Anda di halaman 1dari 18

OPGAVESAMLING

ERSTATNINGSRET

Helle Isager
2

Opgave 1 → Nødværge
A, der var i færd med at klippe sin hæk, blev pludselig angrebet af B’s glubske schæferhund.
Schæferhunden bed sig fast i A’s højre ben. For at få hunden til at slippe sit tag i A’s ben, gav A
hunden et hårdt slag med hæksaksen. Schæferhunden pådrog sig herved en skade, som krævede
dyrlægebehandling. B’s udgift til dyrlægen beløb sig til 995 kr.
Er A erstatningsansvarlig for skaden på B’s schæferhund?
Angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgode: et angreb på et ben med
hundetænder må siges at være alvorligt, angriberen er en hund der måske ikke kan stoppes med ord
alene, retsgode? Liv og førlighed? – B er ansvarlig for hundens angreb jf. hundelovens § 8.
A må være erstatningsansvarsfri.
• påbegyndt + uretmæssigt

Opgave 2 → Negotorium gestio


Arne Andersen havde inviteret gæster til grillmad. Da Arne tændte grillen, opdagede han, at det
blæste kraftigt. Netop som Arne havde tændt grillen, kom Bente Bram, som havde lovet at hjælpe
Arne med maden. Bente beklagede kort efter sin ankomst, at hun havde glemt at medbringe de
råvarer, hun havde lovet at stå for. Arne startede straks sin bil, så han og Bente kunne hente de
glemte råvarer.
Mens Arne og Bente var væk, blæste en glød fra grillen over i Arnes hus, hvorved der
opstod ild i husets trægavl. Kort efter ankom den første af gæsterne, Claus Clausen. Claus så
flammerne og greb resolut Bentes taske, som hun havde lagt i en havestol. Det lykkedes Claus at
kvæle ilden med Bentes taske og dermed afværge, at ilden bredte sig til resten af huset. Bentes taske
var helt ny og havde kostet 8.000 kr.
Under slukningsarbejdet fik Claus ødelagt sin jakke. Jakken var helt ny og havde
kostet 5.000 kr.
Hvorledes er den erstatningsretlige stilling for så vidt angår
1. Skaden på Bentes taske og – – Skaden på B's taske erstatter A, da han har
handlet uforsvarligt ved at lade grillen stå tændt i blæsten. (men ansvar alligevel pga. obj. Ansv.)
jf. princippet i FAL § 37,2 (genanskaffelsesværdien får B)
2. Skaden på Claus’ jakke? – – Skaden på jakken erstatter A, da C for at redde A's hus
beskadiger den. s. 54 → A + culpa derfor + ansvar

Opgave 3 → Negotorium gestio


3

B’s nye og kostbare knallert blev stjålet ved indbrud i hans garage, mens han og den øvrige familie
var bortrejst på ferie. Naboen C, der blev klar over, hvad der var sket, opdagede tilfældigvis
knallerten på en gade i byens mest kriminalitetsbelastede område, hvor den henlå – forsynet med
B’s navneskilt – med ekset forhjul. C vidste, at det – for at undgå yderligere skade på knallerten –
var nødvendigt at få knallerten bragt i sikkerhed. C kontaktede derfor en vognmand, der bragte
knallerten til C’s aflåsede garage. Ved B’s hjemkomst krævede C, at B betalte ham 175 kr., som var
det beløb, som vognmanden havde krævet for transporten af knallerten. B forlangte knallerten
udleveret og nægtede at betale de 175 kr. under henvisning til, at det ikke kunne bebrejdes ham, at
knallerten var blevet stjålet.
Har C krav på de 175 kr. hos B? – – Ja, negotorium gestio → C afholder udgift for at
undgå skade på Bs formuegode

Opgave 4
Bent havde – i strid med bekendtgørelse om sikring af den offentlige orden – opstillet en salgsbod
på gågaden, hvor han forsøgte at sælge indrammede billeder og fotografier. Mens Bent stod og
ventede på kunder, blev han pludselig – og ganske uventet – ramt af et epileptisk anfald, som
resulterede i, at han faldt. I faldet ramte Bent en butiksrude, som knustes. Skaden på butiksruden,
som tilhørte Aksel, beløb sig til 18.000 kr.
a) Er Bent erstatningsansvarlig for skaden på Aksels butiksrude?
b) Ville resultatet blive det samme, hvis faldet skyldtes, at Bent var stærkt spiritus-
påvirket?
a) Nej – forskriften har ikke som mål at værne mod epileptiske anfald e.a. anledninger til skade på
butikker. Der er ikke noget øvrigt der taler for, at Bent skulle forvente at få et anfald og endda
smadre en rude dermed. Dvs ikke culpa og ikke ansvar jf FED 95.108 V
b) Nej. Bent ville være erstatningspligtig da hans selvpåførte tilstand jf. EAL § 24 b, stk. 2 ikke kan
være grundlag for at frafalde eller nedsætte ansvar. Han bryder i øvrigt ordensforskriften, der
netop må have som formål at beskytte andre mod uordentlig opførsel og skader

Opgave 5
Den 1. december 2008 kl. 20 skulle Anna besøge en veninde, som boede på øverste sal i en udlej-
ningsejendom. Lidt før kl. 20 gik Anna ind i trappeopgangen og tændte lyset. Da Anna var på vej
4

op ad trapperne, gik lyset pludselig ud. Anna snublede i mørket, mens hun famlede efter lyskontak-
ten og kom herved alvorligt til skade. Det viste sig efterfølgende, at lyset i trappeopgangen slukkede
automatisk efter 2 minutter, hvilket ikke var tid nok til at komme op på øverste sal uden at tænde
lyset en ekstra gang. Ifølge en sagkyndig erklæring var der endvidere placeret et utilstrækkeligt
antal lyskontakter i trappeopgangen. Anna krævede erstatning af Bent, som ejede ejendommen.
Bent havde ikke tidligere hørt om problemerne med belysningen i trappeopgangen.
Er Bent erstatningsansvarlig for skaden på Anna?
Anna skl – – – – Bent skv:
a) culpa? (tilsynspligt) → bygningsindretning – (ja, uforsvarlig bygningsindretning)
b) sagkyndig erklæring → antallet af kontakter er for lavt → → to min for kort tid
c) Bent har ikke noget positivt kendskab til problemet → irrelevant jf. U83.55H
Bent er erstatningsansvarlig

Opgave 6
Under et kraftigt stormvejr blæste en løs tagsten ned fra taget på Carls hus og skadede en bil, som
var forsvarligt parkeret foran huset. Skaden på bilen, som tilhørte Bent, beløb sig til 21.000 kr. og
var ikke dækket af nogen forsikring. Carl, der netop en uge tidligere havde arvet huset fra sin tante,
havde intet kendskab til tagets tilstand.
Er Carl erstatningsansvarlig for skaden på Bents bil?
Culpa? → alm pligt til vedligehold af fast ejendom → skal orientere sig om ejendommens tilstand,
dels sørge for at foretage nødvendige reparationer
Ikke kendskab til husets tilstand → ikke gode muligheder for tilsyn pga kort ejerskab
Ikke erstatningspligtig

Opgave 7 – culpa, almindelig tilsynspligt


Den knap 10-årige Martin boede sammen med sin mor i en udlejningsejendom. Onsdag den 3. de-
cember 2008 gled Martin ned ad rækværket i ejendommens trappeopgang. Martin vidste, at han
ikke måtte glide på rækværket, idet Bent, der ejede ejendommen, havde advaret ham mod det. Hele
rækværket faldt sammen under Martins vægt, og Martin kom selv alvorligt til skade.
5

Er Bent erstatningsansvarlig for skaden på Martin i følgende situationer:


a) Rækværket var i perfekt tilstand, men blot utilstrækkeligt til at bære Martins vægt?
b) Rækværket havde indre råd, som ikke var synligt for det blotte øje?
a) Culpa? JA. Forsvarligt vedligeholdt gelænder. Uforsvarligt kun kan bære en 10-årig.
Egen skyld? Ja, nedsættelse med ca ½
b) Culpa? NEJ. En skjult fejl der ikke kan konstateres ved almindelig syn.

