Anda di halaman 1dari 7

Ujian Semester Qur’an Hadist

Kelas VIII (8)

1. Dalam membaca al-quran kita dituntut untuk


a. Membacanya dengan cepat agar menghemat waktu
b. Membacanya di masjid bersama-sama
c. Membacanya pada malam hari sehabis salat magrib
d. Membacanya dengan tajwid yang benar
Jawaban : D
2. “Maka Dirikanlah salat karena tuhanmu dan berkurbanlah” adalah arti dari
a. Ayat 1 surah al-ma’un
b. Ayat 1 surah Quraisy
c. Ayat 2 surah al-Kausar
d. Ayat 3 surah Quraisy
Jawaban : C
3. Contoh perbuatan riya dalam beribadah adalah
a. Salat agar dipandang orang lain sebagai orang yang taat
b. Khusyuk dalam salat
c. Tumakninah dalam salat
d. Salat penuh penghayatan
Jawaban : A
4. Berikut yang tidak termasuk rezeki dari Allah SWT adalah
a. Udara yang kita hirup saat bernafas
b. Kehidupan dan hak untuk menikmati kehidupan
c. Peristiwa buruk yang menimpa
d. Kesehatan jasmani dan rohani
Jawaban C
5. Seburuk-buruk rumah seorang muslim adalah rumah yang didalamnya
a. Tidak ada makanannya
b. Tidak ada dapurnya
c. Banyak barang bekas menumpuk
d. Ada anak yatim yang disia-siakan
Jawaban : D
6. Orang yang suka menghardik anak yatim bahkan menyiksanya termasuk golongan
a. Orang yang keluar dari Islam
b. Kaum munafik
c. Orang kafir
d. Pendusta agama
Jawaban : D
7. Contoh sikap menyayangi anak yatim adalah
a. Mengurungnya di dalam kamar
b. Mengusap kepalanya
c. Memarahinya ketika bersalah
d. Melarangnya bermain
Jawaban : B
8. Rumah yang paling mulia sesuai hadis nabi Muhammad SAW adalah
a. Rumah yang didalamnya terdapat orang-orang Saleh
b. Rumah yang didalamnya terdapat anak yatim
c. Rumah yang didalamnya terdapat orang-orang yang menuntut ilmu
d. Rumah yang didalamnya terdapat anak-anak yatim yang dipelihara dengan baik
Jawaban : D
9. Nabi berikut yang tidak memiliki Ayah semenjak lahir di dunia adalah
a. Ibrahim as
b. Sulaiman as
c. Ismail AS
d. Isa AS
Jawaban : D
10. Istilah ukhuwah islamiyah artinya adalah
a. Persaudaraan atas dasar pertalian darah
b. Persamaan pekerjaan
c. Ikatan bangsa
d. Ikatan iman
Jawaban : D
11. Orang yang mau menyantuni dan berbuat baik terhadap anak yatim kelak di surga akan
bersama Rasulullah SAW secara
a. Berbeda tempat
b. Berjauhan
c. Tidak saling melihat
d. Berdekatan
Jawaban : D
12. Seorang nabi yang mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya sendiri
bernama
a. Ibrahim
b. Ismail
c. Ishak
d. Dzulkifli
Jawaban : A
13. Surah yang diturunkan setelah at-Takasur adalah surah
a. al-Kausar
b. al-Ma’un
c. Quraisy
d. al-Asr
Jawaban : D
14. Beramal kebaikan dengan tujuan dilihat manusia disebut
a. Ujub
b. Riya
c. Tasamuh
d. Hasad
Jawaban : B
15. Pernyataan berikut ini bukan perilaku yang termasuk lalai dalam beribadah yaitu
a. Tertidur sebelum waktu salat tiba
b. Salat sambil memikirkan pekerjaan
c. Menunda-nunda pelaksanaan salat
d. Tidak segera melaksanakan salat ketika sudah masuk waktunya
Jawaban : A
16. Apabila ada orang yang menghardik anak yatim dia termasuk orang yang
a. Mendustakan agama
b. Menyamakan semua agama
c. Meringankan beban sesama
d. Menolong sesama
Jawaban : A
17. Dalam surah al-Kausar Allah memerintahkan nabi Muhammad agar mensyukuri
nikmatnya dengan cara
a. Mengerjakan salat dan membayar zakat
b. Bersedekah kepada kaum fakir miskin
c. Menunaikan Haji dan berkurban
d. Mendirikan salat dan berkurban
Jawaban : D
18. Terjemahan dari Surah Al Maun ayat 3 adalah
a. Orang-orang yang lalai dari shalatnya
b. Itulah orang yang menghardik anak yatim
c. dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin
d. maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat
Jawaban : C
19. Jumlah ayat pada Surah al-Ma’un adalah
a. 3 ayat
b. 5 ayat
c. 7 ayat
d. 9 ayat
Jawaban : C

20. َ ‫الَّ ِذي َْن هُ ْم َع ْن‬


‫صاَل تِ ِه ْم َساهُ ْو َن‬
Ayat di atas termasuk surah al-Maun ayat
a. 3
b. 5
c. 7
d. 9
Jawaban : B
21. Tangan di atas lebih baik dari tangan dibawah. Tangan di atas maksudnya
a. Suka mengharap imbalan
b. Suka memperhatikan orang lain
c. Suka menerima
d. Suka memberi
Jawaban : D
22. Orang yang membenci Rasulullah SAW akan terputus dari
a. Kebencian manusia
b. kemurkaan Allah
c. Rahmat Allah
d. Segala kejahatan
Jawaban : C
23. Di dalam Al-Quran, al-Kausar adalah surah ke
a. 109
b. 108
c. 107
d. 106
Jawaban : B
24. Surah al-Quraisy diturunkan setelah surah
a. al-Fil
b. at-Tur
c. ad-Duha
d. at-Tin
Jawaban : D
25. Berikut ini bukan rezeki Allah yang sangat berharga adalah
a. Kekayaan
b. Iman
c. Islam
d. Kesempatan beramal saleh
Jawaban : A
26. Surah al-Quraisy tergolong surah
a. Makiyah
b. Madaniyah
c. Milkiyah
d. Marwiyah
Jawaban : A
27. Lafaz yang dibaca ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT adalah
a. Basmalah
b. Hamdalah
c. Istighfar
d. Istirjak
Jawaban : B
28. Berikut ini pengertian tawakal secara istilah, yaitu
a. Berserah diri dan menyerahkan Segala keputusan kepada Allah
b. Tidak merasa memiliki ketika dititipi Allah kenikmatan-kenikmatan dunia
c. Mengutamakan orang lain dalam mendapatkan suatu kenikmatan
d. Menjadikan dunia di tangannya sehingga tidak merusak hatinya
Jawaban : A
29. Pada musim panas, orang-orang Quraisy biasa melakukan perjalanan ke
a. Syam
b. Yordania
c. Mesir
d. Yaman
Jawaban : A
30. Dalam Q.S al-Baqarah [2] : 261 dijelaskan bahwa orang yang bersedekah akan
a. Dijauhkan dari murkanya
b. Disuburkan kebunnya
c. Diterima amalannya
d. Dilipatgandakan pahalanya
Jawaban : D
31. Hewan yang dijadikan oleh Rasulullah SAW Sebagai contoh untuk bersikap tawakal
dalam hal rezeki adalah
a. Semut
b. Burung
c. Unta
d. Lebah
Jawaban : B
32. Surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah disebut surah
a. Makiyah
b. Madaniyah
c. Maqdisiyah
d. Misriyah
Jawaban : A
33. Berikut ini salah satu cara yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam meluaskan
rezeki, yaitu
a. Ikut undian
b. Banyak beristighfar
c. Mengikuti kejuaraan
d. Mencari pelarisan
Jawaban : B
34. Rezeki Allah yang bersifat non materi yaitu
a. Kendaraan
b. Tempat tidur
c. Waktu luang
d. Rumah
Jawaban : C
35. Surah al-Quraisy terdiri atas………ayat
a. Tiga
b. Empat
c. Tujuh
d. Delapan
Jawaban : B
36. Nikmat Allah yang diberikan kepada nabi Muhammad SAW di dalam surah al-Insyirah
ayat 4, yaitu
a. dihapuskan dosanya
b. ditinggikan namanya
c. dihilangkan bebannya
d. dilapangkan dadanya
Jawaban : B
37. Rezeki mulai ditentukan untuk manusia sejak ia
a. menginjak usia baligh
b. berusia 2 tahun
c. lahir ke dunia
d. dalam kandungan
Jawaban : D
38. Surah al-Insyirah menceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada
a. Nabi Adam as
b. Kaum Quraisy
c. Nabi Muhammad SAW
d. Umat Islam
Jawaban : D

39. َ ‫ ِو ْز َر‬Terjemahan dari lafaz disamping adalah


‫ك‬
a. Sebutanmu
b. Punggungmu
c. Dadamu
d. Bebanmu
Jawaban : A
40. Terjemahan yang tepat dari ayat dibawah ini adalah

ِ ‫فَإِ َّن َم َع ْٱل ُعس‬


‫ْر يُ ْسرًا‬
a. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu?
b. Dan kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu
c. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
d. Yang memberatkan bebanmu?
Jawaban : C