Anda di halaman 1dari 31

PERANCANGAN STRATEGIK

KURIKULUM
PANITIA PENDIDIKAN JASMAN DAN KESIHATAN
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR SRI DAMANSARA 1
(BBA 8265)

TAHUN 2017 - 2020


MATLAMAT / OBJEKTIF

Matlamat dan tujuan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di sekolah rendah adalah untuk menyumbang ke arah
pembangunan fizikal pelajar-pelajar, membangkitkan pembelajaran secara inkuari dan penemuan melalui aktiviti fizikal
yang kreatif dan imaginatif, membangunkan koordinasi fizikal dan mental,kawalan diri dan keyakinan diri, memberi
peluang kepada pelajar-pelajar mengalami pengalaman yang luas mungkin melalui pelbagai pergerakan dan
aktiviti,dengan atau tampa alatan dan menggunakan alatan dalam pelbagai cara.

Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan,  memupuk sikap positif 
terhadap kesihatan,  dan mengamalkan gaya hidup sihat. Wujudkan insan yg berpelajaran dan berpengalaman tentang
kesihatan. Membantu orang ramai mencapai tahap kesihatan yang optimum dengan tingkalaku dan usaha sendiri.
Memajukan keadaan komuniti dan meningkatkan tanggungjawab kesihatan kerajaan.

Antara yang berikut adalah merupakan objektif yang ingin dicapai bagi penghasilan pelan strategik panitia ini;

1. Menjalankan aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru dan meningkatkan
profesionalisme guru – guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
2. Meningkatkan kemahiran – kemahiran pelajar dalam aktiviti Pendidikan Jasmani melalui Pdpc yang mantap
3. Melahirkan pelajar-pelajar yang cergas melalui Pdpc Pendidikan Jasmani ujian SEGAK.
4. Meningkatkan pemahaman pelajar –pelajar tentang perbezaan bentuk tubuh badan dan sikap melalui pdpc
Pendidikan Kesihatan.
sPeCt KO-KURIKULUM / PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
AKHIR TAHUN 2016

Isu / Cabaran Dalam Alat Semakan Program Sekolah Program Kecemerlangan Sekolah
Penambahbaikan Sekolah Eliminate Raise Yang Dilaksanakan (Berdasarkan Isu
(Hapuskan) (Tambah) / Cabaran
1 Melahirkan pelajar yang Guru Pendidikan Program – 1 Pertandingan permainan 1murid
berilmu kemahiran setiap asas Jasmani dan program 1sukan.
permainan mengikut sukatan Kesihatan terlatih kecergasan dan
pelajaran masih tidak pameran
2 Melahirkan pelajar yang mencukupi. Murid kesihatan 2 Elemen Konsep Kecergasan
mempunyai berat badan tidak mendapat dalam PdP PJ
unggul berdasarkan ujian cara pengajaran
SEGAK PJK yang betul
3 Meningkatkan pemahaman 3 Bengkel/LADAP /coaching-
guru bukan opsyen tentang mentoring untuk guru bukan
pengajaran pj. opsyen

Reduce Create
(Kurangkan) (Wujudkan)
Kurangkan sikap Semua guru
kurang suka boleh mengajar
melakukan Pendidikan
regangan dalam Jasmani dan
kalangan murid. Kesihatan
Sustain (Kekalkan)
Pendedahan kepada guru tentang
pengendalian kelas Pendidikan
Jasmani dan Kepentingan Pendidikan
Kesihatan.
ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)
Bidang : Kurikulum / Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman
S1- Guru-guru muda yang aktif bersukan W1- Kurang penglibatan murid/sekolah
S2- 80% guru berbudaya kerja positif dalam pertandingan sukan.
S3- Alatan Pendidikan Jasmani yg agak W2- Segelintir murid pasif dan tidak aktif.
lengkap W3- Tidak cukup guru opsyen

Luaran
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO

O1- Murid sangat berminat dengan aktiviti fizikal 1. Memberi penghargaan pada guru yang 1. Meningkatkan penglibatan
O2- Sokongan padu dari pihak pentadbir komited( (S1S2S3O1O2) muri/sekolah dalam pertandinga
O3- Mempunyai kemudahan fizikal (padang dan 2. Pertandingan sukan pada akhir tahun sukan (W1O1)
alatan yang lengkap)
bagi murid tahun 6 (S1S2O1O2O3) 2. Meningkatkan peratus ujian
3. Membuat jadual penjagaan dan SEGAK(W2O1O3)
penyimpanan barang(pengawas 3. Bengkel Pdp untuk memantapkan
sukan)S2O2) proses pengajaran guru(W1O3)

