Anda di halaman 1dari 28

KAPITEL 4.

CULPA

I. Indledning.
1. Tre hovedtyper af ansvarsgrundlag.
HR: Culpa (forsæt/uagtsomhed)
→ brydes på flere niveauer af andre
ansvars- grundlag.
Fx.: U1: Objektivt ansvar.
U2: Præsumptionsansvar.
2. Side 61: »det vidtstrakte grænseland mellem
culpa og objektivt ansvar«.

Culpa: Kap. 4 (og f.s.v.a. børn Kap. 5).


DL 3-19-2: Kap 6.
Præsumptionsansvar: Kap. 7 s. 142-143.
Selvstændigt virkende tredjemand: Kap. 7 s.
143-148.
Skærpelse af kravene til agtpågivenheden:
Kap. 7 s. 138-142.
Objektivt ansvar: Kap. 7 s. 148 ff., Kap. 8, ngt.
af Kap. 9, ngt. af Kap. 10 og ngt. af Kap. 11.
3. Gælder samme ansvarsnorm for
offentlige og private SKV?

HR: Samme uagtsomhedsbedøm-


melse f.s.v.a. “fælles skade-
volderområde”.
II. Forsæt og uagtsomhed.
Hvordan afgøres det, om der er handlet
culpøst?
1. Uagtsomhedsstandarden.
1.1. Bonus pater familias?
Nej – i stedet udgangspunkt i om
hand- lingen/undladelsen
ligger inden for
rammerne af et på handlingstidspunktet
anerkendt adfærdsmønster.
1.2. Dvs. en normativ
adfærdsvurdering.
2. Overtrædelse af en forskrift, side 67-74.
2.1. Er der sket overtrædelse
af/handlet i strid med et
adfærdsmønster fastlagt
i/ved forskrifter.
Forskriften er blot et moment i
culpa- bedømmelsen.
2.2. Med hvilken styrke indgår tilside-
sættelsen af forskriften i culpabe-
dømmelsen?
- “generel” forskrift
- konkret forskrift
- konkret påbud
Ex. U 1989.353 Ø:
fra ca. 1969 1969 1979 1980

Grusgrav Kommune Adskillige Udvidet


anvendt forbud anvisninger tilsyn.
som betalings- bortset ÷ fulgt. Grund-
losseplads fra have- Forbud mod vand
for affald. og byg- losseplads- forurenet.
ningsaffald. virksomhed.
2.3. Domme om forskriftstilsidesættelse, side
68-74.
2.3.1. Overtrædelse af forskrift →
+ ansvar.
Ex.1. U 1959.59 H (B & W’s
havnekran):
HD: »kørt på uforsvarlig og
for- skriftsstridig
måde«.
Konklusion: Dommen viser
dels at tilsidesættelsen af forskrift
påvirker uagtsomhedsbedøm-
melsen,
og dels at tilsidesættelsen kan
influ- ere på
beviset for skadesårsa-
gen.
Ex.2. U 1989.282 V
(Containeren
uden lys):
Overtrådt forskrift → +
an- svar.
2.3.2. ÷ forskrift → ÷ ansvar.
Ex. U 1989.988 H
(Terpentindam- pene):
ØLD + HD’s flertal (3
dommere):
- ÷ forskrift om
udsugning ved
terpentinkar i 1976-78
OG
normal fremgangsmåde
i jernindustrien →
2.3.3. Overtrædelse af forskrift →
÷ ansvar.
- Er tilsidesættelsen
relevant i en
erstatningsretlig sammen-
hæng?/“Schutzzweck”.
- Hvilke interesser
værner reglen,
og hvem kan påberåbe
sig den?
Ex.1. NRT 1957.590.
Ex.2. Offentlige
2.3.4. Opfyldt forskrift → +
ansvar.
Ex.1. U 1973.877 Ø
(Betonele-
ment).
Ex.2. U 1977.97 H
(Gymnastik):
Spring med
faremomenter:
+ ansvar (selv om alm.
“reg- ler” fulgt).
Smh.m.
U 1988.131 H
3. Årsagsforbindelse (side 72 f. note 17).
Udgangspunkt: SKL skal bevise culpa +
år- sagsforbindelse.
Modif.: SKV overtrådt (sikkerheds)-
forskrift.
Ex. U 1989.1098 H (Svømmebassin).
4. Overtrædelse af en almindelig handlepligt,
side 74-81.
4.1. Tilsyn med børn.
Se kap. 5.
4.2. Arrangører.
Ex. U 1975.504 H
(Gymnastikhøj-
skolen): + ansvar i kraft af skolens
“virksomhed” som arrangør.
4.3. Arbejdsgiveres pligt m.h.t.
arbejds- forholdene.
Et strengt culpaansvar, se
dog
U 1989.1108 H
(Asbestsagen):
Objektivt ansvar pga.
sagens særlige
forhold.
Hvori består handlepligten?
Fx.: Instruktion:
Se U 1985.486 Ø
(Filetkniven):
Der lægges vægt på:
- Instrumentets
manglende eg-
nethed.
- Instrumentets farlighed.
- Alder: 14 år.
- Der blev ikke givet
4.4. Indehavere af fast
ejendom/færdsels- baner
m.v.
Ex.1. U 1983.55 H
(Elevatorskakten):
+ ansvar.
Ex.2. U 1984.1098 H
(Centrifugen):
+ ansvar.
Ex.3. U 1973.1 H
(Niveauforskydning i
5. Retspraksis (side 81).
6. Sædvaner (side 81-82).
Har SKV tilsidesat sædvane?
Domstolene kan censurere en sædvane:
Se fx. U 1957.295 H (Dørkarmen):

