Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS VERSI PELAJAR

1. Nama Pentaksiran dalam Pendidikan Khas


Kursus/Modul Assesment in Special Education

2. Kod Kursus PKUK3113

3. Nama Staf
Nor Zalina binti Nasir
Akademik

4. Rasional
Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat dibekalkan dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran
Kursus/Modul
pentaksiran yang bersesuaian dengan murid berkeperluan khas.
dalam Program

5. Semester dan
Semester 2 Tahun 3
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka Bukan Bersemuka
Pembelajaran Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 125
P= Pentaksiran 30 15 - 3.5 30 30 - 16.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat :


Kursus (Course
Learning 1. Menjelaskan dengan kritikal konsep pentaksiran dalam pendidikan khas. (C2, A4, PLO1,
Outcomes, CLO) PLO2, PLO3, CTPS1)

2. Membina instrumen pentaksiran mengikut domain hasil dari kajian instrumen yang sedia
ada secara berkumpulan melalui pelbagai sumber. (C5, P3, A5, PLO5, PLO6, TS3, LL1)

3. Mengumpulkan maklumat dari pelbagai pihak melalui cara pentaksiran yang pelbagai. (C5,
P2, A4, PLO4, PLO8, CS1)

4. Menganalisis dapatan dari pelbagai pihak dengan beretika untuk mengenal pasti
kelemahan dan kekuatan murid. (C4, P3, A3, PLO4, PLO8, CS1, EM3)

5. Menyediakan matlamat dan objektif pengajaran serta tindakan berdasarkan hasil


pentaksiran dari pelbagai sumber
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN
DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Lakuan tulen
Menganalisis
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Persepsi
Mencipta

Adaptasi
Menilai

Menilai
Set

CLO

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x x

2 x x

3 x x x

4 x x

10. Kemahiran Boleh Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah (CTPS1), Kemahiran
Pindah Berpasukan (TS3) Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat (LL1),
(Transferable Kemahiran Berkomunikasi (CS1), Etika dan Moral Profesional (EM3)
Skills, TS):

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini Jun 2017)
1
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
1. Kuliah

2. Tutorial

Strategi Pentaksiran:

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran

Kuliah
PLO1 – Pengetahuan Peperiksaan Akhir
Tutorial
Kuliah Laporan Kajian Kes
PLO2 – Kemahiran Praktikal
Tutorial Pembentangan
PLO3 – Pemikiran Kritis dan Peperiksaan Akhir
Kuliah
kemahiran menyelesaikan Laporan Kajian Kes
Tutorial
masalah Pembentangan

PLO4 – Kemahiran Kuliah Laporan Kajian Kes


berkomunikasi Tutorial Pembentangan

PLO5 – Kemahiran berpasukan Kuliah


Pembinaan Instrumen
Tutorial

PLO6 – Pembelajaran Berterusan Kuliah


Pembinaan Instrumen
dan pengurusan maklumat Tutorial

12. Sinopsis Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan
pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. Pelajar-pelajar akan diajar
membina pelbagai jenis instrumen yang membolehkan mereka mengumpul maklumat
dalam pelbagai bidang yang penting untuk tujuan mengenal pasti kekuatan dan
kelemahan murid yang diajar. Dengan maklumat yang dikumpul, pelajar dapat mengenal
pasti objektif-objektif pengajaran dan menjalankan pengajaran dengan lebih berfokus dan
berkesan.

This course covers the design and use of assessment instruments as well as how
assessment sessions are carried out in the field of Special Education. Students are
required to design various instruments in a variety of important areas. Students are
trained to use the assessment information to plan lessons that are focused and effective

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 60 %


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 40 %

Jenis
Kaedah Pentaksiran Peratusan
Pentaksiran
Ujian Bertulis Peperiksaan Akhir 40

Bina Instrumen 20

Tugasan Laporan Kajian Kes 30

Pembentangan 10

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini Jun 2017)
2
Bukan BersemukaInteraksi

Jumlah SLT
Interaksi Bersemuka
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
15. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Kuliah

Pentaksiran
Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Amali
Amali
1. Pengenalan kepada Pentaksiran dalam Pendidikan
Khas
 Pentaksiran Murid
- Konsep pengujian dan pentaksiran
- Kegunaan pentaksiran dalam pendidikan khas
- Perancangan Pentaksiran
- Membuat keputusan
 Domain yang ditaksir
- Kognitif
- Bahasa dan Komunikasi 2 1 2 2 7
- Tingkah laku
- Sosio-emosi
- Fizikal (motor kasar dan halus)
 Pertimbangan Etika dan Perundangan
- Faktor Perundangan dalam Pentaksiran
- Hak Pelajar sebagai Calon Ujian
- Hak Mendapatkan Kemudahan Penyesuaian dalam
pentaksiran untuk Murid Berkeperluan Khas