(C)CABARAN: Strategi WC
Strategi SC
C1- Murid kurang pengetahuan dalam kemahiran 1. Program 1M1S(W1C1)
asas permainan 2. Meningkatkan elemen konsep
1. Program 1M1S(S1C1)
C2- Masalah berat badan unggul dalam kalangan kecergasan dalam pdp pjW1C2)
2. Meningkatkan peratus dalam ujian
pelajar.
SEGAK (S1C2) 3. Mengadakan bengkel pj kepada
C3- Guru bukan opsyen kurang pemahaman
3. Meningkatkan kemahiran guru bukan guru bukan opsyen(W3C3)
tentang pengajaran dan pembelajaran
opsyen(S1C3)
pendidikan jasmani.
PELAN STRATEGIK PANATIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
SK BANDAR SRI DAMANSARA 1 TAHUN 2017-2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum Dan Pentaksiran


KPI Sekolah Pencapaian pelajar dalam Ujian Segak Berdasarkan gred purata sekolah
Sektor/PPD/Sekolah SK Bandar Sri Damansara 1
Bidang /Unit Kurikulum – Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan (Berdasarkan 25101inisiatif (Pernyataan
strategik) tentang BK atau fungsi PPPM atau fungsi atau pelan tindakan di indikator yang
organisasi) organisasi/SWOC) JPN/PPD/Sekolah) boleh diukur)
1.Meningkatkan dan Peratus
memperkembangka penglibatan
Meningkatkan / kemahiran Meningkatkan penglibatan
n potensi murid Penguasaan murid/sekolah
penguasaan murid dalam murid mewakili sekolah 30 40 50 60 70
kemahiran dalam
permainan dalam pertandingan sukan
pertandingan
sukan
2. Meningkatkan
Peratus murid lulus Kecergasan murid Meningkatkan kesedaran Peratus lulus
Ujian SEGAK dicapai sekurang- murid mengenai konsep Meningkatkan peratus murid murid yang
60 70 80 90 100
kurangnya gred C kecergasan melaui lulus ujian SEGAK. mengambil
dalam Ujian Segak Pendidkan Jasmani ujian segak
Pemahaman murid Peratus
3. Meningkatkan
tentang perubahan Meningkatkan Meningkatkan program untuk mendapat A
kemahiran guru-guru 80 85 90 95 100
fizikal dan emosi awal pemahaman murid guru dan murid matapelajaran
pjk
remaja pjpk
JADUAL 2,JADUAL3,JADUAL 4
TAHUN 2017

PELAN TAKTIKAL PANATIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


SK BANDAR SRI DAMANSARA 1 TAHUN 2017

NKRA Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai JADUAL 2


Sub-NKRA Pelaksanaan sarana penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah
KPI Pengarah/PPD/Sek Pencapaian pelajar dalam Ujian Segak Berdasarkan gred purata sekola
Sektor/PPD/SEK SK Bandar Sri Damansara 1
Bidang /Unit Kurikulum – Panitia Pendidikan Jasmani
Strategi 1.Meningkatkan kemahiran murid 2.Meningkatkan kesedaran murid mengenai konsep kecergasan 3.Meningkatkan kemahian guru
Pelan Tindakan 1.Meningkatkan penglibatan murid 2. Meningkatkan peratus murid lulus ujian SEGAK 3.Meningkatkan peratus lulus matapelajaran
pjpk
Pengurusan
Tanggung- Tarikh / Kos /
Bil Program/Projek Objektif KPI TOV Sasaran Risiko /Pelan
jawab Tempoh Sumber
Kontigensi
1 1 murid 1 Sukan semasa Meningkatkan Semua Guru Sepanjang Sekolah Bilangan penglibatan 30 Murid tahun
aktivit Kokurikulum penglibatan / minat tahun murid/sekolah dala 4,5, dan 6
murid untuk mempelajari 2017 pertandingan sukan
kemahiran sesuatu
permainan
2 Elemen Ujian Meningkatkan peratus Guru-guru Sepanjang PCG Peratus murid lulus 60 Murid tahun
SEGAK(konsep murid yang lulus ujian PJK. tahun Panatia ujian SEGAK 4,5, dan 6
kcergasan) dalam PdP PJ SEGAK sekurang- 2017 pendidika
kurangnya gred C. n Jasmani
3. Bengkel / LADAP Meningkatkan peratus Guru-guru PjK 1 HARI PCG Peratus murid dapat 80 Semua guru
pengajaran PJ murid mendapat A Panatia gred A dalam
matapelajaran pendidika matapeelajaran Pjk
n Jasmani
PELAN OPERASI 1 PANATIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
SK BANDAR SRI DAMANSARA 1 TAHUN 2017
Sektor/PPD/Sekolah SK Bandar Sri Damansara 1 JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum / Panatia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan JPS/SJK-PS/03
Program/Projek 1 Muird 1 Sukan
Objektif Meningkatkan penglibatan / minat murid untuk mempelajari kemahiran sesuatu permainan
Tarikh/Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran Murid Tahun 4,5, dan 6

Tanggungjawab Semua guru

Proses Kerja 1. Membuat perancangan aktiviti


2. Taklimat Program
3. Pelaksanaan Prorgram
4. Membuat Post Mortem
5. Dokumentasi

Kekangan Kurang penyertaan dari murid perempuan kerana kurang sukan untuk wanita

Pemantauan Pemantauan oleh : Penolong Kanan Kokurikulum, SU Kokurikulum, KP Pendidikan Jasmani

Cara Pemantauan : Laporan aktivti mingguan kokurikulum dan borang pemantauan aktiviti

Penilaian Penyertaan sekolah dalam pertandingan sukan bertambah dengan penubuhan kelab ragbi rimau untuk pertama kalinya di SKBSD1.
Bilangan murid yang menyertai pemilihan untuk mewakili sekolah pun bertambah bagi sukan yang lain.

Penambah-baikan Program ini memberi impak yang tinggi dan akan diteruskan pada tahun hadapan. .

Pembaikan yang akan dibuat ialah


1.membuka peluang sukan untuk murid wanita kerana hanya terdapat satu sukan untuk murid wanita iaitu Bola Jaring.
PELAN OPERASI 2 PANATIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
SK BANDAR SRI DAMANSARA 1 TAHUN 2017
Sektor/PPD/Sekolah SK Bandar Sri Damansara 1 JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum / Panatia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Elemen ujian SEGAK dalam PDP PJ
Objektif Meningkatkan peratus lulus ujian SEGAK
Tarikh/Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran Murid Tahun 4,5, dan 6

Tanggungjawab Jawatankuasa Panitia Pendidikan Jasmani

Proses Kerja 1. Membuat perancangan aktiviti


2. Taklimat Program
3. Pelaksanaan Prorgram
4. Membuat Post Mortem
5. Dokumentasi

Kekangan Segelintir murid tidak aktif dan tidak mahu melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani

Pemantauan Pemantauan oleh : KP Pendidikan Jasmani

Cara Pemantauan :
1. RPH Pendidikan Jasmani
2. Coaching-mentoring/kelas gabungan

Penilaian Peratus murid lulus Ujian SEGAK meningkat

Penambah-baikan Program ini perlu ditambahbaik dan akan diteruskan.

Penambahbaikannya ialah
1. Kenalpasti murid tidak aktif dan mabil tindakan
2.melakukan aktivit/program yang boleh menarik minat murid untuk aktif.
PELAN OPERASI 3 PANATIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
SK BANDAR SRI DAMANSARA 1 TAHUN 2017
Sektor/PPD/Sekolah SK Bandar Sri Damansara 1 JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum / Panatia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Bengkel Pengajaran dan pembelajaran pjk
Objektif Meningkatkan kemahiran guru
Tarikh/Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran Semua guru

Tanggungjawab Jawatankuasa Panitia Pendidikan Jasmani

Proses Kerja 1. Membuat perancangan aktiviti


2. Taklimat Program
3. Pelaksanaan Prorgram
4. Membuat Post Mortem
5. Dokumentasi

Kekangan Penglibatan guru kurang memuaskan

Pemantauan Pemantauan oleh : KP Pendidikan Jasmani/ Su LADAP

Cara Pemantauan :
1. Laporan program
2. rekod LADAP guru

Penilaian Peratus murid mendapat A dalam matapelajaran PjK meningkat

Penambah-baikan Program ini prlu ditambahbaik dan akan diteruskan.

