Anda di halaman 1dari 3

Erstatningsret 2 – Objektive betingelser (kap 3)

Objektive betingelser (kap 3, identifikation (ramt en anden), ansvar for undladelser(?), objektive
ansvarsfrihedsgrunde ) > < Subjektive betingelser (kap 4, indviduelle skv, culpa?)

Identifikation (skaden skal have ramt ”en anden”)


– Der må ikke være identitetssammenfald ml. skv og skl

Forsikringsretlig > < erstatningsretlig identifikation

M (skv) | → | H (skl)

a) er M erstatningsansvarlig? (ja) → RVL § 29


b) er ansvaret dækket af familiens ansvarsforsikring? (ja v/ personsskade, nej v/ tingsskade)

Erstatningsansvar for undladelser


HR: Ikke ansvar

Modif:
1) Faren er kendelig,
2) Chancen for at afværge tab skal være stor,
3) Ringe/ingen risiko for ”undladeren”
(men ikke altid nok, eks. M/ ting på vejen)
Væsentligt moment:
4) Forudgående forbindelse (egen involvering)

ex U 85.886 H → person m 2 tdr. land m. porrer, oversvømmet fra vandløb → skade (132k),
krævede erstatning fra kommune (vandløb stoppet, kommune skulle rense, kommune fik
henvendelse fra person men kommune gjorde ikke noget), anbringender: kommune
erstatningsansvarlig pga. rensningspligt, subs pga henvendelse
L: Princ nej, subs ja = ok, handlepligt efter tlf henvendelse
H: Princ nej, sub nej = ikke handlepligt fordi ikke pligt til at fjerne is/sne

Rensningspligten havde baggrund i miljøhensyn, ikke afgrødehensyn (hvorfor is/sne ikke er grund)

Objektive ansvarsfrihedsgrunde
nedtoning af retsstridighedsgrunde – kun relevant fsva EAL § 26
Retstridig = handling der strider mod retsregler eller andres ret → vid afgrænsning

1) Retsstridighedlæren
Hvad indebærer retsstridighedslæren?
ex. U 75.158 H (tandsudtrækning) → dårlige tænder → tandlæge vil hive tænder ud
→ patient gør indsigelser flere gange → bliver så enige om kun seks tænder → skal
selv sige det på sygehuset → siger det til narkosesygeplejerske → vågner derfor
uden tænder → kræver erstatning → sygehus siger nej →
Uberettiget indgreb
→ domfældelse pga retsstridighed = godtgørelse
ex2: U 89.1007 H (sterilisationsdommen)
→ Lægen handlede ”retsstridigt”
ex3: kiropraktor U 91.774 Ø (kiropraktor)
→ Kiropraktor ej bevist, at behandling var tilstrækkeligt indiceret
DE OBJEKTIVE ANSVARSFRIHEDSGRUNDE

Nødværge
Angriber – – – – – – – – – – Angrebne → → foretager nødværge = afværger retsstridigt angreb
→ → foretager retsstridigt angreb

HR: Straffrihed (strf § 13) = ”erstatningsfrihed”

– Objekt for angreb


– Liv og legeme
– Ejendom
– Væsentlige samfundsinteresser (indgriben for at hindre spionage feks)
– Uretmæssigt angreb
– Ikke nødværge overfor én der tager sin ejendom i besiddelse
– Også angreb fra dyr (stadig uretmæssigt angreb)
– Må ikke være fremprovokeret angreb
– Påbegyndte eller overhængende angreb
– Tidsmæssigt nært forestående angreb
– Ikke fjernere angreb (giftgas i pengeskabe, vagthunde mv – der skal advares)
– Angrebets ophør
– Nødværge stopper når angrebet gør
– Må ikke åbenbart gå ud over, hvad der er forsvarligt
– Angriberen, angrebshandlingen og retsgodet contra forsvaret
– Afværgehandlingen skal ramme angriberen
– Hvis afværgehandlingen forvolder skade på trediemand: s. 52.

Overskred af nødværgehandlingen
– berettiget nødværge, men går for vidt mht. ”ikke ud over hvad der er forsvarligt”

→ FED 2004.1325 Ø
Rimeligt begrundet overskridelse (kvalte den fulde B som reaktion på angreb)
→ strafferetligt frifundet
Men erstatningsansvar
A handler forsætligt (culpa)
Udg. = erstatningsansvarlig
dog nedsættes erstatningen m/ ½ pga B's egenskyld

Retshåndhævelse
– lovlig udøvelse af politimyndighed
– Proportionalitetsbetragtning (magtsanvendelsen må ikke være mere indgribende end
nødvendigt)
ex. U 96.353 Ø (Benjamin-sagen)
Principalt → unødig brug af magtanvendelse? (nej)
Subsidiært → Forsømmelighed? (Ja)
→ + erstatningsansvar
Nødret

Truende skade på person eller gods


– akut nødsituation

I hvis interesse foretages nødretshandlingen?


– handlendes egen interesse
– → + erstatning fra handlende
– Andens interesse
– → + erstatning fra ”den anden” = den reddede

Afvejning → den truende skade smhm skaden ved nødretshandlingen


Værdiafvejning → differencen skal være væsentlig

Nødvendig

Negotorium gestio
(uanmodet forretningsførelse)

Forretningsherre – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Forretningsfører = den handlende


= nødstedtes formuegoder → ansvarsfri for skader på
formueherrens formuegoder
→ → krav om dækning af afholdte
udgifter
Betingelser:
– 1 )Nødvendig for at undgå skade på forretningsherren
– 2) Forretningsherren forhindret
– 3) Forretningsførerens handling forsvarlig