NAMA KELAS TUGAS

: Calvin Panca : XI IPA 3 : CARPON SUNDA

NAAAAA……ARI….NANI… Poe Senen, di jurusan harita teh, kuring keur jongjon maca buku. Jol Si Nani sobat kuring ti keur jaman SMP keneh, biasa siga nu riweuh. “ “Cilaka…Cilaka Rani! Cilaka siah urang mah ! “ Datang- datang meni hariweusweus, baku si eta mah ari geus kitu teh, boga sifat teh teu bisa kalem, matak ku barudak reguler mah dilandihna ge si euceu ribut. “ Cilaka kunaon Nan? “ tembal teh bari anteng maca buku. Buku ku manehna dijewang, “ Dengekeun siah Rani ari urang keur ngomong teh! Dengekeun, tuluy pangmikirankeun!” ngomongna kitu teh bari teu sirikna popolotot, gek diuk gigireun, derekdek ngomong bari pepeta. Daek geulis, kuring bingung ngabandunganana. Eta tuda ngomongna teh bangun nu rusuh, jadi teu puguh naon dengekeuneunana, jeung siga nu ambek deuih. “ Nani, cik atuh nu bener ngomong teh, sing beres entep seureuhna, ngarah puguh ngabandunganana!’ cekeng daria. “ Ih ari Si Astahiam! Na saha nu ngomongkeun tukang seureuh? Sugan teh ente benerbener ngadengekeun!” kalah ka nyorongot dibejaan teh “ Ah maneh mah Nan, panyakit saliwang teh dikukut wae!. Lain ngomongkeun tukang seureuh tapi maksud urang , ari ngomong teh kudu merele, susun ti mimiti kalayan imeut. Ngarti teu?” kuring rada nyeuneu. “ Euuhhh sugan teh, kieu atuh Rin ari hayang jelas mah. Derekdek manehna ngadongeng.” Kamari nilai UAS dibuka. Urang kaget, mata kuliah psikologi jeung filsafat nilaina BL. Rani maneh ngontrak henteu mata kuliah eta?” “ Ohh eta mah atuh MKDU. Pan enggeus urang mah semester kamari! Tuluy kumaha geus kitu?” “ Nya ku urang ditanyakeun we ka Pa Alif dosen psikologi jeung Pa Burhan dosen Filsafat. Ceuk Pa Alif heueuh cenah aya tugas nu can asup, rumasa eta mah urang oge. Ngan palebah nanyakeun ka Pa Burhan dosen filsafat, urang kalah ka dicarekan bebeakan. Padahal urang nanyakeun teh, heueuh hayang nyaho we, da rarasaan asa teu boga masalah dina filsafat mah. Tapi naha nilai bet BL. Ari pok teh ceuk Pa Burhan , bongan niron cenah dina ujian! Kapanggihna teh waktu ningali hasil ujian urang, sarua pisan jeung Si Rudi. Malah Si Rudi oge anu pinter sarua dibere BL. Rumasa urang ge lebah dinya mah. Ah Ente ge ngarti meureun Ran!’ Si Nani meni lumengis. “ Nani…Nani… ari maneh kalakauan teh bet teu euih-euih? Cik atuh jeung Pa Burhan mah ulah loba neangan masalah! Pan geus nyaho Pa Burhan mah beda jeung dosen nu lain! Taliti pisan. Da sigana kabeh pagawean mahasiswa ge ku manehna mah dipariksana nepi ka titik-titikna!”