Penambahbaikannya ialah
1.melakukan aktivit/program yang lebih menarik.
REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM
PANATIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
SK BANDAR SRI DAMASARA 1 TAHUN 2017
Sektor/PPD/Sekolah SK Bandar Sri Damansara 1 JADUAL 4
Bidang/Unit Kurikulum / Panatia Pendidikan Jasmani dan Ksihatan JPS/SJK-PS/04
Tempoh Penilaian Cadangan
Bil Program/Projek Tarikh Pemantauan Catatan
Pelaksanaan Keberkesanan Program Penambahbaikan
1 1 Murid 1 Sukan Januari Waktu aktiviti Penyertaan sekolah Membuka peluang sukan
hingga Kokurikulum iaitu dalam pertandingan untuk murid wanita
November pada hari Rabu setiap sukan bertambah
2017 minggu
-

2 Elemen Ujian Januari sebulan sekali Peratus murid lulus Ujian Menambah aktivit/program
SEGAK dalam PdP hingga SEGAK meningkat yang boleh menarik minat
Pendidikan November murid untuk aktif.
Jasmani 2017
-

3 Bengkel 1 hari 14 Mac 2017 Peratus murid mendapat Menambahbaik aktiviti


Pengajaran Pjpk A dalam matapelajaran program yang lebih menarik.
-
Pjpk meningkat.
JADUAL 2,JADUAL3,JADUAL 4
TAHUN 2018
PELAN TAKTIKAL PANATIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
SK BANDAR SRI DAMANSARA 1 TAHUN 2018
NKRA Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai JADUAL 2
Sub-NKRA Pelaksanaan sarana penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah
KPI Pengarah/PPD/Sek Pencapaian pelajar dalam Ujian Segak Berdasarkan gred purata sekola
Sektor/PPD/SEK SK Bandar Sri Damansara 1
Bidang /Unit Kurikulum – Panitia Pendidikan Jasmani
Strategi 1.Meningkatkan kemahiran murid 2.Meningkatkan kesedaran murid mengenai konsep kecergasan 3.Meningkatkan kemahian guru
Pelan Tindakan 1.Meningkatkan penglibatan murid 2. Meningkatkan peratus murid lulus ujian SEGAK 3.Meningkatkan peratus lulus matapelajaran
pjpk
Pengurusan
Tanggung- Tarikh / Kos /
Bil Program/Projek Objektif KPI TOV Sasaran Risiko /Pelan
jawab Tempoh Sumber
Kontigensi
1 1 murid 1 Sukan semasa Meningkatkan Semua Guru Sepanjang Sekolah Bilangan penglibatan 60 Murid tahun
aktivit Kokurikulum penglibatan / minat tahun murid/sekolah dala 4,5, dan 6
murid untuk mempelajari 2018 pertandingan sukan -
kemahiran sesuatu
permainan
2 Elemen Ujian Meningkatkan peratus Guru-guru Sepanjang PCG Peratus murid lulus 70 Murid tahun
SEGAK(konsep murid yang lulus ujian PJK. tahun Panatia ujian SEGAK 4,5, dan 6
-
kcergasan) dalam PdP PJ SEGAK sekurang- 2018 pendidika
kurangnya gred C. n Jasmani
3. Bengkel / LADAP Meningkatkan peratus Guru-guru PjK 1 HARI PCG Peratus murid dapat 90 Semua guru
pengajaran PJ murid mendapat A Panatia gred A dalam -
matapelajaran pendidika matapeelajaran Pjk
n Jasmani

PELAN OPERASI 1 PANATIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


SK BANDAR SRI DAMANSARA 1 TAHUN 2018
Sektor/PPD/Sekolah SK Bandar Sri Damansara 1 JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum / Panatia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan JPS/SJK-PS/03
Program/Projek 1 Muird 1 Sukan
Objektif Meningkatkan penglibatan / minat murid untuk mempelajari kemahiran sesuatu permainan
Tarikh/Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran Murid Tahun 4,5, dan 6

Tanggungjawab Semua guru

Proses Kerja 1. Membuat perancangan aktiviti


2. Taklimat Program
3. Pelaksanaan Prorgram
4. Membuat Post Mortem
5. Dokumentasi

Kekangan Ramai Guru berminat tapi kurang kemahiran

Pemantauan Pemantauan oleh : Penolong Kanan Kokurikulum, SU Kokurikulum, KP Pendidikan Jasmani

Cara Pemantauan : Laporan aktivti mingguan kokurikulum dan borang pemantauan aktiviti

Penilaian Penyertaan sekolah dalam pertandingan sukan bertambah dengan penubuhan kelab karate dan taekwando. Sekolah juga menambah
penglibatan pserta dalam acara olahraga daerah apabila menghantar atlet untuk semua acara buat pertama kali. Bilangan murid
mewakili negeri meningkat Ragbi-4, Bola sepak -3 Olahraga -2
Penambah-baikan Program ini memberi impak yang tinggi dan akan diteruskan pada tahun hadapan. .

Pembaikan yang akan dibuat ialah


1.menghantar guru-guru berminat untuk pergi kursus kemahiran sukan(KPM ATAU LUAR KPM)

PELAN OPERASI 2 PANATIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


SK BANDAR SRI DAMANSARA 1 TAHUN 2018
Sektor/PPD/Sekolah SK Bandar Sri Damansara 1 JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum / Panatia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Elemen ujian SEGAK dalam PDP PJ
Objektif Meningkatkan peratus lulus ujian SEGAK
Tarikh/Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran Murid Tahun 4,5, dan 6

Tanggungjawab Jawatankuasa Panitia Pendidikan Jasmani

Proses Kerja 1. Membuat perancangan aktiviti


2. Taklimat Program
3. Pelaksanaan Prorgram
4. Membuat Post Mortem
5. Dokumentasi

Kekangan Guru-guru pj banyak terlibat dengan kerja luar(membawa murid sukan peringkat daerah,negeri)

Pemantauan Pemantauan oleh : KP Pendidikan Jasmani

Cara Pemantauan :
1. RPH Pendidikan Jasmani
2. Coaching-mentoring/kelas gabungan

Penilaian Peratus murid lulus Ujian SEGAK meningkat


Penambah-baikan Program ini perlu ditambahbaik dan akan diteruskan.

Penambahbaikannya ialah
1.guru yang keluar meninggalkan tugasan kepada guru relief untuk meneruskan PdP Pj[k

PELAN OPERASI 3 PANATIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


SK BANDAR SRI DAMANSARA 1 TAHUN 2018
Sektor/PPD/Sekolah SK Bandar Sri Damansara 1 JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum / Panatia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Bengkel Pengajaran pdp pjk
Objektif Meningkatkan kemahiran guru
Tarikh/Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran Semua guru

Tanggungjawab Jawatankuasa Panitia Pendidikan Jasmani

Proses Kerja 1. Membuat perancangan aktiviti


2. Taklimat Program
3. Pelaksanaan Prorgram
4. Membuat Post Mortem
5. Dokumentasi

Kekangan Kekangan masa

Pemantauan -

Penilaian -
Penambah-baikan dimansuhkan dan ditukar dengan program lain

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM


PANATIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
SK BANDAR SRI DAMASARA 1 TAHUN 2018
Sektor/PPD/Sekolah SK Bandar Sri Damansara 1 JADUAL 4
Bidang/Unit Kurikulum / Panatia Pendidikan Jasmani dan Ksihatan JPS/SJK-PS/04
Tempoh Penilaian Cadangan
Bil Program/Projek Tarikh Pemantauan Catatan
Pelaksanaan Keberkesanan Program Penambahbaikan
1 1 Murid 1 Sukan Januari Waktu aktiviti Penyertaan sekolah Membuka peluang sukan
hingga Kokurikulum iaitu dalam pertandingan untuk murid wanita
November pada hari Rabu setiap sukan bertambah
2018 minggu
-

2 Elemen Ujian Januari sebulan sekali Peratus murid lulus Ujian Menambah aktivit/program
SEGAK dalam PdP hingga SEGAK meningkat yang boleh menarik minat
Pendidikan November murid untuk aktif.
Jasmani 2018
-