Opgave 8
Den 19-årige narkoman A, som flere gange havde været på afvænning, men som alle efterhånden
havde opgivet at gøre »stoffri«, smadrede under påvirkning af heroin ruden til et apotek. Skaden på
ruden beløb sig til 14.000 kr.
Er A erstatningsansvarlig for skaden?
Omfattet af § 24 b, stk. 1, 1. pkt → culpa
§ 24 b, stk. 1, 2. pkt → adgang til lempelse? (nok ikke)
§ 24 b stk. 2 kan ikke anføres mod lempelse, da narkomanien må anses for at være kronisk
6

Opgave 9
Under leg på den private børnehave Græsmarkens legeplads begyndte de større drenge at kaste små
biler efter hinanden. Da legen havde varet et stykke tid, kastede den 6-årige Kristian en bil efter en
kammerat, men bilen ramte den knap 3-årige Mikkel, der også deltog i legen. Mikkels øje blev
ødelagt og måtte fjernes. Der var ikke nogen forsikring, der dækkede skaden på Mikkel.
Mikkels forældre (som værger for Mikkel) spurgte en advokat om mulighederne for et
erstatningskrav. Hvad skal advokaten svare?

Opgave 10
Den 14-årige Amalie cyklede efter endt skoledag gennem Alsgade, hvor nogle børn var kommet op
at slås. Interesseret kiggede Amalie efter dem, og på grund af manglende opmærksomhed med sin
kørsel mistede hun pludselig balancen. Herved væltede hun nogle frugtkasser, der stod uden for
købmand Jensens forretning, samt smadrede et vindue ind til butikken. Da Amalie så Jensen på vej
ud af butikken, løb hun, alt hvad hun kunne. Jensen, der blev rasende herover, pudsede sin hund på
hende. Hunden indhentede hurtigt Amalie og bed hende i låret, hvorved hun faldt. Amalies bukser
gik i stykker, og da hun slap fra hunden, løb hun grædende hjem og fortalte, at en stor hund havde
bidt hende. På grund af biddet måtte hun blive hjemme fra skole i et par dage.
Hvilke krav kan i anledning af uheldet og det efterfølgende begivenhedsforløb frem-
sættes, og hvorledes skal de bedømmes?

Opgave 11
Den 14-årige Anna beklagede sig til den 10-årige Kristoffers forældre over Kristoffers drillerier.
Som hævn manipulerede Kristoffer med håndbremserne på Annas nye, dyre cykel. Det medførte, at
Anna væltede med cyklen, der blev ødelagt.
7

Skaden på cyklen dækkedes af en forsikring, som Annas forældre havde tegnet i for-
sikringsselskabet Helsikring. Helsikring rejste herefter et regreskrav mod Kristoffer ved dennes
værger, som nægtede, at Kristoffer skulle betale. Kristoffer var ikke dækket af nogen ansvarsfor-
sikring.
Hvorledes skal tvisten løses?

Opgave 12
Den 9-årige Malene var som sædvanlig til onsdagssvømning med sin mor. På trods af et ofte genta-
get forbud fra moderen om at løbe i svømmehallen, hvor gulvet altid var glat af vand, satte Malene
alligevel pludselig i løb. Herved gled hun, og i faldet tog hun den 14-årige Kristoffer med sig.
Kristoffer slog hovedet ind i bænken ved væggen, hvorved han knækkede en fortand.
Malene og hendes mor var dækket af en ansvarsforsikring i forsikringsselskabet Hel-
sikring.
Er Malene og/eller hendes mor erstatningsansvarlig for tandskaden på Kristoffer, der
ikke var dækket af nogen ulykkesforsikring?

Opgave 13
Den 14-årige Bo gik i en privatskole. For at »peppe« en skolefest lidt op, lod Bo en håndgranat
sprænge på skolens toilet med det resultat, at bygningen blev beskadiget for 20.000 kr. Granaten
havde Bo stjålet fra sin far. Granaten havde sammen med forskelligt andet militært udstyr været
opbevaret i et uaflåst udhus.
Hvilke muligheder har privatskolen for at få sit tab dækket, når det lægges til grund, at
ingen af parterne var forsikret?
8

Opgave 14
Arne, der befandt sig på en stige i færd med at hænge en ny lampe op i sin egen lejlighed, blev
pludselig ramt af et ildebefindende med den følge, at han besvimede og i faldet smadrede en pc,
som han havde lånt af sin arbejdsgiver Bent. Udgiften til reparation af pc’en beløb sig til 6.000 kr.
Hvorledes er den erstatningsretlige stilling?
Hvis Pcen er lånt udelukkende i låntagerens (As) interesse, så er han ansvarlig jf DL 5-8-1
Hvis Pcen er etableret i långiverens (Bs) interesse, el. lånet er etableret i begges interesse, så kan
der ikke pålægges ansvar efter DL 5-8-1 (obj ansvar) → men spørgsmål om culpa.
Her ikke culpa, han fik et ildebefindende.

Opgave 15
Arne Andersen var ansat som ekspedient i Bent Brams købmandsbutik. Efter åbningstidens ophør
lukkede Arne, der var alene tilbage i Bents butik, en kunde – Carl Carlsen – ind og begyndte at
ekspedere denne. Under ekspeditionen trådte Arne ved uforsigtighed forkert, da han ville hente en
vare ned til Carl. Herved væltedes den stige, Arne stod på, således at Carl, der ramtes af stigen, kom
så alvorligt til skade, at han var uarbejdsdygtig i 4 uger. Carl havde i den anledning et løntab på
18.000 kr.
Kan Carl kræve erstatning for løntabet, og i bekræftende fald hos hvem?

Opgave 16

Arne Andersen, som ejede et stenbrud, skulle have udført nogle sprængninger. Området blev ikke
fuldstændig afspærret for offentligheden, men før hver eksplosion blev der givet støjsignaler. To 5-
årige børn, Bjarke og Claus, som legede ca. 200 m fra området, nåede ikke at reagere hurtigt nok.
Bjarke blev ramt af nogle småsten, som blev frigjort ved eksplosionen. Bjarke pådrog sig herved en
personskade. Overvej den erstatningsretlige stilling i følgende to situationer:
1) Sprængningerne blev udført af specialister, som Arne havde ansat netop på grund af
deres faglige kvalifikationer med sprængninger.
2) Arne, der ikke selv var professionel og tilmed ude af stand til at give instruktioner
om sikkerhedsforanstaltninger, overlod arbejdet til et privat firma.
9

Opgave 17

Arne Arnesen, der kom kørende i sin bil, måtte pludselig foretage en helt nødvendig undværge-
manøvre for at undgå påkørsel af en modkørende overhalende bil. Arne mistede herved herre-
dømmet over sin bil, som først standsede, da den påkørte hjørnet af et hus, som tilhørte Bent Bram-
sen. Skaden på huset beløb sig til 35.000 kr. Den overhalende bilist forsvandt efter uheldet. Arnes
bil var ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Helsikring.
Hvilke muligheder har Bent for at få sit tab dækket?

Opgave 18

Arne Andersen kørte en mørk aften i sin bil på en uoplyst skovvej. Sigtbarheden var på grund af
regn og tåge dårlig. Arnes bil fik pludselig motorstop. Arne ringede straks til Vagns Vejservice,
hvis ejer Vagn lovede, at han ville hente Arnes bil i løbet af et par timer og bringe den på værksted.
Det lykkedes Arne at få bilen skubbet ind på cykelstien, hvorefter Arne fortsatte til fods gennem
skoven. Kort efter kom Freddy Frandsen kørende på sin cykel på cykelstien. På grund af mørket,
den tætte regn og tåge så Freddy ikke Arnes bil på den mørke cykelsti. Derfor påkørte Freddy Arnes
bil. Herved brækkede Freddy sit højre ben og var herefter sygemeldt i 6 uger. Freddy havde i den
anledning et løntab på 21.000 kr. Ved Freddys påkørsel skete der hverken skade på Arnes bil, der
var ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Totalsikring, eller på Freddys cykel.
Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling?

Opgave 19

Den 5-årige Beate legede med en bold i haven. Pludselig trillede bolden gennem hækken og ud på
vejen. Beate fortsatte efter bolden. Uden at se sig for løb Beate efter bolden ud på vejen, hvor Arne
Arnesen kom kørende i sin bil. Arne, der ellers kørte helt forsvarligt og med den tilladte hastighed,
kunne ikke undgå påkørslen af Beate, som kom alvorligt til skade. Arnes bil var ansvarsforsikret i
forsikringsselskabet Helsikring.
Er Beate berettiget til erstatning?
10

Opgave 20

Arne Arnesen, som kørte i sin bil, og Bent Bramsen, som kørte på sin motorcykel, stødte sammen i
et vejkryds. Ingen af dem kom til skade, men Bents motorcykel, der var ansvarsforsikret i forsik-
ringsselskabet Helsikring, blev skadet og måtte repareres for 14.000 kr. Arnes bil var ansvarsfor-
sikret i forsikringsselskabet Totalsikring. Bent krævede 14.000 kr. i erstatning.
Hvordan er Bents muligheder for at få erstatning i følgende situationer:
a) Hvis han beviser, at Arne overså trafiklyset (som viste rødt lys i hans kørselsret-
ning), mens han talte i mobiltelefon?
b) Hvis trafiklyset – på grund af en defekt – viste grønt lys i alle retninger?

