Anda di halaman 1dari 15

Nama : Tarikh : Masa :

Kelas : Markah :
Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi
tiap-tiap soalan.

Unit 11 : Pengaruh Manusia Terhadap Cuaca Dan Iklim

1.

Antara berikut, bandar yang manakah mungkin mengalami keadaan di atas?


A Kapit
B Kundasang
C Berinchang
D Kuala Lumpur

2. Kejadian pulau haba biasanya berlaku di


I pusat bandar
II pinggir pantai
III kawasan pertanian
IV kawasan perindustrian
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

3. Kemarau berlaku disebabkan oleh


A kekurangan kelembapan dilepaskan oleh
tumbuhan ke udara
B haba yang tinggi terperangkap di kawasan
tersebut
C haba terperangkap dalam lapisan atmosfera
D debu dan habuk terapung di udara

4.

Apakah kesan terhadap alam sekitar akibat aktiviti manusia seperti dalam gambar rajah di atas?
A Peratus oksigen bertambah
B Hidupan akuatik terancam
C Hasil tanaman meningkat
D Kerap berlaku banjir kilat

1
5. Pilih pasangan yang benar.

6.

Penggunaan alatan di atas akan menyebabkan kejadian


A penipisan lapisan ozon
B kejadian rumah hijau
C kejadian hujan asid
D pulau haba bandar

7. Antara berikut, yang manakah pengaruh fenomena kesan rumah hijau?


A Penipisan lapisan ozon
B Peningkatan suhu dunia
C Hujan berserta ribut petir
D Menyebabkan kemarau panjang

8.

Yang manakah berkaitan dengan X?


A Gas karbon C Angin sejuk
B Haba tinggi D Udara lembap

9.

Kawasan berlorek di atas menerangkan tentang kejadian


A jerebu
B hujan asid
C peningkatan suhu
D penipisan lapisan ozon

2
10.

Maklumat di atas menerangkan kejadian


A kemarau
B hujan asid
C kesan rumah hijau
D penipisan lapisan ozon

11. Yang manakah merupakan kesan buruk hujan asid?


A Pencairan ais dan glasier
B Kelunturan cat bangunan
C Mengurangkan jarak penglihatan
D Kecacatan bayi dalam kandungan

12.

Kejadian yang boleh dikaitkan dengan rajah di atas ialah


I hujan asid
II pulau haba
III kemarau
IV jerebu
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

13. Antara berikut, pernyataan yang manakah menerangkan tentang ozon?


A Penipisan lapisan ozon dikesan pada
tahun 1980-an di kawasan A s i a
Tenggara
B Ozon berasal daripada perkataan Inggeris
‘Ozien’ yang bermaksud berbau
C Penipisan lapisan ozon disebabkan oleh
penggunaan bahan CFC yang berlebihan
D Ozon boleh memberi tenaga kepada manusia

3
14.

Fenomena apakah yang dapat dikaitkan dengan rajah di atas?


A Penipisan lapisan ozon
B Kesan rumah hijau
C Hujan asid
D Jerebu

15. Kebanyakan bandar-bandar besar di Asia mengalami keadaan


I kemarau
II hujan asid
III pulau haba
IV banjir kilat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

16.

Senarai di atas berpunca daripada kejadian


A jerebu
B kemarau
C hujan asid
D peningkatan suhu

17.

Fenomena X dalam rajah di atas ialah


A penipisan lapisan ozon
B pulau haba bandar
C kesan rumah hijau
D hujan asid

18. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor yang menyebabkan berlakunya fenomena jerebu?

4
I Pembakaran terbuka
II Perlombongan batu kapur
III Pembebasan asap kenderaan
IV Pelepasan gas pembakaran petroleum
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

19. Apakah kesan kegiatan manusia di kawasan Tanah Tinggi Cameron terhadap cuaca dan iklim?
A Suhu bertambah tinggi
B Hujan semakin kurang
C Perubahan angin monsun
D Kelembapan udara semakin tinggi

20. Pembebasan gas karbon dioksida dan nitrogen oksida menyumbang kepada kejadian
I penipisan lapisan ozon
II kesan rumah hijau
III hujan asid
IV jerebu
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

21. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah bagi mengurangkan kesan rumah hijau?
A Menanam lebih banyak pokok
B Membakar sampah secara terbuka
C Membina bangunan pencakar langit
D Meningkatkan penggunaan bahan api fosil

22. Kandungan karbon dioksida tinggi


dalam udara ----- Kesan X
Antara berikut, yang manakah kesan X?
I Pencairan ais di kutub
II Peningkatan aras laut
III Peningkatan suhu global
IV Jarak penglihatan terhad
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

23.

Antara berikut, kejadian manakah dapat dikaitkan dengan senarai di atas?


A Jerebu
B Pulau haba
C Kesan rumah hijau
D Penipisan lapisan ozon

24. Kesan rumah hijau yang dapat dilihat pada masa sekarang ialah
A suhu semakin meningkat

5
B suhu bumi semakin rendah
C hujan turun bertambah lebat
D tiupan angin bertambah kencang

25.

Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan X?


A Kemarau
B Hujan asid
C Pulau haba
D Suhu meningkat

26. Antara berikut, yang manakah merupakan factor terjadinya kejadian pulau haba bandar?
I Penebangan hutan tidak terkawal
II Pereputan tumbuh-tumbuhan dan haiwan
III Pembebasan haba daripada permukaan
konkrit
IV Kawasan udara mengandungi banyak bahan
kotor seperti habuk
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

27. Jerebu boleh menyebabkan


I kanser kulit
II radang paru-paru
III melemahkan sistem imunisasi
IV jarak penglihatan semakin rendah
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

6
28.

Graf di atas menunjukkan kesan


A jerebu
B hujan asid
C pulau haba
D penipisan lapisan ozon

29. Gas klorofl uorokarbon (CFC) boleh ditemui dalam alat seperti
I radio III bahan aerosol
II peti sejuk IV alat pendingin udara
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

30. Antara berikut, aktiviti yang manakah boleh mengancam kawasan tadahan hujan?
I Perikanan
II Pembalakan
III Pertanian pindah
IV Pembinaan lebuh raya
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

31. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor kejadian jerebu?

7
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

32. Antara berikut, yang manakah kesan daripada penipisan lapisan ozon?
I Penyakit kanser kulit
II Perubahan iklim dunia
III Pembebasan gas beracun
IV Kerosakan hasil tanaman
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

33. Hujan asid akan menyebabkan


I tanih berasid
II penyakit kulit
III salji di kutub mencair
IV hidupan akuatik musnah
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

34. Kejadian kemarau boleh menyebabkan


I kebakaran hutan
II tumbuhan musnah
III kerosakan pada bangunan
IV aktiviti pertanian tidak dapat dijalankan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

35.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan


A perikanan
B pembalakan

8
C perindustrian
D perlombongan

36.

Apakah kesan yang berlaku akibat kegiatan di atas?


A Jerebu
B Kemarau
C Pulau haba
D Penipisan lapisan ozon

37. Antara berikut, kegiatan yang manakah menyebabkan berlakunya peningkatan suhu?
I Pembalakan
II Pembakaran hutan
III Penebus gunaan tanah
IV Penternakan ikan air tawar
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

38. Antara berikut, kejadian yang manakah akan berlaku akibat pembakaran terbuka dan penggunaan kenderaan
bermotor?
I Jerebu III Kemarau
II Hujan asid IV Pulau haba bandar
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

39. Antara berikut, yang manakah mengeluarkan bahan klorofluorokarbon (CFC) dalam udara?
I Peti sejuk
II Stesen satelit
III Penyaman udara
IV Penyembur racun serangga
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

40. Antara berikut, yang manakah merupakan punca berlakunya kejadian di atas?
I Penambahan karbon dioksida
II Penggunaan bahan api fosil
III Penggunaan baja organik
IV Penggunaan bahan CFC
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

41. Antara berikut, bandar yang manakah mungkin mengalami hujan asid?
I Perai III Kota Bharu
II Petaling Jaya IV Kuala Lumpur

9
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

42.

X dalam rajah di atas ialah


A jerebu
B kemarau
C pulau haba
D penipisan lapisan ozon

43. Peningkatan suhu berlaku disebabkan oleh


I hujan asid
II banjir kilat
III kesan rumah hijau
IV penipisan lapisan ozon
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

44. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan daripada peningkatan suhu?
I Kemarau
II Pencairan ais di kutub
III Kemerosotan hasil tanaman
IV Musim panas yang singkat
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

45. Antara berikut, yang manakah merupakan punca kejadian hujan asid?
I Pembebasan asap kenderaan
II Penggunaan racun serangga
III Pembebasan asap kilang
IV Penggunaan baja kimia
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

46. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan pembersihan hutan?


I Kawasan tadahan air terjejas
II Proses perpeluhan kurang berlaku
III Bumi menerima banyak sinaran ultraungu
IV Kandungan oksigen dalam udara berkurangan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

10
47.

Antara berikut, kegiatan yang manakah mengakibatkan berlakunya keadaan di atas?


I Perikanan
II Pembalakan
III Perindustrian
IV Penghuta nan semula
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

48. Antara berikut, yang manakah menerangkan kesan kejadian jerebu?


I Menyebabkan kesukaran bernafas
II Mengurangkan jarak penglihatan manusia
III Menjejaskan industri pelancongan dan
pengangkutan negara
IV Menyebabkan penyakitpenyakit kronik seperti
kanser
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

49. Hujan asid boleh menyebabkan


I hakisan tanah di cerun bukit
II kemusnahan hidupan akuatik
III tanah berasid tidak sesuai untuk tanaman
IV penyakit kulit terhadap manusia dan haiwan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

50. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan negatif akibat hujan asid?
I Menjejaskan kesuburan tanih
II Menjejaskan hidupan akuatik
III Meningkatkan suhu alam sekitar
IV Memusnahkan tanaman dan tumbuhan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

51. Kejadian pulau haba berlaku kerana


A penggunaan baja kimia yang berlebihan
B pembakaran terbuka di kawasan luar bandar
C pembersihan hutan untuk tujuan pertanian
D bangunan konkrit yang banyak menyerap

11
bahang matahari

52. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan peningkatan suhu dunia?
I Kejadian ribut taufan
II Pencairan ais di kutub
III Kemerosotan hasil tanaman
IV Hasil tangkapan ikan meningkat
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

53. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor yang menyebabkan kawasan bandar mengalami suhu yang
lebih tinggi terutamanya pada waktu malam?
I Kandungan gas karbon dioksida dan habuk
menyerap bahang matahari
II Bangunan konkrit menyerap dan menyimpan
haba
III Bangunan menerima lebih pancaran matahari
IV Bangunan dibina rapat-rapat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

54. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

A I dan II
B II dan II
C III dan IV
D I dan IV

55.

Mengapakah suhu di kawasan tersebut semakin panas?


I Permukaan bumi berturap
II Penduduk bertambah padat

12
III Terdapat taman-taman bunga
IV Banyak bangunan konkrit dibina
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

56.

Aktiviti manusia seperti dalam rajah di atas boleh menyebabkan berlakunya fenomena
I kemarau panjang
II kesan rumah hijau
III pulau haba bandar
IV penipisan lapisan ozon
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

57. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor yang menyebabkan berlakunya kejadian pulau haba bandar?
I Terdapat banyak jalan berturap
II Terdapat banyak bangunan konkrit
III Pokok yang banyak memerangkap haba di
permukaan bumi
IV Kenderaan yang mengeluarkan karbon
monoksida yang banyak
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

58. Bahan-bahan yang mencemarkan udara dan menyebabkan suhu meningkat ialah
I fros III hidrokarbon
II kabut IV karbon monoksida
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

59.

Bagaimanakah bahan di atas dapat menjejaskan iklim dan cuaca?


A Meningkatkan jerebu
B Membentuk pulau haba
C Membentuk hujan asid
D Menipiskan lapisan ozon

13
60. Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan jerebu?
I Jarak penglihatan berkurang
II Ampaian habuk meningkat
III Sinaran matahari bertambah
IV Litupan awan berkurang
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

14
Jawapan Bab 11:

QUESTION NO: ANSWER: QUESTION NO: ANSWER: QUESTION NO: ANSWER:


1 D 11 B 21 A
2 D 12 D 22 A
3 A 13 C 23 D
4 B 14 B 24 A
5 A 15 D 25 D
6 A 16 B 26 C
7 B 17 A 27 C
8 B 18 A 28 C
9 D 19 A 29 D
10 D 20 B 30 B

QUESTION NO: ANSWER: QUESTION NO: ANSWER: QUESTION NO: ANSWER:


31 A 41 B 51 D
32 B 42 C 52 B
33 B 43 C 53 B
34 B 44 A 54 A
35 C 45 B 55 D
36 A 46 B 56 B
37 A 47 B 57 B
38 B 48 A 58 C
39 C 49 D 59 D
40 A 50 B 60 A

15