2. Pentaksiran Klinikal 2 1 2 2 7
 Kebolehan Pembelajaran Asas ....
- Kecerdasan(ujian individu dan ujian kumpulan)
- Pengamatan (penglihatan, pendengaran, kinestetik,
taktil dan haptic)

 Cara Pentaksiran
- Pemerhatian
- Temu bual / Soal selidik
- Sampel kerja
- Pengujian
- Standardize test
- Analisis dokumen

 Matlamat Pengajaran
- Rumusan hasil pentaksiran
- Pengenalpastian matlamat pengajaran
- Perancangan intervensi/pemulihan/pengayaan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini Jun 2017)
3
3. Pentaksiran Dalam Bilik Darjah
 Pentaksiran Kemahiran Sosial dan Tingkah
Laku
- Kemahiran sosial
- Tingkah laku dalam bilik darjah

 Pentaksiran Pengajaran
- Ujian binaan Guru
- Pentaksiran Portfolio
- Pentaksiran Autentik
2 1 2 2 7
 Cara Pentaksiran
- Pemerhatian
- Penilaian orang lain
- Penilaian kendiri
- Pentaksiran ekologi

 Matlamat Pengajaran
- Rumusan hasil pentaksiran
- Pengenalpastian matlamat pengajaran
- Perancangan intervensi/pemulihan/pengayaan

4. Pentaksiran Bahasa Lisan/Isyarat dan 2 1 2 2 7


Kemahiran
Menulis
 Pentaksiran Kemahiran Bahasa Lisan/Isyarat
- Komponen Bahasa Lisan/Isyarat
- Ujian Diagnostik Lisan/Isyarat
- Matlamat Ujian Lisan/Isyarat
- Masalah berkaitan bahasa reseptif dan ekspresif
- Isu di dalam pelaksanaan Ujian Lisan/Isyarat

 Pentaksiran Kemahiran Menulis/Braille


- Ujian Diagnostik Tulisan/ Braille
- Matlamat Ujian menulis/
- Pelaksanaan Ujian Diagnostik Menulis/ Braille
- Isu di dalam pelaksanaan ujian menulis/ Braille

 Cara Pentaksiran
- Penilaian orang lain
- Pemerhatian
- Sampel bahasa
- Pengujian tidak formal

 Matlamat Pengajaran
- Rumusan hasil pentaksiran
- Pengenalpastian matlamat pengajaran
- Perancangan intervensi/pemulihan/pengayaan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini Jun 2017)
4
5. Pentaksiran Kemahiran Membaca
 Komponen Kemahiran Membaca
- Memecahkan kod
- Kefahaman
- Kelancaran membaca
- Masalah berkaitan Kemahiran Membaca

 Ujian Diagnostik Bacaan


- Matlamat Ujian Bacaan
- Pelaksanaan Ujian Diagnostik bacaan
- Mengukur kefahaman membaca

 Cara Pentaksiran
- Senarai semak
- Analisis ralat
4 2 4 4 14
- Pengujian berdasarkan kurikulum
o kemahiran memecahkan kod
o kemahiran mengenal perkataan
o kefasihan membaca
o kefahaman

 Matlamat Pengajaran
- Rumusan hasil pentaksiran
- Pengenalpastian matlamat pengajaran
- Perancangan intervensi/pemulihan/pengayaan

Murid masalah pendengaran akan berbahasa isyarat


sambil membaca teks
Murid masalah penglihatan akan membaca braille

6. Pentaksiran Kemahiran dalam Matematik


 Kemahiran Matematik
- Kemahiran asas pra-nombor
- Kemahiran komputasi
- Kemahiran aplikasi dan penyelesaian masalah

 Masalah dalam Matematik


- Penguasaan Konsep Nombor
- Penguasaan Operasi Asas Matematik
- Mengenal pasti bentuk dan pola, sukatan dan
geometri

 Cara Pentaksiran 4 2 4 4 14
- Senarai semak
- Inventori matematik tidak formal
- Analisis ralat
- Penyoalan klinikal
- Ujian rujukan kriteria

 Matlamat Pengajaran
- Rumusan hasil pentaksiran
- Pengenalpastian matlamat pengajaran
- Perancangan intervensi/pemulihan/pengayaan
- Tindakan susulan

7. Pentaksiran Kemahiran Persepsi-Motor 2 1 2 2 7


 Sebab-sebab mentaksir Kemahiran Persepsi- Motor

 Tujuan dan kepentingan pentaksiran Kemahiran


Persepsi-Motor

 Jenis jenis Ujian


- Ujian Bender Visual-Motor Gestalt
- Developmental Test of Visual Perseption (DTVP-2)
- Developmental Test of Visual-Motor Integration
Test of Visual-Motor Integration (TVMI)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini Jun 2017)
5
8. Pentaksiran Tingkah laku
 Pentaksiran Tingkah laku
- Skala kadar
- Observation Procedures
- Self-Report Measures
- Teknik temubual
- Situational Measures
- Kaedah Projektif
4 2 4 4 14
 Sebab-sebab mentaksir Tingkah laku
Bermasalah

 Jenis-jenis Ujian
- Specific Tests of Social-Emotional Behavior
- Child Behaviour Checklist
- Behavioral Assessment Scales

9. Pentaksiran Akuiti Sensori


 Masalah Visual
- Jenis masalah Visual
- Impaired Visual Acuity

 Pentaksiran dan Screening Visual


- Screening asas
- Pemeriksaan Klinikal low vision
- Pentaksiran Functional-vision
- Pentaksiran Learning-media
4 2 4 4 14
- Inventori Pentaksiran Braille

 Masalah Pendengaran
- Tanda-tanda kehilangan pendengaran
- Mod Pendengaran
- Jenis Pentaksiran dan Screening
- Jenis kehilangan pendengaran
- Kefahaman pertuturan dan kehilangan
pendengaran

10. Pentaksiran Untuk Pembelajaran


 Kaitan Pentaksiran dengan Pembelajaran
- Pentaksiran untuk Peningkatan Pembelajaran
- Pentaksiran Berasaskan Kurikulum
- Pemilihan dan Penggunaan Instrumen Piawai

 Perancangan dan Pelaksanaan Pentaksiran


- Pra Ujian dan Pasca Ujian
- Pelan Tindakan Pentaksiran

 Pentaksiran Pencapaian dan Perkembangan


4 2 4 4 14
Berterusan
- Memilih item ujian
- Menentukan Pencapaian dan Perubahan Tingkah laku
murid
- Menggunakan Data Pentaksiran untuk meningkatkan
pembelajaran

 Merancang dan Membuat keputusan Pembelajaran


- Perancangan Rancangan Pembelajaran Individu(RPI)
- Perancangan Rancangan Pengajaran Harian(RPH)

Kerja Kursus 1.5 10.5 12

Amali

Ulangkaji Peperiksaan 6 6

Peperiksaan 2 2

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini Jun 2017)
6
Jumlah 30 15 3.5 30 30 16.5 125

Bersemuka Tidak Bersemuka


JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 30 30

Tutorial 15 30

Bina Instrumen 0.5 3.5

Laporan Kajian Kes


0.5 5.5
(800 pp)

Jumlah

Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar
(SLT)

Jam Kredit

16. Rujukan Asas


Ronald, L. & Taylor, D. (2012). Assessment of exceptional students: Educational &
psychological procedure. Boston: Allyn & Bacon.

Ysseldyke, S. (2012). Assessment in special and inclusive education. Boston: Houghton


Mifflin.

Ayers, H, Clarkes, D. & Ross, A. (2012). Assessing individual needs: A practical


approach (resource materials for teachers). London: David Fulton Pub.

Rujukan Tambahan Pierangelo, R. & Giuliani, G. A. (2012), Learning Disabilities: A Practical Approach
to Foundations, Assessment, Diagnosis, and Teaching. Boston: Pearson.

Pierangelo, R. & Giuliani, G. A. (2012), Assessment in special education: A


practical approach. Boston: Allyn & Bacon.

Siti Rahayah Ariffin, (2003). Teori, konsep dan amalan dalam


pengukuran dan penilaian. Bangi : Pusat Perkembangan Akademik,
UKM.

Venn, J.J. (2012). Assessing students with special needs (3rd ed.). New Jersey : Prentice
Hall

Maklumat
17. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemaskini Jun 2017)
7
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemaskini Jun 2017)
8

Anda mungkin juga menyukai