Anda di halaman 1dari 2

Soal Garis dan sudut

1. Perhatikan gambar ! segitiga Jika DAC = 140o, maka besar  ABC adalah…
C
A. 40o
B. 60o
C. 70o
D.80o

D A B

2. Perhatikan gambar di bawah ! Diketahui  A2=4x2,  A3=5x, dan  B1=8po, maka nilai p
adalah…
A. 11o
B. 11,5o 1 2
C. 12o 4 3
D. 12,5o A
1 2
4 3
B

3. Besar setiap sudut segi-20 beraturan adalah…


o
A. 18
o
B. 81
o
C. 99
o
D. 162

4. Perhatikan gambar !
Pasangan sudut dalam P Q
berseberangan adalah...
A.  PRS dan  QSR S
B.  PRS dan  TRS
C.  TRS dan  QSR R
D.  TRS dan  USR
T U
5. Pada gambar di bawah, diketahui A2  (4x  46)o dan B4  (5x  25)0 Besar sudut A1
adalah…

A. 45o B
B. 50o
C. 135o 4 3
D. 145o 1 2
4 3
1 2
A

6. Perhatikan gambar di samping ! Besar sudut TQR adalah…


R
A. 110o
B. 117,5o
55o C. 125o
D. 127,5o

P Q T

7. Pada segitiga ABC, diketahui besar sudut C  50 o , sedangkan pelurus sudut B  100 o . Jenis
segitiga ABC adalah…
A. segitiga tumpul
B. segitiga sembarang
C. segitiga sama sisi
D. segitiga sama kaki

8. Pada gambar diketahui sudut A 2  78 o . Besar sudut B3 adalah…


A B A. 16o
B. 78o
1 4 1 4 C. 102o
D. 122o
2 3 2 3

9. Suatu fungsi f(x) = –2x2 + 4x –1 dengan daerah asal {–1,0,1}, maka daerah hasilnya adalah...
A. {–1,5,9}
B. {–7, –1,9}
C. {–7, –1,1}
D. {–1,1,5}