pan mata kuliah eta mah ti baheula oge tara aya susulan. “ Enggeus puguh ge. kumaha mun urang datangan we Pa Jaka ka imahna. enya ka imahna ulah di kampus.. “ Nan. Karunya kuring ge ningali kitu mah. Omat anteur nya Ran? Pageto we nya. isuk we ngarah salse. bisa henteu?” “ Ulah pageto. Kajeun rek ngontrak deui we cenah. “ Kumaha atuh Ran? Sigana kana moal bisa milu ujian sidang ayeuna” omong Nani semu putus asa. bari jeung nyebut dosen atah adol sagala puguh manehna nu atah adol mah. Terimakasih. teu sangka bet kieu jadina” manehna tungkul bangun hanjakal.. doakeun sing hasilnya!” ngomongna kitu teh bari celengok nyium . “ Kieu we atuh Nan. ulah mundur sebelum bertempur!” jawab teh mere sumanget. song dibikeun. Eukeur mah lila keneh manehna mah sidangna ge. aya obyekan yeuh. wah matak cilaka kurang-kurangna kuat mental mah. Eusina teh nota ti Pa Burhan keur Pa Jaka asistenna nu unina kieu “ Pa Jaka.“ Nyeta atuh Rin. Ah bet jadi milu bingung.” “ Ah pageto we. Lain pinter diplomasi di dinya teh? Jeung deuih sagalak-galakna Pa Jaka da moal nepi ka ngerekeb atuh! Nu penting mah dicoba heula. sakeudeung deui aya jangji jeung babaturan. Pageto mah aya ngajar. kacipta tuda. Killer Man disebutna oge ku barudak mah.” Kuring seuri leutik sanggeus maca surat eta. “ Kumaha mun ngilu susulan we minggu hareup?” “ Hih nyasat atuh ari aya mah. sing bisa we diplomasina. kumaha mun bareng we ka Pa Jaka na jeung Rudi. masalah Bu Nani tolong diurus. ngan kalahka mere nu kieu patut tah dosen atah adol teh! Sarua we jeung bohong!” Si Nani kukulutus. Gunakeun kabisa teh. “ Menta tugas we atuh?” pok teh mere bongbolongan. “ Ulah kumeok memeh dipacok atuh Nan. Menta tugas ka Pa Jaka mah sarua we jeung neangan pipaeheun. Loba mahasiswa kajeun ngalontrak deui tibatan menta tugas ka Pa Jaka. na asana teh! Anteur atuh urang nya Ran? Keun we da apal imahna mah di Jalan Saledri. rek milu Ran?” “ Moal ah. cikan sim uing ngilikan!” pok teh hayang nyaho Kusiwel manehna ngaluarkeun keretas sacewir tina jero kantongna. Tapi teu lila pok ngomong “ Heueuh Nya Ran. Komo mun seug manehna nyahoeun mah kana kasus Nani. urusan ngajar mah pan sore lin? Isuk mah urangna rek usaha heula. Ngarah salse ngomongna” “ Naon Rani? Ka imahna dedengean teh? Ari nyaneh ngomong teh sok nu lain-lain! Atuh sarua we jeung nganjang ka kandang singa! Ih teu wararani teuing aing mah!” Si Nani bibirigidigan. rada lumayan sigana mah.heueuh nya.” Cekeng garo-garo teu ateul. Si Nani kalah ka ngahuleng dikitukeun teh lain buru-buru mere jawaban. Ku kuring tuluy dibaca. “ Mere naon. Uang dengerna we nya Nan?” “ Beres lah! Yu Ran. Ayeuna urang teang heula. pan sarua meureun manehna oge kudu beberes nilai! “ “ Nya eta embungeun kamari diajak ge. ari lain keur nu gering mah!” “ Aeh . Saya serahkan semuanya kepada Pa Jaka saja karena saya akan berangkat ke Jakarta dalam rangka seminar nasional.

bari ngajarna mah asa tara katingali bener da loba ngobrol di kantor. diajar teh asa beuki sumanget. komo barang disatujuan ku salaki sarta hasilna teu nguciwakeun mah. imah pageuh. Atuh barudak katingalina teh saroleh pisan milu ngajurung ka indung. Dua jam ge geus beres materi teh dibahasna.Jaba ngurus salon. anu disebutna mahasiswa regular tea. tinggal nyieun laporanana jeung ngabereskeun makalah keur presentasikeuneun isuk. kolot aya budak balatak. biasa Si Euceu ribut! Nani. Matak pantes ari usum ujian teh meni tibabaradug da eta kuliahna belang betong. Ari kuliah disaruakeun jeung barudak nu asupna make jalur SPMB. horeng sobat-sobat hungkul.pipi. nempo duit gajih loba potongan. da kudu buru-buru nepi ka sakola. Atuh nu lulus sertifikasi apan geus lain beja aya guru kedul ka kelas. Jelema sibuk. pertanyaan kitu teh sok jul jol. Ah nya umumna mah kitu we mahasiswa kolot mah. alatan nerektek wae ngetik da loba tugas. najan ampir unggal poe sare tara kurang ti pukul satu peuting oge. Siti. ieu mah bane wae bakat ku hayang sakola luhur jiga batur. Ninggang di mata kuliah nu dosenna siga Pa Burhan… matak neunggar cadas. salaki boga. tak-tak aya nu nepak . Ku kuring diteuteup ti tukang. didaragoan ku barudak di kelas. Matak biayana oge kumaha koprasi bae! Teuing atuh kuring teh ku hayang pisan nuluykeun sakola. atuh puguh we sagalana oge disaruakeun jeung maranehna. Eta we kuring oge ari balik kuliah teh meni asa di udag jurig. da kredit poin mah bisa direkayasa. Oom jeung Lina nya? . Lian ti kitu. lulus. najan teu sarakola deui oge angger we gening cing terekel nu naraek tingkat mah. dariuk handapeun tangkal camara. riweuh ge teu dirasa. Bongan tuda umur 19 taun kuring geus dikawinkeun. Atuda uyuhan si eta mah bisa kuliah oge. Cape. pek wae nyieun laporan mah kumaha Rani. Kateuing bener henteuna mah. Geus puguh ari inditna mah kudu pak pik pek heula di imah nyayagikeun barudak jeung bapana. boga pausahaan catering. Ah teu karana eta kuring mah.. “ Ran. Sakapeung kuring sok nanya ka diri sorangan. tuluy ngaleos ninggalkeun kuring. Komo lamun ahir bulan mah. Ih palias ari kudu tepi ka kitu mah. anu cenah engkena teh bakal dibere tunjangan sarua jeung gajih poko. jadwal kuliah teh pakepuk jeung jadwal ngajar. heueuh apan jangji ayeuna teh rek diskusi masalah semantik di Parter. kuliah ge kakara sataun. cenah kitu ge. Heni. Enya eta ge kungsi ngadenge . kunaon atuh kuring teh ngariripuh maneh make jeung kuliah deui sagala. Apan gawe enggeus. atuh ari ku sakola deui mah sugan jeung sugan hirup teh rada menyat da ilmu nambahan. da asupna ka D1. euweuh pisan tinimbanganana. dilieuk . ngajar .Nani. pajar keur guru mah sakola deui teh moal rugi da bakal meunang kredit poin jeung bisa milu sertifikasi. Getolna teh mun usum dibagikeun duit we. Heuyy deuuhh sok teu ngarti puguh ge ari di nagara urang. Enya mun kuring geus lieur . Rido kuring mah. Atuh bring wae ka Parter. leumpangna ngagedig bangun rusuh. “Ngalamun wae!” Gebeg teh. muji kuring mah ku sumangetna. Enya da rumasa kuring mah sakola deui teh lain loba duit.