3 Bengkel tidak tidak dijalankan Tetap meningkat tapi Memperkasa kemhiran dan
Pengajaran Pjpk dijalankan minima pengetahuan guru-guru Pjk -
JADUAL 2,JADUAL3,JADUAL 4
TAHUN 2019
PELAN TAKTIKAL PANATIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
SK BANDAR SRI DAMANSARA 1 TAHUN 2019
NKRA Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai JADUAL 2
Sub-NKRA Pelaksanaan sarana penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah
KPI Pengarah/PPD/Sek Pencapaian pelajar dalam Ujian Segak Berdasarkan gred purata sekola
Sektor/PPD/SEK SK Bandar Sri Damansara 1
Bidang /Unit Kurikulum – Panitia Pendidikan Jasmani
Strategi 1.Meningkatkan kemahiran murid 2.Meningkatkan kesedaran murid mengenai konsep kecergasan 3.Meningkatkan kemahian guru
Pelan Tindakan 1.Meningkatkan penglibatan murid 2. Meningkatkan peratus murid lulus ujian SEGAK 3.Meningkatkan peratus lulus matapelajaran
pjpk
Pengurusan
Tanggung- Tarikh / Kos /
Bil Program/Projek Objektif KPI TOV Sasaran Risiko /Pelan
jawab Tempoh Sumber
Kontigensi
1 1 murid 1 Sukan semasa Meningkatkan Semua Guru Sepanjang Sekolah Bilangan penglibatan 73 Murid tahun
aktivit Kokurikulum penglibatan / minat tahun murid/sekolah dala 4,5, dan 6
murid untuk mempelajari 2019 pertandingan sukan -
kemahiran sesuatu
permainan
2 Elemen Ujian Meningkatkan peratus Guru-guru Sepanjang PCG Peratus murid lulus 76 Murid tahun
SEGAK(konsep murid yang lulus ujian PJK. tahun Panatia ujian SEGAK 4,5, dan 6
-
kcergasan) dalam PdP PJ SEGAK sekurang- 2019 pendidika
kurangnya gred C. n Jasmani
3. Coaching-mentoring/kelas Meningkatkan peratus Guru-guru PjK Sepanjang PCG Peratus murid dapat 95 Semua guru
gabungan murid mendapat A tahunI 2019 Panatia gred A dalam
-
matapelajaran pendidika matapeelajaran Pjk
n Jasmani

PELAN OPERASI 1 PANATIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


SK BANDAR SRI DAMANSARA 1 TAHUN 2019
Sektor/PPD/Sekolah SK Bandar Sri Damansara 1 JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum / Panatia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan JPS/SJK-PS/03
Program/Projek 1 Muird 1 Sukan
Objektif Meningkatkan penglibatan / minat murid untuk mempelajari kemahiran sesuatu permainan
Tarikh/Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran Murid Tahun 4,5, dan 6

Tanggungjawab Semua guru

Proses Kerja 1. Membuat perancangan aktiviti


2. Taklimat Program
3. Pelaksanaan Prorgram
4. Membuat Post Mortem
5. Dokumentasi

Kekangan Masalah displin murid

Pemantauan Pemantauan oleh : Penolong Kanan Kokurikulum, SU Kokurikulum, KP Pendidikan Jasmani

Cara Pemantauan : Laporan aktivti mingguan kokurikulum dan borang pemantauan aktiviti
Penilaian Penyertaan sekolah dalam pertandingan sukan bertambah dengan penubuhan kelab bola baling perempuan. Terdapat penyertaan
peringkat kebangsaan

Penambah-baikan Program ini memberi impak yang tinggi dan akan diteruskan pada tahun hadapan. .

Pembaikan yang akan dibuat ialah


1. memupuk displin melalui sukan

PELAN OPERASI 2 PANATIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


SK BANDAR SRI DAMANSARA 1 TAHUN 2019
Sektor/PPD/Sekolah SK Bandar Sri Damansara 1 JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum / Panatia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Elemen ujian SEGAK dalam PDP PJ
Objektif Meningkatkan peratus lulus ujian SEGAK
Tarikh/Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran Murid Tahun 4,5, dan 6

Tanggungjawab Jawatankuasa Panitia Pendidikan Jasmani

Proses Kerja 1. Membuat perancangan aktiviti


2. Taklimat Program
3. Pelaksanaan Prorgram
4. Membuat Post Mortem
5. Dokumentasi

Kekangan Masalah displin murid

Pemantauan Pemantauan oleh : KP Pendidikan Jasmani

Cara Pemantauan :
1. RPH Pendidikan Jasmani
2. Coaching-mentoring/kelas gabungan

Penilaian Peratus murid lulus Ujian SEGAK meningkat

Penambah-baikan Program ini perlu ditambahbaik dan akan diteruskan.

Penambahbaikannya ialah
1.bekerjasama dengan unit displin

PELAN OPERASI 3 PANATIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


SK BANDAR SRI DAMANSARA 1 TAHUN 2019
Sektor/PPD/Sekolah SK Bandar Sri Damansara 1 JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum / Panatia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Coaching-mentoring guru Pjk
Objektif Meningkatkan kemahiran guru
Tarikh/Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran Semua guru

Tanggungjawab Jawatankuasa Panitia Pendidikan Jasmani

Proses Kerja 1. Membuat perancangan aktiviti


2. Taklimat Program
3. Pelaksanaan Prorgram
4. Membuat Post Mortem
5. Dokumentasi

Kekangan Kekangan masa

Pemantauan Pemantauan oleh : kp pj


Cara pemantauan :
1. rekod coaching-mentoring (Ladap)
2. rekod kelas gabungan(rph pjk)

Penilaian Guru-guru mengajar dengan lebih baik dan mampu memberi idea yang bernas dalam mengajar pj. Peratus murid mendapat A terus
mningkat

Penambah-baikan Program ini memberi impak yang tinggi dan akan diteruskan pada tahun hadapan. .

Pembaikan yang akan dibuat ialah


1.menyusun jadual guru keluar untuk pertandingan sukan

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM


PANATIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
SK BANDAR SRI DAMASARA 1 TAHUN 2019
Sektor/PPD/Sekolah SK Bandar Sri Damansara 1 JADUAL 4
Bidang/Unit Kurikulum / Panatia Pendidikan Jasmani dan Ksihatan JPS/SJK-PS/04
Tempoh Penilaian Cadangan
Bil Program/Projek Tarikh Pemantauan Catatan
Pelaksanaan Keberkesanan Program Penambahbaikan
1 1 Murid 1 Sukan Sepanjang Waktu aktiviti Penyertaan sekolah memupuk displin melalui
tahun 2019 Kokurikulum iaitu dalam pertandingan sukan
pada hari Rabu setiap sukan bertambah
-
minggu

2 Elemen Ujian Sepanjang sebulan sekali Peratus murid lulus Ujian bekerjasama dengan unit
SEGAK dalam PdP tahun 2019 SEGAK meningkat displin
Pendidikan
Jasmani -
3 Coaching – Sepanjang 2 minggu sekali Meningkat dengan baik menyusun jadual guru
meentoring / kelas tahun 2019 keluar untuk pertandingan
-
gabungan kelas pjk sukan

JADUAL 2,JADUAL3,JADUAL 4
TAHUN 2020
PELAN TAKTIKAL PANATIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
SK BANDAR SRI DAMANSARA 1 TAHUN 2020
NKRA Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai JADUAL 2
Sub-NKRA Pelaksanaan sarana penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah
KPI Pengarah/PPD/Sek Pencapaian pelajar dalam Ujian Segak Berdasarkan gred purata sekola
Sektor/PPD/SEK SK Bandar Sri Damansara 1
Bidang /Unit Kurikulum – Panitia Pendidikan Jasmani
Strategi 1.Meningkatkan kemahiran murid 2.Meningkatkan kesedaran murid mengenai konsep kecergasan 3.Meningkatkan kemahian guru
Pelan Tindakan 1.Meningkatkan penglibatan murid 2. Meningkatkan peratus murid lulus ujian SEGAK 3.Meningkatkan peratus lulus matapelajaran
pjpk
Pengurusan
Tanggung- Tarikh / Kos /
Bil Program/Projek Objektif KPI TOV Sasaran Risiko /Pelan
jawab Tempoh Sumber
Kontigensi
1 1 murid 1 Sukan semasa Meningkatkan Semua Guru Sepanjang Sekolah Bilangan penglibatan 75 Murid tahun
aktivit Kokurikulum penglibatan / minat tahun murid/sekolah dala 4,5, dan 6
murid untuk mempelajari 2020 pertandingan sukan -
kemahiran sesuatu
permainan
2 Elemen Ujian Meningkatkan peratus Guru-guru Sepanjang PCG Peratus murid lulus 83 Murid tahun
SEGAK(konsep murid yang lulus ujian PJK. tahun Panatia ujian SEGAK 4,5, dan 6
-
kcergasan) dalam PdP PJ SEGAK sekurang- 2020 pendidika
kurangnya gred C. n Jasmani
3. Coaching-mentoring/kelas Meningkatkan peratus Guru-guru PjK Sepanjang PCG Peratus murid dapat 100 Semua guru
gabungan murid mendapat A tahunI Panatia gred A dalam
-
matapelajaran 2020 pendidika matapeelajaran Pjk
n Jasmani

PELAN OPERASI 1 PANATIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


SK BANDAR SRI DAMANSARA 1 TAHUN 2020
Sektor/PPD/Sekolah SK Bandar Sri Damansara 1 JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum / Panatia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan JPS/SJK-PS/03
Program/Projek 1 Muird 1 Sukan
Objektif Meningkatkan penglibatan / minat murid untuk mempelajari kemahiran sesuatu permainan
Tarikh/Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran Murid Tahun 4,5, dan 6

Tanggungjawab Semua guru

Proses Kerja 1. Membuat perancangan aktiviti


2. Taklimat Program
3. Pelaksanaan Prorgram
4. Membuat Post Mortem
5. Dokumentasi

Kekangan Dibatalkan kerana PKPB pandemik Covid -19


Pemantauan -

Penilaian -

Penambah-baikan Akan dinilai dan dibawa ke tahun 2021

PELAN OPERASI 2 PANATIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


SK BANDAR SRI DAMANSARA 1 TAHUN 2020
Sektor/PPD/Sekolah SK Bandar Sri Damansara 1 JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum / Panatia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Elemen ujian SEGAK dalam PDP PJ
Objektif Meningkatkan peratus lulus ujian SEGAK
Tarikh/Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran Murid Tahun 4,5, dan 6

Tanggungjawab Jawatankuasa Panitia Pendidikan Jasmani

Proses Kerja 1. Membuat perancangan aktiviti


2. Taklimat Program
3. Pelaksanaan Prorgram
4. Membuat Post Mortem
5. Dokumentasi

Kekangan Dibatalkan kerana PKPB pandemik Covid -19


Pemantauan -

Penilaian -

Penambah-baikan Akan dinilai dan dibawa ke tahun 2021

PELAN OPERASI 3 PANATIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


SK BANDAR SRI DAMANSARA 1 TAHUN 2020
Sektor/PPD/Sekolah SK Bandar Sri Damansara 1 JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum / Panatia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Coaching-mentoring guru Pjk
Objektif Meningkatkan kemahiran guru
Tarikh/Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran Semua guru

Tanggungjawab Jawatankuasa Panitia Pendidikan Jasmani

Proses Kerja 1. Membuat perancangan aktiviti


2. Taklimat Program
3. Pelaksanaan Prorgram
4. Membuat Post Mortem
5. Dokumentasi
Kekangan Dibatalkan kerana PKPB pandemik Covid -19

Pemantauan -

Penilaian -

Penambah-baikan Akan dinilai dan dibawa ke tahun 2021

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM


PANATIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
SK BANDAR SRI DAMASARA 1 TAHUN 2020
Sektor/PPD/Sekolah SK Bandar Sri Damansara 1 JADUAL 4
Bidang/Unit Kurikulum / Panatia Pendidikan Jasmani dan Ksihatan JPS/SJK-PS/04
Tempoh Penilaian Cadangan
Bil Program/Projek Tarikh Pemantauan Catatan
Pelaksanaan Keberkesanan Program Penambahbaikan
1 1 Murid 1 Sukan - - -
Dibatalkan kerana PKPB
-
pandemik Covid -19
2 Elemen Ujian - - - -
SEGAK dalam PdP Dibatalkan kerana PKPB
Pendidikan pandemik Covid -19
Jasmani
3 Coaching – - - - -
meentoring / kelas Dibatalkan kerana PKPB
gabungan kelas pjk pandemik Covid -19
PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI
PANATIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KSIHATAN
SK BANDAR SRI DAMANSARA 1TAHUN 2017-2020
Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk Membangunkan Pendidikan Berkualiti Insan JADUAL 5
MISI Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara VISI Terdidik Negara Sejahtera JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah SK Bandar Sri Damansara 1
Bidang/Unit KURIKULUM – PANITIA PENDIDIKAN JASMANI
Pelan Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar (Pertengahan & Akhir Tahun)
KPI
Tindakan TOV 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Catatan
1M1S Pningkatan %
peenglibatan
murid/sekolah dalam 30 40 50 60 70 60 73 75 -
pertandingan sukan

UJIAN SEGAK Peningkatan % murid


dalam gred C 60 70 80 90 100 70 76 83 -
COACHING Peningkatan % murid
MENTORING/ mendapat A dalam
KELAS matapelajaran pjpk 80 85 90 95 100 90 95 100 -
GABUNGAN

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan:

MOHD ZULFARIS BIN ZAINAL ABIDIN


KETUA PANATIA PENDIDIKAN JASMANI DAN
KESIHATAN

Anda mungkin juga menyukai