Tømrermester = AG
DL 3-19-2

Tømrersvend = AT Elektriker =
SKL
7. Andre faktorer i uagtsomhedsbedømmelsen.
Faktorerne:
1o) Handlingens farlighed.
objektiv 2o) Handlingens skadeevne.
3o) Afværgemuligheder.
subjektiv 4o) SKV indså/burde indse
farlighed/- skadeevne.
Ex.1. U 2001.1374 V:
ad 1o) Risikoen for
skade:
· Træets størrelse og
placering.
· Træet kunne let vælte
af sig selv.
ad 2o) Træet havde stor
skade- evne.
ad 3o) Foranstaltninger
til imødegåelse
af skader:
· Tilsyn
· Træet kunne fældes.
Ex.2. U 1984.1098 H
(Centrifugen):
ad 1o) Centrifuge er
farlig.
ad 2o) Centrifuge har
stor skadeevne
(person-
skade).
ad 3o) Almindelig
vedligehol-
delse kan forebygge
skader.
ad 4o) Husejer må indse,
Ex.3. U 1985.486 Ø
(Filetkniven):
ad 1o) Filetkniv er farlig.
ad 2o) Filetkniv har stor
skade- evne
(personskade).
ad 3o) Skaden er let at
fore- bygge
(kniven kan erstat-
tes med en saks).
ad 4o) Arbejdsgiver må
indse både
III. Variationer i agtsomhedskravet.
1. Om skader forvoldt under omstændigheder,
som opfylder bet. for f.eks. nødværge.
HR: lempet
uagtsomhedsbedømmelse
(medmindre ansvarsfri).
Modif.: Den sit., der giver anledning
til retshåndhævelsen
er “skabt” af den
retshåndhævende selv:
Ex. U 1974.830 Ø
(Fangetrans-
2. Professionsansvar.
Uagtsomhedsbedømmelsen er ”streng”,
dvs. udslag af culpanormens relativitet.
3. Ansvar ved idrætsudøvelse.
Lempet uagtsomhedsbedømmelse ved
skade på en anden deltager.
Ex.U 1948.181 H (Fodboldtræning):
Overtrådt forskrift → ÷ ansvar.
4. Gæstebudsskader.
Ex. U 1949.632 V (Maleri):
Selskabeligt samvær → ikke
tilsidesat almindelig
agtpågivenhed → ÷ an-
svar.
5. Skader forvoldt af ældre eller handicappede
personer.
5.1. Psykisk afvigende personer.
EAL § 24 b,
stk. 1, 1. pkt.: Samme
culpa-
standard.
EAL § 24 b,
stk. 1, 2. pkt.: Evt.
lempe.
5.2. Fysiske handicap.
Formentlig samme målestok
som
normalt udrustede personer.
Ex.1. FED
1995.108 V (Epilepsi):
÷ ansvar
(SKV ej forudset mu-
ligheden for anfald).
Ex.2. U
1968.133 V (Blind - guitar):
6. Bevisbyrden ved anvendelse af culpareglen.
HR: SKL skal bevise culpa.
Modif. 1: SKV
overtrådt (sikkerheds)for-
skrift:
Ex. U
1989.1098 H (Svømme-
bassin).
Modif. 2: Særligt behov
for skærpelse i
konkrete tilfælde: