Nama : Kelas

:

Tarikh :

Masa : Markah :

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. Unit 16 : Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan liar 1. Pernyataan di atas menerangkan tentang A ladang hutan B rawatan silvikultur C rawatan hortikultur D penghutanan semula 2.

Senarai di atas berkaitan dengan A taman perhutanan B hutan simpan C taman pulau D taman laut 3. Agensi yang menjalankan penyelidikan bagi menghasilkan baka pokok yang bermutu ialah A WWF B FRIM C PERHILITAN D Persatuan Pencinta Alam Program penghutanan semula di salah satu hutan paya air masin telah dilakukan di A Tanjung Karang, Selangor B Tanjung Bidara, Melaka C Tanjung Tuan, Selangor D Tanjung Piai, Johor

4.

5. Tujuan utama aktiviti di atas ialah untuk A mengelakkan hakisan yang giat B rantaian makanan tidak terputus C melindungi kawasan habitat fauna D memastikan bekalan hutan berterusan

1

6.

Antara berikut, yang manakah menjadi kawasan perlindungan haiwan dalam foto di atas? A I C III B II D IV 7.

Senarai di atas berkaitan dengan A taman laut B taman negara C hutan simpan D pusat perlindungan 8.

Senarai di atas merujuk kepada A taman laut B hutan simpan kekal C pusat penyelidikan hidupan liar D pusat perlindungan hidupan liar yang terancam 9.

Kawasan berlorek dalam peta di atas dapat dikaitkan dengan A taman negara

2

B hutan simpan C taman pertanian D kawasan tadahan air 10. Taman Negara di Semenanjung Malaysia terletak di sempadan negeri I Perak II Pahang III Kelantan IV Terengganu A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 11. Antara berikut, yang manakah tanggungjawab utama PERHILITAN? A Menjalankan aktiviti penghutanan semula B Melindungi kawasan tadahan air C Mengelakkan berlakunya banjir D Melindungi hidupan liar 12.

Taman Negara Tunku Abdul Rahman terletak di kawasan bertanda AI C III B II D IV 13. Antara berikut, agensi yang manakah bertanggung jawab melindungi hidupan liar? A JAS B FRIM C WWF D PERHILITAN 14. Rajah di atas berkaitan dengan A rawatan silikultur B penebangan hutan terpilih C program penanaman semula D pengawatan pembalakan haram

3

15.

Orang utan dilindungi di hutan simpan yang bertanda AI B II C III D IV 16.

Pernyataan di atas berkaitan dengan A Akta Taman Negara B Akta Perhutanan Negara 1984 C Akta Hidupan Liar bilangan 76, 1972 D Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 17. Usaha pemuliharaan termasuklah A mewartakan taman negara B mengadakan hutan simpan C menguatkuasa undang-undang D melakukan penghutanan semula 18.

Antara berikut, kawasan bertanda yang manakah terdapat ladang hutan secara besar - besaran? AI B II C III D IV

4

19.

Antara berikut, kawasan yang manakah menerangkan ciri-ciri di atas? A Taman Negara Endau-Rompin B Tanah Tinggi Cameron C Rantau Abang D Teluk Batik 20. Apakah tujuan Projek Ladang Hutan Kompensatori dijalankan? A Menambah bilangan hutan simpan B Persediaan menghadapi kekurangan kayu C Menanam spesies pokok yang sudah sedia ada D Mencari alternatif penggunaan kayu pada masa hadapan 21.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas merujuk kepada A penebangan hutan terpilih B tempat riadah dan perkelahan C penyelidikan saintifik ke atas tumbuh – tumbuhan semula jadi D perlindungan pelbagai jenis tumbuh – tumbuhan semula jadi dan hidupan liar 22. Agensi yang terlibat dalam perlaksanaan undang-undang bagi memelihara tumbuhan semula jadi dan hidupan liar ialah I Jabatan Perhutanan II Jabatan Alam Sekitar III Jabatan PERHILITAN IV Pusat Kesihatan Alam Sekitar A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

5

23.

Berdasarkan rajah di atas, usaha pemindahan tersebut dilakukan oleh A FRIM B PERHILITAN C Jabatan Haiwan D Jabatan Perhutanan 24. Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan rawatan silvikutur? I Meracun pada gelangan di pangkal pokok II Menebang pokok-pokok yang cukup matang III Menebas sekeliling anak pokok yang berharga IV Mencantum benih tunas untuk mendapat spesies baru A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 25.

Maklumat tersebut dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertanda AP BQ CR DS

6

26.

Apakah kebaikan daripada undang-undang di atas? A Eksport kayu balak ditingkatkan B Pemburuan hidupan liar dibenarkan C Kawasan hutan simpan kekal ditambah D Hukuman dikenakan kepada penceroboh hutan 27. Antara berikut, yang manakah merupakan kawasan larangan untuk melakukan kegiatan pembalakan dan pemburuan binatang? I Hutan simpan III Taman laut II Hutan lipur IV Taman negara A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 28. Antara berikut, yang manakah tujuan Jabatan Perhutanan menubuhkan ladang hutan? A Mengawal pembalakan haram B Menjadikan pusat ekopelancongan C Melindungi habitat hidupan liar D Membekalkan kayu berharga secara berterusan 29. Kegiatan pembalakan ke atas pokok-pokok berharga boleh dikurangkan melalui langkah I rondaan renjer II penanaman sejenis III penghutanan semula IV penebangan hutan terpilih A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 30. Bagaimanakah kaedah penghutanan semula dijalankan? I Menanam pokok yang bernilai II Memilih baka yang cepat matang III Menanam spesies pokok yang bersaiz besar IV Memilih spesies yang tahan serangan penyakit A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 31.

Antara berikut, yang manakah merupakan usaha sama yang dilakukan oleh kedua-dua agensi di atas? A Melindungi hidupan liar B Menubuhkan ladang hutan C Mengumpul dana hidupan liar

7

D Menubuhkan persatuan alam sekitar 32.

Usaha-usaha di atas berkaitan dengan A menggalakkan penebangan hutan B penghutanan semula C penebangan terpilih D pemuliharaan hutan 33. Ciri-ciri pokok yang ditanam dalam program penghutanan semula ialah I cepat matang II tahan kemarau III bermutu tinggi IV tahan serangan penyakit A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 34.

Antara berikut, agensi yang manakah bertanggungjawab melaksanakan kegiatan di atas? A FRIM B PERHILITAN C Jabatan Perhutanan D Jabatan Alam Sekitar 35. Antara berikut, spesies yang manakah ditanam di kawasan yang terbiar akibat kegiatan pembalakan? I Acasia mangium II Yemane III Batai IV Buluh A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 36. Peranan Jabatan Perhutanan Malaysia ialah I mengeluarkan lesen pembalakan II menjalankan rondaan dalam hutan III memelihara hidupan liar yang pupus IV menjalankan penebangan hutan terpilih A I, II dan III B I, II dan IV

8

C I, III dan IV D II, III dan IV 37. Antara berikut, spesies pokok yang manakah ditanam di dalam ladang hutan? I Mangium II Cengal III Batai IV Jati A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 38. Antara berikut, haiwan yang manakah dapat dikaitkan dengan akta tersebut? I Gajah II Orang utan III Badak sumbu IV Beruang kutub A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 39. Antara berikut, pasangan yang manakah benar?

A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 40. Antara berikut, perkara yang manakah dilarang dilakukan dalam hutan simpan? I Menebang pokok II Memburu haiwan III Amalan silvikultur IV Mengumpul maklumat A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 41. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

9

42.

Maklumat di atas menerangkan kawasan A Taman Negara B Taman Negara Mulu C Taman Negara Kinabalu D Hutan Simpan Endau-Rompin 43.

Maklumat di atas berkaitan dengan kaedah pemeliharaan dan pemuliharan hutan iaitu A rawatan silvikultur B penghutanan semula C penebangan hutan terpilih D proses penyelidikan baka bermutu 44.

Kawasan berlorek dalam peta di atas berfungsi sebagai

10

A pusat petempatan B kawasan pembalakan C kawasan ladang hutan D kawasan perlindungan hidupan liar 45.

Usaha pemuliharaan di atas dijalankan di kawasan A paya bakau B tanah terbiar C bekas lombong bijih timah D bekas tapak pertanian pindah 46. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara kawasan hutan di negara kita? I Menubuhkan hutan simpan untuk melindungi hidupan fl ora dan fauna II Menanam semula kawasan hutan yang telah ditebang III Menggalakkan petani menukar pertanian pindah kepada pertanian kekal IV Menjalankan penyelidikan untuk meningkatkan pengeluaran kayu balak A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 47. Antara berikut, yang manakah merupakan kebaikan usaha pemuliharaan di atas? I Menambahkan import pulpa II Menebang lebih banyak pokok III Menjimatkan banyak wang negara IV Menyelamatkan banyak pokok hutan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

11

48.

Antara kawasan berlorek dalam peta di atas, lokasi taman negara yang manakah benar? I Taman Negara Bako II Taman Negara Niah III Taman Negara Similajau IV Taman Negara Mulu A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 49. Antara berikut, yang manakah merupakan tindakan yang boleh diambil terhadap mereka yang melanggar peraturan semasa di hutan simpan? I Dikenakan sebatan II Hukuman penjara III Dikenakan denda IV Dibuang daerah A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 50. Apakah tujuan hutan simpan kekal diwartakan di Malaysia? I Memelihara kawasan tadahan II Mengelakkan kepupusan flora III Mengeluarkan sumber hutan IV Mengekalkan habitat fauna A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 51. Apakah kebaikan rawatan silvikultur terhadap tumbuhan semula jadi? I Pokok-pokok cepat membesar II Pembesaran pokok mengambil masa III Pokok-pokok tidak diancam oleh parasit IV Membekalkan hasil hutan secara terancang A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 52. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah untuk mengekalkan sumber hutan di Malaysia? I Mengadakan kawasan hutan simpan II Meningkatkan eksport hasil hutan III Menjalankan penebangan terpilih IV Menanam semula hutan A I, II dan III
12

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 53. Apakah peranan Tabung Hidupan Liar Dunia (WWF)? A Memelihara spesies fauna B Mengawasi kawasan hutan C Menggalakkan kitar semula kertas D Memberi kesedaran tentang kepentingan alam sekitar 54. Antara berikut, yang manakah merupakan akta yang dijalankan dalam usaha memelihara dan memulihara hutan? I Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 II Akta Industri Kayu-kayan 1985 III Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 IV Akta Perhutanan Negara 1984 A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 55.

X dalam rajah di atas mungkin sekali A penebangan terpilih B melakukan penyelidikan C penanaman semula hutan D mewartakan hutan simpan 56.

Berdasarkan usaha pemuliharaan dalam senarai di atas, apakah spesies yang sesuai untuk diusahakan dalam program tersebut? I Bakau II Acasia III Batai IV Rotan A I dan II B II dan III C III dan IV

13

D I dan IV 57. Antara berikut, yang manakah peranan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN)? A Menternak hidupan liar B Melindungi spesies hidupan liar C Membentuk kawasan hutan simpan D Menjalankan penyelidikan tentang hutan 58. Agensi yang bertanggungjawab memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pemuliharaan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar ialah I Institut Penyelidikan Hutan Malaysia (FRIM) II Tabung Hidupan Liar Dunia (WWF) III Persatuan Pencinta Alam IV Kementerian Pelajaran Malaysia A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 59. Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar sangat penting kerana I tumbuh-tumbuhan merupakan sumber makanan II tumbuh-tumbuhan dapat membersihkan udara III tumbuh-tumbuhan sebagai habitat dan tempat pembiakan IV tumbuh-tumbuhan meningkatkan suhu dan cuaca A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 60.

Apakah kaedah pemuliharaan hutan seperti dalam pernyataan di atas? A Rawatan silvikultur B Penebangan terpilih C Penghutanan semula D Penubuhan ladang hutan

14

Jawapan Unit 16
QUESTION NO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 QUESTION NO: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ANSWER: B D B D D C B A A D ANSWER: B D C A A B C A D B QUESTION NO: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 QUESTION NO: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ANSWER: D D D B D C D C A B ANSWER: D A A D C A C D B B QUESTION NO: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 QUESTION NO: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ANSWER: D B B B A D B D C B ANSWER: C C D D C B B A A A

15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful