Anda di halaman 1dari 19

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN ENAM

MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


A1 - 1.1 Berkebolehan melakukan 1.1.1 Melakukan lari landas ke peralatan anjal, 1 BT m/s 2-3
MINGGU 1 kemahiran hambur dan pendaratan menghambur, membuat layangan, dan mendarat Tahu
dengan lakuan yang betul. dengan kedua-dua belah kaki. 2
Tahu dan faham
UNIT 1: A2 - 2.1 Berkebolehan mengaplikasi 2.1.1 Menerangkan penghasilan daya lonjakan bagi 3
GIMNAS IDOLA konsep hambur dan pendaratan dalam melakukan hambur dan layangan di udara. Tahu, faham dan boleh buat
pergerakan. 4
5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: A5 berdasarkan jenis aktiviti yang dijalankan. dengan beradab
HAMBUR BERAKSI 5.1 – Pengurusan Kendiri 5
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tahun, faham dan boleh buat
5.3 – Interaksi Sosial dengan beradab terpuji
5.4 – Dinamika Kumpulan 6
Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU 2 A1 – 1.3 Berkebolehan melakukan 1.3.1 Bergayut pada palang dengan posisi badan 1 BT m/s 4
kemahiran gayut dan ayun dengan lakuan songsang (inverted). Tahu
yang betul. 2
UNIT 1: 2.3.1 Mengenal pasti genggaman yang sesuai dengan Tahu dan faham
GIMNAS IDOLA A2 – 2.3 Berkebolehan mengaplikasi posisi badan songsang semasa bergayut pada palang. 3
konsep gayut dan ayun dalam pergerakan. 5.1.2 Menerangkan situasi dan peralatan yang boleh Tahu, faham dan boleh buat
membahayakan diri 4
TAJUK: A5 – Tahu, faham dan boleh buat
BERGAYUT 5.1 – Pengurusan Kendiri dengan beradab
SONGSANG 5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5
5.3 – Interaksi Sosial Tahun, faham dan boleh buat
5.4 – Dinamika Kumpulan dengan beradab terpuji
6
Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 3 A1 – 1.4 Berkebolehan melakukan 1.4.1 Melakukan putaran menegak 360º di atas 1 BT m/s 5
kemahiran putaran dengan lakuan yang trampolin dan mendarat di atas trampolin. Tahu
UNIT 1: betul. 2
GIMNAS IDOLA 2.4.1 Menerangkan cara memutarkan badan. Tahu dan faham
A2 – 2.4 Berkebolehan mengaplikasi 3
konsep putaran dalam pergerakan. 5.2. 2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: mencapai matlamat yang ditetapkan 4
PUTARAN 360 A5 – Tahu, faham dan boleh buat
5.1 – Pengurusan Kendiri dengan beradab
5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5
5.3 – Interaksi Sosial Tahun, faham dan boleh buat
5.4 – Dinamika Kumpulan dengan beradab terpuji
6
Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU 4 A1 – 1.2 Berkebolehan melakukan 1.2.1 Mereka cipta rangkaian pergerakan 1 BT m/s 6-7
pergerakan yang memerlukan kawalan lokomotor, imbangan, dan putaran dalam kumpulan Tahu
UNIT 1: badan dan sokongan.putaran dengan kecil. 2
GIMNAS IDOLA lakuan yang betul. Tahu dan faham
1.2.2 Mempersembahkan rangkaian pergerakan 3
A2 – 2.2 Berkebolehan mengaplikasi lokomotor, imbangan, dan putaran yang telah direka Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: konsep kawalan badan dan sokongan cipta dalam kumpulan kecil. 4
PERGERAKAN dalam pergerakan. Tahu, faham dan boleh buat
EKSPRES 2.2.1 Mengenal pasti pergerakan lokomotor, dengan beradab
A5 – imbangan, dan putaran yang digunakan dalam 5
5.1 – Pengurusan Kendiri rangkaian pergerakan yang direka cipta. Tahun, faham dan boleh buat
5.2 - Tanggungjawab Kendiri dengan beradab terpuji
5.3 – Interaksi Sosial 5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli 6
5.4 – Dinamika Kumpulan kumpulan. Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
CUTI TAHUN BARU CINA
(KUMPULAN A: 10 - 13 FEBRUARI 2021, KUMPULAN B: 10 - 13 FEBRUARI 2021)
MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 5 A1 – 1.5 Berkebolehan melakukan 1.5.1 Mereka cipta rangkaian pergerakan yang 1 BT m/s
pelbagai corak pergerakan mengikut menggunakan pelbagai langkah lurus mengikut muzik Tahu 10-11
UNIT 2: irama. yang didengar. 2
MERDEKARAMA 1.5.2 Mempersembahkan rangkaian pergerakan Tahu dan faham
A2 – 2.5 Berkebolehan mengaplikasi langkah lurus yang telah direka cipta mengikut muzik 3
konsep pergerakan mengikut irama. yang didengar. Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: 4
LANGKAH SEIRING A5 – 2.5.1 Mengenal pasti langkah lurus yang digunakan Tahu, faham dan boleh buat
5.1 – Pengurusan Kendiri dalam rangkaian pergerakan yang direka cipta. dengan beradab
5.2 - Tanggungjawab Kendiri 2.5.2 Mengenal pasti konsep pergerakan yang 5
5.3 – Interaksi Sosial diaplikasikan dalam rangkaian pergerakan langkah Tahun, faham dan boleh buat
5.4 – Dinamika Kumpulan lurus. dengan beradab terpuji
5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam 6
pelbagai situasi semasa melakukan Tahu, faham dan boleh buat
aktiviti. dengan beradab mithali
5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti.
MINGGU 6 A1 – 1.5 Berkebolehan melakukan 1.5.3 Melakukan pergerakan tarian rakyat atau etnik 1 BT m/s
pelbagai corak pergerakan mengikut mengikut muzik yang didengar. Tahu 10-11
UNIT 2: irama. 2
MERDEKARAMA 2.5.3 Mengenal pasti pergerakan lokomotor dan bukan Tahu dan faham
A2 – 2.5 Berkebolehan mengaplikasi lokomotor serta konsep pergerakan yang digunakan 3
konsep pergerakan mengikut irama. dalam tarian rakyat atau etnik. Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: 4
WARISAN A5 – 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok Tahu, faham dan boleh buat
BERZAMAN 5.1 – Pengurusan Kendiri semasa melakukan aktiviti. dengan beradab
5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5
5.3 – Interaksi Sosial Tahun, faham dan boleh buat
5.4 – Dinamika Kumpulan dengan beradab terpuji
6
Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 7 A1 – 1.6 Berkebolehan melakukan 1.6.1 Menghantar bola kepada rakan yang diadang oleh 1 BT m/s
kemahiran asas permainan kategori pemain lawan. Tahu 15-17
MINGGU 8 serangan dengan lakuan yang betul. 1.6.2 Menerima bola ketika diadang oleh pemain 2
lawan. Tahu dan faham
UNIT 3: A2 – 2.6 Berkebolehan mengaplikasi 3
ANEKA SUKAN konsep pergerakan dan prinsip mekanik 2.6.1 Mengenal pasti ruang yang sesuai untuk Tahu, faham dan boleh buat
dalam kemahiran asas permainan kategori menghantar bola kepada pemain yang diadang. 4
serangan. 2.6.2 Mengaplikasi strategi yang sesuai semasa Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: menerima bola apabila diadang oleh pemain lawan. dengan beradab
A. PERMAINAN A5 – 5
KATEGORI 5.1 – Pengurusan Kendiri 5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk Tahun, faham dan boleh buat
SERANGAN 5.2 - Tanggungjawab Kendiri mencapai matlamat yang ditetapkan. dengan beradab terpuji
5.3 – Interaksi Sosial 5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti 6
- HANTAR JAYA 5.4 – Dinamika Kumpulan fizikal dan membuat keputusan. Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU 9 A1 – 1.6 Berkebolehan melakukan 1.6.3 Mengelecek bola melepasi pemain lawan dan 1 BT m/s
kemahiran asas permainan kategori menghantar kepada rakan sepasukan. Tahu 18-19
MINGGU 10 serangan dengan lakuan yang betul. 1.6.5 Melakukan takel, mengawal bola, dan menghantar 2
kepada rakan di posisi yang sesuai. Tahu dan faham
UNIT 3: A2 – 2.6 Berkebolehan mengaplikasi 3
ANEKA SUKAN konsep pergerakan dan prinsip mekanik 2.6.1 Mengenal pasti ruang yang sesuai untuk Tahu, faham dan boleh buat
dalam kemahiran asas permainan kategori menghantar bola kepada pemain yang diadang. 4
serangan. 2.6.3 Mengenal pasti situasi dan ruang yang sesuai Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: untuk mengelecek dan menghantar bola kepada rakan. dengan beradab
A. PERMAINAN A5 – 5
KATEGORI 5.1 – Pengurusan Kendiri 5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk Tahun, faham dan boleh buat
SERANGAN 5.2 - Tanggungjawab Kendiri melakukan aktiviti. dengan beradab terpuji
5.3 – Interaksi Sosial 5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai 6
- KELECEK HEBAT, 5.4 – Dinamika Kumpulan situasi semasa melakukan aktiviti. Tahu, faham dan boleh buat
TAKEL TEPAT dengan beradab mithali
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 26.03.2021 - 03.04.2021, KUMPULAN B: 26.03.2021 - 03.04.2021)
MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 11 A1 – 1.6 Berkebolehan melakukan 1.6.6 Menjaring dengan melepasi pengadang yang 1 BT m/s
kemahiran asas permainan kategori bergerak. Tahu 20-21
MINGGU 12 serangan dengan lakuan yang betul. 2
2.6.5 Menentukan pemasaan yang sesuai untuk Tahu dan faham
UNIT 3: A2 – 2.6 Berkebolehan mengaplikasi menjaring dengan melepasi pengadang yang bergerak. 3
ANEKA SUKAN konsep pergerakan dan prinsip mekanik Tahu, faham dan boleh buat
dalam kemahiran asas permainan kategori 5.4.4 Menerima kemampuan rakan sepasukan 4
serangan. sebagai cabaran untuk meningkatkan Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: prestasi. dengan beradab
A. PERMAINAN A5 – 5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan semasa 5
KATEGORI 5.1 – Pengurusan Kendiri melakukan aktiviti. Tahun, faham dan boleh buat
SERANGAN 5.2 - Tanggungjawab Kendiri dengan beradab terpuji
5.3 – Interaksi Sosial 6
- PENJARING 5.4 – Dinamika Kumpulan Tahu, faham dan boleh buat
TANGKAS dengan beradab mithali
MINGGU 13 A1 – 1.6 Berkebolehan melakukan 1.6.4 Memintas bola yang dihantar oleh pemain lawan 1 BT m/s
kemahiran asas permainan kategori dan menghantar kepada rakan di posisi yang sesuai. Tahu 22
UNIT 3: serangan dengan lakuan yang betul. 2
ANEKA SUKAN 2.6.4 Mengenal pasti posisi pemain sepasukan yang Tahu dan faham
A2 – 2.6 Berkebolehan mengaplikasi sesuai untuk dihantar bola selepas takel atau memintas 3
konsep pergerakan dan prinsip mekanik bola. Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: dalam kemahiran asas permainan kategori 4
A. PERMAINAN serangan. 5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli Tahu, faham dan boleh buat
KATEGORI kumpulan. dengan beradab
SERANGAN A5 – 5
5.1 – Pengurusan Kendiri Tahun, faham dan boleh buat
- PEMINTAS 5.2 - Tanggungjawab Kendiri dengan beradab terpuji
PANTAS 5.3 – Interaksi Sosial 6
5.4 – Dinamika Kumpulan Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 14 A1 – 1.6 Berkebolehan melakukan 1.6.6 Menjaring dengan melepasi pengadang yang 1 BT m/s
kemahiran asas permainan kategori bergerak. Tahu 24
UNIT 3: serangan dengan lakuan yang betul. 2
ANEKA SUKAN 2.6.5 Menentukan pemasaan yang sesuai untuk Tahu dan faham
A2 – 2.6 Berkebolehan mengaplikasi menjaring dengan melepasi pengadang yang bergerak. 3
konsep Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: pergerakan dan prinsip mekanik dalam 5.4.4 Menerima kemampuan rakan sepasukan 4
B. PERMAINAN kemahiran asas permainan kategori sebagai cabaran untuk meningkatkan Tahu, faham dan boleh buat
KATEGORI JARING serangan. prestasi. dengan beradab
5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan semasa 5
- VOLI BERGANTI- A5 – melakukan aktiviti. Tahun, faham dan boleh buat
GANTI 5.1 – Pengurusan Kendiri dengan beradab terpuji
5.2 - Tanggungjawab Kendiri 6
5.3 – Interaksi Sosial Tahu, faham dan boleh buat
5.4 – Dinamika Kumpulan dengan beradab mithali
MINGGU 15 A1 – 1.6 Berkebolehan melakukan 1.6.4 Memintas bola yang dihantar oleh pemain lawan 1 BT m/s
kemahiran asas permainan kategori dan menghantar kepada rakan di posisi yang sesuai. Tahu 25
UNIT 3: serangan dengan lakuan yang betul. 2
ANEKA SUKAN 2.6.4 Mengenal pasti posisi pemain sepasukan yang Tahu dan faham
A2 – 2.6 Berkebolehan mengaplikasi sesuai untuk dihantar bola selepas takel atau memintas 3
konsep pergerakan dan prinsip mekanik bola. Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: dalam kemahiran asas permainan kategori 4
B. PERMAINAN serangan. 5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli Tahu, faham dan boleh buat
KATEGORI JARING kumpulan. dengan beradab
A5 – 5
- PANDAI SERVIS 5.1 – Pengurusan Kendiri Tahun, faham dan boleh buat
5.2 - Tanggungjawab Kendiri dengan beradab terpuji
5.3 – Interaksi Sosial 6
5.4 – Dinamika Kumpulan Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 16 A1 – 1.7 Berkebolehan melakukan 1.7.1 Melakukan servis ke ruang sasaran menggunakan 1 BT m/s
kemahiran asas permainan kategori jaring anggota badan dan alatan. Tahu 26
UNIT 3: dengan lakuan yang betul. 1.7.2 Menerima bola yang diservis menggunakan 2
ANEKA SUKAN anggota badan, menghantar kepada rakan sepasukan, Tahu dan faham
A2 – 2.7 Berkebolehan mengaplikasi atau mengembalikan ke gelanggang lawan. 3
konsep pergerakan dan prinsip mekanik Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: dalam kemahiran asas permainan kategori 2.7.1 Menyatakan perkaitan antara pemindahan 4
B. PERMAINAN jaring. daya dengan jarak objek ke ruang sasaran semasa Tahu, faham dan boleh buat
KATEGORI JARING melakukan servis. dengan beradab
A5 – 2.7.2 Mengenal pasti arah bola atau bulu tangkis 5
- BIJAK SERVIS 5.1 – Pengurusan Kendiri yang diservis dan bertindak balas mengikut situasi. Tahun, faham dan boleh buat
5.2 - Tanggungjawab Kendiri dengan beradab terpuji
5.3 – Interaksi Sosial 5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk 6
5.4 – Dinamika Kumpulan mencapai matlamat yang ditetapkan. Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
