Anda di halaman 1dari 4

Nama : Monika Anjeliani Deleris Banurea

Nim :4183341035

Kelas :Biologi Dik A 2018

4. Mula- mula kita mengawinkan lalat Drosophilla betina homozygote untuk gen- gen resesif cu
(sayap berkeluk) ,sr (tubuh bergaris), dan e (tubuh hitam) dengan lalat jantan tipe liar (normal )
homozygote , yaitu Cu (sayap lurus) , Sr (tubuh tak bergaris ) dan E (tubuh kelabu ).

Lalat-lalat betina F1(yang berbentuk trihibrid ) kemudian di uji silangkan dengan lalat jantan
yang sama sekali resesif ,yaitu sayap berkeluk, tubuh bergaris, tubuh hitam. Hasil F2
menunjukkan 1926 lalat buah,dengan rincian 786 lalat kurus, tak bergaris ,kelabu ; 753 lalat
berkeluk, bergaris, hitam ; 107 lalat kurus, bergaris ,hitam ;97 lalat berkeluk, tak bergaris ,
kelabu; 86 lalat lalat kurus, tak bergaris ,hitam ;94 lalat berkeluk, bergaris, kelabu; 1 lalatkurus,
bergaris ,kelabu, dan 2 lalat berkeluk, tak bergaris, hitam.

Hitunglah jarak peta ketiga gen jika gen letaknya berangkaian ,jangan lupa menggambar peta
kromosomnya. Hitung juga presentase parental dan rekombinasinya serta nilai KK dan I nya.

Jawab:

 Uji silang lalat trihibrid

P : Cu Sr E x cusre

F2 :

786 lalat kurus, tak bergaris, kelabu

753 lalat berkeluk, bergaris, hitam

107 lalat kurus, bergaris, hitam

97 lalat berkeluk, tak bergaris, kelabu

86 lalat kurus, tak bergaris, hitam


94 lalat berkeluk, bergaris, kelabu lalat kurus, bergaris, kelabu

1 lalat kurus, bergaris,kelabu

2 lalat berkeluk, tak bergaris, hitam

1926 lalat

 Peta kromosom dengan menggambar lokus dari masing masing gen dan
menetapkan jarak antara gen-gen yang berangkai

Hasilujisilangdinyatakandalam gen-gen nya

786 Cu Sr E
Lalattipe Parental ( Tipe PAR)
753 cu sr e

107 Cu sr e
Lalat tipe pindah silang I
97 cu Sr E

86 Cu Sr e
Lalat tipe pindah silang II
94 cu sr E

1 Cu sr E
Lalat hasil pindah silang
2 cu Sr e ganda (PSG)
 Menghitung jarak antara gen gen

Pindah silang antara cu-sr

= (Cu sr e) + (cu Sr E) + (Cu sr E) + (cu Sr e) X 100 %

1926

=(107) + (97) +(1 )+ (2) X 100 %

1926

= 10,7 %

Pindah silang antara sr-e

=(Cu Sr e)+ (cu sr E) + (Cu sr E)+( cu Sr e ) X 100 %

1926

=(86)+(94)+(1)+(2) X 100 %

1926

=9,5 %

Jadi ,jarak

Antara gen cu-sr = 10,7 unit

Antara gen sr-e =9.5 unit

Antara gen cu-e =22,53 unit

 Peta kromosom dalam bentuk garis linier

Cu 10,7 sr 9,5 e
 Menghitung nilai KK
PSG yang di peroleh = 1+2 / 1926 = 3/1926 = 0,0015
KK = 0,0015