Peranan pendidikan dalam pembangunan nasional halatuju pendidikan negara Umum mengetahui bahawa falsafah pendidikan negara yang

dirumuskan pada tahun 1988 dan disebut dalam Akta Pendidikan 1996 berbunyi: Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga masyarakat dan negara. Pendidikan adalah aset penting dalam pembangunan nasional. Pendidikan memainkan peranan yang besar dalam pembangunan modal insan dan juga eknomi. 1. Membentuk warganegara yang beraklak mulia dan masyarakat Malaysia yang bebas daripada gejala sosial seterusnya mewujudkan negara yang aman dan damai. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dan segi keadilan sosial, dan kekuatan rohani, moral dan etika, ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatupadu, demokratik, liberal dan dinamik. Pendidikan membentuk para pelajar yang mempunyai kecemerlangan dari segi Pengetahuan, Kemahiran, Nilai-nilai yang prograsif, Sikap mengejar kemajuan, Bakat, Bermaklumat, Daya saing yang tinggi, Patriotik. Pendidikan memupuk nilanilai kewarganegaraaan supaya hasrat untuk mewujudkan perpaduan rakyat dan identiti kebangsaan boleh dicapai. Pendidikan menghasilkan insan yang mempunyai daya ketahanan yang tinggi bagi memenuhi aspirasi dan kehendak individu, masyarakat dan negara

Mereka juga dapat menjadi pekerja yang memberi sumbangan dan yang dapat produktif meneroka kepada bidang pembangunan negara. potensi dan sebagainya. Selain daripada pembangunan fizikal dan ekonomi. kemahiran. pembangunan modal manusiamerupakan satu kepentingan strategi dalam era k-ekonomi iaitu perubahan ekonomi disebabkan oleh ICT. Membentuk golongan usahawan muda pendidikan membentuk golongan usahawan muda yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. dan tidak mahir yang menjadi penggerak kepada kemajuan ekonomi.mahir. 4. kualiti personal. Pendidikan membolehkan wujudnya tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan. Menyediakan tenaga kerja yang mencukupi dan boleh menyumbang kepada pembangunan negara. berbakat. kreatif. produktif. berdaya maju.ketahanan diri. separuh mahir. Pelaburan ke atas modal manusia juga boleh memberi kesan langsung terhadap pembasmian kemiskinan. Pendidikan . mempunyai daya saing. kepakaran. Peranan pendidikan dalam era ekonomi ialah membendung masalah pengangguran keusahawanan berasaskan pengetahuan yang mereka miliki. melahirkan tenaga mahir dan profesional dan membentuk golongan yang berilmu pengetahuan yang boleh menjadi penggerak kepada ekonomi. bakat.Pelaburan ke atas modal manusia merupakan satu pelaburan yang penting kepada sesuatu masyarakat atau negara. 3. Modal manusia meliputi pengetahuan. Pekerja atau buruh merupakan satu faktor yang panting kepada pengeluaran dankemajuan ekonomi. serta berpotensi menjana pelbagai peluang pekerjaan. Menjana Pembangunan Modal Manusia (Human Capital) Pendidikan adalah asas utama bagi membentuk masyarakat berpengetahuan atau. Buruh dalam konteks ini merangkumi tenaga kerja profesional. Peranan pendidikan ialah mendorong minat golongan muda supaya dapat melibatkan diri secara aktif dan progresif dalam menangani perubahan ekonomi. mempunyai sifat . Dasar pendidikan yang lebih liberal yang memberi peluang yang lebih terbuka kepada semua golongan untuk mendapatkan pengetahuan dan kemahiran perlu digubal bagi mencapai matlamat ini. inovatif. terlatih.2.

berani mengambil risiko. berminat memajukan diri dalam ekonomi. sanggup berjuang. Pengetahuan ekonomi merupakan satudaripada keperluan pendidikan kenegaraan. kurang daya usaha dan ikhtiar. mengambil cabaran dalam ekonomi. tidak berpengetahuan. Mendidik dan memberi kesedaran tentang kepentingan ekonomi Pendidikan berperanan dalam memberikan kesedaran generasi muda tentang kepentingan ekonomi yang mempengaruhi masa depan mereka. Kemunduran dan kemiskinan yang dialami oleh kebanyakan negara membangun.menyediakan rangka tindakan membentuk dan melahirkan golongan usahawan muda yang berpengetahuan. Membentuk usahawan muda adalah satu strategi penting bagi membenteras kemiskinan. Dengan melahirkan masyarakat berpengetahuan corak penggunaan tenaga dan modal manusia akan menjadi peransang kepada pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. menangani masalah pengangguran di kalangan siswazah dan golongan muda. tahap modenisasi yang rendah. tahap pendidikanyang rendah. 5. komited untuk mengangkat maruah bangsa dan negara melalui kemajuan ekonomi. taraf pembangunan teknologi yang tidak cekap. . termasuk Malaysia adalah disebabkan produktiviti yang rendah. masyarakat dan juga negara. Pendidikan dan profesion perguruan juga perIu rnembentuk warganegara yang progresif dan dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi yang menjamin kesejahteraan dan kebajikan hidup mereka. pengurusan dan perancangan sumber manusia sertai sumber lain kurang cekap dan kurang menguntungkan. Usaha ini juga dapat membangunkan semula masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan memastikan pcrtumbuhan mampan. OIeh sebab itu generasi muda perlu didedahkan dan menguasai berbagai-bagai pengetahuan dan kemahiran tentang ekonomi supaya mereka dapat memainkan peranan yang konstrukcif dalam era kekonomi. pengagihan kekayaan dan pendapatan melalui ekonomi dan menggalakkan pertumbuhan ekuati ekonomi. serta pembaziran masa dan tenaga dengan pulangan yang rendah. mempunyai semangat patriotik. kurang daya kreatif dan inovatif. kadar buta huruf yang tinggi.