Opgave 21

Hanne, der førte sin egen bil, mistede herredømmet over bilen og påkørte herved et træ. Den hårde
»opbremsning« i forbindelse med påkørslen af træet betød, at et tv, som tilhørte Hannes mand
Mads, og som Hanne netop havde hentet fra reparation og anbragt forsvarligt indpakket i
bagagerummet, blev totalskadet. Mads havde i den anledning et tab på 20.000 kr. Bilen var ansvars-
forsikret i forsikringsselskabet Totalsikring. I bilens ansvarsforsikringspolice var bl.a. følgende an-
ført: »Forsikringen dækker ikke for ansvar for skade på ting eller ejendom, som tilhører føreren, den
faste bruger, forsikringstageren eller disses ægtefælle/samlever«.
Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling?

Opgave 22

Arne, der kom kørende i sin gamle Ford, mistede herredømmet over bilen og endte på fortovet, hvor
han stødte ind i hunden Oscar, som blev luftet af sin ejer Bo. Oscar, der var 9.000 kr. værd, døde
som følge af påkørslen. Oscar var ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Totalsikring. Arnes bil, der
var ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Helsikring, blev ved sammenstødet med Oscar påført en
skade, som beløb sig til 11.000 kr.
Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling?
11

Opgave 23

Andreas cyklede gennem skoven på sin mountainbike. Han passerede en restaurant og følte sig
pludselig sulten. Da Andreas nærmede sig indgangen til restauranten, kom en schæferhund plud-
selig løbende gøende ud af en lade. Andreas blev bange og prøvede at undslippe ved at gå op på en
stige, som stod op ad laden. På grund af sindsbevægelsen snublede han og faldt ned fra stigen og
kom til skade. Det viste sig efterfølgende, at hunden, der tilhørte Bjarne, var bundet til en 4 meter
lang kæde og derfor slet ikke havde kunnet nå Andreas.
Er Bjarne erstatningsansvarlig for skaden på Andreas?

Opgave 24

Anna havde hængt sin gåsedunsdyne til luftning i haven. Katten Bellis, som tilhørte Annas nabo
Clara, sprang på dynen og forårsagede herved to ca. 10 cm lange flænger i dynen, ligesom dynen fik
en del små huller efter kattens kløer.
Er Clara erstatningsansvarlig for skaden på Annas dyne?

Opgave 25

Da Anne kom gående på gaden, blev hun pludselig angrebet af hunden Bella, som tilhørte Carl.
Bella bed Anne i højre arm, og Anne fik herved et dybt sår i armen. Efter et par dage konstateredes
alvorlig infektion i såret, og Anne måtte indlægges på hospitalet til behandling. Under sin indlæg-
gelse snublede Anne over et dørtrin og ødelagde herved sit ur.
Kan Anne få erstatning for sin personskade og for sit ødelagte ur?

Opgave 26

Arne var i færd med at fælde et ca. 28 meter højt træ, som stod på en stor græsmark, som grænsede
op til fortov og vej. Arne ville vælte træet ned på græsmarken, men glemte at tage højde for
vindretningen med den følge, at træet væltede ud over fortov og vej. I det øjeblik træet væltede,
12

kom Bente gående på fortovet. Træet væltede ud over fortovet ca. 10 meter foran Bente, som her-
ved pådrog sig et chok. Som følge af chokket var Bente sygemeldt i 4 uger og havde i den anled-
ning et løntab på 18.000 kr.
Hvorledes er den erstatningsretlige stilling?

Opgave 27

Den 22. december 2008 skulle Anne nå et tog. Anne ringede efter en taxa og bad om at blive kørt på
stationen. Da Anne satte sig ind i taxaen, lagde taxachauffør, Bent, hendes skindjakke og sports-
taske i bagagerummet.
Ved ankomsten til stationen opdagede Anne og Bent, at Annes jakke var ødelagt, fordi
der lå olie i bagagerummet, hvad Bent i øvrigt havde bemærket, da han anbragte Annes bagage.
Anne havde købt jakken for 8.000 kr. i 2006.
Da Anne kom ind i toget, gik hun ind i den nærmeste kupé. Claus, der også skulle med
toget, gik ind i samme kupé som Anne. Da han ville sætte sig, glemte han at se sig for og satte sig
på Annes håndtaske. Han røg forskrækket op fra sædet og væltede herved en kop kaffe, som Anne
netop havde stillet på bordet. Kaffen sprøjtede ud på Annes skindjakke, som hun havde lagt øverst i
sportstasken, som hun havde placeret på gulvet.
Hvilke erstatningsmuligheder har Anne?

Opgave 28

Claus ejede en båd, som for at blive sødygtig trængte til en del reparationsarbejde, som Claus ikke
selv havde tid til at udføre og heller ikke råd til at overlade til andre. Hans gode venner Arne og Bo
tilbød – til stor glæde for Claus – at hjælpe. Mens Claus var på forretningsrejse, besluttede Arne og
Bo, at de ville overraske Claus ved at udføre størstedelen af reparationsarbejdet, inden Claus kom
hjem. Udstyret med værktøj i lommerne mødtes Arne og Bo ved båden og påbegyndte arbejdet. Det
viste sig efterfølgende, at der under reparationsarbejdet var kommet nogle dybe ridser på den ene
side af båden, og at ridserne stammede fra noget værktøj, som havde raget ud af en lomme. Det
kunne ikke opklares, om det var Arnes eller Bos værktøj, der havde ramt og skadet båden. Repara-
tionen af ”ridseskaderne” på båden beløb sig til 29.000 kr.
Hvorledes er den erstatningsretlige stilling?
13

Opgave 29

Arne og Bo, der begge var 12 år gamle, havde placeret sig ved hver sin fortovskant på en villavej.
Drengene skiftedes til at sparke en fodbold til hinanden og forsøgte at holde bolden i uafbrudt
bevægelse. Claus kom cyklende på vejen, og da han så drengene, ringede han med klokken. Arne
og Bo hverken så eller hørte Claus. Idet Arne modtog bolden fra Bo, returnerede han den med det
samme. Bolden ramte Claus, der væltede og kom til skade. Claus var herefter sygemeldt i 3 uger,
men pådrog sig ikke nogen varig skade.
Hvorledes er den erstatningsretlige stilling?

Opgave 30

Bilisten A påkørte den sagesløse cyklist B. Som følge af påkørslen pådrog B sig en hjernerystelse
og et dybt sår på højre arm. Da B i mange år havde lidt af insulinkrævende sukkersyge, udviklede
skaden sig således, at armen måtte amputeres under albuen som følge af koldbrand. Det varige mén
blev på 60%.
Er A erstatningsansvarlig for den fulde skade?

Opgave 31

Axel ødelagde ved culpøs adfærd et klædeskab, som tilhørte Bjarne. Klædeskabet var 20 år gam-
melt, men i øvrigt fuldstændig intakt.
Efter hvilke principper skal erstatningsbeløbet udmåles?

Opgave 32

Da Arne Andersen kom kørende med den tilladte hastighed på en landevej, løb Bos hund, Hubert,
pludselig ud på vejen lige foran Arne. Det lykkedes Arne at foretage den nødvendige afværge-
manøvre, hvorved han undgik at påkøre Hubert. Arne mistede imidlertid herved herredømmet over
bilen og stødte frontalt ind i et vejtræ. Bo havde tegnet en ansvarsforsikring for Hubert i forsik-
14

ringsselskabet Totalsikring. Ved sammenstødet med træet blev Arnes bil, som var 8 år gammel,
totalskadet. En tilsvarende ny bil kostede 99.900 kr., mens en tilsvarende brugt kostede 49.900 kr.
En bilforhandler oplyste, at Arnes bil – umiddelbart før uheldet – kunne have indbragt 41.900 kr.
ved salg.
Hvorledes er den erstatningsretlige stilling?

Opgave 33

Paulo ejede en ejendom, som han havde indrettet til fremstilling af græske specialiteter. På ejen-
dommen var tillige et forretningslokale, hvorfra Paulo solgte sine specialiteter til en efterhånden fast
kundekreds.
En dag satte Arne ved culpøs adfærd ild til Paulos ejendom med den følge, at Paulo
måtte indstille produktion og salg af sine græske specialiteter i den periode, som udbedringen af
brandskaden varede.
Paulo rejste erstatningskrav mod Arne for det værditab, han blev påført ved udbed-
ringen af brandskaden på ejendommen, og for det omsætningstab han led ved, at forretningen i en
periode måtte ligge stille. Paulos kunder rejste erstatningskrav for ekstra transportudgifter, som de
havde haft som følge af køb af græske specialiteter andetsteds.
Kan de rejste krav imødekommes?

Opgave 34

Arne forvoldte ved culpøs adfærd en personskade på Bjarne. På grund af personskaden var Bjarne
uarbejdsdygtig i 2 uger. Bjarne, der ikke pådrog sig noget varigt mén, modtog under sin sygemel-
ding sin sædvanlige løn, svarende til 7.900 kr. for 2 uger, fra sin arbejdsgiver Carl. Carl måtte i
Bjarnes sygefravær antage vikarhjælp. Udgiften til vikaren udgjorde 6.500 kr.
Kan Carl kræve erstatning?
15

Opgave 35

Den 16-årige Bo Brandt var ansat som bud hos købmand Arne Andersen. Den 5. januar 2009 sidst
på eftermiddagen lige efter mørkets frembrud, da Bo på Arnes budcykel var på vej ud med varer til
en af forretningens største kunder, stødte han i et vejkryds sammen med cyklisten Claus Carlsen.
Både Bo og Claus var med høj hastighed, uden cykellygter, uden at overholde vigepligten, uden
hænder på styret og uden at se sig for, kørt ind i vejkrydset, alt imens de begge samtidig var travlt
optaget af at betjene hver sin mobiltelefon. Budcyklen blev ved sammenstødet påført en skade, som
beløb sig til 4.000 kr. Arne havde en forsikring i forsikringsselskabet Totalsikring, som dækkede
skaden på budcyklen. Hverken Bo eller varerne led skade. Claus’ cykel blev ved sammenstødet på-
ført en skade, som beløb sig til 2.000 kr. Claus havde en forsikring i forsikringsselskabet Helsik-
ring, som dækkede skaden på cyklen. Claus led ingen skade.
Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling?

Opgave 36

Bjarne Bram, der kom kørende i sin egen bil, mistede på grund af for høj hastighed og manglende
opmærksomhed herredømmet over bilen, som endte i den modsatte kørebanehalvdel, hvor Bjarne
stødte frontalt sammen med den modkørende bilist Arne Andersen. Claus, der var passager i
Bjarnes bil, pådrog sig ved sammenstødet en personskade. Skaden på Claus medførte et varigt mén
på 15%. Bjarnes bil var ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Helsikring. Arnes bil var ansvarsfor-
sikret i forsikringsselskabet Totalsikring.
Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling for så vidt angår person-
skaden på Claus?

Opgave 37

Arne, der drev sin egen VVS-virksomhed, havde påtaget sig at udføre VVS-installationerne i en
ejendom, som var under renovering. I den forbindelse havde han sørget for en affaldscontainer, som
var placeret ved fortovskanten ud for den pågældende ejendom. Den 5. januar 2009 var Arne i færd
med at fylde nedtagne rør og gammel sanitet i containeren. Belæsset med en del uhåndterligt affald
16

trådte Arne på grund af et øjebliks uopmærksomhed – uden at se sig for – ud på vejen, hvor Bo
netop kom kørende i sin Ford. For at undgå påkørslen af Arne måtte Bo foretage en undvige-
manøvre, under hvilken han mistede herredømmet over bilen, som herefter stødte ind i en cykel,
som var parkeret i et dertil indrettet cykelstativ. Cyklen, som tilhørte Carlo, var forsikret i forsik-
ringsselskabet Totalsikring uden selvrisiko. Cyklen blev ved påkørslen påført en skade og måtte re-
pareres for 2.000 kr.
Ved påkørslen af cyklen blev Bos bil, som var ansvars- og kaskoforsikret i forsik-
ringsselskabet Helsikring uden selvrisiko, påført en skade. Reparationsudgiften beløb sig til 8.000
kr.
Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling?

Opgave 38

På grund af et øjebliks uopmærksomhed ødelagde Bo et fjernsyn, som Arne netop havde købt.
Arnes fjernsyn, som før skaden var 20.000 kr. værd, kunne ikke repareres. Arne havde sit indbo
forsikret i forsikringsselskabet Helsikring med en samlet forsikringssum på 300.000 kr. Arnes indbo
havde en samlet værdi på 400.000 kr.
Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling?

Opgave 39

Arne, der ønskede at skifte vinduer i sit hus, opdagede et godt tilbud på vinduer. Efter at have bestilt
vinduerne indgik Arne aftale med tømrermester Bjarne om udskiftning af husets gamle vinduer med
de af Arne nyindkøbte vinduer.
Ved leveringen den 5. januar 2009 blev vinduerne på forsvarlig måde stillet op ad
husmuren på husets sydside. Dagen efter mødte tømrermester Bjarne sammen med sin svend, Carl.
Bjarne og Carl påbegyndte udskiftningen af vinduerne. Under arbejdets udførelse bad Bjarne Carl
om at hente stigen. På grund af et øjebliks uopmærksomhed knuste Carl 2 af de nyindkøbte vinduer,
da han svingede stigen rundt. Skaden på vinduerne, som var dækket af en forsikring, som Arne
havde tegnet i forsikringsselskabet Helsikring, beløb sig til 5.500 kr.
Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling?
17

Opgave 40

Arne havde lånt en bil af sin gode ven Bjarne. På grund af et øjebliks uopmærksomhed mistede
Arne herredømmet over bilen, hvilket resulterede i, at Arne påkørte et butiksvindue.
Ved påkørslen af butiksvinduet blev bilen, som var ansvars- og kaskoforsikret i forsik-
ringsselskabet Helsikring, påført en skade, som beløb sig til 20.000 kr.
Skaden på butiksvinduet beløb sig til 15.000 kr. Butiksvinduet, som tilhørte Carl, var
forsikret i forsikringsselskabet Totalsikring.
Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling?

Opgave 41

Arne forvoldte ved culpøs adfærd en øjenskade på Bjarne. Som følge af øjenskaden fik Bjarne et
varigt mén på 40%. Bjarne fik i den anledning udbetalt 100.000 kr. fra en privat ulykkesforsikring,
som han havde tegnet i forsikringsselskabet Totalsikring.
Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling?

Opgave 42

Arne, der kom cyklende, påkørte på grund af et øjebliks uopmærksomhed Bjarne, som brækkede
det ene ben. Bjarne kunne – uden varige mén – genoptage sit arbejde 2 måneder senere. Bjarne, der
ikke fik løn under sygefravær, havde i forsikringsselskabet Totalsikring tegnet en ulykkesforsikring,
der indeholdt sålydende bestemmelse: »Hvis forsikringstageren som følge af et ulykkestilfælde
bliver midlertidigt uarbejdsdygtig, dækker selskabet det faktiske løntab«.
1) Hvorledes er retsstillingen for så vidt angår Bjarnes løntab?
2) Hvorledes er retsstillingen for så vidt angår Bjarnes løntab, såfremt Bjarnes
ulykkesforsikring i stedet indeholdt sålydende bestemmelse: »Hvis forsikringstageren som følge af
et ulykkestilfælde bliver midlertidigt uarbejdsdygtig, udbetaler selskabet 5.000 kr. pr. måned«?
18

Opgave 43

Den 18-årige Arne var ansat som bud hos købmand Bram. Den 5. januar 2009 kørte Arne af sted på
budcyklen på vej ud med varer til en kunde. På grund af et øjebliks uopmærksomhed mistede Arne
herredømmet over budcyklen og endte i en lysmast. Budcyklen fik ved sammenstødet med lys-
masten en skade, som det kostede 2.400 kr. at udbedre.
Overvej om/i hvilket omfang Arne, der har forvoldt skaden ved simpel uagtsomhed, er
erstatningsansvarlig i følgende 2 situationer:
Situation 1: I Arnes ansættelseskontrakt fandtes følgende bestemmelse: »Som ansat
bud påtager jeg mig at betale for enhver skade, jeg forvolder på budcyklen«.
Situation 2: Den 6. januar 2009 meddelte Arne, at han selvfølgelig nok skulle betale
Bram de 2.400 kr., som reparationen af cyklen kostede.

Opgave 44

Cyklisten Arne påkørte ved uagtsom adfærd fodgængeren Bente. Ved påkørslen fik Bente slået 3
tænder ud, men kom i øvrigt ikke til skade.
Bentes efterfølgende tandlægeregning lød på 13.400 kr. Bente havde tegnet en
ulykkesforsikring i forsikringsselskabet Totalsikring, der dækkede faktisk afholdte udgifter til tand-
behandling, i det omfang hun ikke havde ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side.
Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling?