taska setiap hari sekurang-
Pengurusan Operasi
kurangnya dua (2) kali sehari.
KPWKM MKN  Membersihkan permukaan, peralatan dan permainan yang kerap disentuh oleh kanak-
 SOP PKP Pemulihan kanak
MKN Sektor Penjagaan Sekiranya warga  Menutup Taska serta-merta.
Sosial disahkan positif Covid-  Berhubung dengan Pejabat Kesihatan berdekatan untuk mendapatkan khidmat nasihat.
19
 Melakukan pembersihan dan disinfeksi mengikut panduan yang ditetapkan oleh KKM.

18
PROSEDUR PENGURUSAN LAWATAN

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Merangkumi Tindakan Penerangan Ringkas


Kawalan  Semua pengunjung, staf dan pekerja syarikat/kontraktor adalah tidak dibenarkan untuk berhimpun
 Lawatan ke Muzium atau berkumpul semasa berada di kawasan premis dan fasiliti.
Pendidikan Nasional  Papan tanda dan poster berkenaan kawalan keselamatan dan infeksi akan diletakkan di setiap
 Lawatan ke kawasan umum dalam premis dan fasiliti.
Perpustakaan Tuanku  Pengunjung yang bercadang untuk ke premis dan fasiliti awam bagi sebarang tujuan penyelidikan,
Bainun kaunter perkhidmatan dan lain-lain adalah digalakkan untuk membuat temujanji terlebih dahulu
 Lawatan ke Pusat dengan pihak Jabatan dan agensi berkaitan.
tanggungjawab Pembersihan  Hand sanitizer akan disediakan di kawasan umum untuk kemudahan pengunjung, staf dan pekerja
dan Disinfeksi syarikat/kontraktor di dalam premis dan fasiliti.
Arahan Tetap / Catatan  Semua kafeteria, kiosk, kedai serbaguna dan cenderahati akan beroperasi seperti mana premis
dan fasiliti awam kebudayaan dibuka dan mengikuti SOP berkaitan.
 Mematuhi Garis Panduan  Pengunjung dikehendaki mematuhi penjarakan fizikal dan kebersihan diri sepanjang berada di
Pengurusan Operasi IPT / dalam kafeteria, kiosk dan kedai serbaguna dan cenderahati.
MKN  Penjualan makanan dan minuman adalah digalakkan dalam bentuk berbungkus atau take away.
 SOP PKP Pemulihan
 Operator kafeteria perlu memastikan jumlah pelanggan yang minimum dalam satu-satu masa
MKN dan Sektor
(bergantung kepada ruang kafeteria) serta mengambil kira penjarakan fizikal ketika makan dan
Pengajian Tinggi
minum.
 Keperluan Rekod
Kehadiran (nama penuh,  Sebarang penyediaan makanan adalah sama ada secara pack-food, hidang (served), dome
jabatan, telefon, masa, setting atau buffet yang diseliakan oleh pramusaji untuk mencedok makanan ke pinggan
dan suhu badan pelanggan.Hidangan secara self-buffet adalah tidak digalakkan dan pelanggan perlu
staf/pelajar setiap hari menggunakan sarung tangan pakai buang (disposable gloves) bagi mencedok makanan ke
atau secara atas talian) pinggan sekiranya mengambil makanan sendiri secara self-buffet.

19
PROSEDUR PENGANGKUTAN

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan Penerangan Ringkas


Merangkumi
Pemakluman oleh  Membuat pengumuman peringatan berkala melalui perakam suara di dalam bas
Pemandu berkaitan pemakaian face mask, sentiasa duduk di dalam bas dan mengurangkan
 Staf
interaksi di antara pelajar.
 Pelajar
 Tetamu Had Kapasiti Kenderaan  Dihadkan kapasiti mengikut jumlah tempat duduk bas sahaja dan tidak dibenarkan ada
 Pelawat pelajar yang berdiri.

Pembersihan & Sanitasi  Pembersihan bas pada setiap tamat waktu operasi harian.

Pemohon Kenderaan  Mengisi Borang Pengisytiharan Kesihatan (HDF) di dalam MyUPSI portal sehari
Arahan Tetap / Catatan UPSI sebelum hadir ke pejabat/program sebelum jam 3 petang. Sila screenshot di HP atau
cetak Surat Kebenaran Hadir Bertugas. Sila pastikan semua penumpang telah mengisi
 Mematuhi Garis Panduan
Borang Pengisytiharan Kesihatan (HDF) sebelum menaiki kenderaan.
Pengurusan Operasi IPT /
 Pemeriksaan suhu adalah diwajibkan (tanggungjawab pemohon untuk sediakan alat
MKN
yang berkaitan). Sila pastikan semua penumpang berada dalam keadaan sihat sebelum
 SOP PKP Pemulihan
perjalanan.
MKN dan Sektor
 Sekiranya program melebihi daripada satu (1) hari, Borang Pengisytiharan Kesihatan
Pengajian Tinggi
(HDF) perlu diisi setiap kali menaiki kenderaan.

20
Pemandu BAS KITARAN

 Membuat pengumuman peringatan berkala melalui perakam suara di dalam bas


berkaitan pemakaian face mask, sentiasa duduk di dalam bas dan mengurangkan
interaksi di antara pelajar.
KENDERAAN UPSI

 Pemandu perlu semak dokumen tersebut sebelum membenarkan penumpang menaiki


kenderaan.
 Pemandu diberikan kebenaran untuk tidak membenarkan penumpang menaiki
kenderaan sekiranya mendapati penumpang tidak sihat atau mempunyai gejala-gejala
seperti demam, batuk, selsema dan sesak nafas.
 Penggunaan penghawa dingin dibenarkan selama dua (2) jam sahaja bagi sepanjang
perjalanan. Sekiranya penggunaan melebihi dua (2) jam, pemandu perlu mematikannya
dan membuka tingkap/bumbung kenderaan sehingga tiba ke destinasi.

21
PROSEDUR PREMIS MAKANAN

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan Penerangan Ringkas


Merangkumi Pengusaha  Menyediakan satu laluan keluar masuk sahaja.
 Membuat penjarakan fizikal antara pelanggan di meja berdasarkan kepada saiz meja.
 Premis Makanan (kiosk,
 Menggalakan penggunaan peralatan makan ‘bio-degradable’ pakai-buang.
kafeteria)
 Ruang Niaga/Mart
Pekerja  Menggunakan cecair pencuci untuk melakukan sanitasi mengikut garis panduan KKM
terutamanya tempat yang kerap disentuh.
 Disinfeksi peralatan/mesin/bahan sebelum dan selepas digunakan
Arahan Tetap / Catatan

 Mematuhi Garis Panduan


Pengurusan Operasi IPT /
MKN
 SOP PKP Pemulihan Pelanggan  Merekod kehadiran secara manual atau menggunakan aplikasi MySejahtera.
MKN dan Sektor
Pengajian Tinggi

22
PROSEDUR AKTIVITI SUKAN DAN REKREASI

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan Penerangan Ringkas


Merangkumi
Merangkumi
 Setiap akitiviti harus disediakan Imbasan Kod Bar
 Pelaksanaan  Penganjur perlu mengambil tanggungjawab dalam memastikan pelaksanaan program/aktiviti
aktiviti/program adalah selaras dengan pematuhan kepada SOP yang sedang diguna pakai.
 Pelaksanaan sukan dan Pelaksanaan Aktiviti  Perlaksanaan penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu (1) meter antara satu sama lain.
riadah  Pemakaian face mask adalah diwajibkan.
 Proses pembersihan dan disinfeksi peralatan aktiviti perlu dilakukan sebelum dan selepas
aktiviti dijalankan.
Gelanggang Squash
 Dibuka pada hari bekerja sahaja (5.00petang-7.00malam).
Arahan Tetap / Catatan  Maksimum 2 orang sahaja di dalam 1 gelanggang.
 Tidak dibenarkan berkumpul sebelum dan selepas bermain.
 Mematuhi Garis Panduan
Pengurusan Operasi IPT Gelanggang Tenis
MKN  Dibuka pada hari bekerja sahaja (5.00petang-7.00malam).
 SOP PKP Pemulihan Aktiviti Sukan  Maksimum 2 orang sahaja di dalam 1 gelanggang.
MKN Sektor Pengajian  Tidak dibenarkan berkumpul sebelum dan selepas bermain.
Tinggi
Bilik Bebanan
 Dibuka pada hari bekerja sahaja (3.00petang-7.00malam).
 Maksimum 5 orang sahaja dalam satu-satu masa (terhad 40 minit satu sesi).
 Tidak dibenarkan berkumpul sebelum dan selepas bermain.

23
Kolam Renang
 Dibuka pada hari Isnin - Khamis (5.00petang-7.00malam) dan Sabtu (9.00pagi – 7.00malam).
 Maksimum 20 orang dalam satu-satu masa.
 Maksimum 5 orang sahaja dalam satu-satu masa (terhad 40 minit satu sesi).
 Tidak dibenarkan berkumpul sebelum dan selepas bermain.

Stadium Mini
 Dibuka pada hari bekerja sahaja (8.00pagi – 7.00malam).
 Maksimum 20 orang dalam satu-satu masa.
 Tidak dibenarkan berkumpul sebelum dan selepas riadah.

UPSI Adventure Park


 Dibuka pada setiap hari termasuk hujung minggu dan cuti umum (8.00pagi-5.00petang).
 Pergerakan dalam kumpulan kecil.
 Meminimumkan perkongsian peralatan berkaitan makan dan minum serta keperluan
peribadi.
 Pelaksanaan aktiviti perlu mengambil kira kesesuaian pergerakan, ruang dan pengendalian
aktiviti, serta mematuhi prinsip penjarakan sosial.

Jungle Trekking, Mendaki Bukit/Gunung


Aktiviti Riadah  Pendaki dikehendaki menggunakan perkhidmatan Pemandu Alam Semula Jadi.
 Setiap Pemandu Alam Semula Jadi (Nature Guide)/Malim Gunung hanya boleh mengetuai
kapasiti seramai 20 orang pendaki bagi satu sesi pendakian.
 Memastikan pendaki tidak berhimpun atau berkumpul.

Aktiviti Air (Berkayak, Berakit)


 Peserta perlu menggunakan perkhidmatan jurulatih/fasilitator.
 Setiap jurulatih/fasilitator hanya boleh mengetuai kapasiti seramai 20 orang peserta bagi satu
sesi.
 Memastikan pendaki tidak berhimpun atau berkumpul.

24
PROSEDUR BILIK PENGASINGAN (ISOLATION ROOM)

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Merangkumi Tindakan
Lokasi Infrastruktur  Bilik atau ruang khas perlu disediakan sebagai Bilik Pengasingan sementara untuk
 Bilik pengasingan (semua staf/pelajar yang didapati mempunyai gejala COVID-19. Lokasi Bilik Pengasingan
PTj / Kolej Kediaman) hendaklah mudah diakses dan praktikal termasuk golongan Orang Kurang Upaya
 Pusat Kesihatan (OKU)
Peralatan Perlindungan Diri  PKU yang mengendalikan staf/pelajar yang bergejala COVID-19 di Bilik
Universiti
(PPE) Pengasingan perlu memakai PPE yang bersesuaian
Amalan Kebersihan  Menyediakan tempat mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Lakukan
Arahan Tetap / Catatan disinfeksi permukaan yang kerap disentuh sekurang-kurangnya dua (2) kali sehari.
PPE terpakai dan bahan buangan klinikal (SW404) perlu dibuang ke dalam tong
KONTAK RAPAT dengan sampah sisa klinikal (Yellow Biohazard Bin) dan dilupuskan mengikut prosedur
pesakit COVID-19 seperti
yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar (DOE)
berikut:
Penjarakan Fizikal  Memastikan penjarakan fizikal minimum satu (1) meter sekiranya terdapat lebih
daripada seorang staf/pelanggan bergejala COVID-19.
 Ahli keluarga serumah.  Mewujudkan penandaan garisan bagi penjarakan fizikal.
 Bersemuka lebih lima belas  Menghadkan bilangan orang di dalam Bilik pengasingan.PKU digalakkan
(15) minit dalam jarak kurang berhubung dengan staf/ pelajar bergejala melalui telefon untuk bertanyakan status
dari satu meter. keadaan mereka.
 Tidak bersemuka tetapi Aliran Udara / Ventilasi  Sekiranya tiada sistem ventilasi, penghawa dingin perlu ditutup dan tingkap perlu
bersama didalam bilik dibuka. Pintu perlu sentiasa tertutup.
aircond tertutup melebihi dua Tindak balas kecemasan  Menggunakan biohazard spill kit sekiranya berlaku tumpahan cecair badan
(2) jam. staf/pelajar yang bergejala COVID-19
 Menaiki kenderaan yang Pembasmian dan disinfeksi  Melakukan disinfeksi selepas staf/pelajar yang bergejala meninggalkan Bilik
sama dalam jarak dua (2) Pengasingan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh KKM.
kerusi melebihi dua (2) jam.  Staf yang melakukan disinfeksi perlu memakai PPE lengkap.

25
PROSEDUR PENGENDALIAN KES POSITIF COVID-19

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan Penerangan Ringkas


Merangkumi
Langkah-langkah yang perlu  Bagi staf atau pelajar yang tidak melepasi saringan kesihatan atau didapati
 Semua Pusat dilakukan sekiranya terdapat sebagai Person Under Investigation (PUI) iaitu mempunyai gejala COVID-
staf/pelajar atau pelawat di 19 atau terdiri daripada kluster yang disenaraikan oleh KKM atau dipercayai
Tanggungjawab
dalam kampus
 Pusat Kesihatan Universiti Menunjukkan gejala COVID-19
mempunyai pendedahan kepada orang yang telah dijangkiti COVID-19, staf
semasa bekerja dan pelajar tersebut tidak dibenarkan memasuki kampus dan perlu
melaporkan kepada Ketua PTj masing-masing.
Arahan Tetap / Catatan  Mengambil tindakan segera terhadap aduan jika terdapat seseorang yang
bergejala COVID-19 di tempat kerja.
KONTAK RAPAT dengan pesakit  Menyiasat serta mengaktifkan Pasukan Tindakan Kecemasan (Emergency
COVID-19 seperti berikut: Response Team/ERT) di PTj masing-masing.
 Memaklumkan kepada PKU dengan menghubungi di talian 05-4506671
 Ahli keluarga serumah.
 Bersemuka lebih lima belas dengan segera dan ROSH untuk tindakan selanjutnya.
(15) minit dalam jarak kurang  PTj dengan bantuan ERT induk mengasingkan orang yang bergejala COVID-
dari satu meter. 19 ke tempat khas yang disediakan dan seterusnya merujuk ke hospital untuk
 Tidak bersemuka tetapi pemeriksaan lanjut.
bersama di dalam bilik aircond  ERT yang terlibat dalam pengendalian staf/pelajar yang bergejala hendaklah
tertutup melebihi dua (2) jam. mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan PPE yang
 Menaiki kenderaan yang sama bersesuaian.
dalam jarak dua (2) kerusi
 ERT perlu memastikan staf lain yang ada kaitan atau kontak dengan staf
melebihi dua (2) jam. bergejala dikenal pasti dan dipantau serta menunggu arahan lanjut daripada
pihak KKM.

26
Langkah yang perlu dilakukan  Individu COVID-19 positif dimasukkan ke bilik kuarantin untuk rawatan.
sekiranya terdapat staf/pelajar  PKD akan menghubungi pesakit COVID-19 dan memastikan staf/pelajar lain
atau pelawat di kampus yang ada kaitan atau kontak dengan staf/pelajar yang bergejala berkenaan
disahkan positif COVID-
dikenal pasti dan dipantau serta menunggu arahan lanjut daripada pihak
19.
KKM.
 PKD akan menghubungi pasukan ERT induk untuk menyediakan protokol
pemantauan penyakit dan pencegahan penularan jangkitan.
 Staf/pelajar yang mempunyai KONTAK dengan positif COVID-19 akan diberi
arahan yang sesuai mengikut garis panduan KKM.
 Menutup kawasan yang terjejas dengan segera.
 Nasihat mengenai sanitasi dan disinfeksi di kawasan yang terjejas akan
diberikan oleh PKD mengikut garis panduan KKM.
 ERT mesti mengenal pasti kawasan yang terlibat dibersihkan dan disinfeksi
serta-merta mengikut kaedah seperti yang disyorkan oleh KKM.
Langkah-Langkah yang perlu  Semua kontak rapat kepada kes positif COVID 19 mesti melakukan
dilakukan apabila staf atau saringan kesihatan untuk COVID-19 di hospital dan klinik kesihatan yang telah
pelajar yang mempunyai ditetapkan (Rujuk Annex 12: Guidelines COVID-19 Management
KONTAK dengan positif
No.5/2020).
COVID-19
 Pesakit yang disahkan positif melalui ujian makmal akan dimasukkan ke wad
isolasi untuk rawatan (symptomatic treatment).
 Jika keputusan ujian adalah negatif di klinik kesihatan mengikut garis panduan
KKM, 14 hari home surveillance perlu dijalankan.
 PKD akan melawat & memantau kes itu setiap hari dan merujuk ke
hospital sekiranya kes tersebut mengalami gejala ATAU menjadi semakin
teruk. (Mengikut Annex 15 KKM; Borang Pemantauan Harian bagi Kontak
Rapat Kepada Kes Yang Berpotensi Dijangkiti COVID-19).
 Staf/ pelajar yang terdedah berkongsi maklumat semua kontak apabila diminta
untuk pemantauan bagi KESEMUA kontak (Annex 16: Borang Senarai
Kontak rapat Kepada Kes Confirmed COVID-19).

27
PKU  Keluarkan semua peralatan yang tidak penting yang berkaitan dengan
penjagaan.
Protokol untuk  Kenderaan mesti dilengkapi dengan tumpahan, pembasmi kuman dan tong
memindahkan Ambulan/ sampah bertutup.
Kenderaan Patient Under  Penggunaan disposable bed sheet adalah digalakkan.
Investigation (PUI) COVID-  Membawa seorang pesakit dengan ambulan / satu (1) kenderaan.
19  Arahan perubatan dari Doktor Kecemasan dapat diperoleh untuk
membolehkan pengangkutan lebih dari seorang pesakit dengan diagnosis
sementara yang serupa.
 Tidak ada percampuran pesakit yang disiasat (PUI) dengan kes positif COVID-
a) Penyediaan 19 yang disahkan.
Ambulan/kenderaan  Semua kakitangan yang menemani pesakit di dalam ambulan mesti memakai
pejabat PPE yang disyorkan:
b) Bilangan pesakit a) Sarung tangan.
dalam kenderaan b) Topeng muka N95 dengan face shield.
c) Penyediaan c) Apron atau gaun pakai buang
kakitangan  Melakukan disinfeksi mengikut panduan yang ditetapkan oleh KKM.
d) Dekontaminasi dan  Ambulan/Kenderaan mesti dibersihkan/dekontaminasi di kawasan yang
disinfeksi ditetapkan di hospital penerima. (Mengikut Garis Panduan KKM Annex 11:
Protocol for Ambulance Transfer for Patient Under Investigation (PUI)
COVID-19).
 Staf dari PKU yang menemani pesakit harus menjalani pembasmian kuman di
Bahagian Kecemasan hospital penerima yang ditetapkan sebelum kembali ke
kampus.
 Semua pelupusan sampah dari pesakit yang terlibat harus mengikuti garis
panduan Pengurusan Sisa Klinikal.

28
LAMPIRAN
CARTA JAWATANKUASA TINDAKAN KECEMASAN

PENGERUSI
TNC HEPA

PENGARAH
(ROSH)

FIZIKAL DAN KEWANGAN PENTADBIRAN KESELAMATAN KESIHATAN/


LOGISTIK KEBAJIKAN

PENGARAH BENDAHARI DEKAN IPS BKes PENGARAH


JPPHB PKU

KETUA AKADEMIK PENGETUA -


PEGAWAI PENGETUA KOLEJ
MAKLUMAT
(CIO) TIMBALAN
PENDAFTAR
(HEPA)

PENGARAH
BAHAGIAN
KOMUNIKASI
KORPORAT
CARTA ALIR PELAJAR KEMBALI KE
KAMPUS
ROSH
RISK MANAGEMENT
& OCCUPATIONAL SAFETY
AND HEALTH DEPARTMENT

PELAJAR

RUMAH
Tidak Sihat

Isi Borang Saringan Kesihatan (HDF)


Boleh didapati di MyUPSI Portal
Sihat

PULANG KE KAMPUS

PELAJAR UKLK PELAJAR KOLEJ

Saringan Suhu
Melapor Keberadaan Dalam Talian:
di Pintu Masuk
https://tinyurl.com/KEBERADAANSEP2020
Kampus

RUMAH SEWA KOLEJ KEDIAMAN

Saringan Suhu dan Daftar


Masuk MySejahtera di
Lokasi PdP

PUSAT KESIHATAN
UNIVERSITI (PKU) / KKM Tidak Sihat

BILIK KULIAH / MAKMAL /


BENGKEL / STUDIO
Sila patuhi SOP PdP:
Memakai Face Mask
Menjaga Penjarakan
Fizikal
Scan QR Code
(MySejahtera)
Hand Sanitizer
Bilik / Dewan Kuliah
dinyahkuman dua kali
sehari
Kuliah Take Five selepas
50 minit
KE ARAH PERSEKITARAN TEMPAT KERJA YANG SELAMAT

Setiap warga kampus perlu mengambil tanggungjawab sosial, mempunyai kawalan kendiri dan mengamalkan norma baharu untuk
bersama-sama memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19. Kita mampu putuskan rantaian jangkitan COVID-19 dengan
beberapa langkah mudah seperti berikut :
PENGHARGAAN
ROSH mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua warga UPSI
atas keprihatinan di dalam menentang penularan jangkitan Covid-19.

Sama-samalah kita membudayakan kehidupan norma baharu.