Anda di halaman 1dari 2

ِ ‫صاَل ةَ َوآتَ ُوا ال َّز َكاةَ َوأَ َمرُوا بِ ْال َم ْعر‬

‫ُوف‬ َّ ‫ض أَقَا ُموا ال‬


ِ ْ‫ين إِن َّم َّكنَّاهُ ْم فِي اأْل َر‬ َ ‫الَّ ِذ‬
ُ
ِ ‫َونَهَ ْوا َع ِن ْال ُمن َك ِر ۗ َوهَّلِل ِ َعاقِبَةُ اأْل ُم‬
‫ور‬
(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi
niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat
ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali
segala urusan.

Ayat Bacaan Arti


orang-orang yang

jika

Kami meneguhkan mereka

di

muka bumi

mereka mendirikan

salat

dan mereka menunaikan

zakat

dan mereka menyuruh

dengan perbuatan baik


Ayat Bacaan Arti
dan mereka mencegah

dari

kemungkaran

dan kepada Allah

akibat/kesudahan

segala urusan