(KUMPULAN A: 11 - 14 MEI 2021, KUMPULAN B: 11 - 14 MEI 2021)
MINGGU 17 A1 – 1.7 Berkebolehan melakukan 1.7.1 Melakukan servis ke ruang sasaran menggunakan 1 BT m/s
kemahiran asas permainan kategori jaring anggota badan dan alatan. Tahu 27
UNIT 3: dengan lakuan yang betul. 1.7.3 Menerima bola atau bulu tangkis yang diservis 2
ANEKA SUKAN dengan menggunakan alatan dan menghantar ke Tahu dan faham
A2 – 2.7 Berkebolehan mengaplikasi gelanggang lawan. 3
konsep pergerakan dan prinsip mekanik Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: dalam kemahiran asas permainan kategori 2.7.1 Menyatakan perkaitan antara pemindahan 4
B. PERMAINAN jaring. daya dengan jarak objek ke ruang sasaran semasa Tahu, faham dan boleh buat
KATEGORI JARING melakukan servis. dengan beradab
A5 – 2.7.2 Mengenal pasti arah bola atau bulu tangkis 5
- PELANTUN 5.1 – Pengurusan Kendiri yang diservis dan bertindak balas mengikut situasi. Tahun, faham dan boleh buat
TEPAT 5.2 - Tanggungjawab Kendiri dengan beradab terpuji
5.3 – Interaksi Sosial 5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk 6
5.4 – Dinamika Kumpulan melakukan aktiviti. Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 18 A1 – 1.7 Berkebolehan melakukan 1.7.1 Melakukan servis ke ruang sasaran menggunakan 1 BT m/s
kemahiran asas permainan kategori jaring anggota badan dan alatan. Tahu 28
UNIT 3: dengan lakuan yang betul. 1.7.3 Menerima bola atau bulu tangkis yang diservis 2
ANEKA SUKAN dengan menggunakan alatan dan menghantar ke Tahu dan faham
A2 – 2.7 Berkebolehan mengaplikasi gelanggang lawan. 3
konsep pergerakan dan prinsip mekanik Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: dalam kemahiran asas permainan kategori 2.7.1 Menyatakan perkaitan antara pemindahan 4
B. PERMAINAN jaring. daya dengan jarak objek ke ruang sasaran semasa Tahu, faham dan boleh buat
KATEGORI JARING melakukan servis. dengan beradab
A5 – 2.7.2 Mengenal pasti arah bola atau bulu tangkis 5
- PENANGKIS 5.1 – Pengurusan Kendiri yang diservis dan bertindak balas mengikut situasi. Tahun, faham dan boleh buat
HEBAT 5.2 - Tanggungjawab Kendiri dengan beradab terpuji
5.3 – Interaksi Sosial 5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk 6
5.4 – Dinamika Kumpulan melakukan aktiviti. Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU 19 A1 – 1.7 Berkebolehan melakukan 1.7.5 Melakukan adangan menggunakan anggota 1 BT m/s
kemahiran asas permainan kategori jaring badan untuk menyekat bola masuk ke gelanggang Tahu 29
UNIT 3: dengan lakuan yang betul. sendiri. 2
ANEKA SUKAN Tahu dan faham
A2 – 2.7 Berkebolehan mengaplikasi 2.7.4 Mengenal pasti pemasaan yang sesuai untuk 3
konsep pergerakan dan prinsip mekanik mengadang. Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: dalam kemahiran asas permainan kategori 2.7.5 Menyatakan perkaitan antara sudut mengadang 4
B. PERMAINAN jaring. dengan arah bola jatuh selepas diadang. Tahu, faham dan boleh buat
KATEGORI JARING dengan beradab
A5 – 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok 5
- PENGADANG 5.1 – Pengurusan Kendiri semasa melakukan aktiviti. Tahun, faham dan boleh buat
BIJAK 5.2 - Tanggungjawab Kendiri dengan beradab terpuji
5.3 – Interaksi Sosial 6
5.4 – Dinamika Kumpulan Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 20 A1 – 1.7 Berkebolehan melakukan 1.7.1 Melakukan servis ke ruang sasaran menggunakan 1 BT m/s
kemahiran asas permainan kategori jaring anggota badan dan alatan. Tahu 31
UNIT 3: dengan lakuan yang betul. 1.7.3 Menerima bola atau bulu tangkis yang diservis 2
ANEKA SUKAN dengan menggunakan alatan dan menghantar ke Tahu dan faham
A2 – 2.7 Berkebolehan mengaplikasi gelanggang lawan. 3
konsep pergerakan dan prinsip mekanik Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: dalam kemahiran asas permainan kategori 2.7.1 Menyatakan perkaitan antara pemindahan 4
C. PERMAINAN jaring. daya dengan jarak objek ke ruang sasaran semasa Tahu, faham dan boleh buat
KATEGORI melakukan servis. dengan beradab
MEMADANG A5 – 2.7.2 Mengenal pasti arah bola atau bulu tangkis 5
5.1 – Pengurusan Kendiri yang diservis dan bertindak balas mengikut situasi. Tahun, faham dan boleh buat
- PENAHAN BIJAK 5.2 - Tanggungjawab Kendiri dengan beradab terpuji
5.3 – Interaksi Sosial 5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk 6
5.4 – Dinamika Kumpulan melakukan aktiviti. Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU 21 A1 – 1.7 Berkebolehan melakukan 1.7.5 Melakukan adangan menggunakan anggota 1 BT m/s
kemahiran asas permainan kategori jaring badan untuk menyekat bola masuk ke gelanggang Tahu 32-33
UNIT 3: dengan lakuan yang betul. sendiri. 2
ANEKA SUKAN Tahu dan faham
A2 – 2.7 Berkebolehan mengaplikasi 2.7.4 Mengenal pasti pemasaan yang sesuai untuk 3
konsep pergerakan dan prinsip mekanik mengadang. Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: dalam kemahiran asas permainan kategori 2.7.5 Menyatakan perkaitan antara sudut mengadang 4
A. PERMAINAN jaring. dengan arah bola jatuh selepas diadang. Tahu, faham dan boleh buat
KATEGORI dengan beradab
SERANGAN A5 – 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok 5
5.1 – Pengurusan Kendiri semasa melakukan aktiviti. Tahun, faham dan boleh buat
- PEMBALING 5.2 - Tanggungjawab Kendiri dengan beradab terpuji
HEBAT 5.3 – Interaksi Sosial 6
5.4 – Dinamika Kumpulan Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 22 A1 – 1.8 Berkebolehan melakukan 1.8.2 Memukul bola yang dibaling dengan pelbagai 1 BT m/s
kemahiran asas permainan kategori kelajuan. Tahu 34-35
UNIT 3: memadang dengan lakuan yang betul. 2
ANEKA SUKAN 2.8.2 Mengenal pasti kelajuan ayunan pemukul Tahu dan faham
A2 – 2.8 Berkebolehan mengaplikasi ketika kontak dengan bola yang dibaling pada pelbagai 3
konsep pergerakan dan prinsip mekanik kelajuan. Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: dalam kemahiran asas permainan kategori 2.8.3 Mengenal pasti pemasaan memukul bola yang 4
C. PERMAINAN memadang. datang pada pelbagai kelajuan. Tahu, faham dan boleh buat
KATEGORI dengan beradab
MEMADANG A5 – 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok 5
5.1 – Pengurusan Kendiri semasa melakukan aktiviti. Tahun, faham dan boleh buat
- PUKULAN KILAT 5.2 - Tanggungjawab Kendiri dengan beradab terpuji
5.3 – Interaksi Sosial 6
5.4 – Dinamika Kumpulan Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU 23 A1 – 1.8 Berkebolehan melakukan 1.8.4 Melakukan balingan dari pelbagai aras dan 1 BT m/s
kemahiran asas permainan kategori kelajuan mengikut situasi. Tahu 36-37
UNIT 3: memadang dengan lakuan yang betul. 1.8.5 Menangkap bola dari pelbagai aras dan kelajuan. 2
ANEKA SUKAN Tahu dan faham
A2 – 2.8 Berkebolehan mengaplikasi 2.8.4 Membezakan penggunaan daya semasa 3
konsep pergerakan dan prinsip mekanik membaling bola pada pelbagai kelajuan. Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: dalam kemahiran asas permainan kategori 2.8.5 Menerangkan penggunaan serap daya semasa 4
A. PERMAINAN memadang. menangkap bola yang dibaling. Tahu, faham dan boleh buat
KATEGORI dengan beradab
SERANGAN A5 – 5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli 5
5.1 – Pengurusan Kendiri kumpulan. Tahun, faham dan boleh buat
- BALING 5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5.4.4 Menerima kemampuan rakan sepasukan sebagai dengan beradab terpuji
TANGKAP 5.3 – Interaksi Sosial cabaran untuk meningkatkan prestasi. 6
5.4 – Dinamika Kumpulan Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
(KUMPULAN A: 28.05.2021 - 12.06.2021, KUMPULAN B: 28.05.2021 - 12.06.2021)
MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 24 A1 – 1.9 Berkebolehan melakukan 1.9.1 Melakukan lari beritma dengan pantas dan 1 BT m/s
kemahiran asas berlari dan berjalan melepasi halangan secara berterusan. Tahu 40-41
UNIT 4: dengan lakuan yang betul. 2
JUARA OLAHRAGA 2.9.2 Mengenal pasti teknik berjalan kaki yang betul. Tahu dan faham
A2 – 2.9 Berkebolehan mengaplikasi 3
konsep dan prinsip pergerakan dalam 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: kemahiran asas berlari dan berjalan. semasa melakukan aktiviti. 4
LUMBA JALAN Tahu, faham dan boleh buat
A5 – dengan beradab
- TEKNIK JALAN 5.1 – Pengurusan Kendiri 5
PANTAS 5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tahun, faham dan boleh buat
5.3 – Interaksi Sosial dengan beradab terpuji
5.4 – Dinamika Kumpulan 6
Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU 25 A1 – 1.9 Berkebolehan melakukan 1.10.1 Melakukan lompat tinggi dengan gaya Fosbury 1 BT m/s
kemahiran asas berlari dan berjalan Flop. Tahu 42-43
UNIT 4: dengan lakuan yang betul. 2
JUARA OLAHRAGA 2.10.1 Mengenal pasti bahagian badan yang Tahu dan faham
A2 – 2.9 Berkebolehan mengaplikasi terlebih dahulu menyentuh tilam semasa mendarat 3
konsep dan prinsip pergerakan dalam dalam lompat tinggi dengan gaya Fosbury Flop. Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: kemahiran asas berlari dan berjalan. 2.10.2 Mengenal pasti sudut lonjakan semasa 4
LOMPAT LENTANG melakukan lompat tinggi dengan gaya Fosbury Flop. Tahu, faham dan boleh buat
A5 – dengan beradab
- TEKNIK LOMPAT 5.1 – Pengurusan Kendiri 5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk 5
TINGGI GAYA 5.2 - Tanggungjawab Kendiri mencapai matlamat yang ditetapkan. Tahun, faham dan boleh buat
FOSBURY FLOP 5.3 – Interaksi Sosial dengan beradab terpuji
5.4 – Dinamika Kumpulan 6
Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 26 A1 – 1.11 Berkebolehan melakukan 1.11.1 Berlari, melangkah silang, dan merejam objek 1 BT m/s
kemahiran asas balingan dengan lakuan berbentuk rod pada satu jarak. Tahu 44-45
UNIT 4: yang betul. 2
JUARA OLAHRAGA 2.11.1 Mengenal pasti sudut pelepasan semasa Tahu dan faham
A2 – 2.11 Berkebolehan mengaplikasi merejam objek berbentuk rod. 3
konsep pergerakan dan prinsip mekanik Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: dalam kemahiran asas balingan. 5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk 4
ROKET SASAR melakukan aktiviti. Tahu, faham dan boleh buat
A5 – dengan beradab
5.1 – Pengurusan Kendiri 5
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tahun, faham dan boleh buat
5.3 – Interaksi Sosial dengan beradab terpuji
5.4 – Dinamika Kumpulan 6
Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU 27 A1 – 1.11 Berkebolehan melakukan 1.11.2 Memutar dan membaling objek berbentuk sfera 1 BT m/s
kemahiran asas balingan dengan lakuan yang bertali pada satu jarak. Tahu 46-47
UNIT 4: yang betul. 2
JUARA OLAHRAGA 2.11.2 Mengenal pasti kedudukan badan semasa Tahu dan faham
A2 – 2.11 Berkebolehan mengaplikasi membaling objek berbentuk sfera yang 3
konsep pergerakan dan prinsip mekanik bertali. Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: dalam kemahiran asas balingan. 4
JOHAN BALINGAN 5.4.3 Membimbing ahli dalam kumpulan semasa Tahu, faham dan boleh buat
A5 – melakukan aktiviti. dengan beradab
5.1 – Pengurusan Kendiri 5
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tahun, faham dan boleh buat
5.3 – Interaksi Sosial dengan beradab terpuji
5.4 – Dinamika Kumpulan 6
Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 28 A1 – 1.9 Berkebolehan melakukan 1.9.1 Melakukan lari beritma dengan pantas dan 1 BT m/s
kemahiran asas berlari dan berjalan melepasi halangan secara berterusan. Tahu 48
UNIT 4: dengan lakuan yang betul. 2
JUARA OLAHRAGA 2.9.1 Mengenal pasti perkaitan antara kelajuan Tahu dan faham
A2 – 2.9 Berkebolehan mengaplikasi terkawal dengan lari beritma melepasi halangan. 3
konsep dan prinsip pergerakan dalam Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: kemahiran asas berlari dan berjalan. 5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk 4
RATU RITMA mencapai matlamat yang ditetapkan. Tahu, faham dan boleh buat
A5 – dengan beradab
5.1 – Pengurusan Kendiri 5
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Tahun, faham dan boleh buat
5.3 – Interaksi Sosial dengan beradab terpuji
5.4 – Dinamika Kumpulan 6
Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU 29 A1 – 1.14 Berkebolehan melakukan 1.14.1 Melakukan aktiviti pandu arah berdasarkan 1 BT m/s
aktiviti rekreasi dan kesenggangan. clue. Tahu 59-61
UNIT 6: 2
RIANG REKREASI A2 – 2.14 Berkebolehan mengaplikasi 2.14.1 Mentafsir clue pada kad maklumat semasa Tahu dan faham
pengetahuan dan strategi dalam aktiviti melakukan aktiviti pandu arah. 3
rekreasi dan kesenggangan. Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: 5.3.1 Memberi kritikan membina dan menerima 4
KLU OH, KLU A5 – kritikan secara terbuka di dalam kumpulan. Tahu, faham dan boleh buat
5.1 – Pengurusan Kendiri dengan beradab
5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5
5.3 – Interaksi Sosial Tahun, faham dan boleh buat
5.4 – Dinamika Kumpulan dengan beradab terpuji
6
Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 30 A1 – 1.14 Berkebolehan melakukan 1.14.2 Bermain permainan tradisional yang 1 BT m/s
aktiviti rekreasi dan kesenggangan. menggunakan kemahiran berlari dan mengelak dalam Tahu 62
UNIT 6: permainan Libat dan Hidup Mati. 2
RIANG REKREASI A2 – 2.14 Berkebolehan mengaplikasi Tahu dan faham
pengetahuan dan strategi dalam aktiviti 2.14.2 Mengenal pasti strategi yang sesuai 3
rekreasi dan kesenggangan. digunakan semasa bermain permainan tradisional Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: seperti permainan Libat dan Hidup Mati. 4
ELAK UNTUK A5 – Tahu, faham dan boleh buat
SELAMAT 5.1 – Pengurusan Kendiri 5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua kumpulan dengan beradab
5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5
5.3 – Interaksi Sosial Tahun, faham dan boleh buat
5.4 – Dinamika Kumpulan dengan beradab terpuji
6
Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU 31 A1 – 1.14 Berkebolehan melakukan 1.14.2 Bermain permainan tradisional yang 1 BT m/s
aktiviti rekreasi dan kesenggangan. menggunakan kemahiran berlari dan mengelak dalam Tahu 63
UNIT 6: permainan Libat dan Hidup Mati. 2
RIANG REKREASI A2 – 2.14 Berkebolehan mengaplikasi Tahu dan faham
pengetahuan dan strategi dalam aktiviti 2.14.2 Mengenal pasti strategi yang sesuai 3
rekreasi dan kesenggangan. digunakan semasa bermain permainan tradisional Tahu, faham dan boleh buat
TAJUK: seperti permainan Libat dan Hidup Mati. 4
HIDUP SEMULA A5 – Tahu, faham dan boleh buat
5.1 – Pengurusan Kendiri 5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi dengan beradab
5.2 - Tanggungjawab Kendiri semasa melakukan aktiviti. 5
5.3 – Interaksi Sosial Tahun, faham dan boleh buat
5.4 – Dinamika Kumpulan dengan beradab terpuji
6
Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 32 A3 – 3.1 Berkebolehan melakukan aktiviti 3.1.1 Melakukan aktiviti memanaskan badan dan 1 BT m/s
fizikal berdasarkan konsep kecergasan. menyejukkan badan. Tahu 66-69
UNIT 7: 3.1.2 Mengira kadar nadi sebelum dan selepas 2
MINGGU A4 – 4.1 Berkebolehan mengaplikasi melakukan aktiviti fizikal. Tahu dan faham
KECERGASAN konsep kecergasan semasa melakukan 3
aktiviti fizikal. 4.1.1 Merancang aktiviti memanaskan dan Tahu, faham dan boleh buat
menyejukkan badan. 4
TAJUK: A5 – 4.1.2 Menggunakan kadar nadi sebagai petunjuk Tahu, faham dan boleh buat
SENAMAN 5.1 – Pengurusan Kendiri intensiti dalam merancang aktiviti fizikal. dengan beradab
MEMANASKAN 5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5
BADAN 5.3 – Interaksi Sosial 5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal Tahun, faham dan boleh buat
5.4 – Dinamika Kumpulan dalam pendidikan jasmani sebagai satu cara dengan beradab terpuji
SENAMAN meningkatkan tahap kecergasan. 6
MENYEJUKKAN 5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk Tahu, faham dan boleh buat
BADAN mencapai matlamat yang ditetapkan. dengan beradab mithali
MINGGU 33 A3 – 3.2 Berkebolehan melakukan 3.2.1 Melakukan senaman meningkatkan kapasiti 1 BT m/s
senaman meningkatkan kapasiti aerobik. aerobik dalam jangka masa yang ditetapkan Tahu 71-73
UNIT 8: pada intensiti rendah dan sederhana. 2
SIHAT DAN A4 – 4.2 Berkebolehan mengaplikasi Tahu dan faham
CERGAS konsep asas kapasiti aerobik 4.2.1 Menyatakan penggunaan teknologi dalam 3
memantau intensiti latihan semasa melakukan Tahu, faham dan boleh buat
A5 – senaman meningkatkan kapasiti aerobik. 4
TAJUK: 5.1 – Pengurusan Kendiri 4.2.2 Merancang sesi senaman bagi meningkatkan Tahu, faham dan boleh buat
SAYANGI JANTUNG 5.2 - Tanggungjawab Kendiri kapasiti aerobik berdasarkan prinsip FITT. dengan beradab
5.3 – Interaksi Sosial 5
5.4 – Dinamika Kumpulan 5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal Tahun, faham dan boleh buat
dalam pendidikan jasmani sebagai satu cara dengan beradab terpuji
meningkatkan tahap kecergasan. 6
Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 34 A3 – 3.1 Berkebolehan melakukan aktiviti 3.3.1 Melakukan senaman regangan khusus pada otot- 1 BT m/s
fizikal berdasarkan konsep kecergasan. otot yang terlibat dalam aktivitiN fizikal yang akan Tahu 74-75
UNIT 8: dilakukan. 2
SIHAT DAN A4 – 4.1 Berkebolehan mengaplikasi Tahu dan faham
CERGAS konsep kecergasan semasa melakukan 4.3.1 Mengenal pasti senaman regangan yang 3
aktiviti fizikal. boleh meningkatkan kelenturan pada sendi-sendi Tahu, faham dan boleh buat
tertentu. 4
TAJUK: A5 – 4.3.2 Merancang sesi senaman regangan bagi Tahu, faham dan boleh buat
LENTUR UNTUK 5.1 – Pengurusan Kendiri meningkatkan kelenturan berdasarkan prinsip FITT. dengan beradab
SIHAT 5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5
5.3 – Interaksi Sosial 5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk Tahun, faham dan boleh buat
5.4 – Dinamika Kumpulan mencapai matlamat yang ditetapkan. dengan beradab terpuji
6
Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU 35 A3 – 3.4 Berkebolehan melakukan 3.4.1 Melakukan senaman kekuatan dan daya 1 BT m/s
senaman meningkatkan kekuatan dan tahan otot yang menggunakan otot-otot utama. Tahu 76-77
UNIT 8: daya tahan otot. 2
SIHAT DAN 4.4.1 Menamakan otot-otot utama yang terlibat Tahu dan faham
CERGAS A4 – 4.4 Berkebolehan mengaplikasi semasa melakukan aktiviti kekuatan dan daya tahan 3
konsep asas kekuatan dan daya tahan otot. otot. Tahu, faham dan boleh buat
4.4.2 Merancang aktiviti senaman untuk meningkatkan 4
TAJUK: A5 – daya tahan otot berdasarkan prinsip FITT. Tahu, faham dan boleh buat
SIHAT PERKASA 5.1 – Pengurusan Kendiri dengan beradab
5.2 - Tanggungjawab Kendiri 5.4.3 Membimbing ahli dalam kumpulan semasa 5
5.3 – Interaksi Sosial melakukan aktiviti Tahun, faham dan boleh buat
5.4 – Dinamika Kumpulan dengan beradab terpuji
6
Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 36 A3 – 3.5 Berkebolehan mengenal pasti 3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat 1 BT m/s
komposisi badan. badan. Tahu 78-79
UNIT 8: 2
SIHAT DAN A4 – 4.5 Berkebolehan memahami 4.5.1 Membanding Indeks Jisim Badan (BMI) sendiri Tahu dan faham
CERGAS perkaitan antara komposisi badan dengan dengan norma. 3
kecergasan. 4.5.2 Menyatakan cara-cara untuk mengurangkan Tahu, faham dan boleh buat
risiko penyakit hipokinetik. 4
TAJUK: A5 – Tahu, faham dan boleh buat
SIHAT DAN IDEAL 5.1 – Pengurusan Kendiri 5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian dengan beradab
5.2 - Tanggungjawab Kendiri berdasarkan jenis aktiviti yang dijalankan. 5
SIHAT SEPANJANG 5.3 – Interaksi Sosial 5.3.2 Mendengar pendapat orang lain dan Tahun, faham dan boleh buat
HAYAT 5.4 – Dinamika Kumpulan menyumbang idea dalam menyelesaikan masalah. dengan beradab terpuji
6
Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)
MINGGU 37-38 A3 – 3.6 Berkebolehan mengukur tahap 3.6.1 Melakukan ujian kecergasan fizikal dengan 1 BT m/s
kecergasan fizikal berasaskan kesihatan. menggunakan Bateri Ujian Standard Kecergasan Fizikal Tahu 80-81
UNIT 8: Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK). 2
SIHAT DAN A4 – 4.6 Berkebolehan mengenal pasti 3.6.2 Merekod keputusan ujian SEGAK. Tahu dan faham
CERGAS tahap kecergasan fizikal. 3
4.6.1 Membandingkan skor pencapaian diri dengan Tahu, faham dan boleh buat
norma Ujian SEGAK. 4
TAJUK: A5 – 4.6.2 Menilai tahap kecergasan fizikal diri dan Tahu, faham dan boleh buat
BANTU DAN MAJU 5.1 – Pengurusan Kendiri melakukan tindakan susulan berdasarkan keputusan dengan beradab
5.2 - Tanggungjawab Kendiri Ujian SEGAK. 5
5.3 – Interaksi Sosial Tahun, faham dan boleh buat
5.4 – Dinamika Kumpulan 5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal dengan beradab terpuji
dalam pendidikan jasmani sebagai satu cara 6
meningkatkan tahap kecergasan. Tahu, faham dan boleh buat
dengan beradab mithali
39 ULANGKAJI

40 PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN

41-42 PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN


(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN?


Sila order melalui website:- https://rphsekolahrendah.com ATAU WHATSAPP : 017 4991 336 @ 011 5668 0954

FREE RPT & DSKP : https://telegram.me/RPTDSKPSekolahRendah