geus geulis ieuh barina ge. engke beurang urang meuli pais hayam di pengkolan!” “ Uluuuhh. meni mabek. rek ka mana Nan meni gaya? “ cekeng bari nyidik-nyidik manehna. dangdan ge teu sirikna rurusuhan. sapaparat jalan panon teu leupas ningali lalampahanana . ulah salah urang keur mapatkeun jampe pamake supaya bisa ngaleumpeuhkeun hate Pa jaka! Ngarti . Diajak ngobrol teh teu diwaro.he…. Malum salakina pejabat. Komo waktu aya di jero beca mah make jeung meuleum menyan sagala. basana teh asa ka dulur pet ku hinis cenah.Urang mah nyaho beres bae. Pajarkeun teh keur mapatkeun ajian. Lumayan ngirit-ngirit ongkos. “ Montong loba omong. apan rek ka Pa Jaka tea. hemeng ku kalakuan Si Nani. Jauh gening imah Pa Jaka teh. torojol Nani . Teuing ajian nanahaon da katingalina teh badis we dukun sebul. matak bungah keur kuring da bisa milu balik. ceuk salaki kitu ge. papagah bari jeung ngomat-ngomatan ka si cikal.. lain gera dangdan.Ari kuring bati olohok bae ningali pamolahna teh. boga salaki ka Kapolda. Isuk-isuk poe Rebo.. Da eta we tukang beca ge tangka ohek-ohekan. bener ieu teh? Alaahh meni seungit kieu gepukna. Ditempo-tempo teh biwirna ngan kunyam kunyem wae.cicing tong loba omong! Ieu teh resep ti Bah Dira dukun Citepus.. Ngan edas. nu kabeneran sakola beurang . tah aya gepuk jeung pais lauk keur nyampakeun bapana mah. Pek pilih ayam bakar? Gurame goreng atawa nasi kapau? Omong Ria... kalah hayoh nyarek ulah loba omong cenah. “ Rani.. “ Enak aje! Sakalian atuh jeung ngajilid. “ Aeh.Rani.. Sarua deuih Ria oge kaayaanana geus riweuh. meunang dangdan pantes naker. “ Beres bos! “ tembal Ria bari ngacungkeun leungeun. panon rada dipeureumkeun siga hayam rek paeh ku cekak. saha nu ngagepuk Nan? ‘ “ Alaahh loba omong pisan nya. hayoh lain rek nganteur? Gening masih keneh di cacalana pondok. teu aleg pisan nya pipikiran teh. beres kaprak-keprek di imah. padu diwedak we.he. Aya deui batur model Si Nani teh. Bageur deuih si eta mah keur geulis teh. am kana roti bakar sesa sarapan barudak.aeh. moto copy na oge nya?” ceuk kuring bari seuri. teu kuat dipuput ku menyan meureun. Ka kampus oge teu weleh unggah turun mobil . “ Kaburu lah jam sakitu mah” “ Ari masak keur barudak? Cekeng bari kerung “ Aaahh nu kitu dipikiran. Geus kitu mah leos bae indit jeung Nani..he. “ Euweuh kuliah pan poe ieu mah Ran? ‘ “ Kosong kuliah mah tapi engke jam 3 sore aya ngajar 2 jam pelajaran” cekeng teh.supaya mapagkeun si bungsu balik ti TK. hayu buru urang anteur bisi kaburu beurang!’ Dikitukeun teh kuring buru-buru ganti baju. Bedana si eta mah loba duit. Keun we soal konsumsina mah bagian urang. Beres dangdan. tuluy gura-giru indit da didagoan cenah ku salakina. Urang Cianjur Ria teh.hehe.. Komo ka kuring mah. “ Nani ! Ari maneh nanaonan kalakuan teh kawas jelema teu hideng? “ kuring nanya bakat ku panasaran. ti jalan gede teh make kudu kana beca sagala. ditanya teh manehna kalahka seuri. buru atuh disalin bisi kaburu beurang! Omongna bari gek diuk dina korsi makan. kateuing ceuk salaki batur mah he.

Rek diteang asa-asa. pira ge ngawurkeun hungkul!’ “ Heueuh jig atuh buru. Kuring bingung. “ Cumlaude atuh Rin! “ omongna bari ngacungkeun jempol. buru-buru eusina awurkeun nya?” ngomong kituna teh bari song ngasongkeun bungkusan ka kuring. Bingung jadina teh. didagoan kesel jaba melang ka barudak di imah. leos Si Nani indit muru imah Pa Jaka. Dituturkeun ku paneuteup kuring. “ Tenang…tenang. beuheung ge asa sosonggeteun balas ngalieukan manehna ka luar ti pakarangan. kumaha tadi teh hasil henteu?” cekeng bari regot nginum jus alpuket nu aya na meja leutik gigireun TV. Weleh teu katingali irung-irungna acan. keuheul tuda. mending ge dengekeun dongengna. “ Stop…. Rina mah teu kudu milu asup ka imah Pa Jaka. Sapuluh menit. teu ngarasakeun pisan! Dileg-leg jurig puguh deui atuh!” pok teh rada teugeug bakat ku ambek. barina ge ketang haroream teuing kudu panggih jeung Pa jaka. ngarendeng jeung si bungsu nu keur anteng lalajo TV. “ Moal atuh Rin.Rani? “ pokna kalem naker. Imah nu buruanana linduh ku tatangkalan. manehna can katingali ka luar keneh wae.” “ Ih ari teun teh. “ Pok atuh ngadongeng. Tungtungna mah leos bae balik. “ Ah keun we di dieu! Kieu nya Rin. “ Na eureun di dieu? Pan itu imahna mah ? “ pok teh teu ngarti. ngomong we saperluna. “ Geus lah tong ngambek.’ “ Dilayanan bae atuh. omongna. satengah jam. Antukna geus ampir tilu jam kuring cinekul di warung. Belewer we bungkusan rampe teh dialungkeun. dagoan bae di warung ieu nya? Bisi kuring teu bebas ngomong! Eraeun deuih Pa jaka na ningali Rina mah. da inget kana talatahna anu omat-omatan pisan ulah neang da kitu cenah papatah ti ki dukun teh. Tah bari ngadagoan.stop. omat tong lila nya? Kade deuih poho format nilaina dibawa!”’ kuring eleh deet. diuk nanghunjar lambar. angger kalem. jigana bawa manehna. tuh pais hayamna jeung soto geus aya dina meja makan’ kuring eleh deet. bisa-bisa bari jajan. Si Nani can tembong kaluar. “ Nu bener Nan? Cikan nempo format nilaina” . tanggung jawab Nani”. balik ngajar nyampak Nani aya di tengah imah. Bujur asa geus panas balas diuk wae. kateuing rag-rag di mana. nya wayahna bae. Mending ngadagoan di warung. dibuka teh horeng rampe. ngulinkeun pisan! “ Nani! Ari maneh tadi teh nanahaon heula? Di dagoan meni ngampleng. ieu cekel. “ Hampura urang Rin. musrik siah kikituan teh!” kuring morongos bari istigfar. kumah atuda ngajak ngobrol wae ituna. heup bae di dieu Mang! “ reg beca teh eureun hareupeun warung. teu sangka atuda Si Nani kitu peta. piraku dileg-leg jurig onaman. “ Embung ah sieun kababawa musrik urang mah! Pek we awurkeun ku sorangan. Puguh kuring reuwas. Mun engke katingali kuring kaluar ti imah Pa Jaka. “ Astagfirulloh Nani. Teu diengkekeun deui.” Pok na teh bari lumahlameh ngolo supaya kuring teu ambek. apan urang nu butuhna oge.Na tuluy ka mana atuh mangkeluk teh. Ku kuring langsung ditongtak. Pasosore. cenah menta dianteur tapi kalahka nitah ngadagoan di warung. endah ku kekembangan. jeung enyana hayang nyaho dongengna deuih.

teu sirikna hayang indit harita.’ “ Ari Nani ngobrolkeun pribadi Nani deuih?” “ Nya saperluna wae. Aki. kawit ti mana. “ Gening meunang nilai A. pagawean urang. Komo ka mahasiswa kolot samodel kuring mah. Ku kuring teu sirina direbut tina leungeunna. Ku kuring dicoba rek diwawuhkeun ka Pa jaka. Da di kampus mah. kasep Pa Jaka teh.Kasimpulanana mah pageto. tapi rek balik kumaha atuda ari can hasil mah. buyut kum ka seke selerna. siapa dulu dooong. urang ge geus jangar ngabadunganana. “ Urang asup. Atuh ti dinya mah der ngobrol ngaler ngidul. nya tungtungna mah pageto cenah manehna rek nganjang ka imah nepungan alo.horeng bujangan keneh gening Pa Jaka teh.” omongna bari nagadangah-dangah beungeut. eh kalahka serengeh seuri!” “ Bogoheun meureun Nan!” kuring motong omongan “ Dengekeun heula Rani. urang mapatkeun ajian heula. Ayeuna keur bingung cenah sabab kolotna di lembur ngaburuburu nitah kawin. kucem bae beungeutna teh.manehna rek nganjang ka imah nepungan alo! “ omong Nani semu atoh. Kabeh diobrolkeun. . tah ieu hasilna!” omong Nani bari song ngasongkeun format nilai ka kuring. aya untungna oge. tuluy diuk pahareup-hareup. Kuring gogodeg teu percaya. bet asa ningali si cepot keur manggung.. di mana linggih cenah meni lemes naker. soal naon bae nu ditanyakeunana?” “ Ah. urang jadi nyaho pribadi Pa Jaka. Padahal mun di sidik-sidik mah.” “ Ih. kotret bae Pa Jaka nulis dina format nilai nu disodorkeun ku urang. Kuring ngomong boga alo nu keur kuliah di Unisba. paingan atuh barudak meni marijah ari pareng aya Pa Jaka di kelas teh. eta bae soal alo urang. Seug komo mun keur pareng ngawas ujian. jorojoy kuring boga gagasan.“ Is ulah waka. Tapi Ran. teu kedah rurusuhan pan kedah diwartosan heula ituna. haturan BuNani aya pikersaeun naon? Kuring sorangan ge asa teu percaya ningali sikep Pa Jaka kitu” “ Geus kitu tuluy kumaha?” bet jadi milu panasaran. kitu ge ceuk barudak nu nalaksir da ari ceuk kuring mah. Geus kitu teh tuluy nanya ka urang. sugan teh rek ambek. dengekeun heula mending ge” “ Heueuh.’ “ Euleuh. matak soak. kumaha tah geus kitu?” “ Ngadenge manehna bujangan keneh teh. “ Jurig siah nani! Bisaan maneh mah. nu muka panto teh manehna pisan. tuluy dibaca ku Pa Jaka. Nanniii…. kolot urang . Ngan ceuk urang teh. Song nota nu ti Pa Burhan ku urang dibikeun. manehna meni bungaheun pisan. malah ditingalikeun poto-poto kabogohna teh ka urang. Da enya atuh. “ Waktu urang ngetrok panto imahna. Na atuh Ran. kabeh kalaluar. Geus tilu kali cenah diputuskeun ku kabogohna. geulis jeung kayungyun. komo barang dibejaan alo dijilbab mah. heran kuring ge ari ngadenge sikep Pa Jaka kitu mah. barang ngadenge kitu. hayang gera ditepungkeun. Masyaalloh! Manehna meunang nilai A. Geus kitu mah teu sakara-kara. nini. Pok na teh. ku urang dijawab. nya…kasep we ketang da normal kuring ge. ih sigana cadu kudu surungah serengeh ka mahasiswa. Amis budi bear marahmay. naon anu ditanyakeun ku manehna. pok-pok atuh” cekeng panasaran. Na da eta mah teu sakara-kara.

satuju henteu?” “ Teuing ah! Kumaha dinya we. Lieur urang mah Nan. Bae da Pa Jaka mah moal nyahoeun ieuh. apan Rani lain boga alo? Widuri budak geulis anu kuliah di Unpad tea? Kumaha tah mun diinjeum ku Nani. “ Puguh eta nu jadi pikiran teh. Widuri geulis. “ Kapaksa we Ran. ‘ Lieur urang mah ah! Kumaha nulunganana barina ge. bet dibere A. da teu kitu mah pasti Pa jaka moal daek mere nilai. ukur dibere B. rek menta dianteur nepungan Widuri jigana mah. Bingung. kumaha atuh ari geus kieu? Kumaha lamun Pa Jaka nyahoeun Nani ngabohong?” kuring jadi milu manghariwangkeun. Matak asa teu percaya bisa meunang peunteun A. “ Heueuh sukur we beres mah Nan. omat kudu ditulungan deui nya. Jaba materi kuliahna teh matak jangar deuih. lain pageto rek nganjang ka imah?” “ Puguh eta nu jadi masalah. pan Rani nyaho sorangan.” Pusing tungtungna mah ku kalakuan Si Nani teh. jeung buku wae manehna mah musuh.’ “ Aduh Nani.” “ Jadi Nani teh ngabohong nya ka Pa Jaka?” pok teh rada reuwas. anu geus kasawang. urang pasti dibere soal-soal heula. api-api we lah rek diakukeun alo Nani.” Leos we kuring mah ka cai. kuring apal pisan kumaha Nani sapopoena. Atawa dina merena oge. Pedit pisan atuda Pa Jaka mah kana meunteun teh. Ah geus milik Si Nani we meureun. mun engke jadi nganjang ka imah kumaha?” “ Naa make jeung kumaha sagala.” Omongna semu bingung. . “Naon deui atuh?” kuring teu ngarti “ Eta Pa Jaka! Cenah teu kendat nyaritana. matak guyur kampus. naha pantar Pa Jaka bet gampang kitu mere nilai ka Si Nani. “ Beres ari urusan nilai mah Ran. Kumah Ran. teu hayang miluan ah. Nani mah teu boga dulur. kari tepungkeun we jeung alo Nani!” “ Alo-alo tujuh puluh! Alo ti mana horeng. Biasana boro-boro mere nilai A manehna mah. Etah gera wani kitu ka dosen.Ah nyaan teu ngarti kuring mah. eukeur mah batur sakola ti SMA keneh. moal bisa ngajawabna. filsafat tea atuh. “ Haaarr apan geus beres. Doraka siah Nani. Si Nani ngiclik nuturkeun. Aya oge Si Oci anak urang. Emh. “ Ran. jaba teu ditanya materi kuliah. Aya deui persoalan teh. Komo barudak mah loba anu dibere D jeung E.” omongna lumengis. urus we ku sorangan. Da heueuh atuh lain teu ngabibisani pantar Si Nani meunang nilai A dina filsafat mah. da kitu gening jaman ayeuna mah sagala rupa oge loba nu katarik ku milik batan ku prestasi. kuliah bareng. ngan urusan urang can beres. bisa atuh ayeuna mah milu sidang ” pok teh milu bungah. ngan tuluy mengkol palebah kamar Si Cikal. kuring ge anu ti suk-suk ti dungdung diajar. Ari ieu jaba nilai susulan. tulungan atuh Ran. Teu kitu kumaha. sok sieun nilai dibatalkeun deui. sugan we jadi ngajodo.Barina ge Si Duri mah da geus boga papacangan. da leutik keneh kakara ge kelas tilu SD. moal teu dalemontrasi tah. mun kudu kitu teh hampura bibi. kuring bati bingung! Teu kacipta alo kuring kudu jadi korban diplomasi format nilai. tugas ngajar oge sarua deuih ditempatkeunana teh. mun seug barudak di kampus arapaleun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful